STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere"

Transkript

1 STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt på emneområder, sangere - emnebeskrivelser i kronologisk orden fra studieår med obligatoriske og valgbare emner, blåsere Det er utformet tilsvarende emneoversikter og -beskrivelser for pianister, strykere og blåsere. Emneoversikten utgjør en del 2 av Barratt Due musikkinstitutts Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk og følger studieplanens Del 1 Innledende del, som beskriver studiets generelle og formelle sider, og som gjelder for alle instrumentgrupper og seksjoner. 1

2 Emneoversikt 4-årig bachelor i utøvende musikk, sangere Fordelt på emneområder UTØVENDE EMNER Sum 1. år 2. år 3. år 4. år Hovedinstrument 1, 2, 3, 4 - sangere individuell hovedinstrumentundervisning akkompagnement kammerkor vokalprosjekter konsertdeltagelse med solorepertoar interpretasjoner og mesterklasser obligatoriske kurs Ensemblesang og kammermusikk 1, 2, 3, Sum studiepoeng utøvende emner 143 MUSIKKTEORETISKE EMNER Musikkhistorie 1 og Repertoarkunnskap 1 og Gehørtrening 1 og Satslære 1 og Verkanalyse og musikkforståelse 1 og Sum studiepoeng musikkteoretiske emner 39 ENTREPRENØRSKAP OG FESTIVALPRODUKSJON Skrivekurs 2 2 Entreprenørskap 4 4 Festivalforberedelse 4 4 Festivalledelse 7 7 Sum studiepoeng Entreprenørskap og festivalproduksjon 17 STØTTEEMNER OG VALGEMNER Scenisk grunnopplæring 1 og Språk for sangere 1, 2, Støtteinstrument klaver Grunnleggende musikkledelse Valgemner Sum studiepoeng støtteemner og valgemner 37 Sum studiepoeng hele studiet

3 EMNEBESKRIVELSER 4-årig bachelor i utøvende musikk, sangere Fordelt på studieår Studieår sangere emnebeskrivelser 3

4 HOVEDINSTRUMENT 1 - SANGERE Studiepoeng 30 Utøvende emner Høst, 1. studieår To semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen 1.1. Studenten har en bevissthet om sin faglige profil, basert på nivå og erfaringer, i møte med hovedinstrumentlærer og miljøet ved instituttet. Studenten har opparbeidet gode rutiner på å sette seg kortsiktige og langsiktige mål for sitt arbeid og sin utvikling Studenten har evne til å samarbeide med andre Studenten evner å gi musikken et personlig uttrykk Studenten kan reflektere rundt sammenhenger mellom hovedinstrument og støtteemner. Følgende inngår i hovedinstrumentemnet, og med veiledende undervisningsmengde angitt: Hovedinstrumentundervisning totalt 30 timer à 60 minutter Akkompagnement 10 timer à 45 minutter pr. år Interpretasjon i seksjonen, aktiv og passiv deltagelse. 2 timer pr. uke i 20 uker Mesterklasser Konsertdeltagelse med solorepertoar i seksjonens konserter Kammerkor Vokalprosjekter og andre utøvende aktiviteter iht. instituttets Årsplan Kammermusikk og ensemblesang iht. nærmere definert undervisningsplan Eventuelle obligatoriske kurs relevante for hovedinstrumentet Organisering Undervisningen organiseres som individuell undervisning, i grupper og ensembler, seksjonsvis og som prosjekter felles for alle studenter. Se flere detaljer under innhold. Det er obligatorisk deltagelse i alle arbeids- og undervisningsformer. I tillegg inngår følgende arbeidskrav: Fremføringer av solorepertoar ved seksjonens konserter, minimum to ganger pr. studieår. Godkjent deltagelse i instituttets utøvende prosjekter (1.2) Aktiv deltagelse på minimum 3 interpretasjoner pr. år Krav til gjennomgått repertoar: fritt I forbindelse med hovedinstrumenteksamen skal studenten presentere repertoaret som en programnote (ca. en A4-side som presenterer verkene for et publikum). Eksamensprogram og gjennomgått repertoar (inkludert konsertdeltagelse og utøvende prosjekter), samt selve programnoten for eksamensprogram skal leveres i forkant av eksamen innen en gitt frist (1.4). Refleksjonsnotat rundt faglig ståsted og utvikling gjennom året (1.1, 1.2, 1.4). Se nærmere definert veiledning for refleksjonsnotatet. Veiledningssamtale vedr faglig profil og neste års studier (utdanningsplan). Studentens refleksjonsnotat er utgangspunkt for, og gjennomgås i, samtalen. Det gjøres en skriftlig oppsummering av vurderings- og veiledningssamtalen som legges med refleksjonsnotatet (1.1, 1.2, 1.4). For å fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent, med unntak av vurderings- og veiledningssamtalen som normalt gjennomføres i perioden etter utøvende eksamen. Hovedinstrumentemnet som helhet er ikke godkjent før også vurderings- og veiledningssamtalen er gjennomført. 4

5 Hovedinstrumenteksamen 20 minutter (1.2 og 1.3) uttrykkes med graderte karakterer A-F Ny vurdering: Ny eksamen må gjennomføres i løpet av påfølgende semester for at den øvrige undervisningen skal kunne fortsette som normalt 5

6 MUSIKKHISTORIE 1 Studiepoeng 5 Musikkteoretiske emner Høst, 1. studieår 2 semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Emnet konsentrerer seg om den vestlige kunstmusikktradisjon. Undervisningen går parallelt med Repertoarkunnskap 1 og de to emnene må ses i sammenheng med hverandre. Studenten kan anvende fagets terminologi. Studenten kan definere de ulike epokers musikalske særtrekk. Studenten kan relatere komponisters produksjon og idealer til fremherskende stilstrømninger i samtiden. Studenten kan belyse spesifikke stiltrekk ut fra satstekniske analysemetoder. Studenten kan trenge inn i kompositoriske problemstillinger via et gitt verkpensum. Studenten kan fremstille en historisk kvintessens i muntlig form. Undervisningen omfatter en presentasjon av hovedlinjene innen vestlig kunstmusikk i tidsrommet Sentrale epoker, komponister og verkformer blir belyst via historikk samt verkteknisk nærstudium. Overordnede estetiske og kunstfilosofiske aspekter blir berørt som en utdypende faktor. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som forelesninger for hele klassen 1, 5 timer pr. uke i 28 uker Diagnostisk prøveeksamen Skriftlig oppgave/prøve som skal være godkjent 30 minutter muntlig eksamen med utgangspunkt i et forespilt musikkhistorisk eksempel. uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny muntlig eksamen. Litteratur/pensum Bo Marschner og Søren Sørensen: Gads Musikhistorie, 4. opplag, 2011 Elef Nesheim: Musikkhistorie, revidert utgave 2004, Norsk Musikforlag A/S 6

7 REPERTOARKUNNSKAP 1 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Høst, 1. studieår To semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Oversikt over standardrepertoar fra renessanse til og med det 20. århundre. En presentasjon av repertoarets bredde og mangfold ledsaget av kortere lytteeksempler. Det legges vekt på lytting og utvikling av et bevisst og aktivt gehør og emnet må ses i sammenheng med både Musikkhistorie 1 og Gehørtrening 1. Studenten har gjennom aktiv lytting tilegnet seg en grunnleggende oversikt over standardrepertoarets omfang og mangfold. Studenten kan gjennom argumentasjon plassere pensumverker fra standardrepertoaret i en musikkhistorisk sammenheng, og begrunne plasseringen. Studenten har utviklet en bevissthet om stiltrekk som er karakteristiske for et utvalg komponister og tiden og miljøet disse representerer Der musikkhistorie 1 går i dybden på 8-10 eksempelverker som analyseres og settes inn i en musikkhistorisk kontekst, skal Repertoarstudier 1 presentere en oversikt over standardverker innenfor sentrale musikkhistoriske epoker og de sentrale formtypene, og således utvide studentens repertoarkunnskap og musikkhistoriske forståelse. Emnet består i lytting til sentrale verker innenfor form-/sjangertypene: a) Orkester b) Kammermusikk c) Klavér solo d) Instrumentale solokonserter (-stykker) med orkester e) De mest sentrale operaer f) Kirkemusikk g) Lied I tillegg til lytteeksempler på timen vil studenten gjennom en pensumliste også måtte orientere seg i verker utover det som gjennomgås på timen. Organisering og arbeidsformer Forelesning i klasse 15 timer. Undervisningen foregår i 1,5 timers bolker i 10 uker, spredt jevnt ut over hele undervisningsåret.. Studentene oppfordres til å arbeide i selvstendige grupper: organisere lytting sammen og presentere verker og innspillinger for hverandre. Det forventes aktiv deltagelse av den enkelte student. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Regelmessige lytteprøver der studentene lytter til repertoar fra pensumlisten og diskuterer og plasserer repertoaret. Innlevering av oppgave(r) som defineres nærmere av faglærer. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten blir gjennom en to timers lytteprøve presentert for verk fra den aktuelle repertoarlisten som den enkelte student skal kommentere og plassere tidsmessig. Studenten skal gjennom prøven dokumentere grunnleggende kjennskap til det aktuelle repertoar, som er presentert med eksempler gjennom undervisningen. 7

8 uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Ny lytteprøve. Pensum Aktuell repertoarliste som deles ut i klassen. 8

9 GEHØRTRENING 1 Studiepoeng 5 Musikkteoretiske emner Høst, 1. studieår To semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve Eksamen Emnet omfatter arbeid med melodi, harmoni og rytmikk. Studenten har grunnleggende ferdigheter til skriftlig og muntlig å løse: - Rytmeoppgaver - Melodi, prima vista - Akkordlytting - Kombinasjonsoppgaver - Auditiv analyse - Korreksjonsoppgaver - Satsbilder med 1-4 stemmer Gjennom undervisningen arbeides det med å utvikle studentens noteferdighet og begrepsforståelse i relasjon til rytmiske, melodiske og akkordiske kontekster. Historiske referanser: musikkeksempler fra og med renessanse t.o.m. det 20. århundre, samt folklore. Eksempler på ulike oppgaver det jobbes med i undervisningen: Rytmeoppgaver, melodi, prima vista, akkordlytting, kombinasjonsoppgaver, auditiv analyse, korreksjonsoppgaver, satsbilder med 1-4 stemmer. Organisering og arbeidsformer Undervisning i gruppe, med en maksimumsstørrelse på ti studenter pr. gruppe. Undervisningen gis som to enkelttimer à 45 min pr. uke i 28 uker. Det er obligatorisk undervisnings i emnet. Innlevering av diktater i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene må være godkjent. Muntlig eksamen, 25 minutter uttrykkes med graderte karakterer A-F Ny vurdering: Ny muntlig eksamen. Litteratur Jørgen Jersild: Lærebog i rytmelæsning. Rev.utg. 1961, Wilhelm Hansen Øvingssamling 1 Seija-Sisko Raitio: Lectio Sonorum (bd I). Fazer, 2002, Kapittel 1-15 Internt materiale. 9

10 SATSLÆRE 1 Studiepoeng 5 Musikkteoretiske emner Høst, 1. studieår 2 semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve Eksamen Emnet omfatter 4-stemmig vokalsats med basis i funksjonsharmonikk. Emnet danner grunnlag for Satslære 2. Studenten har en satsteknisk beherskelse av: - firklangsharmonikk - lineær stemmeføring - dissonansbehandling - forholdningsakkorder - kurvatur/frasestruktur - modulatoriske prosesser - funksjonsharmonisk analyseteknikk Undervisningen gir en presentasjon av koraltradisjonen på 1700-og 1800-tallet. Det arbeides med harmonisering av firstemmig, modulerende vokalsats samt med analytisk stilstudium av funksjonsharmonikk. Undervisning og eksamen baseres på identiske arbeidsformer. Organisering og arbeidsformer Gruppeundervisning med en maksimumsstørrelse på ti studenter pr. gruppe. Undervisningen gis som 1,5 timer pr. uke i 28 uker. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Innlevering av arbeidsoppgaver i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene skal være godkjent. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. 8,5 timer skriftlig eksamen. uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen. Litteratur Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel Tano 2003 Internt kompendium. 10

11 SKRIVEKURS Studiepoeng 2 Entreprenørskap og festivalproduksjon Høst, 1. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Mappevurdering Studenten kan skrive en profesjonell CV, biografi og resymé Studenten kan skriftlig presentere program og repertoar i en oversiktlig og formidlende form Studenten skal tilegne seg grunnleggende redskaper for å kunne skrive profesjonell CV, biografi, resymé og konsertprogram. Reflektere over hensikten med en biografi. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som forelesninger i klassen. 2 timer pr. uke i totalt 3 uker, men fordelt over en lengre tidsperiode. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Det skal leveres inn ulike skriftlige arbeider: profesjonell CV, biografi, resymé og konsertprogram. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Mappevurdering: De skriftlige arbeidene skal vurderes. Studenten vurderes i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått Ny vurdering: Hele eller deler av mappen må leveres på nytt. Dette avgjøres individuelt av faglærer 11

12 SCENISK GRUNNOPPLÆRING 1 Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 1. studieår To semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve Intern visning/prosjekt Emnet er obligatorisk for sangere. Undervisningen har fokus på bevegelse. Studenten har evne til å se og reflektere over kroppens språk. Studenten har en bevissthet omkring grunnprinsippene i fysisk improvisasjon. Studenten har evne til å arbeide gjennom partner og kunnskap om fysisk dialog. Studenten har fysisk koordineringsevne og evne til å ta koreografi. Studenten har fysisk styrke, fleksibilitet og evne til å bruke kroppen kreativt i en kunstnerisk prosess. Undervisningen skal gi studenten fysisk styrke, fleksibilitet samt øvelse i å kunne bruke kroppen i et scenisk uttrykk. Det gis teoretisk og praktisk opplæring i fysisk kommunikasjon. Organisering og arbeidsformer Gruppeundervisning i 1 timer pr. uke i 20 uker. Prosjektarbeid hvor en arbeider minimum 1,5 timer daglig i en prosjektuke, frem mot en intern visning. Organiseringen av det årlige prosjektet vil variere. Det forventes aktiv deltagelse av studenten. Det er obligatorisk deltagelse i emnet. Det blir gitt ulike faglige og praktiske oppgaver underveis som skal være gjennomført og godkjent. Gjennomført og godkjent intern visning/relevant prosjekt. Vurderingssamtale etter avsluttet prosjektarbeid. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Den enkelte student vurderes i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått Ny vurdering: Studenten må gjennomføre hele eller deler av emnet på nytt. Dette avgjøres individuelt av faglærer. 12

13 ITALIENSK FOR SANGERE Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 1., 2., eller 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Emnet er obligatorisk for sangere i løpet av studiet. Avvikles hvert 3. år, i alternering med emnene Fransk for sangere og Tysk for sangere Studenten har grundige fonetikkunnskaper. Studenten har grunnleggende kunnskaper i italiensk grammatikk. Studenten kan føre en enkel konversasjon på italiensk. Studenten kan relatere språkkunnskapene til sangrepertoaret. Undervisningen skal danne et grunnlag for at studentene skal kunne oversette og forstå vokalrepertoar på italiensk gjennom grunnleggende kunnskaper i grammatikk som: Entall/flertall substantiv Verb i alle tider Pronomen Adjektiv Adverb Preposisjoner Enkel, muntlig konversasjon Det fonetiske vektlegges spesielt med tanke på bruk i klassisk sang. Eksempler på de ulike verbformene gjennom sangtekster gis på et grunnleggende nivå. Organisering og arbeidsformer Klasseundervisning 20 timer, organisert i økter på 1,5 timer pr. uke i 13 uker. Det forventes aktiv deltagelse fra den enkelte student. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Studenter med C-språk italiensk kan få fritak fra deler av emne ved å gjennomføre eksamen som dokumenterer påkrevd nivå, men disse må uansett gjennomføre fonetikkdelen av kurset. Jevnlige kontrollprøver og hjemmeoppgaver. Studenten skal gjennom en kort muntlig prøve ved slutten av semesteret. Prøven må være godkjent før skriftlig eksamen kan avlegges. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Skriftlig eksamen: - Diktat - Skriftlig oversettelse (enkel fra norsk til italiensk og fra italiensk til norsk) - Grammatikk uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen. Pensum 13

14 Internt kompendium: L italiano per musicisti 14

15 STØTTEINSTRUMENT KLAVER 1 Studiepoeng 4 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 1. studieår To semestre Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Emnet er aktuelt for sangere Studenten har kunnskap om grunnleggende elementær klaverteknikk Studenten kan spille enkle klaverstykker notert i g- og f-nøkkel og enkle firstemmige koralsatser Studenten behersker enkel prima vista, minst trestemmig Studenten behersker enkelt akkompagnement på begynnernivå for hovedinstrumentet Studenten kan bruke klaveret som innstuderingsredskap for eget hovedinstrument Gjennom undervisningen jobbes det med innstudering av enkle klaverstykker og med enkel prima vista, minst tre stemmer. Det arbeides videre med studentens hovedinstrumentrepertoar, som grunnlag for innstudering av hovedinstrumentstemme. Analyse og redusering av klaverakkompagnement til eget hovedinstrumentrepertoar. Repertoar: Stykker med vanskelighetsgrad tilsvarende Perler fra barokken/classics to Moderns, hefte 3; Grieg Lyriske stykker, op. 12; 3-stemt prima vista Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av individuell undervisning 0,5 time pr. uke 28 uker Det er obligatorisk undervisning i emnet (studenter med gode klaverferdigheter kan søke om fritak fra undervisning og kun gå opp til eksamen). Det skal legges frem en repertoarliste over gjennomgått repertoar med et omfang på minimum 30 minutter, hvorav eksempler på enkle klaverstykker notert i g- og f-nøkkel, enkle firstemmige koralsatser og enkelt akkompagnement på begynnernivå for hovedinstrumentet Praktisk eksamen på ca. 15 minutter. Studenten skal kunne gjennomføre følgende oppgaver: Dur- og mollskala med treklanger i to oktaver To stykker solorepertoar To prima vista-oppgaver: en enkelt trestemt og et eksempel fra eget hovedinstrumentrepertoar der man kan spille egen linje og basslinje uttrykkes med bestått/ikke bestått Ny vurdering: Ny eksamen 15

16 2. Studieår sangere emnebeskrivelser 16

17 HOVEDINSTRUMENT 2 - SANGERE Studiepoeng 30 Utøvende emner Høst, 2. studieår To semestre Forkunnskap Bestått Hovedinstrument 1 - sangere Eksamen 2.1. Studenten evner å strukturere sitt daglige arbeid og utarbeider en plan for sitt mål med studiet 2.2. Studenten har videreutviklet sine evner til å samarbeide med andre 2.3. Studenten evner å formidle kunstneriske intensjoner i musikken 2.4. Studenten kan anvende kunnskap fra støtteemner, og kan reflektere rundt støtteemners betydning, i sitt arbeid med hovedinstrument Følgende inngår i hovedinstrumentemnet, og med veiledende undervisningsmengde angitt: Hovedinstrumentundervisning totalt 37 timer à 60 minutter er fordelt i henhold til følgende oversikt: Hovedinstrument individuell undervisning 60 minutter pr. uke i 33 uker. Øremerket ressurs som benyttes i seksjonen til hovedinstrumentaktiviteter for den enkelte student og seksjonen. Akkompagnement 12 timer à 45 minutter pr. år Interpretasjon i seksjonen, aktiv og passiv deltagelse. 2 timer pr. uke i 20 uker Mesterklasser Konsertdeltagelse med solorepertoar i seksjonens konserter Kammerkor Vokalprosjekter og andre utøvende aktiviteter iht. instituttets Årsplan Eventuelle obligatoriske kurs relevante for hovedinstrumentet Det er obligatorisk deltagelse i alle arbeids- og undervisningsformer. I tillegg inngår følgende arbeidskrav: Fremføringer av solorepertoar ved konserter i skolens regi minimum tre ganger pr. studieår. Godkjent deltagelse i instituttets utøvende prosjekter (2.2) Aktiv deltagelse på minimum 3 interpretasjoner pr. år Krav til gjennomgått repertoar (samlet repertoarmengde for 1. og 2. studieår): minimum 120 minutter I forbindelse med hovedinstrumenteksamen skal studenten presentere repertoaret som en muntlig presentasjon. Eksamensprogram og gjennomgått repertoar (inkludert konsertdeltagelse og utøvende prosjekter), samt plan for innhold til muntlig presentasjon på eksamen skal leveres i forkant av eksamen innen en gitt frist (2.4). Refleksjonsnotat rundt faglig ståsted og utvikling gjennom året (2.1, 2.4) Se nærmere definert veiledning for refleksjonsnotat. Utvidet veiledningssamtale (2.1 og 2.4) vedrørende neste års studier (utdanningsplan), og statusoppdatering vedr. studentens ståsted i forhold til det profesjonelle liv/videre studier. Studentens refleksjonsnotat er utgangspunkt for, og gjennomgås i, samtalen. Studenten lager på bakgrunn av refleksjonsnotatet og samtalen en skriftlig plan for sitt mål med resten av studiet. Det gjøres en skriftlig oppsummering av vurderings- og veiledningssamtalen som legges med refleksjonsnotatet (2.1, 2.2, 2.4). For å fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent, med unntak av vurderings- og veiledningssamtalen som normalt gjennomføres i perioden etter utøvende eksamen. Hovedinstrumentemnet som helhet er ikke godkjent før også vurderings- og veiledningssamtalen er gjennomført. Hovedinstrumenteksamen 30 minutter (2.2 og 2.3) 17

18 Repertoar fra minimum to kontrasterende musikkhistoriske epoker. uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny eksamen Studenten må ha gjennomført alle arbeidskrav og eksamen og fått godkjent sitt hovedinstrumentemne som helhet før 3. studieår kan påbegynnes. 18

19 Ensemblesang/kammermusikk 1 Studiepoeng 5 Utøvende emner Høst, 2. studieår To semestre Forkunnskap Bestått Hovedinstrument 1 Mappevurdering Studenten har erfaring med å samarbeide både musikalsk og organisatorisk, herunder planlegge og gjennomføre øvelser, i gruppen og med lærer. Studenten evner å gi musikken et personlig og samlet uttrykk gjennom ensemblearbeidet. Repertoaret omfattes i to kategorier: Kategori 1: Solistiske ensembler fra opera, oratorier, kantatater, messer m.m. Kategori 2: Kammermusikk, det vil si musikk som er skrevet for to eller flere sangere/instrumentalister. Hvis det kun er to i gruppen kreves det at begge er studenter. Følgende inngår i emnet: - Undervisning i gruppe som vil variere i forhold til repertoar - Regelmessig individuell forberedelse - Regelmessig øving med den aktuelle gruppen uten lærer - Felles kammermusikkinterpretasjoner og/eller foredrag - Fremførelse på konserter - Det arbeides med muntlig presentasjon i forbindelse med konsertfremføringer Instituttet legger opp til temabaserte semestre, der høstsemesteret vies relevante epoker før ca og vårsemesteret tilsvarende etter ca Det vil kunne legges opp til fellesforedrag og kurs i henhold til de temabaserte semestrene, og der man også belyser utvalgt repertoar fra periodene. Det anbefales derfor gruppene å velge repertoar i henhold til dette, for best mulig utbytte av instituttets opplegg. Organisering og arbeidsformer Undervisningen organiseres delvis av seksjonsleder (kategori 1) og initieres delvis av studentene (kategori 2). Repertoaret i kategori 1 prøves etter en prøveplan som utarbeides av seksjonsleder i fast avsatt tid for ensemblesang. Det selvinitierte repertoaret og medspillerne til dette (kategori 2) bestemmes tidlig i høstsemesteret og meldes seksjonsleder som godkjenner gruppene innen 1.oktober. Studentene er selv ansvarlige for å lage prøveplan og avtale undervisning med faglærer. Denne undervisningen foregår hovedsakelig i instituttets faste kammermusikktid. - Det er obligatorisk deltagelse i alle arbeids- og undervisningsformer. - Fremføringer av repertoar ved konserter i skolens regi minimum 2 ganger pr. studieår. Faglærer, eller annen lærer i tilfeller der faglærer ikke kan stille, skal være til stede for godkjennelse av konsertframføringene. - Deltagelse på kammermusikkfestivalen kan kreves iht. gjeldende års- og prosjektplan, enten med fast gruppe, eller satt sammen for anledningen. - Krav til gjennomgått repertoar: Minimum 30 minutter hvorav minimum 20 minutter fremføres på konsert eller forestilling. - Studenten skal levere et rapportskjema innen 15. desember som dokumenterer gjennomført undervisning, repertoar og konserter, samt planlagt repertoar og opplegg for våren. Skjemaet skal godkjennes av faglærer. - I løpet av undervisningen gjennomfører læreren evaluering i gruppene, og legger ev planer for videre 19

20 arbeid og utvikling. - Studenten skal levere et rapportskjema innen 1. juni som dokumenterer undervisning, repertoar og konserter. Skjemaet skal godkjennes av faglærer. For å få avsluttende vurdering må samtlige arbeidskrav være godkjent. Studenten vurderes individuelt av faglærer i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Det avgjøres individuelt av faglærer og kammermusikkansvarlig hvordan ny vurdering skal gjennomføres. 20

21 MUSIKKHISTORIE 2 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Høst, 2. studieår 1 semester Forkunnskap Musikkhistorie 1 og Repertoarkunnskap 1 Eksamen Emnet omfatter en fordypning i vår egen norske musikkhistorie med hovedvekt på tiden Studenten har grunnleggende kunnskap om sentralt repertoar og historie innen norsk kunstmusikk, folkemusikk og etnisk musikk. Studenten kan reflektere over og plassere norsk musikkhistorie inn i en europeisk kontekst. Studenten kan reflektere over emnets relevans i forhold til eget hovedinstrument. Studenten kan reflektere over den aktuelle musikkens plass og funksjon sett i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv i Norge. Emnet gir innføring i norsk kunstmusikk, folkemusikk og etnisk musikk. Det undervises i aktuelle og sentrale retninger, komponister, kulturpersonligheter og musikere, samt musikkens rolle i et samfunnsperspektiv. Norsk vokal og instrumental folkemusikk utgjør en stor del av emnet. Studentene får erfaring med elementer fra dans-, vokal- og instrumentaltradisjoner. Organisering Undervisningen gjennomføres som åpne forelesninger i klassen. 1,5 timer pr. uke i 12 uker. Innlevering av skriftlig oppgave som skal være godkjent. 30 minutters muntlig eksamen. uttrykkes med gradert karakter A-F. Ny vurdering: Ny eksamen. Litteratur Grinde, Nils (2007, 4.utgave): Norsk musikkhistorie. Oslo: Musikk-Huset forlag. 312s Kompendium med utvalgte artikler: ca 30 sider 21

22 REPERTOARKUNNSKAP 2 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Høst eller vår, 2. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått Musikkhistorie 1 og Repertoarkunnskap 1 Eksamen Med utgangspunkt i musikken i det 20. århundre trekkes linjer tilbake til utvalgte verker fra standardrepertoaret. Det legges vekt på lytting og utvikling av et bevisst og aktivt gehør og emnet må ses i sammenheng med både Musikkhistorie 1 og 2 og Gehørtrening 1 og 2. Studenten har gjennom aktiv lytting videreutviklet sin evne til å gjenkjenne og plassere standardrepertoar i en musikkhistorisk sammenheng, og kan begrunne plasseringen. Studenten har utviklet sin bevissthet om stiltrekk som er karakteristiske for et utvalg komponister og den tiden og det miljøet disse representerer. Studenten har evne til å reflektere og argumentere rundt kunstmusikkens aktualitet og verdi i vår samtid. I tillegg til aktiv lytting legger undervisningen opp til refleksjon, diskusjon og argumentasjon i klassen rundt verkene, epokene og musikkens forhold til vår samtid. Et sentralt verk fra et av instituttets utøvende prosjekter det aktuelle år vil kunne bli prioritert som sentralt pensumverk for undervisningen. Organisering og arbeidsformer Forelesning og diskusjon 15 timer. Undervisningen foregår i 1,5 timers bolker i 10 uker. Arbeid i gruppe og individuelt, med aktiv lytting. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Det forventes aktiv deltagelse av den enkelte student Det er obligatorisk undervisning i emnet Innlevering av oppgave(r) som defineres nærmere av faglærer. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Lytteprøve. og form defineres nærmere på timen. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Ny lytteprøve. Pensum Repertoarliste med utvalgte verker. 22

23 GEHØRTRENING 2 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Høst, 2. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått Gehørtrening 1 Eksamen Emnet omfatter arbeid med melodi, harmoni og rytmikk. Studenten har perfeksjonert sine ferdigheter til skriftlig og muntlig å løse: - Rytmeoppgaver - Melodi, prima vista - Akkordlytting - Kombinasjonsoppgaver - Auditiv analyse - Korreksjonsoppgaver - Satsbilder med 1-4 stemmer Gjennom undervisningen arbeides det med å videreutvikle studentens noteferdighet og begrepsforståelse i relasjon til rytmiske, melodiske og akkordiske kontekster. Historiske referanser: musikkeksempler fra og med renessanse tom det 20. århundres, samt folklore. Eksempler på ulike oppgaver det jobbes med i undervisningen: Rytmeoppgaver, melodi, prima vista, akkordlytting, kombinasjonsoppgaver, auditiv analyse, korreksjonsoppgaver, satsbilder med 1-4 stemmer. Organisering og arbeidsformer Undervisning i gruppe, med en maksimumsstørrelse på ti studenter pr. gruppe. Undervisningen gis som to enkelttimer à 45 min pr. uke i 14 uker. Det er obligatorisk undervisning i emnet Innlevering av diktater i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene må være godkjent. 2,5 timer skriftlig eksamen og 25 minutter muntlig eksamen. Graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig og muntlig eksamen. Litteratur Jørgen Jersild: Lærebog i rytmelæsning. Rev.utg. 1961, Wilhelm Hansen Seija-Sisko Raitio: Lectio Sonorum (bd I). Fazer, 2002, Kapittel Internt materiale. 23

24 SATSLÆRE 2 Studiepoeng 6 Musikkteoretiske emner Høst, 2. studieår To semestre Forkunnskap Bestått Satslære 1 Mappevurdering Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes kreativitet og musikalske forestilling- og forståelsesevne, samt stimulere til realisering av egne musikalske ideer. Studenten kan lese, analysere og skrive en fungerende 2/3-stemmig kontrapunktisk sats og kan bruke denne forståelsen i utformingen av homofon sats, forhold ytterstemmer og obligatstemmer. Studenten kan skrive og lese transponerte stemmer og partiturer og nødvendige nøkler. Studenten kan arrangere og instrumentere kortere arrangementer med bruk av forskjellige teknikker. Studenten kan realisere egne kunstneriske og kreative idéer gjennom arrangering for ulike mindre ensembler. Studenten kan bruke et notasjonsprogram til å skrive musikk. Emnet er todelt. Del 1, Kontrapunkt, omfatter innføring i kontrapunkt (2/3-stemmig sats). Del 2, Arrangering og instrumentasjon, omfatter arbeid med forskjellige arrangeringsteknikker og grunnleggende innføring i instrumentasjon og transponering. Organisering Klasseundervisning 1,5 timer pr. uke i 28 uker. Del 1: 1,5 time i 11 uker. Del 2: normalt 1,5 timer i 17 uker inkludert innføring i musikknotasjon. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Obligatorisk ukentlig innlevering av arbeidsoppgaver, med gjennomspilling i timen. Gjennomført obligatorisk kurs i notasjonsprogram. Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Begge delemnene må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Mappevurdering med hjemmeoppgaver. Del 1: Mappeinnlevering i kontrapunkt ved avslutningen av denne delen av emnet. Del 2: Mappeinnlevering i arrangering ved avslutningen av denne delen av emnet. Mappene vurderes under ett og det gis en samlet vurdering. uttrykkes med graderte karakterer A-F Ny vurdering: Deler av eller hele eksamensmappen må leveres på nytt. Dette avgjøres eksamenskommisjonen Litteratur Grinde, Nils: Klassisk kontrapunkt (Musikk-Huset Forlag) Lærebok i kontrapunkt etter Bachstilen - tostemmig invensjon. 24

25 Samuel Adler: The Study of Orchestration (Norton) 25

26 ENTREPRENØRSKAP Studiepoeng 4 Entreprenørskap og festivalproduksjon Høst eller vår, 2. studieår Normalt ett semester Forkunnskap Bestått skrivekurs Mappevurdering Gjennom emnet skal studenten få innsikt i de praktiske sidene ved det å være selvstendig næringsdrivende Studenten kan registrere seg som selvstendig næringsdrivende Studenten kan lage en forretningsplan/karriereplan Studenten kan etablere hensiktsmessige rutiner for økonomioppfølging Studenten kan profilere egen bedrift mot ulike markedssegmenter Studenten kan utvikle og profilere egne produkter Bransjekunnskap innen nasjonalt og internasjonalt musikkliv Selskapsformer og registrering av nye virksomheter Verktøy for selvstendig næringsdrivende, for eksempel skatt og likning Markedsføring og profilering av egen virksomhet Støtteordninger hvordan søke opp og orientere seg i dette landskapet Samarbeidsmuligheter mot offentlig og privat sektor Undervisningen legges opp til å være så praktisk som mulig ved at deler av den involverer forskjellige aktører fra kulturlivet. I enkelte tilfeller legges undervisningen til eksterne bedrifter og institusjoner der studentene følger ulike kurs. Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres som forelesninger i klassen og eventuelt som eksterne kurs, timer. Undervisningstidspunkt og lengde vil variere avhengig av om undervisningen foregår på instituttet eller eksternt. Det er obligatorisk undervisning i emnet Det skal innleveres ulike skriftlige arbeider: forretningsplan, selvangivelse, budsjett og finansieringsplan Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Mappevurdering: De skriftlige arbeidene skal vurderes. Den enkelte student vurderes i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått Ny vurdering: Hele eller deler av mappen må leveres på nytt. Dette avgjøres individuelt av faglærer. 26

27 SCENISK GRUNNOPPLÆRING 2 Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 2. studieår To semestre Forkunnskap Bestått Scenisk grunnopplæring 1 Intern visning/prosjekt Emnet er obligatorisk for sangere. Undervisningen har fokus på bevegelse og tekst. Studenten har fysisk styrke, fleksibilitet og evne til å bruke kroppen kreativt i en kunstnerisk prosess. Studenten har utviklet et nyansert kroppsspråk. Studenten har kunnskap om dans fra ulike tidsepoker. Studenten har øvelse i å analysere og formidle lyriske og dramatiske tekster. Studenten kan bruke improvisasjon som arbeidsform og i forestilling for publikum. Studenten evner å skape dynamisk tekstformidling ved å bruke rytme, tempo, volum, stemmeleie, timing etc. Gjennom undervisningen skal studenten videreutvikle fysisk styrke, fleksibilitet samt øvelse i å kunne bruke kroppen i et scenisk uttrykk. Det arbeides med bevegelse, dans og bevegelsesimprovisasjon. Grunnleggende tekstundervisning hvor det arbeides med dramatisk og poetisk tekst, gis i en egen bolk. Organisering og arbeidsformer Gruppeundervisning i 1 time pr. uke i 20 uker. 20 timer tekstundervisning i gruppe. Denne undervisningen kan eventuelt organiseres som prosjekt. Det forventes aktiv deltagelse av studenten. Det er obligatorisk deltagelse i emnet. Det blir gitt ulike faglige og praktiske oppgaver underveis som må gjennomføres Vurderingssamtale etter avsluttet prosjektarbeid. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Læreren i det enkelte delemnet vurderer studenten i henhold til læringsmålene for emnet. Begge delemnene bevegelse og tekst må være godkjent for at emnet som helhet skal bestås. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering Studenten må gjennomføre hele eller deler av emnet på nytt. Dette avgjøres individuelt av faglærer. 27

28 FRANSK FOR SANGERE Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 1., 2., eller 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Emnet er obligatorisk for sangere i løpet av studiet. Avvikles hvert 3. år, i alternering med emnene Italiensk for sangere og Tysk for sangere. Studenten har grundige fonetikkunnskaper. Studenten har grunnleggende kunnskaper i fransk grammatikk. Studenten kan føre en enkel konversasjon på fransk. Studenten kan relatere språkkunnskapene til sangrepertoaret. Undervisningen skal danne et grunnlag for at studentene skal kunne oversette og forstå vokalrepertoar på fransk gjennom grunnleggende kunnskaper i grammatikk som: Entall/flertall substantiv Verb i alle tider Pronomen Adjektiv Adverb Preposisjoner Enkel, muntlig konversasjon Det fonetiske vektlegges spesielt med tanke på bruk i klassisk sang. Eksempler på de ulike verbformene gjennom sangtekster gis på et grunnleggende nivå. Organisering og arbeidsformer Klasseundervisning 20 timer, organisert i økter på 1,5 timer pr. uke i 13 uker. Det forventes aktiv deltagelse fra den enkelte student. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Studenter med C-språk fransk kan få fritak fra deler av emne ved å gjennomføre eksamen som dokumenterer påkrevd nivå, men disse må uansett gjennomføre fonetikkdelen av kurset. Jevnlige kontrollprøver og hjemmeoppgaver. Studenten skal gjennom en kort muntlig prøve ved slutten av semesteret. Prøven må være godkjent før skriftlig eksamen kan avlegges. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Skriftlig eksamen: - Diktat - Skriftlig oversettelse (enkel fra norsk til fransk og fra fransk til norsk) - Grammatikk uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen. Pensum Internt kompendium 28

29 3. Studieår sangere emnebeskrivelser 29

30 HOVEDINSTRUMENT 3 - SANGERE Studiepoeng 34 Utøvende emner Høst, 3. studieår To semestre Forkunnskap Bestått 2. studieår Eksamen 3.1. Studenten arbeider selvstendig og har en klar målsetting for studiet Studenten har et bevisst forhold til egen kommunikasjon med publikum og i samarbeid med andre Studenten viser integritet i sitt musikalske uttrykk Studenten kan benytte sin faglige kompetanse fra alle støtteemner i sitt arbeid med hovedinstrument. Følgende inngår i hovedinstrumentemnet, og med veiledende undervisningsmengde angitt: Hovedinstrumentundervisning totalt 37 timer à 60 minutter er fordelt i henhold til følgende oversikt: Hovedinstrument individuell undervisning 60 minutter pr. uke i 33 uker Øremerket ressurs som benyttes i seksjonen til hovedinstrumentaktiviteter for den enkelte student og seksjonen. Akkompagnement 12 timer à 45 minutter pr. år Interpretasjon i seksjonen, aktiv og passiv deltagelse. 2 timer pr. uke i 20 uker Mesterklasser Konsertdeltagelse med solorepertoar i seksjonens konserter Kammerkor Vokalprosjekter og andre utøvende aktiviteter iht. instituttets Årsplan Eventuelle obligatoriske kurs relevante for hovedinstrumentet Det er obligatorisk deltagelse i alle arbeids- og undervisningsformer. I tillegg inngår følgende arbeidskrav: Delt eller egen recital Konsertdeltagelse med solorepertoar minimum tre ganger pr studieår. Godkjent deltagelse i instituttets utøvende prosjekter (3.2.) Aktiv deltagelse på minimum 3 interpretasjoner pr. år Krav til gjennomgått repertoar: fritt Eksamensprogram og gjennomgått repertoar (inkludert konsertdeltagelse og utøvende prosjekter), samt programnote og plan for innhold til muntlig presentasjon på eksamen skal leveres i forkant av eksamen innen en gitt frist (3.4). I forbindelse med hovedinstrumenteksamen skal studenten presentere repertoaret; både som programnote (ca. en A4-side som presenterer verkene for et publikum) og komplementerende muntlig presentasjon. Refleksjonsnotat rundt faglig ståsted og utvikling gjennom året (3.1, 3.4) Se nærmere definert veiledning for refleksjonsnotat. Veiledningssamtale (3.1. og 3.4) vedr studentens faglige ståsted og siste års studier (utdanningsplan). Studentens refleksjonsnotat samt den skriftlige planen for mål med studiet som ble skrevet i 2. studieår er utgangspunkt for, og gjennomgås i, samtalen. Det gjøres en skriftlig oppsummering av vurderings- og veiledningssamtalen som legges med refleksjonsnotatet (3.1, 3.2, 3.4). For å fremstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være godkjent, med unntak av vurderings- og veiledningssamtalen som normalt gjennomføres i perioden etter utøvende eksamen. Hovedinstrumentemnet som helhet er ikke godkjent før også vurderings- og veiledningssamtalen er gjennomført. Hovedinstrumenteksamen 45 minutter (3.2 og 3.3) Repertoar fra minimum tre kontrasterende musikkhistoriske epoker. 30

31 uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny eksamen Studenten må ha gjennomført alle arbeidskrav og eksamen og fått godkjent sitt hovedinstrumentemne som helhet i løpet av påfølgende semester for at den øvrige undervisningen skal kunne fortsette som normalt. 31

32 Ensemblesang/kammermusikk 2 Studiepoeng 5 Utøvende emner Høst, 3. studieår To semestre Forkunnskap Bestått Ensemblesang/kammermusikk 1 Mappevurdering Studenten har videreutviklet sine ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse i henhold til følgende læringsmål: Studenten har erfaring med å samarbeide både musikalsk og organisatorisk, herunder planlegge og gjennomføre øvelser, i gruppen og med lærer. Studenten evner å gi musikken et personlig og samlet uttrykk gjennom ensemblearbeidet. Repertoaret omfattes i to kategorier Kategori 1: Solistiske ensembler fra opera, oratorier, kantatater, messer m.m. Kategori 2: Kammermusikk, det vil si musikk som er skrevet for to eller flere sangere/instrumentalister. Hvis det kun er to i gruppen kreves det at begge er studenter Følgende inngår i emnet: - Undervisning i gruppe som vil variere i forhold til repertoar - Regelmessig individuell forberedelse - Regelmessig øving med den aktuelle gruppen uten lærer - Felles kammermusikkinterpretasjoner og/eller foredrag - Fremførelse på konserter - Det arbeides med muntlig presentasjon i forbindelse med konsertfremføringer Instituttet legger opp til temabaserte semestre, der høstsemesteret vies relevante epoker før ca og vårsemesteret tilsvarende etter ca Det vil kunne legges opp til fellesforedrag og kurs i henhold til de temabaserte semestrene, og der man også belyser utvalgt repertoar fra periodene. Det anbefales derfor gruppene å velge repertoar i henhold til dette, for best mulig utbytte av instituttets opplegg. Organisering og arbeidsformer Undervisningen organiseres delvis av seksjonsleder (kategori 1) og initieres delvis av studentene (kategori 2). Repertoaret i kategori 1 prøves etter en prøveplan som utarbeides av seksjonsleder i fast avsatt tid for ensemblesang. Det selvinitierte repertoaret og medspillerne til dette (kategori 2) bestemmes tidlig i høstsemesteret og meldes seksjonsleder som godkjenner gruppene innen 1.oktober. Studentene er selv ansvarlige for å lage prøveplan og avtale undervisning med faglærer. Denne undervisningen foregår hovedsakelig i instituttets faste kammermusikktid. - Det er obligatorisk deltagelse i alle arbeids- og undervisningsformer. - Fremføringer av repertoar ved konserter i skolens regi minimum 2 ganger pr. studieår. Faglærer, eller annen lærer i tilfeller der faglærer ikke kan stille, skal være til stede for godkjennelse av konsertframføringene. - Deltagelse på kammermusikkfestivalen kan kreves iht. gjeldende års- og prosjektplan, enten med fast gruppe, eller satt sammen for anledningen. - Krav til gjennomgått repertoar: Minimum 30 minutter hvorav minimum 20 minutter fremføres på konsert eller forestilling. 32

33 - Studenten skal levere et rapportskjema innen 15. desember som dokumenterer gjennomført undervisning, repertoar og konserter, samt planlagt repertoar og opplegg for våren. Skjemaet skal godkjennes av faglærer. - I løpet av undervisningen gjennomfører læreren evaluering i gruppene, og legger ev planer for videre arbeid og utvikling. - Studenten skal levere et rapportskjema innen 1. juni som dokumenterer undervisning, repertoar og konserter. Skjemaet skal godkjennes av faglærer. For å få avsluttende vurdering må samtlige arbeidskrav være godkjent. Studenten vurderes individuelt av faglærer i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Det avgjøres individuelt av faglærer og kammermusikkansvarlig hvordan ny vurdering skal gjennomføres 33

34 VERKANALYSE OG MUSIKKFORSTÅELSE 1 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Høst, 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått 2. studieår Eksamen Studenten har perfeksjonert ulike analyseteknikker, som: - auditiv analyse, motiv- og setningsanalyse - å avgrense tematiske enheter - å kartlegge polyfone strukturer - å definere verkteknisk helhet - å foreta harmonisk analyse ut fra romertall, funksjoner og besifring - å se sammenhenger mellom lineære og akkordiske prosesser, slik de avtegner seg i et partitur Gjennom undervisningen arbeides det med et verkteknisk nærstudium, uavhengig av de ulike historiske epokebegreper. Tradisjonelle analyseteknikker kommer til anvendelse, relatert til verkformer i tidsrommet Elementær formlære står i fokus. Musikkhistoriske aspekter fungerer som bakgrunnsmateriale. Organisering og arbeidsformer Undervisning i klasse. Undervisningen gis som 1,5 timer pr. uke i 16 uker. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Innlevering av oppgaver i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene må være godkjent. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. 8 timer skriftlig eksamen. uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen Litteratur Internt kompendium 34

35 VERKANALYSE OG MUSIKKFORSTÅELSE 2 Studiepoeng 3 Musikkteoretiske emner Vår, 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått 2. studieår og Verkanalyse og musikkforståelse 1 Eksamen Verkanalyse og musikkforståelse 2 er et oppsummerende fag og skal gi et utøvende fokus på kunnskapen ervervet i musikkteoretiske emner gjennom 2 1/2 år. Studenten kan anvende musikkteoretiske kunnskaper og ferdigheter til å resonnere seg fram til identifikasjon av estetiske, historiske, formmessige og stilistiske trekk ved et musikalsk verk. Studenten kan anvende musikkteoretiske kunnskaper og ferdigheter i sin kreative forståelse og tolkning av et musikalsk verk. Elementer av musikkteoretiske kunnskaper og ferdigheter gjennom to og et halvt års undervisning brukes individuelt og i kombinasjon i anvendelsen av selvutviklede og/eller nye analyseteknikker. Analyseteknikkene anvendes som verktøy for resonnement, identifikasjon og praktisk og kreativ tolkning av et musikalsk verks konstruksjon som helhet og på detaljnivå. I undervisningen vektlegges resonnementets sunnhet og kunnskapsgrunnlag til fordel for identifikasjonenes korrekthet. Organisering og arbeidsformer Organiseres som forelesninger og arbeid i klassen. Normalt 3 timer pr uke i 4 uker. Det forventes aktiv deltagelse av den enkelte student. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Presentasjoner Innlevering av ulike skriftlige oppgaver underveis. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Skriftlig eksamen 4 timer. Studenten skal gjennom resonnement, og uten auditive hjelpemidler, identifisere historisk plassering, stilistiske trekk, sannsynlig geografi og opphav samt estetisk uttrykk i et antall ikkeidentifiserte verker. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen 35

36 GRUNNLEGGENDE ENSEMBLELEDELSE Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst eller vår 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått 2. studieår Eksamen Emnet er obligatorisk for alle studenter. Studenten leder grupper og ensembler med klare figurer, gjennom anskueliggjøring av klang og dynamikk og gjennom tydelige innsatser. Studenten kommuniserer på en tydelig måte i forhold til ensemblet. Studenten kan orientere seg i partiturer for mindre grupper og ensembler. Emnet omfatter: slagteknikk oversikt over og innsikt i stykkene som dirigeres tolking analyse av klang instruksjon Det legges vekt på å utvikle studentens indre klangbilde (tempo, rytme, karakter, dynamikk, klang og form) og studentens evne til partiturlesning. Gjennom partiturstudier skal studenten bli i stand til å identifisere fraser, harmonier, strukturer og instrumentasjon. Det vil også arbeides med utvikling av kommunikasjonsevner under det praktiske arbeidet med ensembler. Organisering og arbeidsformer Obligatorisk klasse/gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 10 uker. Studentgruppen utgjør øvingsensemblet. Den enkelte student vil gjennom undervisningen få øvelse i å lede ensemblet i de ulike stykkene som legges opp som pensum. Studenten vil underveis i undervisningen få tilbakemeldinger på faglig nivå i forhold til den forventende prestasjon ved eksamen, i tillegg til individuell veiledning. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Praktiske direksjonsoppgaver skal løses i løpet av undervisningen. 15 minutters repertoar i forskjellige stiler skal innstuderes og legges opp til eksamen. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. 10 minutter praktisk eksamen. Studenten vurderes i henhold til læringsmålene for emnet. uttrykkes med Bestått/Ikke bestått. Ny vurdering: Ny praktisk eksamen. Pensum Pensumrepertoar defineres ved oppstart av undervisningen. Gruppesammensetningen vil være avgjørende for valg av repertoar. 36

37 TYSK FOR SANGERE Studiepoeng 3 Støtteemner og fordypende valgemner Høst, 1., 2., eller 3. studieår Ett semester Forkunnskap Bestått opptaksprøve til studiet Eksamen Emnet er obligatorisk for sangere i løpet av studiet. Avvikles hvert 3. år, i alternering med emnene Italiensk for sangere og Fransk for sangere Studenten har grundige fonetikkunnskaper. Studenten har grunnleggende kunnskaper i tysk grammatikk. Studenten kan føre en enkel konversasjon på tysk. Studenten kan relatere språkkunnskapene til sangrepertoaret. Undervisningen skal danne et grunnlag for at studentene skal kunne oversette og forstå vokalrepertoar på tysk gjennom grunnleggende kunnskaper i grammatikk som: Entall/flertall substantiv Verb i alle tider Pronomen Adjektiv Adverb Preposisjoner Enkel, muntlig konversasjon Det fonetiske vektlegges spesielt med tanke på bruk i klassisk sang. Eksempler på de ulike verbformene gjennom sangtekster gis på et grunnleggende nivå. Organisering og arbeidsformer Klasseundervisning 20 timer, organisert i økter på 1,5 timer pr. uke i 13 uker. Det forventes aktiv deltagelse fra den enkelte student. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Studenter med C-språk tysk kan få fritak fra deler av emne ved å gjennomføre eksamen som dokumenterer påkrevd nivå, men disse må uansett gjennomføre fonetikkdelen av kurset. Jevnlige kontrollprøver og hjemmeoppgaver. Studenten skal gjennom en kort muntlig prøve ved slutten av semesteret. Prøven må være godkjent før skriftlig eksamen kan avlegges. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Skriftlig eksamen: - Diktat - Skriftlig oversettelse (enkel fra norsk til tysk og fra tysk til norsk). - Grammatikk uttrykkes med graderte karakterer A-F. Ny vurdering: Ny skriftlig eksamen. 37

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt

Detaljer

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM

STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM Godkjent av NOKUT mai 2008 Oppdatert august 2009 GENERELL DEL...4 Innledning...4 for studiet...4 Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter...4 Opptak...5

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU)

STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU) STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU) Godkjent av NOKUT februar 2005 Sist oppdatert august 2009 GENERELL DEL...3 Innledning... 3 for studiet...

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving 19. mars 2004, revidert 19. juni 2008 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 Emnebeskrivelser... 4 MUS111 Musikkutøving I... 4 MUS112

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN

TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ STUDIEPLAN TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 1 STUDIEPLAN... 1 TO-ÅRIG OPERASTUDIUM PÅ BACHELORNIVÅ... 3 Innledning... 3 Mål for studiet... 3... 3 Opptak... 3

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 19. mars 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

Lokal læreplan musikk 7.trinn

Lokal læreplan musikk 7.trinn Lokal læreplan musikk 7.trinn Lærebok: Antall uker 1 Lytte og komponere Vi lytter til lyder i klasserommet og lytter til lyder ute i naturen. Disse lydene noteres ned, elevene finner ut hvordan lydene

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Musisere Komponere Lytte

Musisere Komponere Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Revidert av dekan 16.06.08 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Musikk årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et ett-årig heltidsstudium. Innledning Høgskolens avdeling på Hamar har

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Høgskolen i Østfold MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 17. oktober 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Musikk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått

Detaljer

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015 IS-IMD11/15 overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk Møte 5. mai 2015 Felles læringsutbyttebeskrivelse/ kvalifikasjon Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikkteknologi

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Musikk År: 2012/2013 Trinn og gruppe: 6ab Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul 34-39 Musikkhistorie Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan i Musikk 2007/2008

Årsplan i Musikk 2007/2008 Årsplan i Musikk 2007/2008 Klassetrinn: 7. og 8. klasse Lærer: Rigmor Flaaen Licius Hovedlæreverk: Opus 8. Suppleringsverk: Interart Måned uke Tema Læreplanmål i KL Hvilke delmål som skal nås: Kartlegging

Detaljer

4-a rig Bachelorprogram i utøvende musikk studieretning vokal. Studieplan

4-a rig Bachelorprogram i utøvende musikk studieretning vokal. Studieplan Studieplan 4-a rig Bachelorprogram i utøvende musikk studieretning vokal Introduksjon Gjennom det fireårige bachelorprogrammet i utøvende musikk legger du grunnlaget for en karriere i musikk. Du kan også

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole

Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Fagplan Talentprogram for unge musikere Drammen kulturskole Talentprogram for unge musikere ved Drammen kulturskole: Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning

Detaljer

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter

Detaljer

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse

Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Årsplan: Musikk 2015 2016 Årstrinn: 9. klasse Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Jan Abild og Ole André Ljosland Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bruke

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med musikk. Som et allmenndannende kunstfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018

ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: Faglærer: ÅRSPLAN MUSIKK 2017/2018 Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk Navn Oppnådd grad Opptakskrav, Anbefalte forkunnskaper ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk I. For studenter ved Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet, Musikkonservatoriet: Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo

På ukeplan og enkelttimer. Kor. Synge flerstemt i gruppe. Gjenkjenne puls i ulike musikksjangre. Oppfatte og bruke puls, rytme og tempo Musikk - 2017-2018 HOVEDOMRÅDE OG KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL ARBEIDSMETODE VURDERING Mål for opplæringen er at elevene skal.. På ukeplan og enkelttimer Musisere Oppfatte og bruke puls, rytme, melodi, klang,

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Årsplan i 7. klasse musikk

Årsplan i 7. klasse musikk Årsplan i 7. klasse musikk 2017-2018 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Musikkisum7, Cappelen. Delks Salmebok og Pris hans navn. Barnesalmeboka, og annet relevant sangstoff. Grunnleggende

Detaljer

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i opera / Master program in Opera 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i opera / program in Opera 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse DEL 1...2 1.1. OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 r... 4 BA Musikkteknologi 1. år...

Detaljer