HORDALAND GYMNASTIKK TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R. SiilOifti 1t2,) Aspirantsamling turn i Turnkassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND GYMNASTIKK TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R. SiilOifti 1t2,) Aspirantsamling turn i Turnkassen"

Transkript

1 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R SiilOifti 1t2,) Aspirantsamling turn i Turnkassen

2 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 KRETSTING 2017 SAK 6 REGNSKAP REGNSKAPSKOMMENTARER 2015 Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr ,68 mot budsjettert kr ,- i underskudd. Avd. 1 Kretsstyret: Inntekter: Inntektene er omtrent som budsjettert. Utgifter: a) Diverse tiltak Lavere enn budsjettert. b) Omtrent som budsj ettert Er ny utgiftskonto tidligere gikk både inntekter og utgifter på konto Forbundet dekker for en kvote personer på kretsens seminar. I år var det få som reiste, grunnet kollisjon med jubileumsshowet i Haukelandshallen. Avd. 2 Utdanning Resultatet viser et overskudd på kr ,99,- mot budsjettert overskudd på Dette skyldes stor og god kursaktivitet. Avd. 3 Bredde Resultatet viser et overskudd på kr ,-,- mot budsjettert overskudd på Avd. 10 Konkurranse Resultatet viser et underskudd på kr ,92 mot budsjettert i underskudd. Her er inntektene omtrent som budsjettert og utgiftene noe lavere til tross for stor aktivitet.

3 REGNSKAPSKOMMENTARER 2016 Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr ,10 mot budsjettert kr i underskudd. Avd. 1 Kretsstyret: Inntekter: Inntektene er høyere enn budsjettert. Dette skyldes at stevnemedaljer er inntekts- og utgiftsført, høyere tilskudd fra Hordaland Idrettskrets, høyere mva-kompensasjon og god oppslutning om fellesreisen til Stryn. Sistnevnte er både inntekt- og utgiftsført. Utgifter: a) Diverse tiltak Lavere enn budsjettert. b) Drift Noe høyere enn budsjettert. 6540: Kjøp av toppmatte til tumblingbanen. 7140: Utgifter ved fellesreiser. Avd. 2 Utdanningsutvalget Resultatet viser et overskudd på kr ,22 mot budsjettert overskudd på Dette skyldes stor lavere utgifter enn budsjettert. Avd. 3 Breddeutvalget Resultatet viser et overskudd på kr ,50 mot budsjettert kr i overskudd. Avd. 10 Konkurranseutvalget Resultatet viser et underskudd på kr ,64 mot et budsjettert underskudd på kr Høyere inntekter og lavere utgifter til tross for stor aktivitet. HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Liv Reidun Botne (s) kretsleder Tone Moe kretskons.

4 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 KRETSTING 2017 SAK 7 a LOV FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Lov for Hordaland Gymnastikk og Turnkrets er revidert i forhold til NIFs lovnorm. Endring i 14 pkt. 3 underpunkt e vil være i tråd med den samarbeidsavtale som ble forankret på Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraners ekstraordinære ting i I tillegg er pkt. 7 (i 13 gammel lov) fjernet; «Fastsette og nedlegge antall arbeidsområder for faste, faglige utvalg». Forslag til vedtak: a) Lov for Hordaland Gymnastikk og Turnkrets blir vedtatt av kretstinget slik den foreligger. Norges Gymnastikk og Turnforbund skal vedta dem i etterkant av tinget. b) Tinget gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFS lovnorm for særkretser. HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Liv Reidun Botne (s) kretsleder Tone Moe kretskors.

5 LOV FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Stiftet (sammensl av Bergen Gymnastikk- og Turnkrets stiftet og Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets stiftet ). Vedtatt av kretstinget , godkjent av Norges Gymnastikk og Turnforbund den xxxxxx. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Hordaland Gymnastikk og Turnkrets (HGTK) formål er å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) i alle spørsmål som gjelder gymnastikk og turnidretten innen kretsen. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) HGTK er opprettet av NGTF, og består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av NGTF. Særkretsens grenser fastsettes av særforbundet. (2) Gjennom NGTF er HGTK et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). (3) Særkretsen skal følge NIFs og NGTFs regelverk og vedtak. NIFS regelverk gjelder for særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov. (4) Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges Hordaland Idrettskrets (HIK). 3 Oppgaver Hordaland Gymnastikk og Turnkrets skal bl.a.: a) Representere NGTF og bistå det i saker knyttet til gymnastikk og turn. b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver gymnastikk og turn. Bistå HIK i spørsmål av felles interesse for flere idretter. c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. d) Forestå idrettsfaglig utdanning i samsvar med NGTFs planer. e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NGTF og HIK. Side 1 av 10

6 4 Kontingent (1) Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis. (2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på kretstinget. Styret kan anbefale overfor NGTF at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap' i forbundet. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen en måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt. Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. Idrettsstyret2 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter særkretstinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet særkretsen i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem av styret, valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, revisor. (3) Forslagsrett: Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 2 Myndighet er delegert iht. NIFS delegasjonsreglement. Side 2 av 10

7 a) Styret i HGTK har forslagsrett til og på kretstinget. b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til kretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på kretstinget. c) Møteberettiget komite/utvalg, jf. 14(3), har forslagsrett til kretstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på kretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. (4) Talerett:3 a) Revisor har talerett på arbeidsområde. kretsstinget i saker som ligger innenfor sitt b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på særkretstinget. 7 (1) Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. (2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt. Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til særkretsen En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem Særkretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. Side 3 av 10

8 oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt. (4) Idrettsstyrets kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevning av gangen. 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særkretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særkretsen. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 5 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. Side 4 av 10

9 varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i særkretsen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. (2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. (3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Kretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.$ (2) Dersom kretsen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal kretsen følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom kretsen har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal særkretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle 6 For eksempel per e-post. For eksempel møte per telefon/videokonferanse. s Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. Side 5 av 10

10 organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomite med minst to medlemmer. Kontrollkomiteen oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til kretsen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På kretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. (5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom særkretsen har daglig leder skal også vedkommende signere. (6) Kretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særkretsen kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særkretsen og beslutning fra Idrettsstyret. (7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særkretsens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av særkretstinget. IV. TING, STYRE, UTVALG MV. 13 Kretstinget (1) HGTKs høyeste myndighet er kretstinget som avholdes annethvert år innen utgangen av mars måned. (2) Tinget innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest to uker før kretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest 1 måned før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest 2 uker før særkretstinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør kretstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Særkretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) På særkretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten. Side 6 av 10

11 14 Representasjon på særkretstinget (1) På særkretstinget møter med stemmerett: a) Særkretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: For medlemstall til og med 50-1 representant For medlemstall fra representanter ««« representanter ««« representanter ««over representanter som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. (2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. (3) Videre møter uten stemmerett: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kretsstyrets varamedlemmer c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisor. e) Representant fra Kvinnelige Gymnastikkveteraner i Hordaland. (4) Reiseutgiftsfordeling benyttes for lagsrepresentantene. 15 Ledelse av kretstinget Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 16 Kretstingets oppgaver Særkretstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker.9 7. Fastsette kontingent. 8. Stevner og mesterskap 9. Behandle budsjett Foreta følgende valg I : a) Leder og nestleder. 9 Tinget bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for særkretser/regioner. 10 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på særkretstinget. Særkretstinget kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets' egen lov. Side 7 av 10

12 b) 4 styremedlemmer" og 2 varamedlemmer. c) Faglige utvalg: Leder I tillegg: I bredde 3 ansvarlige (barn, ungdom, voksne) I utdanning velges 3 medlemmer d) To revisorer.12 e) Representanter til ting i Norges Gymnastikk og Turnforbund og Hordaland Idrettskrets eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret bør velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 17 Stemmegivning på særkretstinget (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 18 Ekstraordinært kretsting (1) Ekstraordinært kretsting innkalles av kretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av kretsstyret. b) Vedtak av kretstinget. c) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/4 av idrettslagene i kretsen. 1 1 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 12 Særkretser med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: "Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap." Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til "Kontrollkomite med minst to medlemmer.". Side 8 av 10

13 (2) Ekstraordinært kretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. (3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på særkretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet. (4) Et ekstraordinært kretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (5) Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. (6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 19 Særkretsens styre (1) HGTK ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene.13 (2) Styret skal bl.a.: a) Iverksette kretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser. b) Forestå kretsens daglige administrasjon, representere kretsen utad og utøve faglige myndighet innen kretsens grenser. c) Påse at kretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. d) Arrangere eller la arrangere stevner, kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide retningslinjer terminlister for dette. e) Utvikle kretsens organisasjon og aktivitetstilbud. f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede organisasjonsledd til fastsatte frister. (3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene forlanger det. 20 Valgkomite Valgkomiteen velges på kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på kretstinget. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 13 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen særkretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av særkretsgrensene. Side 9 av 10

14 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom kretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og NGTF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 25 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av kretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av NGTF. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan NGTF pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 25 og 26 kan ikke vedtas av kretsen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 26 Nedlegging Sammenslutning (1) Kretsen kan bare nedlegges av NGTF. (2) NGTF har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. (3) Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller kretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NGTF. Side 10 av 10

15 NORDALAND G YMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 KRETSTING 2017 SAK 7 b FORSLAG TIL TINGET LANGTIDSPLAN Kretsstyret legger nå frem en ny langtidsplan i tråd med Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sin Langtidsplan Planen er utarbeidet av kretsstyret i samarbeid med utvalgene. M ålet med langtidsplanen er at den skal gi god informasjon om kretsen sine mål og aktiviteter, særlig med tanke på kretsstyrets og utvalgenes arbeid, men også, ikke minst, med tanke på arbeidet i lagene. Planen skal legges til grunn for kretsstyrets og utvalgene sine mer detaljerte arbeidsplaner med tidsfrister og fordeling av ansvar. Arbeidet i lagene er likevel avgjørende i hvilken grad en lykkes i å nå målene. Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner styrets forslag til Langtidsplan HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Liv Reidun Botne (s) Kretsleder Tone Moe Kretskons.

16 HORDALAND G YMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2021 t) NGTF

17 INNHOLD 1. Innledning Del I, Overordnede punkter 2. Visjon og virksomhetside 3. Verdier Del III, mot Prioriterte mål og strategier fram mot Del IV, Markesførings- og organisasjonsmål mot Markedsføringsmål 7 7. Organisasjonsmål og økonomi 7 Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter 7 9. Mennesker med nedsatt funksjonsevne 8 10.Bredde barn 9 11.Bredde ungdom Bredde voksne Turn kvinner Turn menn Rytmisk Gymnastikk Troppsgymnastikk 15 Del VI, Oppfølging og evaluering 17 ~ ~-- ~ -2-~~

18 1. Innledning Denne langtidsplanen bygger på Norges Gymnastikk og Turnforbunds langtidsplan. De har valgt å videreføre å sette mål for to ulike tidsperspektiv, 4 år mot 2020 og 12 år mot Hordaland Gymnastikk- og Turnkrets har tatt utgangspunkt i planen i et 4-årsperspektiv. Målene i planen har samme identifisering som i forbundets plan. Der en har mål tilpasset vår krets som ikke direkte kan knyttes til punkter i forbundets plan, har disse fått nye nummer. Del I, Overordnede punkter Visjon og virksomhetsidé 2. Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. For å oppnå dette må krets og lag tilby et godt og allsidig treningstilbud for barn, ungdom, voksne og senior. Kretsen skal tilby konkurranseaktiviteter med det mål at kretsens gymnaster skal kunne nå et nasjonalt og internasjonalt nivå. 3. Verdier Følgende verdier skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende Inkluderende Visjonær Troverdig HORDALAND GTK

19 Del III 5. Prioriterte mål og strategier fram mot 2021 M2021 1B: Alle trenere med hovedansvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende innen 2021 Strategi: Bevisstgjøre instruktørene/lagene om nødvendigheten av kompetanse/kunnskap. Dette for å bli en troverdig/forsvarlig, pedagogisk og konkurransedyktig aktør i arbeid med fysisk aktivitet. Kravet til KVALITET skal veie tyngst. Sette opp kurs i forhold til ny trenerløype trener 1 hvert semester Motivere deltakere til å ta eksamen trener 1 Tilrettelegge for trener 1 eksamen BARN BA2021-5: Tilby trener 2 og 3 bredde med fokus på barn, når dette er klart fra NGTF. Strategi: Sette opp trener 2 og 3 kurs etter retningslinjer fra forbundet. UNGDOM GU2021-5: Tilby trener 2 og 3 bredde med fokus på ungdom, når dette er klart fra NGTF. Strategi: Sette opp trener 2 og 3 kurs etter retningslinjer fra forbundet. VOKSNE GV2021-4: Alle instruktører/trenere innen gymnastikk voksne skal ha minimum grunnkurs/basiskurs eller tilsvarende Strategi: Sette opp basiskurs og 1 modul i kretsen etter behov fra lagene. Sette opp grunnkurs seniorgymnastikk ved behov M2021-1D: Alle trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og kompetanseheving Strategi: Be instruktører/trenere gi tilbakemelding om kursønsker Være på tilbudssiden med idekurs/kompetansegivende kurs Være oppdaterte om «treningstrender i tiden» Bevisstgjøring av instruktør/trenere/lag om nødvendigheten av videreutvikling, kompetanseøkning og nytekning. Bruke eksterne instruktører til å holde kurs der vi ikke har kompetansen i HGTK Arrangere kurshelger/inspirasjonskurs/gymx M2021-1E: Dekke dommerbehovet innen turn menn/kvinner, RG og troppsgymnastikk Status: Mangel på kretsdommere turn menn/kvinner og troppsgymnastikk Det er lite påmelding til kretsdommerkurs Videre har det ikke blitt satt opp siste år på grunn av nytt reglement 2017 Strategi: Arrangere dommerkurs i samarbeid med utvalgene Tettere kommunikasjon med forbundet ~~_4_1.--

20 M2021-1F: Ny organisering av kurshelgen på Stord Strategi: Utvalgene skal ha ansvar for formidling av kursønske/deltakelse Danne en komite med et medlem fra hvert utvalg for å organisere Kurshelgen. Må dannes innen 30. september. Alle utvalgene setter opp ønsker av egne kurs etter antall timer de har til disposisjon og kommer med forslag til kurslærer de ønsker til kurshelgen Arrangere eget møte for kursoppsett Kurshelg Stord innen 1. april hvert år Invitasjonen ut innen 1 mai hvert år M2021-1G: Opprettholde kurstilbud og øke deltakelse på kurs Status: Godt kurstilbud - varierende kursdeltakelse. Det har vært arrangert hjelpetrenerkurs 1-2 ganger pr år. Det har vært arrangert mange kurs; idekurs og kompetansegivende. Mini Convention for voksne og kurshelg på Stord, for instruktører for barn og ungdom, er blitt arrangert hvert år. Instruktørene innen seniorgymnastikk er ikke godt representert verken på idekurs/instruktørsamlinger eller mini convention. Kurshelg på Stord hadde en nedgang i deltakelse det siste året. På de kompetansegivende kursene er det en stabil deltakelse på, bortsett fra etterutdanningen på trener 1. Strategi: Være på tilbudssiden når det gjelder kurstilbud. Sette opp idekurs/kompetansegivende kurs. Finne kurslærer og sal/lokal. Fortsette å ha GymX kurs i Bjarghallen. Markedsføre kurs via HGTF's hjemmeside og på stevner, møter og via andre utvalg. Informere på alle kurs hvor en kan finne informasjon om kurs, og også bevisstgjøre deltakerne om eget ansvar for å søke informasjon. Kursene skal være lett tilgjengelig. Kursinvitasjonen blir sendt ut i god tid før kursdato. Be lagene sende kursinvitasjonene videre til instruktører/trenere. Utdanningsutvalget sender mail direkte til tidligere deltakere i tillegg, spesielt idesamlinger GymX. Evaluere kurs og kursholder for å sikre kvalitet. Legge ut bilder/kort referat fra kurs som er holdt. Bevisstgjøre lagene, trenere/utøvere om nødvendigheten av kompetanse og utdanning. Oppfordre alle som deltar på kurs om å gi tilbakemelding om kursønsker. Være oppdatert på trender i tiden. Arrangere kurshelg i Bergen og Kurshelg på Stord hvert år. Sette opp egne kurs for instruktører innen seniorgymnastikk på kurshelgen i Bergen ved behov. Invitere instruktører innen seniorgymnastikk til å delta på idekurs/instruktørsamlinger. Følge opp trener 2 og 3 i nye trenerløypen når den er klar fra NGTF. Ha frukt og yoghurt på kursene. Arrangere hjepetrenerkurs 2 ganger i halvåret. Hver høst i Bergen og om våren i Sunnhordaland. Arrangere trener 1 hvert semester i Bergen og 1 gang i året i Sunnhordaland, hvis behovet er der. Arrangere sikringskurs I hvert semester og sikringskurs II 1 gang pr. år.

21 M2021-1H: Ikke avlyseoppsatte kurs Status: Kurs har blitt avlyst på grunn av sen påmelding. Informasjon om kurs når ikke frem til trenere/utøvere. Planlagte kurs har ikke kunnet bli satt opp på grunn av mangel på lokaler (turnkassen) Mangel på kurslærere Strategi: Påmeldingsfristen må overholdes. Tilleggsgebyr ved sein påmelding? Få bekreftet lån/leie av lokale i god tid før kurset (turnkassen). Sjekke terminlistene før oppsett av kurs for å hindre at den aktuelle deltakergruppen har andre aktiviteter i NGTF på samme dato. Dekke kurslærerbehovet. Tilgang til flere kurslærere som kan holde kompetansegivende/idekurs. Markedsføre alle kursene, evt. ta kontakt direkte med potensielle og bruke gamle maillister på spesielt voksne. Bruke hjemmesiden og facebook mer. M2021-2: Flest mulig av kretsens medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Vi skal ha fokus på spesialanlegg og basishall. Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg. M ulige strategier: Fortsette med et eget anleggsutvalg i kretsen som aktivt skal ha fokus rettet mot kommunale og fylkeskommunale arenaer for anleggsutvikling. Utvalget skal delta ved NGTF Anleggskonferanser, NGTF anleggskurs og i andre relevante fora for å styrke kretsens kompetanse Bistå lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd for å sikre prioritet når det gjelder tid og plass i hall og bygging av nye anlegg. Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Lagene må utvikle strategier som passer til den enkelte kommunes bygge- og vedlikeholdsplaner. M2021-6: Minimum en representant fra kretsen til en av NGTFs tekniske komiteer.

22 Del IV, Markedsførings- og organisasjonsmål mot , Markedsføringsmål MF2021-1: Vi skal øke forståelsen for at "grunnlaget legges i gym og turn" i kretsen, andre idretter, politiske myndigheter og media. MF2021-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og basisidrett som våre viktigste varemerker. MF2021-3: Vi skal skape publikumsvennlige arrangementer. MF2021-4: Vi skal ha god markedsføringen av arrangementene våre. 7.Organisasjonsmål og økonomi OR2021-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur. OR2021-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom tillitsvalgte, lagene og kretsens administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet. OR2021-3: Vi skal jobbe for å få flere unge med i kretsstyre og utvalg OR2021-4: Tillitsvalgte i HGTK skal være fortrolige med sine arbeidsoppgaver. OR2021-5: Sikre tilstrekkelig med midler til gjennomføring av vedtatte oppgaver Del V, Aktivitetsmål mot Felles føringer for alle aktiviteter HGTK ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som bygger på våre konsepter. Her inngår konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX og Seniortrening, samt stevne- og oppvisningsaktivitetene på alle alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre seks konkurransegrener skal ivaretas gjennom ulike rekruttopplegg i hver konkurransegren. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og etterleves i alle våre lag. Lag i HGTK som har et konkurransetilbud skal gi et treningstilbud som kombinerer kravet om variasjon med ønske om riktig teknisk trening innen de ulike grenene. Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta. Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet og tilbake igjen. Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må differensieres etter utviklingsnivå og interesser. Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet.

23 9. Mennesker med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming Status: MÅL Et lag i kretsen som gir eget tilbud om tilrettelagte aktiviteter til personer med nedsatt funksjonsevne Utnevnt hovedansvarlig i kretsstyret Aktivitet: FU2021-1: Ivareta alle med nedsatt funksjonsevne som ønsker å drive med gymnastikk og turn FU2021-5: Formidle hjelp og veiledning ved bruk av utviklingskonsulent i HIK til de lag som ønsker å starte med tilrettelagte aktiviteter FU2021-6: Ha fast kontaktperson i kretsstyret Kompetanse: FU2021-4: Tilrettelegge for kurs/opplæring til de lag som ønsker hjelp

24 BREDDEIDRETT Aktivitetene skal være preget av trivsel, mestring og trygghet. 10. BARN STATUS: Aktivitet Aktivitetsdag 6-9 år i Bergen har hatt stor deltagelse de siste årene, og kvaliteten på arrangementene har vært god. Oppvisningene er ikke alltid av like god kvalitet. Aktivitetsdag Sunnhordland har gått drastisk nedover og ble ikke arrangert i 2011 og 2012, 2013 ble den arrangert i Odda med få deltagende lag. Antall gymnaster GIV- barn er ganske stabilt på ca Innført LPS Gutter både på GIV barn. SALTO-dag for aldersgruppen år. Fra 2015 ble denne flyttet til høst for å fordele aktiviteten for denne gruppen. Kompetanse Lagene har for lave krav til trenere for aldersgruppen 6-12 år, og for få "voksne" er ledere på disse partiene. Lagene har for få trenere med trener 1 og 2 for barn. MÅL Aktivitet BA2021-1: Øke antall barn til og med 12 år som er aktiv i gym og turn med 5%. BA2021-2: Idrettens Grunnstige 1 og 2 og Gymlek skal danne grunnlaget i all aktivitet i aldersgruppen. BA2021-6: Gjenopprette Aktivitetsdag i Sunnhordland, og øke deltagende lag. BA2021-7: Øke deltagelsen på Aktivitetsdag i Bergen og kvaliteten på oppvisningen. BA2021-8: Opprettholde deltagerantallet på GIV- barn. BA2021-9: øke antall deltagende tropper og lag i Gym for Life Hordaland, (Åpen Klasse). BA Opprettholde deltagelsen på SALTO-dagene. Kompetanse BA2021-5: Øke trenerkompetansen med fokus på barn. STRATEGI Aktivitet BA2021-1: Flere lag/klubber må satse på denne aldergruppen. BA2021-2: Tettere samarbeid med utdanning og purre på lagene når det arrangeres kurs i IGS 1 og 2. Oppfordre lagene til å ha høyere krav til hovedtrener for barn fra 6-12 år. BA2021-6: Gå i dialog med lag i Sunnhordland om status på Aktivitetsdagen, finne løsning

25 BA Holde kontakt med trenere for aldersgruppen, og motivere til deltagelse på aktivitetsdag. Sette noen retningslinjer for oppvisningen og legge ved tips til arrangør om hvordan det kan gjennomføres. BA : Skaffe kvalitetstrenere til SALTO-dagene og sette fokus på trenerutvikling sammen med fokus på at barna skal lære å ha det gøy. BA2021-2: Tettere samarbeid med utdanning og purre på lagene når det arrangeres kurs i IGS 1 og 2. Oppfordre lagene til å ha høyere krav til hovedtrener for barn fra 6-12 år. Kompetanse Oppfordre klubber til å videreutvikle sine trenere uansett alder. 11. UNGDOM år (25år) STATUS Aktivitet GIV -U skal arrangeres annet hvert år i Hordaland og Rogaland. Hordaland arrangerte også i 2016 da Rogaland ikke fant arrangør. Innførte LPS gutter. Saltohelg har ikke blitt arrangert. Gym for Life (Åpen Klasse) konkurranser avholdt på høsten. Kompetanse Flere lag mangler instruktører med Trener 1 kompetanse. Flere lag mangler SALTO - instruktører Har ikke lenger mangel på trenere som kan lage LPS program. MÅL Aktivitet UN2021-1: 5 % økning i ungdom som er aktive i gym og turn. UN2021-2: Økning i deltakelsen på GIV U med 3 UN2021-2: 10 lag skal delta i Gym for Life Hordaland (Åpen klasse) på GIV U. 8 lag skal delta i Gym for Life Hordaland (Åpen klasse) Høst. UN2021-6: Gjennomføre Saltodag. Kompetanse UN2020-5: 2 nye SALTO instruktører i kretsen UN2020-5: 2 nye trenere med Trener 2 bredde med fokus på ungdom. STRATEGI UN Opprettholde GIV U i samarbeid med Rogaland. UN Bedre direktekontakt med instruktørene til SALTO og GYM for Life Hordaland (Åpen Klasse). ~ ~

26 UN Markedsføre SALTO - konseptet bedre ut i lagene, så alle utøvere på ungdomspartiene har et tilbud om aktivitet / konkurranse. UN Innføre Saltodag. 12. VOKSNE STATUS Aktiviteter Nedgang i deltakelse på stevnene. Gjennomsnittsaldersalderen på deltakerne er høy, men gledelig at det er kommet med noen yngre. Flere lag er begynt å bruke betegnelsen Gym-X. Mosjonstreningen (Gym-X) i lagene er ganske stabil. Økende deltagelse på Golden Age Festival Kompetanse Flere lag har Gym-X instruktører, men noen har fortsatt instruktører med tidliger utdanning Kretsen har dyktige instruktører som kan lage program for fellestropper. MÅL Aktiviteter V : Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud både for «yngre voksne» og «voksne». V : 2% økning i antall voksne som er aktiv innen gym og turn V : Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og arrangementer. V : Flere lag må ta i bruk betegnelsen GymX både innen aerobic, step og seniortrening. V : Variert og godt aktivitetstilbud til begge kjønn i håp om også å få med flere menn Kompetanse V : Utdanne flere GymX instruktører. STRATEGI V : Inspirere instruktører til å lage stevneprogram som er fengende og tilpasset aldersgruppen V : Ved å satse på egne stevner for ungdom, er det håp om rekruttering til voksenstevner V : Markedsføre GymX - konseptet til lagene. Motivere lagene til å sende i nstruktører på kurs V : Motivere flere lag til å starte formiddagspartier for seniorer.

27 13. TURN KVINNER STATUS Omfang og Aktivitet: Det er 4 lag som har aktivitet for turn kvinner på ulike nivåer Antall utøvere i seriekonkurransen har gått ned fra 83 i 2016 til 65 i I klasse har antallet blitt redusert fra 20 i 2015 til 13 i Flere av klubbene har store jentepartier i de yngre aldersgruppene Kompetanse Det er trenere med god kompetanse i de lagene som har tilbud. Noen lag samarbeider om trening og har felles trenere Vi har hatt 3 utdannete forbundsdommere i kretsen Det er fremdeles behov for flere dommere, og det vil bli satt opp kurs i februar/mars Resultater Flere av kretsens gymnaster viser gode resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser. Flere av kretsens gymnaster er med på landslag Generelt Det er en utfordring å holde jentene aktive i sporten etter at de har blitt år gamle. MÅL Aktivitet, rekruttering og utberedelse TK2021-1: Øke antall utøvere med min 10%. TK2021-2: Antall utøvere i nasjonale konkurranser skal ha økt med 5 % i løpet av perioden. TK2021-3: 5 aktive lag skal tilby jente- / kvinneturn. TK2021-4: Godt etablert aktivitet i regionen med fast regionsansvarlig. Kompetanse på trenere/dommere TK2021-5: Trenere med internasjonal kompetanse i alle klubber TK2021-6: 8 aktive kretsdommere. TK2021-7: 4 aktive forbundsdommere. TK2021-8: Velfungerende dommerutdanning TK2021-9: Alle lag skal ha dommer(e) på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. Sportslige resultater TK : Gymnaster fra Hordaland skal ta medaljer i NM, Nordisk Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap. TK : Hordaland skal til enhver tid være representert på landslaget. ~

28 14. TURN MENN STATUS: Omfang og Aktivitet: Det er 5 lag som har aktivitet for turn menn på ulike nivåer Antall utøvere i klasse har blitt redusert. Det er nå bare 6 utøvere igjen i hele kretsen innen disse klassene. Flere av klubbene har store guttepartier i de yngre aldersgruppene Kompetanse Det er trenere med god kompetanse i de lagene som har tilbud. Noen lag samarbeider om trening og har felles trenere Vi har hatt 1 utdannet forbundsdommer i kretsen Det er fremdeles stor mangel på dommere, og det jobbes for å få i gang kurs Resultater Flere av kretsens gymnaster viser gode resultater i nasjonale konkurranser. 2 gymnaster har plass på guttegruppen som rekrutterer til junior landslaget Generelt Vi har hatt god økning i deltakelsen i seriekonkurransene med flest deltakere i aspirant og rekruttklassen. Frafallet er merkbart med færre deltakere i øvrige klasser. MÅL: AKTIVITET, REKRUTTERING OG UTBEREDELSE: TM : øke antall utøvere med min. 5% TM : 5 aktive lag skal tilby turn for gutter og menn. Opprette egen gruppe for Turn menn på Voss etter ny basishall nå er på plass TM : Godt etablert aktivitet i regionen med fast regionsansvarlig. TM : Aktiv bruk av utviklingstrappen (LUM) TM : Aktiv bruk av gjeldende konkurransekonsept TM KOMPETANSE HOS TRENERE OG DOMMERE: TM og 7: 1 aktiv trener med internasjonal kompetanse og 2 trenere med trener 2 kompetanse TM a: 2 forbundsdommere TM b: Minst 6 kretsdommere TM c: Alle lag skal ha dommere på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer pa 0 TM : Bevare og styrke kompetansen hos trenere og dommere i kretsen SPORTSLIGE RESULTATER: TM a: Gymnaster fra Hordaland skal oppnå plasseringer blant de 4 beste i Norgescup-konkurranser TM b: Hordaland skal til enhver tid ha en gymnast på et av landslagene STRATEGI: Arrangere regionsamlinger med utenbys trenere. Utdanne trenere og dommere Arrangere regionale samlinger kun for aspiranter, gjerne med lokale trenerressurser Legge til rette for orientering om utviklingstrappen (LUM) i gutteturn Kretsen må fortsatt legge til rette for satsning på gutter jf. Satsning fra NGTF )J7-

29 15. RYTMISK GYMNASTIKK AKTIVITET, REKRUTTERING OG UTBEREDELSE: RG : øke antall aktive klubber som har RG på programmet med 10% (Status 2016 BT, Fana, Gneist og Fedje) RG : øke antallet konkurransegymnaster i junior og senior 5%. (Status 2016, 10 senior og 43 junior) RG : øke antall tropper som deltar i konkurranser med 2 tropper. (Status 2016, 9) RG : Arrangere felles regionale fellestreninger i kretsen. (Status 2016, 1) KOMPETANSE HOS TRENERE OG DOMMERE: RG : 10 aktive trenere med trener 1 kompetanse. Mål om at 5 kan oppnå trener 2 kompetanse. (Status 2016, 9) RG : 15 aktive dommere. Mål om at alle klubber skal ha minst 2 dommere. (Status 2016,9) RG2021-7: 12 kretsdommere og 10 forbundsdommere. Ønske om at det blir avholdt dommerkurs i kretsen. (Status 2016, 9 kretsdommere og 9 forbundsdommere) SPORTSLIGE RESULTATER: RG : Deltakelse på det norske laget til Nordisk mesterskap. RG : Plasseringer blant de 10 beste på norges cuper i junior og senior klasse. RG : Tilstrebe å hele tiden ha utøvere i alle klasser som deltar på landslagssamlinger. STRATEGI: RG : Arrangere regionale samlinger med utenbys trener. RG : Utdanne dommere og trenere. RG : økt fokus på rytmisk gymnastikk, en idrett for alle.

30 16. TROPPSGYMNASTIKK STATUS: Omfang og aktivitet: Ved forrige kretskonkurranse (oktober 2016) stilte det lag fra 12 forskjellige klubber i kretsen. Av disse har 50% stilt med lag i frittstående i løpet av sesongen. I 2016 arrangerte HGTK 4 lokale samlinger, samt sommerleir.7 Fortsatt mangel på dommere som følge av at flere har mange roller på konkurranser. Kompetanse: Dommere: 25 kretsdommere 6 forbundsdommere 3 internasjonale dommere Trenere: Kompetansen blant trenerne i kretsen er lav sammenlignet med andre kretser i landet. Resultater: 5 klubber har i 2016 stilt i NM junior, og 1 klubb i NM Senior fra kretsen. To gymnaster fra kretsen har representert Norge i EM. MÅL og STRATEGIER: Aktivitet, rekruttering, utbredelse TG2021-1: Flere klubber skal starte med frittstående. 75 % av lagene som deltar i kretskonkurranser skal stille i disiplinen. Strategi: Vi ønsker å tilby flere rytmekurs til trenerne i kretsen. VISJON: Bergenscup i Teamgym. TG2021-2: Vi ønsker å fortsette å arrangere 4 lokale treningssamlinger for gymnaster og trenere per år. Strategi: Troppsutvalget skal utvikle retningslinjer for arrangering av treningssamlinger. Spesifikke datoer for helgesamlingene skal nedfelles på årsmøtet. Treningssamlingene skal inneholde både teori og praksis for trenere og utøvere. Gymnastene skal utfordres i alle de tre Teamgym-disiplinene. Dommerkompetanse TG og 4: HGTK skal ha minimum 25 aktive kretsdommere og 10 forbundsdommere. Hvert konkurrerende lag skal ha 3 aktive dommere til disposisjon. Strategi: Opprettholde tilbudet om kostnadsfri dommerutdanning. Dommerseminar skal arrangeres 2 ganger i året med fokus på faglig tilskudd og sosialt samvær. Prøve å verve flere dommere som ikke samtidig er trenere eller arrangør. Trenerkompetanse TG2021-5: Øke faglig kompetanse for trenerne i kretsen. ~-15-~

31 Strategi: Tettere samarbeid med utdanningsutvalget. Opprettholde tilbudet med en trenerpool med kompetente trenere i kretsen, og videreutvikle konseptet. Tilby ulike kurs og trenings-pakker til idrettslagene. Sørge for kontinuitet i trenerutdanningen gjennom regelmessige kurs i logiske sykluser. Sportslige resultater TG2021-6a: 3-5 lag skal delta på nasjonale konkurranser per år. TG2021-6b: 1 tropp skal hevde seg blant topp 3 i en nasjonal konkurranse med en form for status. Strategi: Øke trener- og dommerkompetansen i kretsen. Legge til rette for at flere kan ha trening, samt testkonkurranse på optimalt konkurranseformat. Øke gymnastenes nivå gjennom å tilby regelmessige treningssamlinger med kompetente trenere. Arrangementer: TG2021-8: HGTK skal arrangere 1 nasjonal konkurranse i året. Strategi: Oppfordre lag og krets til å søke om å få arrangere konkurranser Troppsutvalget kan være behjelpelig i søknads- og planleggingsprosessen. TG2021-9: Effektivisere gjennomføring av kretskonkurransene. Strategi: Lære opp trenerne til å fylle ut vanskeskjemaene riktig øke kompetanse rundt riktig sammensetning av serier. Tilby små, korte, praktiske reglementskurs. Dele konkurransene slik det blir mer optimalt for gymnaster og publikum.

32 Del VI, Oppfølging og evaluering Langtidsplanen er et styringsverktøy for HGTK. Oppfølging og evaluering underveis i perioden gjøres gjennom årlige handlingsplaner med tilhørende rapporter. Naturlige korrigeringer av virkemidler og tiltak for å nå målene besluttes i de årlige prosessene. Ved endt langtidsplanperiode rapporterer og evaluerer alle områdene status som grunnlag for neste oppdatering av langtidsplanen.

33 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 KRETSTING 2017 SAK NR. 8 FASTSETTE KONTINGENT Kretsstyret foreslår at kretskontingenten settes til 0 for 2017 og Lagene betaler dermed bare forbundsavgift for sine medlemmer. HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Liv Reidun Botne (s) kretsleder Tone Moe kretskons.

34 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 L ~ r KRETSTING 2017 SAK 9 STEVNER FORSLAG TIL ARRANGØR AV STEVNER Aktivitetsdag 6-9 år, Bergen 2017 Bergens TF 2018 Salhus T&IL Aktivitetsdag 6-9 år, Sunnhordland 2017 Bremnes IL Gymfest i Vest Barn 2017 Laksevåg T&IL 2018 Sotra T&IL Gymfest i Vest Ungdom 2017 Stord IL 2018 Rogaland Rogaland Voksenstevnet 2017 LT Haugesund 2018 Etne IL Vestlandsturnstevne 2020 Hordaland Åpen kl. (Gym for Life Hordaland) høst 2017 Sotra T&IL 2018 Åsane Turn

35 HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTE] 1919 KRETSTING 2017 SAK 13 BUDSJETT 2017 OG 2018 BUDSJETTKOMMENTARER 1. Innledning Budsjettet er satt opp etter omtrent samme mal som for regnskap og budsjett tidligere år, dvs. delt inn i 4 avdelinger: Kretsstyre ( a) Diverse tiltak b) Drift Utdanningsutvalg Breddeutvalg Konkurranseutvalg Det er også budsjettert for hvert enkelt underutvalg under KU. Budsjettperioden strekker seg over 2 år, og det kan derfor bli nødvendig å revidere budsjettet for år Mindre justeringer for andre året kan gjøres av kretsstyret, mens evt. større endringer vil bli lagt frem for samarbeidsmøtet i mars Generelt Regnskapet viser et underskudd for 2015 på kr ,- og er overskudd for 2016 på kr ,-, til sammen et underskudd på i underkant av ,-. Opprinnelig budsjett for samme periode viste henholdsvis underskudd på ,- og ,- til sammen et underskudd på kr ,-. Dette medfører at vi sammenlignet med budsjettet har styrket egenkapitalen. Budsjettforslaget for 2017 og 2018 er satt opp for i størst mulig grad opprettholde nåværende aktivitet, eventuelt øke noe. Budsjettet er satt opp med et underskudd i 2017 på kr , og et underskudd i 2018 på kr Enkeltposter Avd Utvalgene Flere av summene er usikre. Det gjelder bl.a. deltakelse på kurs og samlinger. Reiseutgifter vil variere etter hvem som er medlemmer i utvalgene. Det er derfor lagt

36 opp til at utvalgene kan disponere postene i sammenheng. Større endringer må likevel legges frem for kretsstyret. I avd. 2, utdanning er det budsjettert med midler til utdanning av dommere. I avd. 3. breddeutvalget vil kostnader være avhengig av sammensetning og aktivitet. Avd. 10, konkurranseutvalget er et samlet budsjett for de faglige utvalgene, turn kvinner og menn, RG og tropp. I tillegg har utvalgene egne budsjetter. Sommerleiren vil gå på fellespost under KU. Det er ikke satt opp midler til dommer- og trenerstimulering, da disse postene ikke har vært benyttet de siste årene. 4. Balansekonto og fond Dersom regnskapene for kommende toårsperiode blir omtrent som budsjettert, vil altså disponibel kapital være ca. Pr : kr ,- Pr : kr ,- 5. Forslag til vedtak 1. Kretstinget godkjenner styret sitt forslag til budsjett for 2017 og Styret har fullmakt til å foreta mindre budsjettendringer/disponere poster under ett. For 2018 kan også større endringer gjøres, men da først etter drøfting på samarbeidsmøtet i mars. HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Liv Reidun Botne (s) kretsleder l< Tone Moe kretskons.

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ROGALAND SKYTTERKRETS Stiftet 20.november 1946 Vedtatt av særkretstinget 27.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets

Lov for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets Lov for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets Lov for Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets, stiftet 29.05.1901, med senere endringer senest av 21.05.2016, godkjent av Norges Gymnastikk og Turnforbund

Detaljer

LOV FOR SØR-TRØNDELAG GYMNASTIKK OG TURNKRETS

LOV FOR SØR-TRØNDELAG GYMNASTIKK OG TURNKRETS LOV FOR SØR-TRØNDELAG GYMNASTIKK OG TURNKRETS Lov for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets (STGTK), stiftet 9.oktober 1901 som Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets, og konstituert som Sør-Trøndelag Gymnastikk-

Detaljer

Lov for Akershus Svømmekrets

Lov for Akershus Svømmekrets Lov for Akershus Svømmekrets Stiftet 01.01.1989 Vedtatt av særkretstinget 05.04.2017 (hvis vedtatt), godkjent av Norge Svømmeforbund [dato]. I. Innledende bestemmelser 1 Formål 1) Særkretsens formål er

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR VEST-AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR VEST-AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS LOV FOR NORD-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS Stiftet 31.01.1987. Vedtatt av særkretstinget 29.10.2016, godkjent av Norges Orienteringsforbund 24.01.2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Særkretsens

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES BASKETBALLFORBUND REGION MIDT

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES BASKETBALLFORBUND REGION MIDT LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

GYMNASTIKK- OG TURNKRETS L O V For GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert mars 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.. LOV for Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, stiftet 16.01.1919

Detaljer

Lov for Hedmark Skiskytterkrets (HSSK)

Lov for Hedmark Skiskytterkrets (HSSK) Stiftet 04.12 1984 Vedtatt på HSSK s kretsting 08.05.2017 Godkjent av Norges Skiskytterforbund (NSSF) den 03.05.2017 Basert på LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS

LOV FOR SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS LOV FOR SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS (basert på lovnorm av 22. oktober 2015 frå Idrettsstyret) Sogn og Fjordane Orienteringskrins ble etablert 22.11.1964. Loven her ble vedtatt av o- krinstinget

Detaljer

LOV FOR TELEMARK SKYTTERKRETS

LOV FOR TELEMARK SKYTTERKRETS LOV FOR TELEMARK SKYTTERKRETS Stiftet 1974. Vedtatt av særkretstinget 05.02.2016, godkjent av Norges Skytterforbund [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Særkretsens formål er å arbeide for skytesportens

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD RYTTERKRETS Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOV FOR ØSTFOLD RYTTERKRETS Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR ØSTFOLD RYTTERKRETS Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Stiftet 25. april 1974 Vedtatt av særkretstinget 23. januar 2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Norges Rytterforbund

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD

LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD LOV FOR HALDEN IDRETTSRÅD Stiftet 12.01.1940. Vedtatt av årsmøtet 15.03.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets] [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettsrådet

Detaljer

LOV for Oppland Orienteringskrets Vedtatt av kretstinget

LOV for Oppland Orienteringskrets Vedtatt av kretstinget LOV for Oppland Orienteringskrets Vedtatt av kretstinget 05.02.2017 Lov for Oppland Orienteringskrets, heretter kalt kretsen, stiftet 09.02.1946, med senere endringer, senest av 05.02.2017, godkjent av

Detaljer

LOV FOR OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

Stiftet Vedtatt av særkretstinget 10, med senere endringer av, godkjent av Norges skytterforbund.

Stiftet Vedtatt av særkretstinget 10, med senere endringer av, godkjent av Norges skytterforbund. LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR AUST-AGDER SKYTTRKRETS Stiftet 10.06.1975 Vedtatt av særkretstinget 10,06.1975 med senere endringer av, godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR ROGALAND FRIIDRETTSKRETS (RFIK)

LOV FOR ROGALAND FRIIDRETTSKRETS (RFIK) LOV FOR ROGALAND FRIIDRETTSKRETS (RFIK) Lov for Rogaland Friidrettskrets (RFIK), stiftet 7. Desember 1919 med senere endringer, senest av 22. Mars 2014 og revidert av kretstyret februar 2017 etter fullmakt

Detaljer

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den

Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den Ålesund idrettsråd Lov vedtatt på årsmøtet 14.4.2016 side 1 av 8 Lov for Ålesund idrettsråd Stiftet 01.01.1972 Godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 01.04.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Rogaland Gymnastikk- og. Turnkrets

Rogaland Gymnastikk- og. Turnkrets Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Lov for Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 1 Idrettstinget 2015 vedtok lovendringer som har ført til at lovnorm for særkretser ble endret. Disse endringene er tatt inn

Detaljer

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 14. mars 2016, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 9.juni 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NCF REGION MIDT

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NCF REGION MIDT LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

Stiftet Vedtatt av særkretstinget , med senere endringer av , og godkjent av Norges Rytterforbund

Stiftet Vedtatt av særkretstinget , med senere endringer av , og godkjent av Norges Rytterforbund LOV FOR MØRE OG ROMSDAL RYTTERKRETS Stiftet 27.06.1980 Vedtatt av særkretstinget 27.06.1980, med senere endringer av 7.4.2016, og godkjent av Norges Rytterforbund 2.5.2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

(2) Gjennom NFF er OFK et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Gjennom NFF er OFK et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR OSLO FOTBALLKRETS Oslo Fotballkrets er stiftet 15. september 1905. Loven er vedtatt av kretstinget den 7. mars 2016 og er i samsvar med Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK)

Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK) Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK) Stiftet 26. september 1940 Ajourført etter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s ting 2007, vedtatt på HOKs kretsting 28. februar 2011

Detaljer

Lov for NVBF Region Trøndelag

Lov for NVBF Region Trøndelag Lov for NVBF Region Trøndelag (Utkast pr. 18. mars/revidering) stiftet 19. november 2013, Vedtatt av Regionting x, godkjent av Norges Volleyballforbund x (ny dato inn her). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

LOV FOR NCF REGION MIDT

LOV FOR NCF REGION MIDT LOV FOR NCF REGION MIDT Stiftet 09.02.2013 Vedtatt av regiontinget 04.02.2017, godkjent av Norges Cykleforbund (NCF) [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 1. Regionens formål er å arbeide for syklesportens

Detaljer

LOV FOR SKI IDRETTSRÅD Stiftet , Vedtatt av årsmøtet , godkjent av [navn på idrettskrets] [dato].

LOV FOR SKI IDRETTSRÅD Stiftet , Vedtatt av årsmøtet , godkjent av [navn på idrettskrets] [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lovnorm. Nord-Norge Bandyregion NORD-NORGE

Lovnorm. Nord-Norge Bandyregion NORD-NORGE Lovnorm Nord-Norge Bandyregion NORD-NORGE 23.04.2016 LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets

Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Lovnorm for Nord-Norsk Skøytekrets Stiftet 26 juni1999 Vedtatt den 26.06.99, med senere endringer senest av 17.06.00. og er godkjent av idrettsstyret. Endring vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012.

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION ØST NORGE

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION ØST NORGE LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Endring fremkommet på regionstinget er merket med blått Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser

Detaljer

LOV FOR Rogaland Rytterkrets basert på LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOV FOR Rogaland Rytterkrets basert på LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR Rogaland Rytterkrets basert på LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Stiftet 24. april 1974 Vedtatt av Rytterkretstinget 16. mars 2015, med senere endringer

Detaljer

Til årsmøte i Larvik idrettsråd

Til årsmøte i Larvik idrettsråd Til årsmøte i Larvik idrettsråd 11.3.2016 Sak 7: Behandle innkomne forslag og saker: a) Lovendring Innhold 1. Veiledning til lovnorm for idrettsråd... 1 2. Kommentarer til den nye lovnormen for idrettsråd...

Detaljer

Lov for NVBF Region Rogaland (Revidering etter ny lovnorm fra NIF 2015)

Lov for NVBF Region Rogaland (Revidering etter ny lovnorm fra NIF 2015) Lov for NVBF Region Rogaland (Revidering etter ny lovnorm fra NIF 2015) stiftet 24. mai 1967, Vedtatt av regionsting 3. mai 2016 (ny dato inn her), godkjent av Norges Volleyballforbund (ny dato inn her).

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR MIDT-NORGE BANDYREGION Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Vedtatt av Hedmark Skøytekrets 19. mai 2016 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Lov for Rogaland Bandykrets 1

Lov for Rogaland Bandykrets 1 Lov for Rogaland Bandykrets 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Rogaland Bandykrets, stiftet 21. februar 1991, med senere endringer senest av 21. februar 191, godkjent av Norges Bandyforbund

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for region Øst i Norges Cykleforbund

Lov for region Øst i Norges Cykleforbund Lov for region Øst i Norges Cykleforbund Lov for Region Øst i Norges Cykleforbund stiftet 17. desember 2013, med senere endringer, senest av 21. januar 2015. Regionen er en sammenslåing av Oslo Cyklekrets,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lovnorm for. Særkretser/regioner

Lovnorm for. Særkretser/regioner Lovnorm for Særkretser/regioner DATO OPPRETTET: DATO ENDRET: Seneste endringer 05. februar 2016. Ny mal 07.09.2017, Alice DATO VEDTATT: Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særregioner/regioner LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION SØR

Veiledning til lovnorm for særregioner/regioner LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION SØR LOVNORM FOR SÆRREGIONER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særregioner/regioner Lovnormen gjelder for særregioner og regioner. Med region menes sammenslåtte særregioner

Detaljer

(4) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen.

(4) Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. Lov for Østfold orienteringskrets, stiftet 3 mars 1939, med senere endringer, senest av 8 februar 2016, godkjent av Norges Orienteringsforbund den 19 februar 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS (AOOK)

LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS (AOOK) LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS (AOOK) Vedtatt på kretstinget 10. februar 2016 Godkjent av Norges Orienteringsforbund 19. februar 2016 Akershus og Oslo Orienteringskrets opprettet 29 mai 2000

Detaljer

Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets (Basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS LOV FOR AUST-AGDER ORIENTERINGSKRETS Lov for Aust Agder orienteringskrets krets, stiftet 07.12.1946. Vedtatt 24.11.1991 og godkjent av Idrettsstyret 20.03.1992. Revidert på kretstingene 05.12.1993, 04.12.1995,

Detaljer

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner

Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser

Detaljer

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012.

LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. LOVER FOR ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Godkjent av kretstinget 31. mai 2012. Basert på Lovnorm for særkretser/regioner 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Østfold

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

HiOA TENNIS LOVNORM Stiftet 20 juni 2017, vedtatt av stiftelsesmøte 20 juni 2017 og venter per dags dato på godkjenning fra Oslo idrettskrets

HiOA TENNIS LOVNORM Stiftet 20 juni 2017, vedtatt av stiftelsesmøte 20 juni 2017 og venter per dags dato på godkjenning fra Oslo idrettskrets HiOA TENNIS LOVNORM Stiftet 20 juni 2017, vedtatt av stiftelsesmøte 20 juni 2017 og venter per dags dato på godkjenning fra Oslo idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) HiOA Tennis formål

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov basert på Idrettsstyrets lovnorm for særkrets/region av 24.januar 2012. Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag Orienteringskrets, stiftet 15.12.1963, godkjent av Norges Orienteringsforbund

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Region Møre og Romsdal

Lov for Region Møre og Romsdal stiftet 3. oktober 1969 med senere endringer senest av 19.april 2015, godkjent av Norges Volleyballforbund xx.xx.xxxx. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Regionens formål er å arbeide for volleyball-

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KONGSBERG ORIENTERINGSLAG, stiftet 23/2-1984, Vedtatt 23/2-1984 med senere endringer, senest av 28/1-16, Siste lovendring er basert på lovnorm i Norges idrettsforbund fastsatt i 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. Veiledning til lovnorm for idrettslag Klubben skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen lov.

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer