GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå formannskapet"

Transkript

1 GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2017 Framlegg frå formannskapet 1

2 Innhald 1 BARNEHAGE SFO KULTURSKULEN HELSE- OG OMSORGSTENESTER Helsestasjonen Omsorgstenester Eigendel Frisklivssentralen GEBYR FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Generelle reglar Kart- og oppmålingstenester Byggesak Saksbehandlingsgebyr for delingssaker/bortfeste Byggesak Plansaker VASS- OG AVLØPSGEBYR Tilknytningsgebyr SLAM RENOVASJON Avfallsgebyr Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon FEIING GRAVELØYVE FRÅDELING ETTER JORDLOVA FELLINGSAVGIFT VILT ALKOHOL/SERVERING UTLEIGE AV LOKALE Vigrahallen Giske kommunale idrettshall, Valderøy Skulane i Giske kommune gymsal og klasserom Giske omsorgssenter kafè Giske rådhus MAT FRÅ SENTRALKJØKKENET KOMMUNALE BUSTADER

3 17 EIGEDOMSMEKLARPAKKE OVERSIKT OVER ENDRINGAR 2017 Type regulativ Kommentar Betalingsregulativ barnehage Deltidsplass Kostpengar Redusert betaling og gratis kjernetid Nasjonal maksimalsats, gjeld heil plass Del av nasjonal sats, i tillegg 10 % Konsumprisindeks 09/ /2016, 3,6 % Nasjonale vedtak SFO Indeksregulert 3 % Kulturskule kontingent Materialavgift Indeksregulert 3 % Inkludert i kontingenten Helsestasjon Omsorgsteneste Indeksregulert 3 % Indeksregulert tilsvarande auke i G 2,78 % - alarm 2,78 % + tillegg på kr 40,- Praktisk bistand Inntekt inntil 2 G maksimalsats etter forskrift, Inntekt over 2 G tilsvarande auke i G 2,78 % Timesats indeksregulert 3% Eigendel Frisklivssentralen Gebyr byggsaker Tilsyn Gebyr oppmåling Betalingsregulativ for kartavgift Gebyr plansak Vassgebyr* Avløpsgebyr* Slam Renovasjon, avfallsgebyr Henteavstand, meter Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon Indeksregulert 3 % Auke 20 % PBL 25.2 Auke 10 % og statleg regulerte satsar Ny Auke 3 % Ingen auke Ingen auke Avtale med Årim Auke 3,6 % Etter avtale med Årim ingen endring Overteke av Årim Feiing** Auke 10 % og 7,4 % Graveløyve Auke 3 % Frådeling etter jordlova Maksimalsats etter forskrift Fellingsløyve for vilt Maksimalsats etter forskrift Sal av alkohol Maksimalsatsar forskrift Ambulerande skjenkeløyve Maksimalsats forskrift Vigrahallen - refusjonsgrunnlag Auke 3 % Giske kommunale idrettshall Auke 3 % Skulane Auke 3 % Giske omsorgssenter Auke 3% Rådhuset Auke 3 % Mat frå sentralkjøkken Auke 3 % Kommunale bustadar Konsumprisindeksen 10/15 09/16 3,2 % Eigedomsmeklarpakke Auke 3 % * Basert på sjølvkost ** Feiing etter avtale med Ålesund kommune 3

4 1 BARNEHAGE Tilbod Opphald Eitt søsken To/fleire søsken Kostpengar Heil plass % plass % plass % plass % plass Kjøp av timar Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for det andre barnet, og 50 % moderasjon for det tredje eller fleire born. Søskenmoderasjon blir gitt også om søsken ikkje har plass i same barnehage i kommunen. Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved kjøp av timar eller på kostpengane. Etter søknad: maks 6 % av løns- og kapitalinntekt mindre enn kr ,-, og gratis kjernetid for tre-, fire-, og femåringar for føresette med løns- og kapitalinntekt mindre enn ,-. Det blir også gitt fritak for betaling og søskenmoderasjon til born i private barnehagar. 2 SFO Opphaldstid Pris Pris søskenmoderasjon 5 dagar heil plass 10 mnd dagar heil plass 10 mnd dagar heil plass 10 mnd Berre ettermiddag (5 dagar) Berre morgon (5 dagar) Kjøp av dagar Ferieordning - per dag Kjøp av ferieveke Søskenmoderasjon er på 25 % for barn nummer to eller fleire. Kostpengar blir betalt direkte til dei einskilde skulefritidsordningane. 3 KULTURSKULEN Kontingent inklusiv materiellavgift per Tilbod semester Musikk, dans Teater Teikning, måling Leige av instrument 266 4

5 4 HELSE- OG OMSORGSTENESTER 4.1 Helsestasjonen Utleige mm Pris Betaling av pumpesett 212 Døgnbetaling pumpe 6,0 Enuresematte 530 Sensor for minialarm 530 Utskrift av nytt vaksinasjonskort Omsorgstenester Omsorgsteneste Sats Tekst Oms.bustad i bukollektiv Husleige per månad Husleige per månad i Oms.bustad i bukollektiv, 20 % red (delt rom) delt bustad Nedvask rom rom etter langtidsleige i bukollektiv/bufellesskap etter utflytting, to timar Pb + diverse utstyr 600 Oms.bustad inkl straum Per månad Oms.bustad eks. straum Diverse utgifter i bukollektiv Per månad 676 Per månad Dagtilbod i bukollektiv Kjøp av middag Transport middag Kjøp av tørrmat Sum alle måltid i bukollektiv Tryggleiksalarm Langtidsopphald i institisjon Fribeløp før utrekning av vederlag langtidsopphald Fribeløp før utrekning av vederlag langtidsopphald ved dobbeltrom utan sjølv å ønskje det Dag-/nattopphald, korttidsplass i institusjon Døgnopphald, korttidsplass i institusjon Døgnopphald, korttidsplass i bukollektiv Kurdøgnpris 217 Per dag 85 Per måltid 33 Per måltid/per husstand 46 Per måltid 178 Per dag i bukollektiv 263 Per månad Etter reglar i vederlagsforskrift Maksimalsats 2016 kr 7 800,- Maksimalsats 2016 kr ,- Maksimalsats 2016 kr 77,- Per dag/natt Maksimalsats Inntil 60 dagar, maks sats 2016 kr 150,- vederlagsfritt per døgn Maksimalsats Inntil 60 dagar, maks sats 2016 kr 150,- vederlagsfritt per døgn Ikkje i bruk 5

6 Praktisk bistand Inntekt Sats per mnd Timepris Minimum timar Maksimalsats > 2 G kr 200,- 2-3 G timar 3-4 G timar 4-5 G timar timar G er grunnbeløpet som blir regulert kvart år Eigendel Frisklivssentralen Per resept: kr 330,-. 5 GEBYR FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 5.1 Generelle reglar Sjå også matrikkellova kapittel 15 samt forskriftene til matrikkellova 32 (gebyr). Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndet. Betaling skal skje etter regulativ og dei satsane som gjeld på rekvireringstidspunktet. Dersom gebyret ikkje er betalt etter tre år frå rekningsdato, vil saka måtte rekvirerast på nytt. Gebyret skal vere innbetalt før forretning blir bestemt eller anna arbeid blir sett i gong. Gebyrsatsane inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjersle og administrasjonsutgifter. Utgiftene til merkemateriell skal utreknast spesielt og plussast på gebyret. Tinglysingsgebyr skal plussast på gebyret. Meirverdiavgift skal ikkje reknast ved oppkrevjing av gebyra, (j f rundskriv frå Skattedirektøren av 6. mars 1970 til skatteinspektørane). 5.2 Kart- og oppmålingstenester A 1 (101) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL GRENSEARRODERINGAR/TILLEGG Areal i m Frå T o m Gebyr i kroner

7 A 2 (102) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL OPPBYGGINGSFORMÅL Areal i m Frå T o m Gebyr i kroner Deretter aukar gebyret med kr per påbegynt dekar. A3 (103) GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER GRENSER Dersom alle grenser omkring ein eigedom skal oppgåast, skal det betalast gebyr etter punkt A 2 (102). Lenge på grense i m Frå T o m Gebyr i kroner Vidare aukar gebyret med kr 2 160,- per påbegynt 25 meter. A 4 (104) GEBYR FOR GRENSEPÅVISING 7

8 Tal på påviste punkt 2017 inntil Gebyr i kroner Vidare aukar gebyret med kr 1 210,- per grensepunkt/merke. A 5 ( 105) GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE For kartforretning over punktfeste skal det betalast 50 % av minstegebyret i tabell A2 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. Elles skal det betalast gebyr etter tabell A10. A 6 (106) GEBYR FOR TILBAKEKALLA ELLER ANNULLERT FORRETNING Ved tilbakekalla (etter at forretning er bestemt), avbroten, annullert forretning skal det betalast kr 2 530,- pluss en del av totalgebyret som blir fastsett av oppmålingsmakta på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er bestemt skal det betalast kr 710,-. A 7 (107) UTSKRIFT AV MATRIKKELBREV Det skal i alle typar saker reknast særskilt gebyr per utskrift av matrikkelbrev på kr 175,- for matrikkelbrev på inntil 10 sider og kr 350,- for matrikkelbrev over 10 sider. Jfr matrikkelforskrifta 16 (4). A 8 (108) AREALOVERFØRING Gebyr for arealoverføring skal ut frå den omsøkte storleiken vere det dobbelte av gebyret for tilsvarande sats/arealkategori grensearronderingar/tilleggsareal. A 9 (109) GEBYR FOR MATRIKULERING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING Det skal betalast etter vanlege oppmålingssatsar A1 (101) / A2 (102) I tillegg skal det betalast eit tillegg på kr 5 030,-. A11 (111) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELAR AV ARBEIDET BLIR UTFØRT AV ANDRE For forretningar der delar av arbeidet blir utført av andre enn oppmålingsmynde skal gebyret til kommunen fastsettast etter kor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgjande prosentskala: Klargjering, registrering og sluttkontroll 35% Innkalling, forretning og merking 25% 8

9 Måling, utrekning og utteikning 40% Uavhengig av denne tabellen kan det inngåast spesielle avtalar med den enkelte institusjon/firma om fordeling av arbeid og gebyr. A12 (112) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMANHENGANDE AREAL For kart- og delingsforretning over større samanhengande parsellar/eigedomar til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige føremål skal det betalast etter brukt tid (sjå pkt. A13). A13 (113) GEBYR REKNA PÅ GRUNNLAG AV BRUKT TID (A) Gebyr for kontorarbeid/utgreiingsarbeid etter avtale med kunde som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal det reknast på grunnlag av brukt tid. Timeprisen er kr 1 380,-. A14 (114) GEBYR REKNA PÅ GRUNNLAG AV BRUKT TID (B) Gebyr for feltarbeid/målearbeid etter avtale med kunde som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal reknast på grunnlag av brukt tid. Timeprisen er kr 2 050,-. Prisen inkluderar leige av måleutstyr. A15 (115) NAUSTTOMTER For nausttomter skal det betalast fullt gebyr uavhengig av storleik. A16 (116) BETALINGSFORSKRIFTER Sjå også matrikkellova kapittel 15 samt forskriftene til matrikkellova 32 (gebyr). Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmynde. Betaling skal skje etter det regulativet og dei satsane som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Dersom gebyret ikkje er betalt etter 3 år frå rekningsdato, vil saka måtte rekvirerast på nytt. Betaling skal vere innbetalt før forretning blir bestemt eller anna arbeid blir sett i gong. Gebyrsatsane inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjersle og administrasjonsutgifter. Utgiftene til merkemateriell skal utreknast spesielt og plussast på gebyret. Tinglysingsgebyr skal plussast på gebyret. Meirverdiavgift skal ikkje reknast ved oppkrevjing av gebyra (jf. Skattedirektøren sitt rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørane). A20 (120) Tinglysingsgebyr pr kr 525,-. A30 (130) Grensemerke (per stk.) (innkjøpspris) kr 49,- +. A40 (121) Eigarseksjonering For behandling av søknad om seksjonering/reseksjonering blir gebyret sett til 3 x rettsgebyret med eit tillegg på 2 x rettsgebyret når synfaring er naudsynt i samsvar med eigarseksjonslova 7. Dersom ubebygde delar av eigedomen (eksklusivt uteareal) skal inngå i brukseining, skal det gjennomførast oppmålingsforretning samt matrikkelføring etter matrikkellova. Faktura for oppmålingsarbeid skal utreknast ut frå arealstorleik etter sats A2 (102) pr. seksjon. Det 9

10 skal ikkje reknast gebyr for første seksjon. Det er det totale arealet tilhøyrande kvar seksjon som skal nyttast ved fastsetting av gebyret. Seksjonar med uteareal fordelt på fleire parsellar skal såleis reknast under eitt. Oppmåling av fellesareal er kostnadsfritt og skal ikkje inngå i fakturagrunnlaget. Matrikulering utan fullført oppmålingsforretning etter 6 2. ledd skal som hovudregel ikkje godkjennast. Tiltakshavar eller seinare seksjonseigarar skal innan eitt år frå tinglysingsdato, kostnadsfritt, ha rett til å rekvirere grensepåvising/merking av punkt som på oppmålingsforretninga ikkje blei varig merka jf 10 4.ledd. Betalingsregulativ for kartavgift, jf matrikkellova 32 A - Sal av primærdatabase (FKB data) skal skje i samsvar med retningsliner for Geovekstsamarbeidet og utreknast etter priskalkulator frå Statens kartverk. B Kopiering/plotting/utskrift av analoge produkt: Det skal berre betalast for eigne utgifter i samsvar med regulativ slik: Kommuneplan, reguleringsplanar og andre kartutskrifter i A0-format (fargelagd/papir): kr 600,- Det skal ikkje betalast for naudsynt kartmateriell som skal leverast saman med søknadar om byggjeog eller delingsløyver etter plan- og bygnningslova. Kartavgift (matrikkellova 32) A ** sal av primærdatabaser (FKB - data) skal skje i samsvar med retningsliner for Geovekstsamarbeidet og utreknast etter priskalkulator frå Statens karteverk B ** Kopiering/plotting/utskrift av analoge produkt. Det skal berre betalast for eigne utgifter i samsvar med følgjande regulativ. Kommuneplan, reguleringsplanar og andre kartutskrifter i A0-format (fargelagd/papir: kr 600,-. Det skal ikkje betalast for naudsynt kartmateriell som skal leverast saman med søknader om byggjeog/eller delingsløyver etter plan- og bygningslova. 5.3 Byggesak Saksbehandlingsgebyr for delingssaker/bortfeste Teneste Pris 2017 Deling/bortfeste i regulert område der tekniske område der tekniske anlegg er utbygd i samsvar med plan Dispensasjonssøknader frå arealdelen av kommuneplan, reguleringsplan/bebyggelsplan med føresegner etter pbl Dispensasjonssøknader frå arealdelen av kommuneplan, reguleringsplan/bebyggelsplan med føresegner etter pbl. For tilleggsareal opp til m

11 5.3.2 Byggesak Punkt/tema Merknad/gebyrstorleik 2017 Søknad om tiltak Gebyr kr Søknader etter PBL 20-3, jf 20-1 og (Bygningstypekode , ). Oppføring av tiltak Behandling av søknad etter PBL 20-3, jf 20-1 og Eitt-trinnssøknad og rammesøknad. Tillegg for fleire bueiningar For bustadar med meir enn ei bueining skal det betalast gebyr per bueining frå andre bueining Igangsetjing Behandling av søknad om igangsetting etter rammeløyve Endring av løyve Endring av ansvarsrett, godkjenning sjølvbyggar Behandling av søknad om endringar av tiltak Behandling av søknad om godkjenning for ansvarsrett som sjøvbyggjar Fasadeendring Behandling av søknad om fasadeenring, eller tiltak som ikkje kan målast etter areal, jf PBL 20-1 bokstavane c, f, g h, i, k og l Riving/bruksendring Behandling av søknad om riving eller bruksendring. Jf 20-1 d + e. 25 % av gebyr for tilsvarande nybygg. Minste sats er kr 3 600, Piperehabilitering Behandling av søknad om rehabilitering av pipe og røykrøyr Søknad etter PBL 20-4, jf 20-1 og 20-2.(Bygningstypekode og 245)

12 Nybygg/tilbygg < 15,1 m2 (BA/BYA) Behandling av søknad om løyve til frittståande bygg eller tilbygg inntil 15 m2 som ikkje er omfatta av PBL Jf sak Nybygg/tilbygg 15,1 m2 til 40 m2 Behandling av søknad om løyve til frittståande bygg som ikkje er omfatta av PBL 20-5 eller tilbygg inntil 40 m2. Jf sak Nybygg/tilbygg 40,1 m2 til 70 m2 Behandling av søknad om løyve til frittståande bygg inntil 70 m2 som ikkje er omfatta av PBL 20-5 eller tilbygg inntil 50 m2, jf sak Landbruksbygg < 300 m2 Behandling av søknad om landbruksbygg < 300 m2. Jf sak Landbruksbygg 300,1 m2 til m2 Behandling av søknad landbrukbygg 300,1 m2 til m2. Jf sak Dispensasjon etter PBL 19-2 Politisk behandling Behandling av søknad om dispensasjon etter PBL Behandling i KKMT Delegert behandling Behandling av søknad om dispensasjon etter PBL Søknad behandla som delegert sak Søknad om tiltak for næringsverksemd - Søknad etter PBL 20-1 industribygg/næring blir gebyret sett etter BRA, (Bygningstypekode , ) Ikkje målbart For næringstiltak som ikkje kan målast etter areal Tekniske anlegg Behandling av søknad om løyve til tekniske anlegg som vegog leidningsanlegg Tiltak inntil 400 m2 Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd inntil Tiltak 400 m2-600 m2 Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal 401 m2-600 m Tiltak 601 m m2 Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal 601 m m Tiltak m m2 Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal m m Tiltak m2 => For tiltak over m 2 skal det betalast gebyr for inntil m2 + kr 45 kr/m2 for overstigande areal. Riving/bruksendring Behandling av søknad om riving eller bruksendring. Jf PBL 6 840

13 Andre gebyr for byggesak Manglar i søknad Medgått tid Avslag Tilsyn 20-1 d og e. 25 % av sats for tilsvarande nybygg. Minste sats er kr 5 700,-. Dersom søknaden ikkje er komplett ved mottakskontroll blir gebyr for saksbehandling for søknad etter PBL 20-3 og 20-4 auka med 20 % for dekking av meirarbeid. For søknader etter PBL som ikkje er gjort greie for i dette regulativet, blir gebyret fastsett etter medgått tid. Gjeld for alle slike typer tiltak. Timesats: Der det blir gjeve avslag på søknad, skal ein betale gebyr etter 50 % av satsane. Dersom ei påbegynt behandling av søknad blir trekt, skal det betalast gebyr med 50 % reduksjon. I samband med tilsyn kan kommunen rekvirere sakkunnig hjelp for utbyggar si rekning, jf PBL Ulovlege tiltak blir følgd opp etter PBL kap. 32 og SAK 10 kap Plansaker Merknad til satsane: For behandling av private arealplanar skal det reknast gebyr for dei områda som skal regulerast til: Busetnad og anlegg Annan privat arealbruk åleine eller i kombinasjon med andre føremål Unnateke frå gebyr er dei områda som skal regulerast til offentleg busetnad og anlegg, grønstruktur, landbruks-, natur- og friluftsføremål, område for bevaring/vern og andre føremål som ikkje blir rekna som privat arealbruk. Gebyrfastsetting for areal som søkjar blir bedt om å ta med i planen ut i frå ei heilskapleg vurdering skal vurderast særskilt. Gebyret er differensiert ut i frå saka sin storleik og kompleksitet. Gebyret er basert på digitale planar i SOSI-format. 1. Saksbehandlingsgebyr Før ei reguleringssak blir tatt opp til administrativ behandling skal det betalast eit saksbehandlingsgebyr. Dette gjeld følgjande plantypar: 1.1 Private forslag til reguleringsplanar, jf PBL kapittel 12, (detaljregulering eller områderegulering etter nærare avtale) 1.2 Private endringsforslag, jf PBL Endring av reguleringsføresegner Gebyr 2017 pris kr Saksbehandlingsgebyr for saker som kjem inn under punkt Saksbehandlingsgebyr for saker som kjem inn under punkt

14 2. Arealgebyr for endring/utarbeiding av nye reguleringsplanar Merknad til satsane 2.1 I tillegg til saksbehandlingsgebyret skal det betalast eit gebyr avhengig av plantype og areal. Gebyr - areal for detaljplan 2017 pris kr a. For areal inntil m b. For areal inntil m c. For areal inntil m d. For areal inntil m For areal over m 2 blir gebyret for kvar påbegynte m 2 auka med kr 1 165,-, opptil m 2, og med kr 700,- for kvar påbegynte m 2 over m 2. Eksempel: Pris kr For areal m 2 : kr ,-+ (5 * kr 1 160,-) For areal m 2 : kr ,-+ (10 * kr 1 160,-) + (5 * kr 700-) Ved eventuelt privat offentleg samarbeid om områderegulering skal kostnader fordelast etter særskild vurdering og i avtale Arealgebyret skal sendast ut i samband med offentleg ettersyn. Dersom komitéen avviser plansaka skal gebyret halverast. Om forslagsstillar krev saka framlagt for kommunestyret skal det betalast fullt gebyr. Kostnader fram til behandling til 1. offentlege ettersyn skal betalast av forslagstillar, og eventuelle krav om utgreiingar i samband med offentleg ettersyn, som ikkje er konsekvens av kommunen har gjort sine endringar av plandokumenta. Plankart skal innsendast digitalt i gjeldande SOSI-format. For planar som ikkje er utarbeidde etter gjeldande SOSI-format, kjem det eit tillegg på 15 % av satsane under punkt Arbeid etter medgått tid I særskilde høve der plankontoret i samråd med tiltakshavar utarbeider dokumentasjon for reguleringsplan/endring skal det betalast for medgått tid pris kr Inklusiv Gebyr Mva Timepris plankontoret 25 %

15 6 VASS- OG AVLØPSGEBYR 6.1 Tilknytningsgebyr Vatn 1. sats eks. 1.sats inkl. 2. sats eks. 2.sats inkl. 3. sats eks. 3.sats inkl. Bygg med areal inntil 400 m deretter per m Avløp 1. sats eks. 1.sats inkl. 2. sats eks. 2.sats inkl. 3. sats eks. 3.sats inkl. Bygg med areal inntil 400 m deretter per m Gebyrsteg vidare oppover på 50 m 2. Arealet skal rundast av oppover til næraste 50 m 2. Årsgebyr Årsgebyr Vatn ekslusiv Vatn inklusiv Avløp eksklusiv Avløp inklusiv Abonnementsgebyr 587,1 733, ,5 Forbruksgebyr per m3 14,5 18, ,75 Omrekningsfaktor m3 per m2 ulike typar bygg Driftsbygning for jordbruk 0,5 0,5 Forsamlingshus 0,5 0,5 Fritidshus 0,5 0,5 Andre bygg 1,0 1 Andre gebyr Purregebyr for manglande målaravlesning For kommunal målaravlesning kr 110,- ekskl, kr 138,- inklusiv kr 520,- ekskl, kt 650,- inklusiv 15

16 7 SLAM TØMMEGEBYR SLAMAVSKILJARAR Eks Inkl Slam 0-4,0 m3 annakvart år Slam 4,1-9,5 m3 annakvart år Slam 9,6-16,5 m3 annakvart år Slam 0-4,0 m3 kvart år Slam 4,1-9,5 m3 kvart år Slam 9,6-16,5 m3 kvart år Slam 0-4,0 m3 kvart fjerde år Slam 4,1-9,5 m3 kvart fjerde år Slam 9,6-16,5 m3 kvart fjerde år Slam minireinseanlegg - planlagd tøming Slam stor tank - årleg eller fast tøming (pr m3) Slam - timepris Slam, tett tank 0-6,0 m3 kvart år Slam, tett tank 6,1-16,5 m3 kvart år Slam, tett tank > 16,5 m3 (pr m3) Slam ekstratøming 0-4,0 m3-96 tim Slam ekstratøming 4,1-9,5 m3-96 tim Slam ekstratøming 9,6-16,5 m3-96 tim Slam ekstratøming minireinseanl. -96 tim Slam ekstratøming stor tank -96 tim (pr m3) Slam ekstrat. tett tank 0-6 m3-96 tim Slam ekstrat. tett tank 6-16,5 m3-96 tim Slam ekstrat. tett tank > 16,5 m3-96 tim (pr m3) Slam nødtøming 0-4,0 m3-24 tim Slam nødtøming 4,1-9,5 m3-24 tim Slam nødtøming 9,6-16,5 m3-24 tim Slam nødtøm. minireinseanlegg -24 tim Slam nødtøm. stor tank -24 tim (pr m3) Slam nødtømt. tett tank 0-6 m3-24 tim Slam nødtømt. tett tank 6-16,5 m3-24 tim Slam nødtømt. tett tank > 16,5 m3-24 tim (pr m3) RENOVASJON 8.1 Avfallsgebyr Avfallsgebyr Eks. Inkl. Ordinært avfallsgebyr utan reduksjon (52 tøm./år) 2 900, ,00 Avallsgebyr redusert 20 % reduksjon (26 tøm./år) 2 320, ,00 Avallsgebyr kompost 30 % reduksjon (26 tøm./år) 2 030, ,50 Pris på tilleggskjøp av renovasjonssekkar (1/52 ord.gebyr) 56 70,00 16

17 Det er høve for abonnentar å samarbeide om bruk av felles avfallsdunkar: Avfallsgebyr for bruk av større dunkar for restavfall enn ordinært (140 l) blir auka prosentvis like mykje som avfallsvolumet blir auka i prosent. Avfallsgebyra er basert på at avfallsdunken er plassert maksimum fem meter frå vegkant. Restavfallsdunk tillegg for henting utover 5 m frå vegkant: Henteavstand 5-25 m 250 Henteavstand m 750 Henteavstand m Henteavstand m Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon Årim har teke over drifta av Gjøsundneset miljøstasjon og innkrevjing av gebyr. Satsane blir fastsett av styret. 9 FEIING Type Gebyr ekskl. Gebyr inkl. Grunnsats 1 pipe kr Tillegg fleire piper kr GRAVELØYVE Graving i offentleg veg: Einingspris 1 - Lita graving (ei kryssing og/eller mindre enn 50 meter langs veg) Mellomstor graving (null til tre Kryssingar og meter langs veg) Større graving (null til seks kryssingar og meter langs veg) Pris per ekstra kryssing av veg (kan kombinerast med større graving) Pris per ekstra kilometer langst veg (kan kombinerast med større graving) Gebyr etter medgått tid (nyttast i særlege høve). Pris per time Graving i kommunale areal utanfor offentleg veg: 7 - Graving i andre kommunale areal Varslingsplan (gjeld eventuell utarbeiding i kommunal regi): 8-Lita graving Mellomstor graving Stor graving Skiltvedtak ved vegstenging/trafikkregulering: 11-Arbeidsløyve for mindre arbeid Arbeidsløyve for større arbeid

18 11 FRÅDELING ETTER JORDLOVA 12 Gebyr frådeling: kr ,-. Konsesjonsgebyr: kr 5 000,- Maksimalsatsar 2016, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker FELLINGSAVGIFT VILT Fellingsavgift vaksen hjort kr 390,- Fellingsavgift kalv: kr 236,- Maksimalsatsar i 2016 fastsett av Miljødirektoratet. 13 ALKOHOL/SERVERING Sal: - 0,20 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1-0,55 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2 Skjenking: - 0,45 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1-1,20 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2-3,95 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjer per år minimum kr 1 570,- for sal og kr 4 900,- for skjenking. Gebyr for ambulerande skjenkeløyve: kr 350,- per søknad. Maksimalsatsar for 2016, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 6-2. Prøve alkohollova: kr 400,- Maksimalsatsar for 2016, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 1-7c. Etablerarprøve: kr 400,- Maksimalsatsar for 2016, jf lov om serveringsvirksomhet UTLEIGE AV LOKALE 14.1 Vigrahallen Pris per Refusjonsgrunnlag ved lån time Handballhallen 1. Kultur-/idrettsarrangement i regi av lokale lag/organisasjonar Idrettsarrangement i regi av lag utanom Giske kommune Andre arrangement i regi av lag utanom kommunen samt bedrifter o. l Merknad Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen 4. Bruk av heile hallen per døgn pluss straum og reinhald 5. Trening - heile hallen i regi av lokale lag/organisasjonar år og oppover

19 6. Trening i regi av lag utanom Giske kommune Trening for barn/unge under 18 år Gratis Fotballhallen 8. Trening & kultur-/idrettsarrangement i regi av lokale lag/organisasjonar Trening/kultur/idrettsarrangement i regi av lag/organisasjonar utanom Giske kommune Andre aktørar (bedrifter o. l. 820 Mimimum av 50 % av deltakarane må vere under 18 år Kostpris. Leige skal betalast til Vigra IL som dekkjer driftsutgiftee Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen 11. Bruk av heile hallen per døgn pluss straum og reinhald Fellesdel 12. Garderobe med dusj 330 Per garderobe per gong 13. Kjøkken 435 Bord og stolar 14. Bord til lag og organisasjonar 42 Per bord per gong per døgn 15. Bord til private 54 Per bord per gong per døgn 16. Stolar til lag og organisasjonar 32 Per stol per gong per døgn 17. Stolar til private 42 Per stol per gong per døgn 14.2 Giske kommunale idrettshall, Valderøy Pris per Utleige/teneste time 1. Kultur-/idrettsarrangement i regi av lokale lag/organisasjonar Idrettsarrangement i regi av lag utanom Giske kommune 610 2a. Trening i regi av lag utanom Giske kommune Andre arrangement i regi av lag utanom kommunen samt bedrifter o. l Merknad Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen 4. Bruk av heile hallen per døgn pluss straum og reinhald 5. Trening - heile hallen år og oppover 6. Trening - ein hall år og oppover 7. Trening heile hallen etter kl 22: år og oppover 8. Trimrom - enkel billett 54 Per trening 9. Trimrom - 20 timar kort 480 Per trening 10. Trimrom - 40 timar kort 780 Per trening 11. Trimrom - 60 timar kort 995 Per trening 12. Trimrom 1/1 år Per trening 13. Trimrom med garderobe gruppe per time/trening Trimrom kombinert med anna leige, gruppe Garderobe med dusj Møterom (lag/organisasjonar) 140

20 17. Møterom offentleg utleige (skular) Utleige av fotballmål Per arrangement 19 Utleige av stolar per stykk. Bord til lag og organisasjonar Utleige av bord per stykk Utleige av alle bord/stolar Per arrangement/døgn 22. Langtidsleige bord/stolar Per veke For inntil tre døgn. Etter tre døgn 23. Utleige av scena (komplett) døgntillegg kr 400,- 24. Utleige av sceneelement per stykk 69 For inntil tre døgn 14.3 Skulane i Giske kommune gymsal og klasserom Lokale Tid Grupper under 18 år Grupper over 18 år Tid Grupper kommersiell drift Gymsal Per økt: Gratis 230 Per time: 330 Skulekjøkken Per kveld: Gratis 440 Per time: 330 Klasserom Per kveld: Gratis 230 Per time: Giske omsorgssenter kafè Utleige til Leige lokale Pris 2017 Utanforståande: større arrangement som konfirmasjonar, jubileum o. l. "Dagsenter", kjøkken inklusiv dekketøy samt toalett Tillegg for rommet ved sidan av. 546 Dei som bur ved senteret Bruk av kafè ved kapasitet til feiring av fødselsdagr Gratis Større arrangement. "Dagsenter", utan bruk av kjøkken, inklusiv lån av toalett. Alt dekketøy medbrakt Tillegg for rommet ved sidan av. 546 Dei som har jubileum 80, 90 eller 100 årsdag. Alle i kommunen. "Dagsenter", kjøkken inklusiv dekketøy samt toalett. Gratis Berre rommet innanfor, inklusiv kjøkken. Gratis Alle. Tal over 10 stykker. Mindre arrangement. Lokale utan bruk av kjøkken, dekketøy, tid 2-3 timar. 546 Rommet innanfor. Tal 0-10 utan bruk av kjøkken. Tid 2-3 timar. Til kommunale arrangement, møte osv. Gratis Mindre selskap til dei som bur ved GOS. Utan bruk av kjøkken og dekketøy Gratis Frivilligsentralen Gratis Som alle Organisasjonar andre 20

21 14.5 Giske rådhus Pris Lokale 2017 Kommunestyresalen 640 Matsalen 155 Kjøkken 515 Møterom 1 og 3 per rom 155 Tillegg for helg 50 % Utleige for dei som har jubileum 80, 90 eller 100 årsdag. Alle i kommunen. Lag og organisasjonar Gratis Halv leigesats 15 MAT FRÅ SENTRALKJØKKENET Kjøkkenet ved Giske omsorgssenter har ledig kapasitet og på førespurnad høve til å levere mat til møte og selskap. Mat Pris 2017 Rundstykker* 19 Snittar* 31 Smørbrød* 36 Karbonadesmørbrød 41 Bagetter (140 g 26 cm) 41 Sveler 26 Vafler med rømme og syltetøy 31 Platekake 52 x30 cm 258 Kremkake rund ca 12 bitar 258 Pastasalat med brød og smør 88 Brensnut (per liter) med rundstykker og smør 88 Gryterett (per porsjon) med potetmos eller ris 118 Rømmegraut (per porsjon) med flatbød 82 Spekemat til rømmegraut (per porsjon) 21 21

22 16 KOMMUNALE BUSTADER Bustad Sats 2017 Kolåsbakken Kolåsbakken Kolåsbakken Borniteigen Borniteigen Borniteigen Borniteigen Borniteigen Sandnesbakken Sandnesbakken Sandnesbakken Karenhaugen Sætra Sætra Nordstrandfjøra Nordstrandfjøra Nordstrandfjøra Nordstrandfjøra Demmevegen Demmevegen Demmevegen Øvre Nordstranda Øvre Nordstranda Øvre Nordstranda Øvre Nordstranda Øvre Nordstranda 43A Øvre Nordstranda 43B Valderøyvegen Valderøyvegen Valderøyvegen Postvegen EIGEDOMSMEKLARPAKKE Kommunen sin del av pris eigedomsmeklarar må betale til Infoland eksklusiv 22

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå rådmannen

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå rådmannen GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2018 Framlegg frå rådmannen 1 Innhald 1. BARNEHAGE... 4 2. SFO... 4 3. KULTURSKULEN... 4 4. HELSE- OG OMSORGSTENESTER... 5 4.1 Helsestasjonen... 5 4.2 Omsorgstenester...

Detaljer

GEBYR OG BETALINGSSATSAR

GEBYR OG BETALINGSSATSAR GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2016 1 Innhold OVERSIKT OVER ENDRINGAR 2016... 3 1 BARNEHAGE... 4 2 SFO... 4 3 KULTURSKULEN... 4 4 HELSE- OG OMSORGSTENESTER... 5 4.1 Helsestasjonen... 5 4.2 Omsorgstenester...

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret

Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2008/2792 Saksbehandlar: Magne Olav Heggen Dato: 20.10.2008 Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet

Detaljer

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Det er ei generell prisauke på 5% Vass- og avlaupsgebyr Abonnementsgebyr Abonnements kategori Vatn Pris/abonnent Avlaup Pris/abonnent Bustad Frittståande bueiningar < 60

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Teknisk avdeling Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT PÅ KOMMUNENES SENTRALFORBUND SIN

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Utkast - GEBYR 2017 Ørskog Kommune Vedtak KS-sak: Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15.

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016 Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Betalingsterminar... 4 1.2. Meirverdiavgift... 4 2. Vatn... 4 2.1.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk Rådmannen Forsand kommune Politisk Seksjon teknisk til oppfølging Dato: 27.12.2010 Vår ref.: 10/648-2/K1-231//BVG Saksbeh. e-post: bvg@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 108 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012.

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012. 1100 ABONNEMENT PÅ SAKLISTER/DOKUMENT Årsabonnement på kommunestyredokumenter 400,- Årsabonnement på formannskapsdokumenter 600,- Årsabonnement på OPK-dokumenter 400,- Årsabonnement på NPM-dokumenter 400,-

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2017 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 15.12.2016 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift Barnehagane

Detaljer

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune.

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune. VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1739 Saksbehandlar: Rolf Heggem Dato: 02.11.2011 Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg 28.11.2013, sak 111 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga...

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Ørskog Kommune Vedteke Ørskog kommunestyre sak 117/15 den 10.12.15 Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ

ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ 01.01.2017 Barnehagar Makspris 2.655 2.730 * Inntektsgrensa for 6 % betalinga blir endra. Familiar med inntekt under kr 500 500 pr. år kan søkje om redusert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE - 2016 Gjeldande frå 1. januar 2016 Vedteke i kommunestyret 25.11.2015 Innhold 1. GENERELLE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016.

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016. Plan og forvaltning Dato: 09.11.2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref (ArkivsakID.): 2015002154-2 JournalpostID.: 2015027063 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling Dok. ref. Dato: 14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015 Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 Gebyr etter matrikkellova 2016. For einskilde oppgåver

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE AUSTRHEIM KOMMUNE Notat Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011001089-4 Asbjørn Nagell Toft FE-231 05.11.2012 Gebyrregulativ teknisk sektor 2013 AUSTRHEIM KOMMUNE Gebyrsatsar fom 1.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015

Forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2015 Arkivsak: 14/1277 Løpenummer: 14/8873 Arkivkode: FE-231, FA- Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato Kommunestyret 064/14 Formannskapet 14.11.2014 Forskrift om gebyr, avgifter, husleige

Detaljer

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1. Hjemmel Dette gebyrregulativ er fastsatt

Detaljer

(sats pr. år der ikkje anna er oppgitt)

(sats pr. år der ikkje anna er oppgitt) Forslag: Kommunale avgifter og eigenandelar for 2017 Kommunale avgifter 2016 2017 Frå og med 2016 vart det ny gebyrstruktur for slam. HIM overtar fakturering på private slamavskillerar (sats pr. år der

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer