ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013

2 INNLEDNING Årsplanen skal gi en oversikt over barnehagens innehold, mål og arbeidsmåter. I rammeplanen er det gitt retningslinjer for dette, men med anledning til lokale tilpasninger. Årsplanen er ment som et arbeidsdokument for Gullungene familiebarnehage. Samtidig er den med på å gi foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere informasjon og innsikt i barnehagens virksomhet, og dermed mulighet til å påvirke barnehagens planer. GULLUNGENE FAMILEBARNEHAGE Her finnes plass til 8 barn i alderen 1-3 år. Personalgruppen består av 2 assistenter i 100 % og en pedagogisk veileder i ca 35 % stilling.

3 INNHOLD OG ARBEIDSMETODE Førskoleårene danner grunnmuren i barnets liv. I disse årene blir barna kjent med seg selv og sine omgivelser. Barna får grunnleggende erfaring om trygghet og sin plass i forhold til andre. Barndommen er en livsfase med stor egenverdi, og vår virksomhet vil alltid ha fokus på barns trivsel som utgangspunkt for utvikling. Alle sider ved familiebarnehagens virksomhet som gir barnet mulighet for læring, erfaring og opplevelser defineres som barnehagens innhold. Vi skiller mellom gjennomløpende innhold ( sosial samhandling, lek, hverdagsaktiviteter og omsorg ) som foregår hele året, og tidsavgrenset innhold ( organiserte temaopplegg med faglig innhold som ; høst, jul, vinter etc.) som foregår i perioder over lengre eller kortere tid. HVERDAGSAKTIVITETER Barna skal utvikle evne til å kommunisere og samtidig lære seg å mestre en del sosiale ferdigheter. Jo yngre barna er, dess mer av læringen foregår gjennom daglige gjøremål og i samspillet med andre mennesker. Læringen er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder og hos oss innebærer det at vi har mye fokus på den uformelle læringen. For eksempel er barna med og hjelper til med å dekke bordet til måltidene, og da kommer blant annet læringen om begreper, antall og mengder naturlig inn. Når barna får hjelpe til og se at de klarer ting på egen hånd opplever de en mestringsfølelse som videre påvirker deres selvbilde i en positiv retning. For at barna skal utvikle et positivt selvbilde og tilegne seg ferdigheter av positiv karakter, er det viktig at vi voksne møter dem med en anerkjennende holdning når de er i barnehagen. Det vil si at hvert barn skal oppleve at deres meninger blir hørt og respektert. Hos oss innebærer det for eksempel at vi voksne prater med barna på deres nivå og at de skal oppleve å bli tatt på alvor. Små barns læring er nær knyttet sammen med omsorg. Hos oss legger vi derfor stor vekt på at assistentenes daglige arbeid med barna og miljøet i gruppen er preget av omsorg under alle situasjoner under dagen. LEK, DANNELSE OG SOSIAL KOMPETANSE Leken er barnas viktigste virksomhet og utgjør en viktig del av barnas hverdag. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken skal være lystbetont og gi glede, og blir til ved at barnet tar i bruk ferdigheter og erfaringer miljøet gir. Leken betyr mye for barnets egenutvikling og er en viktig del av det sosiale samspillet mellom barna og den voksne. Gjennom leken bearbeider barna følelser

4 og opplevelser og de prøver ut forskjellige roller og væremåter. Hos oss har den voksne en sentral rolle i barnas lek. Vi legger miljøet til rette slik at leken får gode vilkår til å vokse frem, og sammen med barna hjelper vi dem med å utvikle gode lekeferdigheter. Dette gjør vi gjennom å sitte på gulvet der en stor del av leken foregår. Her kan vi hjelpe dem til å komme i gang med leken, til å løse konflikter som oppstår og til å komme videre i lek som har gått i stå. Populære leker er for eksempel duploklosser der antall, form og farge kommer i fokus og barnas fantasi får utløp. I kjøkkenkroken lages det mat, dekkes bord og serveres til både barn og voksne og er også en populær aktivitet. I Gullungene familiebarnehage har vi fokus på å fremme utviklingen av god oppførsel og grunnleggende sosiale ferdigheter. Det handler for eksempel om å hilse på hverandre, hjelpe hverandre, vente på tur og omgås andre på en positiv måte. Spesielt i alderen 0-4 år er utviklingen av barnets forhold til seg selv, hverandre og den voksne noe av det vesentligste vi arbeid med. Den voksne spiller en viktig rolle som forbilde og samspillspartner. Familiebarnehagen har med sine små enheter et spesielt godt utgangspunkt for å kunne støtte opp under utviklingen av barnets sosiale kompetanse. Sosial kompetanse bruker vi som et samlebegrep for en rekke sosiale ferdigheter som: evne til innlevelse og det å forstå andre, vise medfølelse hjelpe, oppmuntre, gjøre noe for andre kunnskap om- og mestring av sosiale spilleregler (dele, høflighet osv.) evne til å hevde seg (be om hjelp, ta initiativ, fremme egne interesser osv.) selvkontroll, kunne holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre (eks. vente på tur) evne til å leke og utrykke humor og glede Det daglige samspillet i gruppen, både mellom barna og i forhold til den voksne skal være slik at barna tilegner seg sosiale ferdigheter. Barnet skal gis positive opplevelser i gruppen slik at det opplever det sosiale livet som verdifullt. Dette skjer blant annet gjennom: gi ros og støtte når barnet strever med noe, slik at barnet føler seg betydningsfull og flink gi trøst og forståelse og oppfordre de andre barna til å trøste slik at de lærer innlevelse fylle hverdagen med glede og humor, gi trivsel og trygghet

5 BARNS MEDVIRKNING Lov om barnehager og rammeplanen gir alle barn rett til medvirkning i barnehagen. Hos oss innebærer det at de voksne er oppmerksomme på barnas kroppslige og verbale kroppsspråk, prøver å tolke dem og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte. Medvirkning handler om at vi voksne respekterer barnets ønsker i den grad som er forsvarlig. Med de minste barna handler det for eksempel om et barn som ikke vil ligge på stellematten under en stellesituasjon og kan da få muligheten til å stå på gulvet og få ny bleie. FAGOMRÅDENE Rammeplanen for barnehagen beskriver syv fagområder som en del barnehagens læringsmiljø: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. I familiebarnehagens hverdagsliv vil fagområdene svært ofte være tilstede samtidig og gli over i hverandre. For små barn finnes ingen spesifikke fagområder, det finnes bare liv. Fagområdene finnes i kommunikasjonen mellom mennesker, velkomstene, uteliv, i musikken, bildene, bevegelsene, uttrykkene, ordene, lydene og luktene. Vi tilpasser arbeidet med de ulike fagområdene til barnas alder, interesser, modenhet og barnegruppens sammensetning. Hverdagen og de daglige gjøremålene byr på varierte opplevelser slik at barna kan få like muligheter til møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Hos oss i Gullungene familiebarnehage har vi i år valgt å ha et hovedfokus på fagområdet KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen, gjennom kroppslig aktivitet lærer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på

6 mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal familiebarnehagen bidra til at barna: får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet får gode erfaringer med uteliv til ulike årstider utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan man tar vare på miljøet og naturen utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og godt kosthold For å kunne nå disse målene, organiserer vi hverdagen slik at barna får veksle mellom aktivitet og hvile, spise brødmat, frukt, grønnsaker og tilbys melk og vann hver dag. Det skal gis ulike utfordringer gjennom å være ute i variert terreng hver dag, bruke hverdagsaktivitetene slik at de øker barns kjennskap til, og utvikling av egen kropp. PROGRESJON I DE ULIKE FAGOMRÅDENE Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Vi legger vekt på progresjon (utvikling og fremskritt) når vi planlegger og gjennomfører innholdet i barnehagen, med temaer og aktiviteter. Dette skjer primært i samarbeid mellom barna og personalet. Men også samarbeid med foreldrene vil prege innholdet og opplegget for det enkelte barnet og barnegruppen generelt.

7 Barn utvikles i forskjellig takt og trenger dermed forskjellige oppgaver. Hos oss møter vi barna på deres ståsted og gir dem utfordringer etter ferdigheter. Barna skal få oppleve mestring, samtidig er det viktig å få oppgaver som gjør at de får mulighet til å lære nye ting og opparbeider seg en god selvfølelse. DOKUMENTASJON OG VURDERING Gjennom foreldremøter og den daglige kontakten har foreldrene mulighet til å si sin mening om barnehagens innehold og aktiviteter. Det henges opp ukeplaner/månedsplaner i barnehagen for å holde foreldrene oppdatert i hva som skjer. Noe av barnas arbeid blir hengt opp på veggene og vi samler det også sammen i hvert barns mappe som blir sendt med hjem i slutten av året. Under barnehageåret blir det også tatt bilder av barna som henges opp i barnehagen. I forbindelse med planlegging av en ny emneperiode har personalet en evaluering av foregående periode. Der reflekterer vi over hva som har fungert, hva som ikke har gjort det og hva vi kan gjøre bedre neste gang. Dette for at vi skal kunne utvikle barnehagens innehold og arbeidsmetoder. FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er viktig for at barnet skal bli så godt ivaretatt som mulig den tiden det tilbringer i familiebarnehagen. Det er derfor viktig at både barnehagepersonell og foreldre tar dette på alvor og gir hverandre god informasjon og tilbakemelding. Dette oppnår vi ved: DAGLIG KONTAKT VED BRINGING OG HENTING Den daglige kontakten mellom foreldre og assisten, betyr mye for oppbyggingen av et gjensidig tillitsfullt forhold. FORELDRESAMTALER Det holdes foreldresamtaler for hvert av barna en gang pr. år (det kan avtales flere om ønskelig). Her møter foreldre, assisten og pedagogisk veileder. FORELDREMØTER Det holdes et felles foreldremøte hver høst for alle som har barn i familiebarnehage. TILGJENGLIG AKTIVITETSPLANER I familiebarnehagen henger det oppslag over innhold og aktiviteter for en viss periode, slik at foreldre kan følge med i hva barnet holder på med i barnehagen.

8 FELLESSAMMENKOMSTER Vi har ulike arrangementer i løpet av året, slik at foreldre og personale kan få treffe hverandre under litt roligere former enn vanlig og kan slå av en hyggelig prat. Eks. foreldrekaffe og sommeravslutning INFORMASJONSSKRIV I løpet av året kommer det informasjonsskriv til foreldre fra pedagogisk leder for gruppen. Her blir det gitt diverse opplysninger vedr. drift, innhold etc.

9 MÅL OG MOTEODE FOR HVERDAGSAKTIVITETER OG UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE INNHOLD MÅL MOTODE/VOKSENROLLEN TILVENNING -Barnet skal bli kjent med personale og de andre barna -Barnet skal bli kjent med barnehagens nærområder -Barnet skal kjenne trygghet og kunne gi uttrykk for egne behov -Ha gjort klart til at barnet kommer -tilrettelegge slik at dagene blir rolige og hyggelige -lage en trygg ramme i hverdagen med faste rutiner og god tid til stell, måltid, soving, lek etc. -være blide og imøtekommende -bli kjent med barnets vaner og rutiner og ta hensyn til disse -gi barnet opplevelse av trygghet og tilhørighet -være anerkjennende i forhold til barn og foreldre LEVERING Barnet skal føle seg velkommen og få en god start på dagen -være blide og imøtekommende -uttrykke glede over at barnet kommet -legge til rette så foreldre kan følge barnet inn -ta barnet på armen, fanget e.l når foreldre går hvis det trenger trøst -oppfordre forelde til å ring hvis de er urolig for om barnet har det bra -være opptatt av det samme som barnet

10 SAMLINGSTUND MÅLTID HVILE/ SOVE STELL/ BLEISKIFT Barnet skal oppleve et felleskap der det kan, tør og vil delta Barnet skal lære seg gode spisevaner i en hyggelig atmosfære Barnet skal få ro og hvile i løpet av dagen Gjøres til gode stunder med gode hygieniske rutiner -bruke enkle sanger, rim og regler -ta utgangspunkt i det barnet er opptatt av -vise entusiasme og engasjement -le av det samme som barnet -gi anerkjennelse i form av rosende ord og glede -dekke et hyggelig bord -la barn hjelpe til etter evne -synge matsang -gi barna mulighet til å smøre selv -sitte sammen med barna rundt bordet -småprate -oppmuntre til å smake på nye ting -samarbeide med foreldre om hvile- /sovebehov -legge til rette for god soveplass -være tilstede i rommen hvis barnet er utrygg -roe barnet med sang, kosing på kinnet e.l. -være anerkjennende i forhold til barnas ulike behov -være nær barnet -bleieskift/stell gjøres på badet med god håndhygiene.

11 LEK INNE/ UTE Barnet skal gis mulighet til å: - utvikle fantasi -lære å ta initiativ -utvikle gode lekeferdigheter - utvikle god kroppsbehersking Lære å trives ute i frisk luft og ulike værtyper AV- OG PÅKLEDNING Barnet skal gradvis lære å kle av/på seg - ha tilgang på inspirerende lekemateriell ute og inne - bruke natur og uteområde med varierte utfordringer - være ute hver dag - gå turer hvor barna selv kan bruke kroppen - gi rom for fantasi og lek - se barnet i leken, være tilgjengelig - inspirere til samhandling ved å være i lek sammen med barna - være inkluderende og vise omsorg - gi uttrykk for positive følelser og begeistring overfor barnet - gi barnet anerkjennelse og bekreftelse ved å sette ord på det barnet gjør - ta vare på barnets nysgjerrighet ved å undre seg sammen med barnet - gi barnet utfordringer og variert aktivitetstilbud inne og ute - gi trøst og forståelse - være på gulvet sammen med barna - gi rom for at barnet selv kan velge lek - sette av god tid - gi ros og oppmuntring - sette navn på ting, småprate om det som man gjør, hva man skal ha på seg etc

12 MÅL OG METODE FOR FAGLIG INNHOLD EMNE TID MÅL METODE VOKSENROLLEN HØST Sept okt/ nov - Barnet skal oppleve endringene i naturen om høsten - Barnet skal lære mestring av egen kropp JUL Des - Barnet skal få kjennskap til norske juletradisjoner -Barnet skal oppleve trygg og rolig forjulsstemning VINTER Jan/ feb/ mars - Barnet skal lære å trives med vinter og snø -Barnet skal lære mestring av egen kropp i vinterterreng PÅSKE April - Barnet skal bli kjent med enkle norske påsketradisjoner - gå turer i nærmiljøet - plukke frukt og bær -se på blader som skifter farge i -se på fuglene som flyr i flokk -formingsakt. med naturmaterialer - synge julesanger - tenne adventslys -lage enkel julepynt og gaver -bake -ha lysfrokost - ha nissefest -lese bøker - mate fugler - utelek/ turer - aktive voksne - ake, base og "herje" i snøen - lage snømenn etc - studere snøfnugg - lage påskepynt - synge sanger - lese bøker - være opptatt av det sammen som barnet: se på, høre på, snakke om, le av etc - gi uttrykk for positive følelser, begeistring og entusiasme over det barnet gjør - snakke med barnet om det som har skjedd/ skal skje - hjelpe barnet på en slik måte at barnet får det til slik det ønsker - gi rom for, og stimulere barnets fantasi

13 VÅR April/maj -Barnet skal oppleve endringene i naturen om våren - Barnet skal finne nye utfordringer i mestring av kroppen SOMMER Juni - Barnet skal glede seg over sommer, sol og varme - turer i nærmiljøet - studere naturen som våkner til liv - plukke blomster - se på maurene som våkner til liv - se på fuglene og lytte etter fuglesang -synge sanger - utelek - vannlek ute - turer i nærmiljøet - plukke blomster - sommerfest/ avslutning - undre seg sammen med barnet -være en god rollemodell

14 MERKEDAGER OG TRADISJONER FØDELSEDAGER Barnehagen arrangerer en enkel fødselsfeiring for barna. Foreldre har med kake eller lignende. NISSEFEST I løpet av desember samles barn og assistenter til nissefest. Vi spiser grøt og synger sanger. Alle barn og voksne er kledd ut som nisser. KARNEVAL/ FASTELAVENFEST I februar er det karnevalstid også i familiebarnehagen. Vi spiser fastelavensboller og alle er karnevalspyntet. SOMMERAVSLUTNING Barnehagen har en sommeravslutning i juni sammen med foreldre og søsken.

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 Velkommen! Til foreldre, samarbeidsutvalget og ansatte i Veien studentbarnehage. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår i Veien Studentbarnehage. Årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3-4 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Rammeplan for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5

Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Årsplan for 2013-2014: Åpen barnehage Sentrum, Kong Oscarsgt.22 Språkstien Åpen barnehage avd. Joacim Lampesv 5 Språkstien er et samarbeid med Bergen kommune og holder til i BBB sitt sambrukshus på Slettebakken

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer