Årsplan. Lønnebakken Kanvas-barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Lønnebakken Kanvas-barnehage 2014-2016"

Transkript

1 Årsplan Lønnebakken Kanvas-barnehage

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Lønnebakken Kanvas-barnehage Lønnebakken Kanvas-barnehage er en avdelingsbarnehage som for første gang åpnet sine dører på 1970-tallet. Den har tidligere blitt drevet og eid av Ullevål Universitetssykehus. Fra januar 2009 inngikk Ullevål Universitetssykehus en 4 -års driftsavtale med Stiftelsen Kanvas. Det ble inngått en ny leieavtale i Denne leieavtalen går ut på at barnehagen eies av Ullevål Universitetssykehus, og at Kanvas har ansvaret for driften av barnehagen. Du kan lese mer om Kanvas på Vi har 57 barn fra 0-6 år og 15 ansatte. Barnehagen ligger idyllisk til ved Ullevål universitets sykehus og er en barnehage for personalet på Ullevål Universitetssykehus og foreldre i Bydelen. Hver avdeling har et oppholdsrom og et lekerom, bad og toalett og garderober. Barnehagen har fellesrom som kjøkken, tumlerom, kunsthall, og vi har tilgang til gymsal og Moffedille kulturverksted som ligger i vår barnehage. Ute-lekeplassen vår er stor og med lekeapparater og et variert terreng for både store og små barn. I umiddelbar nærhet finnes det tur-sti, grønt arealer, parker, bibliotek, samt andre kulturtilbud som benyttes av barnehagen. Barnehagen er en avdelingsbarnehage, Vi har vi to småbarnsavdelinger, en mellomavdeling og en storebarnsavdeling. Knøtte og Knerten heter småbarnsavdelingene, der går det barn i alderen 0-3 år. Krinkel er mellomavdeling med barn fra 2-4 år. Krokskjær er storbarnsavdelinger med barn i alderen 3-6 år. Vi ser på barnehagen vår som en helhet og avdelingene har et tett og godt samarbeid. Personalgruppen er mangfoldig, vi har menn, kvinner, erfarne og mindre erfarne og flere kulturer er representert i gruppen. Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplanen for Barnehager, Kanvas sin virksomhetsplan, og personalets kunnskap og erfaringer. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet, samt en informasjon og dokumentasjon på vårt arbeid til foreldrene/foresatte. Årsplanen innholder en oversikt over barnehagens virksomhet, hva vi ønsker å vektlegge i arbeidet med barna, hvordan vi ønsker å oppnå dette i tråd med de rammene vi har. Årsplanen er et veiledende arbeidsredskap for personalet. Personalet gis mulighet til selv å kunne velge arbeidsmetoder og tema, ut fra barnas interesser og utvikling, og hverdagen med barna. Dette er sett i sammenheng med personalets interesser og kunnskap, samt rammer for driften. 2

3 Visjon og verdier I Lønnebakken Kanvas-barnehage ønsker vi å være profesjonelle medarbeidere som er positive og imøtekommende ovenfor barna, foreldrene, og hverandre. Barna skal bli møtt av omsorgsfulle voksne som gir trygghet, samt viser kjærlighet og respekt for hver enkelt. Visjonen vår er: En engasjert hverdag For oss i Lønnebakken Kanvas-barnehage betyr det: Vi er voksne som er tilstede for barna Vi tar barneperspektivet Vi har energi Vi er voksne som tar initiativ Vi er voksne som er motiverte Vi er nærværende for barna Vi er tilstede på jobb Vi samarbeider Vi trives Vi er interessert i jobben vår Vi har god kommunikasjon med voksne og barn 3

4 Pedagogisk plattform I Lønnebakken Kanvas-barnehage handler den pedagogiske plattformen om hvordan vi mennesker ser på hverandre og hvordan vi lærer av hverandre. Den pedagogiske plattformen som er utarbeidet av oss ansatte i Kanvas skal vise barn og foreldre hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet, samt hvorfor og hvordan vi gjør det. Denne pedagogiske plattformen skal bidra til at Lønnebakken Kanvasbarnehage er en ideell, kompetent og nyskapende virksomhet. Menneskesyn Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn Kanvas' læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, barna seg i mellom og de ansatte. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling 4

5 Kanvas kvalitetsnormer Hva vi gjør I Kanvas kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt Vi tar alle henvendelser på alvor og gir raske tilbakemeldinger. Vi har informasjonsrutiner som er hensiktsmessige. I Kanvas får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon Vi tilrettelegger for barns rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på det som skjer i barnehagen. Vi tilrettelegger for at barn får tid og rom til å fullføre den aktiviteten de deltar i. I Kanvas får barna være med å dokumentere egen læring Vi stimulerer barn til å reflektere over egen læring - hva er det jeg kan og hvordan har jeg lært det? Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns læringsprosesser og utvikling. I Kanvas vurderes arbeidet systematisk Vi har kvalitetssystem for vurdering av driften, organisatorisk og pedagogisk. Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre pedagogisk praksis, få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende væremåte hos ansatte. 50% barnehagelærere Kanvas ønsker å heve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i Kanvas-barnehagene. De seks første leveårene er viktig i forhold til erfaring og læring, og barnehagen er barnets viktigste sosialiseringsarena. I Lønnebakken Kanvas-barnehage har vi 7 barnehagelærere dette året. 5

6 Hva vi er I Kanvas er vi engasjerte Vi setter barn og foreldre i fokus. Vi tar ansvar og gjør hverandre gode gjennom samhandling og tilbakemeldinger. I Kanvas er vi kompetente Systematisk veiledning og refleksjon gjør Kanvas til en lærende organisasjon. I Kanvas ivaretar vi kontinuerlig kompetanseutvikling for alle ansatte i henhold til vår strategi og er en intern arena for utveksling av kunnskap og kultur. I Kanvas er vi endringsvillige Ny kunnskap er en forutsetning for videreutvikling. Vi er nytenkende og lærer av andre i forhold til pedagogikk, driftsform og arkitektur. I Kanvas er vi mangfoldige Vi har en pedagogisk praksis som er likestilt og likeverdig, og som inkluderer kulturers tradisjoner og verdier. Vi har personalgrupper med begge kjønn, ulike profesjoner, ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulik kulturell bakgrunn. I Kanvas er vi tolerante Vi har respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig. Vi respekterer de individuelle ståsteder hos barn og voksne. 6

7 Satsningsområder Sosial kompetanse BARNEHAGELOVEN: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) MÅL: Kortsiktig mål for småbarna: Småbarna i Lønnebakken Kanvas-barnehage skal få en begynnende forståelse av egne følelser gjennom å erfare hvordan de kan sette ord på sine egne og andres følelser. Kortsiktig mål for storbarna: Storbarna i Lønnebakken Kanvas-barnehage skal videreutvikle erfaringer med egne og andres følelser gjennom å kunne sette ord på følelser og samtale rundt dette. Langsiktig mål for Lønnebakken Kanvas-barnehage: Barna i Lønnebakken Kanvas-barnehage skal lære seg sosial kompetanse. Det dreier seg om kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon som de trenger for å samhandle med andre mennesker kunsten å omgås hverandre. I Lønnebakken kanvas barnehage jobber vi med å være tilstede sammen med barna, undre oss sammen og se hva barna er nysgjerrige på. Vi skal jobbe med følelser og relasjoner, de skal lære om sine egne følelser og andres følelser. De skal skape gode relasjoner til barna og voksne. Vi voksne skal være gode rollemodeller. 7

8 Pedagogisk Dokumentasjon BARNEHAGELOVEN: Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre/foresatt informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Barns lek og læring og personalets arbeid må synliggjøres. Dette blir grunnlag for refleksjon over barnehagens innhold og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Dokumentasjon blir et viktig redskap og grunnlag for personalets refleksjon og analyse for videre planlegging og vurdering. MÅL: Kortsiktige mål: Integrere pedagogisk dokumentasjon inn i Lønnebakken Kanvas Barnehage. Bevisstgjøre foreldrene på hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon. Langsiktig mål: Bli gode på å gjøre barna, foreldre og personalet oppmerksomme på hva og hvordan vi har lært igjennom bruk av pedagogisk dokumentasjon. Innhold Barna i Lønnebakken Kanvas Barnehage. Skal bli bevisste på hva de lærer i sin egen hverdag og hvordan de har lært gjennom samtale om hva vi har sett hørt og lært. Foreldrene i Lønnebakken Kanvas Barnehage skal få innsikt barnas barnehagehverdag, hva barna har gjort, hva barna har lært og hvordan de tilegner seg disse kunnskapene. Personalet i Lønnebakken Kanvas Barnehage skal reflektere over hva vi gjør, hva barna lærer og hvordan barna har lært. Plan for gjennomføringen av pedagogisk dokumentasjon: Minst en gang i uken skal alle avdelingene henge opp bilder av hva vi har gjort og referere til rammeplanen. Husk: sett, hørt og lært. De digitale bildene skal passe med dagsrapporten, slik at det er en sammenheng mellom bilde og tekst. Oppdateres minimum 2 ganger i uken. Alle skal skrive en praksisfortelling som skal brukes til refleksjon på avdelingsmøte hver andre uke. Husk: sett, hørt og lært. 8

9 Foreldresamarbeid BARNEHAGELOVEN: Barnehagen skal gi barn under opplærings alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven 1 Formål) MÅL: Vi skal utarbeide et informasjonsskriv om hva daglig kommunikasjon innebærer. Sett, hørt, gjort og lært. Vi skal opprettholde et nært foreldresamarbeid gjennom daglig kontakt og andre arenaer. I Lønnebakken Kanvas-barnehage ønsker vi at foreldrene/foresatte skal ha medvirkning på barnas hverdag. Det vil vi oppnå gjennom et åpent og nært samarbeid. Det er viktig at man utveksler informasjon som er av betydning for barnets trivsel og utvikling. Det er viktig at barna føler at de kan dele opplevelser de gjør i barnehagen med foreldre/foresatte. For at vi i barnehagen skal utvikle oss videre er det viktig med tilbakemeldinger fra dere. De viktigste arenaene for medvirkning og samarbeid er: Daglig kontakt Oppstartsamtaler Foreldremøter Foreldresamtaler Foreldrekaffe, luciafeiring, påskefrokost etc. Brukerundersøkelser Dugnad Mykid Su (samarbeidsutvalget) 9

10 Barns medvirkning Vi ønsker at barna skal delta og bidra med å skape og påvirke sin egen hverdag. Det ønsker vi og gjøre gjennom at de blir sett, hørt og møtt med anerkjennelse. Barnas interesser og spørsmål skal tas på alvor og danne grunnlaget for læringsprosesser og videre planlegging av de daglige aktivitetene. Det er viktig at man viser barna at det de sier og det de uttrykker nonverbalt er deres meninger og at det har betydning for oss. De voksne må vise respekt for barna og oppmuntre dem til å uttrykke sine følelser og meninger. Planlegging og vurdering Planlegging er noe som foregår hele tiden og som resultat av dette danner det pedagogiske tilbudet barnehagen gir. Vi planlegger alt barnehagen inneholder, det være seg aktiviteter som barna skal delta på, turer eller organisering av lek. Alle rutinesituasjoner er planlagt for å kunne utnytte den læringen som ligger i disse rutinepregede aktivitetene. Planlegging i vår barnehage foregår på ulike nivåer og grupperinger som for eksempel innenfor en gruppe, i barnehagens lederteam eller i hele personalgruppen på planleggingsdager og personalmøter. Evalueringsarbeidet vårt skal synliggjøre hvordan virksomheten fungerer. Den skal bidra til debatt om barnehagens oppgaver, mål og innhold. Dokumentasjon og observasjon er forutsetninger og grunnlag for vurdering og videre planlegging av arbeidet. Barnegrupper og enkeltbarn, det pedagogiske arbeidet, de mål vi har satt, foreldresamarbeid og personalsamarbeid, samt barnehagen som organisasjon er hovedområder som skal evalueres regelsmessig gjennom hele året. Foreldrenes innvirkning på evalueringsarbeidet ivaretas først og fremst gjennom foreldresamtaler, foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Brukerundersøkelse foretas en gang pr år. Resultatene fra disse blir da et viktig utgangspunkt for barnehagens videre arbeid. 10

11 Det siste året i barnehagen 5` ern 5'ern de er barna som går siste året i barnehagen. Hovedmålet med 5'ern er at barna får god selvstendighetstrening og vi gjør ulike oppgaver som krever konsentrasjon. Barna får en begynnende forståelse av bokstaver og tall. Det er ikke ett mål i seg selv at de skal lære seg å skrive, men vi vet av erfaring at barn i den alderen har interesse for det. Vi har også fokus på sosial kompetanse, ved at barna samarbeider og får erfaring med ulike metoder for konfliktløsning. Oppgavene vi gjør er tilpasset deres alder da vi ønsker at barna skal oppleve mye mestring og glede. På vinteren drar vi på skiskole. Da får barna god opplæring i grunnleggende ski-kunnskaper. Barna våre kommer fra ulike bydeler i Oslo, og skal derfor begynne på ulike skoler. Vi har ikke mulighet til å besøke alle skolene, men vi snakker mye om hvordan det er på skolen med lærere, friminutt og lignende. På våren blir 5'ern invitert til overnatting i barnehagen. Dette pleier å være veldig stas og spennende, samt en fin markering på at de er eldst og snart skal slutte i barnehagen. Barnehagen arrangerer også sommerfest. Da ønsker vi skolebarna lykke til videre, med høytidelig overrekkelse av blomster, og permer med bilder og minner. 11

12 Rammeplanens 7 fagområder Barnehagen skal gi grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. De syv fagområdene i Rammeplanen er en del av barnehage hverdagen, og ivaretas gjennom både planlagte og ikke planlagte aktiviteter. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike nivå. Dere vil nå få en presentasjon av de syv fagområdene og se hva vi vil jobbe med i Lønnebakken Kanvas-barnehage. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmilø og samfunn Etikk, religion og filosofi 12

13 Progresjonsplan Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Barna skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg. Barnehagen skal gi barna opplevelser som skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og individuelle utvikling. Vi har delt arbeidet med fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid IKKE at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide med disse områdene etter hvert som barnet blir eldre. Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Progresjonen skal følge barnet! Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplanen sier om barnehagens innhold. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med utgangspunkt i Rammeplanen og progresjonsplanen. Sammen vil disse gi en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer og opplevelser. Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. 13

14 Kommunikasjon, språk og tekst Prosessmål Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal oppleve at begreper og gjenstander nevnes hver dag Barna skal utvikle et enkelt ordforråd Barna skal oppleve gjentakelse gjennom sang og musikk. Barna skal erfare at bilder kan ha en historie. Barna skal oppleve å bli anerkjent i måten de kommuniserer på. Vi skal være lyttende ovenfor kommunikasjon både verbal og nonverbal. Oppmuntre til å utfordre kreativiteten til barna gjennom dans, rollespill og teater. Biblioteksbesøk (delt inn etter alder og kompetanse) Oppmuntre til gode samtaler og god refleksjon Høytlesning. Oppmuntres til å bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og i konflikter. Grunnleggende forståelse for bokstaver og tall. Tørre å si meningen sin. Klarer å følge fortsettelsesbok og gjenfortelle. Kontroll på stemmebruken. Oppleve høytlesning, samtale og refleksjon av boka. Bibliotekbesøk. Oppleve anerkjennende voksne, som er gode rollemodeller i språk og gode samtaler. 14

15 Kropp, bevegelse og helse Prosessmål Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal oppleve nærmiljøet og de ulike terreng som er rundt oss. De skal oppleve ulike terreng til ulike årstider. De skal få øvelse i og kle av og på seg selv. Barnehagen skal tilby variert kost og barna skal bli oppfordret til å smake og bli kjent med nye smaker for å utvikle smakssansene. Barna skal oppleve annerkjennelse, utfordringer og mestringsfølelse ved å bruke kroppen i forskjellige aktiviteter. Barna skal få rutinemessige opplevelser av hygiene i forbindelse med toalettbesøk. Turgruppe, gode pedagogiske planlagte turer hver uke. To turdager ekstra i måneden der vi går uten vogn for å oppnå en god mestringsfølelse ved det å gå en tur helt selv. Utvikle grov og finmotorikk gjennom aktiviteter som er godt pedagogisk planlagt Lære om kroppen vår og dens funksjon. Lære å være ute i all slags vær. De voksne skal være gode rollemodeller på dette. Godt pedagogisk planlagte turer hver uke. Utvikle grov og finmotorikk gjennom aktiviteter som er godt pedagogisk planlagt. Lære om kroppen vår og hvordan kroppen fungerer. Lære å være ute i all slags vår. De voksne skal være gode rollemodeller på dette. Barna skal oppleve nærmiljøet, barnehagens området med det varierte 15

16 Bevegelsessanger terrenget som også endres ved årstidene. Ha variert kost og bli oppfordret til å smake på ting ved en tidlig alder. Oppleve anerkjennelse/utfordringer og mestringsfølelse i forskjellige aktiviteter. Rutinemessige opplevelser av hygiene i forbindelse med håndvask. 16

17 Kunst, kultur og kreativitet Prosessmål Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal oppleve mestringsfølelse ved å lage noe eget. Begynne å sette merke på ett ark. De skal bli kjent med ulike materialer. Barna skal oppleve kulturen nærmiljøet byr på. Få en begynnende forståelse av våre tradisjoner. Bruke naturens ressurser i det kreative. Bli kjent med ulike intrumenter. Kunstutstilling med foreldre. Bruke personalets kompetanse innenfor musikk, lage egne avdelingssanger. Oppleve glede og mestring av å skape noe. Rollespill med hånddukker. Utrykke seg gjennom musikk og instrumenter. Skape ting ute i naturen. La barna drive med rollespill. Oppleve glede gjennom sang og musikk. Lære ulike sanger med og uten bevegelse, rim og regler. Mestring og glede ved å skape noe selv. La barna uttrykke sin fantasi gjennom musikk, dans, drama, rollespill, kunst osv. Oppleve anerkjennelse i deres uttrykksform. Glede gjennom lek med ulike farger og ulike materialer. 17

18 Natur, miljø og teknikk Prosessmål Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal oppleve turer i nærmiljøet og til skogen. De skal lære å sette pris på og bli gla i naturen og få gode opplevelser ved å være ute. Bli kjent med de ulike årstidene og elementene som henger sammen med dem. Få kjennskap til ulke dyr og planter. Barna skal oppleve at naturen blir sett gjennom et barns øyne, deres syn. Barna skal få oppleve hvor viktig det er å ta vare på naturen og få en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. La barna bli kjent med barnehagens nærmiljø. Barna skal få en begynnende forståelse av økosystemet. Fremme barnas nysgjerrighet. Undre seg over naturen i samspill med andre barn og voksne Lære om ulike dyr, fisker og planter. Barna skal lære at naturen kan være et godt rekreasjonssted, et sted man kan dra for å finne roen. Oppleve glede ved å ferdes i naturen. Skape gode opplevelser sammen. Oppleve mulighet for samtale og undring rundt store og små oppdagelser i naturen. Følge barnas interesser på tur. Bruke sansene. Grunnleggende om miljøvern og positive holdninger. Lære om dyr, insekter, planter. Oppleve å skille ulike årstider. 18

19 Etikk, religion og filosofi Prosessmål Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal få en begynnende forståelse for religion gjennom markering og feiring. De skal undre seg og oppleve at de kan spørre om ting. Barna skal oppleve egne og andres følelser og oppleve at de blir respektert. Barna skal erfare og eie grunnleggende normer og verdier. Feire, samtale, reflektere og undre seg over de ulike høytidene vi har. Betydningsfulle voksne som fungerer som gode rollemodeller for barna. La barna undre seg over hverdagslige fenomener sammen med de voksne. Utvikle toleranse og interesse for andres bakgrunn. Lære å løse konfliktsituasjoner og få hjelp til å finne konstruktive løsninger. Anledning og rom for å samtale og undre seg sammen med anerkjennende voksne. Viser respekt for felles regler tar ansvar Er en god venn Kan spille på lag takler vinne og tape Tar vare på sakene sine Samtaler og undring sammen med voksne. Delta og samtale rundt ulike høytider vi feirer i barnehagen. Tolerere og respektere andre. 19

20 Nærmiljø og samfunn Prosessmål Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Bruke tid på å bli kjent med barnehagen ute og inne, skape en tilknytning og trygghet. Jenter og gutter skal gis like muligheter. Barna skal få utforske nærmiljøet. De skal oppleve deltakelse og medvirkning i fellesskapet. Besøke andre barnehager. Utforske og oppleve nærmiljøet til barnehagen. Begynnende forståelse av samfunnets ulike roller og yrker. Like muligheter og respekt for begge kjønn. Utforske og oppleve nærmiljøet til barnehagen ved å dra på korte og lengre turer. Oppleve medvirkning i hverdagen. Føle fellesskap i gruppen gjennom gode opplevelser og like muligheter for gutter og jenter. Refleksjon og undring rundt ulike levesett, både i Norge og verden. Verdenskart på avdeling. 20

21 Antall rom og form Prosessmål Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper erfarer, utforsker og leker med form og mønster erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Slik vil vi arbeide med dette fagområdet: Progresjonsplan Småbarn 0 3 år Mellombarn 2 4 år Storebarn 3 6 år Barna skal oppleve lek med tall, former og farge. Bli kjent med tall, rom og formbegreper gjennom samspill med andre barn. Oppleve enkle spill og puslespill. Få en begynnende forståelse for preposisjoner som foran, bak, over, under og mer. Sanger med telling skal gi barna en morsomme opplevelser i fellesskap. Oppleve lek med tall, former og farge. Bruke matematikken i matlaging (måling og liknende). Lære om preposisjoner. Spill, regler, turtaking. Bruke matematikken i matlaging sammen med barna (måling, måle vekt og liknende) Lære om ulike matematiske former, størrelser og mål. Spill Regler og turtakning. relasjoner: år, årstid, måneder, uke, dager kan sammenligne og sortere. Oppleve lek og glede med tall og former. 21

22 22

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3-4 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Rammeplan for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2015

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2015 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2015 PRISMEN KANVAS-BARNEHAGE BARNEHAGENS ÅRSPLAN er et styringsorgan for de som arbeider i barnehagen er en informasjon til foreldre og andre, og skal bidra til å styre og evaluere

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 FJELLSTEMMEN BARNEHAGE SA HAUGESUND VI SPILLER PÅ LAG

ÅRSPLAN 2015-2016 FJELLSTEMMEN BARNEHAGE SA HAUGESUND VI SPILLER PÅ LAG ÅRSPLAN 2015-2016 FJELLSTEMMEN BARNEHAGE SA HAUGESUND VI SPILLER PÅ LAG Årsplan 2015-2016 Side 1 INNHOLD Forord................ 3 Sosial kompetanse............... 4 Vi spiller på lag............... 7 Hvordan

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17

Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17 Virksomhetsplan for Betanien barnehage 2013-17 Innhold Del 1: Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 3 1.2 Barnehagens verdigrunnlag 4 1.3 Våre overordnede mål

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012. Tertitten og Dovregubben

ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012. Tertitten og Dovregubben ÅRSPLAN FOR TØFFE BARNEHAGE 2011/2012 Tertitten og Dovregubben Dunderland INNHOLD VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR I TØFFE BARNEHAGE... 7 PERSONALGRUPPEN... 9 HOVEDINNHOLD / TEMA / FOKUSOMRÅDER... 10

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer