Prosjektplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for "

Transkript

1 Prosjektplan for <Etablering av Midt Norsk Realfag- og teknologisenter> 3. mai 1007 Versjon nr:<1.1 > Konfidensiell Kun til internt bruk

2 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer Bakgrunn Mål for prosjektet Konkrete mål for prosjektet Rammer Omfang Oppgaveomfang Ønskelige krav Prosjektorganisering Prosjektledelse Øvrige roller og bemanning Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Krav til beslutningspunkt Oppfølging/statusmøter Milepæler Gjennomføring Hovedaktiviteter HA 1: Utvikle driftsmodell for Midt - Norsk Realfag- og teknologisenter HA 2: Etablering av Matematikksenteret HA 3: Samlokalisering av Matematikksenter og Midt-Norsk Partnerskapssenter HA 4: Utrede mulighetene for etablering av bachelor/mastergradstudier HA 5: Uttesting av Midt Norsk Realfag og teknologisenter Tids og ressursplaner Økonomi Kontrakter og avtaler

3 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Samfunnets og næringslivets behov for kompetanse innen matematikk, naturfag, teknologi og andre realfag blir dårlig dekket i Norge i dag. Utdanningssystemet står overfor store utfordringer når det gjelder kompetansebygging i disse fagene. Dette vil være nødvendig for å oppnå en positiv utvikling for næringsliv, verdiskaping og samfunnet generelt. Viktige dokumenter/hendelser: Kunnskapsdepartementets strategiplan Et felles løft for realfagene med tilhørende tiltaksplan Situasjonsbeskrivelsen av realfagenes stilling i Norge. Kunnskapsdepartementet: Et felles løft for realfagene Strategisk satsingsplan for matematikkfaget i Verdal grunnskole og videregående skole) Matte er gøy Orientering om realfagenes stilling i Norge for Verdal kommunestyre mai 2006 Økonomiplan for Verdal kommunestyret bevilget kr til realfagsenter i 2007 Etter initiativ fra Verdal kommune ble realfagenes stilling drøftet på et møte i Verdal i august, der følgende deltok: Verdal kommunen, Verdal vgs, Aker Kværner Verdal, Verdal næringsforum, Skolelaboratoriet, Det Nasjonal Matematikksenter, HiNT, Innherred Vekst, IndPro. En prosjektgruppe ble nedsatt med representanter fra dette møtet for å jobbe med utfordringene videre. Mandatet prosjektgruppen fikk var: Utarbeide forslag til etablering av matematikksenter, herunder: Definere mål Organisering Lokalisering og innredning Investerings- og driftsbudsjett Aktivitetsplan det første året Planlegge informasjonsbrosjyre Denne prosjektgruppen har siden august jobbet med å avklare grunnlaget for etablering av et Matematikksenter i Verdal, og konkluderer med at et Matematikksenter bør etableres i VIPsenteret for et tettere samarbeid med næringslivet. En sammenslåing/samlokalisering mellom et matematikksenter og MNPS vil være første skritt på vegen mot et komplett realfagog teknologisenter (se figur). 3

4 Matematikk - senteret Energi rommet Teknologi og design rommet Midt norsk realfag og teknologi senter Bygg rommet Offshorerommet Midt - Norsk Partnerskap senter Biologi rommet Forslag til innhold i Midt Norsk Realfag og Teknologisenter 1.2 Mål for prosjektet Visjon: Fra bleie til master!! Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal, Levanger og Inderøy kommuner ønsker i samarbeid med næringslivet å styrke realfag og teknologi ved å etablere Midt-norsk realfag- og teknologisenter. Dette skal skje i tett samarbeid med, NTNU, HiNT og eventuelle andre utdanningsinstitusjoner. Målet for Midt-norsk realfag- og teknologisenter er: å øke barns og ungdoms interesse for, og kompetanse i realfag og teknologi. å være en arena for kontakt mellom skole og næringsliv. å i samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner tilby studier frem til bachelor/mastergrad 4

5 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet Realfagsenteret skal, i første omgang som en samlokalisering mellom et Matematikksenter og MNPS, være operativt innen 3. september Konseptet skal testes i perioden 3. september til 31.desember Prosjektet skal utrede mulighetene for, i løpet av 2008 og 2009, å utvikle senteret til å omfatte andre realfag og teknologifag og en mulig etablering av bachelor- og masterutdanning koplet opp mot næringslivets behov for etter- og videreutdanning 1.3 Rammer Midt-norsk realfag- og teknologisenteret skal være operativt til skolestart høst Til utvikling, etablering og uttesting (aug des 2007) har oppdragsgiver innvilget kr ,- 2 Omfang 2.1 Oppgaveomfang Ønskelige krav Det er ønskelig at Midt-norsk realfag- og teknologisenter allerede fra oppstart høst 2007 omfatter andre realfag i tillegg til Matematikkrommet og MNPS. 3 Prosjektorganisering 3.1 Prosjektledelse Her beskriver du hvem som er prosjektansvarlig og hvem som er prosjektleder. Prosjektansvarlig er den som: - har det totale økonomiske ansvar - har ansvar for at prosjektplan og mål er i samsvar - har overordnet kvalitetssikringsansvar - leder en evt. styringsgruppe - leder og gjennomfører Beslutningspunktmøtene og skriver protokoll - følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til prosjektansvarlig. 5

6 3.2 Øvrige roller og bemanning Rolle Eierskap Organisasjon/Person Hovedansvars omr. Prosjekteier A Verdal kommune, Levanger kommune, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Innherred Vekst, Aker Kværner Verdal Oppdragsgiver Verdal kommune Prosjektdeltakere Stig F. Krokstad, IndPro Gerd Bones, Det Nasjonale Matematikksenteret Anne Karin Johansen, Det Nasjonale Matematikksenteret Knut Baglo, Innherred Vekst PL Per Håvard Myran, AKVE Beate Hågensen Leksdal skole Ingunn Barli, Verdal videregående skole Anne Segtnan, Innherred Vekst Randi Mona, Innherred Vekst Styringsgruppe Arvid Vada, Verdal kommune PA Ragnhild Saxebøl Nordset, NTFK Trude Nøst, Levanger kommune Harald Myrland, AKVE Svein I. Larsen, Innherred Vekst Kåre Haugan, HINT Referansegruppe Jon Walstad, NTNU Ragnhild Baglo, Skolelaboratoriet Trond Storaker, Utdanningsdirektoratet Einar Olsen, Verdal vgs Rolf Barli, Vuku oppvekstsenter, Verdal kommune Mona Frøseth Lerfald Veium, Forbregd Lein barnehage, Verdal kommune Finn Madsen, Inderøy kommune Torolf Kvello, Verdal Næringsforum Tabell 1: Rolle, eierskap, organisasjon og ansvarsområder 6

7 4 Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 4.1 Krav til beslutningspunkt BP# Dato Tema Dokumentasjon Oppstart Rapport forstudie etablering av Mattesenter og prosjektplan forprosjekt Prosjektslutt Prosjektrapport Tabell 2: Oversikt over beslutningspunkt 4.2 Oppfølging/statusmøter Se 5.2 Tids og ressursplaner 4.3 Milepæler MP Konseptet for komplett Midt Norsk Realfag og teknologisenter utviklet. MP Oppstart av Norsk Realfag og teknologisenter 5 Gjennomføring Kort overordnet beskrivelse av selve gjennomføringen. Husk at dette må samsvare med oppgavebeskrivelse og mål/krav. 5.1 Hovedaktiviteter HA 1: Utvikle driftsmodell for Midt - Norsk Realfag- og teknologisenter Hensikt Få oversikt over andre realfag som bør/kan inngå i konseptet, samt hvordan dette kan innlemmes i driften sammen med Matematikksenteret/MNPS Viktige oppgaver Innhold - utvide senteret med andre realfag og teknologiske fag som energi, teknologi, design, naturfag, biologi, mv. Finansiering Arealtilpasninger Budsjett/økonomi Investering utstyr Driftsopplegg 7

8 Resultat Driftsmodell for et komplett Midt Norsk Realfag og teknologisenter HA 2: Etablering av Matematikksenteret Hensikt Etablere komplett Matematikksenter som en del av Midt Norsk Realfag og teknologisenter Viktige oppgaver Organisering Finansiering Arealtilpasninger/lokalisering Budsjett/økonomi Planlegging og utvikling av det faglige og didaktiske innholdet (herunder utvikling av undervisningsopplegg før, under og etter besøk) Fremdriftsplaner for første år Besøksplan for første år Bemanning av senteret første år Kurs og kompetanseheving i et begrenset omfang første år Utarbeidelse av utstyrslister Innkjøp av utstyr i henhold til de rammer som blir gitt av oppdragsgiver Inventar i henhold til de rammer som blir gitt av oppdragsgiver Forslag til inndeling av rommet i seksjoner sammen med valg av innredning Systematisere utstyret i skap og skuffer forutsatt at rommet er ferdigstilt Lage arkiv/oversikt over det utstyret som vil fins på rommet både digitalt og manuelt Resultat Etablert komplett Matematikksenter som en del av Midt Norsk Realfag og teknologisenter HA 3: Samlokalisering av Matematikksenter og Midt-Norsk Partnerskapssenter Hensikt Samlokalisere Matematikksenteret og Midt-Norsk Partnerskapssenter i VIP-sentret for å danne grunnlaget for etablering av Midt Norsk Realfag og teknologisenter Oppgaver Avklare med eiere av MNPS Finansiering Arealtilpasninger 8

9 Flytting Resultat Matematikksenteret og Midt-Norsk Partnerskapsenter er samlokalisert HA 4: Utrede mulighetene for etablering av bachelor/mastergradstudier Hensikt Utrede mulighetene for etablering av bachelor- og masterutdanning koplet opp mot næringslivets behov for etter- og videreutdanning Oppgaver Erfaringsinnhenting Behovsavdekking blant næringslivet Engasjere utdanningsinstitusjonene Finansiering Resultat Konseptualisering og plan for etablering av bachelor- og masterutdanning HA 5: Uttesting av Midt Norsk Realfag og teknologisenter Hensikt Innkjøringsfase for å få alle driftsmomenter til å fungere optimalt Oppgaver Operativ drift Resultat Optimalisert driftsmodell for videre utvikling. 5.2 Tids og ressursplaner 9

10 Hovedaktivitet HA1 Utvikle driftsmodell for Midt - Norsk Realfag- og teknologisenter HA2 Etablering av Matematikksenteret. HA3 Samlokalisering av Matematikksenter og Midt- Norsk Partnerskapssenter HA4 Utrede mulighetene for etablering av bachelor/mastergradstudier HA5 Uttesting av Midt Norsk Realfag og teknologisenter Tidsplan (dag/uke/mnd) Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sum timeverk/dagsverk/ukeverk: Statusmøter St.gruppe møter X X X X X Milepæler Beslutningspunkt X X Tabell 4: Tids- og ressursplan 6 Økonomi Budsjett tabell, eller bruk vedlegg Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp Utstyr til Matematikkrommet Utspring/IMN Realfagsutstyr for øvrig Verdal kommune Prosjektledelse Levanger kommune Innleie fagansvarlig Det Inderøy kommune Nasjonale Matematikksenteret Diverse Utdannings direktoratet Husleie Verdal videregående skole Innherred Vekst SpareBank 1 MN Nord Tr.lag Fylkeskommune næringsliv SIVA Verdal Eiendom AS Sum: Sum:

11 Uttesting av konseptet i perioden er inkludert. Drift av MNPS i samme periode, som en del av Realfagsenteret, forutsettes løst over eget budsjett. 7 Kontrakter og avtaler Kontrakt mellom Det Nasjonale Matematikksenteret ved Ingvill Stedøy Johansen og Gerd Bones og Verdal kommune ved Arvid Vada. 11

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Masterplan for Vegglifjell

Masterplan for Vegglifjell Prosjektplan for Masterplan for Vegglifjell Strategisk plan for utvikling av Vegglifjell som reisemål Prosjekteiere: Vegglifjell Holding AS Vegglifjell Utvikling AS Vegglifjell Skisenter AS Grunneiere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer