Etablering av kunsthall i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av kunsthall i Trondheim"

Transkript

1 Etablering av kunsthall i Trondheim INNHOLD Mål 2 Anbefaling er 3 Forslag til fremdrift 4 Innledning 5 Alternativene 6 Fjordplassen 17 Nettverk og samarbeidsaktører 18 Organisasjon 19 Økonomi 20 layout&grafikk (c) aew arkitektur // amund eggum wangen 2011

2 mål I 2015 åpner Kunsthall Trondheim Kunsthallen skal være - en visningsarena og laboratorium for samtidskunst av høy kvalitet på et internasjonalt nivå - en arena som vekker nysgjerrighet, dialog og inspirasjon hos et bredt publikum - et naturlig møtsested for landsdelens befolkning og regionens kunstmiljø - et kunstfaglig referansepunkt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt I denne sammenhengen er kunsthall definert som en arena som kan romme et mangfold av kunstuttrykk, og som viser nye tendenser innen samtidskunsten. illustrasjonsskisse 2

3 anbefalinger Styringsgruppen anbefaler - at kunsthallen bør være en frittstående kulturinstitusjon med profesjonell kunstfaglig ledelse og et styre som er sammensatt basert på kompetanse - at det nedsettes et interimstyre LOKALISERING Styringsgruppen ber om at interimstyret arbeider videre med alternativene for endelig valg av lokalisering. Styringsgruppen vurderer alternativene knyttet til den nye tverrforbindelsen mellom Brattøra og jernbanestasjonen som spesielt interessante, hovedsaklig på grunn av publikumspotensialet. Temporære kunsthallprosjekter Det anbefales å tilrettelegge for gjennomføring av temporære kunsthallprosjekter frem mot åpning. ORGANISERING Styringsgruppen anbefaler å etablere et interimstyre for kunsthallen som et selskap under stiftelse, enten som en selvstendig juridisk enhet eller tilknyttet en eksisterende organisasjon. Interimstyrets mandat vil bli å arbeide med etableringen frem mot driftsstart. Styringsgruppen anbefaler at interimstyret; Alternativ 1: ansetter prosjektleder. Alternativ 2: utlyser konkurranse for utviklings og driftsansvar. 3

4 forslag til framdrift Forutsatt nødvendig finansiering foreslås følgende framdriftsplan: 2012 første halvår 2012 andre halvår Møte med kulturråd og kulturdepartement Politiske saker til Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune (mars/april) Etablere interimstyre Workshop med tema EU og Interregsøknader Finansieringssøknader: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd Opprette kunsthallkontor Utarbeidelse av romprogram med funksjonsanalyse Kartlegge behov for infrastruktur Programmering temporære kunsthallprosjekter i paviljong Forprosjekt Interreg, evt. EU Temporære kunsthallprosjekter i paviljong Igangsette arkitektonisk forprosjekt Forprosjekt Interreg, evt. EU, avsluttes Vurdere, eventuelt søke Interreg/EU hovedprosjekt Ansettelse direktør Bygging og programmering, Fjordplassen Ark. forprosjekt avsluttet Temporære kunsthallprosjekter Planlegge Artist in residence Bygging/ombygging igangsatt Åpning Fjordplassen Detaljprogrammering Markedsføring Utlyse stilling som prosjektleder og ansette denne, evt. utlyse konkurranse Innhente mer detaljert informasjon om alternativene forhandling med huseier vedta lokalisering av kunsthall åpning kunsthall 4

5 innledning Trondheim kommune vedtok i 2005 sitt handlingsprogram for kunst. Dette ble rullert i 2010 og varer fram til Gjennom dialog med kunstnerne i byen ble det i den anledning tydelig at Trondheim trenger flere visningsarenaer for samtidskunst. To forhold ble trukket fram: - Regionens kunstnere har begrensede muligheter for for å få vist seg fram - Det er begrensede muligheter for å oppleve internasjonal samtidskunst i Trondheim Etter planvedtaket i 2005 vedtok formannskapet å sette av midler til å gjennomføre et forprosjekt for etablering av kunsthall. Omtrent samtidig fikk fylkeskommunen og kommunen midler fra ABMutvikling til å gjennomføre et stort, treårig prosjekt som skulle utvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom arkiv, bibliotek og museum. Formidling av kunst og kulturarv inngikk i dette. Utredningen om kunsthall ble derfor et delprosjekt under det store ABM-prosjektet Kultimathule. Delprosjektet ble for alvor igangsatt i 2008 og avsluttet i januar Senhøsten 2010 ble det opprettet en ny arbeidsstruktur for å videreføre kunsthallprosjektet, med en styringsgruppe, en arbeidsgruppe og kommunikasjonsrådgivere knyttet til prosjektet. Styringsgruppens medlemmer Suzette Paasche, Museene i Sør-Trøndelag Morten Wolden, Trondheim kommune Tore Haugen, NTNU Astrid Fuglås, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arbeidsgruppens medlemmer Kjersti Lerseth, Trondheim kommune Christel Sverre, NTNU Alex Booker, NTNU Cathrine Hovdal Vik, Trondheim Kunstmuseum Knut Wik, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kommunikasjonsrådgivere Tone Fagerholt, Trondheim kommune Magne Gisvold, Rockheim Prosjektkoordinator Monica Stendahl Rokne For å styrke dialogen mellom regionens kunstmiljø og prosjektet er det arrangert dialogmøter, oppfordret til deltagelse og opprettet en nettside: Hensikten med nettsiden er å gjøre informasjon om prosjektet og dets fremtid mer tilgjengelig. Lokalisering Det er foretatt en kartlegging av hvor en fremtidig kunsthall kan lokaliseres, og i dette dokumentet presenteres fem alternative lokaliseringer. I kartleggingen er det lagt vekt på faktorer som: - Eierskap og lokalenes tilgjengelighet - Lokalenes egnethet med hensyn til arealer og rominndeling - Økonomiske rammer som husleie og investeringsbehov - Tidsrammer med hensyn til tidligst mulig åpning og langsiktighet - Beliggenhet og mulighetene denne åpner for - Utviklingspotensial Organisering Styringsgruppen har drøftet hensiktsmessig organisering av det videre arbeidet mot kunsthalletablering, og anbefalinger for videre organisering oppsummeres på side 19. Framdrift Det er lagt vekt på å skissere en mulig vei frem til åpning, og forslag til framdrift finnes på side 4. 5

6 alternativene På de påfølgende sidene er fem alternative lokaliseringer beskrevet og vurdert. Det er kartlagt alternativer som er realiserbare i ulike tidsperspektiv og med ulike kostnads og finansieringsrammer. kontor/adm verksted lagertekn rom fellesareal drift 6 Prinsippskissen Det er utarbeidet en prinsippskisse som oppsummerer funksjoner en kunsthall bør ha. Prinsippskissen er lagt til grunn i vurderingen av alternative lokaliseringer av kunsthall, og inneholder følgende nødvendige funksjoner: - Utstillingsareal - dette anbefales å inneholde flere romfunksjoner som hovedsal, black box og prosjekt/visningsrom - tilrettelegging for Artist in residence-ordning - Fellesareal drift - kontorlokaler - verksted - lager - teknisk rom - Fellesareal publikum - formidlingsverksted - sosial sone/kafé Det er ikke spesifisert arealkrav i prinsippskissen, da størrelsen på tilgjengelig areal vurderes opp mot faktorer som beliggenhet, publikumstilgang og utviklingsmuligheter under hvert alternativ. kunsthall formidlingsverksted barnehager og skoler Den sosiale sonen En god og åpen sosial sone/kafé er en viktig faktor i en kunsthall. En sosial sone kan tilrettelegge for at kunsthallen vil fungere som et naturlig samlingspunkt, i tillegg til å være en visningsarena som også kan programmeres med konserter, artist talks, foredrag og andre relevante arrangementer. sosial sone bokhandel kafé Alternativene 1 Dampsentralen i Ilsvika utstillingsareal fellesareal publikum 2 Trafikkhallen i Jernbanestasjonen 3 Spikerfabrikken i Ila 4 Brannstasjonen 5 Nybygg, Powerhouse One

7 7 dampsentralen ilsvikveien 18 Eierskap Eies av Statkraft, og er klart til å legges ut for salg. Rom 1 stor sal på ca 800 m² og med takhøyde ca. 12 m, 1 mesanin (ca. 110m²), 2 mindre saler (ca. 130m²), mellometasje med toalettsone, ca. 100 m² kjeller ca. 800 m² med takhøyde ca. 5m. Egnethet Rommene vurderes som godt egnet til kunsthallformål, med lite behov for å endre rominndelingen. Kjellerareal må beregnes inndelt i flere rom. Standard Bygningen betraktes som et skall der alle indre strukturer og funksjoner må etableres fra grunnen av. Tid Statkraft ønsker å avhende bygget så fort som mulig. Prosjektering vil kunne settes i gang så snart det foreligger en avtale om husleie/kjøp. Det må beregnes ombygging før bygget er publikumsklart. Det kan være mulig å gjøre etableringen i to faser. illustrasjonsskisse Beliggenhet Dampsentralen ligger i Ilsvika, i en bydel som har gjennomgått omfattende utvikling de siste årene.

8 interne funksjoner + 2. etasje + 3. etasje + 2. etasje sosial sone utstillingshall samarbeidsaktører / fremtidig utvidelse? Fordeler Bygget vurderes som svært godt egnet til kunsthallformål. Det inneholder rom med ulik størrelse, med stor hovedsal og mindre arealer som kan egne seg godt til arenaer for visning, formidling, gjesteatelier og kontorer. Dampsentralen inneholer en stor hall med ekstra stor takhøyde og uten søyler som deler rommet. Salen gir dette alternativet et særpreg som skiller det fra andre visningsarenaer. Eiendommen er stor nok til å kunne romme flere kulturaktører. Det er et stort uteareale knyttet til bygget, noe som gjør det mulig å etablere sosiale soner og visningsarenaer både inne og utendørs. Bygget består av to deler, hvorav 50 % er utredet som kunsthall. Den øvrige bygningsmassen vil kunne romme andre kulturaktiviteter, men er planlagt utviklet til bolig og næringsformål. Ulemper Dampsentralen er lokalisert utenfor Trondheims bykjerne, og det er ingen andre publikumsrettede kulturarenaer i umiddelbar nærhet. Det kan bli krevende å trekke publikum til Ilsvika. Å sette bygget i tilfredsstillende stand vil ha en kostnadsramme som nærmer seg oppføring av nybygg. De siste årene har flere kreative virksomheter etablert seg i bydelen. En kunsthall her vil forsterke utviklingen av en kreativ bydel. diorama plan 1. etasje 1: m 8

9 Forutsetninger/muligheter Dette alternativet er utfordrende med hensyn til ambisjonen om å nå et bredt publikum. Det vurderes derfor som avgjørende at flere kulturaktører samlokaliseres i Dampsentralen for å skape et kunstfaglig kraftsentrum i Ilsvika. Det kan være mulig å utsette utviklingen av kjellerarealet. Dette vil kunne redusere husleien betraktelig. Bygget skal selges, og anskaffelse av bygget er derfor en mulighet som kan vurderes. Vurdering Dampsentralen vurderes som svært godt egnet til kunsthallformål. Rommene vil kunne egne seg godt som visningsrom, og ved godt opparbeidet uteområde og sosiale soner vil bygget kunne bli en spennende kulturarena i Trondheim. Beliggenheten gjør imidlertid at det vurderes som nødvendig å være samlokalisert med flere kulturatører for å kunne skape en arena med stort nok publikumspotensial. illustrasjonsskisse 9

10 10 trafikkhallen fosenkaia Eierskap Eies av Rom eiendom Rom Bygget brukes pr. i dag som ankomst/avgangshall for togtrafikk, men denne funksjonen skal flyttes til nytt bygg. Utstillingsareal med stor takhøyde er ca. 450 m². Kontor og kaféareal er ca. 640 m². Takhøyden er 5,5 m. på det laveste og 6,5 m. på det høyeste. Kjelleren kan være et potensielt tilleggsareal Egnethet Rommene vurderes som godt egnet til kunsthallformål. Standard Det er installert ventilasjon, klimaregulering, rømningsveier og brannsikring tilpasset dagens bruk. Det må gjøres visse bygningsmessige endringer for å tilpasse lokalene til kunsthalldrift. Tid Stipulert overtagelse i 2015/2016 illustrasjonsskisse

11 formidlingsamfi + 2. etasje utstillingshall + 2. etasje Fordeler Bygget ligger lett tilgjengelig i Trondheim sentrum Rommene vurderes som godt egnet til kunsthallformål. Bygget har en sal med god størrelse og mesaniner som er godt egnede til kontorer, formidlingsrom, lager gjesteatelier og kafé. Ulemper Det er begrensede muligheter til å utvide eller samlokalisere med andre kulturaktører ved etablering i Trafikkhallen. Lokalene vurderes som på et minimumsnivå med hensyn til tilgjengelige m². diorama plan 1. etasje 1: m sosial sone Området er et knutepunkt for trafikk til og fra Trondheim gjennom jernbanestasjon, holdeplass for flybuss og øvrig busstrafikk. I tillegg vil gangbroen mellom Brattøra og jernbanestasjonen gjøre området til den naturlige gangforbindelsen mellom all båttrafikk og sentrum. Området er også en naturlig passasje på veien mellom Rockheim og Pirbadet og byens øvrige kulturinstitusjoner. Beregninger gjort i forbindelse med utbygging av Brattøra viser at ca fotgjengere vil passere området daglig. Bygget tilfredstiller krav til universell utforming og vil kunne taes i bruk med begrenset ombygging. Det må imidlertid gjennomføres et arkitektonisk forprosjekt for å tilpasse arealene til kunsthalldrift. Forutsetninger/muligheter Området og byggene rundt trafikkhallen er i utvikling. Muligheten til å leie tilleggsarealer i tilstøtende trappehuset kan undersøkes. Takhøyden kan bedres ved at en del av gulvet åpnes ned mot kjeller eller ved at taket løftes. Dette vil i så fall øke leiekostnadene betraktelig. Rommene kan tas i bruk uten omfattende investeringer. Det kan være mulig å starte drift i en minimumsløsning, mens en kan ta sikte på å utvikle en optimal romløsning over tid. 11

12 Vurdering Trafikkhallen vurderes som et sterkt alternativ på grunn av beliggenheten. Her ligger alt til rette for å kunne nå et stort publikum. Det er lett adkomst til området, og glassfasaden gir mulighet for en åpen kommunikasjon med forbipasserende. En god og åpen sosial sone/kafé her vil kunne gjøre at reisende som har behov for å fylle sin ventetid, finner det naturlig å oppsøke kunsthallen. Lokalene vurderes som tilstrekkelige, men på grensen til et minimumsnivå med hensyn til tilgjengelig areal. illustrasjonsskisse 12

13 13 spikerfabrikken nedre ila 39 Eierskap Eies av Koteng eiendom AS. Rom 1 sal på ca 350 m² med takhøyde ca. 7 m, samt område på ca 400 m² som kan taes i bruk til inngangsområde, kafé, formidlingsrom og kontorarealer. Egnethet Rommene vurderes som middels godt egnet til kunsthallformål, men kan være godt egnet til en midlertidig kunsthall, i påvente av etablering i en større arena. Standard Rommene tilpasses nødvendig standard av huseier. Tid Tidligst tenkte åpning: januar 2013

14 interne funksjoner utstillingshall sosial sone Fordeler Arealene ligger i Nedre Ila 39, samlokalisert med andre kreative virksomheter som Atelier Ilsvika, The Loft, Norsk Fotofagskole og Verket kunstarena. Dette vil kunne gi kunsthallen en god samarbeidplattform i en utviklingsfase. Ulemper Beliggenhet og adkomst kan gjøre kunsthallen usynlig og utydelig. Salen er for liten til visning av større utstillinger. Det skisserte arealet vil ikke kunne romme alle funksjoner i prinsippskissen. Forutsetninger/muligheter Lokalene kan taes i bruk raskt og kan være en løsning på ønsket om å starte kunsthallaktivitet så raskt som mulig. Det er muligheter for utvidelse av arealet i tilstøtende bygningsmasse. Vurdering Til tross for muligheten til å åpne fasaden mot Ilsvika, vurderes Spikerfabrikken som lite hensiktsmessig til kunsthalldrift med hensyn til størrelse, utadrettethet og publikumspotensial. plan 1. etasje 1: m 14

15 brannstasjonen kongens gate Eierskap Brannstasjonen har vært drøftet som et av altenativene i utredningsfasen. Bygget er nå solgt, og videre utredning av Brannstasjonen som alternativ lokalisering for kunsthall kan eventuelt drøftes med ny huseier. solgt! 15

16 nybygg powerhouse one Om nybygg I dette eksempelet er Powerhouse One på Brattøra brukt som lokalisering av en kunsthall, men et nybygg kan i prinsippet plasseres hvor som helst. av kunsthallen. Eierskap Eies av Entra Eiendom Rom Med utgangspunkt i prinsippskissen og vurderinger opp mot de øvrige alternativene, skisseres det behov for ca m², hvorav en tredjedel har 3 x normal takhøyde. Egnethet Lokalene kan skreddersys formålet. Standard Et nybygg vil kunne tilpasses ønsket standard. Tid Tidligst tenkte åpning: 2015 Om Powerhouse One Powerhouse One er et samarbeid mellom Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet Hydro. Bygget tegnes av arkitektkontoret Snøhetta og skal bli et kontorbygg med ny miljøvennlig teknologi og tekniske løsninger, med beliggenhet ved foten av tverrforbindelsen mellom Brattøra og jernbanestasjonen. Planlagt byggestart er i løpet av første halvår Fordeler Ved etableringen av et nybygg vil en kunne arbeide tett med prosjektets arkitekter, og utforme kunsthallen slik at den er optimalt tilpasset bruksformålet. Powerhouse One vil ha en miljøprofil som kan vekke internasjonal oppmerksomhet. Dette vil kunne bidra til økt synliggjøring Powerhouse One planlegges som et energieffektivt Plusshus som produserer mer energi enn det som forbrukes. Det vil derfor være lave kostnader knyttet til energiforbruk til blant annet oppvarming. Ulemper Et nybygg vil være økonomisk krevende. Forutsetninger/muligheter Prosjektet forutsetter et tett samarbeid med utbygger og arkitekter. Vurdering Den alternative lokaliseringen på Brattøra vurderes som interessant, og nivået på husleien vurderes som høyt. 16

17 fjordplassen Det arbeides med å etablere en utendørs arena for temporære kunstuttrykk på Brattøra, Fjordplassen. Arenaen vil lokaliseres ved startpunktet for brua fra Brattøra til jernbanestasjonen, og vil møte et stort publikum daglig. Det kan også bli aktuelt med konserter og andre store arrangementer på plassen. Organisering En mulig modell for denne arenaen er at den driftes. og programmeres av kunsthallens driftsorganisasjon. Økonomi Fjordplassen ønskes utviklet gjennom et treårig prøveprosjekt der det søkes prosjektmidler fra ulike støtteordning. Det arbeides med et nærings og kultursamarbeid, gjennom at investeringene i etableringen av Fjordplassen gjøres av eiere og leietagere i området. Illustrasjonsplan Fjordplassen 17

18 nettverk og samarbeidsaktører Kunsthallen må videreutvikle samhandlinger med relevante miljøer og institusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt under både etablering og drift. Alle tenkelige kunstaktører og kunst og kulturinstitusjoner er potensielle samarbeidsparter. Naturlige samarbeidsområder: - Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid - Produksjon av utstillinger - Større arrangementer - Være samarbeidspart for festivaler og lignende Prosjekter og organisasjoner kunsthallprosjektet er oppmerksom på og/eller knytter seg opp mot: - Museene i Sør-Trøndelag / Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - Trondhjems kunstforening - Trøndelag Senter for Samtidskunst, TSSK - Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS - Filmcoop Midt-Norge - Utviklingsarbeidet mot etablering av et litteraturhus - Lokale prosjekter - Teaterhuset Avant Garden, TAG - Andre visningsarenaer og kunstprosjekter i regionen NTNU og annen høyere utdanning - NTNU ved Fakultet for arkitektur og billedkunst er en naturlig samarbeidspart for en kunsthall. Det kan også være aktuelt med samarbeid med andre fakulteter/ enheter og NTNU sentralt. Spesielt aktuelle samarbeidsområder er nytt fakultetsbygg, FOU-strategi og EUsamarbeid. - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trondheim Økonomiske Høyskole er andre aktuelle samarbeidsparter. 18

19 organisering Organisering av veien videre Styringsgruppen anbefaler - at kunsthallen bør være en frittstående kulturinstitusjon med profesjonell kunstfaglig ledelse og et styre som er sammensatt basert på kompetanse - at det nedsettes et interimstyre Interimstyre Det foreslås å etablere et interimstyre for kunsthallen som et selskap under stiftelse. Interimstyrets mandat vil bli å arbeide med etableringen frem mot driftsstart. Interimstyrets mandat Interimstyrets hovedoppgaver vil være å - velge et forslag til lokalisering - søke midler til finansiering av resten av prosjektfasen - bygge opp prosjektorganisasjonen - ansette prosjektledelse og være arbeidsgiver - utarbeide romprogram med funksjonsanalyse - etablere budsjett for investeringer og drift - utarbeide grunnlaget til sak for endelige vedtak vedrørende investering og drift. Viser for øvrig til fremdriftsplan på side 4. Styringsgruppen anbefaler at interimstyret i arbeidet med å bygge kunsthallens organisasjon velger enten å utlyse stilling som prosjektleder eller å utlyse en konkurranse som har som mål å gi prosjektansvar til en ekstern organisasjon: 1. Utlysning av stilling som prosjektleder: Interimstyret utlyser og ansetter en leder som arbeider sammen med interimstyret om oppbyggingen av driftsorganisasjon 2. Utlysning av konkurranse: Interimstyret utlyser en konkurranse der vinneren får mulighet til å gå inn i interimstyret, samt å overta utviklings- og driftsansvar for prosjektet. Temporære kunsthallprosjekter Det anbefales at det settes av midler til å gjennomføre prosjekter under kunsthallparaplyen, i perioden frem til etablering. Det er mulig å bruke eksisterende paviljong (bygg brukt til utstilling av Kjell Erik Killi Olsens Salamandernatten under Olavsfestdagene 2008) til årlig utstilling. 19

20 økonomi Det er foretatt en kartlegging av mulige etableringsog driftskostnader knyttet til de ulike alternativene. Kostnadene som dokumenteres her er skisser som antyder et kostnadsnivå. Detaljering av investeringsbehov, gjennomføring av arkitektonisk forprosjekt og forhandlinger med huseier(e) vil senere gi et mer presist kostnadsbilde. Til høyre finnes kostnadsoverslag med hensyn til driftskostnader pr. år. Overslagene er beregnet ut fra areal. Husleie Det er innhentet prisantydninger på husleie for alle alternativene. Pris varierer fra kr pr. m²/år til kr pr. m²/år for eksisterende bygg. For nybygg kan prisen komme opp i kr pr. m²/år. Driftskostnader/år Antatte kostnader for drift, enegi og renhold er ca. kr. 500,- pr. m²/år, med unntak av Powerhouse One, der kostnader knyttet til energibruk vil bli lavere. Etableringskostnader Utgifter knyttet til etablering av infrastruktur som møblering, inventar, utstyr og belysning vil variere med byggets størrelse og beskaffenhet. årlige driftskostnader Dampsentralen / * Trafikkhallen Spikerfabrikken Nybygg * Dampsentralen vil kunne utvikles over tid, og de ulike driftskostnadene beskriver leie ved fullt utviklet lokale og uten utviklet kjellerareal. 20

21 Driftskostnader kunsthall Det estimeres at driftskostnadene ved oppstart vil bestå av lønnskostnader, produksjonskostnader, husleie og driftsutgifter som markedsføring, telefon, nett osv. Under er det skissert et driftsbudsjett for kunsthall ved full oppstart som tar utgangspunkt i at kunsthallen ved oppstart har en stab på rundt tre medarbeidere. Utgifter Lønnsutgifter Husleie og driftsutgifter* Driftsutgifter lokaler Driftsutgifter kontor og markedsføring Produksjonsutgifter Andre utgifter SUM ( investering, husleie og drift) * Kostnaer knyttet til drift og husleie varierer for hvert alternativ. Budsjettet over tar utgangspunkt i egne beregninger, samt tall og erfaringer fra Kunsthall Oslo og Bergen Kunsthall. Kunsthall Oslo ble etablert i september 2010, og har en omsetning på kr. 4,7 millioner i Herav er kr. 2,5 mill. knyttet til drift, mens kr. 2,2 mill. er produksjonskostnader. Bergen Kunsthall hadde i første driftsår, 2001, inntekter på kr og utgifter på kr I 2006 var inntektene på kr og utgiftene på , mens i 2010 var inntektene på kr , mens utgiftene var på kr Bergen kunsthall drives av Bergen Kunstforening, som også eier kunsthallens bygg. Utgifter knyttet til lokaler er derfor svært lave. Finansiering Kunsthaller det er naturlig å sammenligne seg med har tre hovedkilder til inntekt; offentlig finansiering, samarbeid med næringsliv og sponsorinntekter, samt egne inntekter. Det er naturlig å tenke seg en tredelt finansiering av kunsthallen: Offentlig finansiering Det bør søkes midler til finansiering av utvikling og drift hos offentlige aktører som: - Statlige midler - Norsk kulturråd - Sør-Trøndelag Fylkeskommune - Trondheim kommune - Prosjektbaserte EU-midler Samarbeid med næringsliv og sponsorinntekter - Samarbeid med lokalt næringsliv - Knytte investorer fra kunst/næringsliv til prosjektet - Tilrettelegging for at kunsthallen kan benyttes til arrangementer med kunstfaglig profil - Etablering av stipender delfinansiert av næring Egne inntekter Mulige innntektskilder til egen inntjening, basert på inntektsgrunnlag ved relevante institusjoner: - Arrangementer - Kursvirksomhet - Forlagsvirksomhet/samarbeid med forlag om utvikling av faglitteratur - Salg av kunst - Samarbeid med utdanningsinstitusjoner (forelesningsrekker i kunsthall) - Kafédrift 21

22 tekst monica stendahl rokne illustrasjoner s 2,6,8,11,12,14 (c) amund eggum wangen s. 9 og 17 (c) pir II og sla landskapsarkitekter foto s. 12 (c) øhlander layout&grafikk (c) aew arkitektur // amund eggum wangen 2011

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686. Forslag til vedtak Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2007: Prosjekt PopBunker DORA kr 500 000 Utvikling av

Detaljer

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Delta i oppbyggingen av et unikt kunstmiljø i Fredrikstad! 2800 kvadratmeter er klar

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

Status campusutvikling

Status campusutvikling Status campusutvikling Dekanseminar 14. februar 2017 Kunnskap for en bedre verden Samla campus i Trondheim Mulig stortingsbeslutning byggestart Tidligst byggestart Mål om samla campus gjennomført 2016

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN KUNSTSILO DET STARTET MED EN. FREMDRIFT SÅ LANGT 25.04.15 Nicolai Tangen lanserer kunstgaven til Sørlandet 27.05.15 Formannskapet i Kristiansand oppretter arbeidsgruppe 13.01.16 Formannskapet i Kristiansand

Detaljer

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Forprosjektrapport ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Trondheim, januar 2010 Sissel Myrold og Kjersti Lerseth 1 Innledning... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Organisering... 6 3 Prosess og metode... 6 3.1

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker.

I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker. I pluss Energibygget i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal produsere mer energi enn det bruker. 42 A-MAGASINET 16. MARS 2012 A-MAGASINET 16. MARS 2012 43 44 utfordring: Med Powerhouse har Snøhetta

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse fra Bodø kommune Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.02.2011 8141/2011 2011/1394 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Formannskapet 23.02.2011 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, -høringsuttalelse

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig ungdomshus.

HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig ungdomshus. ADRESSAT Alle ungdommer på Stovner HVOR Stovner sentrum NÅR 0-2 år (innflytting august 2017) FASE 1 - BLOKK 58 HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. Saken inneholder forslag til tildelinger fra Trondheim kommunes Kulturfond 2010.

Saksframlegg. Saken inneholder forslag til tildelinger fra Trondheim kommunes Kulturfond 2010. Saksframlegg Kulturfond 2010 - Søknader til vurdering oktober/november 2010 Arkivsaksnr.: 10/17956 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

Powerhouse One i Trondheim

Powerhouse One i Trondheim Powerhouse One i Trondheim Seniorrådgiver energi Marit Thyholt Skanska Norge 1 PowerHouse - alliansen Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, aluminiumselskapet Hydro og

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Saknr. 2409/09. Ark.nr. 614 &52. Saksbehandler: ÅKER GÅRD - SØKNAD PROSJEKTSTØTTE 2009 OG Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 2409/09. Ark.nr. 614 &52. Saksbehandler: ÅKER GÅRD - SØKNAD PROSJEKTSTØTTE 2009 OG Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 2409/09 Ark.nr. 614 &52. Saksbehandler: ÅKER GÅRD - SØKNAD PROSJEKTSTØTTE 2009 OG 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet innvilger et tilskudd på inntil 2,0 mill. kroner til Kunnskapsparken

Detaljer

UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE

UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 2140/10 Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Turid Lie UTREDNING AV KRIGSFILMFESTIVALEN I ELVERUMREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte

Detaljer

Saksframlegg. ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL OVERTAKELSE Arkivsaksnr.: 06/6102

Saksframlegg. ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL OVERTAKELSE Arkivsaksnr.: 06/6102 Saksframlegg ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL OVERTAKELSE Arkivsaksnr.: 06/6102 Forslag til vedtak: Trondheim Kommune ønsker, etter innspill fra Trondheim Arbeiderforening, å overta eiendomsretten

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012

SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012 NORSK MARITIMT MUSEUM (NMM) "TIL SJØS!" SKISSEPROSJEKT 27. MARS 2012 BÅTHALLEN, NMM PML ARKITEKTUR I SAMARBEID MED LASSE ALTERN HALVORSEN PML ARKITEKTUR AS + LASSE ALTERN HALVORSEN (LAH) Sivilarkitekt

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Samla campus i Trondheim

Samla campus i Trondheim Samla campus i Trondheim Byggebørsen 6. februar 2017 Kunnskap for en bedre verden Samling av campus i området rundt Gløshaugen Vedtatt av regjeringen september 2015 etter konseptvalgutredning og kvalitetssikring

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling Fra tradisjonelt sporveismuseum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 28.

Kollektivtrafikkens museumsutvikling Fra tradisjonelt sporveismuseum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 28. Kollektivtrafikkens museumsutvikling Fra tradisjonelt sporveismuseum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 28. februar 2013 INNHOLD bakgrunn Bakgrunn og historie Prosjektets mandat Overordnede

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Samla campus i Trondheim

Samla campus i Trondheim Samla campus i Trondheim Kunnskap:Kaffe 2. februar 2017 Merete Kvidal Kunnskap for en bedre verden Samling av campus i området rundt Gløshaugen Vedtatt av regjeringen september 2015 etter konseptvalgutredning

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. connecting people and nature. Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. Trondheimsfjorden Ramsarsenter connecting people and nature Samling for våtmarkssentra og våtmarksutstillinger Stavanger 12.-13. mai Trondheimsfjorden Ramsarsenter SA Lokalisering Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Detaljer

Foto: Lars Otto Eide

Foto: Lars Otto Eide Foto: Lars Otto Eide Bystyret i Trondheim vedtok i november 2001 at Svartlamon skal utvikles som et byøkologisk forsøksområde med fokus på bolig-, kultur- og næringsutvikling. Dette ble utarbeidet av Svartlamons

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør.

Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør. Innspill fra nedsatt arbeidsgruppe i henhold til utvikling av kunst- og kultursatsingen i Risør. Under budsjettforhandlingene høsten-07 vedtok Bystyret enstemmig følgende uttalelse: Bystyret ser positivt

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer