Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2013 Fredag 15. mars 1. Tid for å bli en bedre innkjøper! 2. Mest kvalitet for pengene i konkurranseutsatte sykehjem 3. Økt innovasjons-interesse, men langt igjen 4. Nye vikaravtaler for 600 mill. for helseforetakene 5. Et handlingsrom for unntak for konkurranseregler 6. Uten bevisst forhold til reglenes betydning 7. Anser at korrupsjonsrisikoen er størst i innkjøp 8. Britisk berekraft-satsing møter revisjonskritikk Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Tid for å bli en bedre innkjøper! Nå er det tid for å styrke kompetansen! Difi-tilbud på rekke og rad står for døren: Frokostseminar om miljø og innovasjon i bygg SISTE FRIST FOR PÅMELDING! Difi-kurs I: Planlegging av anskaffelse Difi-kurs II: Gjennomføring av konkurranse Difi-konferanse om elektronisk faktura Frokostmøte om styringsdata for anskaffelser I tillegg arrangerer Difi en temadag sammen med Virke, Norsk kommunalteknisk forening og Standard Norge om anskaffelses av sikkerhet og renhold. Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg Fredag 22. mars arrangerer Difi frokostseminar der de viser eksempler på byggeprosjekter der innovasjon er tatt i bruk, og gode miljøambisjoner er lagt til grunn. Seminaret er gratis og holdes i Difis lokaler i Oslo. På seminaret presenteres også støtteordninger for å fremme innovasjon og miljø i bygg. Støtteordningene er fra Difi, Enova, Forskningsrådet, Husbanken og Innovasjon Norge, og skal stimulere ny kompetanse, tenking og miljø i byggeprosjekter. Seminaret er gratis og holdes i Difis lokaler i Oslo kl. 08:10. Påmeldingsfristen går ut i dag, 15. mars. Du finner program og påmeldingsinformasjon på Difis kurssider. 1

2 Difi-kurs I: Planlegging av anskaffelse Difi inviterer til kurset «Planlegging av anskaffelse: Gode behovsvurderinger og bruk av markedet i planleggingsfasen» 3. april i Oslo. Målgruppen er innkjøpere og innkjøpsledere i offentlig sektor. Det forutsettes grunnleggende erfaring med anskaffelser og regelverket. Kurset tar for seg viktige temaer i planleggingsfasen av en anskaffelse, særlig arbeid med behovsvurderinger og muligheten for bruk av kontakt med markedet i denne fasen. Kurset er en blanding av teori og erfaringer i tillegg til oppgaver som kursdeltakerne skal arbeide med i grupper. Påmeldingsfristen er 25. mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. Difi-kurs II: Gjennomføring av konkurranse 4. april arrangerer Difi kurset «Gjennomføring av anskaffelse: Gode konkurransegrunnlag som grunnlag for vellykkede leveranser». Målgruppen for kurset, som gjennomføres i Oslo, er innkjøpere og innkjøpsledere i offentlig sektor. Kurset retter sin oppmerksomhet mot utforming og innhold i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner, bl.a. uike måter å dokumentere behovene på ved bruk av funksjonsspesifikasjon og ytelsesspesifikasjon. Kurset er en blanding av teori og erfaringer i tillegg til oppgaver som kursdeltakerne skal arbeide med i grupper. Påmeldingsfristen er 25. mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. Difi-konferanse om elektronisk faktura 11. april arrangerer Difi konferanse om elektronisk faktura. Statlige virksomheter krever nå elektronisk faktura og kreditnota på EHFstandarden. Hvordan går arbeidet og hvilke fallgruver har det vært underveis? Dette er temaet på konferansen, som vil gi status, de siste endringene og formidle hvilken vei Norge og Europa går i arbeidet med elektronisk faktura. De som måtte ha spørsmål på forhånd, kan sende dem inn til og få svar på konferansens «grilltime». Konferansen foregår på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Programmet og informasjon om påmelding finner du på Difis kurssider. Frokostmøte om bedre styring av anskaffelser På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har Oslo Economics vurdert hvordan statlige virksomheter kan oppnå bedre styring av anskaffelser i praksis. Mangelen på informasjon og statistikk om statlige innkjøp gjør det vanskelig å styre anskaffelsene mot de definerte målene. På frokostmøte fredag 12. april presenterer Finn Gjerull Rygh fra Oslo Economics deres forslag. Vi løfter forslaget i en paneldebatt. Lær mer og meld deg på via Difis kurssider. Temadag om kjøp av sikkerhet og renhold «Anskaffelser av sikkerhet og renhold» er overskriften for temadagen som Difi arrangerer 15. april i Oslo sammen med Virke, Norsk kommunalteknisk forening og Standard Norge. Temadagen passer godt for leverandører, innkjøpsledere, innkjøpere og fagansvarlige i offentlige anskaffelser av renhold- og sikkerhetstjenester. Her blir det lansering av et helt nytt skjema for evaluering av tjenestekjøp til bruk for både oppdragsgivere og leverandører. Andre tema er markedsdialog og bruk av standardkontrakter samt krav til lønns- og arbeidsvilkår i disse bransjene. Både leverandører og oppdragsgivere vil dele av sine erfaringer. Påmeldingsfrist 20.mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. 2

3 Mest kvalitet for pengene i konkurranseutsatte sykehjem Gjennom konkurranseutsetting av åtte sykehjem har Oslo kommune spart 179 millioner kroner på 10 år. De konkurranseutsatte sykehjemmene leverte mest kvalitet for pengene, fremgår det av en ny rapport fra Oslo Economics. De konkurranseutsatte sykehjemmene har en høy kostnadseffektivitet, som skyldes kombinasjonen av høy kvalitet og lave kostnader. Fra 2007 til 2010 økte kvaliteten mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene, samtidig som kostnadene falt mest blant denne gruppen av sykehjem. Rapporten «Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse» er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av NHO Service. Her er utviklingen i kostnader og kvalitet for konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Oslo fra år 2000 til I dag produseres de fleste sykehjemstjenester i kommunal regi. Det er imidlertid åpning for at kommunene kan kjøpe slike tjenester av private aktører, for eksempel ved konkurranseutsetting. Oslo kommune er den kommunen som i størst grad har benyttet seg av dette. Siktemålet med analysen er å identifisere hvorvidt det er av betydning for kostnadseffektiviteten til sykehjem om de er konkurranseutsatt eller ikke. Kvalitet teller med Kostnadsbesparelser skal ikke gå på bekostning av kvalitet innen produksjon av helsetjenester, heter det i rapporten. Målet for kostnadseffektivitet i produksjonen av sykehjemstjenester tar derfor i undersøkelsen høyde for betydningen av kvalitet. Det er valgt å benytte et vektet kvalitetsmål, hvor de objektive kvalitetsindikatorene er vektet med 40 pst. og bruker- og pårørende-tilfredshet er vektet med 30 pst. hver. De objektive kvalitetsindikatorene skal si noe om hvor god den medisinske omsorgen er (urininkontinens, alvorlig vekttap, trykksår, brudd og fall). Ved å benytte en slik fremgangsmåte kommer det fram at de konkurranseutsatte sykehjemmene var vesentlig mer kostnadseffektive enn ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Grovt sagt leverte de konkurranseutsatte sykehjemmene mest kvalitet for pengene. De konkurranseutsatte sykehjemmene var mest kostnadseffektive allerede i I perioden fra 2007 til 2010 forbedret samtlige grupper sin kostnadseffektivitet, men gruppen av de konkurranseutsatte sykehjemmene forbedret seg mest. Den systematisk forskjellige utviklingen i kostnadseffektivitet, i kombinasjon med at de konkurranseutsatte sykehjemmene i absolutt forstand var mest kostnadseffektive både i 2007 og 2010, indikerer at noe av årsaken til forskjellene i kostnadseffektivitet kan tilskrives ulike driftsformer. Høy kvalitet og lave kostnader De konkurranseutsatte sykehjemmene scorer bedre enn de kommunale på kvalitetsindikatorer. I 2007 scoret de ideelle sykehjemmene i snitt noe høyere på Oslo Economics vektede kvalitetsmål enn henholdsvis konkurranseutsatte og kommunale sykehjem. I perioden fra 2007 til 2010 økte snittscoren blant samtlige grupper. Den økte imidlertid markant mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene. Resultatet av denne utviklingen var at de konkurranseutsatte sykehjemmene i snitt scoret noe høyere enn både de ideelle og de kommunale sykehjemmene i De konkurranseutsatte 3

4 sykehjemmenes høye kostnadseffektivitet skyldes kombinasjonen av høy kvalitet og lave kostnader. Fra 2007 til 2010 økte kvaliteten mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene, samtidig som kostnadene falt mest blant denne gruppen av sykehjem. Produktivitetsforbedringen skyldes således at de konkurranseutsatte sykehjemmene både lyktes i å øke kvaliteten og redusere sine kostnader. Hvis kostnadene blant de konkurranseutsatte sykehjemmene hadde fulgt snittutviklingen blant de kommunale sykehjemmene, ville Oslo kommunes kostnader knyttet til produksjonen av det samme antall plasser vært 179 millioner kroner høyere enn de faktiske kostnadene i løpet av 10- årsperioden. Rapporten finner du her. Økt innovasjons-interesse, men langt igjen Oppmerksomheten mot innovative offentlige anskaffelser er økende, og på innovasjonssidene på anskaffelser.no har det siden den ble lansert i juni i fjor, vært besøk av 1000 unike brukere. Men det er langt igjen, fremgår det av Difis årsrapport til Nærings- og handelsdepartementet for sitt arbeid med innovative anskaffelser. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har siden august 2010 hatt i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å fremme kompetanse om innovative offentlige anskaffelser. Også i gjennomføringen av regjeringens nylig fremlagte strategi for innovasjon i offentlige anskaffelser er Difi tiltenkt en sentral rolle som pådriver sammen med Innovasjon Norge. Nå foreligger en rapport fra arbeidet. Det fremgår her at det er skjedd en økning i andelen offentlige virksomheter som har mål for innovasjon i sine anskaffelsesstrategier, ifølge modenhetsanalysen som PwC i samarbeid med Difi utfører årlig. Tallene viser en vekst fra 5 pst. i 2011 til 16 pst. i Undersøkelsen gjennomføres i oktober hvert år. Økt oppmerksomhet - Vår vurdering er at denne økningen gir et klart bilde av at det i løpet av er skapt større oppmerksomhet om innovasjon noe som er en forutsetning for å skape konkrete effekter, sier fung. seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, som har ansvaret for Difis arbeid på området. I 2013 kommer også en oppfølging av nullpunktundersøkelsen fra 2012, og den måler bl.a. andel statlige og kommunale virksomheter som har søkt innovative løsninger de siste årene. Statistikkgrunnlaget for offentlige anskaffelser er imidlertid mangelfullt, og det vanskeliggjør dokumentasjonsarbeidet, men Difi er i gang med å forbedre dette grunnlaget. Dessuten, fremgår det av årsrapporten, pågår det et prosjekt i EU med formål å kunne måle grad av innovasjon i offentlige anskaffelser. Egne innovasjonssider I juni i fjor ble innovasjonssidene på anskaffelser.no lansert, og det er registrert treff fra 1000 unike brukere. Det fremgår av årsrapporten at de fleste er inne på sider som 4

5 omhandler «Hva er innovasjon» og på de to første fasene i anskaffelsesprosessen stegfor-steg-veiledningen. - Dette forteller oss, kommenterer Holter-Sørensen, at det fortsatt er et stort behov for å fortelle om hva innovasjon er, og å legge vekt på de innledende fasene som omhandler det å identifisere utfordringer og innovasjonspotensial og å planlegge innovative anskaffelser. Det er fortsatt et langt stykke å gå før anskaffelser er løftet opp på strategisk nivå i virksomhetene. Ledelsesfokus og fokus på langsiktige planer er derfor veldig viktig. En rekke spredningsaktiviteter er gjennomført, og ikke minst på dette området samarbeides det tett med Nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av KS/NHO. Difi ønsker også å trekke Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd enda mer inn i sitt arbeid med innovasjon i offentlige anskaffelser. Nye vikaravtaler for 600 mill. for helseforetakene 23 leverandører har fått avtale om leveranser av helsepersonell-vikarer til landets helseforetak. Det dreier seg om nasjonale rammeavtaler til en årlig verdi av 600 millioner kroner. Bak avtalen står de regionale helseforetakene sammen med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Avtalen løper fra 1. februar 2013 og har en varighet på to år, med mulighet for inntil to års forlengelse. Avtalene omfatter innleie av helsepersonell til helseforetakene på tre avtaleområder: Legespesialisttjenester, som omfatter legegrupper med egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi og øvrige legespesialisttjenester Sykepleier og spesialsykepleier, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier grupper og jordmor Annet helsepersonell, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen helsesekretær, ambulansefagarbeider, radiograf, fysioterapeut, helsefagarbeider og psykologspesialist. Ved å inngå nye nasjonale rammeavtaler med tydelige og nye krav til kvalitet, ønsker helseforetakene å videreføre det nødvendige arbeidet med kvalitetsheving av bemanningsbransjen. Det skal gi trygghet for at helseforetakene får kvalitetssikret bemanningstjenestene fra leverandørene, samtidig som det blir lagt til rette for bedre ressursutnyttelse. God kvalitet Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest er leder for vikarprosjektet på vegne av regionene, og erkjenner at dette har vært en viktig og krevende prosess både for foretakene og for interesserte leverandører. - Den avtaleperioden vi har lagt bak oss, har gitt oss verdifull kunnskap som vi har tatt hensyn til i de nye avtalene. Vi stiller krav til god kvalitet i alle prosesser fra leverandørene. Det er gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for at bemanningsbransjen også skal ha tatt hensyn til virkningen av vikarbyrådirektivet. Det er dessuten viktig at rammeavtaleleverandørene skal bidra til å understøtte behov for vikarer når det er 5

6 nødvendig, spesielt når vi må supplere med vikarer i forbindelse med ferieavviklingen, sier Christiansen. Alle de valgte leverandørene skal holde en høy faglig standard på sine tjenester og ha gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll. Dette er andre gangen det inngås nasjonale rammeavtaler for helsepersonell-vikarer. Nasjonale rammeavtaler skal bidra til at alle helseforetakene får et tilstrekkelig antall leverandører som kan levere helsepersonell-vikarer innen de ulike faggruppene. Et handlingsrom for unntak for konkurranseregler Konkurransereglene gjelder ikke utdanningstjenester i offentlige undervisningssystemene og for tjenester med sterke element av offentlig maktutøvelse, eksempelvis barnevern, tvungen rusomsorg og tvungen psykisk helsevern. Her står myndighetene fritt til å bestemme om de vil bruke konkurranseprosedyrer når de gir private aktører oppdrag. I en nylig publisert avhandling stilles det spørsmål ved om norske myndigheter har ønsket å utnytte dette handlingsrommet. I barnevernssektoren har i alle fall KOFA (sak ) konkludert med at de norske innkjøpsreglene rekker lenger enn det EØS-retten krever. Cand. jur. Herdis Helle har disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Konkurransereglane i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter». Et sentralt spørsmål har vært hva slags effekt konkurransereglene i EØS-retten har på tilbudet av velferdstjenester i Norge. Det er utvilsomt at nasjonale myndigheter er bundet av konkurransereglene når de tilbyr varer og tjenester i markedet, og når de regulerer adferden til andre tilbydere. Rekkevidden av reglene på velferdssektoren er likevel uviss, fremholder hun. Økonomisk aktivitet I EU-retten har det vært konsekvent fremholdt at enhver aktivitet som innebærer tilbud av varer eller tjenester i et gitt marked er en økonomisk aktivitet. Likedan er utøvelse av makt ikke en aktivitet som hører hjemme i den samme sfæren. Mellom disse to kategoriene, fremgår det av Helles avhandling, er det flere aktiviteter som det ikke er lett å avgjøre om er av økonomisk karakter eller ikke. Særskilt har det vært drøftet om konkurransereglene skal praktiseres på offentlige myndigheter som tilbyr utdannings- og sosialtjenester. Helles konklusjon er nei. EU-kommisjonen har vært en pådriver for å etablere grenseoverskridende konkurransemarkeder for velferdstjenester. På statsstøtteområdet har vi fått et omfattende regelverk for hvordan nasjonale myndigheter må gå fram når de finansierer offentlige og private tjenestetilbud. Handlingsrom For norske myndigheter skaper dette utfordringer knyttet til å opprettholde tilgang for alle til kvalitativt gode velferdstjenester uten å tildele offentlig støtte eller markedsprivilegier som går for langt i å favorisere offentlige og nasjonale tilbydere der de konkurrerer med private og utenlandske tilbydere. Dette gjelder både for 6

7 utdanningssektoren og for helse- og sosialsektorene. For enkelte tjenester innenfor disse sektorene har likevel myndighetene stort handlingsrom, fastslår Helle i sin avhandling. Konkurransereglene gjelder ikke for utdanningstjenester i de offentlige undervisningssystemene og for tjenester med sterke element av offentlig maktutøvelse. Her står myndighetene fritt til å bestemme om de vil bruke konkurranseprosedyrer når de gir private aktører oppdrag. De står òg fritt til å finansiere de private tjenestetilbudene. Uten bevisst forhold til reglenes betydning - Ut fra det som har fremkommet i saken, synes innklagede ikke å ha hatt et bevisst forhold til anskaffelsesregelverkets, herunder kunngjøringspliktens betydning, skriver KOFA i en avgjørelse om ileggelse av overtredelsesgebyr til Frøya kommune for ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda fikk hverken opplysninger om avtaleoppsigelser eller - fornyelser fra oppdragsgiveren, heller ikke om kontraktsverdier. Gebyret som ble ilagt, utgjorde om lag 8,4 prosent av den beregnede kontraktsverdien, dvs kroner i dette tilfellet. Klagen, som kom fra Norges Miljøvernforbund i juni 2011, er delt inn i fire saker: Vaskeritjenester, juridiske tjenester, leasing av biler og pensjonsforsikring. Saken om juridiske tjenester har klagenemnda allerede avvist. I KOFA-sak 2011/229 gjelder klagen kjøp av vaskeritjenester. Det var en forvaltningsrevisjon i regi av Revisjon Midt-Norge som foranlediget klagen. I og med at dette dreide seg om en sak som var kunngjort før nemnda mistet muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, var det i orden for KOFA å behandle den. Klagesaken gjaldt en avtale inngått i 2001, men der oppdragsgiveren ikke har gitt opplysninger til klagenemnda om den på noe tidspunkt er blitt avsluttet. Opprinnelig skulle den vare i tre år, fremgår det. Nemnda legger dermed til grunn at avtalen ble forlenget i 2004, og at den senere har løpt på ubestemt tid i alle fall til 31.august 2010 som er det siste tidspunktet angitt i revisjonsrapporten. I utgangspunktet er avtalen som ble inngått i 2001 foreldet, men KOFA-praksis i gebyrsaker tilsier at også forsømt oppsigelse anses som en fortløpende ny avtaleinngåelse. Dermed kunne klagenemnda behandle klagen, der gebyr kunne ilegges for perioden 6. juli 2009 til 31. august Beregnet avtaleverdien Heller ikke fikk nemnda konkrete opplysninger om avtaleverdien, men har anslått den til noe over fire millioner kroner ut fra opplysninger i revisjonsrapporten for perioden 1. januar 2009 til 31. august For de 14 månedene gebyr kunne ilegges, beregnet KOFA at det var gjort kjøp på avtalen for nær 1,2 millioner kroner. Klagenemnda konstaterte imidlertid at det både i 2004 og 2009 forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Nemnda kommer til at den manglende oppsigelsen av avtalen må karakteriseres som grovt uaktsom. KOFA skriver: - Innklagede har i denne saken ikke på noen måte søkt å redegjøre for forhold rundt den aktuelle avtalen. I tilsvaret anførte innklagede at manglende kunngjøring kunne forankres i reglene om egenregi, uten at det ble nærmere begrunnet hvorfor innklagede mente at vilkårene for egenregi var oppfylt. Anførselen ble senere frafalt, og innklagede 7

8 har etter dette ikke redegjort for hvilke vurderinger som er foretatt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Ut fra det som har fremkommet i saken, synes innklagede ikke å ha hatt et bevisst forhold til anskaffelsesregelverkets, herunder kunngjøringspliktens betydning. Dermed konkluderte klagenemnda med et gebyr på ca. 8,4 prosent av den beregnede kontraktsverdien for den perioden som ikke var foreldet. Det utgjør kroner, og en smule over halvparten av den maksimale prosentsatsen som nemnda kunne benytte (15 prosent av kontraktsverdien). Nemnda anfører som formildende omstendighet at oppdragsgiveren i forbindelse med avtaleinngåelsen i 2001 undersøkte markedet. Anser at korrupsjonsrisikoen er størst i innkjøp Ikke på noe annet område innenfor svensk statlig forvaltning anses risikoen for korrupsjon høyere enn i innkjøp. Bare utbetaling kommer i rimelig nærhet. Dette viser en undersøkelse som Riksrevisionen i Sverige har gjennomført i 65 statlige virksomheter. Samtidig fremgår det at bare en tredel av dem som mener det er høyest korrupsjonsrisiko i innkjøp, gir de ansatte skolering i hvordan å unngå korrupsjon. Jobbrotasjon er et anbefalt mottrekk til korrupsjon, men bare en av dem som mener at innkjøp er særlig utsatt, praktiserer det. Formålet med Riksrevisionens undersøkelse var å vise hvorledes statlige myndigheter beskytter seg mot korrupsjon og hvilke tiltak regjeringen har truffet for å styrke vernet. Med korrupsjon menes i denne forbindelse å utnytte en offentlig stilling til å oppnå utilbørlig vinning for seg selv eller andre. Riksrevisionen har i forbindelse med dette arbeidet bl.a. gjennomført en undersøkelse blant 65 statlige virksomheter. Det er de som i 2012 skulle følge en bestemt forordning (forordningen om styring og kontroll). Til sammen forvalter disse nær 90 prosent av den svenske statens budsjett. Resultatet av undersøkelsen viser at drøyt 20 prosent 15 virksomheter - av de spurte overhodet ikke har gjennomført noen analyse eller vurdering av korrupsjonsrisikoen. Risiko for korrupsjon Knapt halvparten av virksomhetene mener at risikoen for korrupsjon i egen virksomhet er ganske eller svært liten, mens 15 prosent er av den oppfatning at risikoen i egen virksomhet er ganske eller svært stor. Over 70 prosent mener at det fins korrupsjonsrisiko i anskaffelsesområdet, og drøyt 60 prosent trekker fram utbetalinger. Ikke på noe annet område vurderes korrupsjonsrisikoen for å være i nærheten så stor. Neste på listen er sensitiv informasjon og tilsyn/etterforskning. Litt over 20 prosent mener det fins korrupsjonsrisiko her. Så å si alle de spurte virksomhetene har retningslinjer for å unngå korrupsjon. Kontroll med utbetalinger er et annet virkemiddel som er mye brukt. En tredjedel av de virksomhetene som mener at det er korrupsjonsrisiko på innkjøpsområdet deres, gir ikke skolering til personalet for at de skal stå bedre rustet til å motstå slikt. 8

9 Jobbrotasjon Spesielt i innkjøpssammenheng, skriver revisjonen, anbefales kontinuerlig jobbrotasjon for å unngå for nære vennskapsbånd mellom innkjøpere og leverandører. Imidlertid er det bare tre av de 65 spurte virksomhetene totalt som har slik rotasjon, hvorav bare én som mener at det er korrupsjonsrisiko på sitt eget innkjøpsområde. Riksrevisionen konstaterer at regjeringens tiltak mot korrupsjon ikke har gitt det ønskede resultat, og anbefaler at regjeringen gir tydelige signaler til virksomhetene om å vurdere risikoen for korrupsjon i egne rekker. Risikoanalyser bør ligge til grunn for de tiltak den enkelte virksomhet etter hvert gjennomfører, heter det. Dessuten ber revisjonen om en årlig oppfølging av status i dette arbeidet i virksomhetene, og det tas til orde for at et av departementene bør ha særlig ansvar for å følge opp hvordan virksomhetene arbeider med korrupsjonsspørsmål. Likeens bør nettverket mot korrupsjon virksomhetene imellom forsterkes. Overfor den enkelte myndighet er det revisjonens mening at det bør innføres rutiner for varsling av mulig korrupsjon e.l., og at rutinene i så måte kommuniseres tydelig i organisasjonen. Ledelsen bør forsikre seg om at korrupsjonsrelaterte spørsmål inkluderes i virksomhetenes arbeid med etikk og verdigrunnlag, foreslår Riksrevisionen. Britisk berekraft-satsing møter revisjonskritikk Gjennomføringa av det britiske programmet for berekraftige innkjøp får sterk kritikk av den britiske riksrevisjonen, National Audit Office. Programmet som gjeld for sentralstyresmaktene skal nå visse mål i 2015, men revisjonen peikar på ei rekkje kritiske faktorar: Er styringa av programmet den rette, tek det for lang til klarleggje standardane som trengst, og er marknadsføringa overfor departementa god nok til å få dei til å velje berekraftige produkt? Måling og rapportering er heller ikkje slik revisjonen meiner det bør vere. I kjøpte sentrale styresmakter i Storbritannia varer og tenester for omlag 374 milliardar kroner frå rundt rekna leverandørar. Den britiske staten har såleis ei kjøparmakt utan like, skriv revisjonen i rapporten sin. Etter eit utspel frå statsministeren i 2010, kom regjeringa året etter med eit program for berekraftige innkjøp som skulle nå ei rekkje mål innan Eit departement med ansvar for miljø, mat og distrikt skulle, saman med kontoret til statsministeren, ha ansvaret for gjennomføringa. Ei særskilt eining ble etablert innanfor kontoret for å ta seg av oppgåva. I 2012 fekk departementa ei påminning frå moderniseringsstatsråden om at dei berre skulle krevje vidare politiske kriterium i kjøpa dersom det direkte hang saman med kjøpet, og at best mogeleg valuta for pengane var det overordna. «Grøne kjøp» vart nemnd som eit døme på vidare politiske kriterium. Det har teke lengre tid enn venta for departementet med ansvaret for «den grøne lina» å utvikle nye standardar og oppdatere eksisterande til bruk ved innkjøp, heiter det i rapporten. Departementet peikar på at ei av forklaringane er at dei har samarbeid med fagdepartement om utvikling av standardar. Dessutan har det vore vanskeleg å hente inn informasjon om korleis det går, fordi mange av departementa ikkje samlar inn dei naudsynte opplysningane. Når det gjeld kravet om å samarbeide med leverandørane for 9

10 å skjøne og sjå til at dei produserte varer og tenester med redusert påverknad av klimaet, har det vore laga ei rad verktøy. 23 av 117 rammeavtalar Av dei 117 rammeavtalane som sentralstyresmaktene har, reknar dei ansvarlege med at grøne krav kan passe i 23. I dei fleste er det òg stilt slike krav. Departementet med ansvar for å gjennomføre satsinga til regjeringa på berekraftige kjøp, er i arbeid med å lage standardar for fleire produkt, går det fram av rapporten. Avtalar med miljøomsyn mellom kriteria er merkte med ein grøn hake, men dei ulike departementa har sagt til revisjonen at dei ikkje kan feste lit til dette systemet. For tida går det føre seg eit arbeid med kva som skal til for å klargjere avtalane til elektronisk format. Det ansvarlege departementet har òg prøvd seg med eit krav om vidfemnande rapportering frå departementa, men framstøyten vart nedtona for ikkje å leggje altfor store bører på departementa. I den alminnelege rapporteringa til finansdepartementet finst det lite teikna til prioritering av grøne kjøp. Mykje skifte i styringa av programmet for berekraftige innkjøp har ført til lite tryggleik, og lite deling av informasjon og ressursar elles har gjort det vanskeleg å nytte «beste praksis»-metoden. Kritiske merknader Revisjonen kjem med ei rad kritiske merknader. Det vert mellom anna spurt om det er rett styringsordning for å vere viss på at berekraftige omsyn vert tekne i innkjøp, og om det ikkje er slik at regjeringa i større grad burde klarleggje samanhengen mellom dei ulike omsyna i innkjøp innsparing, berekraft og mål om vokster. Like eins set revisjonen eit spørjeteikn ved framdrifta i utviklinga av standardar er god nok og om ho held følgje med utviklinga i produkta. Er marknadsføringa overfor departementa god nok til at dei i større grad tek til å nytte berekraftig produkt, er eit anna spørsmål frå revisjonen, som òg vil at måling og rapportering skal aukast for å få betre kunnskap om korleis det går med gjennomføringa av programmet og korleis måla best mogeleg kan nåast. Meir deling av røynsler og ressursar slik at «beste praksis» i større mon kan nyttast, og korleis ein kan få det til, står dessutan på ønskjelista til den britiske riksrevisjonen. 10

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Håndtering av risiko i innovative anskaffelser

Håndtering av risiko i innovative anskaffelser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2014 Fredag 28. februar 1. Håndtering av risiko i innovative anskaffelser 2. Utreder

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 42/2013 Fredag 6. desember 1. Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering 2. Skal bli

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Effektivisert innkjøp og vareflyt gir milliardinnsparing

Effektivisert innkjøp og vareflyt gir milliardinnsparing Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2008 Fredag 21. november 1. Effektivisert innkjøp og vareflyt gir milliard-innsparing

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge

Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2012 Fredag 26. oktober 1. Utenlandske entreprenører vender blikket mot Norge 2. Kraftig

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Griper inn mot sosial dumping-forskrift

Griper inn mot sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 28/2009 Fredag 4. september 1. Griper inn mot sosial dumping-forskrift 2. Oslo-avtale

Detaljer

Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav

Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 06/2013 Fredag 8. februar 1. Invitt til felles avtale for revisjon av sosiale/etiske krav

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig

Detaljer

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2012 Fredag 8. juni 1. Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler 2. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer