Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2013 Fredag 15. mars 1. Tid for å bli en bedre innkjøper! 2. Mest kvalitet for pengene i konkurranseutsatte sykehjem 3. Økt innovasjons-interesse, men langt igjen 4. Nye vikaravtaler for 600 mill. for helseforetakene 5. Et handlingsrom for unntak for konkurranseregler 6. Uten bevisst forhold til reglenes betydning 7. Anser at korrupsjonsrisikoen er størst i innkjøp 8. Britisk berekraft-satsing møter revisjonskritikk Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Tid for å bli en bedre innkjøper! Nå er det tid for å styrke kompetansen! Difi-tilbud på rekke og rad står for døren: Frokostseminar om miljø og innovasjon i bygg SISTE FRIST FOR PÅMELDING! Difi-kurs I: Planlegging av anskaffelse Difi-kurs II: Gjennomføring av konkurranse Difi-konferanse om elektronisk faktura Frokostmøte om styringsdata for anskaffelser I tillegg arrangerer Difi en temadag sammen med Virke, Norsk kommunalteknisk forening og Standard Norge om anskaffelses av sikkerhet og renhold. Siste frist for å melde seg på frokostseminaret om miljø og innovasjon i bygg Fredag 22. mars arrangerer Difi frokostseminar der de viser eksempler på byggeprosjekter der innovasjon er tatt i bruk, og gode miljøambisjoner er lagt til grunn. Seminaret er gratis og holdes i Difis lokaler i Oslo. På seminaret presenteres også støtteordninger for å fremme innovasjon og miljø i bygg. Støtteordningene er fra Difi, Enova, Forskningsrådet, Husbanken og Innovasjon Norge, og skal stimulere ny kompetanse, tenking og miljø i byggeprosjekter. Seminaret er gratis og holdes i Difis lokaler i Oslo kl. 08:10. Påmeldingsfristen går ut i dag, 15. mars. Du finner program og påmeldingsinformasjon på Difis kurssider. 1

2 Difi-kurs I: Planlegging av anskaffelse Difi inviterer til kurset «Planlegging av anskaffelse: Gode behovsvurderinger og bruk av markedet i planleggingsfasen» 3. april i Oslo. Målgruppen er innkjøpere og innkjøpsledere i offentlig sektor. Det forutsettes grunnleggende erfaring med anskaffelser og regelverket. Kurset tar for seg viktige temaer i planleggingsfasen av en anskaffelse, særlig arbeid med behovsvurderinger og muligheten for bruk av kontakt med markedet i denne fasen. Kurset er en blanding av teori og erfaringer i tillegg til oppgaver som kursdeltakerne skal arbeide med i grupper. Påmeldingsfristen er 25. mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. Difi-kurs II: Gjennomføring av konkurranse 4. april arrangerer Difi kurset «Gjennomføring av anskaffelse: Gode konkurransegrunnlag som grunnlag for vellykkede leveranser». Målgruppen for kurset, som gjennomføres i Oslo, er innkjøpere og innkjøpsledere i offentlig sektor. Kurset retter sin oppmerksomhet mot utforming og innhold i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner, bl.a. uike måter å dokumentere behovene på ved bruk av funksjonsspesifikasjon og ytelsesspesifikasjon. Kurset er en blanding av teori og erfaringer i tillegg til oppgaver som kursdeltakerne skal arbeide med i grupper. Påmeldingsfristen er 25. mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. Difi-konferanse om elektronisk faktura 11. april arrangerer Difi konferanse om elektronisk faktura. Statlige virksomheter krever nå elektronisk faktura og kreditnota på EHFstandarden. Hvordan går arbeidet og hvilke fallgruver har det vært underveis? Dette er temaet på konferansen, som vil gi status, de siste endringene og formidle hvilken vei Norge og Europa går i arbeidet med elektronisk faktura. De som måtte ha spørsmål på forhånd, kan sende dem inn til og få svar på konferansens «grilltime». Konferansen foregår på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Programmet og informasjon om påmelding finner du på Difis kurssider. Frokostmøte om bedre styring av anskaffelser På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har Oslo Economics vurdert hvordan statlige virksomheter kan oppnå bedre styring av anskaffelser i praksis. Mangelen på informasjon og statistikk om statlige innkjøp gjør det vanskelig å styre anskaffelsene mot de definerte målene. På frokostmøte fredag 12. april presenterer Finn Gjerull Rygh fra Oslo Economics deres forslag. Vi løfter forslaget i en paneldebatt. Lær mer og meld deg på via Difis kurssider. Temadag om kjøp av sikkerhet og renhold «Anskaffelser av sikkerhet og renhold» er overskriften for temadagen som Difi arrangerer 15. april i Oslo sammen med Virke, Norsk kommunalteknisk forening og Standard Norge. Temadagen passer godt for leverandører, innkjøpsledere, innkjøpere og fagansvarlige i offentlige anskaffelser av renhold- og sikkerhetstjenester. Her blir det lansering av et helt nytt skjema for evaluering av tjenestekjøp til bruk for både oppdragsgivere og leverandører. Andre tema er markedsdialog og bruk av standardkontrakter samt krav til lønns- og arbeidsvilkår i disse bransjene. Både leverandører og oppdragsgivere vil dele av sine erfaringer. Påmeldingsfrist 20.mars. Informasjon om program og påmelding finner du på difi.no. 2

3 Mest kvalitet for pengene i konkurranseutsatte sykehjem Gjennom konkurranseutsetting av åtte sykehjem har Oslo kommune spart 179 millioner kroner på 10 år. De konkurranseutsatte sykehjemmene leverte mest kvalitet for pengene, fremgår det av en ny rapport fra Oslo Economics. De konkurranseutsatte sykehjemmene har en høy kostnadseffektivitet, som skyldes kombinasjonen av høy kvalitet og lave kostnader. Fra 2007 til 2010 økte kvaliteten mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene, samtidig som kostnadene falt mest blant denne gruppen av sykehjem. Rapporten «Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse» er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av NHO Service. Her er utviklingen i kostnader og kvalitet for konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Oslo fra år 2000 til I dag produseres de fleste sykehjemstjenester i kommunal regi. Det er imidlertid åpning for at kommunene kan kjøpe slike tjenester av private aktører, for eksempel ved konkurranseutsetting. Oslo kommune er den kommunen som i størst grad har benyttet seg av dette. Siktemålet med analysen er å identifisere hvorvidt det er av betydning for kostnadseffektiviteten til sykehjem om de er konkurranseutsatt eller ikke. Kvalitet teller med Kostnadsbesparelser skal ikke gå på bekostning av kvalitet innen produksjon av helsetjenester, heter det i rapporten. Målet for kostnadseffektivitet i produksjonen av sykehjemstjenester tar derfor i undersøkelsen høyde for betydningen av kvalitet. Det er valgt å benytte et vektet kvalitetsmål, hvor de objektive kvalitetsindikatorene er vektet med 40 pst. og bruker- og pårørende-tilfredshet er vektet med 30 pst. hver. De objektive kvalitetsindikatorene skal si noe om hvor god den medisinske omsorgen er (urininkontinens, alvorlig vekttap, trykksår, brudd og fall). Ved å benytte en slik fremgangsmåte kommer det fram at de konkurranseutsatte sykehjemmene var vesentlig mer kostnadseffektive enn ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Grovt sagt leverte de konkurranseutsatte sykehjemmene mest kvalitet for pengene. De konkurranseutsatte sykehjemmene var mest kostnadseffektive allerede i I perioden fra 2007 til 2010 forbedret samtlige grupper sin kostnadseffektivitet, men gruppen av de konkurranseutsatte sykehjemmene forbedret seg mest. Den systematisk forskjellige utviklingen i kostnadseffektivitet, i kombinasjon med at de konkurranseutsatte sykehjemmene i absolutt forstand var mest kostnadseffektive både i 2007 og 2010, indikerer at noe av årsaken til forskjellene i kostnadseffektivitet kan tilskrives ulike driftsformer. Høy kvalitet og lave kostnader De konkurranseutsatte sykehjemmene scorer bedre enn de kommunale på kvalitetsindikatorer. I 2007 scoret de ideelle sykehjemmene i snitt noe høyere på Oslo Economics vektede kvalitetsmål enn henholdsvis konkurranseutsatte og kommunale sykehjem. I perioden fra 2007 til 2010 økte snittscoren blant samtlige grupper. Den økte imidlertid markant mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene. Resultatet av denne utviklingen var at de konkurranseutsatte sykehjemmene i snitt scoret noe høyere enn både de ideelle og de kommunale sykehjemmene i De konkurranseutsatte 3

4 sykehjemmenes høye kostnadseffektivitet skyldes kombinasjonen av høy kvalitet og lave kostnader. Fra 2007 til 2010 økte kvaliteten mest blant de konkurranseutsatte sykehjemmene, samtidig som kostnadene falt mest blant denne gruppen av sykehjem. Produktivitetsforbedringen skyldes således at de konkurranseutsatte sykehjemmene både lyktes i å øke kvaliteten og redusere sine kostnader. Hvis kostnadene blant de konkurranseutsatte sykehjemmene hadde fulgt snittutviklingen blant de kommunale sykehjemmene, ville Oslo kommunes kostnader knyttet til produksjonen av det samme antall plasser vært 179 millioner kroner høyere enn de faktiske kostnadene i løpet av 10- årsperioden. Rapporten finner du her. Økt innovasjons-interesse, men langt igjen Oppmerksomheten mot innovative offentlige anskaffelser er økende, og på innovasjonssidene på anskaffelser.no har det siden den ble lansert i juni i fjor, vært besøk av 1000 unike brukere. Men det er langt igjen, fremgår det av Difis årsrapport til Nærings- og handelsdepartementet for sitt arbeid med innovative anskaffelser. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har siden august 2010 hatt i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å fremme kompetanse om innovative offentlige anskaffelser. Også i gjennomføringen av regjeringens nylig fremlagte strategi for innovasjon i offentlige anskaffelser er Difi tiltenkt en sentral rolle som pådriver sammen med Innovasjon Norge. Nå foreligger en rapport fra arbeidet. Det fremgår her at det er skjedd en økning i andelen offentlige virksomheter som har mål for innovasjon i sine anskaffelsesstrategier, ifølge modenhetsanalysen som PwC i samarbeid med Difi utfører årlig. Tallene viser en vekst fra 5 pst. i 2011 til 16 pst. i Undersøkelsen gjennomføres i oktober hvert år. Økt oppmerksomhet - Vår vurdering er at denne økningen gir et klart bilde av at det i løpet av er skapt større oppmerksomhet om innovasjon noe som er en forutsetning for å skape konkrete effekter, sier fung. seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, som har ansvaret for Difis arbeid på området. I 2013 kommer også en oppfølging av nullpunktundersøkelsen fra 2012, og den måler bl.a. andel statlige og kommunale virksomheter som har søkt innovative løsninger de siste årene. Statistikkgrunnlaget for offentlige anskaffelser er imidlertid mangelfullt, og det vanskeliggjør dokumentasjonsarbeidet, men Difi er i gang med å forbedre dette grunnlaget. Dessuten, fremgår det av årsrapporten, pågår det et prosjekt i EU med formål å kunne måle grad av innovasjon i offentlige anskaffelser. Egne innovasjonssider I juni i fjor ble innovasjonssidene på anskaffelser.no lansert, og det er registrert treff fra 1000 unike brukere. Det fremgår av årsrapporten at de fleste er inne på sider som 4

5 omhandler «Hva er innovasjon» og på de to første fasene i anskaffelsesprosessen stegfor-steg-veiledningen. - Dette forteller oss, kommenterer Holter-Sørensen, at det fortsatt er et stort behov for å fortelle om hva innovasjon er, og å legge vekt på de innledende fasene som omhandler det å identifisere utfordringer og innovasjonspotensial og å planlegge innovative anskaffelser. Det er fortsatt et langt stykke å gå før anskaffelser er løftet opp på strategisk nivå i virksomhetene. Ledelsesfokus og fokus på langsiktige planer er derfor veldig viktig. En rekke spredningsaktiviteter er gjennomført, og ikke minst på dette området samarbeides det tett med Nasjonalt program for leverandørutvikling i regi av KS/NHO. Difi ønsker også å trekke Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd enda mer inn i sitt arbeid med innovasjon i offentlige anskaffelser. Nye vikaravtaler for 600 mill. for helseforetakene 23 leverandører har fått avtale om leveranser av helsepersonell-vikarer til landets helseforetak. Det dreier seg om nasjonale rammeavtaler til en årlig verdi av 600 millioner kroner. Bak avtalen står de regionale helseforetakene sammen med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS). Avtalen løper fra 1. februar 2013 og har en varighet på to år, med mulighet for inntil to års forlengelse. Avtalene omfatter innleie av helsepersonell til helseforetakene på tre avtaleområder: Legespesialisttjenester, som omfatter legegrupper med egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi og øvrige legespesialisttjenester Sykepleier og spesialsykepleier, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier grupper og jordmor Annet helsepersonell, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen helsesekretær, ambulansefagarbeider, radiograf, fysioterapeut, helsefagarbeider og psykologspesialist. Ved å inngå nye nasjonale rammeavtaler med tydelige og nye krav til kvalitet, ønsker helseforetakene å videreføre det nødvendige arbeidet med kvalitetsheving av bemanningsbransjen. Det skal gi trygghet for at helseforetakene får kvalitetssikret bemanningstjenestene fra leverandørene, samtidig som det blir lagt til rette for bedre ressursutnyttelse. God kvalitet Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest er leder for vikarprosjektet på vegne av regionene, og erkjenner at dette har vært en viktig og krevende prosess både for foretakene og for interesserte leverandører. - Den avtaleperioden vi har lagt bak oss, har gitt oss verdifull kunnskap som vi har tatt hensyn til i de nye avtalene. Vi stiller krav til god kvalitet i alle prosesser fra leverandørene. Det er gjort et betydelig arbeid for å legge til rette for at bemanningsbransjen også skal ha tatt hensyn til virkningen av vikarbyrådirektivet. Det er dessuten viktig at rammeavtaleleverandørene skal bidra til å understøtte behov for vikarer når det er 5

6 nødvendig, spesielt når vi må supplere med vikarer i forbindelse med ferieavviklingen, sier Christiansen. Alle de valgte leverandørene skal holde en høy faglig standard på sine tjenester og ha gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll. Dette er andre gangen det inngås nasjonale rammeavtaler for helsepersonell-vikarer. Nasjonale rammeavtaler skal bidra til at alle helseforetakene får et tilstrekkelig antall leverandører som kan levere helsepersonell-vikarer innen de ulike faggruppene. Et handlingsrom for unntak for konkurranseregler Konkurransereglene gjelder ikke utdanningstjenester i offentlige undervisningssystemene og for tjenester med sterke element av offentlig maktutøvelse, eksempelvis barnevern, tvungen rusomsorg og tvungen psykisk helsevern. Her står myndighetene fritt til å bestemme om de vil bruke konkurranseprosedyrer når de gir private aktører oppdrag. I en nylig publisert avhandling stilles det spørsmål ved om norske myndigheter har ønsket å utnytte dette handlingsrommet. I barnevernssektoren har i alle fall KOFA (sak ) konkludert med at de norske innkjøpsreglene rekker lenger enn det EØS-retten krever. Cand. jur. Herdis Helle har disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Konkurransereglane i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter». Et sentralt spørsmål har vært hva slags effekt konkurransereglene i EØS-retten har på tilbudet av velferdstjenester i Norge. Det er utvilsomt at nasjonale myndigheter er bundet av konkurransereglene når de tilbyr varer og tjenester i markedet, og når de regulerer adferden til andre tilbydere. Rekkevidden av reglene på velferdssektoren er likevel uviss, fremholder hun. Økonomisk aktivitet I EU-retten har det vært konsekvent fremholdt at enhver aktivitet som innebærer tilbud av varer eller tjenester i et gitt marked er en økonomisk aktivitet. Likedan er utøvelse av makt ikke en aktivitet som hører hjemme i den samme sfæren. Mellom disse to kategoriene, fremgår det av Helles avhandling, er det flere aktiviteter som det ikke er lett å avgjøre om er av økonomisk karakter eller ikke. Særskilt har det vært drøftet om konkurransereglene skal praktiseres på offentlige myndigheter som tilbyr utdannings- og sosialtjenester. Helles konklusjon er nei. EU-kommisjonen har vært en pådriver for å etablere grenseoverskridende konkurransemarkeder for velferdstjenester. På statsstøtteområdet har vi fått et omfattende regelverk for hvordan nasjonale myndigheter må gå fram når de finansierer offentlige og private tjenestetilbud. Handlingsrom For norske myndigheter skaper dette utfordringer knyttet til å opprettholde tilgang for alle til kvalitativt gode velferdstjenester uten å tildele offentlig støtte eller markedsprivilegier som går for langt i å favorisere offentlige og nasjonale tilbydere der de konkurrerer med private og utenlandske tilbydere. Dette gjelder både for 6

7 utdanningssektoren og for helse- og sosialsektorene. For enkelte tjenester innenfor disse sektorene har likevel myndighetene stort handlingsrom, fastslår Helle i sin avhandling. Konkurransereglene gjelder ikke for utdanningstjenester i de offentlige undervisningssystemene og for tjenester med sterke element av offentlig maktutøvelse. Her står myndighetene fritt til å bestemme om de vil bruke konkurranseprosedyrer når de gir private aktører oppdrag. De står òg fritt til å finansiere de private tjenestetilbudene. Uten bevisst forhold til reglenes betydning - Ut fra det som har fremkommet i saken, synes innklagede ikke å ha hatt et bevisst forhold til anskaffelsesregelverkets, herunder kunngjøringspliktens betydning, skriver KOFA i en avgjørelse om ileggelse av overtredelsesgebyr til Frøya kommune for ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda fikk hverken opplysninger om avtaleoppsigelser eller - fornyelser fra oppdragsgiveren, heller ikke om kontraktsverdier. Gebyret som ble ilagt, utgjorde om lag 8,4 prosent av den beregnede kontraktsverdien, dvs kroner i dette tilfellet. Klagen, som kom fra Norges Miljøvernforbund i juni 2011, er delt inn i fire saker: Vaskeritjenester, juridiske tjenester, leasing av biler og pensjonsforsikring. Saken om juridiske tjenester har klagenemnda allerede avvist. I KOFA-sak 2011/229 gjelder klagen kjøp av vaskeritjenester. Det var en forvaltningsrevisjon i regi av Revisjon Midt-Norge som foranlediget klagen. I og med at dette dreide seg om en sak som var kunngjort før nemnda mistet muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, var det i orden for KOFA å behandle den. Klagesaken gjaldt en avtale inngått i 2001, men der oppdragsgiveren ikke har gitt opplysninger til klagenemnda om den på noe tidspunkt er blitt avsluttet. Opprinnelig skulle den vare i tre år, fremgår det. Nemnda legger dermed til grunn at avtalen ble forlenget i 2004, og at den senere har løpt på ubestemt tid i alle fall til 31.august 2010 som er det siste tidspunktet angitt i revisjonsrapporten. I utgangspunktet er avtalen som ble inngått i 2001 foreldet, men KOFA-praksis i gebyrsaker tilsier at også forsømt oppsigelse anses som en fortløpende ny avtaleinngåelse. Dermed kunne klagenemnda behandle klagen, der gebyr kunne ilegges for perioden 6. juli 2009 til 31. august Beregnet avtaleverdien Heller ikke fikk nemnda konkrete opplysninger om avtaleverdien, men har anslått den til noe over fire millioner kroner ut fra opplysninger i revisjonsrapporten for perioden 1. januar 2009 til 31. august For de 14 månedene gebyr kunne ilegges, beregnet KOFA at det var gjort kjøp på avtalen for nær 1,2 millioner kroner. Klagenemnda konstaterte imidlertid at det både i 2004 og 2009 forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Nemnda kommer til at den manglende oppsigelsen av avtalen må karakteriseres som grovt uaktsom. KOFA skriver: - Innklagede har i denne saken ikke på noen måte søkt å redegjøre for forhold rundt den aktuelle avtalen. I tilsvaret anførte innklagede at manglende kunngjøring kunne forankres i reglene om egenregi, uten at det ble nærmere begrunnet hvorfor innklagede mente at vilkårene for egenregi var oppfylt. Anførselen ble senere frafalt, og innklagede 7

8 har etter dette ikke redegjort for hvilke vurderinger som er foretatt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Ut fra det som har fremkommet i saken, synes innklagede ikke å ha hatt et bevisst forhold til anskaffelsesregelverkets, herunder kunngjøringspliktens betydning. Dermed konkluderte klagenemnda med et gebyr på ca. 8,4 prosent av den beregnede kontraktsverdien for den perioden som ikke var foreldet. Det utgjør kroner, og en smule over halvparten av den maksimale prosentsatsen som nemnda kunne benytte (15 prosent av kontraktsverdien). Nemnda anfører som formildende omstendighet at oppdragsgiveren i forbindelse med avtaleinngåelsen i 2001 undersøkte markedet. Anser at korrupsjonsrisikoen er størst i innkjøp Ikke på noe annet område innenfor svensk statlig forvaltning anses risikoen for korrupsjon høyere enn i innkjøp. Bare utbetaling kommer i rimelig nærhet. Dette viser en undersøkelse som Riksrevisionen i Sverige har gjennomført i 65 statlige virksomheter. Samtidig fremgår det at bare en tredel av dem som mener det er høyest korrupsjonsrisiko i innkjøp, gir de ansatte skolering i hvordan å unngå korrupsjon. Jobbrotasjon er et anbefalt mottrekk til korrupsjon, men bare en av dem som mener at innkjøp er særlig utsatt, praktiserer det. Formålet med Riksrevisionens undersøkelse var å vise hvorledes statlige myndigheter beskytter seg mot korrupsjon og hvilke tiltak regjeringen har truffet for å styrke vernet. Med korrupsjon menes i denne forbindelse å utnytte en offentlig stilling til å oppnå utilbørlig vinning for seg selv eller andre. Riksrevisionen har i forbindelse med dette arbeidet bl.a. gjennomført en undersøkelse blant 65 statlige virksomheter. Det er de som i 2012 skulle følge en bestemt forordning (forordningen om styring og kontroll). Til sammen forvalter disse nær 90 prosent av den svenske statens budsjett. Resultatet av undersøkelsen viser at drøyt 20 prosent 15 virksomheter - av de spurte overhodet ikke har gjennomført noen analyse eller vurdering av korrupsjonsrisikoen. Risiko for korrupsjon Knapt halvparten av virksomhetene mener at risikoen for korrupsjon i egen virksomhet er ganske eller svært liten, mens 15 prosent er av den oppfatning at risikoen i egen virksomhet er ganske eller svært stor. Over 70 prosent mener at det fins korrupsjonsrisiko i anskaffelsesområdet, og drøyt 60 prosent trekker fram utbetalinger. Ikke på noe annet område vurderes korrupsjonsrisikoen for å være i nærheten så stor. Neste på listen er sensitiv informasjon og tilsyn/etterforskning. Litt over 20 prosent mener det fins korrupsjonsrisiko her. Så å si alle de spurte virksomhetene har retningslinjer for å unngå korrupsjon. Kontroll med utbetalinger er et annet virkemiddel som er mye brukt. En tredjedel av de virksomhetene som mener at det er korrupsjonsrisiko på innkjøpsområdet deres, gir ikke skolering til personalet for at de skal stå bedre rustet til å motstå slikt. 8

9 Jobbrotasjon Spesielt i innkjøpssammenheng, skriver revisjonen, anbefales kontinuerlig jobbrotasjon for å unngå for nære vennskapsbånd mellom innkjøpere og leverandører. Imidlertid er det bare tre av de 65 spurte virksomhetene totalt som har slik rotasjon, hvorav bare én som mener at det er korrupsjonsrisiko på sitt eget innkjøpsområde. Riksrevisionen konstaterer at regjeringens tiltak mot korrupsjon ikke har gitt det ønskede resultat, og anbefaler at regjeringen gir tydelige signaler til virksomhetene om å vurdere risikoen for korrupsjon i egne rekker. Risikoanalyser bør ligge til grunn for de tiltak den enkelte virksomhet etter hvert gjennomfører, heter det. Dessuten ber revisjonen om en årlig oppfølging av status i dette arbeidet i virksomhetene, og det tas til orde for at et av departementene bør ha særlig ansvar for å følge opp hvordan virksomhetene arbeider med korrupsjonsspørsmål. Likeens bør nettverket mot korrupsjon virksomhetene imellom forsterkes. Overfor den enkelte myndighet er det revisjonens mening at det bør innføres rutiner for varsling av mulig korrupsjon e.l., og at rutinene i så måte kommuniseres tydelig i organisasjonen. Ledelsen bør forsikre seg om at korrupsjonsrelaterte spørsmål inkluderes i virksomhetenes arbeid med etikk og verdigrunnlag, foreslår Riksrevisionen. Britisk berekraft-satsing møter revisjonskritikk Gjennomføringa av det britiske programmet for berekraftige innkjøp får sterk kritikk av den britiske riksrevisjonen, National Audit Office. Programmet som gjeld for sentralstyresmaktene skal nå visse mål i 2015, men revisjonen peikar på ei rekkje kritiske faktorar: Er styringa av programmet den rette, tek det for lang til klarleggje standardane som trengst, og er marknadsføringa overfor departementa god nok til å få dei til å velje berekraftige produkt? Måling og rapportering er heller ikkje slik revisjonen meiner det bør vere. I kjøpte sentrale styresmakter i Storbritannia varer og tenester for omlag 374 milliardar kroner frå rundt rekna leverandørar. Den britiske staten har såleis ei kjøparmakt utan like, skriv revisjonen i rapporten sin. Etter eit utspel frå statsministeren i 2010, kom regjeringa året etter med eit program for berekraftige innkjøp som skulle nå ei rekkje mål innan Eit departement med ansvar for miljø, mat og distrikt skulle, saman med kontoret til statsministeren, ha ansvaret for gjennomføringa. Ei særskilt eining ble etablert innanfor kontoret for å ta seg av oppgåva. I 2012 fekk departementa ei påminning frå moderniseringsstatsråden om at dei berre skulle krevje vidare politiske kriterium i kjøpa dersom det direkte hang saman med kjøpet, og at best mogeleg valuta for pengane var det overordna. «Grøne kjøp» vart nemnd som eit døme på vidare politiske kriterium. Det har teke lengre tid enn venta for departementet med ansvaret for «den grøne lina» å utvikle nye standardar og oppdatere eksisterande til bruk ved innkjøp, heiter det i rapporten. Departementet peikar på at ei av forklaringane er at dei har samarbeid med fagdepartement om utvikling av standardar. Dessutan har det vore vanskeleg å hente inn informasjon om korleis det går, fordi mange av departementa ikkje samlar inn dei naudsynte opplysningane. Når det gjeld kravet om å samarbeide med leverandørane for 9

10 å skjøne og sjå til at dei produserte varer og tenester med redusert påverknad av klimaet, har det vore laga ei rad verktøy. 23 av 117 rammeavtalar Av dei 117 rammeavtalane som sentralstyresmaktene har, reknar dei ansvarlege med at grøne krav kan passe i 23. I dei fleste er det òg stilt slike krav. Departementet med ansvar for å gjennomføre satsinga til regjeringa på berekraftige kjøp, er i arbeid med å lage standardar for fleire produkt, går det fram av rapporten. Avtalar med miljøomsyn mellom kriteria er merkte med ein grøn hake, men dei ulike departementa har sagt til revisjonen at dei ikkje kan feste lit til dette systemet. For tida går det føre seg eit arbeid med kva som skal til for å klargjere avtalane til elektronisk format. Det ansvarlege departementet har òg prøvd seg med eit krav om vidfemnande rapportering frå departementa, men framstøyten vart nedtona for ikkje å leggje altfor store bører på departementa. I den alminnelege rapporteringa til finansdepartementet finst det lite teikna til prioritering av grøne kjøp. Mykje skifte i styringa av programmet for berekraftige innkjøp har ført til lite tryggleik, og lite deling av informasjon og ressursar elles har gjort det vanskeleg å nytte «beste praksis»-metoden. Kritiske merknader Revisjonen kjem med ei rad kritiske merknader. Det vert mellom anna spurt om det er rett styringsordning for å vere viss på at berekraftige omsyn vert tekne i innkjøp, og om det ikkje er slik at regjeringa i større grad burde klarleggje samanhengen mellom dei ulike omsyna i innkjøp innsparing, berekraft og mål om vokster. Like eins set revisjonen eit spørjeteikn ved framdrifta i utviklinga av standardar er god nok og om ho held følgje med utviklinga i produkta. Er marknadsføringa overfor departementa god nok til at dei i større grad tek til å nytte berekraftig produkt, er eit anna spørsmål frå revisjonen, som òg vil at måling og rapportering skal aukast for å få betre kunnskap om korleis det går med gjennomføringa av programmet og korleis måla best mogeleg kan nåast. Meir deling av røynsler og ressursar slik at «beste praksis» i større mon kan nyttast, og korleis ein kan få det til, står dessutan på ønskjelista til den britiske riksrevisjonen. 10

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog

Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog Innovasjon med hovedfokus på rapport fra NHD-SMB e- katalog ElisabethSundholm Seniorrådgiver, Difi Mer innovative og konkurransedyktige bedrifter Offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Regjeringen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Frøya kommune inngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004, uten at kontrakten ble kunngjort. Det var ikke anført forhold som tilsa

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Utarbeidet for NHO Service 16. januar 2013 Oslo Economics-rapport nummer 2013-2 Prosjektnummer 2012-222-1030 Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fredrikstad kommune Att. advokat Helge Karlbom Postboks 1405 Lykkeberg 1602 FREDRIKSTAD Deres referanse Vår referanse Dato 2010/270 05.11.2010 Forhåndsvarsel om

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i loven 5. Begrunnelse. Annet. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt datautstyr, renovasjonstjenester og rør- og elektrikertjenester fra private leverandører, utan å kunnegjøre anskaffelsene. Klagenemnda fant

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Regionreform og offentlige anskaffelser

Regionreform og offentlige anskaffelser Regionreform og offentlige anskaffelser Fagdag: Regionreform og virkninger på systemnivå for fagområdet fylkesøkonomi 9. januar 2018 KS Advokatene v/ advokat Kristine Røed Brun Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Manglende opplysninger i kunngjøring, habilitet, likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om pasienttransport. Klagers anførsel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og begrunnelse. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tiltakstjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 Parter AS Miljøbygg Oppland fylkeskommune Saken gjelder Kan en gå over fra anbudskonkurranse til konkurranse med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT Behovet Tillit Mot «Tilliten mellom Russland og Europa har kollapset» Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Tillit «Courage to challenge» Dr. Arjan Van Weele Mot Møbelavtale

Detaljer