Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene"

Transkript

1 Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014

2 Sammendrag Deloitte gjennomførte i september-oktober 2014 en spørreundersøkelse blant samtlige 146 kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD-tilbud) per Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kommunenes planer for etablering av ØHD-tilbud. 143 kommuner besvarte undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 98%. Det er i stor grad små kommuner med færre enn innbyggere som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av kommunal øyeblikkelig hjelp. Av alle kommuner som besvarte undersøkelsen planlegger i underkant av 3 å åpne ØHD-tilbud i løpet av 2015, 45% planlegger oppstart fra , mens resten enten planlegger oppstart senere enn , eller ikke har konkrete planer for etablering av ØHD. Det er hovedsakelig kommuner fra helseregion Nord som ikke har konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud, og den vanligst oppgitte enkeltårsaken er allerede eksisterende tilbud som er svært like ØHD-tilbud. Det er mest utbredt at kommunene har planlagt et interkommunalt samarbeid med et fåtall andre kommuner, og vertskommunemodellen er den vanligste samarbeidsformen. Dataanalysen viser at for kommuner som deltar i et interkommunalt samarbeid utgjør forhold knyttet til dette samarbeidet noen av hovedårsakene til utfordringer i planleggings- og etableringsfasen. For kommuner som er alene om ØHD-tilbudet er det mer utbredt at mangel på nødvendig helsepersonell/kompetanse utgjør en utfordring. Resultatene tyder også på at usikkerhet knyttet til finansiering, tidkrevende beslutningsprosesser og mangel på ressurser/kapasitet i kommunen utgjør viktige årsaker til forsinkelse/stopp i etableringsfasen av ØHD-tilbud Deloitte AS

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Bakgrunn Hva er kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)? Formål med spørreundersøkelsen Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten FUNN FRA SPØRREUNDERSØKELSEN Kommunenes planer for etablering av ØHD-tilbud Svarprosent fordelt etter utvalgte bakgrunnsvariabler Planlagt oppstartstidspunkt Samarbeid med andre kommuner Fysisk plassering av ØHD-tilbud Antall sengeplasser Organisering av legetjenesten Planleggingsfasen knyttet til ØHD-tilbud Forsinkelse/stopp i etableringsfasen Hovedårsak til at tilbudet ikke etableres i løpet av Oppsummering VEDLEGG Deloitte AS

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hva er kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)? Et sentralt mål i Samhandlingsreformen er å bedre pasientforløpet og å tilby tjenester nærmere der pasienten bor. Et av tiltakene i reformen er å opprette tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp i kommunen. En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende har et behov for utredning og/eller behandling uten unødvendig venting, men tilstanden behøver ikke å være kritisk eller livstruende 1. Fra 2012 har kommunene hatt mulighet til å søke om tilskudd til etablering og drift av et tilbud om døgnopphold for denne pasientgruppen. Fra 1. januar 2016 tas det sikte på en lovendring hvor kommunene forpliktes til å yte denne tjenesten. Det kommunale ØHD-tilbudet skal være minst like godt som hva et sykehus kan tilby, og skal bli til gjennom et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tilbudet skal være et alternativ før, i stedet for, og etter sykehusinnleggelse samt bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Det skal gjelde for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle, eller yte omsorg til. ØHD-tilbudet kan knyttes opp til allerede etablerte helsetjenester, slik som sykehjem eller interkommunal legevakt. For mange kommuner kan det også være hensiktsmessig å etablere interkommunale samarbeid for å kunne levere tjenester innen øyeblikkelig hjelp døgnopphold på en god måte Formål med spørreundersøkelsen Det er 146 kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i perioden Helsedirektoratet har ikke 1 Helsedirektoratet (2014). Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. Hentet 28. oktober 2014 fra Deloitte AS

5 kunnskap om hvilke konkrete planer disse kommunene har, og gjennom en systematisk kartlegging ønsker direktoratet å få mer kunnskap om dette. Resultatene fra studien blir en del av sentrale myndigheters beslutningsgrunnlag for videre arbeid med implementering av den lovpålagte plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 1.2 Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten Datamaterialet er innhentet gjennom en elektronisk spørreundersøkelse, ved bruk av verktøyet QuestBack. Spørreskjemaet bestod av maksimalt 19 spørsmål, men det faktiske antall spørsmål den enkelte respondent ble stilt var avhengig av hva de svarte underveis i undersøkelsen. Se vedlegg for kopi av spørreskjemaet. Undersøkelsen ble sendt til de 146 kommunene som ikke hadde søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD per Utsendelse var 29. september 2014 og svarfrist ble satt til 12. oktober. Invitasjonse-posten ble sendt til postmottaket i kommunen, men med tydelig informasjon i e-postteksten om at undersøkelsen skulle videresendes til en som kunne uttale seg om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, eller om samhandlingsformen generelt, i kommunen. Tre påminnelser ble sendt underveis i svarperioden. For å sikre tilbakemelding fra flest mulig kommuner ble svarfristen utsatt og gjenværende kommuner ble kontaktet personlig via telefon og e-post, og oppfordret til å svare. Denne oppfølgingen ble avsluttet 20. oktober. Totalt svarte 149 respondenter på spørreundersøkelsen. Fra seks kommuner kom det to svar disse ble sammenlignet for å se etter eventuelle forskjeller og kun ett av svarene ble tatt med i det videre datagrunnlaget. Tre kommuner svarte ikke på spørreundersøkelsen. Én av disse nektet å svare på undersøkelsen, mens to ikke svarte innen 20. oktober til tross for personlig oppfølging og flere purringer. Totalt inneholder datamaterialet svar fra 143 kommuner, hvilket tilsvarer en svarprosent på 98% av kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD-tilbud per Sammenstillingen av resultatene fra spørreundersøkelsen og analyser av datamaterialet ble gjort i Excel Deloitte AS

6 Til tross for høy svarprosent er det viktig å påpeke at resultatene er basert på subjektive vurderinger fra enkeltpersoner i kommunen. Det kommunale ØHD-tilbudet kommunen planlegger å etablere, og utfordringer knyttet til planleggings- og etableringsprosessen, kan oppfattes ulikt av andre. Det er også viktig å påpeke at fokuset i rapporten er på kommunenivå og ikke ØHDtilbudsnivå. Flere av kommunene har planer om å samarbeide med andre kommuner som også er omfattet av spørreundersøkelsen og dermed vil deres svar gjelde for det samme ØHD-tilbudet. Hvis svarene da tolkes på ØHD-tilbudsnivå kan dette være med på å skape en skjevhet i konklusjonene, spesielt ved store interkommunale samarbeid der mange kommuner har svart på vegne av det samme tilbudet. Samtidig er det mulig at de enkelte kommunene i et interkommunalt samarbeid står ovenfor ulike utfordringer knyttet til det samme ØHD-tilbudet, og dermed heller har fokusert på disse i sine besvarelser Deloitte AS

7 2. Funn fra spørreundersøkelsen I dette kapittelet gjengis resultatene fra spørreundersøkelsen til kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD-tilbud. Deloitte har også tatt utgangspunkt i kommunestørrelse og hvilken helseregion kommunen tilhører som bakgrunnsvariabler. Der det er relevant vil det vises til variasjoner i oppgitte svar etter bakgrunnsvariablene, eller eventuelt andre undergrupper i utvalget. Et eksempel på sistnevnte er forskjeller mellom kommuner som skal delta i et interkommunalt samarbeid, og kommuner som skal være alene om ØHD-tilbudet. 2.1 Kommunenes planer for etablering av ØHD-tilbud Svarprosent fordelt etter utvalgte bakgrunnsvariabler Figur 1 illustrerer kommuner som besvarte spørreundersøkelsen fordelt på helseregion. Kommuner fra helseregion Sør-Øst utgjør den største gruppen, og kommuner fra helseregion Midt-Norge utgjør den minste gruppen. På grunn av den høye svarprosenten gjenspeiler figuren naturligvis bare fordelingen av kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD-tilbud basert på helseregion, og kan ikke tolkes slik at det er en skjevhet i svarprosent fra de ulike helseregionene. Kommuner som besvarte spørreundersøkelsen fordelt på helseregion 17% 31% Helseregion Sør-Øst Helseregion Nord Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge 24% 27% Figur 1: Kommuner som svarte på spørreundersøkelsen fordelt på helseregion (n=143). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Deloitte AS

8 Det viser seg at undersøkelsen i stor grad omfatter små kommuner. Tilnærmet ⅔ av kommunene har færre enn innbyggere, og den største gruppen er kommuner med færre enn innbyggere. Tabell 1 illustrerer befolkningsstørrelsen for kommuner som svarte på spørreundersøkelsen. Kommuner som besvarte spørreundersøkelsen fordelt på befolkningsstørrelse Antall innbyggere < Totalt Antall kommuner (andel i prosent) 54 (38%) 41 (29%) 20 (14%) 17 (12%) 11 (8%) 143 (10) Tabell 1: Kommuner som besvarte spørreundersøkelsen fordelt på befolkningsstørrelse (n=143). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Videre viser Figur 2 på neste side hvor stor andel kommunene som ikke har søkt om tilskudd utgjør av totalt antall kommuner i Norge gruppert etter befolkningsstørrelse. Merk at samtlige 146 kommuner er tatt med i datagrunnlaget for Figur 2, inkludert de tre kommunene som ikke besvarte spørreundersøkelsen. Fordelingen viser at kommuner med færre enn innbyggere har en betydelig høyere andel som ikke har søkt om tilskudd, enn kommuner med eller flere innbyggere. Dette tyder derfor på at kommuner med færre enn innbyggere er overrepresentert blant kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD-tilbud Deloitte AS

9 Prosent av kommuner i størrelseskategori Kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHD-tilbud av totalt antall kommuner i Norge gruppert etter befolkningsstørrelse % 56% Søkt tilskudd og/eller etablert ØHD-tilbud Ikke søkt tilskudd til ØHD-tilbud 6 79% 7 81% % 44% 21% 3 19% < Antall innbyggere Figur 2: Illustrasjon av hvor stor andel kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av ØHDtilbud utgjør av totalt antall kommuner i Norge, gruppert etter befolkningsstørrelse (n=428). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Spørreundersøkelsen er besvart av respondenter med ulik stilling/funksjon i kommunene. Det er en klar overvekt av kommunalsjef/kommunaldirektør og enhetsleder/virksomhetsleder/avdelingsleder innenfor helse- og omsorgstjenesten. Figur 3 gjengir fordeling av stilling/funksjon. Respondenter fordelt på stilling/funksjon 8% 3% 2% 3% Kommunalsjef/-direktør Enhets-/virksomhets-/avdelingsleder innen helse- & omsorg 8% Rådmann 41% Kommuneoverlege/-lege Prosjektleder Rådgiver Annet 36% Figur 3: Respondenter fordelt på stilling/funksjon (n=143). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Deloitte AS

10 2.1.2 Planlagt oppstartstidspunkt Undersøkelsen kartlegger når kommunene planlegger å starte opp ØHD-tilbud for sine innbyggere. Av kommunene som svarte oppgir 12% at deres kommune har planlagt å åpne tilbud om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold i løpet av 1. halvår 2015 og 16% har planlagt oppstart i løpet av 2. halvår % planlegger å starte tilbudet fra , som også er datoen lovendringen vil pålegge kommunene å yte denne tjenesten. 1 svarer at oppstart er satt til senere enn og i 18% av kommunene foreligger det ingen konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud. Når har din kommune planlagt å åpne tilbud om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud? 1 18% 12% 16% 1. halvår halvår 2015 Fra Senere enn Det foreligger ingen konkrete planer for etablering av ØHD 44% Figur 4: Fordeling av planlagt oppstartstidspunkt for kommuner som besvarte spørreundersøkelsen (n=143). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Ved å sortere på helseregion er det mulig å avdekke at av kommuner som tilhører helseregion Sør-Øst, Vest, eller Midt-Norge, planlegger omtrent halvparten å starte opp tilbudet fra Videre oppgir 41% av kommuner i helseregion Nord at det ikke foreligger noen konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud. Tabell 2 på neste side gjengir planlagt oppstartstidspunkt gruppert etter helseregion Deloitte AS

11 Planlagt oppstartstidspunkt gruppert etter helseregion Planlagt oppstartstidspunkt Helseregion Sør-Øst Helseregion Nord Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Totalt 1. halvår (9%) 4 (1) 6 (18%) 3 (12%) 17 (12%) 2. halvår (11%) 6 (15%) 5 (15%) 7 (28%) 23 (16%) Fra (47%) 12 (31%) 16 (47%) 14 (56%) 63 (44%) Senere enn (22%) 1 (3%) 3 (9%) 0 (-) 14 (1) Det foreligger ingen konkrete planer for etablering av ØHD 5 (11%) 16 (41%) 4 (12%) 1 (4%) 26 (18%) Totalt 45 (10) 39 (10) 34 (10) 25 (10) 143 (10) Tabell 2: Fordeling av planlagt oppstartstidspunktet, gruppert etter helseregion (n=143). Prosent i parentes angir andel av kommuner i den respektive helseregionen. Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling I kommentarfeltene oppgir kommuner fra helseregion Nord allerede eksisterende tilbud svært lik ØHD, og uavklarte avtaler med samarbeidskommuner og/eller samarbeidende helsetjenester, som hovedårsak til at det ikke foreligger noen konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud. Eksisterende tilbud svært likt ØHD er den oftest nevnte enkeltårsaken. De kommunene som svarte at det ikke foreligger noen konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud ble sendt direkte til siste spørsmål om hvorfor det ikke skal etableres et tilbud i løpet av 2015, jfr. delkapittel 2.1.9, side 29. På grunn av dette vil utvalget for de påfølgende spørsmålene maksimalt bestå av de 117 kommunene som har konkrete planer for etablering av ØHD-tilbud Samarbeid med andre kommuner Antall samarbeidende kommuner Utenom kommuner der det ikke foreligger konkrete planer for etablering av ØHD, kartlegger undersøkelsen hvor mange kommuner som har planlagt å samarbeide om ØHD-tilbudet. 117 kommuner ble stilt dette spørsmålet og 7 av disse har planer om å delta i et interkommunalt tilbud der antall samarbeidende kommuner er avklart. 18 kommuner (15%) oppgir at de ikke skal samarbeide med andre kommuner, og for Deloitte AS

12 kommuner (14%) er ikke antall samarbeidende kommuner avklart. Omtrent ⅓ av planlagte interkommunale tilbud består av to til fire kommuner. Hvor mange kommuner har planlagt å samarbeide om ØHD-tilbudet? Antall samarbeidende kommuner Ingen 15% 2 15% 3 12% 4 12% 5 4% % 8 3% 9 6% 10 1% Flere enn 10 5% Ikke avklart 15% 3% 6% 9% 12% 15% Prosent av kommuner med konkret plan for oppstart Figur 5: Fordeling av antall samarbeidende kommuner (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Sett i forhold til kommunenes størrelse, viser undersøkelsen at blant små kommuner (< innbyggere) er det en relativt stor andel, i underkant av 2, der antall samarbeidende kommuner ikke er avklart. Da utvalget har en overvekt av små kommuner gir Figur 6 ellers et godt bilde av antall samarbeidende kommuner for denne gruppen. 15% av små kommuner har ingen samarbeid, ⅓ planlegger å delta i interkommunale tilbud med et fåtall andre kommuner, mens resten er relativt jevnt spredt utover skalaen. For mellomstore kommuner ( innbyggere) er det mest utbredt å være alene om ØHD-tilbudet, eller ha et tilbud bestående av to til seks kommuner. Mer enn halvparten av de mellomstore kommunene planlegger å delta i et tilbud bestående av tre til seks kommuner, og det er kun et fåtall som har planer om samarbeid med flere enn seks kommuner. Det er også kun kommuner med færre enn innbyggere som har planlagt å delta i interkommunale tilbud bestående av flere enn ti kommuner. For de største kommunene ( innbyggere) har ⅓ valgt å ikke samarbeide med andre kommuner Deloitte AS

13 Samarbeidsform og lokalisering av ØHD-tilbudet Videre kartlegger undersøkelsen om kommunen skal være vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Dette spørsmålet er ikke relevant for kommuner som er alene om ØHD-tilbudet og ble derfor kun stilt til de 99 kommunene som enten oppga et antall for samarbeidende kommuner, eller svarte at antall samarbeidende kommuner ikke var avklart. Av disse svarer 13% at de skal være vertskommunen, 63% svarer at de ikke skal være vertskommunen, 5% skal organisere samarbeidet som et interkommunalt selskap (IKS) og 3% har valgt en annen samarbeidsform enn vertskommunemodell eller IKS. For 16% er ikke samarbeidsform eller hvem som skal være vertskommune avklart. Skal din kommune være vertskommune i samarbeidet («Vertskommune» i henhold til 28-1 b og 28-1 c i kommuneloven)? 5% 3% 16% 13% Ja Nei Interkommunalt selskap (IKS) Annet Ikke avklart 63% Figur 6: Oversikt over hvorvidt kommunen det svares på vegne av skal være vertskommunen eller om det er valgt annen samarbeidsform enn vertskommunemodellen (n=99). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Når man tar hensyn til kommunestørrelse er det kun én av de små kommunene som også skal være vertskommunen. Åtte av de mellomstore og fire av de store kommunene oppgir at de skal vertskommunen. Videre er det kun små og mellomstore kommuner som svarer at samarbeidsform, eller hvem som skal være vertskommunen, ikke er avklart 13 av disse er små og tre er mellomstore. De samme 99 kommunene ble videre spurt hvorvidt tilbudet skulle lokaliseres i deres kommune. Her svarer 2 at tilbudet skal plasseres i deres kommune, 65% svarer avkreftende, og for 15% er lokaliseringen ikke endelig avklart. Av de som skal ha tilbudet plassert i sin kommune er seks kommuner i kategorien små, ni er mellomstore og fem er store Deloitte AS

14 Skal tilbudet være lokalisert i din kommune? Ja Nei Ikke avklart 15% Små (< 5 000) 25% 3 Mellomstore ( ) Store ( ) 2 65% 45% Figur 7: Venstre: Oversikt over hvorvidt tilbudet skal lokaliseres i respondentens kommune, gitt at kommunen skal delta i et interkommunalt samarbeid (n=99). Høyre: Fordeling av kommunestørrelse for de som skal ha tilbudet lokalisert i sin kommune (n=20). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Fysisk plassering av ØHD-tilbud Undersøkelsen kartlegger også hvor kommunene har planlagt å plassere ØHDtilbudet med hensyn til andre helsetjenester. Dette spørsmålet ble stilt til alle 117 kommuner som har konkrete planer for etablering av ØHD-tilbudet. 27% svarer at tilbudet skal være plassert i tilknytning til legevakt, 24% skal ha tilbudet tilknyttet sykehjem, 15% skal ha det tilknyttet lokalmedisinsk senter eller lignende, og i 13% av kommunene skal ØHD-tilbudet være tilknyttet sykehus, men plassene skal driftes av kommunen. 15% av kommunene svarer at fysisk plassering av tilbudet ikke er avklart, og 6% svarer annet/kombinasjon av flere helsetjenester. Blant de som svarer annet/kombinasjon av flere helsetjenester er det én kommune som skal ha tilbudet i tilknytning til hjemmetjenesten på omsorgssenter, mens de resterende planlegger en kombinasjon av legevakt og sykehus, legevakt og sykehjem, eller legevakt, sykehus og sykehjem. Ingen oppgir at de planlegger å ha ØHD-tilbudet uavhengig av andre helsetjenester. Figur 8 på neste side illustrerer fordeling av fysisk plassering med hensyn til andre helsetjenester Deloitte AS

15 Hvordan skal tilbudet organiseres? 6% 13% 15% 27% I tilknytning til legevakt I tilknytning til sykehjem I tilknytning til lokalmedisinsk senter e.l. I tilknytning til sykehus, men plassene skal driftes av kommunen Annet/Kombinasjon av flere Ikke avklart 15% 24% Figur 8: Fordeling av hvor kommuner planlegger å plassere tilbudet med hensyn til andre helsetjenester (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling På dette spørsmålet er det betydelig variasjon mellom kommuner som planlegger samarbeid om ØHD-tilbudet, og de som har planlagt å være alene om tilbudet. Av kommuner med planlagt interkommunalt samarbeid skal i overkant av ⅓ plassere tilbudet i tilknytning til legevakt. Av kommuner som skal ha tilbudet alene er det én kommune som skal plassere det i tilknytning til legevakt, mens samtlige av de resterende skal ha det i tilknytning til sykehjem. En mulig årsak kan være at kommuner som inngår et samarbeid om ØHD-tilbud enten allerede samarbeider om legevakt, eller har planer om å etablere en interkommunal legevakt, mens kommuner som skal ha tilbudet alene har et sykehjem med ledig kapasitet og/eller tilrettelagte forhold. Dette er derimot årsakssammenhenger undersøkelsen ikke har forsøkt å kartlegge og det er ikke mulig å trekke en sikker slutning angående årsaksforhold. Planer om å plassere tilbudet i tilknytning til legevakt ser også ut til å variere med kommunestørrelse. 2 av små kommuner planlegger å plassere tilbudet med legevakten, mens andelen er 39% og 44% for henholdsvis mellomstore og store kommuner. Tilknytning til sykehjem ser derimot ikke ut til å være påvirket av kommunestørrelse i like stor grad 25% av små kommuner skal ha tilbudet tilknyttet et sykehjem, mens litt over 2 av mellomstore og store kommuner planlegger det samme. Det er en viss variasjon med hensyn til plassering tilknyttet lokalmedisinsk senter, og små kommuner virker mer tilbøyelige til å plassere tilbudet i tilknytning til sykehus enn mellomstore og store kommuner. Figur 9 på neste side gjengir svarene om fysisk plassering etter kommunestørrelse Deloitte AS

16 Prosent av kommuner i størrelseskategori Oversikt over fysisk passering av ØHD-tilbudet etter kommunestørrelse 10 2 I tilknytning til legevakt I tilknytning til sykehjem % 16% 17% 4% 39% 21% 9% 3% 12% 44% 22% 22% I tilknytning til lokalmedisinsk senter e.l. I tilknytning til sykehus, men plassene skal driftes av komunnen Annet/Kombinasjon av flere Ikke avklart 17% 15% 11% Små (< 5 000) Mellomstore ( ) Store ( ) Kommunestørrelse Figur 9: Fordeling av hvor kommuner planlegger å plassere tilbudet i henhold til andre helsetjenester, gruppert etter kommunestørrelse (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Antall sengeplasser Kommuner med konkret plan for oppstart ble også spurt hvor mange senger ØHDtilbudet er planlagt å omfatte. Underveis i dataanalysen oppdaget Deloitte at spørsmålsformuleringen gir rom for ulik tolkning i de tilfeller kommunen skal delta i et interkommunalt samarbeid. Enkelte respondenter kan ha svart sin kommunes del av sengene på et interkommunalt tilbud, mens andre kan ha svart det antall senger ØHDtilbudet totalt skal omfatte. Av 117 kommuner som ble stilt dette spørsmålet svarer ⅓ at tilbudet skal omfatte én eller to sengeplasser. 1 planlegger å ha flere enn ti sengeplasser, mens 24% ikke har avklart antall senger. Figur 10 på neste side viser fordelingen av antall sengeplasser kommunene planlegger å etablere Deloitte AS

17 Hvor mange senger skal tilbudet omfatte? Antall sengeplasser Flere enn 10 Ikke avklart 1% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 8% 1 13% 19% 24% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% Prosent av kommuner med konkret plan for oppstart Figur 10: Fordeling av antall sengeplasser ØHD-tilbudet er planlagt å omfatte (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Organisering av legetjenesten Videre ble kommuner med konkrete planer for oppstart spurt hvordan legetjenesten er planlagt organisert i tilknytning til ØHD-tilbudet. På dette spørsmålet svarer 24% av de relevante kommunene at egne tilsatte leger har ansvar på dagtid, og legevakt dekker legetjenesten på kveld/natt. 12% planlegger å benytte sykehjemsleger på dagtid og legevakt på kveld/natt. 7% skal bruke fastleger på dagtid og legevakt på kveld/natt. For 9% er legetilsyn planlagt dekket gjennom bruk av kun legevakt, mens 6% svarer at egne tilsatte leger skal ivareta legedekningen på døgnbasis. Kategorien Annet inneholder hovedsakelig kommuner der egne tilsatte leger, sykehjemsleger eller fastleger dekker tilbudet på andre tidspunkter av døgnet enn det som er spesifisert i de andre svaralternativene. Én kommune planlegger å bruke turnusleger som skal gå i tredelt vaktordning med fastleger, og én skal ha tilsynslege tre ganger i uken og resten dekkes av legevakt Deloitte AS

18 Hvordan skal legetjenesten være organisert i tilknytning til ØHD-tilbudet? Organisering av legetjenesten Egne tilsatte leger på dagtid, legevakt på kveld/natt 24% Sykehjemslegene på dagtid, legevakt på kveld/natt 12% Legetilsyn skal dekkes gjennom bruk av legevakt Fastlegene har ansvar på dagtid, legevakt på kveld/natt Egne tilsatte leger ivaretar legedekningen på døgnbasis Annet 9% 7% 6% 4% Ikke avklart 38% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 Prosent av kommuner med konkret plan for oppstart Figur 11: Fordeling av hvordan legetjenesten tilknyttet ØHD-tilbudet skal være organisert (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Det er tidligere avdekket at kommuner som ikke skal samarbeide med andre nesten utelukkende har plassert tilbudet i tilknytning til sykehjem, jfr. delkapittel 2.1.4, side 14. Dette gjenspeiles også i organiseringen av legetjenesten, der sykehjemsleger på dagtid og legevakt kveld/natt utgjør det vanligste svaret (28%) for kommuner som ikke deltar i interkommunale samarbeid. Egne tilsatte leger som dekker ØHD-tilbudet på døgnbasis er også betydelig utbredt (22%) for kommuner som ikke samarbeider med andre. Videre planlegger ingen av disse kommunene å bruke kombinasjonen egne tilsatte leger på dagtid og legevakt på kveld/natt. For kommuner som deltar i et interkommunalt samarbeid, oppgir derimot ⅓ at de planlegger å bruke egne tilsatte leger på dagtid og legevakt på kveld/natt, og kun 4% har planer om å bruke egne tilsatte leger på døgnbasis. Sortert etter kommunestørrelse svarer 43% av små kommuner at de ikke har avklart hvordan legetjenesten skal organiseres. 36% av mellomstore kommuner svarer det samme, mens andelen er 11% for store kommuner. Andelen kommuner som vil bruke egne tilsatte leger på dagtid og legevakt kveld/natt er omtrent 2 for både små og mellomstore kommuner, mens 44% av store kommuner planlegger å benytte egne tilsatte leger på dagtid sammen med legevakt på kveld/natt. Kombinasjonen sykehjemsleger på dagtid og legevakt på kveld/natt skal benyttes av 12%, 9% og 22% av henholdsvis små, mellomstore og store kommuner. Videre er det ingen av de store Deloitte AS

19 kommunene som verken planlegger å dekke legetilsyn gjennom bruk av kun legevakt, eller kombinasjonen fastleger på dagtid og legevakt på kveld/natt. 38% av de 117 kommunene som besvarte spørsmålet oppgir at legetjenesten ikke er avklart. Tabell 3 grupperer disse kommunene etter planlagt oppstartstidspunkt. To kommuner med planlagt oppstartstidspunkt i løpet av 1. halvår 2015 svarer at de ikke har avklart hvordan legetjenesten tilknyttet ØHD-tilbudet skal organiseres, noe som tilsvarer 12% av kommunene med likt planlagt oppstartstidspunkt. Videre svarer ni, eller 39%, av kommunene med planlagt oppstartstidspunkt i løpet av 2015 at de ikke har avklart legetjenesten. Den største gruppen av kommuner med uavklart legetjeneste representeres av de som planlegger oppstart fra , både målt etter andel av de som svarer ikke avklart (71%) og etter prosent av kommuner med likt oppstartstidspunkt (51%). Kommuner med uavklart legetjeneste gruppert etter planlagt oppstartstidspunkt Planlagt oppstartstidspunkt 1. halvår halvår 2015 Fra Senere enn Totalt Antall Ikke avklart (andel i prosent) 2 (4%) 9 (2) 32 (71%) 2 (4%) 45 (10) Prosent av kommuner med likt oppstartstidspunkt 12% 39% 51% 14% 38% Tabell 3: Fordeling av kommuner som ikke har avklart organisering av legetjenesten tilknyttet ØHD-tilbudet, gruppert etter planlagt oppstartstidspunkt (n=45). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Planleggingsfasen knyttet til ØHD-tilbud Spørreundersøkelsen inneholdt totalt fem spørsmål for å kartlegge hvem som har vært involvert i planleggingsfasen av ØHD-tilbudet, om det har blitt igangsatt en prosess for valg av inklusjons- og eksklusjonskriterier, og eventuelt hvem som har vært involvert i denne prosessen. Respondentene ble også spurt om det er forhold rundt planleggingen som skaper usikkerhet om tidsplanen for etablering vil holde, og eventuelt hvilke forhold som skaper denne usikkerheten Deloitte AS

20 Involvering i planleggingsfasen Spørsmålet om hvem som er/var involvert i planleggingsfasen ble stilt til 117 kommuner, og det var mulig å velge flere svaralternativ. 7 svarer at fastleger er/var involvert i planleggingsfasen av tilbudet, og hos 57% er/var legevaktsleger involvert. Her er det verdt å merke seg at i en del kommuner er det fastleger som også deltar i / utgjør vaktkorpset for legevakten. For sykehjem og spesialisthelsetjenesten er andelen henholdsvis 5 og 42%. De fleste oppgir at også andre parter er/var involvert i planleggingsfasen. De vanligste som er nevnt i kommentarfeltet er kommuneadministrasjon, kommunesjefer/-overleger/-leger, rådmenn, ledere i helseog omsorgtjenesten og uspesifiserte tillitsvalgte. Hvem er/var involvert i planleggingsfasen av tilbudet? Involvert part Fastlegene 7 Legevaktslegene 57% Sykehjem 5 Spesialisthelsetjenesten 42% Andre 83% Prosent av kommuner med konkret plan for oppstart Figur 12: Fordeling av hvem som er/var involvert i planleggingsfasen av tilbudet, for kommuner med konkret plan for etablering av ØHD-tilbud (n=117). Kilde: Spørreundersøkelsen, Deloitte egen fremstilling Prosess for valg av inklusjons- og eksklusjonskriterier Deretter ble respondentene spurt om det har blitt igangsatt en prosess for utvelgelse av pasienter. Av totalt 117 kommuner svarer 44% at det har blitt igangsatt en prosess for utvelgelse av pasienter, 45% svarer at det ikke har blitt igangsatt en slik prosess og 1 vet ikke Deloitte AS

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger. Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer, vurderinger og anbefalinger Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner Disposisjon Litteraturgrunnlaget Bruken av ØHD-plassene Interkommunalt samarbeid Sentrale

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Nasjonal erfaringskonferanse, Bergen, 25. november 2014 Ingen endring i rammebetingelsene

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet. Thorstein Ouren, Helsedirektoratet

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet. Thorstein Ouren, Helsedirektoratet Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene det nasjonale perspektivet Thorstein Ouren, Helsedirektoratet Samhandlingskonferanse Svolvær, 11. juni 2015 Helsedirektoratets oppgaver Utvikle veiledningsmateriell

Detaljer

Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander*

Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander* Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander* Jayson Swanson, Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo e-mail: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD

Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD Hva trenger vi for å styrke ØHD-/KAD-plassene? Fakta og påstander ØHD/KAD KAD-forum Bodø 26.11.14 Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av samhandlingsreformen Helse-

Detaljer

Øhj-plasser status og framtid

Øhj-plasser status og framtid Øhj-plasser status og framtid Jon Hilmar Iversen, Prosjektdirektør koordinering samhandlingsreformen, Helsedirektoratet Bergen 10. mars 2014 - «Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning» 2 Formål

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold SANDEFJORD KOMMUNE Sykehuset i Vestfold HELSE Ni.* SØR-ØST Delavtale f)mellom Sandefjord kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

Kalde senger, varme mål Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud

Kalde senger, varme mål Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud Kalde senger, varme mål Erfaringer fra de første fire årene med kommunalt akutt døgntilbud Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner ehelse-konferansen 26-27/4-2016 Disposisjon Hva er kommunalt akutt

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

RAPPORT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGN- TILBUD- BRUK AV PLASSENE VED INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Helsedirektoratet. Rapport. September 2015.

RAPPORT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGN- TILBUD- BRUK AV PLASSENE VED INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Helsedirektoratet. Rapport. September 2015. Beregnet til Helsedirektoratet Dokument type Rapport Dato September 2015 RAPPORT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGN- TILBUD- BRUK AV PLASSENE VED INTERKOMMUNALT SAMARBEID RAPPORT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGN-TILBUD- BRUK

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Erfaringskonferanse, Gardermoen, 4. juni 2014 «Kommunene villedes til å bygge ut alt for mange KAD-senger

Detaljer

Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene

Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene Høringsversjon Avtale om etablering avøyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Notodden og Hjartdal Bygger på Delavtale (4.3.5) om plassertil døgnopphold

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

WWW.HARALDSPLASS.NO. Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

WWW.HARALDSPLASS.NO. Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Dato 25.11.2014 Bakgrunn Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er et privat ideelt somatisk sykehus, med ca. 170 senger totalt. Lokalsykehusfunksjon

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE HELSEFORETAKENES ERFARINGER

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE HELSEFORETAKENES ERFARINGER UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE HELSEFORETAKENES ERFARINGER DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET SEPTEMBER 2015 Sammendrag I denne rapporten beskrives resultatene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene

Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene Prosjekt «Helsehus for ØRU-kommunene - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold samlokalisert med felles legevakt» Presentasjon av prosjektets anbefalinger Politisk forankring og vedtak (1/2) ØRU-styret oversendte

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Trondheim kommune og. St. Olavs Hospital HF

Samarbeidsavtale. mellom. Trondheim kommune og. St. Olavs Hospital HF Revidert 14.6.2012 Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Gjeldende fra Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...3 3. Avtalens Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Målsettingene

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom Avtale om etablering av Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun mellom kommunene Namdalseid, Flatanger og Osen Gjeldende fra 20.02.2015 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Reformen og intensjonen hvilke utfordringer ligger i reformen? Hvilken rolle skal øyeblikkelig i kommunene ha og samhandling med akuttmottak? Thorstein Ouren, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avdeling

Detaljer

Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud

Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud Prosjekt: Utredning av grunnlaget og mulighet for etablering av observasjonssenger og øyeblikkelig hjelpefunksjon med døgntilbud Presentasjon av sykepleier Anette S. Lyssand leder av arbeidsgruppen Delmål

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innholdsfortegnelse Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Kommunale ø-hjelpsplasser og seleksjonskriterier Hvem skal hvor? Fremtidens geriatri hvor er vi og hvor går vi? 12. november 2013. Kommuneoverlege Kjell

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud Status per 2012/2013 Marianne Sundlisæter Skinner Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 5/2014 Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått?

Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Hvilke nye utfordringer har kommunene fått? Sigrid J. Askum, KS Helse Nasjonal erfaringskonferanse for utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet Hvordan går det? Forpliktende samarbeidsavtaler

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Viktige meldinger, utredninger og planer fra Regjeringen i 2015 NOU 2015:17 Først

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer