Årsplan Gullstølsbotn barnehage. Navnet på barnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015 2016 Gullstølsbotn barnehage. Navnet på barnehagen"

Transkript

1 Årsplan Gullstølsbotn barnehage Navnet på barnehagen

2 INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek Læring Barns medvirkning Inkluderende fellesskap Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Kultur/tradisjoner Plan for overgang barnehage - skole Samarbeid barnehage hjem Vurdering

3 Forord Bergen kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen bygger på barnehagens langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole

4 Velkommen til Gullstølsbotn barnehage Vår visjon: "Gullstølsbotn barnehage, et godt sted å være, leke og lære" Gullstølsbotn barnehage er en kommunal avdelingsbarnehage med 95 barn og 21 årsverk. Barna er fordelt på 6 avdelinger og barnehageåret består av to avdelinger med barn fra 1-3 år, en fra 2-6 år og tre fra 3-6 år. Barnehagen ligger sentralt på Bønes med barneskole, helsestasjon, legekontor og fysioterapi like ved. Barnehagen ligger i fine omgivelser med flott turterreng til sjø, skog og fjell i nærmiljøet. Våre 6 avdelinger har fått navn etter vår nærhet til skogen. Uteplassen ble oppgradert i Barnehagen er samlet på et plan med en avdeling i 2. etg. Midt i bygget finnes et stort fellesrom vi kaller Storstuen. Det er god adkomst for funksjonshemmede barn og voksne. Vi legger vekt på felleskap på tvers av avdelingene, og barna har mulighet for å bruke hele huset til lek og aktiviteter. Det er et tett samarbeid mellom avdelingene og barna blir godt kjent med alle voksne og barn på tvers av avdelingene. Førskolebarna vil bestå av 30 barn som er fordelt på fire avdelinger. De vil ha mange felles aktiviteter gjennom året. Pedagogisk relasjonskompetanse I barnehageåret vil hovedsatsingsområdet være pedagogisk relasjonskompetanse. Det handler om å møte barnet der det er i sin utvikling. Små barn er sosiale individ som aktivt søker og går inn i relasjon til andre barn og voksne. Barnet blir til i møte med sine omgivelser, og i dette møtet bygger barnet identitet og kunnskap som gir mening til barnets liv. Det viktigste elementet i barnets barnehagedag er personalet. Bergen kommune sine verdier er: "Varme, inkluderende og ser barnet" Gjennom vårt arbeid med vår visjon, våre verdier, mål og satsingsområder skal vi se vårt barnesyn. Vi skal se barn som likeverdige subjekt med rett til å medvirke i egen hverdag. Læring skjer gjennom erfaring og aktiv utforsking av omverdenen med egne sanser. Dette krever at personalet er oppriktig interessert i hva barn har å si, og tar det med videre i det pedagogiske arbeidet. Dette betyr at personalgruppen skal ha kunnskap om barns utvikling og lek. De skal kunne vurdere egen praksis og reflektere over de valg de tar i det daglige for å fremme barns læring. Andre sentrale områder Det vil fortsatt være stort fokus på de øvrige satsingsområdene til Bergen kommune som er språk som basiskompetanse og matematisk kompetanse. Målet er at alle barnehagebarn vil møte igjen barnehagens satsinger og fagområder i skolens fag for å skape helhet i læringsløpet deres.

5 Samspillsmetoden Dialog Barnehagen har siden 2000 valgt å jobbe med samspillsmetoden Dialog som er et sentralt pedagogisk redskap for å styrke samspillet mellom mennesker. Det er en væremåte som styrker kvaliteten av samspillet. Dialog bygger på et humanistisk verdisyn med fokus på: Likeverd: alle har sin opplevelse av virkeligheten og alles opplevelser er like viktige. Empati/det effektive: man møter andre i større grad på følelser enn atferd. Ressurser: alle har iboende ressurser og endringspotensial. Endring skjer fordi disse ressursene får anledning til å vise seg fram. Samspillsmetoden Dialog omhandler 7 prinsipper om godt samspill mellom barn barn, mellom barn -voksne og mellom voksne-voksne. Prinsipp 1: Prinsipp 2: Prinsipp 3: Prinsipp 4: Prinsipp 5: Prinsipp 6: Prinsipp 7: Vis at du bryr deg om barnet Juster deg til barnet Snakk positivt om det barnet gjør eller er opptatt av Gi ros og annerkjennelse Felles fokus Gi mening til barnas opplevelser Sett positive grenser Innhold og struktur Vi har åpent fra og følger skoleruten. Vi tilpasser dagsrytmen til barnas alder. Personalet består av: Enhetsleder Pedagogisk konsulent 6 pedagogiske ledere 2 førskolelærere 10 assistenter/fagarbeidere Støttepedagoger/spesialpedagoger/musikkpedagoger varierer etter behov Gjennom året vil vi samarbeide med Høgskolen i Bergen og ulike videregående skoler, blant annet tar vi imot studenter, lærling og elever i tillegg til at 4 pedagogiske ledere skal ta videreutdanning i veiledning kommende år i regi av HIB.

6 Kap 1 Omsorg Personalets varme og omsorgsfulle tilstedeværelse skal være preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og vilje til positivt samspill. Det å bry seg, å vise glede i samspill med barn skal være grunnlag for alt arbeid vi gjør i barnehagen. Å bli sett er et av de mest grunnleggende følelsesmessige behov hos oss mennesker. At noen gir oss positiv oppmerksomhet, gir oss et smil og viser både med ord og kroppsspråk at de liker oss. Relasjonene i barnehagen skal være preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Kriterier: Arbeidsmetode: Barnet blir tatt på alvor og møtt ut fra individuelle behov. Personalet blir kjent med barna og foreldrene, vi bruker navnene deres aktivt, har blikk kontakt og snakker positivt med og om barnet. Barnet skal få oppleve å medvirke i sin hverdag. Personalet er tilstedeværende voksne som er lydhør og bekrefter barna i det de er opptatt av. Barnet skal oppleve glede ved tilhørighet til seg selv og andre. Personalet skal være gode rollemodeller gjennom egen væremåte, og bidra til at barna får utvikle sin evne til empati og omsorg. Barnet blir trøstet og støttet. Personalet har alltid et fang og et lyttende øyeblikk til å ivareta barnet og deres følelser.

7 Kap 2 Danning Danning er det som skjer i barnets samspill med omgivelsene og er en kontinuerlig prosess som varer livet ut. Medvirkning i hverdagen er viktig som grunnlag for dannelse. Bare i fellesskap med andre lærer en seg selv å kjenne. Personalet veileder og støtter barna i forhold til å finne balanse mellom sosiale krav og egne behov. Vi skal være en barnehage som bygger på demokrati og delaktighet. Dette handler ikke om at alle kan få gjøre som de selv vil, men om å gi rom for å tenke fritt og samtidig respektere andre. Barna skal reflektere over egne handlinger og væremåter. Kriterier: Arbeidsmetode: Barnet skal få erfaring og en begynnende forståelse for demokratiske prosesser, rettigheter og plikter i det norske samfunnet via hverdagen i barnehagen. Personalet er gode rollemodeller og er støttende til stede når barna bygger relasjoner og deltar i samspill. Personalet skal legge til rette for medvirkning og demokratiske prosesser. Barnet blir sett, hørt og verdsatt. Personalet støtter og veileder barna til å bli trygge på seg selv og oppmuntre dem til å dele sin kunnskap, omsorg og empati for andre. Aktivt bruk av samspillsmetoden Dialog Personalet reflekterer rundt barnets hverdag på bakgrunn av observasjoner/praksisfortellinger. Barnet blir tatt på alvor. Personalet viser respekt ved å være tilstede og tilgjengelig. Personalet skal snakke om og vise respekt og toleranse for hverandres likheter og ulikheter.

8 Kap 3 Lek Ved å ha fokus på lek, har vi også fokus på barnet. Vi ser at barna blir venner gjennom leken og at de får mye kunnskap om det å omgås andre på en akseptabel måte. Barna lærer av hverandre. Lek har en verdi i seg selv og er den aktiviteten barna velger når de har opparbeidet trygghet og tillit til barnehagen. Tiden i barnehagen er starten på et utdanningsløp som går over mange år. Vi ser på leken som den største læringsarenaen for barn og at barn lærer best gjennom lek. Barn lærer sosiale spilleregler, i tillegg til språk, ord og begreper, samt utvikling av tidsbegrepet. Barnas lek skal ha en høy egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Kriterier: Arbeidsmetode: Barnehagens omgivelser ute og inne er lagt til rette for barns lek. Personalet skal legge til rette for rollelek både inne og ute ved å hente frem ulike rekvisitter etter ønsker og behov. Personalet skal legge til rette for et godt fysisk miljø. Barna skal bli støttet og inspirert til å videreutvikle leken. Personalet skal tilby barna plass og tid til lek, gjennom tilstedeværende og engasjerte voksne. Personalet skal gi rom og vennskap på tvers av avdelingene. Personalet skal hjelpe barna med å kommunisere tanker, meninger, ønsker og intensjoner slik at de blir en aktiv deltaker i leken.

9 Kap 4 Læring For å sikre alle barn gode utviklingsmuligheter er barnehagen styrket som læringsarena gjennom politiske føringer. Målet er at barn i barnehagen skal få en felles plattform og en god start på den livslange læringen. Det er derfor en sammenheng mellom rammeplanens bestemmelser om barnehagens innhold og grunnskolens føringer om grunnleggende ferdigheter og kompetansemål for de ulike fagene. Barnehagens læringsmiljø skal gi utfordringer innenfor trygge rammer og være tilpasset det enkelte barn. Vi har et helhetlig læringssyn der utgangspunktet er at barn er kompetente og lærer gjennom alt de opplever. Barn lærer i samspill med andre mennesker og med miljøet rundt seg hele livet. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt er utgangspunktet for læring og mestring det beste. Ta barns nysgjerrighet og kreativitet på alvor, og stimulere deres forskertrang med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. Kriterier: Arbeidsmetode: Personalet gir barna individuelle og felles utfordringer og har et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Personalet skal tilrettelegge for gode pedagogiske prosesser hele dagen og rommene og materiale er godt tilgjengelig for barna. Barn og voksne søker informasjon og læring sammen. Vi legger til rette for at barna hjelper og lærer av hverandre. Personalet gir rom for at barna deltar i praktisk arbeid og får ansvarsoppgaver. Personalet skal gi barna varierte opplevelser. Personalet følger barns innspill, interesser og vekker deres nysgjerrighet og kreativitet. Personalet formidler kunnskap og engasjerer barna til å gjøre nye erfaringer. Personalet setter ord på erfaringer barnet gjør og skaper refleksjon sammen med barnet.

10 Kap 5 Barns medvirkning Barn gir både kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det. De minste barna gir uttrykk i form av kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Barnas følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Barna må støttes til å undre seg og stille spørsmål, og anerkjennes for tanker og meninger. De voksne må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres holdninger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. I barnehagen skal vi gi rom for barna sine ulike perspektiv og vise respekt for barna sine intensjoner og opplevelsesverdener. God kommunikasjon mellom voksne og barn er en forutsetning for barns medvirkning. Vi skal legge til rette for at barna skal få være delaktige i planlegging av sin egen hverdag ut fra alder og modenhet. Kriterier: Arbeidsmetode: Barnas interesser er synlige i avdelingen og i barnehagen. Følge opp barnas initiativ. Personalet skal gi barna mulighet til å påvirke sin hverdag gjennom at barna deltar aktivt i planlegging av prosjekter og aktiviteter. Personalet skal jakte på barnas interesser og perspektiv. Personalet skal være fleksible i forhold til planer og barna sine innspill. Personalet skal lytte til barna, prøve å forstå deres måte å tenke på Personalet skal møte barna med følelsesmessig nærvær og støtte barnas lekenhet. Personalet skal ha respekt for barnas innspill Personalet skal være i stand til å endre perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel. Gjennom å jobbe for et miljø der alle, både barn og voksne har like stor verdi, legger vi et godt grunnlag for å jobbe for barns medvirkning. I et demokratisk samfunn har alle like stor rett til å si det de mener, rett til å være uenig med andre og lære at andre kan være uenig med dem. Men vi har ikke rett til alltid å ha rett og heller ikke alltid få det på vår måte. Det handler om å lære seg å fungere sammen med mange andre mennesker og det handler om å lære at man har mulighet til å påvirke sitt eget og andres liv gjennom aktiv deltagelse. (Kari Pape 2006)

11 Kap 6 Inkluderende fellesskap Inkludering betyr fellesskap mellom mennesker. Det handler om akseptering, respekt og toleranse og å være en del av helheten. Barnehagens verdigrunnlag og holdninger viser at selv om vi aller er forskjellige, så har vi like behov med henhold til aktivitet, omsorg, samvær, vennskap, oppmuntring og nærhet. Personalet skal legge til rette for at barna lett kan ta del i det sosiale fellesskapet, og støtte de som strever med å komme inn i lek og andre aktiviteter uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, eller etnisk/kulturell bakgrunn. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlag for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper. Alle barn uansett kjønn, alder, familiebakgrunn og funksjonsnivå skal oppleve at de er betydningsfulle og en del av fellesskapet. Kriterier: Arbeidsmetode: Barnet blir ivaretatt og møtt ut fra sine behov. Personalet skal ha kunnskap om variasjoner i samfunnet og kan tilpasse hverdagen til det enkelte barn. Personalet skal gi gutter og jenter like muligheter. Personalet skal være bevisst på hvordan de gir oppmerksomhet og organiserer aktiviteter og det fysiske miljøet ut fra barnas ulike forutsetninger, behov og interesser. Barnet viser omsorg for hverandre og er inkluderende. Personalet skal ivareta barnas rett til å være annerledes i fellesskapet. Personalet skal anerkjenne og løfte frem det unike i hvert enkelt barn. Personalet skal hjelpe barnet til å få respekt for mennesker uansett kultur, religion, funksjonsnivå og etnisk bakgrunn.

12 Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagen skal ha et språkmiljø der barna får god mulighet til å utvikle evne til kommunikasjon med andre i varierte situasjoner, og der de kan være språklig aktive. Barnehagen skal gi barna erfaringer som gir dem god begrepsforståelse og et godt ordforråd. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Begynnende språkforståelse. Kunne tolke kroppsspråk. Begynnende samlek via språket. Kunne uttrykke ønsker og behov, både kroppslig og verbalt. Lære enkle sanger, rim og regler Mestre mål i henhold til TRAS skjema 3-4 år Utvide ordforrådet. Formulere ønsker verbalt. Samlek via språket. Øve på å avtale lekekontakter. Utvikle tegneutrykkene sine, gjenkalle opplevelser via tegning. Rime og fortelle enkle vitser. Mestre mål i henhold til TRAS skjema 5-6 år Kunne være i dialog med andre, og kunne kommunisere med omverdenen. Holde en samtale med en viss sammenheng. Utvikle et så grammatisk korrekt språk som mulig. (Bøying av verb, bruke rette preposisjoner, rette bøyninger av verb) Høre forskjell på ulike språklyder. Gjøre barna oppmerksom på klokke og tid. Mestre mål i henhold til TRAS skjema Aktivt læringsmiljø, bruke konkreter, benevne alle ting og handlinger med ord. Bruke språkposer i arbeidet med eventyr. Lese bøker. Bruke språket aktivt i stellesituasjoner og påkledning. Legge til rette for små grupper i lek. Benevne alt på bordet ved måltid, øve på å sende. Øve på munnmotorikk. Stimulerer til samtale og setninger, ved alle aktiviteter. Bruke språkposer. Språkgrupper. Lese bøker. Lære sanger. Legge til rette for små grupper i lek. Bearbeide felles opplevelser, som for eksempel turer Bruke «Språksprell» som metode gjennom hele året. Lære nye sanger og tekster. Lytte og bli kjent med lyder. Klappe stavelser. Rime og tøyse med språket. Ha gåter og vitser som satsing i en periode. Skrive og tegne i turbok etter turer. Bruke språkposer. Språkgrupper. Lese bøker. Legge til rette for små grupper i lek. Bruke «Fonomagika», artikulasjon/lydverktøy

13 Kap 8 Kropp, bevegelse og helse Barnehagen skal gi barna positive erfaringer der mestringsfølelsen stimuleres. Vi skal legge til rette for at barna gis allsidige, fysiske og motoriske opplevelser. Videre skal barna tilegne seg kunnskap om gode vaner og holdninger vedrørende kost, hygiene, aktivitet og hvile. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Barna skal oppøve grunnleggende grov- og finmotoriske ferdigheter Lære seg å gå. Kunne spise og drikke selv. Kunne komme seg opp på stolen selv. Renslighetstrening. Kle av/på seg. Gå i variert terreng. Bordskikk Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige. De skal tilegne seg gode vaner i form av en kropp i bevegelse og et sunt kosthold 3-4 år Barna skal oppøve grunnleggende grov- og finmotoriske ferdigheter Kunne kle på og av seg selv. Bleie fri. Barna skal tilegne seg god hygiene. Kunne smøre sin egen mat. Bordskikk Mestre blyantgrep Gå i variert terreng, og mestre lengre turer Bruke barnehagens allsidige nærmiljø. for eksempel Langeskogen, gapahuken. Ute hver dag hele året igjennom Turdag hver uke Vi tilrettelegger for at barna skal kunne komme opp og gå. Stimulere til å klatre, balansere, løpe, hoppe Vi øver på å spise og drikke selv. Vi har faste toalettrutiner. Tilpasser turer etter barnets utvikling, etter hvert øve på å gå i ulendt terreng. Leke i sandkassen. Øve på å gå to og to på tur Bruke barnehagens allsidige nærmiljø. for eksempel Langeskogen, Kyrkjetangen, Løvstakken og Bønes Arena Ute hver dag hele året igjennom Øve påkledning, bruke tid. Faste toalettrutiner. Fast utetid. Kosthold som tema. Mestre egen kropp, «jeg kan» Barnehagen skal bidra tik at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige Finmotorisk trening gjennom for eksempel perle, tegning, klipping. Gå på turer i ulendt terreng Hoste i armen, vaske hender og bruke antibac

14 5-6 år Ute hver dag hele året i gjennom Barna skal oppøve grunnleggende grov- og finmotoriske ferdigheter Barna skal tilegne seg et sunt kosthold, og vise bordskikk Barna skal tilegne seg god hygiene. Barna skal ha utholdenhet og motorikk til å gå lengre turer Barnehagen skal bidra tik at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og at alle er forskjellige Bruke barnehagens allsidige nærmiljø. for eksempel Langeskogen, Kyrkjetangen, Løvstakken og Bønes Arena Ute hver dag hele året i gjennom Gå lange turer i ulendt terreng. Øve kroppsbeherskelse gjennom grovmotoriske aktiviteter i storstuen. Sykkeltid for de eldste. Sykkel/sparkesykkelturer på våren. Fast utetid hver dag. Ballbeherskelse gjennom balltrening. Hoppetau og svingtau. Finmotorisk trening gjennom perling, sying og veving. Øve blyantgrep. Øve selvstendighet, feks å knyte skolisser, lukke glidelåser og ta buksen over skoene Hoste i armen, vaske hender og bruke antibac

15 Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet og sitt personlige uttrykk. Samtidig skal det å skape noe i fellesskap med andre bidra til samhørighet. Barna skal få rikelig erfaring med ulike metoder og teknikker. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Oppleve skaperglede ved ulikt materiell og teknikker. Barna skal få utrykke seg gjennom estetiske retninger som musikk, forming, dans og drama Kulturopplevelser i og utenfor barnehagen 3-4 år Oppleve skaperglede ved ulikt materiell og teknikker. Barna skal få utrykke seg gjennom estetiske retninger som musikk, forming, dans og drama Kunne delta i noe på scenen, når det gjelder drama. Ta enkle roller. Øve på å være publikum, sitte i ro, lytte og se Kulturopplevelser i og utenfor barnehagen 5-6 år Oppleve skaperglede ved ulikt materiell og teknikker. Barna skal få utrykke seg gjennom estetiske retninger som musikk, forming, dans og drama Barna skal få kulturopplevelser i og utenfor barnehagen Male, tegne, lime, finger male, krølle silkepapir, bruke svamp. Bruke drama i lek og fortelling. Dans og sang Fellessamling for hele barnehagen Museums- og teater-besøk Ulike maleteknikker som svamping, maling ved bruk av smale pensler, lime og klippe Bearbeide opplevelser gjennom egne kunstuttrykk Fellessamling for hele barnehagen. Dans og sang Bibliotek besøk Teaterbesøk De voksne må ha forståelse for barnas utvikling i å kunne uttrykke seg og se og hjelpe barnet til å bli fornøyd med sin egen prestasjon Besøk på ulike arbeidsplasser Tørre å stå frem ved drama/teater forestillinger i storstuen. Være et godt og lyttende publikum Barna skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt Ansvar for juleforestilling, vise den for første trinn Klippe etter streker, fargelegge innenfor streker. Bli kjent med ulike materialer og teknikker

16 Kap 10 Natur, miljø og teknikk Barna skal få oppleve gleden ved å ferdes i naturen, og få en grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Få gode og positive naturopplevelser, se endringer i naturen Gå i ulendt terreng og oppleve naturen. Bruke sansene ute, som å ta på og lukte. Lære natur-vett Erfare og undre seg over vannets ulike egenskaper Bruke lysbord til å undersøke diverse ting fra naturen Forske på småkryp/husdyr Få kjennskap til digitalt verktøy/smart Board Kildesortering 3-4 år Få kjennskap til årstidene og hva som skjer i de ulike periodene Bli kjent med ulike småkryp i ulike miljøer Eksperimentere om det vi ser og finner i naturen Bruke digitalt verktøy/ smart Board Få begynnende kunnskap om kjemiske og fysiske forsøk Kildesortering 5-6 år Eksperimentere om det vi ser og finner i naturen Fortsette å få kjennskap til årstidene og hva som skjer i de ulike tidene Få begynnende kunnskap om Få begynnende kjennskap til fotoapparat, pc, Smart Board etc. Vi sorterer avfall i plast, papir, mat og restavfall Benevne de vanligste trær, blomster og insekter som vi opplever i naturen. Lære natur-vett Lese naturbøker og bruke oppslagsverk Kjemiske og fysiske forsøk (hva flyter og synker, lage vulkan av bakepulver, olje i vann, etc) Øve på å benytte oss av Smart- Board. Bruke lysbord til fargespill, maleteknikker, undersøke blader, osv Vi sorterer avfall i plast, papir, mat og restavfall. Diverse forsøk om hva som kan resirkuleres i naturen, plukke boss, rydde ute Benevne de vanligste trær, blomster og insekter som vi opplever i naturen Lære natur-vett Kjemiske og fysiske forsøk

17 kjemiske og fysiske forsøk Benytte oss av Smart Board Bruke digitalt verktøy/ smart Board Kildesortering Bruke lysbord til fargespill, maleteknikker, undersøke blader osv Vi sorterer avfall i plast, papir, mat og restavfall

18 Kap 11 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal støtte barna i deres tilegnelse av samfunnets grunnleggende normer, regler og verdier. Vi skal bidra til at det skapes toleranse, respekt og interesse for hverandres bakgrunn, kulturelle identitet og religion. Vi benytter oss av filosofiske samtaler i både planlagte- og hverdagssituasjoner for at barna skal tenke over etiske spørsmål. Vi stiller undrende spørsmål sammen med barna. Vi gir de tid og mulighet til å reflektere, og til å tenke over ting selv. Personalet skal være lydhør og bidra til at vi har en kultur som gir rikelig med muligheter for samtaler om viktige grunnleggende spørsmål. Personalet skal bidra til at barna blir kjent med de verdier og holdninger som er i samfunnet, og som fremmer toleranse og nysgjerrighet for andre mennesker. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Vise omsorg for hverandre og kunne trøste. Uttrykke følelser og ønsker. Begynne å forstå forskjell på rett og galt Null toleranse for mobbing 3-4 år Behandle hverandre med respekt Null toleranse for mobbing Å undre seg over livets gang Rollespill med hånd-dukker, personalet kan spille roller for å vise omsorg og uttrykke følelser. Samspillsmetoden Dialog. Voksne gir positiv oppmerksomhet der barna viser empati og forståelse for hverandre Bli kjent med julebudskapet og påskebudskapet De voksne skal observere og motvirke utestenging og reagere med en gang De voksne er tilstede i leken og er nysgjerrige og undrer seg sammen med barna. Bruke bilder, bøker for å belyse etiske spørsmål Bli litt kjent med andre kulturer og livssyn Hjelpe barnet i sin utvikling av empati Barnesamtaler/intervju Bli kjent med jule og påskebudskap som utgangspunkt til etiske refleksjoner De voksne skal observere og motvirke utestenging og reagere med en gang Dialoggrupper med barn

19 5-6 år Kunne se andres behov og handle utfra det. Likeverdig behandling av hverandre med respekt og toleranse for ulikheter Forstå forskjell på rett og galt, med et ønske om å handle riktig Ha vennskap som tema i starten av året Voksne skaper rom for gode samtaler gjennom hverdagsaktiviteter, lesestunder og samlingsstunder Null toleranse for mobbing Barnesamtaler/intervju Skape gruppefølelse og et inkluderende miljø Temasamlinger, rollespill med voksne og barn Kjennskap til tradisjoner ved høytider og ulike religioner knyttet til barnehagens mangfold. Filosofiske samtaler Vi deltar på jule- og påskevandring i kirken De voksne skal observere og motvirke utestenging og reagere med en gang

20 Kap 12 Nærmiljø og samfunn Fagområdet nærmiljø og samfunn er en viktig del av barnehagen, fordi dette gir identitet til barna som går der. Barna er en stor del av samfunnet, og er derfor spesielt med på å farge nærmiljøet. Barna skal få medvirke, utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De skal være en del av nærmiljøet ved å bli kjent med de ulike institusjoner i området. Samfunnet og miljøet vi lever i er stadig i utvikling og endring. Barnehagen spiller en viktig rolle mht. å legge til rette for at både barn og voksne kan fungere i et stadig mer informasjons- og kunnskapsbasert samfunn. Barna er kjent med mangfoldet og mulighetene som finnes i nærmiljøet, og ser barnehagen og nærmiljøet i sammenheng med samfunnet for øvrig. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Kjennskap til seg selv og familien sin. Bli kjent med nærmiljøet Få kjennskap til andre land gjennom markering av FN-dagen Gi alle like muligheter uavhengig av kjønn 3-4 år Bli kjent med nærmiljøet sitt Få kjennskap til andre land gjennom markering av FN-dagen Lage hus til hvert enkelt barn med bilder av familien. Fokus på ulike nasjonaliteter. Barna skal få erfare at de er en del av fellesskapet. Bruke ulike transportmiddel (buss, tog, bybane) Blande jenter og gutter i lek Vi går til husene til barna, i nærmiljøet, for å se hvor de bor. Tur til Gapahuken Bevisstgjøre barna at det finnes forskjellige arbeidsplasser, med fokus på likestilling Fokus på ulike nasjonaliteter. Barna skal få erfare at de er en del av fellesskapet. Gi alle like muligheter uavhengig av kjønn 5-6 år Barna skal kjenne sitt og de andres bomiljø. Kjenne til navn, adresse, familiemedlemmer, alder osv. Kjenne til enkle trafikkregler Bruke ulike transportmiddel (buss, tog, bybane). Samtaler/leke rundt temaet yrker(butikk, sykehus, bussjåfør, e.l.) Vi går turer i nærmiljøet, og ser på husene til barna som bor i nærheten. Lage kart over hvor alle barna bor. Vi tar bilder av barna, og lager et felles hus. Ser på transportmidler

21 Få kjennskap til andre land gjennom markering av FN-dagen Bevisstgjøre barna at det finnes forskjellige arbeidsplasser, med fokus på likestilling Gi alle like muligheter uavhengig av kjønn og ulike institusjoner i nærmiljøet. Studiebesøk på ulike arbeidsplasser. Turer til Gapahuken, Løvstakken, Kyrkjetangen og Langeskogen. Fokus på ulike nasjonaliteter. Barna skal få erfare at de er en del av fellesskapet. Bruke ulike transportmiddel (buss, tog, bybane) Samtaler/leke rundt temaet yrker: (butikk, sykehus, bussjåfør o.l.) Samarbeid med Gullstølstunet.

22 Kap 13 Antall, rom og form Antall, rom og form er noe som barna har et forhold til fra tidlig alder og som skaper mening, struktur og oversikt i barns hverdag og liv generelt. Barna utvikler matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Fra de er små skal de lære å se muligheter og utfordringer på veien mot en matematisk forståelse, og vite hvilke verktøy de skal benytte seg av. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter i barnehagen får barna utviklet sin matematiske kompetanse og evne til logisk tenkning. ALDER MÅL (individuelle hensyn) EKSEMPEL PÅ METODE 1-2 år Bli kjent med ulike former og utforske rom. Kjenne igjen primærfargene. Kunne telle til 5 Kunne stor og liten Kunne peke på navnet sitt etter hvert. Bruke konkreter og la de få utforske formene, utforske romfølelse Gjenkjenne sirkel, trekant og firkant Rim og regler. Bruke faste landemerker, forstå enkle rombegreper for å lokalisere og orientere seg Bevegelsesleker, variert fysisk aktivitet, for eksempel hinderløyper/ ute/inne(rom/retning) Sette ord på ting du benevner å tilrettelegge for plasseringsord 3-4 år Kunne ulike former som sirkel, trekant, firkant, rektangel og trapes Lære tallbegrep. Bli kjent med rom og lokalisering. Bli kjent med terning i spill. Kunne delta i spill Kunne mengden 5 Huske faste stier og ruter hjem til barnehager fra turer Bruke mattesekken, matteposer, mattespill, sorterings spill. Ha synlige tall i barnehagen. Bruke sanger og leke med tall, telling, mengder. De voksne bruker begreper bevisst og bruker matematiske begreper sammen med barna. Borddekking En til en telling Pardeling Orientere seg ut fra seg selv og ut i fra et begrenset mentalt kart. Sortere Huske faste stier og ruter hjem til barnehager fra turer og undre seg over retning. (Blindebukk tampen brenner)

23 5-6 år Kunne bruke de ulike matematiske begrepene. Få erfaring med å klassifisere og sortere. Få gode tallbegreper og tall forståelse Kunne delta i et spill (og tåle å tape) Forstå mengde opp til 5. Bruke mattesekken, matteposer, mattespill, sorterings spill. Posisjon/plassering begrepene, men også forståelsen, at plasseringen spiller en rolle, mønster og likheter, mål og vekt, tallbegreper, assossiasjoner til tallene. Måle avstander med målebånd, pinner osv. Lek og aktivitetsgrupper på rom (matematiske spill, sorteringsspill, klosser, mål og vekt) Kart på «Google Street Wiew» å finne et mål. «Finn to like» «Full-tom»

24 Kap 14 Kultur/tradisjoner Samfunnet barna vokser opp i er stadig i endring. Det blir til i en spenning mellom tradisjoner og fornyelse. Vi ønsker å holde på tradisjoner, samtidig er det viktig at det er rom for at barna, foreldre og personalet får komme med innspill som utvikler og endrer tradisjonene. Vi vil at barna skal ta med seg det beste fra vår kultur, samt å skape sin egen. Barns selvlagde kultur henger i stor grad sammen med barns medvirkning og skaperglede. Vi tar vare på arven vår samt utvikler den videre. Måned Lokale begivenheter Viktige datoer August September Oktober November Desember Nytt barnehageår Tilvenning nye barn Førstegangssamtale med nye foreldre Starter med faste planer Bli kjent dag for nye og «gamle» barn og foreldre (arr. av FAU)? Nasjonal brannvernuke (uke 38) Startsamtalen (for nye foreldre) FN-dag Juleverksted (arr. av FAU) Kirkevandring Julespill for barna Luciafeiring med Førskolebarna Julelunsj for personalet Nissefest Barnehagen åpner etter ferien Planleggingsdag Foreldremøte Planleggingsdag Fotografering FN-dagen Planleggingsdag Julespill Luciatog Julelunsj Nissefest Januar Vintermarsj Vintermarsj Februar Mars April Mai Juni Foreldrekaffe Karneval Påskefrokost, foreldre inviteres Påskevandring i Kirken Overnatting for Førskolebarna Foreldresamtaler Sommerfest for barn, foreldre og søsken Besøksdager internt Besøksdag for nye barn Foreldremøte for nye foreldre Blåtur for barna Uke 5: Foreldrekaffe Planleggingsdag Karneval Revehiet/Bjørnehiet Ugleredet/Maurtuen Lerkeredet/Humlebolet Overnatting Førskolebarna Planleggingsdag Sommerfest Besøksdager Foreldremøte nye foreldre Blåtur Juli Sommerlukking Uke Barnehagen åpner igjen

25 Kap 15 Plan for overgang barnehage - skole Livslang læring: Både i Rammeplanen for barnehagen og i Kunnskapsløftet brukes begrepet «livslang læring». Dette innebærer å se sammenhengen mellom tiden i barnehagen, tiden i skolen og videre ellers i livet. For å få til dette er samarbeid og sammenheng viktig mellom barnehage og skole, for å sikre barna trygghet, kontinuitet og helhet i utviklingsforløpet. Gi barna trygghet i forhold til overgangen fra barnehage til skole. Kriterier: Arbeidsmetode: Vi følger Bergen kommune sin «Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» Barna skal oppleve mestring og selvstendighet rundt det som forventes ved skolestart. Eksempler på dette kan være å rekke opp hånden, vente på tur, gå på toalettet alene, konsentrere seg, og deltakelse i lek og sosialt samvær. Egen førskolegruppe på tvers av avdelingene. En overnatting i barnehagen for førskolegruppen. Benytter flerbrukshallen på Bønes skole. Høytidelig avslutning for førskolebarna på sommerfesten. Følge opp avtale mellom barnehagen og Bønes skole. I februar inviteres en gruppe 2. klassinger som har gått i barnehagen for å fortelle om sin skolestart på Bønes skole. I tillegg til vanlig førskoledag om våren sammen med foresatte besøker førskolegruppen skolen for omvisning sammen med personalet fra barnehagen. Pedagogisk leder har en overføringssamtale med 1. klasse lærerne med fokus på hva barnet mestrer og hva de trenger særskilt støtte til.

26 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem God dialog mellom personale og foreldre er en forutsetning for et godt samarbeid, og vi ønsker at samarbeidet mellom foreldre, barn og personale skal bygge på gjensidig respekt, tillit og ansvar. Gjennom dokumentasjon på barnehagens vegger vil en kunne få innblikk i prosjekter barna arbeider med. Vi ønsker å knytte en enda tettere kontakt med foreldrene gjennom pedagogisk dokumentasjon. Vi vil synliggjøre hva vi gjør og hva vi lærer. Gjennom å involvere barna mer i dokumentasjonen vil vi skape økte muligheter for foreldre til å involvere seg i det som foregår og kunne ha gode samtaler med barnet sitt om det det har opplevd i barnehagen. Foreldre har også tilgang på informasjon via barnehagens hjemmeside. I tillegg skal de også ha innflytelse på barnehagens innhold gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg, og gjennom disse to arenaene skal foreldre sin medvirkning bli ivaretatt. Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldre, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til et godt samarbeidsmiljø mellom barnehagen og foreldregruppen. Foreldrerådets arbeidsutvalg som blir valgt om høsten (2 fra hver avdeling) arrangerer juleverksted, dugnader med sosialt samvær, og hjelper til ved større arrangement i regi av barnehagen som f. eks sommerfest. Samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget består av valgte representanter fra foreldre, personalet og politisk oppnevnt. Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ som skal ta opp saker som gjelder barnehagens utvikling, barns trivsel og utvikling, samt at barnehagens pedagogiske virksomhet drøftes. Utvalget skal også godkjenne årsplan. Andre samarbeidsformer: Daglige tilbakemeldinger ved bringing og henting av barn. Oppstartsamtaler for nye foreldre. Foreldresamtaler/utviklingssamtaler tilbys 2 ganger i året, samt ved behov. Årsplan Periodeplan (3 mnd) som viser barnehagens målsetninger og innhold. Innspill/bidrag fra foreldre mht. tema/prosjekter til barnehagen. Informasjon sendes på e-post til foresatte fra pedagogisk leder og styrer. Vi møter barnet og dets foresatte med god dialog hver dag. Kriterier: Brukerundersøkelsen viser fornøyde foreldre. Arbeidsmetode: Personalet er reflektert rundt barnets dag og har innsikt i hvem barnet har lekt med og hvordan det hatt det gjennom dagen. Personalet er tett på barna gjennom dagen. Personalet er i dialog med den foresatte om barnets dag ved henting.

27 Kap 17 Vurdering Rammeplanen for barnehagen legger stor vekt på vurdering som grunnlag for utvikling av kvalitet. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Vi vil stadig jobbe for å utvikle oss for å være en organisasjon i endring. Vi har fokus på å øke kompetanse blant personalet, og tilrettelegger for kompetanseheving i det daglige, samt gjennom møtevirksomhet og kursing. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Vi skal også evaluere planene vi har og målene vi har satt oss, hva som har fungert og hva som kunne vært gjort annerledes. Ut fra dette setter vi oss nye mål og velger eventuelt nye metoder. Vurderingsmetodene vi bruker varierer i forhold til hvilket område vi ønsker å vurdere. Vurderingen skal lede frem mot refleksjon over arbeidet vårt og føre til nye mål og forbedret praksis for å være en lærende organisasjon. Kriterier: Arbeidsmetode: Vi vurderer arbeidet vårt fortløpende Vurderingsområdene varierer, slik at flere sider ved virksomheten blir vurdert i løpet av barnehageåret. Barnehagevandring Observasjoner Kartleggingsverktøy og tester Ringstadbekkrysset Praksisfortellinger Pedagogisk dokumentasjon Barnehagevandring Brukerundersøkelse Vurderingen skjer på: Avdelingsmøter Pedagogisk ledermøte Planleggingsdager/personalmøter Foreldremøter Medarbeidersamtaler Foreldresamtaler

28 Kvalitetsoppfølging : 13. januar 2016 skal Gullstølsbotn barnehage ha kvalitetsoppfølging. Det vil bli avholdt et dialogmøte mellom barnehagen og Byrådsavdelingen som er representert med to fra fagavdelingen og områdeleder. Foreldrenes Su representanter deltar på deler av møtet. Bergen kommune har vektlagt å vurdere følgende områder: Pedagogisk relasjonskompetanse Foreldremedvirkning Pedagogisk ledelse Vi er en barnehage i utvikling og endring, og gjennom systematisk arbeid vil vi igangsette arbeidsmetoder og innarbeide gode vurderingsmetoder for å skape en god praksis rundt satsingsområdene. Pedagogisk relasjonskompetanse: Satsingsområdet som er relasjonskompetanse vil stå sentralt i vår daglige praksis. Skal vi være en barnehage av kvalitet, er det en forutsetning at barnet møter gode og trygge relasjoner i barnehagen. Derfor vurderer vi kvaliteten av relasjonskompetanse med utgangspunkt i Bergen kommune sine tre standarder: Verdiene i formålsparagrafen drøftes i sammenheng med ansattes handlinger i møte med barn og voksne. Barnehagen har et uttalt barnesyn og en bevisst praksis som fremmer tilstedeværende og aktivt lyttende voksne i møte med barn. Barnehagen har en bevisst og uttalt praksis som fremmer barns medvirkning i et demokratisk fellesskap. (Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen, 2014 s. 22) Barnehagevandring: Vi vil bruke barnehagevandring som metode for et systematisk vurderingsarbeid, og dette legger grunnlaget for barnehagen vår som en lærende organisasjon. Vi vil i år bruke Barnehagevandring i planleggings- og vurderingsarbeidet vårt. Denne metoden er knyttet til satsningsområdet pedagogisk relasjonskompetanse, der målet vårt vil være: «Tilstedeværende voksne i relasjon med barn» Ped. Ledere skal «vandre» assistenter og fagarbeidere i januar Gjennom barnehagevandringen forekommer det en observasjonsrunde etterfulgt av refleksjonssamtale. Samtalen vil omhandle i hvilken grad personalet er inkluderende og aktivt deltagende i lek, i hvilken grad vi justerer oss etter barnet, og vår evne til å stimulere til god utelek. Oktober/november skal styrer og pedagogisk konsulent «vandre» på de pedagogiske lederne hvor området blir avdelingsmøtet.

29 Varme Inkluderende Ser barnet Gullstølsbotn barnehage Gullstølsbotn Bønes Telefonnumre: Styrer E-post: Ped. konsulent E-post: Humlebolet / E-post: Bjørnehiet / E-post: Ugleredet / E-post: Lerkeredet / E-post: Revehiet / E-post: Maurtuen / E-post: Barnehagens nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehager/gullstolsbotn-barnehage E-post:

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Gullstølsbotn barnehage

Årsplan Gullstølsbotn barnehage Årsplan 2016 2017 Gullstølsbotn barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer