TWAIN 163/211. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TWAIN 163/211. Bruksanvisning"

Transkript

1 TWAIN 163/211 Bruksanvisning

2 .

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren Symbolforklaring i denne bruksanvisningen Råd om sikkerhet Handlingsforløp Tips Særlige tekstmarkeringer Sette opp for skanning Installering av skriverdriveren Skanne dokumenter 3.1 Bruke den automatiske dokumentmateren Bruke glassplaten Driverinnstillinger 4.1 TWAIN-skannerdriver Dokumentformat Skannemodus Oppløsning Skan type Duplex skanning Lys I/U-type Hjelp Om Skan type Avbryt Feilmeldinger 5.1 Papirstopp Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren Kommunikasjonsfeil Skanning Skannefeil Ikke papir i den automatiske dokumentmateren Andre maskinfeil TWAIN Driver Innholdsfortegnelse-1

4 Innholdsfortegnelse-2 TWAIN Driver

5 1 Innledning

6

7 Innledning 1 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. I denne bruksanvisningen finner du informasjon som er nødvendig for å bruke maskinen til skanning. Sørg for å lese denne bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Se i bruksanvisningen som fulgte med maskinen når det gjelder forholdsregler som har med maskinens bruk og sikkerhet å gjøre. Oppbevar CD-ROM-en og bruksanvisningen som fulgte med maskinen, på en sikker plass. Varemerker og opphavsrett - KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA-logoen og det meste av grafikk er registrerte varemerker for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - PageScope og bizhub er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. - Netscape er et registrert varemerke som tilhører Netscape Communications Corporation i USA og andre land. - Novell er Novell NetWare er registrerte varemerker som tilhører Novell, Inc. i USA og andre land. - Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. - Adobe, Adobes logo, Acrobat og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. - Ethernet er et varemerke for Xerox Corporation. - PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company Limited. - Alle andre produktnavn og eller merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Copyright 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Med enerett. TWAIN Driver 1-3

8 1 Innledning Merk - Denne bruksanvisningen skal ikke reproduseres, helt eller delvis, uten tillatelse. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som skyldes bruken av denne bruksanvisningen. - Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. - Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra hvordan det faktiske utstyret ser ut. 1-4 TWAIN Driver

9 Innledning Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren LES NEDENSTÅENDE LISENSAVTALE GRUNDIG FØR DU ÅPNER PAKNINGEN MED DENNE PROGRAMVAREN ("PROGRAMVARE"), NEDLASTING, INSTALLERING ELLER BRUK AV DENNE PROGRAM- VAREN. VED Å ÅPNE PAKNINGEN ELLER LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU VILKÅRENE NEDENFOR. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I DEM, SKAL DU IKKE LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN. DU SKAL HELLER IKKE ÅPNE PAKNINGEN. 1. OPPHAVSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Dette er en lisensavtale, ikke en salgsavtale. Konica Minolta Business Technologies, Inc. ("Konica Minolta") eier eller har lisens fra andre eiere ("Konica Minoltas lisensgivere") til opphavsrettighetene og andre immaterielle rettigheter i forbindelse med programvaren. Konica Minolta eller Konica Minoltas lisensgivere har eksklusiv eiendomsrett til programvaren og enhver kopi som lages av den. Under ingen omstendighet skal denne avtalen tolkes dithen at Konica Minolta eller Konica Minoltas lisensgivere overdrar opphavsrettigheter og/eller immaterielle rettigheter knyttet til programvaren til deg. Programvaren er beskyttet av lovgivning om opphavsrett og internasjonale handelsbestemmelser. 2. LISENS Konica Minolta gir deg herved en ikke-eksklusiv og begrenset lisens. Du kan: (i) kun installere og bruke programvaren på en eller flere datamaskiner som er koblet til produktet fra Konica Minolta som denne programvaren er laget for, (ii) gi andre brukere av datamaskinene beskrevet ovenfor anledning til å bruke programvaren, under forutsetning av at du forsikrer deg om at alle slike brukere retter seg etter vilkårene i denne avtalen, (iii) kun bruke programvaren i forbindelse med din vanlige forretningsdrift og til private formål, (iv) kun lage én sikkerhetskopi av programvaren for å sikre normal og tiltenkt bruk av programvaren, (v) overdra programvaren til tredjepart sammen med et eksemplar av denne avtalen samt all dokumentasjon som fulgte med programvaren, under forutsetning av at (a) du samtidig enten overdrar til samme tredjepart eller ødelegger alle andre kopier av programvaren, (b) en slik overdragelse fører til at din lisens fra Konica Minolta opphører, og (c) du forsikrer deg om at denne tredjeparten aksepterer og retter seg etter vilkårene i denne avtalen. Dersom denne tredjeparten ikke aksepterer vilkårene, skal du ikke overdra noen kopi av programvaren. TWAIN Driver 1-5

10 1 Innledning 3. RESTRIKSJONER (1) Uten skriftlig samtykke fra Konica Minolta skal du ikke: (i) bruke, kopiere, modifisere, flette eller overdra kopier av programvaren på annen måte enn angitt her, (ii) reversere, fragmentere, dekompilere eller analysere programvaren på noen måte, eller (iii) underlisensiere, leie ut, lease eller distribuere programvaren eller noen kopi av denne. (iv) fjerne, bruke eller endre merkevare, logo, informasjon om opphavsrett eller andre eiendomsforhold, forklaringer, symboler eller etiketter på programvaren. (2) Du samtykker i at du ikke skal eksportere programvaren i noen form som bryter gjeldende lover og regler angående eksportkontroll i noe land. 4. ANSVARSFRASKRIVELSE (1) Dersom programvaren blir levert på CD-ROM(-er) eller andre fysiske gjenstander som brukes til lagring av digitale data (heretter kalt "lagringsmedium"), garanterer Konica Minolta at lagringsmediet er uten materialfeil og produksjonsfeil ved normal bruk. Garantien gjelder i nitti (90) dager fra leveringsdato. MED UNNTAK AV TIDLIGERE UTTALTE GARANTI, SOM KUN HAR GYLDIGHET FOR LAGRINGSMEDIER, LEVERES PROGRAMVAREN TIL DEG "SOM DEN ER," UTEN GARANTI AV NOE SLAG. KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER OG KONICA MINOLTAS LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FORBUNDET MED PROGRAMVAREN, ENTEN DETTE ANSVARET ER UTTALT ELLER STILLTIENDE. ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN BEGRENSER SEG IKKE TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, FORMÅLSTJENLIGHET OG IVARETAGELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. (2) UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER ELLER KONICA MINOLTAS LISENS- GIVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA ELLER ANNEN SKADE, HERUNDER INDIREKTE, SÆRSKILTE, STRAFFBARE, UTILSIKTEDE OG AVLEDEDE SKADER SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN BEGRENSER SEG IKKE TIL Å GJELDE, SKADE SOM SKYLDES TAPT ANSEELSE, FEIL PÅ DATAMASKINER OG ALLE ANDRE TYPER FORRETNINGSMESSIGE SKADER OG TAP. OVENSTÅENDE GJELDER SELV OM KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER ELLER KONICA MINOLTAS LISENSGIVER SKULLE BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ FAREN FOR SLIKE SKADER. LIKELEDES GJELDER DET VED ETHVERT KRAV FRA DEG SOM FREMSETTES ETTER KRAV FRA TREDJEPART. 1-6 TWAIN Driver

11 Innledning 1 (3) Denne ansvarsfraskrivelsen innskrenker ikke dine lovfestede rettigheter. Dersom ansvarsfraskrivelsen er i motstrid med gjeldende lovverk, skal ansvarsfraskrivelsen gjelde i den utstrekning den er forenlig med lovverket. 5. OPPHØR Du kan når som helst bringe lisensen til opphør ved å ødelegge programvaren og alle kopier av den. I tillegg opphører denne avtalen dersom du unnlater å rette deg etter noen av vilkårene i den. Ved slikt opphør skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av programvaren som er i din besittelse. 6. VERNETING Denne avtalen reguleres av lovverket i Japan. 7. ATSKILLELSE Dersom deler av denne avtalen skulle bli kjent lovstridige eller ugyldige av kompetent rettsapparat, skal en slik avgjørelse ikke ha betydning for øvrige deler av denne avtalen. Disse øvrige delene skal ha samme gyldighet som de ville hatt dersom de delene som er blitt kjent lovstridige og ugyldige, ikke hadde vært tatt med i avtalen. 8. MERKNAD TIL SLUTTBRUKERE I OFFENTLIG FORVALTNING I USA Programvaren er et "kommersielt produkt" slik begrepet er definert i 48 C.F.R (oktober 1995), og består av "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dokumentasjon til dataprogramvare," slik disse begrepene er benyttet i 48 C.F.R (september 1995). I samsvar med 48 C.F.R og 48 C.F.R til (juni 1995) skal alle brukere i den amerikanske forvaltningen bare erverve programvaren med de rettigheter som er angitt her. DU BEKREFTER AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE AVTALEN, OG DU AKSEPTERER AT VILKÅRENE I DEN ER BINDENDE FOR DEG. INGEN AV PARTENE SKAL VÆRE BUNDET AV ANDRE ERKLÆRINGER ELLER FORSIKRINGER SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. TILLEGG TIL DENNE AVTALEN ER IKKE GYLDIGE MED MINDRE DE ER SKREVET OG UNDERSKREVET AV REPRESENTANTER MED BEHØRIG FULLMAKT FRA HVER AV PARTENE. NÅR DU ÅPNER PAKNINGEN, LASTER NED, INSTALLERER ELLER BRUKER PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. TWAIN Driver 1-7

12 1 Innledning 1.2 Symbolforklaring i denne bruksanvisningen Symbolene og tekstformatene som brukes i denne bruksanvisningen, er beskrevet nedenfor. Råd om sikkerhet 6 FARE! Denne maskinen er tilkoblet en strømkilde. Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten, ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige personskader. % Vær oppmerksom på eventuelle farer for å unngå personskader. 7 ADVARSEL! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. % Les alle advarsler for å unngå personskader og for å oppnå sikker bruk av maskinen. 7 FORSIKTIG! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan dette medføre lettere personskader eller materielle skader. % Les alle forholdsregler for å unngå personskader og oppnå sikker bruk av maskinen. Handlingsforløp 1 Tallet 1 formatert på denne måten angir første trinn i en rekke av handlinger. 2 Etterfølgende tall formatert på denne måten, angir etterfølgende trinn i en rekke av handlinger.? En illustrasjon satt inn her viser hvilke handlinger som må utføres. Tekst som er formatert på denne måten, gir ytterligere hjelp. % Tekst formatert på denne måten beskriver den handlingen som sikrer at det ønskede resultat oppnås. 1-8 TWAIN Driver

13 Innledning 1 Tips 2 2 Merk Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon og tips om riktig bruk av maskinen. Påminnelse Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon man bør huske på.! Detalj Tekst som er uthevet slik, inneholder referanser til ytterligere informasjon. Særlige tekstmarkeringer [Stop]-tasten Navnet på tastene på kontrollpanelet er skrevet som vist ovenfor. MASKININNSTILLING Tekst på skjermbilder er skrevet som vist ovenfor. TWAIN Driver 1-9

14 1 Innledning 1-10 TWAIN Driver

15 2 Sette opp for skanning

16

17 Sette opp for skanning 2 2 Sette opp for skanning Hvis den vedlagte TWAIN-driveren installeres på datamaskinen, kan denne maskinen brukes til å skanne dokumenter og sende dem til datamaskinen. Datamaskinen må ha følgende programvare og maskinvare for at skanning skal være mulig. Element Kompatible operativsystem Programmer Tilkoblingsport Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98 SE Windows Vista x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/ Windows XP Professional x64 Edition TWAIN-kompatibel bildebehandlingsprogramvare (f.eks. Adobe Photoshop eller Acrobat Professional) Kompatibel med USB V. 2.0, 10Base-T/100Base-TX (hvis det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206) 2 Påminnelse TWAIN-driveren er ikke kompatibel med Windows 95/98/NT 4.0. Installering av skriverdriveren % Se i mappen "Installation" på CD-en. TWAIN Driver 2-3

18 2 Sette opp for skanning 2-4 TWAIN Driver

19 3 Skanne dokumenter

20

21 Skanne dokumenter 3 3 Skanne dokumenter Man kan bruke både den automatiske dokumentmateren og glassplaten for å skanne dokumenter. 3.1 Bruke den automatiske dokumentmateren Bruk den automatiske dokumentmateren når du skal skanne flere dokumenter i én operasjon. 2 Merk Automatisk dokumentmater DF-502 og reverserende automatisk dokumentmater DF-605 er ekstrautstyr. 1 Start programmet (bildeprogramvare, Adobe Photoshop osv.) på datamaskinen. Fremgangsmåten ved bruk av Adobe Acrobat 6.0 Professional er brukt som eksempel nedenfor. 2 Klikk på "Fil". 3 Pek på "Opprette PDF", og klikk deretter på "Fra skanner". 4 Velg enheten fra dialogboksen, foreta ønskede innstillinger, og klikk deretter på [Skan type]. TWAIN Driver 3-3

22 3 Skanne dokumenter 5 Angi ønskede innstillinger. Les "Driverinnstillinger" på side 4-3. "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 6 Plasser dokumentet på matebrettet på den automatiske dokumentmateren. 7 Klikk på [Skan type] tasten. Dersom "Pull-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, starter skanningen. Dersom "Push-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, vises en melding i kontrollpanelbildet på PC-skjermen. Den opplyser om at skanning vil starte når du trykker på [Start] på maskinen. Trykk på [Start]- tasten. Skanningen begynner. 3-4 TWAIN Driver

23 Skanne dokumenter Bruke glassplaten Bruk glassplaten når du skal skanne bøker. 1 Start programmet (bildeprogramvare, Adobe Photoshop osv.) på datamaskinen. Fremgangsmåten ved bruk av Adobe Acrobat 6.0 Professional er brukt som eksempel nedenfor. 2 Klikk på "Fil". 3 Pek på "Opprette PDF", og klikk deretter på "Fra skanner". 4 Velg enheten fra dialogboksen, foreta ønskede innstillinger, og klikk deretter på [Skan type] 5 Angi ønskede innstillinger. Les "Driverinnstillinger" på side 4-3. "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. TWAIN Driver 3-5

24 3 Skanne dokumenter 6 Plasser dokumentet på glassplaten med forsiden ned. Juster dokumentet i forhold til dokumentlinjalene øverst på og på venstre side av glassplaten. 7 Klikk på [Skan type] tasten. Dersom "Pull-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, starter skanningen. Dersom "Push-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, vises en melding i kontrollpanelbildet på PC-skjermen. Den opplyser om at skanning vil starte når du trykker på [Start] på maskinen. Trykk på [Start]-tasten. Skanningen begynner. 3-6 TWAIN Driver

25 4 Driverinnstillinger

26

27 Driverinnstillinger 4 4 Driverinnstillinger 4.1 TWAIN-skannerdriver Nr. Element Settings (Innstillinger) 1 Dokumentformat A3L, B4L, A4L, B5L, A5L, FLS 8 1/4 e 13", FLS 8 1/2 e 13", FLS 220 e 330 mm, FLS 8 1/8 e 13 1/4", FLS 8 e 13", A4C, B5C, A5C, Ledger L, 11 e 14 L, Legal L, Letter L, Invoice L, Letter C, Invoice C, 8KL, 16KL, 16KC Les "Dokumentformat" på side Skannemodus Tekst (standard), foto Les "Skannemodus" på side Oppløsning 150 dpi e 150 dpi, 300 dpi e 300 dpi, 600 dpi e 600 dpi Les "Oppløsning" på side Skan type Push-skanning, Pull-skanning (standard) Les "Skan type" på side Duplex skanning AV (standardinnstilling), PÅ Du finner mer informasjon under "Duplex skanning" på side Merk "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 6 Lys -4 til 4 (standardinnstillingen er "0".) Les "Lys" på side 4-9. TWAIN Driver 4-3

28 4 Driverinnstillinger Nr. Element Settings (Innstillinger) 7 [Hjelp]-knappen Klikk på denne tasten for å vise Hjelp. 8 [Om]-knappen Klikk på denne knappen for å vise informasjon om programvareversjonen. 9 [I/U-type] -knappen 10 [Skan type] knappen Klikk på denne knappen for å kontrollere og endre innstillingene for USB- og nettverkstilkobling. Les "I/U-type" på side 4-9. Klikk på denne tasten for å skanne bildet. 11 [Avbryt]-knappen Klikk på denne knappen for å avbryte skanningen. Dokumentformat Velg et dokumentformat fra rullegardinmenyen for å angi størrelsen på dokumentet som skal skannes. 2 Merk Hvis det skannede bildet er større enn formatet som er valgt i rullegardinmenyen Dokumentformat, slettes de delene som er større enn angitt format. Hvis det skannede bildet er mindre enn størrelsen som er valgt i rullegardinmenyen Dokumentformat, skannes bildet med angitt format. 4-4 TWAIN Driver

29 Driverinnstillinger 4 Skannemodus Det finnes to tilgjengelige innstillinger i rullegardinmenyen "Skannemodus". - Tekst: Velg denne innstillingen for vanlige dokumenter. - Foto: Velg denne innstillingen for bilder. TWAIN Driver 4-5

30 4 Driverinnstillinger Oppløsning Det fines tre tilgjengelige innstillinger i rullegardinmenyen "Oppløsning". Velg den innstillingen som passer best dpi e 150dpi: Denne innstillingen passer til standard tekstformater. Skanneoperasjonen er svært effektiv dpi e 300dpi: Dette er en høyere oppløsning, som passer til mindre tekstformater. Denne oppløsningen er standardinnstilling dpi e 600dpi: Dette er en høy oppløsning som passer til bilder av landskap og mennesker. 4-6 TWAIN Driver

31 Driverinnstillinger 4 Skan type Fra rullegardinmenyen "Skan type" velger du enten "Push-skanning" eller "Pull-skanning". - Pull-skanning: Med denne skannemetoden starter skanningen når du trykker på [Skan type] i driveren. - Push-skanning: Med denne skannemetoden starter skanningen når du trykker på [Start] på maskinens kontrollpanel. TWAIN Driver 4-7

32 4 Driverinnstillinger Duplex skanning Velg "AV" eller "PÅ" i rullegardinmenyen. 2 Merk "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 4-8 TWAIN Driver

33 Driverinnstillinger 4 Lys Klarheten på fargene kan justeres. Standardinnstillingen er "0". Lysstyrken kan stilles inn mellom -4 (mørkt) og 4 (lyst). I/U-type Rullegardinmenyen for I/U-type vises. Du kan velge mellom USB-tilkobling eller nettverkstilkobling. - Hvis du velger nettverkstilkobling, kan IP-adressen angis og endres som beskrevet i følgende prosedyre. 1 Velg "Nettverk". 2 Skriv inn ny IP-adresse eller IP-adressen som skal endres. TWAIN Driver 4-9

34 4 Driverinnstillinger Klikk på [Søk]-knappen for å vise IP-adressene til enhetene som er koblet til nettverket. Velg IP-adresse og klikk på [OK]. 3 Etter at IP-adressen er valgt, trykker du på [OK]-knappen. Hjelp % Klikk på denne knappen for å vise Hjelp-skjermbildet. Om % Klikk på denne knappen for å vise informasjon om programvareversjonen. Skan type % Klikk på denne tasten for å skanne dokumentet. Avbryt % Klikk på denne knappen for å avbryte skanningen TWAIN Driver

35 5 Feilmeldinger

36

37 Feilmeldinger 5 5 Feilmeldinger 5.1 Papirstopp Melding på kontrollpanelet ADVARSEL ORIGINALEN STOPPET PNE MATER DEKSEL Melding på PC-skjermen Årsak Det har oppstått papirstopp i den automatiske eller i den reverserende automatiske papirmateren. Det finnes rester av papir igjen i den automatiske eller den reverserende automatiske dokumentmateren etter papirstoppen. Gjør slik Åpne dekselet for fjerning av feilmatet papir og den automatiske dokumentmateren. Fjern feilmatet papir. Mer informasjon om hvordan denne operasjonen gjøres, finner du på "Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren" på side 5-4. Når papirstoppen er opphevet, går minnestørrelsen (i prosent) tilbake til opprinnelig verdi. TWAIN Driver 5-3

38 5 Feilmeldinger Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren 1 Åpne dekselet for feilmatet papir. 2 Fjern alle originalsider fra dokumentmatebrettet. 3 Åpne den automatiske dokumentmateren. 5-4 TWAIN Driver

39 Feilmeldinger 5 4 Vri hjulet på den automatiske dokumentmateren i pilens retning. Trekk samtidig dokumentet sakte ut. 5 Lukk den automatiske dokumentmateren og dekselet for feilmatet papir. 6 Legg dokumentene som ble fjernet i trinn 2, tilbake i materen. 2 Påminnelse Hvis meldingen "LEGG TILBAKE ORIG. til GLASSPLATEN og TRYKK START" vises på skjermen, må du legge originalsidene som var årsaken til feilmatingen, tilbake på opprinnelig plass. TWAIN Driver 5-5

40 5 Feilmeldinger Kommunikasjonsfeil Melding på PC-skjermen Årsak Maskinen er ikke klar. PC- eller maskinsystemet krasjet under kommunikasjon. USB-kabelen var ikke riktig tilkoblet under kommunikasjon. Gjør slik Slå av maskinen. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Når du har sjekket USB-kabelen og nettverkskabelen, kan du skru på maskinen igjen. Dersom feilen ikke rettes opp, må du kontakte servicerepresentanten. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). Skanning Melding på PC-skjermen Årsak Hvis det utføres TWAIN-skanning og kopijobber samtidig, kan det hende at maskinen stanser under skanningen. Gjør slik Vent til all kopiering og skanning er ferdig. 5-6 TWAIN Driver

41 Feilmeldinger 5 Skannefeil Melding på PC-skjermen Årsak Det oppsto en feil mens maskinen leste data under skanning. Gjør slik Slå av maskinen. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Når du har sjekket USB-kabelen og nettverkskabelen, kan du skru på maskinen igjen. Dersom feilen består, må du kontakte servicerepresentanten. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). Ikke papir i den automatiske dokumentmateren Melding på PC-skjermen Årsak Det er ikke papir i den automatiske dokumentmateren (reverserende automatiske dokumentmateren) når Duplex skanning (tosidig skanning) er valgt. Gjør slik Legg papir i den automatiske dokumentmateren (reverserende automatiske dokumentmateren). TWAIN Driver 5-7

42 5 Feilmeldinger Andre maskinfeil Melding på PC-skjermen Årsak Dekselet på den automatiske dokumentmateren eller dekselet for fjerning av papirstopp er åpent mens det skannes et dokument fra den automatiske dokumentmateren. Det kan ha oppstått problemer med å overføre kommandoer mellom TWAIN-driveren og maskinen. Gjør slik Se i bruksanvisningen. Når papirstoppen er opphevet, går minnestørrelsen (i prosent) tilbake til opprinnelig verdi. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er koblet til maskinen. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). 5-8 TWAIN Driver

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

GDI 163/211. Bruksanvisning

GDI 163/211. Bruksanvisning GDI 163/11 Bruksanvisning . Innholdsfortegnelse 1 Innledning Copyright... 1-4 1.1 Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren... 1-5 1. Symbolforklaring i denne bruksanvisningen... 1-8 Råd om sikkerhet...

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse

Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse Brukerhåndbok Skriver-/skannerreferanse For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM Software Programvareoppsettguiden Setup Guide FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer