TWAIN 163/211. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TWAIN 163/211. Bruksanvisning"

Transkript

1 TWAIN 163/211 Bruksanvisning

2 .

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren Symbolforklaring i denne bruksanvisningen Råd om sikkerhet Handlingsforløp Tips Særlige tekstmarkeringer Sette opp for skanning Installering av skriverdriveren Skanne dokumenter 3.1 Bruke den automatiske dokumentmateren Bruke glassplaten Driverinnstillinger 4.1 TWAIN-skannerdriver Dokumentformat Skannemodus Oppløsning Skan type Duplex skanning Lys I/U-type Hjelp Om Skan type Avbryt Feilmeldinger 5.1 Papirstopp Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren Kommunikasjonsfeil Skanning Skannefeil Ikke papir i den automatiske dokumentmateren Andre maskinfeil TWAIN Driver Innholdsfortegnelse-1

4 Innholdsfortegnelse-2 TWAIN Driver

5 1 Innledning

6

7 Innledning 1 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. I denne bruksanvisningen finner du informasjon som er nødvendig for å bruke maskinen til skanning. Sørg for å lese denne bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. Se i bruksanvisningen som fulgte med maskinen når det gjelder forholdsregler som har med maskinens bruk og sikkerhet å gjøre. Oppbevar CD-ROM-en og bruksanvisningen som fulgte med maskinen, på en sikker plass. Varemerker og opphavsrett - KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA-logoen og det meste av grafikk er registrerte varemerker for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - PageScope og bizhub er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. - Netscape er et registrert varemerke som tilhører Netscape Communications Corporation i USA og andre land. - Novell er Novell NetWare er registrerte varemerker som tilhører Novell, Inc. i USA og andre land. - Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. - Adobe, Adobes logo, Acrobat og PostScript er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. - Ethernet er et varemerke for Xerox Corporation. - PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company Limited. - Alle andre produktnavn og eller merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Copyright 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Med enerett. TWAIN Driver 1-3

8 1 Innledning Merk - Denne bruksanvisningen skal ikke reproduseres, helt eller delvis, uten tillatelse. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som skyldes bruken av denne bruksanvisningen. - Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. - Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra hvordan det faktiske utstyret ser ut. 1-4 TWAIN Driver

9 Innledning Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren LES NEDENSTÅENDE LISENSAVTALE GRUNDIG FØR DU ÅPNER PAKNINGEN MED DENNE PROGRAMVAREN ("PROGRAMVARE"), NEDLASTING, INSTALLERING ELLER BRUK AV DENNE PROGRAM- VAREN. VED Å ÅPNE PAKNINGEN ELLER LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU VILKÅRENE NEDENFOR. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I DEM, SKAL DU IKKE LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN. DU SKAL HELLER IKKE ÅPNE PAKNINGEN. 1. OPPHAVSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Dette er en lisensavtale, ikke en salgsavtale. Konica Minolta Business Technologies, Inc. ("Konica Minolta") eier eller har lisens fra andre eiere ("Konica Minoltas lisensgivere") til opphavsrettighetene og andre immaterielle rettigheter i forbindelse med programvaren. Konica Minolta eller Konica Minoltas lisensgivere har eksklusiv eiendomsrett til programvaren og enhver kopi som lages av den. Under ingen omstendighet skal denne avtalen tolkes dithen at Konica Minolta eller Konica Minoltas lisensgivere overdrar opphavsrettigheter og/eller immaterielle rettigheter knyttet til programvaren til deg. Programvaren er beskyttet av lovgivning om opphavsrett og internasjonale handelsbestemmelser. 2. LISENS Konica Minolta gir deg herved en ikke-eksklusiv og begrenset lisens. Du kan: (i) kun installere og bruke programvaren på en eller flere datamaskiner som er koblet til produktet fra Konica Minolta som denne programvaren er laget for, (ii) gi andre brukere av datamaskinene beskrevet ovenfor anledning til å bruke programvaren, under forutsetning av at du forsikrer deg om at alle slike brukere retter seg etter vilkårene i denne avtalen, (iii) kun bruke programvaren i forbindelse med din vanlige forretningsdrift og til private formål, (iv) kun lage én sikkerhetskopi av programvaren for å sikre normal og tiltenkt bruk av programvaren, (v) overdra programvaren til tredjepart sammen med et eksemplar av denne avtalen samt all dokumentasjon som fulgte med programvaren, under forutsetning av at (a) du samtidig enten overdrar til samme tredjepart eller ødelegger alle andre kopier av programvaren, (b) en slik overdragelse fører til at din lisens fra Konica Minolta opphører, og (c) du forsikrer deg om at denne tredjeparten aksepterer og retter seg etter vilkårene i denne avtalen. Dersom denne tredjeparten ikke aksepterer vilkårene, skal du ikke overdra noen kopi av programvaren. TWAIN Driver 1-5

10 1 Innledning 3. RESTRIKSJONER (1) Uten skriftlig samtykke fra Konica Minolta skal du ikke: (i) bruke, kopiere, modifisere, flette eller overdra kopier av programvaren på annen måte enn angitt her, (ii) reversere, fragmentere, dekompilere eller analysere programvaren på noen måte, eller (iii) underlisensiere, leie ut, lease eller distribuere programvaren eller noen kopi av denne. (iv) fjerne, bruke eller endre merkevare, logo, informasjon om opphavsrett eller andre eiendomsforhold, forklaringer, symboler eller etiketter på programvaren. (2) Du samtykker i at du ikke skal eksportere programvaren i noen form som bryter gjeldende lover og regler angående eksportkontroll i noe land. 4. ANSVARSFRASKRIVELSE (1) Dersom programvaren blir levert på CD-ROM(-er) eller andre fysiske gjenstander som brukes til lagring av digitale data (heretter kalt "lagringsmedium"), garanterer Konica Minolta at lagringsmediet er uten materialfeil og produksjonsfeil ved normal bruk. Garantien gjelder i nitti (90) dager fra leveringsdato. MED UNNTAK AV TIDLIGERE UTTALTE GARANTI, SOM KUN HAR GYLDIGHET FOR LAGRINGSMEDIER, LEVERES PROGRAMVAREN TIL DEG "SOM DEN ER," UTEN GARANTI AV NOE SLAG. KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER OG KONICA MINOLTAS LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FORBUNDET MED PROGRAMVAREN, ENTEN DETTE ANSVARET ER UTTALT ELLER STILLTIENDE. ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN BEGRENSER SEG IKKE TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, FORMÅLSTJENLIGHET OG IVARETAGELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. (2) UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER ELLER KONICA MINOLTAS LISENS- GIVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA ELLER ANNEN SKADE, HERUNDER INDIREKTE, SÆRSKILTE, STRAFFBARE, UTILSIKTEDE OG AVLEDEDE SKADER SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN BEGRENSER SEG IKKE TIL Å GJELDE, SKADE SOM SKYLDES TAPT ANSEELSE, FEIL PÅ DATAMASKINER OG ALLE ANDRE TYPER FORRETNINGSMESSIGE SKADER OG TAP. OVENSTÅENDE GJELDER SELV OM KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTAS SØSTERSELSKAPER ELLER KONICA MINOLTAS LISENSGIVER SKULLE BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ FAREN FOR SLIKE SKADER. LIKELEDES GJELDER DET VED ETHVERT KRAV FRA DEG SOM FREMSETTES ETTER KRAV FRA TREDJEPART. 1-6 TWAIN Driver

11 Innledning 1 (3) Denne ansvarsfraskrivelsen innskrenker ikke dine lovfestede rettigheter. Dersom ansvarsfraskrivelsen er i motstrid med gjeldende lovverk, skal ansvarsfraskrivelsen gjelde i den utstrekning den er forenlig med lovverket. 5. OPPHØR Du kan når som helst bringe lisensen til opphør ved å ødelegge programvaren og alle kopier av den. I tillegg opphører denne avtalen dersom du unnlater å rette deg etter noen av vilkårene i den. Ved slikt opphør skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av programvaren som er i din besittelse. 6. VERNETING Denne avtalen reguleres av lovverket i Japan. 7. ATSKILLELSE Dersom deler av denne avtalen skulle bli kjent lovstridige eller ugyldige av kompetent rettsapparat, skal en slik avgjørelse ikke ha betydning for øvrige deler av denne avtalen. Disse øvrige delene skal ha samme gyldighet som de ville hatt dersom de delene som er blitt kjent lovstridige og ugyldige, ikke hadde vært tatt med i avtalen. 8. MERKNAD TIL SLUTTBRUKERE I OFFENTLIG FORVALTNING I USA Programvaren er et "kommersielt produkt" slik begrepet er definert i 48 C.F.R (oktober 1995), og består av "kommersiell dataprogramvare" og "kommersiell dokumentasjon til dataprogramvare," slik disse begrepene er benyttet i 48 C.F.R (september 1995). I samsvar med 48 C.F.R og 48 C.F.R til (juni 1995) skal alle brukere i den amerikanske forvaltningen bare erverve programvaren med de rettigheter som er angitt her. DU BEKREFTER AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE AVTALEN, OG DU AKSEPTERER AT VILKÅRENE I DEN ER BINDENDE FOR DEG. INGEN AV PARTENE SKAL VÆRE BUNDET AV ANDRE ERKLÆRINGER ELLER FORSIKRINGER SOM IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. TILLEGG TIL DENNE AVTALEN ER IKKE GYLDIGE MED MINDRE DE ER SKREVET OG UNDERSKREVET AV REPRESENTANTER MED BEHØRIG FULLMAKT FRA HVER AV PARTENE. NÅR DU ÅPNER PAKNINGEN, LASTER NED, INSTALLERER ELLER BRUKER PROGRAMVAREN, AKSEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. TWAIN Driver 1-7

12 1 Innledning 1.2 Symbolforklaring i denne bruksanvisningen Symbolene og tekstformatene som brukes i denne bruksanvisningen, er beskrevet nedenfor. Råd om sikkerhet 6 FARE! Denne maskinen er tilkoblet en strømkilde. Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten, ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige personskader. % Vær oppmerksom på eventuelle farer for å unngå personskader. 7 ADVARSEL! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. % Les alle advarsler for å unngå personskader og for å oppnå sikker bruk av maskinen. 7 FORSIKTIG! Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan dette medføre lettere personskader eller materielle skader. % Les alle forholdsregler for å unngå personskader og oppnå sikker bruk av maskinen. Handlingsforløp 1 Tallet 1 formatert på denne måten angir første trinn i en rekke av handlinger. 2 Etterfølgende tall formatert på denne måten, angir etterfølgende trinn i en rekke av handlinger.? En illustrasjon satt inn her viser hvilke handlinger som må utføres. Tekst som er formatert på denne måten, gir ytterligere hjelp. % Tekst formatert på denne måten beskriver den handlingen som sikrer at det ønskede resultat oppnås. 1-8 TWAIN Driver

13 Innledning 1 Tips 2 2 Merk Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon og tips om riktig bruk av maskinen. Påminnelse Tekst som er uthevet slik, inneholder nyttig informasjon man bør huske på.! Detalj Tekst som er uthevet slik, inneholder referanser til ytterligere informasjon. Særlige tekstmarkeringer [Stop]-tasten Navnet på tastene på kontrollpanelet er skrevet som vist ovenfor. MASKININNSTILLING Tekst på skjermbilder er skrevet som vist ovenfor. TWAIN Driver 1-9

14 1 Innledning 1-10 TWAIN Driver

15 2 Sette opp for skanning

16

17 Sette opp for skanning 2 2 Sette opp for skanning Hvis den vedlagte TWAIN-driveren installeres på datamaskinen, kan denne maskinen brukes til å skanne dokumenter og sende dem til datamaskinen. Datamaskinen må ha følgende programvare og maskinvare for at skanning skal være mulig. Element Kompatible operativsystem Programmer Tilkoblingsport Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2003/ Windows 2000/Windows Me/Windows 98 SE Windows Vista x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/ Windows XP Professional x64 Edition TWAIN-kompatibel bildebehandlingsprogramvare (f.eks. Adobe Photoshop eller Acrobat Professional) Kompatibel med USB V. 2.0, 10Base-T/100Base-TX (hvis det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206) 2 Påminnelse TWAIN-driveren er ikke kompatibel med Windows 95/98/NT 4.0. Installering av skriverdriveren % Se i mappen "Installation" på CD-en. TWAIN Driver 2-3

18 2 Sette opp for skanning 2-4 TWAIN Driver

19 3 Skanne dokumenter

20

21 Skanne dokumenter 3 3 Skanne dokumenter Man kan bruke både den automatiske dokumentmateren og glassplaten for å skanne dokumenter. 3.1 Bruke den automatiske dokumentmateren Bruk den automatiske dokumentmateren når du skal skanne flere dokumenter i én operasjon. 2 Merk Automatisk dokumentmater DF-502 og reverserende automatisk dokumentmater DF-605 er ekstrautstyr. 1 Start programmet (bildeprogramvare, Adobe Photoshop osv.) på datamaskinen. Fremgangsmåten ved bruk av Adobe Acrobat 6.0 Professional er brukt som eksempel nedenfor. 2 Klikk på "Fil". 3 Pek på "Opprette PDF", og klikk deretter på "Fra skanner". 4 Velg enheten fra dialogboksen, foreta ønskede innstillinger, og klikk deretter på [Skan type]. TWAIN Driver 3-3

22 3 Skanne dokumenter 5 Angi ønskede innstillinger. Les "Driverinnstillinger" på side 4-3. "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 6 Plasser dokumentet på matebrettet på den automatiske dokumentmateren. 7 Klikk på [Skan type] tasten. Dersom "Pull-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, starter skanningen. Dersom "Push-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, vises en melding i kontrollpanelbildet på PC-skjermen. Den opplyser om at skanning vil starte når du trykker på [Start] på maskinen. Trykk på [Start]- tasten. Skanningen begynner. 3-4 TWAIN Driver

23 Skanne dokumenter Bruke glassplaten Bruk glassplaten når du skal skanne bøker. 1 Start programmet (bildeprogramvare, Adobe Photoshop osv.) på datamaskinen. Fremgangsmåten ved bruk av Adobe Acrobat 6.0 Professional er brukt som eksempel nedenfor. 2 Klikk på "Fil". 3 Pek på "Opprette PDF", og klikk deretter på "Fra skanner". 4 Velg enheten fra dialogboksen, foreta ønskede innstillinger, og klikk deretter på [Skan type] 5 Angi ønskede innstillinger. Les "Driverinnstillinger" på side 4-3. "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. TWAIN Driver 3-5

24 3 Skanne dokumenter 6 Plasser dokumentet på glassplaten med forsiden ned. Juster dokumentet i forhold til dokumentlinjalene øverst på og på venstre side av glassplaten. 7 Klikk på [Skan type] tasten. Dersom "Pull-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, starter skanningen. Dersom "Push-skanning" er valgt i rullegardinmenyen "Skan type" i dialogboksen for driverinnstillinger, vises en melding i kontrollpanelbildet på PC-skjermen. Den opplyser om at skanning vil starte når du trykker på [Start] på maskinen. Trykk på [Start]-tasten. Skanningen begynner. 3-6 TWAIN Driver

25 4 Driverinnstillinger

26

27 Driverinnstillinger 4 4 Driverinnstillinger 4.1 TWAIN-skannerdriver Nr. Element Settings (Innstillinger) 1 Dokumentformat A3L, B4L, A4L, B5L, A5L, FLS 8 1/4 e 13", FLS 8 1/2 e 13", FLS 220 e 330 mm, FLS 8 1/8 e 13 1/4", FLS 8 e 13", A4C, B5C, A5C, Ledger L, 11 e 14 L, Legal L, Letter L, Invoice L, Letter C, Invoice C, 8KL, 16KL, 16KC Les "Dokumentformat" på side Skannemodus Tekst (standard), foto Les "Skannemodus" på side Oppløsning 150 dpi e 150 dpi, 300 dpi e 300 dpi, 600 dpi e 600 dpi Les "Oppløsning" på side Skan type Push-skanning, Pull-skanning (standard) Les "Skan type" på side Duplex skanning AV (standardinnstilling), PÅ Du finner mer informasjon under "Duplex skanning" på side Merk "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 6 Lys -4 til 4 (standardinnstillingen er "0".) Les "Lys" på side 4-9. TWAIN Driver 4-3

28 4 Driverinnstillinger Nr. Element Settings (Innstillinger) 7 [Hjelp]-knappen Klikk på denne tasten for å vise Hjelp. 8 [Om]-knappen Klikk på denne knappen for å vise informasjon om programvareversjonen. 9 [I/U-type] -knappen 10 [Skan type] knappen Klikk på denne knappen for å kontrollere og endre innstillingene for USB- og nettverkstilkobling. Les "I/U-type" på side 4-9. Klikk på denne tasten for å skanne bildet. 11 [Avbryt]-knappen Klikk på denne knappen for å avbryte skanningen. Dokumentformat Velg et dokumentformat fra rullegardinmenyen for å angi størrelsen på dokumentet som skal skannes. 2 Merk Hvis det skannede bildet er større enn formatet som er valgt i rullegardinmenyen Dokumentformat, slettes de delene som er større enn angitt format. Hvis det skannede bildet er mindre enn størrelsen som er valgt i rullegardinmenyen Dokumentformat, skannes bildet med angitt format. 4-4 TWAIN Driver

29 Driverinnstillinger 4 Skannemodus Det finnes to tilgjengelige innstillinger i rullegardinmenyen "Skannemodus". - Tekst: Velg denne innstillingen for vanlige dokumenter. - Foto: Velg denne innstillingen for bilder. TWAIN Driver 4-5

30 4 Driverinnstillinger Oppløsning Det fines tre tilgjengelige innstillinger i rullegardinmenyen "Oppløsning". Velg den innstillingen som passer best dpi e 150dpi: Denne innstillingen passer til standard tekstformater. Skanneoperasjonen er svært effektiv dpi e 300dpi: Dette er en høyere oppløsning, som passer til mindre tekstformater. Denne oppløsningen er standardinnstilling dpi e 600dpi: Dette er en høy oppløsning som passer til bilder av landskap og mennesker. 4-6 TWAIN Driver

31 Driverinnstillinger 4 Skan type Fra rullegardinmenyen "Skan type" velger du enten "Push-skanning" eller "Pull-skanning". - Pull-skanning: Med denne skannemetoden starter skanningen når du trykker på [Skan type] i driveren. - Push-skanning: Med denne skannemetoden starter skanningen når du trykker på [Start] på maskinens kontrollpanel. TWAIN Driver 4-7

32 4 Driverinnstillinger Duplex skanning Velg "AV" eller "PÅ" i rullegardinmenyen. 2 Merk "Duplex skanning" vises bare dersom reverserende automatisk dokumentmater DF-605 (ekstrautstyr) er installert. 4-8 TWAIN Driver

33 Driverinnstillinger 4 Lys Klarheten på fargene kan justeres. Standardinnstillingen er "0". Lysstyrken kan stilles inn mellom -4 (mørkt) og 4 (lyst). I/U-type Rullegardinmenyen for I/U-type vises. Du kan velge mellom USB-tilkobling eller nettverkstilkobling. - Hvis du velger nettverkstilkobling, kan IP-adressen angis og endres som beskrevet i følgende prosedyre. 1 Velg "Nettverk". 2 Skriv inn ny IP-adresse eller IP-adressen som skal endres. TWAIN Driver 4-9

34 4 Driverinnstillinger Klikk på [Søk]-knappen for å vise IP-adressene til enhetene som er koblet til nettverket. Velg IP-adresse og klikk på [OK]. 3 Etter at IP-adressen er valgt, trykker du på [OK]-knappen. Hjelp % Klikk på denne knappen for å vise Hjelp-skjermbildet. Om % Klikk på denne knappen for å vise informasjon om programvareversjonen. Skan type % Klikk på denne tasten for å skanne dokumentet. Avbryt % Klikk på denne knappen for å avbryte skanningen TWAIN Driver

35 5 Feilmeldinger

36

37 Feilmeldinger 5 5 Feilmeldinger 5.1 Papirstopp Melding på kontrollpanelet ADVARSEL ORIGINALEN STOPPET PNE MATER DEKSEL Melding på PC-skjermen Årsak Det har oppstått papirstopp i den automatiske eller i den reverserende automatiske papirmateren. Det finnes rester av papir igjen i den automatiske eller den reverserende automatiske dokumentmateren etter papirstoppen. Gjør slik Åpne dekselet for fjerning av feilmatet papir og den automatiske dokumentmateren. Fjern feilmatet papir. Mer informasjon om hvordan denne operasjonen gjøres, finner du på "Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren" på side 5-4. Når papirstoppen er opphevet, går minnestørrelsen (i prosent) tilbake til opprinnelig verdi. TWAIN Driver 5-3

38 5 Feilmeldinger Oppheve papirstopp i den automatiske dokumentmateren 1 Åpne dekselet for feilmatet papir. 2 Fjern alle originalsider fra dokumentmatebrettet. 3 Åpne den automatiske dokumentmateren. 5-4 TWAIN Driver

39 Feilmeldinger 5 4 Vri hjulet på den automatiske dokumentmateren i pilens retning. Trekk samtidig dokumentet sakte ut. 5 Lukk den automatiske dokumentmateren og dekselet for feilmatet papir. 6 Legg dokumentene som ble fjernet i trinn 2, tilbake i materen. 2 Påminnelse Hvis meldingen "LEGG TILBAKE ORIG. til GLASSPLATEN og TRYKK START" vises på skjermen, må du legge originalsidene som var årsaken til feilmatingen, tilbake på opprinnelig plass. TWAIN Driver 5-5

40 5 Feilmeldinger Kommunikasjonsfeil Melding på PC-skjermen Årsak Maskinen er ikke klar. PC- eller maskinsystemet krasjet under kommunikasjon. USB-kabelen var ikke riktig tilkoblet under kommunikasjon. Gjør slik Slå av maskinen. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Når du har sjekket USB-kabelen og nettverkskabelen, kan du skru på maskinen igjen. Dersom feilen ikke rettes opp, må du kontakte servicerepresentanten. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). Skanning Melding på PC-skjermen Årsak Hvis det utføres TWAIN-skanning og kopijobber samtidig, kan det hende at maskinen stanser under skanningen. Gjør slik Vent til all kopiering og skanning er ferdig. 5-6 TWAIN Driver

41 Feilmeldinger 5 Skannefeil Melding på PC-skjermen Årsak Det oppsto en feil mens maskinen leste data under skanning. Gjør slik Slå av maskinen. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er riktig tilkoblet. Når du har sjekket USB-kabelen og nettverkskabelen, kan du skru på maskinen igjen. Dersom feilen består, må du kontakte servicerepresentanten. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). Ikke papir i den automatiske dokumentmateren Melding på PC-skjermen Årsak Det er ikke papir i den automatiske dokumentmateren (reverserende automatiske dokumentmateren) når Duplex skanning (tosidig skanning) er valgt. Gjør slik Legg papir i den automatiske dokumentmateren (reverserende automatiske dokumentmateren). TWAIN Driver 5-7

42 5 Feilmeldinger Andre maskinfeil Melding på PC-skjermen Årsak Dekselet på den automatiske dokumentmateren eller dekselet for fjerning av papirstopp er åpent mens det skannes et dokument fra den automatiske dokumentmateren. Det kan ha oppstått problemer med å overføre kommandoer mellom TWAIN-driveren og maskinen. Gjør slik Se i bruksanvisningen. Når papirstoppen er opphevet, går minnestørrelsen (i prosent) tilbake til opprinnelig verdi. Kontroller at USB-kabelen og nettverkskabelen er koblet til maskinen. 2 Merk Nettverkskabelen kan kun brukes dersom det er installert nettverkskort NC-503 (ekstrautstyr) eller bildekontroller IC-206 (ekstrautstyr). 5-8 TWAIN Driver

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Software License Agreement BETINGELSER FOR KJØP Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen refusjoner

Detaljer

magicolor 2430 DL Brukerveiledning

magicolor 2430 DL Brukerveiledning magicolor 2430 DL Brukerveiledning 4139-7743-06S 1800769-032F Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 750 http://no.yourpdfguides.com/dref/587969

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 750 http://no.yourpdfguides.com/dref/587969 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 750. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 750 i bruksanvisningen

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning. Les dette først. Papir

Brukerveiledning. Les dette først. Papir Brukerveiledning Les dette først INNHOLD Om dette produktet... 12 Innledning... 12 Varemerker... 12 Fraskrivelse... 13 Håndbøker for denne skriveren... 13 Hvordan lese denne veiledningen... 14 Skjermnavigering...

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) Side INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING 9 PROBLEMLØSNING CD-EN

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995

Din bruksanvisning SHARP AL-2021 http://no.yourpdfguides.com/dref/3634995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok

SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok SP 1200SF/SP 1200S Programvarehåndbok Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk,

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200P. Programvareveiledning. Brukerhåndbok DX-C200P Brukerhåndbok Programvareveiledning 1 Forberede utskrift 2 Konfigurere skriverdriveren 3 Andre utskriftsoperasjoner 4 Direkteutskrift fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Foreta skriverinnstillinger

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOPLING NORSK LYT0883-010A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Trykt i Japan 0102 FOVfIDfVP JVC PROGRAMVARELISENSAVTALE VIKTIG TIL KUNDER: SØRG FOR Å LESE

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M753U http://no.yourpdfguides.com/dref/3634982

Din bruksanvisning SHARP MX-M753U http://no.yourpdfguides.com/dref/3634982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589426

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skriverreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 2000 Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks Les

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Lagre og skrive ut med dokumentserver Funksjoner og innstillinger på maskinen Appendiks

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk

HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows. 950C-Series. Norsk HP DeskJet-skriver Brukerveiledning for Windows 950C-Series Norsk Varemerker Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation (patentnummer 4955066 og 4974159 i USA).

Detaljer