Oppdatert 1.mai Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatert 1.mai 2011. Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO"

Transkript

1 Rutine for postbehandling, registrering og arkivering ved KHiO 1

2 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Lover og forskrifter... 3 Begrepsbruk... 3 Rutine for overgang til elektronisk arkivering (periodisering)... 4 Kassasjon... 5 Historisk base Modulink... 5 Tilgang til ephorte... 5 Hva som skal registreres i ephorte... 5 Arkivverdige dokumenter... 5 Ikke arkivverdige dokumenter... 5 Rutiner for mottak og åpning av post... 6 Skanning... 7 Hvem som kan skanne... 7 Krav til skanning... 7 Rutine for skanning... 8 Generell rutine for Registrering av saker og dokumenter... 8 Skriveregler... 8 Dokumenttyper... 8 Oversikt over arkivdeler... 8 Vurdering av offentlighet... 9 Innsynsbegjæringer... 9 Godkjenning Kryssreferanse til tidligere arkiver Registrering av spesifikke sakstyper Personalmapper Tilsettingssaker Disiplinærsaker Studentmapper Fagsaker

3 INNLEDNING Formål Dokumentflyten i skolens sak- og arkivsystem skal foregå effektivt, forutsigbart og sikkert. Rutinene skal sikre at saksbehandling, arkivering og kommunikasjon med og av KHiO er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Lover og forskrifter Noen sentrale følgende lover, forskrifter og retningslinjer er de mest sentrale: 1) Arkivlova 2) Forskrifter til arkivlova: Forskrift om offentlige arkiv Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver 3) Forvaltningsloven 4) Offentlighetsloven 5) Personopplysningsloven 6) Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) 7) Sikkerhetsloven 8) Yrkesetisk regelverk for arkivarer Begrepsbruk Under er det listet opp enkelte sentrale begreper som er omtalt i denne rutinebeskrivelsen. Arkiv: Oppbevaringssted for dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, dvs. dokumenter som mottas eller produseres av en enkelt arkivskaper og samles som resultat av dennes virksomhet. Arkivet er delt i forskjellige arkivdeler. Arkivdel: Arkivdel angir hvilken arkivserie en sak er arkivert i. Alle saker som er arkivert i en arkivdel er ordnet etter et felles ordningsprinsipp. Arkivdeler kan periodiseres på ulike tidspunkt uavhengig av hverandre. Dokumenttype: Bestemmelse av hvilken dokumenttype et dokument inngår i er knyttet til saksbehandlers oppfølgingsansvar, samt om og hvordan dokumentet inngår i en korrespondanse. Dokumenttyper som benyttes er: Inngående saksdokument (I), utgående saksdokument (U), notat med oppfølging (N), notat uten oppfølging (X) og arbeidsdokument (Y). Journalpost: Journalpost betegner en journalføring (en registrering) av ett eller flere saksdokumenter som inngår i en felles forsendelse. En journalpost er nøkkelopplysninger/metadata vedrørende en 3

4 dokumentforsendelse. En journalpost består av ett eller flere dokument, hvorav ett må være hoveddokument. Nøkkeldata som alltid skal registreres og dermed blir søkbare: Dokumenttype Overskriften i dokumentet gir dokumentbeskrivelsen Dokumentdato Avsender og mottaker Saksansvarlig / saksbehandler ved KHiO Lov og paragraf, hvis dokumentet er unntatt offentlighet Opplysninger knyttet til behandlingen av dokumentet påføres etter hvert Klassering: Klassering foretas ved at det registreres en eller flere ordningsverdier spesifikk for den arkivdelen saken tilknyttes. Ordningsprinsipp: Hovedprinsipp for ordning av saker innenfor en arkivdel er for eksempel en arkivnøkkel. Det finnes også andre ordningsprinsipper som studentnummer, bygningsnummer, etc. Disse benyttes for eksempel på studentmapper eller bygningsnummer i eiendomsarkiv. Hver arkivdel har et primært og et sekundært ordningsprinsipp. Ordningsprinsipp med tilhørende verdier kan også benyttes som søkebegrep for å lete frem saker som omhandler samme objekt eller emne, eller til å føre statistikk Ordningsverdi: De verdier som er tillatt benyttet innenfor et ordningsprinsipp, f. eks en arkivkode hentet fra arkivnøkkelen, bygningsnummer, studentnummer, etc. Sak / saksmappe: Sakbegrepet benyttes til å lenke registrerte saksdokumenter som logisk hører sammen til en felles identitet. Lenking av dokumentene innebærer at man enkelt får oversikt over saksgangen, altså hvilket hendelsesforløp dokumentene gjennomgår før de er ferdigbehandlet. I denne rutinebeskrivelsen omtales en saksmappe konsekvent som sak, som igjen tilsvarer et saksnummer i ephorte. Den felles identiteten skal gi oss oversikt og gjenfinning både i det elektroniske og i det fysiske arkivet. I Forvaltningsloven og Offentlighetsloven er begrepet sak abstrakt og benyttes som et spørsmål som er til behandling på grunnlag av en henvendelse utenfra eller et internt initiativ, og dels også om behandlingsforløpet. NOARK4 definerer sak i konkret forstand som at en sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter osv. som oppstår og inngår i behandlingsforløpet. Hvis man får en henvendelse som gjennom et behandlingsforløp skal føre fram til et enkelt vedtak, er det normalt hensiktsmessig å definere dette som en sak. Tilgangskode: Kode som benyttes for å skjerme opplysninger som er unntatt offentlighet eller belagt med taushetsplikt. Rutine for overgang til elektronisk arkivering (periodisering) Saksbehandling og arkivering ved KHiO skjer i det elektroniske sak- og arkivsystemet ephorte fra og med Det gjennomføres på denne dato et skarpt periodeskille hvor alle nye dokumenter skal opprettes i ephorte. Unntatt fra dette er personalmapper som først vil periodiseres Fra skal alle nye dokumenter registreres i ephorte. Det skal ikke legges nye dokumenter inn i en tidligere opprettet papirsak. Hvis dokumentet starter en ny sak skal denne registreres i ephorte. Hvis dokumentet tilhører en sak som allerede finnes på papir, skal det opprettes en helt ny sak i ephorte med referanse til den tidligere papirsaken. 4

5 En saksbehandler kan beholde papirsaker (fra før ) som referanse til saken er avsluttet, men ikke lengre enn til Alle papirsaker skal da ha vært levert til arkivet. Hvis en saksbehandler har behov for innsyn i en papirsak etter , kan saksbehandleren få saken til ordinært utlån fra arkivet i en begrenset periode. Arkivet kan også bistå i å kopiere hele eller deler av en papirsak inn til en elektronisk sak hvis dette er hensiktsmessig. Men vær oppmerksom på at disse kopiene ikke blir journalført og vil slettes ved framtidig avlevering. Det må derfor ikke refereres til disse kopiene i andre dokumenter; eventuelle referanser skal gå til originalene som ligger i papirsaken. Kassasjon Kassasjon skal kun skje i samarbeid med arkivleder ved KHiO og i samsvar med Riksarkivets retningslinjer og vedtak for arkivbegrensning. Historisk base Modulink KHiOs tidligere elektroniske journal kommer i løpet av 2012 til å bli tilgjengelig i en ephorte base, slik at det er mulig å gjøre søk dokumenter som tilhører forrige arkivperiode. Det vil ikke være mulig å lese disse dokumentene i ephorte, men de kan lånes ut fra arkivet. Tilgang til ephorte Systemet er kun tilgjengelig for autoriserte brukere. Brukere blir autoriserte i systemet basert på roller og tilganger. Brukertilgang bestilles på skjemaer som godkjennes av leder og sendes arkivtjenesten. Skjemaet ligger tilgjengelig under arkivets sider på intranett og internett. HVA SOM SKAL REGISTRERES I EPHORTE I vurdering mellom hva som skal registreres og journalføres i sak og arkivsystemet ephorte skilles det mellom arkivverdige og ikke arkivverdige dokumenter. Arkivverdige dokumenter (Se også egne lister over spesifikke sakstyper nederst i rutinen) Dokumenter er arkivverdige når de oppfyller følgende krav: Det må regnes som saksdokument for organet etter offentlighetsloven 2 og 3, det må være gjenstand for saksbehandling eller ha verdi som dokumentasjon. Tilfredsstilles disse kravene, blir det regnet som sakspost og går til skanning og journalføring, jfr. arkivloven med forskrifter 2a-b 3-20 Alt materiale produsert av KHiO er i utgangspunktet arkivverdig. Dette gjelder for eksempel: utgående brev, rundskriv, publikasjoner, trykksaker, web-sider. Det må her utøves skjønn. Ikke arkivverdige dokumenter Som ikke arkivverdige dokumenter regnes normalt trykksaker, offentlige publikasjoner, rundskriv, utskrifter/kopier fra andre organer og annet mangfoldiggjort materiale som mottas, så lenge de ikke tilfredsstiller kravene til arkivverdig post, jfr. arkivloven med forskrifter Informasjonspost er normalt ikke arkivverdig materiale, og blir distribuert rett til saksbehandler. Husk at alle typer post kan i situasjoner medføre saksbehandling, og at det å ta noe til etterretning er å betrakte som saksbehandling og skal i så tilfelle journalføres. 5

6 RUTINER FOR MOTTAK OG ÅPNING AV POST Adressat Type Rutine Merknader Post hvor enhetens navn står alene eller først Papir Post mottas og åpnes i arkivtjenesten. Arkivverdige dokumenter skannes til ephorte. KHiOs e-postmottak E-post Personlig post (post hvor personens navn står foran enhetens/skolens navn) E-post mottatt direkte av saksbehandler Rundskriv Papir E-post Papir/epost E-post mottas i delarkivets postmottak. Arkivbegrensning etter samme prinsipper som for ordinær post. E-posten importeres og registreres. Dersom et originalt saksdokument ettersendes skal dette erstatte tidligere faks eller e-post Posten mottas av arkivtjenesten og fordeles uåpnet til adressat Posten importeres til ephorte og registreres av saksbehandleren. Inngående rundskriv som fører til saks-behandling eller har dokumentasjons-verdi i saker skal skannes og journalføres av arkivtjenesten. Feiladressert post Papir Når adressat er ukjent returneres posten til avsender. Dersom avsender ikke fremkommer på brevet returneres det til Posten Norge. Pakker og rekommandert 6 Hoveddokumentets dato er korrekt dato. Dersom personlig adressert post viser seg å være saksdokument for organet, skal den straks sendes til arkivtjenesten og behandles som post til enheten. Dersom personlig adressert e-post viser seg å være saksdokument for organet (jf. Arkivforskriften 3-2), gjelder samme regler som for papir. (Merk at e-post kan være saksdokument for organet selv om personlige og private kommentarer er blandet inn i teksten.) Interne rundskriv skal alltid journalføres.

7 sending Møte-innkallinger, referater og protokoller Møteinnkallinger, -referater og - protokoller fra eksterne instanser må vurderes i hvert tilfelle. Innkallinger hvor ansatte fra KHiO deltar skal normalt journalføres hvis det medfører saksbehandling eller det er viktig å dokumentere deltakelse. Hvis en KHiO ansatt representerer institusjonen i eksterne organer vil det normalt være det organet som har arkivansvaret. Unntak kan være når sakene forberedes av saksbehandler ved KHiO. SKANNING Hvem som kan skanne KHiO har sentralt postmottak og sentral skanning. Arkivtjenesten utfører skanningen på egen dokumentskanner av hensyn til kvalitetssikringen av dokumentene. Krav til skanning Følgende krav stilles til utførelse og resultat av skanning. Generelt krav om at kvaliteten på digitalisert dokument skal samsvare med papirdokument med hensyn til å kunne lese og tyde innholdet i det. Fargeskanning benyttes hvis fargene har betydning for innholdet, eller hvis dette er betydelig ressursbesparende for arkivtjenesten. Arkivtjenesten utfører skanningen og kvalitets sikrer resultatet av skanningen før dokumentene behandles videre i elektronisk arkiv. Det skal skannes til et godkjent arkivformat. Det skal benyttes skanningsprogramvaren som gir automatisk bildeforbedring, og er integrert med elektronisk arkivsystem. Tekstdokumenter skal OCR behandles av skanningsprogramvaren mht. fritekstsøk. Skanningsprosessen skal inkludere en elektronisk loggføring av hvem som skanner Skanning skal utføres etter optimale innstillinger i forhold til kvalitet og filstørrelse (f eks DPIinnstilling) Rutiner for rekkefølge/oppdeling av vedlegg skal følges der dette finnes. Papirdokumentene oppbevares i låst rom i en tilstrekkelig periode etter skanningen slik at evt. skanning kan utføres på nytt ved evt. avvik. 7

8 Rutine for skanning Før et dokument skannes inn til elektronisk arkiv må den som skanner og registrer dokumentet finne fram til hvilken sak og journalpost dokumentet skal registreres på og hvorvidt dokumentet er skannet tidligere. Den som skanner skal sette seg inn i, og følge, de krav og rutiner til skanning som er vedtatt. GENERELL RUTINE FOR REGISTRERING AV SAKER OG DOKUMENTER Rutinen omfatter alle saker som ikke har en egen registreringsrutine (se rutiner for spesifikke sakstyper lengre ned i dokumentet). Arkivet kan kontaktes for ytterligere veiledning. Skriveregler Ved registrering av sak eller -journalposttittel bør tittelen være så forklarende som mulig. Tittelen vil sammen med visse andre registreringer om dokumentene komme fram på offentlig journal som legges ut på internett. Som tommelfingerregel benyttes oppbygning HVOR HVA NÅR. For eksempel: Arkivet rutiner For spesifikke sakstyper brukes egne skriveregler (f.eks. for personalmapper, ansettelsessaker og fagsaker) Dokumenttyper Dokumenttype Omfatter Kommentar I (Inngående) Papirpost og e-post Arkivet importerer eller skanner inn det som mottas i skolens postmottak. Saksbehandler importerer egen e-post, og leverer inngående papirdokumenter til arkivet for skanning U (Utgående) Papirpost og e-post Saksbehandler sender ut post selv. Enten som e-post fra ephorte, eller ved å ferdigstille dokumentet i ephorte og deretter skrive det ut og poste det på vanlig måte. X (Notat uten oppfølging) N (Notat med oppfølging) Y (Arbeidsdokument) Elektroniske dokument i ephorte Elektroniske dokument i ephorte Elektroniske dokument i ephorte Opprettes av saksbehandler selv. Trenger ikke å ha mottaker. Hvis det har mottakere gir det ikke restanse. Regnes som organinternt dokument, og kan med visse forbehold unntas offentlig journal. Opprettes av saksbehandler selv. N-notat må ha en mottaker og gir restanse. Denne dokumenttypen kan bare brukes for dokumenter som ikke trenger å arkiveres. De vil bli kassert ved framtidig avlevering. Kun til bruk for dokumenter som bare har verdi som midlertidig referanse Oversikt over arkivdeler I ephorte finnes det følgende 3 forskjellige arkivdeler: Kortnavn Betegnelse Kommentar ADM Sakarkivet De fleste av skolens saker ligger i denne arkivdelen. Opprettet 8

9 PMAP Personalmapper Her ligger kun personalmapper, én mappe per ansatt. Opprettet SMAP Her ligger kun studentmapper, én mappe per student. Ikke tatt i bruk. I tillegg til disse tre arkivdelene skal det etter hvert også innføres en egen arkivdel for fagsaker (utstillinger, forestillinger m.). KHiO avventer et vedtak fra Riksarkivet før arbeidet med denne arkivdelen fortsetter. Vurdering av offentlighet Alle dokumenter er i utgangspunktet offentlige (i følge Off.l.), men dokumentene må vurderes i forhold til om det finnes taushetsbelagte opplysninger i teksten (jmfr.forv.l. 13, personvernlovgivningen, sikkerhetslovgivningen (nesten ikke brukt) eller en rekke særlover). I tillegg kan dokumentet inneholde andre opplysninger som bør og kan skjermes. Leder/saksbehandler har ansvar for å kontrollere om det skal unntas og om anvendt hjemmel som er påført journalførte dokumenter er korrekt. Husk at uten tilgangskode kan alle lese alt. Det er ikke lov til å skjerme opplysninger dersom det ikke kan hjemles i medhold av lovverk (i ephorte finnes hjemlene i en nedtrekks meny). Brev som er unntatt offentlighet skal sendes på papir. Arkivtjenesten kvalitet sikrer dokumenter og kontrollerer at riktig tilgangskode er benyttet på grunnlag av arkivdel og påført hjemmel. Feltet tilgangskode er ikke obligatorisk, derfor må dette settes manuelt. Skjerming skal angis både på det enkelte dokumentet og i registreringen (journalpost eller saksinformasjon). Innsynsbegjæringer Innsynsbegjæringer skal i utgangspunktet behandles av saksbehandler som er ansvarlig for saken det bes innsyn i, hvis ikke annet er bestemt. Leder for enheten der saken er registrert skal informeres om innsynsbegjæringen. Innsynsbegjæringer kan fremsettes både muntlig eller skriftlig og kan også fremsettes anonymt. Det kreves ikke at den som begjærer innsyn begrunner kravet. Det anbefales likevel at man ber om skriftlig henvendelse om innsyn. I utgangspunktet skal innsynsbegjæringer besvares samme dag som de mottas. Dersom KHiO ikke besvarer en innsynsbegjæring innen fem dager, regnes dette som avslag og kan påklages (dvs. purring). Innsynsbegjæringer skal så langt det er praktisk mulig besvares skriftlig. Dette gjelder ikke dersom den som begjærer innsyn krever papirkopi. Et avslag på krav om innsyn skal være skriftlig. Både brev og e-post oppfyller kravet til skriftlighet. Avslaget må vise til den bestemmelsen i offentlighetsloven som begrunner unntaket, samt vise til klageretten og klagefristen. Den som ber om innsyn kan kreve en utvidet begrunnelse for avslaget. Et krav om utvidet begrunnelse skal besvares innen ti virkedager. Det vises for øvrig til bestemmelsene i offentlighetsloven kapittel 4, som samtlige saksbehandlere må kjenne til. 9

10 Skriftlige innsynsbegjæringer, og behandling av disse, skal arkiveres og journalføres i ephorte. Innsynsbegjæringer saksbehandles og vurderes derfor som arkivverdige dokumenter. Av hensyn til gjenfinnbarhet registreres innsynsbegjæringer og svar i saken det begjæres innsyn i. Klage på avslag om innsyn skal i egen sak. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke utleveres. Som hovedregel er det ikke adgang til å unnta hele dokumentet fra innsyn, kun de taushetsbelagte opplysningene. (Se dog offentlighetsloven 12, som gir hjemmel for å unnta hele dokumentet i nærmere angitte unntakstilfeller.) Ved utlevering av dokumenter med taushetsbelagte opplysninger må det lages en kopi av dokumentet der de taushetsbelagte opplysningene overstrykes. Det anbefales at saksbehandlerne først stryker ut de taushetsbelagte opplysningene, og deretter tar en kopi av dokumentet med overstrykninger, som enten sendes ut per post eller som vedlegg i e- post. Saksbehandler må påse at overstrykningen er effektiv. Elektronisk overstrykning skal ikke benyttes. Taushetsplikt kan oppheves ved samtykke. Den som ber om innsyn kan kreve at vi spør den som har krav på taushet om vedkommende samtykker til å gi ut opplysningene. Dersom vi ikke får svar, regnes dette som nekting av samtykke. Et slikt samtykke skal tolkes snevert og gjelde kun aktuell innsynsbegjæring. Samtykke må innhentes på nytt ved eventuelle senere innsynsbegjæringer. Godkjenning Se veiledning i ephorte for hvordan godkjenningen utføres, eller KHIOs reglement for elektronisk kommunikasjon for bestemmelser rundt godkjenning. Utgående brev Avtaler og kontrakter Interne notater Dokument som skal godkjennes av flere Skal godkjennes elektronisk i ephorte (se veiledning) og trenger ingen fysisk signatur. Er saksbehandler ikke tilknyttet ephorte, må utgående brev signeres fysisk og en kopi leveres til arkivet som vil skanne det inn til riktig sak. Må alltid godkjennes ved fysisk signering og bevares på papir, men skal i tillegg skannes inn til ephorte på tilhørende sak. Dette gjøres ved å sende det signerte dokumentet til arkivet som vil utføre skanningen. Trenger ikke godkjennes av leder hvis ikke annet er bestemt lokalt ved enheten Skal dokumentet godkjennes av flere enn én leder, må det signeres fysisk og en kopi av dokumentet med signaturer sendes til arkivet for skanning. Kryssreferanse til tidligere arkiver Når en ny sak i ephorte er en fortsettelse av en sak i det avsluttede papirarkivet skal det kryssrefereres. Dette utføres av arkivaren. Hvis en saksbehandler oppretter en sak som er en fortsettelse på en gammel papirsak må derfor arkivet få beskjed om dette. Rutine Arkivaren vil kryssrefererer ved å legge inn det gamle saksnummeret som en merknad i den nye elektroniske saken i ephorte med teksten Saken er en fortsettelse av sak i forrige arkivperiode med saksnummer (saksnummer). Saksnummeret til den nye elektroniske saken skal deretter legges inn 10

11 som en merknad i Modulink med teksten Saken forsetter i neste arkivperiode med saksnummer (saksnummer) REGISTRERING AV SPESIFIKKE SAKSTYPER Det finnes egne rutiner for følgende saker; Personalsaker, personalmapper, anskaffelsessaker, studentsaker, studentmapper og fagsaker (studentarbeider og annen faglig dokumentasjon). Personalmapper Det opprettes én egen mappe pr. ansatt i arkivdelen PMAP Disiplinærsaker, AKAN-saker og melding om nestenulykker: opprettes i sakarkivet som egne saker Tilgangskode: P benyttes. Saksbehandler må selv vurdere hvilke paragrafer som skal anvendes, paragrafene i oversikten under er kun et forslag. Sakstittel: Personalmappe enhet under ledelsen navn (navn må skjermes). For eksempel: Personalmappe Kunstakademiet Jens Jensen Klassering: 221 / ansattnummer Dokumentbeskrivelse Dok. Forslag til unntaks Kommentar type paragraf for kode P Ansettelse Signert arbeidsavtale (+Vedlegg til arbeidsavtale) I Ofl. 25 Arbeidsavtalen skal også bevares i original på papir i arkivet. Bekreftelse på tiltredelse X Ofl. 25 Søknad på stilling med CV, vitnemål og attester. X Ofl. 25 Saksbehandler oppføres som både avsender og mottaker Opplysninger til bruk ved midlertidige tilsettinger uten X Ofl. 25 Saksbehandler oppføres som både avsender og mottaker forutgående kunngjøring Søknad om endring av I Ofl. 13 jfr. fvl. 13 stillingsbrøk Svar på søknad om endring av U Ofl. 13 jfr. fvl. 13 stillingsbrøk Tilleggsavtaler av personlig art I Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Endring av tjenestested U Ofl. 13 jfr. fvl. 13 og/eller stilling Søknad om bistilling I Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Svar på søknad om bistilling U Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Krav om fast tilsetting I Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Svar på krav om fast tilsetting U Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Forlengelse Forenklet innstilling - N Ofl. 25 Begrunnelse Forlenget tilsetting + N Ofl. 25 ( Forenklet innstilling Begrunnelse registreres som vedlegg til notatet) Forlenget tilsetting U Ofl. 25 Søknad om I Ofl. 13 jfr. fvl

12 forlengelse/forskyvning av stipendiatperioden Svar på søknad om forlengelse /forskyvning av stipendiatperiode U Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Permisjon/fravær Søknad om permisjon I Ofl. 13 jfr. fvl. 13 Svar på søknad om permisjon U Ofl. 13 jfr fvl. 13 Vedtak om I Ofl. 13 jfr fvl. 13 Fra NAV attføring/uføretrygd Søknad om velferdspermisjon Y Ofl. 13 jfr fvl. 13 Svar på søknad om Y Ofl. 13 jfr fvl. 13 velferdspermisjon Søknad om foreldrepermisjon I Ofl. 13 jfr fvl. 13 (søknadskjema registreres som vedlegg) Svar på søknad om U Ofl. 13 jfr fvl. 13 foreldrepermisjon Søknad om støtte til N Ofl. 13 jfr fvl. 13 kurs/videreutdanning Dokument vedrørende amme fri Y Ofl. 13 jfr fvl. 13 Sykefravær Oppfølgingsplan sykefravær, 6 Ofl. 13 jfr fvl. 13 uker Referat dialogmøte, 12 uker Ofl. 13 jfr fvl. 13 Oppstilling over sykefravær Ofl. 13 jfr fvl. 13 Oppfølging av sykefravær - Ofl. 13 jfr fvl. 13 lønn under sykdom Oppgave over langvarig Ofl. 13 jfr fvl. 13 sykefravær 8 mnd. Søknad om fritak fra Ofl. 13 jfr fvl. 13 arbeidsgiverperioden Svar på søknad om fritak fra Ofl. 13 jfr fvl. 13 arbeidsgiverperioden Vedtak om Ofl. 13 jfr fvl. 13 attføring/uføretrygd Stopp av lønn i Ofl. 13 jfr fvl. 13 rehabiliteringsperioden Søknad om utbetaling av ikke Ofl. 13 jfr fvl. 13 avviklet ferie Svar på søknad om utbetaling Ofl. 13 jfr fvl. 13 av ikke avviklet ferie Svar på søknad om utbetaling Ofl. 13 jfr fvl. 13 av ikke avviklet ferie (skjema for uavviklet ferie registreres som vedlegg) Fratredelse Attest/uttalelse U Ofl. 13 jfr fvl. 13 Oppsigelse/avskjedigelse U Ofl. 13 jfr fvl

13 Oppsigelse/fratredelse I Ofl. 13 jfr fvl. 13 Svar på oppsigelse/fratredelse U Ofl. 13 jfr fvl. 13 Varsel om fratredelse fra U Ofl. 13 jfr fvl. 13 midlertidig stilling Fratredelsesskjema / X Ofl. 13 jfr fvl. 13 Bekreftelse på fratredelse Fratredelse ved oppnådd U Ofl. 13 jfr fvl. 13 pensjonsalder Avskjedsbrev I Ofl. 13 jfr fvl. 13 Avskjedsbrev U Ofl. 13 jfr fvl. 13 Avtale om forlenget tilknytning I Ofl. 13 jfr fvl. 13 til KHiO Lønnsopprykk og lønnstillegg Søknad om B-tillegg N Ofl. 13 jfr fvl. 13 Svar på søknad om B-tillegg U Ofl. 13 jfr fvl. 13 Stedfortredergodtgjørelse X Ofl. 13 jfr fvl lønnsopprykk og /eller U Ofl. 23 stillingsomgjøring Begrunnelse for lønnsopprykk X Ofl. 23 Melding om lønnsopprykk U Ofl. 23 Annet Yrkesskademelding N Ofl. 13 jfr fvl. 13 Skjema for innmelding av sidegjøremål I Ofl. 13 jfr fvl. 13 Tilsettingssaker Det opprettes én egen mappe tilsetning i sakarkivet. Tilgangskode: P benyttes. Saksbehandler må selv vurdere hvilke paragrafer som skal anvendes, paragrafene i oversikten under er kun et forslag. Dokumentbeskrivelse Dok. type Forslag til unntaks paragraf for kode P Alle stillingskategorier 13 Kommentar Anmodning om utlysning N Kunngjøring/utlysning - U søknadsfrist Søknad på stilling I Gjelder kun toppstillinger (for eksempel direktør og dekan i de tilfeller hvor de tilsettes). Journalføres etter utlysningsfristen. Forenklet søkerliste X Utvidet søkerliste X Ofl. 25 Trekk av søknad I Korrespondanse med Alle Ofl. 25 konsulentfirma typer Tilbud om tilsetting U

14 Vedrørende lønnsbetingelser i forbindelse med tilbud om tilsetting Svar vedr lønnsbetingelser ifbm tilbud om tilsetting I Ofl. 25 U Ofl. 25 Svar på tilbud om tilsetting I Event. Nytt tilbud om tilsetting U Stillingen er besatt U Spesielt for administrative/tekniske stillinger Innstilling N Ofl. 25 Protokoll fra tilsettingsrådet X Spesielt for faglige stillinger Oppnevning av U bedømmelseskomitè Orientering om oppnevning av U bedømmelseskomitè Innstilling I Ofl. 25 Faglig vurdering i innstillingen er offentlig. Vurdering av personlig egnethet kan være unntatt offentlighet. Oversendelse av innstilling til U søkerne Merknad til innstilling I Oversendelse av merknad U Kommentar til merknad I Svar på merknad U Oversendelse av endelig N innstilling Vedtak om tilsetting X Disiplinærsaker Disiplinærsaker som omhandler studenter Føres i arkivdel SMAP på egen sak. Tilgangskode S skal benyttes ved registrering av journalposter Sakstittel er. Disiplinærsak student navn på student (navnet skjermes i journalposten) Hvis saken fører til utvisning skal kopi av vedtaket registreres på studentens studentmappe med samme skjerming som disiplinærsaken. Disiplinærsaker som omhandler ansatte Føres i arkivdel ADM på egen sak. Tilgangskode P skal benyttes ved registrering av journalposter Sakstittel skal være: Disiplinærsak ansatt navn på ansatt (navnet skjermes i journalposten) Hvis saken fører til oppsigelse skal kopi av vedtaket registreres i den ansattes personalmappe med samme skjerming som disiplinærsaken. 14

15 Studentmapper Det skal opprettes en egen mappe på alle studenter som er opptatt ved KHIO. Disse legges i en egen arkivdel SMAP. Elektroniske studentmapper blir først opprett i løpet av 2012 Fagsaker (avventer vedtak om bevaring og kassasjon fra Riksarkivet) KHIO er unik blant offentlige organisasjoner i forhold til det faglige materialet som produseres ved skolen, og må derfor ha egne bevarings og kassasjonsregler fra arkivmyndighetene for dette materialet. 15

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK,

RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, RUTINE/RETNINGSLINJER FOR MOTTAK, SORTERING OG REGISTRERING AV POST POSTMOTTAK TYDAL KOMMUNE... 2 POSTRUTINER FOR LEGEKONTORET... 2 MOTTAK AV E-POST... 3 MOTTAK AV ELEKTRONISKE-SKJEMA (E-SKJEMA)... 3 UTLEGGING

Detaljer

All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret, Rådhus I.

All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret, Rådhus I. Rutine for mottak, sortering og registrering av post Postmottak Tydal kommune All post (unntatt post som er adressert til Tydal legekontor) skal sendes direkte til Postmottaket i Tydal kommune, Servicekontoret,

Detaljer

Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner - navn på tjeneste/produkt - instituttet det er gjort innkjøp for

Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner - navn på tjeneste/produkt - instituttet det er gjort innkjøp for Rutine for saksbehandling og arkivering av anskaffelser i Ephorte ved MN-fakultetet og institutter Sakstype: Sakstittel: Arkivdel: Én saksmappe per anskaffelse Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Intern sone Sikker sone Versjon 01.03.2013 Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Aktivt arkiv Arkiv Arkiv- og saksbehandlingssystem Arkivbegrensning Arkivdel Arkivkode Arkivmateriale Arkivnøkkel Arkivperiode

Detaljer

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU

Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Rutiner for dokumentbehandling i ephorte ved NTNU Dato: November 2005 Innhold: 1 ARKIVTJENESTEN VED NTNU... 2 2 HVA ER EPHORTE... 2 3 SAKS-, JOURNALPOST- OG DOKUMENTBEGREPET I EPHORTE... 2 3.1 SAKSPRINSIPPET:

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 (INTERNT NOTAT) Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Registrering av interne notat ved HiT 2 Når opprettes interne

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe

Postbehandling og dokumentflyt. Beate Aasen Bøe Postbehandling og dokumentflyt Beate Aasen Bøe Dokumentflyt Postsortering Journalføring Saksbehandling Arkivering Post- og ekspedisjonsrutiner Til/fra ekspedisjon Post inn Postmottak Til/fra saksbehandler

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet Prioritering Veiledning av ledere, saksbehandlere og superbrukere. Veilede saksbehandlere/ledere i bruk av ephorte. Være i dialog med/veilede superbrukerne

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 13.10.2014 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler Arkivdel: STD O Sakseier:

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA 5. INNSYNSRETT/SIKKERHETSPROSEDYRER

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 13.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

6. Personalmapper personalarkiv

6. Personalmapper personalarkiv 6. Personalmapper personalarkiv Rutiner for personalarkiv Med personalsaker (eller personalmapper) menes saksmapper som inneholder dokumenter omhandlende korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Arkivrutine for PhD programmet Rutine for MN-fakultetet og underliggende institutter Oppdatert:

Arkivrutine for PhD programmet Rutine for MN-fakultetet og underliggende institutter Oppdatert: Opprette sak: Ny saksmappe opprettes dersom det ikke finnes sak eller dersom eksisterende sak er ferdigstilt/avsluttet. Ferdigstilt/avsluttet sak kan gjenåpnes etter vurdering. Sakstittel: Utførende: [Navn

Detaljer

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune

Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune Fagområde: Administrasjon Dok. type: Rutine Dok. nr.: BKDOK-2005-00432.01 Rev. dato: 24.06.02 Gyldig til: 31.12.2012 Side 1 av 5 Retningslinjer for bruk av E-post i saksbehandling i Bergen kommune 1. Innledning

Detaljer

Rutine for journalføring av personalsaker

Rutine for journalføring av personalsaker Rutine for journalføring av personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv.

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Enhet for arkiv Godkjent av: Doknr/versjonsnr: Opprettet dato: Endret dato: Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Formål: Formålet med rutinen er å få en enhetlig organisering

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Frokostsamling 6. juni 2008. Ås kommune

Frokostsamling 6. juni 2008. Ås kommune Frokostsamling 6. juni 2008 Tema for samlingen er: Litt repetisjon Saksflyt Saker som skannes inn av arkivet Saksmapper; når opprettes og avsluttes sak, gradering av dokumenter Arkivterminologi Litt repetisjon

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Rutiner Personalsaker

Rutiner Personalsaker Rutiner Personalsaker Alle som har stilling i Lunner kommune har sin egen personalsak. Det ble et skarpt periodeskille i januar 2006, da innførte Lunner kommune full elektronisk arkiv. Derfor har mange

Detaljer

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER

RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING AV PERSONAL- OG REKRUTTERINGSSAKER Dokumenteier: Seksjon for dokumentasjons- Godkjent av: A.Neergaard og informasjonsforvaltning (SDI) Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato: 10. april 2014 Endret dato: 21.1.2015 RUTINER FOR DOKUMENTHÅNTERING

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden?

Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Dokumenter som må være på papir i en fullelektronisk verden? Robert Kalleberg Oslo Byarkiv 6. april 2011 1 Agenda Litt om Oslo byarkiv Papirparadokset Innføring av elektronisk arkiv Krav til format og

Detaljer

POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK

POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 - dok. nr. 3 POST- OG DOKUMENTBEHANDLING VED HØGSKOLEN I TELEMARK Bruk av ephorte web Gjeldende f.o.m. 1. mai 2006 Dokumentinformasjon: Versjon: 7 Sist oppdatert:

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

ephorteoutlook for leder og saksbehandler

ephorteoutlook for leder og saksbehandler ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY 2013-2015 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 Introduksjon til grensesnittet...

Detaljer

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

ESA8 hvem gjør hva, hvordan RUTINER. for å sikre bedre tjenestetilbud til innbyggerne

ESA8 hvem gjør hva, hvordan RUTINER. for å sikre bedre tjenestetilbud til innbyggerne ESA8 hvem gjør hva, hvordan RUTINER for å sikre bedre tjenestetilbud til innbyggerne 9. desember 2013 1 Morgenstemning http://www.youtube.com/watch?v=kkorp05l95c 2 HVEM GJØR HVA? - 1 Dokumentsenteret Saksbehandler»

Detaljer

Per Ivar Hammershaug, seksjonssjef SFT, Erfaring med implementering av offentleglova statlig perspektiv

Per Ivar Hammershaug, seksjonssjef SFT, Erfaring med implementering av offentleglova statlig perspektiv Per Ivar Hammershaug, seksjonssjef SFT, pih@sft.no Erfaring med implementering av offentleglova statlig perspektiv Statens forurensningstilsyn (SFT) Ca 310 ansatte Endrer navn til Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Hver søknad er en ny sak. Dersom søknaden innvilges, gjøres saken om til en prosjektsak. Søknadssak:

Hver søknad er en ny sak. Dersom søknaden innvilges, gjøres saken om til en prosjektsak. Søknadssak: Arkivrutine for eksternfinansiert virksomhet og prosjekter Rutine for MN-fakultetet og underliggende enheter Opprette sak: Hver søknad er en ny sak. Dersom søknaden innvilges, gjøres saken om til en prosjektsak.

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! mappe profesjonsstudiet 5.10.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med opptak på

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! Studentmappe profesjonsstudiet 28. januar 2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE.

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. Winsak saksnr. 02/5001 - løpenr. 11329/03 Sist revidert: 31. januar 2005 Ansvarlig for ajourhold: Arkivleder. DEFINISJONER: Arkivverdig post: Post som skal tas vare

Detaljer

Håndbok i OEP og innsynskrav

Håndbok i OEP og innsynskrav Håndbok i OEP og innsynskrav Arkivseksjonen 10.12.2013 For arkivseksjonen Innhold 1. Brukerveiledning OEP... 2 1.1 Generere journal for korrekturlesning... 2 1.2 Generere journal for opplasting på OEP...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus

Arkivrutiner. WebSak Basis og WebSak Fokus Arkivrutiner WebSak Basis og WebSak Fokus Dette dokumentet beskriver hvordan kommunene i Nordhordland skal bruke WebSak Basis og WebSak Fokus i sine daglige arkivoppgaver. Grunnlagsdokument for innføring

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Dagens meny 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv, slik at saks- og dokumentbehandlingen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester. Til administrasjonene

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester. Til administrasjonene BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester Rundskriv Dato: 24. juni 2002 Saksnr.: 200206442-6 Saksbehandler: MAMI Emnekode: BSUT-0526 Til administrasjonene Bruk av E-post,

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 11 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 24.02.2011 versjon 11 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 11 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 29.03.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel:

Detaljer

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale. Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale Av Frøydis Antonsen Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) 2007 Bortsetting av saksarkiv Bortsettingsarkivet skal så langt som mulig gjenspeile arkivet slik

Detaljer

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn Registrering, journalføring etc. Anbudene registreres i sak-/arkivsystemet. Registrert saks- og dokumentnummer skrives utenpå konvolutten.

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer 18.02.2010 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Læringsplattformer Digitale støttesystemer for undervisningsformål Brukes særlig for å administrere brukere og innhold

Detaljer

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Sjekkliste Trondheim kommune Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Listen beskriver en trinnvis prosess som må gjennomgås ved utvikling av ett nytt system

Detaljer

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren.

Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. Konkrete anbefalinger for skjerming og forhåndsklassifisering i UHsektoren. e opplysninger e opplysninger er unntatt fra innsyn. Disse skal unntas offentlighet etter offl.. e opplysninger er opplysninger

Detaljer

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Avlevering av papirarkiv til IKA IKAs kontaktkonferanse på Bryne 18. november 2010 Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Hjelpemidler Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kap.

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen)

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 (Storbyundersøkelsen) Svarfristen er onsdag 5.april 2017. Du starter undersøkelsen ved å trykke på "neste" nederst på siden. Årets

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12

Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte. Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/ versjon 12 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte Personalrutineprosjektet ved UiO 2010/2011 12.04.2011 versjon 12 2 Brukerveiledning for lønnsbestillinger i ephorte versjon 12 Forord Denne brukerveiledningen

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

ephorte-rutiner - doktorgradssaker Sakstype: hver kandidat har sin individuelle kandidatmappe

ephorte-rutiner - doktorgradssaker Sakstype: hver kandidat har sin individuelle kandidatmappe 1 ephorte-rutiner - doktorgradssaker 14.07.2016 Sakstype: hver har sin individuelle mappe Sakstittel: Doktorgrader Ph.D.(Dr. Philos) etternavn, fornavn (sladdes ikke) institutt og evt klinikk (akronym)

Detaljer

Anskaffelser Sakstype: en sak for hver anskaffelse. Arkivdel: SAK UIO. Sakseier:

Anskaffelser Sakstype: en sak for hver anskaffelse. Arkivdel: SAK UIO. Sakseier: 1 Anskaffelser 14.01.2016 Sakstype: en sak for hver anskaffelse Arkivdel: SAK UIO Sakseier: Sakstittel: Anskaffelse - kontraktsnr - navn på tjeneste/produkt institutt samt avdeling/klinikk - leverandør/kontraktspartner

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011

Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011 Justis- og politidepartementet V/Oddbjørn Vassli Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. juni 2011 Vergemål Stortinget vedtok våren 2010 ny Vergemålslov. Den nye loven har som hovedsiktemål å bedre rettssikkerheten

Detaljer

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner

Partsinnsyn - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Periodisering Petter Pedryc

Periodisering Petter Pedryc Periodisering 30.10.2009 Petter Pedryc petter.pedryc@ika-trondelag.no Periodisering hvorfor. Plasshensyn Gjelder primært for arkivdeler på papir kun delvis aktuell grunn i forhold til databaser Informasjonseffektivitet

Detaljer

Rutine for postbehandling

Rutine for postbehandling Rutine for postbehandling Gjelder fra 15.06.2009 Rev. nr 1 DM dokumentnr Godkjent av Økonomi/administrasjon/ Bernt Bauge Utarbeidet av Arkiv/Ingeborg Svenseid Side 1 av Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN SKRIVE INNKALLING TIL DIALOGMØTE 1 I EPHORTE BRUKERMANUAL 2 1. Start/innledning: 1. Send inn kopi av IOP (skrives ved 4 ukers sykefravær) til postmottak for innscanning og registrering

Detaljer

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet

Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet Registrering av e-post e-postrekker og dokumentbegrepet. Norsk arkivråds høstseminar 23.10.13 Øivind Kruse Arkivar, Riksarkivet -Så hva har skjedd? Har dere funnet eposten med invitasjonen? - Ja, vi fant

Detaljer

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager

Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Retningslinje for elektroniske saker gjeldende barn i barnehager Innledning Arkiv er en viktig del av kommunal forvaltning. Arkivene skal dokumentere kommunens saksbehandling, og således være etterprøvbare

Detaljer

Rutine for disiplinærsaker mot studenter

Rutine for disiplinærsaker mot studenter Dokumenteier: Seksjon dokumentasjons- Godkjent av: Ingvild Korsnes Daasvand og inmasjonsvaltning Doknr/versjonsnr: Opprettet dato: Endret dato: Rutine disiplinærsaker mot studenter Formål: Rutinen skal

Detaljer

Administrasjon arbeidsforhold

Administrasjon arbeidsforhold 1 Administrasjon arbeidsforhold Tittel på journalpost Dokumentet omhandler Type Tilgangs Hjemmel dokument kode u.off Anmodning om B-tillegg for midlertidig tilleggsoppdrag Notat/skjema fra institutt/fakultet

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV Kontaktseminar 2007 av Frøydis Antonens, IKAT Arkivforskriften Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Når en periode blir avsluttet i elektronisk

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak

Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak ID Nfk.F.4.1.4.2.8 Versjon 0.03 Gyldig fra 07.11.2016 Siste versjon 01.03.2017 Forfatter May Moursund Verifisert Godkjent Hvordan unnta et dokument (journalpost) fra offentlighet i WebSak

Detaljer

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat.

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat. 1 Studentmappe - bachelor - mastergrad - 18.5.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel: Studentmappe

Detaljer

Saksnr.: 199806459_15

Saksnr.: 199806459_15 OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR SERVICE- OG ORGANISASJONSUTVIKLING BYRÅDSAK 1145/02 INSTRUKS FOR ELEKTRONISK ARKIVERING AV SAKSDOKUMENTER I OSLO KOMMUNE Sammendrag: I denne saken foreslås det at byrådet

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006

LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD. En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 LOV OM RETT TIL INNSYN I DOKUMENT I OFFENTLEG VERKSEMD En kort innføring i offentleglova av 19. mai 2006 OFFENTLEGLOVA Formål og virkeområde Hovedregler om innsyn Unntak fra innsynsretten Saksbehandling

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

Rutine for møtesekretær møtebehandling

Rutine for møtesekretær møtebehandling Rutine for møtesekretær møtebehandling Sist oppdatert mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Rollebeskrivelser... 3 3.1 Møtesekretær... 3 3.2 Utvalgsleder... 3 4 Definisjoner... 4

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Birkenes kommune Servicetorvet

Birkenes kommune Servicetorvet Birkenes kommune Servicetorvet Tom Olstad Økonomisjef Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 10/511-10, jp. 2014008544 Saksbehandler: CBIR 21.05.2014 Notat med oppfølging: Arkivinstruks for journalføring

Detaljer