SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52"

Transkript

1 SMAKRIK EM

2

3 SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52

4 SVENSKA 4 Innehåll Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 6 Första användning 7 Daglig användning 8 Rengöring och underhåll 12 Felsökning 14 Tekniska data 16 Miljöhänsyn 17 IKEA-GARANTI 18 Säkerhetsinformation Före första användning Denna produkt är endast avsedd för användning i hushållet! Använd grytlappar eller ugnsvantar för att undvika brännskador när du tar i heta delar. Denna produkt är konstruerad för att tillaga kaffe eller värma upp drycker. Var försiktig så att du inte skållas av utströmmande vattenånga eller genom felaktig användning av produkten. Säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive dessa säkerhetsföreskrifter, och spara den för framtida bruk. Värm inte upp och använd inte brandfarliga vätskor i närheten av produkten. Ångor kan medföra risk för brand eller explosion. Lämna inte produkten utan tillsyn. Använd inte korrosiva material eller ångor i denna produkt. Denna typ av produkt är speciellt avsedd för att värma upp vatten. Den är inte avsedd för användning inom industri eller på laboratorier. Låt inte barn använda produkten utan tillsyn och inte förrän de kan hantera den på ett säkert och korrekt sätt och förstår riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida den inte används under tillsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet. Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Håll därför barn på avstånd. Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer Installation och nätanslutning Före anslutning till elnätet Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med produktens nätspänning som anges på typskylten. Kontrollera att produkten inte är skadad. Använd inte denna produkt om den har en skadad nätkabel eller stickkontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Doppa inte ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror. Efter nätanslutning Det är obligatoriskt att jorda denna produkt. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller egendom som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts. Tillverkaren ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

5 SVENSKA 5 Säkerhet När emballaget har avlägsnats, kontrollera att produkten är komplett och oskadad. Om du är osäker på någonting, använd inte produkten och kontakta kundtjänst. Den elektriska installationen och anslutningen måste utföras av en behörig tekniker enligt tillverkarens instruktioner och lokala säkerhetsbestämmelser. Delar av emballaget (plastpåsar, polystyren, etc.) måste hållas utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med. Installera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka till 0 C eller lägre (produkten kan skadas om vattnet fryser). Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med produktens nätspänning som anges på typskylten. Produkten får endast anslutas till ett korrekt jordat eluttag med en lägsta märkström på 10 ampere. Tillverkaren ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att elnätet inte är korrekt jordat. Om produktens stickkontakt inte passar i eluttaget, låt en behörig servicetekniker installera ett lämpligt eluttag. För att följa säkerhetsföreskrifterna måste en flerpolig strömbrytare med ett minsta kontaktavstånd på 3 mm installeras i nätkretsen. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Produktens nätkabel får inte bytas ut av användaren eftersom detta kräver specialverktyg. Om nätkabeln skadas eller behöver bytas ut, kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika eventuella säkerhetsrisker. För att använda produkten på rätt sätt när du använder den första gången, följ steg-för-steg-instruktionerna i följande kapitel.

6 SVENSKA 6 Beskrivning av produkten Kontrollpanel Kontrollpanel 2 Ångratt 3 Vattenbehållare 4 Nätkabel 5 Rör för ånga/varmvatten 6 Droppgaller 7 Droppbricka 8 Cappuccinoenhet 9 Munstycke 10 Kokarutlopp 11 Tryckenhet 12 Filterhållare 13 Litet filter för en kopp eller dosettfilter 14 Stort filter för två koppar C D B E A F A Knapp för att välja ånga B Knapp för kaffe/varmvatten C Strömbrytare På/Av D Nätindikator E Indikator för temperatur OK (kaffe eller varmvatten) F Ångindikator

7 SVENSKA 7 Första användning Fylla på vattenbehållaren Avlägsna vattenbehållaren genom att dra ut den (mot dig). inte på bryggkaffe (kontrollera att ångratten är avstängd). För att montera filterhållaren, placera den under kokarens utlopp med handtaget åt vänster. Tryck den sedan uppåt och vrid samtidigt handtaget åt höger med en bestämd rörelse. Fyll på behållaren med friskt, rent vatten, men inte över MAX-nivån. Sätt tillbaka behållaren på plats. Max Max Använd aldrig produkten utan vatten i behållaren och tänk på att alltid fylla på vatten när nivån sjunker till några centimeter från botten. Förvärma kaffemaskinen För att tillaga espressokaffe med den rätta temperaturen måste kaffemaskinen förvärmas. Tryck på strömbrytaren minst 30 minuter innan du tillagar kaffet. Se till att filterhållaren är på plats i maskinen, men fyll Vänta en halvtimme och tillaga sedan kaffet enligt beskrivning i nästa avsnitt. Du kan alternativt förvärma maskinen snabbare på följande sätt: Sätt på maskinen genom att trycka på strömbrytaren och sätt filterhållaren på plats utan att fylla på bryggkaffe. Ställ en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som kommer att användas för att tillaga kaffet för att förvärma den. Vänta tills OK-indikatorn tänds och tryck sedan omedelbart på kaffeknappen. Tappa av vatten tills OK-indikatorn slocknar och avbryt sedan avtappningen genom att trycka på kaffeknappen igen. Töm koppen. Vänta tills OK-indikatorn tänds igen och upprepa sedan samma procedur. (Det är normalt att maskinen avger en liten och ofarlig ångpuff när filterhållaren avlägsnas.)

8 SVENSKA 8 Daglig användning Tillaga espressokaffe med filterhållaren för bryggkaffe När du har förvärmt maskinen enligt ovanstående beskrivning, placera filtret för bryggkaffe i filterhållaren. Var noga med att föra in utsprånget korrekt i öppningen. Använd det mindre filtret för att laga en kopp kaffe eller det större filtret för två koppar. OBSERVERA: Det är viktigt att pressa ned bryggkaffet korrekt för att få en god espresso. För kraftig pressning gör att kaffeutmatningen sker långsammare och skummet blir mörkare. För lätt pressning gör att kaffeutmatningen sker för snabbt och skummet blir torftigt och ljusfärgat. För att laga endast en kopp kaffe, häll ett mått fyllt till första nivån (cirka 7 gram) med bryggkaffe i filtret. För att laga två koppar, häll två löst fyllda mått (cirka 6+6 gram) med bryggkaffe i filtret. Fyll på filtret lite i taget så att det bryggkaffet inte rinner över. VIKTIGT: För korrekt funktion, rengör filtret från rester av bryggkaffe från förra gången du lagade kaffe innan du fyller på bryggkaffe i filterhållaren. Avlägsna överflödigt kaffe från kanten av filterhållaren och sätt filterhållaren på plats i maskinen. Vrid med en bestämd rörelse för att undvika vattenläckage. Placera koppen eller kopparna under filterhållarens utlopp. Vi rekommenderar att du värmer kopparna innan du tillagar kaffet genom att skölja dem med lite hett vatten. Fördela bryggkaffet jämnt och tryck lätt med pressaren.

9 SVENSKA 9 Kontrollera att OK-indikatorn är tänd (om den är släckt, vänta tills den tänds) och tryck sedan på kaffeknappen. När önskad mängd kaffe har hällts upp, tryck på samma knapp igen. Du bör inte hälla upp kaffe mer än 45 sekunder åt gången. För att avlägsna filterhållaren, vrid handtaget från höger till vänster. VIKTIGT: För att undvika stänk, avlägsna aldrig filterhållaren medan maskinen levererar kaffe. För att avlägsna kaffesumpen, blockera filtret på plats med spaken som sitter i handtaget och töm kaffet genom att vända filterhållaren upp och ned och knacka den mot ett hårt underlag. För att stänga av kaffemaskinen, tryck på strömbrytaren. VIKTIGT: Innan produkten används första gången för att laga kaffe måste alla tillbehör och interna kretsar spolas genom att laga minst fem koppar "kaffe" utan bryggkaffe. Tillaga espresso med dosetter Förvärm maskinen enligt beskrivning i avsnittet Förvärma kaffemaskinen med filterhållaren på plats. Detta ger ett hetare kaffe. OBSERVERA: Använd dosetter som följer ESE-standarden (Easy Serving Espresso) som anges på paketet med följande logotyp: möjligt i filtret. Följ alltid instruktionerna på dosettpaketet om korrekt placering i filtret. Sätt filterhållaren på plats i maskinen. Vrid den alltid så långt det går. Tillaga cappuccino Tillaga espresso enligt beskrivning i föregående avsnitt med tillräckligt stora koppar. Tryck på ångknappen och vänta tills OKindikatorn tänds. Detta indikerar att kokaren har uppnått den idealiska temperaturen för att producera ånga. Under tiden, fyll en behållare med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som du vill tillaga. Mjölken måste hålla kylskåpstemperatur (ej varm!). När du väljer storlek på behållaren, tänk på att mjölkens volym fördubblas eller tredubblas. OBSERVERA: Vi rekommenderar att du använder "halvskummad" mjölk som håller kylskåpstemperatur. Placera behållaren med mjölken under cappuccinodispensern. Doppa ned cappuccinodispensern i mjölken cirka 5 mm och vrid ångknappen moturs. Var noga med att inte doppa ned den upphöjda randen på cappuccinodispensern (markerad med pilen). ESE-standarden är ett system som har godkänts av ledande dosettproducenter och möjliggör en enkel och hygienisk tillagning av espresso. Placera det lilla filtret (1 kopp eller dosett) i filterhållaren. Var noga med att föra in utsprånget korrekt i öppningen. För in och centrera en dosett så långt som

10 SVENSKA 10 Vrid ångknappen minst ett halvt varv moturs. Ånga avges från cappuccinomdispensern och ger mjölken en krämig och skummig konsistens. För att erhålla ett krämigare skum, doppa ned cappuccinodispensern i mjölken och rotera behållaren med långsamma rörelser från botten och uppåt. När önskad temperatur (60 C är idealiskt) har uppnåtts, avbryt ångtillförseln genom att vrida ångratten medurs och tryck samtidigt på ångknappen. Låt lite ånga strömma ut under några sekunder genom att vrida på ångratten. Detta tömmer ut eventuell mjölk som är kvar i ångpipen. VIKTIGT: För att säkerställa en god hygien rekommenderar vi att du följer denna procedur varje gång du tillagar cappuccino för att förhindra att mjölk stelnar och ansamlas i mjölkkretsen. Håll cappuccinoröret i ett bestämt grepp med ena handen och skruva loss cappuccinodispensern med den andra handen genom att vrida den medurs och avlägsna den nedåt. Häll den skummade mjölken i kopparna med den tidigare tillagade espresson. Cappuccinon är klar. Söta efter smak och, om du så önskar, beströ skummet med lite kakaopulver. OBSERVERA: För att göra mer än en cappuccino, tillaga först allt kaffe och sedan skummjölken för alla cappuccino. OBSERVERA: För att åter tillaga kaffe när mjölken har skummats, kyl först ned kokaren, annars kommer kaffet att brännas vid. För att kyla kokaren, placera en behållare under kokarens utlopp, tryck på ångknappen och tappa av vatten tills OK-indikatorn slocknar. Tillaga kaffet enligt beskrivning i ovanstående avsnitt. VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinoenheten efter varje användningstillfälle. Gör så här: Avlägsna munstycket från ångröret genom att dra det nedåt. Tvätta cappuccinodispensern och ångmunstycket noga med varmt vatten. Kontrollera att de två markerade hålen inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande.

11 SVENSKA 11 Sätt tillbaka ångmunstycket på plats genom att föra in det i ångröret och vrida det med bestämda rörelser mot rörets topp. Sätt tillbaka cappuccinodispensern på plats genom att föra in den och vrida den moturs. Tillverka hett vatten Sätt på maskinen genom att trycka på strömbrytaren. Vänta tills OK-indikatorn tänds. Ställ en behållare under cappuccinodispensern. Tryck på kaffeknappen och vrid samtidigt ångratten moturs. Vatten kommer ut från cappuccinodispensern. För att avbryta tillförseln av hett vatten, stäng av ångratten genom att vrida den medurs och tryck på kaffeknappen igen. Du bör inte tappa av hett vatten mer än 45 sekunder åt gången.

12 SVENSKA 12 Rengöring och underhåll Låt maskinen kallna innan du utför någon form av rengöring. Använd inte lösningsmedel eller abrasiva rengöringsprodukter för att rengöra maskinen. Det räcker med en mjuk och fuktig duk. Rengör droppbrickan och droppgallret ofta. Rengör vattenbehållaren regelbundet. VIKTIGT: Doppa aldrig ned maskinen i vatten. Det är en elektrisk apparat. Rengöra filterhållaren Efter ungefär var 200:e kaffekopp, rengör filterhållaren för bryggkaffe på följande sätt: Avlägsna filtret med skumbildaren. Rengör insidan av filterhållaren. Rengör aldrig i diskmaskin. Skruva loss locket på skumbildaren genom att vrida det moturs. Avlägsna skumbildaren från behållaren genom att trycka på den från lockänden. Avlägsna packningen. Skölj alla delar och rengör metallfiltret noga i varmt vatten med en borste. Sätt tillbaka filtret och packningen på plastskivan. Var noga med att föra in plastskivans tapp i hålet i packningen som handen pekar på. Sätt tillbaka enheten i stålfilterbehållaren och se till att tappen förs in i hålet i stödet. Skruva slutligen på locket genom att vrida det medurs. Underlåtenhet att utföra ovan beskrivna rengöring medför att garantin förfaller. Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande.

13 SVENSKA 13 Rengöra kokarens utlopp Efter var 300:e kaffekopp måste espressokokarens utlopp rengöras på följande sätt. Koppla loss maskinen från eluttaget och låt den kallna. Skruva loss skruven som fäster espressokokarens utlopp med en skruvmejsel. Rengör kokaren med en fuktig duk. Rengör utloppet noga i varmt vatten med en borste. Kontrollera att hålen inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande. Skölj under rinnande vatten och skrubba hela tiden. Skruva fast kokarens utlopp på plats. Underlåtenhet att utföra ovan beskrivna rengöring medför att garantin förfaller. Avkalkning Vi rekommenderar att du avkalkar kaffemaskinen efter ungefär var 200:e kaffekopp eller åtminstone varannan månad. Du bör använda en produkt som finns i handeln och som är speciellt avsedd för att avkalka espressomaskiner. Gör på följande sätt om en sådan produkt inte är tillgänglig. Fyll behållaren med en halv liter vatten. Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram) citronsyra (kan inhandlas på apotek eller i kemikalieaffärer). Tryck på strömbrytaren och vänta tills OKindikatorn tänds. Se till att filterhållaren inte sitter i maskinen och placera en behållare under kokarens utlopp. Tryck på kaffeknappen och töm hälften av innehållet behållaren genom att vrida på ångknappen då och då för att tappa av lite lösning. Stoppa tömningen genom att trycka på knappen igen. Stäng av maskinen. Låt lösningen verka i 15 minuter och sätt sedan på maskinen igen. Tryck på kaffeknappen för att tömma behållaren helt. För att ta bort rester av lösning och kalk, skölj behållaren noga med rent vatten (utan citronsyra) och sätt tillbaka den på plats. Tryck på kaffeknappen och tappa av vatten tills behållaren är helt tom. Vrid på ångknappen då och då för att tappa av lite vatten. Avbryt tömningen och upprepa steg 9, 10 och 11. Reparation av skador på kaffemaskinen orsakade av kalkbeläggningar täcks inte av garantin, såvida inte avkalkning utförs regelbundet enligt ovanstående beskrivning.

14 SVENSKA 14 Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Ingen espresso kommer ut. Vattenbehållaren är Fyll behållaren med vatten. tom. Hålen i filterhållarens pipor är igentäppta. Rengör hålen. Espressokokarens utlopp är igentäppt. Filtret är igentäppt. Vattenbehållaren sitter fel. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra kokarens utlopp. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra filterhållaren. Placera behållaren korrekt. Espressokaffet droppar från filterhållarens kanter och inte från hålen. Espressokaffet är kallt. Pumpen bullrar ovanligt mycket. Filterhållaren sitter fel. Espressokokarens packning har förlorat sin elasticitet. Hålen i filterhållarens pipor är igentäppta. Espressoenhetens OKindikator var ej tänd när kaffeknappen trycktes in. Förvärmning har inte utförts. Kopparna har inte förvärmts. Vattenbehållaren är tom. Vattenbehållaren sitter fel. Placera filterhållaren korrekt och vrid med ett bestämt grepp så långt det går. Låt en serviceverkstad byta ut packningen. Rengör hålen. Vänta tills OK-indikatorn tänds innan du trycker på kaffeknappen. Förvärm enligt beskrivning i avsnittet Förvärma maskinen. Förvärm kopparna genom att skölja dem med hett vatten eller låt dem stå minst 20 minuter på koppvärmarbrickan på locket. Fyll på behållaren. Placera behållaren korrekt.

15 SVENSKA 15 Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Kaffeskummet är för ljust Bryggkaffet trycks inte Tryck ihop kaffet hårdare. (dispenseras från pipen för snabbt). ihop tillräckligt hårt. Det finns inte tillräckligt med bryggkaffe. Öka mängden bryggkaffe. Bryggkaffet är för grovkornigt. Fel typ av kaffe. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Byt typ av kaffe. Kaffeskummet är för mörkt (dispenseras från pipen för sakta). Bryggkaffet trycks ihop för hårt. Det finns för mycket bryggkaffe. Espressokokarens utlopp är igentäppt. Filtret är igentäppt. Bryggkaffet är för finkornigt. Kaffet är fuktigt eller för finkornigt. Fel typ av kaffe. Tryck ihop kaffet med ett lättare tryck. Minska mängden kaffe. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra kokarens utlopp. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra filterhållaren. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Kontrollera att kaffet inte är fuktigt. Byt typ av kaffe. Inget mjölkskum bildas vid tillagning av cappuccino. Mjölken är inte tillräckligt kall. Cappuccinoenheten är smutsig. Använd alltid "halvskummad" mjölk som håller kylskåpstemperatur. Rengör noga hålen i cappuccinoenheten, särskilt de som är markerade med pilar.

16 Max SVENSKA 16 Tekniska data Mått (mm) Bredd 595 Höjd 348 Längd 305 Pumptryck (bar) 15 Effekt (W) 1100 Volym vattenbehållare (liter) 1,5 Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter på maskinens insida och på energietiketten.

17 SVENSKA 17 Miljöhänsyn Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EC beträffande kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Försäkran om överensstämmelse Denna produkt, vilken är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, uppfyller kraven enligt EU-direktiv ( ) nr 1935/2004 och är utformad och tillverkad och säljs enligt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG och efterföljande ändringar) samt skyddskraven enligt EMCdirektiv 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet). Symbolen på produkten eller i medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

18 SVENSKA 18 IKEA GARANTI - VITVAROR Hur länge gäller garantin? Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum. Orginalkvittot gäller som inköpsbevis. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna. Vilka produkter omfattas inte av denna garanti? Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN serien. Vem utför service? IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners. Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar den här garantin? Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken Vad omfattas inte av den här garantin. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA. Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersättare vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket. Vad omfattas inte av den här garantin? Normalt slitage. Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller en anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden. Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor. Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader. Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack. Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.

19 SVENSKA 19 Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker. Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner, eller om andra reservdelar än orginaldelar använts. Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna. Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk. Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på Ikea.se. Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran. Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland. Så här tillämpas nationella och regionala lagar I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten. Garantins internationella giltighet För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med: - de tekniska specifikationerna för det landdär garantianspråket görs; - monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran. Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp Kontakta IKEA kundservice på Ikea.se eller ring För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisingen innan du kontaktar oss. Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto. Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA kundservice och nationella telefonnummer. För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Se till att du har IKEA-artikelnumret, (den 8-siffriga koden) och det 12-siffriga servicenumret som anges på produktens typskylt till hands. SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också IKEAs namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt. Behöver ni extra hjälp? För övriga frågor som är relaterade till teknisk service av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid produktens bruksanvising innan ni kontaktar oss.

20 DANSK 20 Indhold Oplysninger om sikkerhed 20 Beskrivelse af produktet 22 Betjeningspanel 22 Første brug 23 Daglig brug 24 Rengøring og vedligeholdelse 28 Fejlfindingsoversigt 30 Tekniske data 32 Miljøhensyn 33 IKEAs GARANTI 34 Oplysninger om sikkerhed Før ibrugtagning Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug! Brug grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene, når varme dele berøres. Dette apparat er beregnet til at lave kaffe eller opvarme drikkevarer. Sørg for ikke at blive skoldet af vandstænk og damp eller pga. forkert brug af apparatet. Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den til senere brug. Opvarm eller anvend ikke brændbare væsker i eller tæt ved apparatet. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Efterlad ikke apparatet uden opsyn. Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i apparatet. Denne type apparat er specielt konstrueret til at opvarme vand. Det er ikke beregnet til industrieller laboratoriebrug. Lad kun børn bruge apparatet under opsyn af en voksen, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge det på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn bør ikke opholde sig i nærheden af apparatet, når det er i brug, da de tilgængelige dele kan blive meget varme. Advarsler og generelle råd Opstilling og tilslutning Før tilslutning Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikket i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare. Efter tilslutning Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

21 DANSK 21 Sikkerhed Når apparatet er taget ud af emballagen, skal det kontrolleres, at alle dele medfølger, og at apparatet er ubeskadiget. Brug ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men kontakt en tekniker. Den elektriske installation og tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende lovgivning. Emballagen (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare. Apparat må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan komme ned på 0 C eller lavere (apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet fryser). Kontrollér, at netspændingen svarer til spændingen angivet på apparatets typeplade. Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med lovpligtig ekstrabeskyttelse og med en nominel strømstyrke på mindst 10 A. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der skyldes manglende ekstrabeskyttelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal stikkontakten udskiftes af en autoriseret elinstallatør. For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til installationen. Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. Strømforsyningskablet på dette apparat må ikke udskiftes af brugeren, da udskiftningen kræver brug af specielt værktøj. Hvis kablet er beskadiget, eller udskiftning er nødvendig, skal du henvende dig til et autoriseret servicecenter for at undgå enhver risiko. Følg anvisningerne i de følgende afsnit trin for trin for at lære, hvordan apparatet bruges korrekt, når du bruger det første gang.

22 DANSK 22 Beskrivelse af produktet Betjeningspanel Betjeningspanel 2 Dampknap 3 Vandbeholder 4 Strømforsyningskabel 5 Rør til damp/varmt vand 6 Rist 7 Dryppebakke 8 Mælkeskummer 9 Dyse 10 Varmtvandsafløb 11 Presser 12 Filterholder 13 Lille filter til én kop eller kapsel 14 Stort filter til to kopper C D B E A F A Dampknap B Knap til kaffe/varmt vand C Tænd/sluk-knap D Kontrollampe for tændt E Kontrollampe for temperatur ok (kaffe eller varmt vandt) F Kontrollampe for damp

23 DANSK 23 Første brug Fyldning af vandbeholderen Fjern vandbeholderen ved at trække den ud mod forsiden. være fastgjort til maskinen (kontrollér, at dampknappen er lukket). Filterholderen fastgøres ved at anbringe den under bryggehovedet med håndtaget drejet mod venstre. Løft den opad, og drej samtidigt håndtaget mod højre. Fyld beholderen med frisk, rent vand. Vandet må ikke nå over linjen MAX. Sæt beholderen på plads igen. Max Max Brug aldrig apparatet uden vand i beholderen, og husk altid at fylde op, når der kun er vand et par centimeter fra beholderens bund. Forvarmning af apparatet For at få en kop espresso med den rigtige temperatur skal kaffemaskinen forvarmes. Tryk på Tænd/sluk-knappen mindst 30 minutter, før du tilbereder kaffen. Filterholderen uden formalet kaffe skal Vent en halv time, og bryg kaffen som beskrevet i næste afsnit. Du kan også forvarme hurtigere på denne måde: Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/ sluk-knappen, og fastgør filterholderen uden at tilsætte formalet kaffe. Anbring en kop under filterholderen. Brug den samme kop, som du vil bruge til kaffen, så den bliver forvarmet. Vent, til kontrollampen for temperatur ok tænder, og tryk straks på kaffeknappen. Lad vandet løbe ud, indtil kontrollampen for OK slukker. Afbryd vandleveringen ved at trykke på kaffeknappen igen. Tøm koppen. Vent, til kontrollampen for OK tænder igen, og gentag ovenstående. (Det er helt normalt og ufarligt, at der kommer lidt damp ud, når filterholderen fjernes).

24 DANSK 24 Daglig brug Brygning af espresso med filterholderen til formalet kaffe Når apparatet er forvarmet som beskrevet herover, anbringes filteret til formalet kaffe i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er anbragt korrekt i hullet. Brug det lille filter til at brygge én kop espresso eller det store filter til at brygge to kopper. Fordel den formalede kaffe jævnt, og pres den let med presseren. BEMÆRK: Korrekt presning af den formalede kaffe er meget vigtig for at få en god espresso. Hvis du presser for meget, brygges kaffen meget langsomt, og cremaen bliver mørkt. Hvis du presser for lidt, brygges kaffen for hurtigt, og cremaen bliver tyndt og får en lys farve. Kom én strøget måleske (ca. 7 g) formalet kaffe i filteret for at brygge én kop espresso. Kom to letfyldte måleskeer (ca. 6+6 g) formalet kaffe i filteret for at brygge to kopper. Kom den formalede kaffe i filteret lidt af gangen for at undgå, at den falder uden for. VIGTIGT: Før den formalede kaffe fyldes i filterholderen, skal filteret renses for kaffegrums fra den foregående kaffebrygning, så kaffen brygges korrekt. Fjern overskydende kaffe fra filterholderens kant, og sæt filterholderen i apparatet. Drej filterholderen, så der ikke løber vand ud. Placer koppen eller kopperne under filterholderens dyser. Vi anbefaler, at du varmer kopperne ved at skylle dem med lidt varmt vand, før du brygger kaffen.

25 DANSK 25 Kontrollér, at kontrollampen for OK lyser (vent, til den tænder, hvis den er slukket), og tryk derefter på kaffeknappen. Når den ønskede mængde kaffe er brygget, trykker du på den samme knap igen. Du bør ikke brygge kaffe i mere end 45 sekunder ad gangen. Filterholderen fjernes ved at dreje håndtaget fra højre til venstre. VIGTIGT: Fjern aldrig filterholderen, mens maskinen brygger kaffe for at undgå stænk. For at fjerne den brugte kaffe skal filteret blokeres ved hjælp af grebet i håndtaget. Tøm herefter den brugte kaffe ud ved at vende filterholderen med bunden i vejret og banke på den. Kaffemaskinen slukkes ved at trykke på Tænd/sluk-knappen. VIGTIGT: Første gang kaffemaskinen bruges, skal alt tilbehør og de interne kredsløb skylles igennem ved at lave mindst fem kopper kaffe uden brug af formalet kaffe. Brygning af espresso med kapsler Forvarm apparatet som beskrevet i afsnittet Forvarmning af apparatet. Sørg for, at filterholderen er fastgjort. På denne måde bliver kaffen varmere. BEMÆRK: Brug kapsler, der er i overensstemmelse med E.S.E.-standarden, angivet på emballagen med følgende logo: lægge kapslen korrekt i filteret. Fastgør filterholderen til apparatet. Drej den, til den ikke kan komme længere. Tilberedning af cappuccino Bryg espressokaffen som beskrevet i de foregående afsnit. Brug kopper af passende størrelse. Tryk på dampknappen, og vent til kontrollampen for OK tænder. Dette er en angivelse af, at den optimale temperatur til dampproduktion er nået. Fyld i mellemtiden en beholder med ca. 1 dl mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Mælken skal være kold (køleskabstemperatur), den må ikke være varm! Når du vælger beholder, skal du huske på, at mælken fylder to eller tre gange så meget, når den er tilberedt. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger letmælk med køleskabstemperatur. Anbring beholderen med mælken under mælkeskummeren. Dyp mælkeskummeren ca. 5 mm ned i mælken, og drej dampknappen mod uret. Sørg for, at den fremhævede linje på mælkeskummeren (angivet af pilen) ikke når ned i mælken. E.S.E.-standarden er et system, der er accepteret af førende kapselproducenter, og som gør brygning af espresso let og ren. Anbring det lille filter (1 kop eller kapsler) i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er anbragt korrekt i hullet. Læg en kapsel midt i filteret. Følg altid anvisningerne på kapselemballagen for at Drej dampknappen mindst en halv omgang mod uret.

26 DANSK 26 Der kommer damp ud af mælkeskummeren, og mælken bliver cremet og skummet. For at få et mere cremet skum skal du dyppe mælkeskummeren ned i mælken og dreje beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opad. Når den nødvendige temperatur er nået (60 C er optimalt), skal du afbryde leveringen af damp ved at dreje dampknappen med uret samtidigt med at du trykker på dampknappen. Drej dampknappen, så der kommer lidt damp ud i et par sekunder. På denne måde tømmes resterende mælk i dampdysen ud. VIGTIGT: Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at du følger denne procedure, hver gang du har lavet cappuccino, så mælken ikke tørrer ind i mælkekredsløbet. Hold cappuccinorøret fast med den ene hånd, og skru selve mælkeskummeren af ved at dreje den med uret og trække den nedad. Tag dysen ud af damprøret ved at trække det nedad. Hæld mælkeskummet i kopperne med den allerede tilberedte espressokaffe. Cappuccinoen er klar. Tilsæt sukker efter smag, og drys eventuelt med lidt kakao. BEMÆRK: Hvis du vil lave flere kopper cappuccino, skal du først brygge al kaffen og derefter tilberede mælkeskummet til alle cappuccinoerne. BEMÆRK: Når du vil brygge kaffe igen, efter at mælken er blevet skummet, skal bryggeenheden køle af først, da kaffen ellers bliver brændt. For at køle den af skal du anbringe en beholder under varmtvandsafløbet, trykke på dampknappen og lade vandet løbe ud, til kontrollampen for OK slukker. Bryg derefter kaffen som beskrevet i de foregående afsnit. VIGTIGT: Rengør altid mælkeskummeren efter brug. Gå frem på følgende måde: Skyl mælkeskummeren og dampdysen omhyggeligt med varmt vand. Kontrollér, at de to huller ikke er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål. Sæt dampdysen på plads igen ved at føre den ind i damprøret og dreje den op mod rørets top.

27 DANSK 27 Sæt mælkeskummeren på plads igen ved at føre den ind og dreje den mod uret. Tilberedning af varmt vand Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/ sluk-knappen. Vent, til kontrollampen for OK tænder. Anbring en beholder under mælkeskummeren. Tryk på kaffeknappen, og drej samtidigt dampknappen mod uret. Der kommer vand ud af mælkeskummeren. Leveringen af varmt vand afbrydes ved at dreje dampknappen med uret og trykke på kaffeknappen igen. Du bør ikke lade varmt vand løbe ud i mere end 45 sekunder ad gangen.

28 DANSK 28 Rengøring og vedligeholdelse Apparatet skal være afkølet, før enhver form for rengøring udføres. Apparatet må ikke rengøres med opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler. En blød, fugtig klud er nok. Tøm og vask dryppebakken og risten ofte. Rengør vandbeholderen regelmæssigt. VIGTIGT: Sænk aldrig apparatet ned i vand. Det er et elektrisk apparat. Rengøring af filterholderen Rengør filterholderen for formalet kaffe for hver 200 kopper kaffe således: Fjern filteret med skummeenheden. Rengør filterholderen indvendigt. Må aldrig vaskes i opvaskemaskine. Skru hætten af skummeenheden ved at dreje den mod uret. Tag skummeenheden af beholderen ved at skubbe den fra hætteenden. Fjern pakningen. Skyl alle dele, og rens metalfilteret omhyggeligt i varmt vand ved hjælp af en børste. Sæt filteret og pakningen på plads igen på plastskiven. Sørg for at føre stiften på plastskiven ind i hullet i pakningen angivet af pilen. Sæt enheden på plads igen i stålfilterbeholderen. Sørg for, at stiften er ført ind i hullet i holderen. Skru til sidst hætten på igen ved at dreje den med uret. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger i rengøring medfører bortfald af garantien. Kontrollér, at ingen af hullerne i metalfilteret er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål.

29 DANSK 29 Rengøring af bryggehovedet For hver 300 kopper kaffe skal bryggehovedet rengøres således. Sørg for, at apparatet ikke er varmt, og at stikket er taget ud af stikkontakten. Brug en skruetrækker til at skrue den skrue af, der fastgør bryggehovedets filter. Rengør udvendigt med en fugtig klud. Rengør omhyggeligt indvendigt med varmt vand ved hjælp af en børste. Kontrollér, at hullerne ikke er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål. Skyl filteret under rindende vand, mens du gnider det hele tiden. Skru filteret på bryggehovedet igen. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger i rengøring medfører bortfald af garantien. Afkalkning Vi anbefaler, at du afkalker kaffemaskinen for hver 200 kopper kaffe eller mindst hver anden måned. Du skal bruge et afkalkningsmiddel, der er specielt beregnet til espressomaskiner. Gå frem som beskrevet herunder, hvis du ikke kan købe et specielt afkalkningsmiddel. Kom en halv liter vand i vandbeholderen. Opløs 2 spsk. (ca. 30 gram) citronsyre (kan købes hos Matas) i vandet Tryk på Tænd/sluk-knappen, og vent til kontrollampen for OK tænder. Kontrollér, at filterholderen er fjernet, og anbring en beholder under bryggehovedet. Tryk på kaffeknappen, og lad halvdelen af opløsningen i beholderen løbe igennem ved at dreje dampknappen nu og da, så opløsningen løber igennem lidt ad gangen. Stop udtømningen ved at trykke på knappen igen. Sluk for apparatet. Lad opløsningen virke i 15 minutter, og tænd for apparatet igen. Tryk på kaffeknappen for at tømme vandbeholderen helt. Skyl vandbeholderen omhyggeligt, så rester af opløsningen og kalk fjernes, fyld den med rent vand (uden citronsyre), og sæt den på plads. Tryk på kaffeknappen, og lad vandet løbe igennem, indtil vandbeholderen er helt tom ved at dreje dampknappen nu og da, så vandet løber igennem lidt ad gangen. Afbryd udtømningen af vand ved at trykke på knappen igen. Gentag denne skylning. Beskadigelser, der skyldes kalkaflejringer, dækkes ikke af garantien, medmindre afkalkning er udført regelmæssigt som beskrevet herover.

30 DANSK 30 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Espressoen kommer ikke ud Intet vand i vandbeholderen Hullerne i filterholderens dyser er tilstoppede Fyld vandbeholderen med vand Rengør afløbsdyserne. Bryggehovedet er tilstoppet Filteret er tilstoppet Beholderen er ikke sat korrekt i Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af bryggehovedet Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af filterholderen. Sæt beholderen korrekt i. Espressokaffen drypper ud af filterholderens sider og ikke af hullerne. Espressoen er for kold Filterholderen sidder ikke korrekt Pakningen er slap Hullerne i filterholderens dyser er tilstoppede Kontrollampen for OK lyste ikke, da der blev trykket på kaffeknappen Ingen forvarmning udført Kopperne blev ikke forvarmet Fastgør filterholderen korrekt, og drej det så langt som muligt. Pakningen skal udskiftes. Køb en ny fra et servicecenter Rengør dysehullerne. Vent, til kontrollampen for OK tænder, før du trykker på kaffeknappen. Forvarm som beskrevet i afsnittet Forvarmning af apparatet. Forvarm kopperne ved at skylle dem i varmt vand, eller lad dem stå i mindst 20 minutter på bakken til varmning af kopper. Pumpen støjer for meget Vandbeholderen er tom Fyld beholderen Beholderen er ikke sat korrekt i. Sæt beholderen korrekt i.

31 DANSK 31 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Kaffen er ikke cremet nok (kom for hurtigt ud af dysen) Den formalede kaffe er ikke presset nok Der er ikke nok formalet kaffe Kaffen er malet for groft Forkert kaffetype. Pres den formalede kaffe fastere. Kom mere formalet kaffe i Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner Skift til en anden type kaffe. Espressocremaen er for mørk (kom for langsomt ud af dysen) Den formalede kaffe er presset for meget Der er for meget formalet kaffe Bryggehovedet er tilstoppet Filteret er tilstoppet Kaffen er malet for fint Kaffen er fugtig eller malet for fint Forkert kaffetype. Pres den formalede kaffe mindre. Kom mindre formalet kaffe i Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af bryggehovedet Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af filterholderen. Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner. Sørg for, at den ikke er fugtig Skift til en anden type kaffe. Mælken skummer ikke, når der tilberedes cappuccino Mælken er ikke kold nok. Mælkeskummeren er snavset. Brug altid letmælk med køleskabstemperatur. Rens mælkeskummerens huller omhyggeligt, specielt hullerne angivet af pilene.

32 Max DANSK 32 Tekniske data Mål (mm) Bredde 595 Højde 348 Længde 305 Pumpetryk (bar) 15 Effekt (W) 1100 Vandbeholderens kapacitet (l) 1,5 De tekniske data er angivet på typepladen, der er anbragt på indersiden af apparatet, samt på energimærket.

33 DANSK 33 Miljøhensyn Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på de medfølgende dokumenter angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Overensstemmelseserklæring Dette apparat er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF.

34 DANSK 34 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

35 DANSK 35 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs kundeserviceafdelinger og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Din bruksanvisning WHIRLPOOL BEM 500S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL BEM 500S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

http://ikea-club.com.ua GÖRLIG

http://ikea-club.com.ua GÖRLIG GÖRLIG SVENSKA 4 DANSK NORSK 40 SUOMI 58 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 7 Kontrollpanel 9 Daglig användning 9 Matlagningstabeller 11 Rengöring och underhåll

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 22 NORSK 40 SUOMI 58

SVENSKA 4 DANSK 22 NORSK 40 SUOMI 58 REALISTISK TJÄNLIG SVENSKA 4 DANSK NORSK 40 SUOMI 58 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 7 Kontrollpanel 9 Daglig användning 9 Matlagningstabeller 11 Rengöring

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser.

WELLINO. Behåll instruktionerna som framtida referens. Bath Deluxe önskar dig trevliga spa upplevelser. BADKAR Monterings- och användarmanual BADEKAR Installations- og brugervejledning BADEKAR Monterings- og brukerveiledning 08.08.2016 WELLINO www.bathdeluxe.com WELLINO Tack för att du köpt en Bath Deluxe

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Veiledning Bruksanvisning

Veiledning Bruksanvisning Veiledning Bruksanvisning DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia Les veiledningen og sikkerhetsinstruksene nøye før du begynner å bruke maskinen! Läs noga igenom den här bruksanvisningen

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Dansk Introduktion

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 9 Rengöring och underhåll 14 Felsökning

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 03/2012 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 10 4 11 3 2 12 D E 13 1 A F G H B

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52

SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 FRAMTID OV5 SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel 7 Daglig användning 7 Matlagningstabeller 9 Rengöring och underhåll

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

GENOMFRYSA DK NO FI SE

GENOMFRYSA DK NO FI SE GENOMFRYSA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 17 SUOMI 30 SVENSKA 43 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Betjeningselementer 8 Før første gangs brug 9 Daglig brug

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37 I DE A H DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN B EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 C 1 FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

SE RAFFINERAD DK NO FI

SE RAFFINERAD DK NO FI RAFFINERAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK 25 NORSK

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS HD8525/01 http://no.yourpdfguides.com/dref/5561940

Din bruksanvisning PHILIPS HD8525/01 http://no.yourpdfguides.com/dref/5561940 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt TE 515.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online da no sv fi es pt 2 21

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MW A02 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

MANUAL LUFTAVFUKTER

MANUAL LUFTAVFUKTER GSA LUFTAVFUKTER MANUAL 450712 NORSK LUFTAVFUKTER Luftavfuktare - Dehumidifier GSA LUFTAVFUKTER SIKKERHET 1. Les bruksanvisningen nøye før du bruker luftavfukteren for første gang, og ta vare på den på

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Brukerveiledning / Bruksanvisning

Brukerveiledning / Bruksanvisning Brukerveiledning / Bruksanvisning Les denne brukerveiledningen og sikkerhetsveiledningen før du tar maskinen i bruk! Läs den här bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder apparaten!

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning

1-Ventil. 2-Kontrol Panel. 3-Front Glas. 4-Alufilter. 5-Belysning CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Bruksanvisning Sida 6 NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Bruksanvisning Side 10

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI REALISTISK TJÄNLIG SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 658-022 DK SE NO FI UK DE Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL OV T005 S

Din bruksanvisning WHIRLPOOL OV T005 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73

SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73 NUTID SE DK NO FI OV9 SVENSKA 4 DANSK 27 NORSK 50 SUOMI 73 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Produktbeskrivning 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Matlagningstabeller 14 Rengöring

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no

manual :00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no Art. no manual 450150 28-08-07 13:00 Side 1 MH-15A / MH-18A VARMEOVN ELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450150 Art. no. 450152 manual 450150 28-08-07 13:00 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL HB 570 AN

Din bruksanvisning WHIRLPOOL HB 570 AN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no

Manual. Lyskaster. Metal halogen. art. no Lyskaster Strålkastare Metal halogen Manual art. no. 440638 Følg disse anvisningene nøye for korrekt og sikker bruk. Ta vare på disse anvisningene for senere bruk. Kontakt leverandøren ved eventuelle problemer.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL

SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE RØYKVARSLER OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem LM-101LE Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

FROSTIG DK NO FI SE SF98

FROSTIG DK NO FI SE SF98 FROSTIG DK NO FI SE SF98 DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 29 SVENSKA 42 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ibrugtagning 7 Daglig brug 8 Nyttige oplysninger og råd 9 Ret til ændringer

Detaljer

http://ikea-club.com.ua VÄRMA

http://ikea-club.com.ua VÄRMA VÄRMA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TE 501.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt

TE 501.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt TE 501.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online da no sv fi es pt 2 19

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions SUOMI NORSK DANSK SVENSKA Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions ENGLISH A C D 7 6 5 4

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 NERKYLD DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 46 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 8 Før første gangs brug 8 Daglig brug 9 Rengøring og vedligeholdelse

Detaljer

653-067 DK SE NO FI UK DE PL

653-067 DK SE NO FI UK DE PL 653-067 DK SE NO FI UK DE PL Mekanisk mikrobølgeovn...2 Mekaniskt styrd mikrovågsugn...5 Mekanisk mikrobølgeovn...8 Mekaaninen mikroaaltouuni...11 Mechanical microwave oven...14 Mechanisches Mikrowellengerät...17

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

TES 506.. Brugsanvisning fi. Käyttöohje no. Bruksanvisning es. Instrucciones de uso sv. Bruksanvisning pt. Instruções de serviço

TES 506.. Brugsanvisning fi. Käyttöohje no. Bruksanvisning es. Instrucciones de uso sv. Bruksanvisning pt. Instruções de serviço TES 506.. da Brugsanvisning fi Käyttöohje no Bruksanvisning es Instrucciones de uso sv Bruksanvisning pt Instruções de serviço TES506_2.indb 1 16.06.2011 15:22:41 da Dansk 2 no Norsk 20 sv Svenska 38 fi

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual /450186

panelovn El-element Panel heater Manual /450186 panelovn El-element Panel heater Manual 450185/450186 GSA PANELOVNER MANUal norsk INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon

Detaljer