Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Informasjonsteknologiske Høgskole"

Transkript

1 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra Sakkyndig komité Førsteamanuensis Børre Stenseth (leder) Høgskolen i Østfold Lektor Jens Christian Godskesen IT-universitetet i København Professor Gunnar Grepperud Universitetet i Tromsø Direktør Ingvild Myhre Norges Røde Kors Student Stig Kleven Studentenes landsforbund NOKUTs rapporter ISSN [ ]

2 1 BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN... 2 Bakgrunn...2 Kort beskrivelse av institusjonen... 2 Grunnlaget for vurderingen... 2 Organisering av rapporten SAMMENDRAG SAKKYNDIGES VURDERING Komiteens avgrensning... 5 Vurdering... 5 Konklusjon og anbefalinger Studietilbud... 7 Beskrivelse... 7 Vurdering... 7 Konklusjon og anbefaling FoU og fagkompetanse Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Representasjon i styre og utvalg Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Infrastruktur og organisering Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Søkers primærvirksomhet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefalinger ENKELTKRITERIER OG HELHETSVURDERINGER KONKLUSJON ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING VEDLEGG Sakkyndig komité Komiteens mandat Kriterier for akkreditering som høgskole Program for institusjonsbesøket Tabellsamling Oversikt over NITHs studietilbud

3 1 BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN Bakgrunn NOU 2000:14 Frihet med ansvar om høgre utdanning og forskning i Norge, åpnet for at høyere utdanningsinstitusjoner på visse vilkår kunne søke seg til andre institusjonskategorier. Som følge av dette kan private høyskoler søke NOKUT om akkreditering som høyskole etter endring i loven. Hvilke vilkår som institusjonene må innfri fastsettes nærmere i Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høgskoler av 2. januar Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) søkte 8. juli 2004 om å bli akkreditert som høyskole. En forutsetning for at Norges Informasjonsteknologiske Høgskole kan bli akkreditert som høyskole er at høgskolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring, jf. 7 pkt.2 i ovennevnte forskrift. Kvalitetssikringssystemet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole ble evaluert av en sakkyndig komité som leverte sin innstilling 3. juni Komiteen konkluderte med at høgskolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring, og NOKUT sitt styre godkjente kvalitetssikringssystemet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole i møte 16. juni Kort beskrivelse av institusjonen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole hadde 1080 studenter høsten NITH oppgir totalt 46,5 tilsatte i årsverk, hvorav 22,6 er fagtilsatte. Resten er administrativ personale. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole er en privat høyskole som er heleid av Stiftelsen NKI. NITH ble etablert i 1995, den gang kalt Den Polytekniske Høgskole, etter en sammenslåing av NHI- Datahøgskolen og NKI Ingeniørhøgskolen. NITH har tre studiesteder i Norge, med hovedorganisasjonen og sentraladministrasjonen plassert i Oslo, og med filialer i Bergen og Stavanger. Grunnlaget for vurderingen Hovedgrunnlaget for den sakkyndige komiteens vurdering er søknaden fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole om å bli akkreditert som høgskole av 8.juli Komiteen har i tillegg fått seg forelagt årsrapport for 2003 og system for kvalitetssikring ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole - rapport fra sakkyndig komité av 3. juni I tilknytning til søknaden er det innhentet supplerende informasjon fra høyskolen. En oversikt over dette materialet er gitt i vedlegg 7. Videre har NOKUT sammenstilt noe materiale som er hentet fra Database for høyere utdanning (DBH) og fra NITH. Dette materialet er forevist Norges Informasjonsteknologiske Høgskole for kommentarer, og lagt ved som vedlegg. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er: Lov om private høgskoler av 12. mai

4 Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler av 2. januar 2003 Forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning, vedtatt av NOKUT 5. mai 2003 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole ble besøkt av komiteen 25. og 26. oktober. Komiteen hadde møter med institusjonsledelsen, høgskolens styre, faglig ledelse, fagpersonale ved alle tre studiestedene, studenter fra Oslo, Bergen og Stavanger, fagpersonale ved Avdeling for fjernundervisning, eksterne sensorer, IT ansvarlig, bibliotekansvarlig og studierektor ved NITH Oslo. Komiteen hadde ett møte i forkant av institusjonsbesøket. Som et ledd i kvalitetssikringen av rapporten fikk Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 16. desember 2004 tilsendt et arbeidsdokument til uttalelse for oppretting av faktiske feil og misforståelser. Dette dokumentet inneholdt ikke komiteens konklusjoner og anbefalinger for videre utvikling. Høgskolens tilbakemelding forelå 17. desember Høgskolen påviste noen få faktiske feil og misforståelser som det er tatt hensyn til i den endelige rapporten. Organisering av rapporten De sakkyndiges vurderinger er presentert i rapportens del 3. Komiteen innleder med å gjøre en avgrensning. Etter privathøyskoleloven kan institusjonens fullmakter avgrenses til lavere grads nivå innenfor de fagområder institusjonen er akkreditert for å tilby, 10 b. De sakkyndiges vurderinger er inndelt i tre overskrifte: beskrivelse, vurdering og konklusjon og anbefalinger. Beskrivelsene er i hovedsak hentet fra høgskolens søknad og innhentet tilleggsmateriale fra høgskolen. I tillegg er det utarbeidet tabellsamling som er blitt fremlagt høgskolen for kommentarer. Beskrivelsene danner grunnlaget for komiteens vurdering. Hver vurdering er etterfulgt av komiteens konklusjon til enkeltkriteriene og anbefalinger. I del 4 oppsummerer komiteen enkeltkriteriene og gir en helhetlig vurdering. Komiteens samlede konklusjon oppsummeres i del 5. Del 6 inneholder anbefalinger til videre utvikling. Alle vedlegg er samlet under del 7. 3

5 2 SAMMENDRAG NITH er en liten institusjon med en ganske smal faglig kompetanse. Komiteen har funnet det riktig å benytte den muligheten som ligger i Loven om private høgskoler til å avgrense det området NITH akkrediteres for til informasjonsteknologi. Dette er i tråd med det institusjonen selv angir som sitt primærområde og det er i tråd med den fagkompetansen institusjonen besitter. Komiteen har valgt å betrakte NITH som en frittstående institusjon og har avgrenset vurderingen av undervisingstilbud til de tilbudene som har faglig forankring i NITHs eget personale. Når det gjelder vurderingen av FoU- arbeidet, er også NITH vurdert som en egen institusjon. NITH framstår som en veldrevet undervisningsinstitusjon. NITH tilbyr studier i Oslo, Bergen og Stavanger. Komiteen har ikke kunnet påvise kvalitetsforskjeller på de tre studiestedene. Alle de gruppene som er intervjuet bekrefter et slikt inntrykk. Dette gjelder fagpersonalets pedagogiske arbeid så vel som institusjonens infrastruktur og rutiner. Komiteen vurderer NITHs fagpersonale med førstekompetanse til reelt å være 14 %. Komiteen finner en betydelig vilje til og konkrete planer for å forbedre dette tallet. Komiteen vil imidlertid peke på at en utvikling av FoU- området bør ha en tydeligere strategisk forankring på styrenivå. NITH vil åpenbart måtte øke sin bemanning for å kunne stå fram som en sterk FoU- institusjon. Etter en samlet vurdering anbefaler komiteen at FoU- virksomheten vurderes som tilfredsstillende. Primærvirksomheten ved NITH er høyere utdanning, forskning og formidling. Komiteen anbefaler at NITH akkrediteres som høgskole innen informasjonsteknologi. 4

6 3 SAKKYNDIGES VURDERING De sakkyndiges vurdering er disponert med referanse til NOKUT sin forskrift 2 Kriterier for akkreditering av institusjoner 7.3 a f. Disposisjonen er som følger: 1. komiteens avgrensning 2. studietilbud; jf 7.3 b 3. forsknings- og utviklingsvirksomhet og fagkompetanse; jf 7.3 c og d 4. Representasjon i styre og utvalg; jf 7.3 f 5. infrastruktur, organisering og fagbibliotek; jf 7.3 e og g 6. primærvirksomhet; 7.3.a 3.1 Komiteens avgrensning NITH tilbyr høyere utdanning ved tre avdelinger: Oslo, Bergen og Stavanger. Hovedavdelingen ligger i Oslo, der man også finner hovedaktiviteten og hovedparten av fagpersonalet. NITH tilbyr bachelorgradene informasjonsteknologi og ingeniørfag datateknikk. Ut fra oversikten utarbeidet av NITH tilbys i tillegg fjernundervisning i samarbeid med Avdeling for fjernundervisning i følgende fag: 2-årig studium i økonomisk-administrative fag ADB- kandidatstudiet Specialisation Program in International Online Education (SPICE) Ledelse og administrasjon for helse og sosialsektoren Skolefritidspedagogikk NITH har utarbeidet en fullstendig oversikt over både aktive og ikke aktive studietilbud. Dette er vedlagt i rapportens del 7. Det er også angitt dato for når eksamensretten ble gitt. NITH definerer sin egen virksomhet slik: NITHs formål er utvikling og formidling av faglig kunnskap på feltet informasjonsteknologi og informasjonssystemer, samt naturlig tilliggende fagområder som bakgrunn for eller videre utnyttelse av IT-kompetansen. Med kunnskapsutvikling menes FoU- virksomhet på akademisk nivå. Med kunnskapsformidling menes undervisning, publisering og annen utadrettet virksomhet som bidrar til faglig debatt og kompetanseutvikling. Vurdering NITH har rapportert en rekke studietilbud som spenner over et bredt felt. Komiteen har hatt noe arbeid med å finne ut hvordan flere av tilbudene er forankret i NITH, og finner det ryddig å gjøre en avgrensing av hvilke hovedområder NITHs virksomhet bør dreie seg om tidlig i rapporten. Under arbeidet har det vist seg vanskelig å få fram en klar oversikt over ansvarsforhold når det gjelder alle studietilbudene som presenteres som tilbud fra NITH, først og fremst ved at Avdeling for fjernundervisning ved NKI har faglig ansvar for og gjennomfører noen av 5

7 tilbudene. Eksamensretten ligger hos Avdeling for fjernundervisning. Disse tilbudene er tidligere godkjent av NKU. Lov om private høgskoler av 12.mai 1995 angir at en akkreditering som høgskole kan avgrenses til å gjelde begrenset virksomhet. NITH har en kurs- og studieportefølje som går ut over den primære faglige virksomheten slik den er definert av høgskolen selv. En del av denne virksomheten ligger utenfor eller på kanten av det høgskolen selv har faglig bakgrunn for, og drives av fagpersonell som ikke er en del av NITHs stab. Avdeling for fjernundervisningen ved NKI gjennomfører i praksis en del slike kurstilbud med fagpersonell som tilhører Avdeling for fjernundervisning. På denne bakgrunn finner komiteen det riktig å drøfte en avgrensning av det fagområdet en akkreditering skal gjelde for. Virksomheten er både via praksis og pr definisjon knyttet til undervisning i fag med basis i informasjonsteknologi. De to bachelorgradsstudiene: Ingeniørfag datateknikk og Informasjonsteknologi definerer det primære fagområdet. Det første er styrt av en nasjonal rammeplan og det andre har et innhold som plasserer det innenfor det fagområdet som dekkes av tilsvarende utdanninger ved offentlige høgskoler. Betegnelsene som brukes på studier med informasjonsteknologi som hovedkomponent varierer, og det er ikke etablert en klar definisjon av fagområdet. Komiteen finner det ikke tjenelig å etablere en egen definisjon av faget, men mener at fullmakten til å etablere studier som følger av en akkreditering må avgrenses til studier som har som hovedtyngde i utvikling av løsninger basert på informasjonsteknologi. Programmerings- og systemeringsfag må anses som sentrale i slike studier. Dette skal ikke være til hinder for utvikling av studier som har en uttrykt spesialisering mot spesielle typer løsninger eller løsninger for spesielle områder. Dette inkluderer også gjennomføringen av kortere studietilbud innenfor samme område. Komiteen mener at utdanninger som har sin hovedtyngde i andre fag, som administrasjon, økonomi og skolefritidspedagogikk, faller utenfor en slik avgrensning. Vurderingen videre baseres på en slik avgrensning av virksomhetsområdet. Konklusjon og anbefalinger En akkreditering av NITH som høgskole bør avgrense retten til å opprette nye studietilbud til det primære faglige virksomhetsområdet som drøftet over. Det er samsvar mellom dette området og den kompetansen som allerede finnes ved NITH. 6

8 3.2 Studietilbud Institusjonen skal ha rett til å tildele lavere grad for minst ett studietilbud, og ha uteksaminert lavere grads kandidater i minst to år. Institusjonen skal ha en klar forankring av ledelse og ansvar for undervisningen På fagområder der institusjonen gir lavere grads utdanningstilbud må institusjonen dokumentere at den har faglig kompetanse og FoU- virksomhet i henhold til standarder og kriterier for akkreditering av bachelorgradsstudier 3.2 a-d. Beskrivelse Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) har to bachelorgradsstudier: Informasjonsteknologi (BIT) med eksamensrett tildelt hhv og Ingeniørfag datateknikk (BID) med eksamensrett tildelt Studietilbudet Bachelor i informasjonsteknologi (BIT) gjennomføres ved alle tre studiesteder; Oslo, Stavanger og Bergen. Bachelorgradsstudiet i ingeniørfag datateknikk (BID) tilbys kun ved studiested i Oslo. I informasjonsteknologi fullførte 330 studenter bachelorgraden i I datateknikk fullførte 21 studenter bachelorgraden i 2003, 37 studenter i 2002 og 26 studenter i Det er studierektorene som har ansvaret for gjennomføring av undervisning. NITH planlegger ifølge strategidokumentet å legge større vekt på utviklingen av nye studietilbud, samtidig som de skal jobbe for å videreutvikle allerede eksisterende tilbud. Det legges stor vekt på å få fram studietilbud som er ettertraktet på arbeidsmarkedet, samtidig som man skal legge vekt på å profilere studiene som annerledes i forhold tilbudene ved de statlige institusjonene. Som følge av dette, ble det på institusjonsbesøket orientert om at høgskolen vurderer 8 ulike spesialiseringer som faglig fordypning i de eksisterende bachelorgradene. NITH har inngått et samarbeid om mastergradsprogram med Sunderland University, Master of Science og med Brunel University, Master of Technology. Eksamensretten og retten til å utstede vitnemål ligger hos hhv. Sunderland University og Brunel University. NITH administrerer studiene. Undervisningen foregår ved NITH dels med lærerkrefter fra de to engelske universitetene. Vurdering Komiteen konkluderer med at det er to studier på bachelorgradsnivå som i øyeblikket har rot i NITHs egen fagstab: Ingeniørfag datateknikk og Informasjonsteknologi. Det er disse NITH har eksamensrett for. Komiteen har i det følgende forholdt seg til disse to studiene på bakgrunn av avgrensingen under 3.1. Komiteen vil bemerke at det har vært vanskelig å få en helhetlig og entydig oversikt over NITHs fagtilbud og ansvarsforhold for de enkelte tilbudene. Det hadde vært en fordel om NITH hadde bedre oversikter over hvilke moduler som hører sammen med de enkelte gradene og at bruken av navn på modulene var konsistent. 7

9 Beskrivelsene av de to bachelorgradsstudiene viser to tilbud som i faglig bredde, dybde og progresjon er slik man må forvente av tilbud på dette nivået og med et slikt omfang. Organiseringen av studiene i relativt små kurs er også slik man finner det i tilsvarende utdanninger. Utvalget av kurs tyder på at studiene er faglig oppdaterte. Komiteen brukte mye tid under intervjuene med studenter og fagpersonale for å forstå hvordan tilbudene i Bergen og Stavanger kan drives med så vidt liten bemanning som det er tale om ved disse stedene. Svaret, så langt komiteen kan vurdere det, er detaljert planlegging, sterk grad av synkronisering og deling av fagressurser over nettet. Fagplanene er detaljerte og brytes ned til ukeplaner. Samme tilbud, med personlig variasjoner, gis hver uke alle tre studiesteder. Studenter og lærere ved alle studiesteder har tilgang på notater, eksempler og materiale som brukes alle de andre stedene. Løsningen ser ut til å fungere, men den reiser noen problematiske spørsmål. Arbeidsmåten er avhengig av erfarne lærere og trolig høy grad av kontinuitet både hos fast ansatte og timelærere. Fordelingen av ansatte på de tre studiestedene tilsier at de ansatte i Bergen og Stavanger neppe kan gjøre annet enn å undervise, og at de nødvendigvis må undervise en del emner som de ikke har kunnet fordype seg faglig i. De intervjuede sensorene kan ikke påvise noen forskjell på kvaliteten på besvarelser fra de tre studiestedene, Oslo, Bergen og Stavanger. NITH har, som de fleste andre høgre utdanningsinstitusjoner, et forbedringspotensiale i gjennomføringsandelen. Intervjuene med studentene ga et entydig inntrykk av et godt faglig og pedagogisk opplegg. NITH scoret middels på den undersøkelsen som ble gjort på landsbasis om opplevelsen av det faglig/pedagogiske miljøet (jf. Studmag- undersøkelsen gjengitt i vedlagte tabellsamling). I følge studentene gjennomføres det grundige fagevalueringer elektronisk to ganger i året og gjennom gruppesamtaler mellom studentene og fagpersonalet, og de bekrefter også at de rutinene som skal sikre kvaliteten fungerer i tråd med den evalueringen som er gjort av kvalitetssikringssystemet ved NITH. Intervjuer med eksterne sensorer bekrefter at det faglige nivået på eksamensoppgaver er på linje med hva en finner ved andre høgskoler. Strykprosenten er høy i en del fag, men ikke høyere enn det som finnes ved tilsvarende utdanninger. Dette er sammenlignbart med andre høgskoler. Intervjuer med representanter fra bedrifter som tar mot 3. klassestudenter som lager sin avsluttende oppgave, peker spesielt på studentenes evne til faglig selvstendig arbeid og effektiv prosjektgjennomføring. NITH gjennomfører årlig en undersøkelse av hvor fornøyde slike gjestebedrifter er. Undersøkelsen viser stor grad av tilfredshet, og det er lange lister over bedrifter som vil ha denne rollen. Den kompetansen som besittes av Avdeling for fjernundervisning ved NKI, som er en samarbeidspartner for NITH, benyttes i liten grad i den desentraliserte undervisningen. Institusjonen viser imidlertid til pågående arbeid for å benytte nettbasert undervisning i større grad. De etablerte mastergradsstudiene gjennomføres i samarbeid mellom Brunel University og NITH og ca halvparten av undervisningen blir gjennomført av NITHs eget personale. NITH sørger også for det administrative, og studentene har sin arbeidsplass i NITHs lokaler. Det faktum at masterstudentene er til stede og gjennomfører sine studier i NITHs lokaler må antas å bidra til en styrking av det faglige miljøet også for bachelorgradsstudentene. Komiteen antar 8

10 at dette vil bety en faglig styrking etter hvert som masterstudiet blir bedre etablert ved NITH. Intervju med bachelorgradsstudentene viser at de ikke er så godt informert om det arbeidet som mastergradsstudentene driver med. Det anbefales derfor at NITH etablerer en tettere faglig kontakt mellom studentene på de ulike nivåene. Studenttilgangen ved NITH har som ved de fleste andre høgskoler som driver med utdanning innen informasjonsteknologi, sviktet de seneste årene. I 2001 var det 621 heltidsekvivalenter, i heltidsekvivalenter. Tall for 2003 er 169 (gitt i antall individer og ikke heltidsekvivalenter). NITHs finansieringsmodell og spesialisering setter institusjonen under spesielt sterkt press i en slik situasjon. Det er en utfordring å opprettholde bredden og kvaliteten i utdanningen når antall studenter går ned. Komiteen finner ikke tegn på at dette så langt har stått negativt ut, men antar at dette kan bli vanskelig dersom ikke rekrutteringen av studenter tar seg opp. Konklusjon og anbefaling NITH står fram som en svært profesjonell undervisningsinstitusjon. Alle involverte parter, fagpersonale, studenter, eksterne sensorer og mottagere av studentene, bekrefter dette inntrykket. En akkreditering av NITH som høgskole bør avgrense retten til å opprette nye studietilbud til primærområdet som drøftet i 3.1. Bachelor ingeniørfag i datateknikk (BID) ble gitt eksamensrett i 1997, og det er blitt uteksaminert kandidater i minst 2 år slik som kriteriene forutsetter. Komiteen finner forholdene ved studiestedene Stavanger og Bergen problematisk, men det kunne ikke påvises negative effekter av dette. Komiteen vil likevel anbefale at fagmiljøet ved disse studiestedene styrkes. Videre mener komiteen samarbeidet med Avdeling for fjernundervisning om mulig bør styrkes mer i den desentraliserte undervisningen. Til kriteriet på fagområder der institusjonen gir lavere grads utdanningstilbud må institusjonen dokumentere at den har faglig kompetanse og FoU- virksomhet i henhold til standarder og kriterier for akkreditering av bachelorgradsstudier 3.2 a-d ser komiteen punktene a til og med c som oppfylt. Det er noe mer problematisk med hensyn til 3.2 d, fagmiljø og FoU- virksomhet. Dette vurderes under

11 3.3 FoU og fagkompetanse Institusjonen skal ha en klar forankring av ledelse og ansvar FoU- virksomheten. Institusjonen skal ha forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU) relatert til sine fagområder Institusjonen skal ha egenkompetanse innenfor sentrale fagområder som inngår i studieprogrammene, jf. 3.2 d, institusjonen må ha et stabilt fagmiljø knyttet til bachelorgradsstudiet. Institusjonen skal vise at den er i stand til å utvikle sitt fagpersonale og sin undervisning i samsvar med studentenes behov, fagets og samfunnets utvikling. Beskrivelse Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU) har ansvaret for høyere gradsstudier og forskningsaktiviteten ved NITH. Rektor er leder av denne avdelingen. NKI fjernundervisningens forskningsavdeling er formelt knyttet NITH og driver blant annet forskning rundt bruk av fjernundervisningsmetoder. NKI Fjernundervisning driver forskning organisert i sin avdeling for forskning og utvikling. I søknaden skriver NITH at de gjennom samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt skal bygge opp forskningsvirksomheten på sitt fagområde, bl.a. har de et pågående ph.d. samarbeid med Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter. Et annet ledd i dette er at NITH ønsker å få etablert et program i løpet av 2005, der man vil forsøke å knytte forskere ved NITH til etablerte forskergrupper ved eksterne institusjoner. Videre er det et mål å delta i eksternt finansierte prosjekter, fortrinnsvis i samarbeid med bedrifter NITH har en målsetning om at de som har tatt doktorgrad skal få anledning til å fortsette å forske, og gå inn i organiserte forskningsprosjekter. Undervisningsbelastning skal reduseres i forhold til forskningsarbeidet. Mål for publisering er satt til én tidskriftsartikkel årlig for de som forsker. For å forsterke forskningskompetansen i fagmiljøet ytterligere skal det ansettes en professor i II-stilling, det skal også opprettes en stipendiatstilling. Fagkompetanse NITH oppgir at deres samlede fagstab består av 22,6 faglig tilsatte (årsverk). Andel med førstekompetanse er 16 %. Tre faglig ansatte er i gang med doktorgradsarbeider som forventes fullført i 2005 og Det er en atskillig større fagstab på studiestedet i Oslo enn i Bergen og Stavanger. Det er tilsatt 3 høgskolelektorer ved studiestedet i Bergen, tilsvarende 3 årsverk, og 3 høgskolelektorer ved studiestedet i Stavanger, tilsvarende 2,5 årsverk. Ved studiestedene i 10

12 Bergen og Stavanger benyttes timelærere i tillegg til de fast ansatte. NITH skriver at alle timelærere tilfredsstiller de samme kravene som tilsettingsreglementet minimum krever for høgskolelektorer. De fleste timelærerne som brukes har hatt langvarige forbindelser med NITH. En del har tidligere vært ansatt fast i undervisningsstillinger ved institusjonen. Timelærerne er hovedsakelig engasjert for å undervise for 3. klassene. Alle faglig ansatte deltar i utviklingsaktiviteter av fag og studietilbud knyttet til fagområdet, enten som fagansvarlig eller som faglærer. I tillegg er en del ansatte forfattere av lærebøker, og noen driver med ekstra studieveileding for fjernundervisning etc. Faglig ansatte deltar årlig på NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi), og NITH var siste år medarrangør for denne konferansen. Vurdering Ledelsen ved NITH erkjenner behovet for å styrke institusjonens FoU- virksomhet. Dette manifesterer seg blant annet ved at de ansatte oppfordres til å kvalifisere seg til førstestillinger og støttes under doktorgradsarbeid. Av det samlede personalet på 22 stillinger ved NITH har 16 % førstestillingskompetanse. Ser en bort fra det årsverket som Avdeling for fjernundervisning bidrar med, vil prosentandelen ligge på 14 %, som er under NOKUT sitt krav til hvor stor andel av de ansatte som normalt skal ha førstestillingskompetanse, jf. 3.2 kriterier for bachelorgradsstudier. Det er imidlertid en del forhold ved NITH som trekker i positiv retning: Kvalitet i undervisning viser et rimelig godt resultat Selv om professorene ved NKIs Avdeling for fjernundervisning ikke regnes inn som en del av NITHs kompetanse, kommer det fram at den faglige kontakten er tilstede. Det er planer om å videreutvikle dette samarbeidet. NITH har også et bevisst mål med hensyn til samarbeidet med Brunel og Sunderland University Tre fagpersoner er aktive i doktorgradsarbeid som ventes avsluttet i 2005/2006. Det skal opprettes en professor II-stilling og en stipendiatstilling for å forsterke forskningskompetansen. Det ligger utenfor komiteens mandat og kompetanse å gi en kvalitativ analyse av FoUarbeidet ved NITH. Komiteen har forholdt seg til de oversiktene over publikasjoner som er referert i NITHs søknad (vedlegg 11) og i ettersendt oversikt. En relativ summarisk opptelling viser at det er publisert ca 20 publikasjoner for tidsskrifter og konferanser med antatt referee de seneste 4-5 årene. Dette er avgrenset til NITH's egne ansatte. I tillegg er det referert et stort antall undervisningsrelatert materiale som bøker, kompendier, pedagogisk-metodiske evalueringer og planer. Publikasjoner som er angitt for NKI Fjernundervisningen er ikke talt med. Dokumentasjonen viser at NITHs ansatte har vært aktive som gjesteforelesere ved andre institusjoner og som bidragsytere på mer generell basis. Bidragene er ikke jevnt fordelt på alle ansatte, og det er 5-7 personer som i hovedsak står for bidragene. Komiteen vurderer dette slik at det synliggjør en betydelig vilje og evne til å arbeide med forskning og formidling. Når det gjelder styrking av FoU- virksomheten mener komiteen at det er flere komponenter i virksomheten til NITH som skulle tilsi at forholdene ligger til rette for dette. 11

13 Det nære forholdet til Avdeling for fjernundervisning ved NKI sammen med den sterke fjernundervisningstradisjonen i NKI burde gi grobunn for konstruktivt samarbeid på interessante faglige områder. Avdelingen for fjernundervisning har en høyt kompetent stab. Det er noe uklart for komiteen hvor nært dette samarbeidet er i øyeblikket, men det vises til samarbeidsmøter av faglig art og deltagelse i et Socratesprosjekt. Samarbeidet med Brunel University synes å være ganske nært når det gjelder mastergradsstudentene, og skulle derfor muliggjøre samarbeidsmodeller ut over ren undervisning. Både faglig ledelse, de fagansatte og representantene fra Brunel peker på denne muligheten. Dette samarbeidet bør NITH benytte seg mer av i forskningssammenheng. Kontakten med Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter kan utnyttes og styrkes med tanke på forskning. Komiteen er av den mening at det mangler en overordnet plan som plasserer FoU som et sentralt innsatsområde ved NITH. Intervju med styret for NITH styrker ikke inntrykket av at strategisk tenking rundt dette står sentralt i styrets arbeid. Det ville være nærliggende å anta at en slik satsing om ikke annet burde ha budsjettmessige konsekvenser som burde bringe en sak til styrebehandling. Også på strategiplannivå vil det være naturlig å involvere styret. Komiteen har valgt å vurdere personalet og kompetanse kun basert på NITHs egne ansatte og det som komiteen oppfatter som det primære fagområdet, de to bachelorgradsstudiene: Ingeniørfag datateknikk og Informasjonsteknologi. CV ene som er vedlagt og intervjuene som er gjennomført tyder på at personalets kompetanse er vel tilpasset studietilbudene. Dette er også gjort rede for i 3.2 under studietilbud. Antall ansatte må anses å være et minimum, spesielt når en tar i betraktning at det ene av bachelorgradsstudiene gis på tre steder. Komiteen har drøftet denne desentraliseringen under avsnittet om studietilbud. Undervisningsbelastningen oppgis til å være i gjennomsnitt 36 studiepoeng pr fast ansatt. Det er vanskelig å se at dagens bemanning er forenlig med en økt satsing og styrking av FoU- arbeidet ved NITH. Konklusjon og anbefaling NITH viser i søknaden til en klar forankring av ledelse og ansvar av FoU- virksomheten. Det er komiteen sin oppfatning at en slik klar forankring ikke fungerer like bra i praksis som på papiret. Komiteen savner en klarere planlegging og en overordnet strategi for å styrke FoUarbeidet ved institusjonen. I FoU- sammenheng må der nok sies at NITH ikke har lykkes i samme grad når det gjelder oppdatering og faglig utvikling av sitt personale som de har på undervisningssiden. Det synes imidlertid for komiteen som om det er stor vilje til å forbedre innsatsen på dette området. Komiteens vurdering er at NITH ikke opplagt tilfredsstiller de forskningsmessige krav som bør stilles til en institusjon på høgre nivå. Når det gjelder ulike former for faglig og faglig/pedagogiskutviklingsarbeid er derimot institusjonen mer på linje med høgre utdanning for øvrig. NITH har på undervisningssiden tydelig påvist at de kan utvikle fagpersonalet og undervisningen i tråd med studentenes, fagenes og samfunnets utvikling. Utdannelsene og fagene er helt slik man må forvente at de skal være i samtiden, og de ansatte synes godt orientert om nye undervisningsmetoder. Undervisningsbelastningen med et gjennomsnitt på 36 studiepoeng pr fast ansatt anses som 12

14 svært høy, og komiteen vurderer det dit hen at det ikke vil være mulig å øke FoUvirksomheten til de ansatte uten å tone ned undervisningsbelastningen. NITH ser seg selv som en institusjon, og komiteen mener det er helt klart at det foregår et tett samarbeid mellom alle tre studiesteder. Det er allikevel problematisk at det ikke foregår noen selvstendig forskningsaktivitet i Stavanger og Bergen. Komiteen mener derfor det er helt essensielt at ledelsen ved NITH i langt større grad integrerer de ansatte og studentene ved Stavanger og Bergen i FoU- virksomheten ved NITH. Komiteen mener dette bør være mulig gjennom å benytte de allerede eksiterende kanaler som finnes på undervisningssiden. Til tross for at komiteen finner at NITH ikke tilfredsstiller NOKUT sine krav om antall faglig ansatte med førstestillingskompetanse for Bachelorgradsstudier, mener komiteen på grunnlag av en helhetsvurdering at NITH i tilstrekkelig grad ivaretar både ansatte og studenter på en forsvarlig måte hva gjelder kompetanse og innføring i FoU- arbeid. Komiteen anbefaler på bakgrunn av vurderingene ovenfor at styret tar en mer aktiv rolle vedrørende tiltak til styrking av forsknings- og utviklingsvirksomheten ved NITH Komiteen anbefaler videre NITH å styrke bemanningen slik at undervisningsbelastning blir mindre, og det dermed det kan avsettes mer tid til FoU- arbeid. Videre bør støtten til enkeltpersoner som ønsker å kvalifisere seg til førstekompetanse framheves. Samarbeidet med Brunel University bør etter komiteens oppfatning legges større vekt på også i FoU- sammenheng. Det programmet som er lagt vil bringe andelen av førstekompetente opp på det nivået som anbefales for godkjenning innen kort tid. Det er slik komiteen ser det ingen tvil om at NITH har egenkompetanse innen primærområdene som deres studietilbud dekker. 13

15 3.4 Representasjon i styre og utvalg Institusjonen skal ha et styre med representasjon fra ansatte og studenter. Beskrivelse Styret er høgskolens øverste organ. Styret har ansvaret for NITH sin økonomiske og pedagogiske virksomhet, og skal definere strategiske, administrative og operasjonelle mål. Styret har 9 medlemmer. Styrets leder og 4 eksterne representanter oppnevnes av NKI AS. Styret har to medlemmer valgt av og fra hver av gruppene ansatte og studenter. Rektor har tale- og møterett i styret dersom styret ikke har bestemt annerledes for enkeltsaker. Rektor er ansvarlig for forberedelse av saker for styret og for sekretærfunksjonen i styret. Vurdering Styret er sammensatt i tråd med de krav som stilles i privathøyskoleloven og har representanter både fra ansatte og studenter. Konklusjon og anbefaling Representasjon i styre og utvalg er tilfredsstillende i henhold til lov og regler. 14

16 3.5 Infrastruktur og organisering Institusjonen skal ha en infrastruktur og organisering for å drive høyere utdanning. Institusjonen må være godt organisert og ha personellressurser og fasiliteter som gjør den i stand til å yte god informasjon, gode administrative studenttjenester og studentvelferd. Institusjonen må ha egnede arbeidsforhold for ansatte. Institusjonen må ha tilstrekkelige og egnede undervisningsrom, undervisningsutstyr, grupperom og arbeidsplasser for studentene. Institusjonen må ha tilfredsstillende bygninger, rom og utstyr for sin FoUvirksomhet, samt tilgang til feltområder i den grad virksomheten krever dette. Institusjonen skal ha et fagbibliotek. Biblioteket må ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, kompetent personale og relevante tjenester for de informasjonssøkende Beskrivelse Myndighet og ansvar ved NITH består av styret som øverste organ. Rektor, høgskoledirektør, markedssjef og studierektorene utgjør ledergruppen for NITH. Denne gruppen er rektors rådgivende organ. Rektor er høgskolens øverste leder med ansvar for gjennomføring av de mål som styret har vedtatt. NITH har organisert virksomheten med utgangspunkt i funksjonsfordelingen basert på en verdikjedemodell som følger studentens livsløp gjennom organisasjonen. En slik modell setter studenten i sentrum som den viktigste aktør. NITH har som mål at studentene skal lykkes, og infrastrukturen skal tilrettelegges for best mulig å oppfylle målsettingen om at Studenten skal lykkes. Programansvarlig og fagansvarlige ved NITH har viktige roller i denne verdikjeden. Ansvarsområder til programansvarlige ved NITH kan deles inn i tre hovedgrupper; (1) markedsansvar, (2) ansvar knyttet til program og programutvikling og (3) ansvar for studentvelferd. Fagansvarlige har ansvaret for oppdatering av fagplaner, pensumlister og vurderingsopplegg, utarbeidelse og oppdateringa av øvingsopplegg, undervisningsplaner, vedlikehold av fagets hjemmeside og godkjenne oppgaver som benyttes til studentvurdering. Beslutninger som skal tas i forhold til ansvaret ovenfor må gjøres i samarbeid med ulike avdelinger i NITH organisasjonen. En sentral arena hvor beslutninger skal tas er møter mellom programansvarlig og fagansvarlige med fokus på planlegging vertikalt i programmet. Som verktøy for planlegging av studiegjennomføringen ved NITH, er det utarbeidet en håndbok i total studieplanlegging. Hensikten er å sikre en god læringsprosess med forutsigbare milepæler for studentene. 15

17 Alle tre studiesteder har god PC dekning. Det er trådløst nettverk på studieområdet, som gjør studiemulighetene fleksible for studentene. Det er installert moderne AV- utstyr i auditorier og klasserom. Systemansvarlig har som en av sine oppgaver å yte hjelp og service overfor studentene. I tillegg rekrutterer vi en egen supporttjeneste ved studiestart som gir ytterligere teknisk bistand overfor nye studenter i en travel periode. I Oslo-avdelingen er også et veiledningsrom med PC-er der studentene kan få veiledningen av eldre studenter på gitte tidspunkt på dagen. Alle tre studiestedene har et aktiv studentråd med flere studentutvalg med ulike aktivitetsområder. Alle lokalitetene er tilrettelagt for funksjonshemmede. Bibliotek Bibliotektjenesten ved NITH er lokalisert sammen med studieadministrasjonen på studiestedet NITH Oslo og er bemannet av en bibliotekar 4 dager i uka. Det finnes en egen lesesal i tilknytning til biblioteket. Studenter ved NITH Bergen og NITH Stavanger benytter seg av bibliotektjenesten via intranettet. Studenter og ansatte kan låne bøker fra NITH sine boksamlinger og bestille lån/kopier av fagbøker/artikler fra andre bibliotek, såkalt fjernlån. Fjernlån tilbys i begrenset grad for lavere gradsstudenter men må benyttes når NITHs egen samling ikke dekker etterspurt materiell. Alle studenter med gyldig studentkort ved NITH blir registrert i bibliotektjenestens låneregister BIBSYS når de ønsker dette. Det finnes omlag 5000 bøker i samlingen og det blir benyttet biblioteksystemet BIBSYS for å registrere bøkene. Primært er samlingen bygget opp av bøker med grunnteori innenfor informasjonsteknologi samt, manualbøker rundt programmeringsspråk og applikasjonsprogrammer. I 2003 ble det kjøpt inn bøker til biblioteket for kroner. Det ble brukt om lag kroner til tidsskriftene (tallene er kun for avdelingen i Oslo 35 tidsskrifter i abonnement). Utlånstallene for bibliotekstjenesten i 2003 var på omlag 4000 enheter. Studentene på NITH har tilgang via NITH sitt nett til en fulltekst- og referansebase fra Association for Computing Machinery (ACM). Denne basen inneholder fulltekstartikler og referanser til artikler som er publisert i ACM tidsskrifter og konferanserapporter, og er en nisjebase for fagfeltet. Det finnes også abonnement på den norske artikkelbasen NORART. I 2003 ble det brukt omlag kroner for tilgang til elektroniske medier (summen inkluderer ikke BIBSYS avgift). Bibliotektjenesten i Bergen og Stavanger Studiestedene i Bergen og Stavanger har ikke en organisert bibliotekstjeneste som ved studiestedet i Oslo. De har imidlertid tilgang til de samme elektroniske databaser og kan bestille bøker via bibliotekar i Oslo. 16

18 Svært mye av det som benyttes som supplement til pensumlitteraturen er artikler og annet som ligger ute på internett. For IT-studenter er det en del av faget å finne relevant stoff på nettet. Faglærerne henviser ofte til elektronisk tilgjengelig materiale, og legger ut linker på fagsiden for det aktuelle faget i tilknytning til forelesningsfoiler eller andre ressurser for studentene. De nevnte studiestedene har også en viss samling faglitteratur som er tilgjengelig for studentene. Det er ikke organisert som i et bibliotek, men er tilgjengelig via faglærere eller administrasjon og kan lånes for kortere tid. Det vurderes om dette bør organiseres noe mer i faste former. Vurdering NITH er gjennomorganisert når det gjelder undervisning, tiltak rundt undervisningen og tilrettelegging for arbeid i grupper og selvstendig arbeid på campus. Institusjonens maskinpark fremstår som god og oppdatert, og det ser ut til at det er god dekning av maskiner i forhold til studenter. I tillegg er det lagt opp til at studentene kan koble seg opp trådløst mot skolens nett fra egen maskin. Videre virker studentene godt fornøyd med tilgang til grupperom og arbeidsplasser. Studentene ved Bergen og Stavanger har ikke eget tilgang til eget bibliotek, men de har tilgang til Oslo-avdelingens bibliotek, der de kan bestille bøker elektronisk eller gjennom bibliotekaren. I tillegg har de mulighet til å låne bøker av faglærere. Dette er en ordning som studentene ga uttrykk for fungerte bra. Studentmiljøene i Bergen og Stavanger er forholdsvis små, men studentene i Stavanger er lokalisert slik at de inngår i et felles studentmiljø med BI-studentene. Inntrykket er studentene er fornøyd med det sosiale miljøet ved alle studiestedene. Studentvelferden på NITH virker godt ivaretatt gjennom studentersamfunnets arbeid, og skolens tilknytning til samskipnadene i Oslo, Bergen og Stavanger. NITH virker å ha lagt godt til rette for drift av studentråd og studentersamfunn, og at det er god kontakt mellom disse og institusjonens ledelse ved alle studiestedene. Ved alle studiestedene er studentene medlem av samskipnader. For Studentene i Bergen SiB(Studentsamskipnaden i Bergen), for studentene i Stavanger SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger) og for studentene i Oslo OAS (Samskipnaden i Oslo og Akershus). Komiteen har ikke noe å utsette på arbeidsforholdene til de ansatte. Dette virker å være godt ivaretatt. Konklusjon og anbefaling Komiteen finner organisering og infrastruktur ved NITH tilfredsstillende. 17

19 3.6 Søkers primærvirksomhet Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og formidling. Beskrivelse Høgskolens egen beskrivelse av sin primærvirksomhet: NITHs formål er utvikling og formidling av faglig kunnskap på feltet informasjonsteknologi og informasjonssystemer, samt naturlig tilliggende fagområder som bakgrunn for eller videre utnyttelse av IT-kompetansen. Med kunnskapsutvikling menes FoU- virksomhet på akademisk nivå. Med kunnskapsformidling menes undervisning, publisering og annen utadrettet virksomhet som bidrar til faglig debatt og kompetanseutvikling. NITH har som formål at de som høgskole har som oppgave å forsyne samfunnet - dvs. individer, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter - med aktuell og operasjonell kompetanse innenfor et bredt spekter av informasjonsteknologi, og gjennom utvikling og distribusjon av sertifiserbar kunnskap på akademisk nivå. NITHs visjon er at høgskolen skal oppfattes av det private og offentlige arbeidslivet som den ledende høgskolen i Norge når det gjelder IT-utdanning. NITHs strategi er at fokus skal være anvendt IT, og differensieringen skal søkes i forhold til offentlige høgskoler når det gjelder programinnhold, studieform og studentmiljø. Samtidig skal NITH skille seg ut fra andre typer IT-utdanninger med en klar høgskoleprofil basert på en akademisk fagkompetanse. En vesentlig og synlig komponent i dette skal være at en tett og mangesidig relasjon til næringslivet integreres i NITH sitt daglige liv, både når det gjelder faglige, økonomiske og profileringsmessige forhold. Denne strategien skal følges opp og utvikles gjennom tilrettelagte, årlige målinger. Vurdering Primærvirksomheten ved NITH er høyere utdanning innenfor området informasjonsteknologi som drøftet under rapportens avsnitt 3.1. NITHs fagstab har en kompetanse som er tilpasset dette primær fagområdet. NITH har sterk fokus på undervisning. Det skjer noe forskning, først og fremst fagansatte som tar doktorgradsutdanningen bidrar til dette. Det sterke fokus på undervisningen medfører at fagansatte får mindre tid til forskning. Komiteen anbefaler at forskning styrkes ved NITH. Konklusjon og anbefalinger Primærvirksomheten ved NITH er høyere utdanning, formidling og forskning. Komiteen anbefaler at forskning ved NITH styrkes planmessig innen primærområdet, og at styret tar en mer aktiv del i dette arbeidet. 18

20 4 ENKELTKRITERIER OG HELHETSVURDERINGER Komiteens avsluttende kommentarer er knyttet til en todeling av de kriterier som NOKUT legger til grunn for akkreditering: 1. Faglig virksomhet (undervisning og forskning). Komiteen har i sitt arbeid tatt utgangspunkt det NITH har definert som sitt primære fagområde, nemlig utdanning og forskning innen studier som har som hovedtyngde i utvikling av løsninger basert på informasjonsteknologi. Programmerings- og systemeringsfag må anses som sentrale i slike studier. Dette skal ikke være til hinder for utvikling av studier som har en uttrykt spesialisering mot spesielle typer løsninger eller løsninger for spesielle områder. Når det gjelder undervisningen innen dette området, her definert til de to utdanningstilbudene Ingeniørfag datateknikk og Informasjonsteknologi, fremstår NITH gjennom sitt personale med engasjement og kvalitet. Komiteen har merket seg de entydige positive tilbakemeldinger fra studenter og bedrifter. Studentene gis god oppfølging, det vises til utstrakt vilje til å følge opp og løse de problemer som oppstår og studentene fremstår overfor arbeidslivet som faglig kompetente og dyktige. Komiteen finner således undervisningskvaliteten tilfredsstillende og har fått bekreftet vurderingene og konklusjonene i NOKUTs rapport om institusjonens kvalitetssikringssystem. Som liten institusjon med begrenset fagpersonale er det for NITH en utfordring å finne fram til en optimal balansegang mellom satsing på undervisningskvalitet og forskningskvalitet. Selv om disse to sidene av faglig virksomhet med nødvendighet må henge nøye sammen, er det komiteens oppfatning at undervisningskompetansen har en tydelig forrang. Dette kommer etter komiteens vurdering klart til uttrykk gjennom NITHs dokumentasjon av ansattes vitenskapelige kompetanse. I tillegg til at den synliggjør store variasjoner i omfang og kvalitet, ligger den både under gjennomsnittet for norske høgskoler og det krav for bachelorgradsstudier som NOKUT angir som ønskelig (minst 20 % av fagmiljøet bør normalt ha førstestillingskompetanse). NITH oppgir et fagpersonale der 16% har førstestillingskompetanse. Analysen av de ansattes FoU virksomhet viser at utviklingsarbeid, ikke minst gjennom studieplaner, lærebøker og kompendier, er langt mer fremtredende enn forskningsaktiviteten. På dette området synes aktiviteten å være på høyde med det man finner ved norske høgskoler. Så langt har satsing på forskning og forskningskvalifisering vært definert som et individuelt initiativ og ansvar ved institusjonen. Det har etter komiteens mening vært et savn at institusjonen som sådan ikke har tatt et mer helhetlig grep om dette. Det framkommer for eksempel at NITHs styre bare i begrenset grad har vært opptatt av forskning som del av institusjonens virksomhet. Paradoksalt nok kan behovet for helhetlige, institusjonelle grep være særlig viktig ved en liten høgskole der et lite personale skal fremme kvalitet både i undervisning og forskning. Dog vil komiteen her vise til at NITHS ledelse både har stilt seg positiv til de ansattes forskningsinitiativ og lagt praktisk til rette for dette. De ansatte uttrykker seg også positivt til institusjonens ledelse i denne saken. Det er også komiteens inntrykk at både ledelse og institusjon er blitt seg stadig mer bevisst betydningen av en helhet satsing på å styrke forskningskompetansen. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom planene om å engasjere i professor II stillinger og prioritere 19

21 stipendiatstillinger innenfor eget budsjett. Når de ansatte som nå er inne i doktorgradskvalifisering har avlagt sin grad, vil dessuten institusjonen tilfredsstille NOKUTs krav om ansatte med førsteamanuensiskompetanse. Komiteen ser også et spennende potensiale i å utnytte samarbeidet med universitetene i Sunderland og Brunel til å styrke egen forskning. Selv om komiteen ser behovet for en økt forskningsmessig satsing ved NITH, er det komiteens vurdering at NITHs faglig personale både i faglig bredde og orientering tilfredsstiller krav til undervisning av studier på bachelorgradsnivå. Det fremstår som et grunnleggende strategisk perspektiv ved NITH, og hele NKI - gruppen, at man skal gi sine tilbud flere steder i landet. En slik strategi kan både forstås i et økonomisk og utdanningspolitisk perspektiv. Med utgangspunkt i Oslo som det største studiestedet både i antall studenter og antall ansatte, har for komiteen vært viktig å avklare hvordan, og hvorvidt, man også ved studiestedene i Bergen og Stavanger, kan ivareta den faglige bredde og kvalitet med et lite antall faglig ansatte. Både studenter, lærere og sensorer peker på at man så langt har klart dette, ikke minst gjennom samorganisering og styring av undervisningen. Komiteen vil allikevel påpeke at opprettholdelse, og helst videreutvikling av den faglige kompetansen ved de desentraliserte studiestedene representerer en særlig utfordring. Mer aktiv bruk av nettbasert undervisning, både synkront og asynkront, synes å være en aktuell strategi. 2. Organisering, ledelse og infrastruktur NITH fremstår som en godt organisert høgskole med en entydig og god arbeidsdeling i ledelsen, en ryddig og oversiktlig administrasjon og med kort vei mellom ledelse, fagansatte og studenter. Ordningen med studierektor alle de tre stedene synes dessuten å være en klar styrke for studiekvaliteten. Når det gjelder NITHs styre ser komiteen at dette med fordel burde spille en mer aktiv og proaktiv rolle i forhold til institusjonens faglig utvikling. Også når det gjelder fysisk og teknisk infrastruktur fremstår NITH med et solid inntrykk. Dette gjelder både for de ansattes arbeidsrom, utstyr og bibliotek. NITH virker å ha lagt bra til rette for et godt læringsmiljø for studentene. Studentenes velferdsinteresser virker også godt ivaretatt gjennom studentorganisasjonens aktiviteter og tilknytning til samskipnadene i Oslo, Bergen og Stavanger. 20

22 5 KONKLUSJON NITH akkrediteres som høgskole innenfor det informasjonsteknologiske fagområdet, slik som komiteen har beskrevet under

23 6 ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING Komiteen anbefaler at forskning ved NITH styrkes planmessig innen det primære fagområdet. NITHs styre bør spille en mer aktiv rolle når det gjelder strategi og utvikling av forskning ved institusjonen. Det bør være en mer helhetlig og strategisk tenkning om forskning, og institusjonen bør ha en forpliktende kompetanseutviklingsplan for sine ansatte. Institusjonen bør komme frem til et mer omfattende og bedre samarbeid med NKI fjernundervisning. NITH bør få til et bedre samarbeid med universitetene Brunel og Sunderland, ikke minst når det gjelder forskningssamarbeid. Det bør bli en bedre samhandling mellom mastergrad- og bachelorgradstudiene ved institusjonen Komiteen anbefaler å styrke fagmiljøet på studiestedene i Bergen og Stavanger. 22

NorgesInformasjonsteknologiskeHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2008

NorgesInformasjonsteknologiskeHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2008 NorgesInformasjonsteknologiskeHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2008 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole 30. NOVEMBER 2007 Rapport fra sakkyndig komité

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær.

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær. Eval uer i ngavsyst em f orkval i t et ssi kr i ng avut danni ngenvedni TH Febr uar2011 Forord I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system

Detaljer

NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] 1 Komiteen som har vurdert søknaden fra Handelshøyskolen BI om akkreditering som vitenskapelig høgskole, legger med dette fram sin rapport. Komiteen har foretatt sine

Detaljer

Norgeslandbrukshøgskole Akkrediteringsom universitet. September2004

Norgeslandbrukshøgskole Akkrediteringsom universitet. September2004 Norgeslandbrukshøgskole Akkrediteringsom universitet September2004 Norges landbrukshøgskole Akkreditering som universitet NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Buskerud. April 2008

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Buskerud. April 2008 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Buskerud April 2008 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et system

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 25. september 2007 Per Morten Schiefloe, leder Marianne Fredriksson Irene Levin

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Global journalistikk

NOKUTs tilsynsrapporter Global journalistikk NOKUTs tilsynsrapporter Global journalistikk Mastergradsstudium ved NLA Høgskolen August 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

2. Det forventes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.

2. Det forventes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet. Søknadom akkr edi t er i ngav dokt or gr adsst udi um ibar nogunges del t akel seogkompet anseut vi kl i ng vedhøgskol enili l l ehammer Juni2010 ( Sakkyndi gr appor tf r a2009,r evi der tsøknadogt i l

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Rapport 1/2015 Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012

Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Revidering av gestaltterapiutdanning (120 studiepoeng) Norsk gestaltinstitutt September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Norsk gestaltinstitutt Gestaltterapi Kortere studium, 120 studiepoeng

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Politihøgskolen. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen November 2012

Politihøgskolen. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen November 2012 Politihøgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen November 2012 Institusjon: Politihøgskolen Dato for vedtak: 01.11.2012 Sakkyndige: Halvor Austenå, leder Anne Welle-Strand Iréne

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer