Halvårsrapport Vår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport Vår 2013"

Transkript

1 Halvårsrapport Vår 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 01.januar 03.mai 2013 Vår ref.: Psak 24/13 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 1 Saksbehandler: Therese Eia Lerøen

2 Innhold Innledning... 3 Generelt for halvåret... 3 Oppfølging av handlingsplanen(e)... 4 Hovedprioriteringer... 4 Fagpolitikk... 4 Organisasjon... 5 Læringsmiljø... 6 Strategiske satsninger ved HiOA... 7 Miljø... 7 Kompetanseheving og bevisstgjøring... 8 Profilering og informasjon... 8 Studentdemokratiet... 9 Internasjonalisering Eksternt samarbeid Studentparlamentets organer Parlamentet Arbeidsutvalget (AU) Valgkomiteen (VK) Kontroll- og organisasjonskomiteen Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Internasjonal komite Arbeidsgruppe for ecampus Komite for Universell Utforming (KUU) Sekretariatet Møtevirksomhet Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet

3 Innledning Parlamentet skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets (SP) og Arbeidsutvalgets (AU) aktivitet den siste perioden. Rapporten tar utgangspunkt i Studentparlamentets handlingsplan og den daglige virksomheten på parlamentskontoret. Nåværende Arbeidsutvalg leverte en årsrapport for 2012 på Parlamentsmøtet 2. AU ønsker at årsrapporten skal følge kalenderår og ikke AU sin periode. Denne halvårsrapporten dekker derfor tidsrommet fra 01.januar-03.mai I skrivende stund er det fortsatt 2 måneder igjen av dette halvåret og AUs virkeperiode. Generelt for halvåret Første halvdel av 2013 har vært preget av at Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok en ny strategi i august; Strategi 2020, vi har fått på plass et helt nytt Parlament med 25 studentrepresentanter fra alle fire fakultet Kontoret har sammen med de nye representantene i Studentparlamentet og andre interesserte arbeidet hardt for å utarbeide vårt eget politiske dokument hvor vi skisserer studentenes betraktninger og krav rundt høgskolens nye vedtatte strategi. Denne var oppe til behandling i Studentparlamentet og vedtatt med mindre endringer. Dette har gjort arbeidet med å jobbe opp mot ledelsen betraktelig mye lettere for Arbeidsutvalget ettersom vi har mer detaljert politikk på hva vi egentlig mener. Ellers har det gått med en del tid til å synliggjøre arbeidet vi gjør for å rekruttere gode kandidater til valg i samarbeid med Valgkomiteen. I den forbindelse hadde vi arrangement på Samfunnet Bislet hvor det var anledning for kandidatene å presentere seg selv og hvor studentene kunne stille spørsmål. Vi har i løpet av våren gjennomført en del omstruktureringer på arbeidsoppgaver internt på kontoret, noe som har bidratt til effektivisering av arbeidet. I tillegg har Studentparlamentet og studentdemokratiet gjennomgått en organisasjonsgjennomgang hvor vi ser store forbedringspotensialer på det organisatoriske planet. Kontoret og Studentparlamentet har i fellesskap fått på plass en rekke politiske dokumenter dette halvåret som blant annet politisk dokument om Strategi 2020 og opp til flere resolusjoner med et vidt spenn i tematikk, noe som er svært positivt. Studentparlamentet er på god vei til å utarbeide bred og god politikk på flere områder. Det sittende arbeidsutvalget er SP HiOAs andre Arbeidsutvalg og vi opplever at det siste halvåret har vært svært positivt for Studentparlamentet på alle plan som nevnt innledningsvis. Nytt Arbeidsutvalg er valgt og mer politikk skal utarbeidet. Det ligger gode forutsetninger til grunn for å drive mer politikk i fremtiden nå som mye av det organisatoriske er godt innarbeidet, gode kulturer og tradisjoner er på vei til å vokse frem, både på kontoret, i Studentparlamentet og i studentdemokratiet for øvrig. 3

4 Oppfølging av handlingsplanen(e) Studentparlamentets handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets politiske og organisatoriske prioriteringer. Dokumentet fastsetter hvilke mål Parlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe for å oppnå i løpet av en gitt periode. Årets handlingsplaner kan leses på Studentparlamentets nettsider. Denne rapporten tar for seg arbeidet med begge handlingsplanene. Handlingsplan for studieåret : Revidert handlingsplan for studieåret 2012/2013: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/files/revidert-handlingsplan-forstudie%c3%a5ret-2012.pdf Hovedprioriteringer Studentparlamentet valgte både høsten 2012 og under revideringen å ha tre overordnede hovedprioriteringer: HiOAs Strategi , Kvalitetssikringssystemet og plassproblematikk. For AU har det vært nyttig å ha tre prioriterte områder å jobbe etter og vi har opplevd det som en god pekepinn i det daglige arbeidet. Arbeidet med hovedprioriteringene vil bli redegjort for videre i halvårrapporten. Fagpolitikk Hovedfokuset på det fagpolitiske feltet har gått til arbeid med kvalitetssikringssystem. Fra Arbeidsutvalget er det særlig fagpolitisk ansvarlig som har vært tett involvert i dette arbeidet gjennom blant annet gjennom HiOAs Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring. I utgangspunktet var det tenkt at det nye kvalitetssikringssystemet skulle være på plass våren 2012, deretter hadde man et mål om høsten Kvalitetssikringssystemet ble endelig vedtatt på Styremøte i mars Nå starter arbeidet med implementeringen av systemet for fult. Arbeidet med å utvikle en verktøykasse for evaluering av studier er nå snart ferdig og skal i løpet av sommeren være klar til lansering ved studiestart på en egen side for kvalitet på hioa.no SP har i perioden videreført kåringen av «Årets foreleser», et populært prosjekt som tidligere har vært gjennomført både ved HiO, HiAK og HiOA. AU er i gang med et samarbeid med Studentrådene og SFR ene om både nominering og kåring. Det har blitt satt ned en sentral Årets foreleser-komite som skal ta den endelige beslutningen på hvem som får prisen under åpningsseremonien i studiestartsuken Høsten 2011 etablerte SP HiOA et samarbeidsforum med studentparlamentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Bergen (HiB). Dette er et samarbeid AU har dratt stor nytte av, store deler av også dette halve året. Alle de tre Arbeidsutvalgene møttes i Bergen i februar for å diskutere hvordan vi skulle arbeide videre med tematikken «Kvalitet i praksis» som hadde sitt utspring i en kampanjen «PraksisWTF» høsten Vi har blitt enig 4

5 om å jobbe lokalt med å få utdanningsinstitusjonene våre til å dekke alle ekstrautgifter i forbindelse med praksis i tillegg til å lage ti punkter på en flyer som kan være nyttig å vite for studenter som skal ut i praksis. Studentparlamentet satte ned sin egen arbeidsgruppe for ecampus høsten Den ble slått sammen med arbeidsgruppe for digital eksamen og arbeidsgruppe for evaluering og vurdering. Denne arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et forslag til et politisk dokument om ecampus eller digitalisering av høgskolen. Tema som skal inngå i den politiske plattformen er blant annet: digital eksamen, digital automatisk begrunnelse på eksamen, digital innelvering av oppgaver og eksamen og opptak av forelesninger. Det er en gruppe studenter fra et masterprogram på UiO som utfører sin skoleoppgave her på HiOA hvor de da skal kartlegge hva som er studentenes behov i forbindelse med en digitalisering av høgskolen. Da disse resultatene ikke er klare før i slutten av mai og er avgjørende for det videre arbeidet med det politiske dokumentet har arbeidsgruppen vært relativt inaktiv hele dette halvåret. Fagpolitisk ansvarlig og et medlem fra arbeidsgruppen er allikevel representert på seminarer, konferanser og møter med både eksterne og interne grupper som jobber med tematikken. Her får vi mange gode innspill og er aktive deltakere for å fremme studentenes syn i prosessen. Da forskrift om studier og eksamen ble revidert fjernet høgskolen studentenes mulighet til å konte en eksamen de hadde bestått før neste ordinære eksamen. Fagpolitisk ansvarlig har tatt dette opp med både ledelsen og studiedirektør. Det er et vanskelig arbeid å få reversert vedtaket. Grunnen til dette er at de fleste andre utdanningsinstitusjoner har samme regel som det vi har nå. Vi håper allikevel at arbeidet med å snu reglementet tilbake til det det var før fortsetter til høsten. Vi er også i løpende dialog med ledelsen og andre aktuelle parter for å sørge for at lovpålagte frister i blant annet klagesaker og sensur blir overholdt og hva som er grunnen til at de i tilfeller ikke blir det. Den største utfordringen er klagesaker som ofte blir liggende på fakultetsnivå før den går til videre behandling i Klagenemda, noe som trekker ut behandlingstiden. Organisasjon Under organisasjon har mye av tiden gått med på å evaluere oppbyggingen av studentdemokratiet og det nye SP-HiOA. Det er i all hovedsak nestleder og organisasjonskonsulent som har hatt hovedansvar for gjennomføringen og inkluderingen av andre aktuelle aktører. Gjennomgangen resulterte i en del vedtektsendringsforslag som Parlamentet tok stilling til i tillegg til en del omstrukturering på arbeidsoppgaver internt på kontoret. Grunnet mye annet i fokus denne våren har vi ikke fått anledning til å revidere prinsipprogrammet. AU har ønske om at det skal ligge en prosess bak behandlingen, både fra AUs og Parlamentets side. Det er vedtektsfestet at dette skal revideres årlig og det vil derfor være mulig å gjøre dette mer grundig til høsten. Arbeidsutvalget har fulgt opp tillitsvalgtfora på studiested Kjeller, blant annet gjennom facebookgruppen «Kjellerfora». Her har Arbeidsutvalget muligheten til å dele informasjon som trenger å nå Kjellerstudentene samtidig som at de tillitsvalgte på Kjeller kan informere AU og hverandre om ting som foregår der. 5

6 HiOA har så vidt AU bekjent vært gode til å selv påse at de følger lover og regler for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg. Studentparlamentet har fortløpende supplert inn studentrepresentanter der hvor folk har falt i fra og meldt tilbake til institusjonen. AU har også fått en oppfatning av at råd og utvalg på fakultetsnivå også etterspør studentrepresentanter der hvor det ikke er representanter allerede. Læringsmiljø Læringsmiljøansvarlig har vært i flere møter med avdeling for Drift både i forbindelse med Senter i Sentrum og Andrea Arntzens hus (P32). Når det kommer til Senter i Sentrum går det sakte men sikkert fremover. Vi venter på at det skal komme på plass tilstrekkelig med kontorrekvisita for å kunne drive forenings- og studentpolitisk aktivitet der. Møtene som har dreid seg om Andrea Arntzens hus har vært positive. Læringssenteret har fått en god del grupperom til disposisjon for studenter og studentrådet for sykepleie har fått eget kontor. Videre er det en fin kantine med mange sitteplasser og PP35 har fått datarom som skal ha maskiner med de programmene som EST-studentene trenger. Arbeidsgruppe for leseplasser er inne i en fase hvor de jobber med å ferdigstille en rapport over arbeidet sitt. Læringsmiljøansvarlig har hovedansvar for å ferdigstille denne og det vil bli gjort innen våren er omme. Ellers jobber vi mye opp mot ledelsen og sammen med andre studentorganisasjoner som Høgskolen i Lillehammer og Norsk studentorganisasjon for å synliggjøre nasjonalt at det er behov for mer penger til flere og større auditorier og klasserom, flere leseplasser og flere bygg, spesielt siden studentmassen øker. Vi samarbeider med Velferdstinget- og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på veldig mange av velferds- og læringsmiljøspørsmålene. Studentparlamentet vedtok før jul å videreføre ordningen med billig trening for HiOA-studenter hos SiO. Læringsmiljøansvarlig er i jevnlig dialog med SiO Foreninger. Her orienteres det om hvordan situasjonen for foreninger ved HiOA er og hvordan det kan forbedres. I vår ble det arrangert en foreningskveld for studentforeninger ved høgskolen. Her var SiO Foreninger tilstede for å snakke om sine tilbud og Læringsmiljøansvarlig var tilstede for å fortelle om Studentparlamentets rolle i foreningsvirksomheten. I handlingsplanen til Velferdstinget i Oslo og Akershus ble det i januar vedtatt at Velferdstinget skal jobbe for at flere utdanningsinstitusjoner i SiO skal få innført ordningen med «Studier Med Støtte» (SMS). SMS er et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer, som trenger hjelp og støtte for å kunne gjennomføre studiene. Høgskolen har i vår fått på plass retningslinjer for studentforeninger. De definerer hva som skal til få å kunne bli registrert som studentforening ved HiOA. Læringsmiljøansvarlig har vært svært delaktig i utarbeidelsen av disse helt frem til de endelig kom på plass. I tillegg har Læringsmiljøansvarlig hjulpet flere nyoppstartede studentforeninger å komme i gang. Oversikten over studentforeninger ved HiOA lå tidligere under Studentparlamentets nettsider. Studentparlamentet har lenge ønsket at dette ansvaret blir underlagt HiOAs studentlivsnettsider og dette har endelig blitt en realitet. 6

7 Studentparlamentet opprettet i vår en Komite for Universell Utforming (KUU). Den har nå fått på plass mandat, funnet en tilfredsstillende arbeidsmåte og etablert et godt nettverk. KUU vil nå videre starte selve arbeidet etter sommerferien grunnet eksamen og ferie. Studentparlamentet arrangerte en kampanje om psykisk helse mars Fagpolitisk ansvarlig hadde fra kontorets side hovedansvar for planlegging og gjennomføringen av denne sammen med en arbeidsgruppe bestående av studenter som ønsket å arbeide med tematikken. Kampanjen var en stor suksess. Uken besto av foredrag, kurs, sosiale arrangementer og stands. Vi samarbeidet med Helsedirektoratet, Råd for psykisk helse, Nina Emilie Ørbech som er 22 år og blogger om livet med bipolar lidelse, SiO og Samfunnet Bislet. Det var varierende oppmøte på de ulike arrangementene som ga en indikasjon på hva som var mer populært og vil være en god pekepinn dersom kampanjen skal arrangeres igjen til neste år. Strategiske satsninger ved HiOA I arbeidet med å sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i implementeringen av Strategi vedtok Studentparlamentet sitt eget politiske dokument om studentenes tanker frem mot Det har vært positivt for AU å få på plass et godt arbeidsverktøy å bruke i diskusjoner med ledelsen og andre aktuelle parter rundt strategi 2020 og universitetssatsningen. Leder har hatt jevnlige møter med arbeidsgruppen som er ansvarlig for å utarbeide søknaden om universitetsstatus til Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Det har blitt ansatt en sentral studiestartskoordinator og det merkes på kroppen. Tidligere har det vært Arbeidsutvalget som har hatt det meste av ansvaret rundt fadderkoordinering og andre aktiviteter rundt studiestart. Læringsmiljøansvarlig har påtatt seg hovedansvaret for å ha kontakt med vedkommende og sørge for at alles interesser blir ivaretatt. Høgskolestyret gikk i fjor vår inn for en sammenslåing av forskningsinstituttene AFI og NOVA og satte da i gang en risikoanalyse av virksomhetsoverdragelsen. Nestleder har fulgt denne prosessen nøye, også i vår. På Høgskolestyremøte den 11.april 2013 ble analysen presentert og risikoen vurdert til såpass lav at Høgskolestyret gikk inn for virksomhetsoverdragelsen. Det samme gjorde AFI. NOVA skal ha styremøte i mai hvor dette skal behandles. Prosessen videre er å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om samlokalisering, basisbevilgninger og andre rammer rundt den praktiske gjennomføringen. Dersom alt går etter planen og søknaden blir innvilget vil virksomhetsoverdragelsen starte 14.januar Miljø Miljøkomiteen har i første halvdel av 2013 ikke vært noe mer aktiv enn det den var siste halvdel av Grunnen til dette er et generelt lavt engasjement for miljøspørsmål blant parlamentsrepresentantene. Studentparlamentet har sin egen miljøkomite, men der er det kun sekretær og kontaktperson som er fagpolitisk ansvarlig som sitter. Miljøkomiteen har orientert skriftlig til Parlamentet og bedt om at flere melder seg til arbeidet. Fagpolitisk ansvarlig har nedprioritert dette arbeidet grunnet labert engasjement i Parlamentet. 7

8 Kompetanseheving og bevisstgjøring Dette halvåret har Studentparlamentet ikke arrangert like mange seminarer, tillitsvalgtkvelder og temakvelder som i høst. Det har sin årsak i at vi har produsert mer politikk og avholdt en større kampanje om psykisk helse. Vi har allikevel hatt to arrangementer som kan kategoriseres som temakvelder. Den første vi arrangerte var sofaprat med kandidatene til Norsk studentorganisasjon sitt Arbeidsutvalg. Dette arrangementer var åpent for alle studenter i Oslo og Akershus for å gi studentene muligheten til å bli kjent med hvem som skal representere oss på nasjonalt nivå. Videre arrangerte vi «Møt kandidatene» i forkant av Valgmøtet til Studentparlamentet (Se profilering og informasjon). Nestleder har i vår vært på instituttlederfora for å snakke om studentdemokratiets oppbygging. Leder har vært innom hos de tilsatte å snakket om Studentparlamentet og resten av studentdemokratiets arbeid. Grunnet valg av nytt Parlament før jul arrangerte vi oppstartsseminar for de nye representantene januar i Kongsberg. I tillegg til de nye representantene var også ledere for SFR representert, Valgkomiteen og en Høgskolestyrerepresentant. Vi fikk med oss Kim Kantardijev og Amund Aarvelta fra kursgruppen til NSO for å holde kurs i tale- og debatteknikk. Vi hadde en veldig godt debatt i grupper rundt universitetssatsningen til HiOA som var med på å legge premissene for utarbeidelsen av det politiske dokumentet om Strategi I tillegg til dette hadde vi teambuilding, bli kjent-leker, et fiktivt Parlamentsmøte, informasjon om studentdemokratiets oppbygging og sosialisering på kveldstid. Oppstartsseminaret ble evaluert av alle deltakerne i etterkant og det virket som om alle jevnt over var fornøyd med tilbudet på tilbakemeldingene vi fikk. Profilering og informasjon Arbeidsutvalget har i vår prøvd en ny strategi på Facebooksiden for å få høyere aktivitet. Vi har funnet ut at studentene i mye større grad er aktiv på Facebooksiden vår dersom vi stiller spørsmål på statusen som de kan svare på. Vi har ikke klart å nå målet om 1000 likes på Facebook enda, men mangler i skrivende stund kun 134 likes. Vi har forsøkt å bli flinkere på å blogge om Studentparlamentets oppnåelser, arbeid og arrangementer, men kan absolutt bli flinkere til å gjøre det. Vi har blogget om valg som skal gjennomføres, men ikke i like stor grad om politikk. Vi har heller ikke klart å blogge og legge ut viktig informasjon på engelsk på nettsidene. Arbeidsutvalget har prioritert å være tilstede i Pilestredet, på Kjeller og på relevante arrangementer i Oslo-området og har derfor måtte nedprioritere å besøke deltidskullet ved undervisningssted Sandvika. Dagene er hektiske og vi har sett det som utfordrende nok å få tid til å være på Kjeller så mye som vi har ønsket. 8

9 I forkant av valgmøtet i april var vi aktive på sosiale medier for å informere studentene om hvilke verv som skulle fylles i tillegg til å samarbeide tett med Valgkomiteen. Vi arrangerte ikke en rekrutteringskampanje i forbindelse med dette. I forkant av valgmøtet avholdt vi et arrangement kalt «Møt kandidatene» på Samfunnet Bislet. Her inviterte vi alle studentene til å komme for å høre på presentasjon og debatt mellom kandidatene som stilte til Arbeidsutvalget, Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon, Høgskolestyret, Klagenemda, Skikkethetsnemda og Kontroll- og organisasjonskomiteen. I perioden har SP gjennomført følgende større kampanjer: Mars: Hvordan har du det EGENTLIG? (Kampanje om psykisk helse med foredrag, arrangementer, kurs, sosiale tilstelninger og sosiale medier) I tillegg til dette har SP hatt flere mindre kampanjer/prosjekter gående: PraksisFTW Eksempler på åpne SP-arrangementer gjennom året: Fredagslunsjer Kurs i stressmestring sammen med Tanketrener Line Langaard Solberg Sofaprat med kandidater til Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Møt kandidatene til verv Studentparlamentet velger til Studentdemokratiet Studentparlamentet vedtok i fjor at det skulle foretas en evaluering av oppbyggingen av det nye studentdemokratiet ved HiOA. Dette arbeidet har også fortsatt i vår. Det er primært Nestleder og Organisasjonskonsulent fra kontorets side som har arbeidet med dette. De har inkludert aktuelle aktører som Kontroll- og organisasjonskomiteen, representanter i Studentparlamentet, SFR osv. Debatten rundt hvorvidt vi skal foreta endringer i SFRs virke vil bli tatt opp på Parlamentsmøte 4. Læringsmiljøansvarlig har hatt ansvar for studentdemokratiet på institutt- og klassenivå. Han har forsøkt, sammen med de aktuelle SFR ene og de studenttillitsvalgte å opprette Studentråd der hvor det ikke eksisterer, men uten å lykkes med det. Læringsmiljøansvarlig har i tillegg bistått en del nye studentråd med å få på plass driften. Før jul ble det jobbet for å få på plass tillitsvalgtlokaler i Pilestredet 48, som fikk gjennomslag. Arbeidet har fortsatt etter jul med å få på plass kontorrekvisita. Lederforum har blitt videreført og fulgt opp av Nestleder som en møteplass mellom lederpar i SFR seg i mellom og mellom SFR og Arbeidsutvalget. I tillegg til dette er vi alle i Arbeidsutvalget tilgjengelige dersom SFR ønsker å rådføre seg med oss. Flere av lederparene i SFR er innom kontoret for faglige diskusjoner og med praktiske spørsmål, det håper vi kommer til å fortsette. Gjennom Studentrådsledernes deltakelse på SFR-møtene og SFR 9

10 lederforum med gjensidig orientering og muligheten til å ta opp saker sørges det for at samarbeidet mellom Studentråd, SFR og Studentparlamentet ivaretas. Internasjonalisering Det internasjonale ansvaret på kontoret fordeles internt når Arbeidsutvalget konstituerer seg selv og i år er det Fagpolitisk ansvarlig som har innehatt dette ansvaret. Studentparlamentet har i tillegg sin egen internasjonale komite hvor leder for International Students Union (ISU), internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget og andre interesserte studenter sitter. Denne komiteen har ikke vært særlig aktiv etter jul. Kontoret har imidlertid hatt jevnlig besøk av leder og nestleder i ISU og vært behjelpelig med både praktiske, organisatoriske og politiske saker. Vi har et godt samarbeid med ledelsen i ISU og håper dette også fortsetter til høsten når ISU velger nytt styre. Eksternt samarbeid I vår har vi i større grad klart å koordinere det eksterne samarbeidet med andre aktører. Etter en omstrukturering på kontoret hvor Nestleder nå har ansvar for kontoret internt og Leder kan konsentrere seg om representasjon og eksternt samarbeid fungerer det mye bedre. Eksternt samarbeid har vært viktig for oss i en rekke spørsmål, både når det kommer til kvalitet i utdanning, kvalitet i praksis, plassproblematikk og organisering og dimensjonering av utdanning. Som nevnt tidligere i halvårsrapporten har vi videreført samarbeidet med Studentparlamentene ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i spørsmål angående kvalitet i praksis. Vi har deltatt på alle arrangementer også i vår i regi av Norsk Studentorganisasjon. To i Arbeidsutvalget, Leder og Fagpolitisk ansvarlig, i tillegg til William Sæbø sitter i Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon og har vært delaktig på tre Landsstyremøter i vår. I tillegg til dette hadde vi 17 delegater tilstede på Landsmøtet til NSO i april. Videre har vi vært representert på Vinterkonferansen og Trippelkonferansen i regi av NSO. Arbeidsutvalget har også vært på NSOs kontor på kurs. Velferds- og likestillingspolitisk komite i NSO arrangerte Likestillingskonferansen «Vi vil ha flere menn» her på HiOA. Der holdt Leder appell og var deltaker i paneldebatt senere på dagen om kjønnsbalanse i helse- og omsorgssektoren. Vi inviterer alltid NSO, Velferdstinget og SiO til å komme på våre Parlamentsmøter. Vi opplever det som et positivt tiltak hvor disse eksterne aktørene får muligheten til å selv orientere om hva de jobber med til en hver tid. I forkant av NSOs og Velferdstingets møter arrangerer vi formøter for delegatene og representantene som skal delta for å skape en arena hvor høgskolens studenter får muligheten til å diskutere saker på forhånd og være godt rustet til å delta i debatter for å fremme og få gjennomslag for vår felles politikk. Leder er representert i Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo som er arenaer for samarbeid mellom studentrepresentanter og ansatte fra utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus, representanter fra forskningsmiljøer og Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune. I vår ble 10

11 de arrangert et boligseminar i regi av Kunnskap Oslo etter initiativ fra Studenthovedstaden hvor både nåværende Leder og påtroppende Leder, Eline Stølan, var tilstede fra HiOA. Studentparlamentets organer Studentparlamentet har i 2013 hatt følgende organer i virke: Parlamentet Parlamentet er Studentparlamentets øverste organ, bestående av 25 urnevalgte representanter fra de fire fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt 25 vararepresentanter. Representantene velges av studentmassen ved HiOA for ett kalenderår. Parlamentet 2013 består av følgende representanter: TKD SAM LUI HF Representanter Feisal Iqbal Martin Gulli Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Cathleen Nyman Christoffer Alsvik Eline Stølan Miriam Ellefsen (trukket seg) Nina Stautland Sætervik Siri Søberg Suzanne Helen Nordgård Christoffer Næsfeldt Kine Nossen Magnus Erling Johannessen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Tamara Vadueza Eiret Viktor Emmanuel Johansson Anders Hverven Anette Børsum Elisabeth Hurum Joachim Harstad Sæternes Kristine Madeleine Øverland Vararepresentanter Behnam Sharifi Sigrid Mæhle Grimsrud Ragnhild Knezevic Cathrine Berger Maria Therese Wiig Sina H.Hassani (rykket opp som fast) Kai Tore Ravndal Haakon Hasli Ødegårdstuen Ashkan Sadeghi Caroline Strømlid Kainaat Quaiser Erlend K.Schjelderup Aurora Charlotte Hasselgård Ellen Bjørkelid Jalila Halvorsen Bouzaida Marius Nome Ninni Cecilie Eriksen Ledig plass Kirsten Malmberg Jakob Loe Ane Larsen Mjøen Christopher Dragnes Norderhaug Robert R.A 11

12 Lasse Johan Thue Marianne Negård Øystein Martinsen Live Øverlier Arbeidsutvalget (AU) Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ mellom Parlamentsmøtene og består av fore fulltidstillitsvalgte. Arbeidsutvalget første halvdel 2013 har bestått av: Leder: Tuva Aune Wettland Nestleder: Eirik Strøm Solberg Læringsmiljøansvarlig: Tord Øverland Fagpolitisk ansvarlig: Therese Eia Lerøen Valgkomiteen (VK) Valgkomiteen består av fem medlemmer og skal i samarbeid med AU profilere og søke kandidater til valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet. Komiteen har i oppgave å rekruttere og intervjue kandidater, innstille på kandidater til utvalgte verv og bidra til planlegging og gjennomføring av valg til Studentparlamentet. Valgkomiteen har høst 2012 t.o.m 23.april 2013 bestått av: Leder: Erlend Kristoffer Schjelderup Øvrige medlemmer: Lars Kristian Nielsen Stensrud Suzanne Helen Nordgård (trukket seg i løpet av perioden) Lasse Johan Thue Jan Marius Gathen Kristiansen Valgkomiteen f.o.m 23.april 2013: Leder: Lars Kristian Nielsen Stensrud Øvrige medlemmer: Tord Øverland Eirik Strøm Solberg Ane Larsen Mjøen Trine Oftedal Kontroll- og organisasjonskomiteen Kontroll- og Organisasjonskomiteen er SPs kontrollorgan, og har i å oppgave å kontrollere at Studentparlamentet og det organer opererer i henhold til norsk lov, SPs vedtekter, øvrige reglementer og vedtak. 12

13 Medlemmer t.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Simen Øien Aasgaard Medlemmer f.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Beate Thandiwe Dessingthon Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Kommunikasjonskomiteen er Studentparlamentets egen ekspertgruppe på kommunikasjon. De bistår Arbeidsutvalget i arbeidet med å formidle Studentparlamentets arbeid og politikk i tillegg til å legge til rette for et velfungerende studentdemokrati gjennom informasjon. Dette gjøres ved å bistå med å videreutvikle Studentparlamentets egen verktøykasse og andre til Arbeidsutvalget ønsker hjelp med. Kommunikasjonskomiteen har i perioden hatt følgende medlemmer: Kontaktperson i AU/Sekretær: Tord Øverland Medlemmer: Sindre Säfvenbom Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Christoffer Tiller Alsvik Kine Nossen Mari Tønnessen Flåtåmo Internasjonal komite Internasjonal komite skal fungere som bindeleddet mellom studentdemokratiet på HiOA og interesseorganisasjonene for internasjonale studenter. Internasjonal komite skal være Studentparlamentet sin ekspert på forhold rundt det å være internasjonal student ved HiOA. Kontaktperson i AU/Sekretær: Therese Eia Lerøen Medlemmer: William Sæbø Gagan Chhabra Rinson Jose Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for ecampus har som mandat å utarbeide et forslag til politisk dokument om ecampus for Parlamentet. Gjennom å samarbeide med eksterne aktører og hente erfaringer 13

14 fra andre utdanningsinstitusjoner skal de klare å danne et grunnlag for et godt dokument. Medlemmene av arbeidsgruppen er også representert på både møter internt på høgskolen og eksternt for å hente erfaringer og fremme studentenes behov i arbeidet med digitalisering av høgskolen. Kontaktperson i AU/Sekretær: Therese Eia Lerøen Medlemmer: Øystein Fimland Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Kåre Søvde Sigrid Mæhle Grimsrud Komite for Universell Utforming (KUU) Komite for Universell Utforming er Studentparlamentets egen komite som skal kartlegge hvordan HiOA er utformet med tanke på prinsippene for Universell utforming. Det er viktig å legge til rette for studenter med ulik funksjonsevne for at alle skal kunne studere ved høgskolen og føle seg velkomne. KUU skal komme med forslag på hvilke tiltak HiOA bør iverksette for å skape et inkluderende læringsmiljø. Kontaktperson i AU/Sekretær: Tord Øverland Medlemmer: Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Kine Nossen Øystein Martinsen Sekretariatet For å sikre den daglige driften på Parlamentskontoret har Studentparlamentet et gitt antall administrativt tilsatte. Siden 01.januar har følgende personer vært tilsatt i Studentparlamentet: Organisasjonskonsulent (100%): Cato Haugland Økonomikonsulent (50%): Kristin E.Z. Møtevirksomhet Internt: I løpet av halvåret har Studentparlamentet avholdt følgende møter: 3 ordinære Parlamentsmøter 1 valgmøte 14

15 16 Arbeidsutvalgsmøter Arbeidsutvalget har hatt møter med: Ledere og nestledere i Studentenes Fakultetsråd (SFR-lederforum) Rektoratet og høgskoledirektør Studentrepresentantene i Høgskolestyret Studentrepresentatnene i Studieutvalget Studentrepresentantene i FoU-utvalget Studentrepresentantene i Internasjonalt utvalg HiOAs representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus Læringsmiljøutvalget ved HiOA Studieutvalget FoU-utvalget Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring Studiestartskoordinator Utvalg for bønne- og stillerom Studentenes Fakultetsråd (LUI, TKD, SAM og HF) Årets foreleser-komité Styret for uavhengig nettavis Khrono Studentråd ved instituttene Avdeling for økonomi OU-programmet Læringsmiljøutvalget Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for verktøykasse for kvalitetssikring Arbeidsgruppe for utforming av universitetssøknad Eksternt: Arbeidsutvalget og/eller representanter fra Parlamentet har hatt møter med: Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO Studentliv Kulturstyret Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Landsstyret i Norsk studentorganisasjon Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Velferds- og likestillingspolitisk komite i Norsk Studentorganisasjon Studenthovedstaden Styret i Kunnskap Oslo Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentparlamentene v/høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen Rådet for psykisk helse Helsedirektoratet 15

16 Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune Oslo kommune Bergen kommune Private stiftelser for studentboligbygging OBOS Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus: Høgskolestyret Faste representanter: Therese Eia Lerøen Øystein Fimland Vararepresentanter Lozan Balisany Steinar Olberg Klagenemnda Faste representanter: Kine Nossen Sverre Søraas Vararepresentanter: Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Norén Skikkethetsnemnda Kine Nossen Jakob Loe Opptakskomiteen Fast representant: Eirin Hovdenakk Vararepresentant: Aleksander Norén Norsk studentorganisasjon: Landsstyret 2011/2012: Faste representanter: 16

17 Eline Stølan Therese Eia Lerøen Kine Nossen Vararepresentanter: William Sæbø Mikkel Brattset Oddum Christoffer Alsvik Ane Larsen Mjøen Viktor Emanuel Johansson Mari Tønnessen Flåtåmo Landsmøtet 2013: Faste representanter: Eirik Strøm Solberg Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Larsen Mjøen Erlend K. Schjelderup (trukket seg) Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Mikkel Brattset Oddum Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Helen Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Anders Hverven Lasse Johan Thue (trukket seg) Vararepresentanter: Tord Øverland (rykket opp til fast) Øystein Fimland (trukket seg) Sindre Säfvenbom (rykket opp til fast) Tuva Aune Wettland William Sæbø Therese Eia Lerøen Marianne Negård Simen Aasgaard Øien 17

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Oslo 04.09.2013 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2014 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato: 06.12.11

Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato: 06.12.11 Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning Møtedato: 06.12.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen,

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer