Halvårsrapport Vår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport Vår 2013"

Transkript

1 Halvårsrapport Vår 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 01.januar 03.mai 2013 Vår ref.: Psak 24/13 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 1 Saksbehandler: Therese Eia Lerøen

2 Innhold Innledning... 3 Generelt for halvåret... 3 Oppfølging av handlingsplanen(e)... 4 Hovedprioriteringer... 4 Fagpolitikk... 4 Organisasjon... 5 Læringsmiljø... 6 Strategiske satsninger ved HiOA... 7 Miljø... 7 Kompetanseheving og bevisstgjøring... 8 Profilering og informasjon... 8 Studentdemokratiet... 9 Internasjonalisering Eksternt samarbeid Studentparlamentets organer Parlamentet Arbeidsutvalget (AU) Valgkomiteen (VK) Kontroll- og organisasjonskomiteen Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Internasjonal komite Arbeidsgruppe for ecampus Komite for Universell Utforming (KUU) Sekretariatet Møtevirksomhet Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet

3 Innledning Parlamentet skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets (SP) og Arbeidsutvalgets (AU) aktivitet den siste perioden. Rapporten tar utgangspunkt i Studentparlamentets handlingsplan og den daglige virksomheten på parlamentskontoret. Nåværende Arbeidsutvalg leverte en årsrapport for 2012 på Parlamentsmøtet 2. AU ønsker at årsrapporten skal følge kalenderår og ikke AU sin periode. Denne halvårsrapporten dekker derfor tidsrommet fra 01.januar-03.mai I skrivende stund er det fortsatt 2 måneder igjen av dette halvåret og AUs virkeperiode. Generelt for halvåret Første halvdel av 2013 har vært preget av at Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok en ny strategi i august; Strategi 2020, vi har fått på plass et helt nytt Parlament med 25 studentrepresentanter fra alle fire fakultet Kontoret har sammen med de nye representantene i Studentparlamentet og andre interesserte arbeidet hardt for å utarbeide vårt eget politiske dokument hvor vi skisserer studentenes betraktninger og krav rundt høgskolens nye vedtatte strategi. Denne var oppe til behandling i Studentparlamentet og vedtatt med mindre endringer. Dette har gjort arbeidet med å jobbe opp mot ledelsen betraktelig mye lettere for Arbeidsutvalget ettersom vi har mer detaljert politikk på hva vi egentlig mener. Ellers har det gått med en del tid til å synliggjøre arbeidet vi gjør for å rekruttere gode kandidater til valg i samarbeid med Valgkomiteen. I den forbindelse hadde vi arrangement på Samfunnet Bislet hvor det var anledning for kandidatene å presentere seg selv og hvor studentene kunne stille spørsmål. Vi har i løpet av våren gjennomført en del omstruktureringer på arbeidsoppgaver internt på kontoret, noe som har bidratt til effektivisering av arbeidet. I tillegg har Studentparlamentet og studentdemokratiet gjennomgått en organisasjonsgjennomgang hvor vi ser store forbedringspotensialer på det organisatoriske planet. Kontoret og Studentparlamentet har i fellesskap fått på plass en rekke politiske dokumenter dette halvåret som blant annet politisk dokument om Strategi 2020 og opp til flere resolusjoner med et vidt spenn i tematikk, noe som er svært positivt. Studentparlamentet er på god vei til å utarbeide bred og god politikk på flere områder. Det sittende arbeidsutvalget er SP HiOAs andre Arbeidsutvalg og vi opplever at det siste halvåret har vært svært positivt for Studentparlamentet på alle plan som nevnt innledningsvis. Nytt Arbeidsutvalg er valgt og mer politikk skal utarbeidet. Det ligger gode forutsetninger til grunn for å drive mer politikk i fremtiden nå som mye av det organisatoriske er godt innarbeidet, gode kulturer og tradisjoner er på vei til å vokse frem, både på kontoret, i Studentparlamentet og i studentdemokratiet for øvrig. 3

4 Oppfølging av handlingsplanen(e) Studentparlamentets handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets politiske og organisatoriske prioriteringer. Dokumentet fastsetter hvilke mål Parlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe for å oppnå i løpet av en gitt periode. Årets handlingsplaner kan leses på Studentparlamentets nettsider. Denne rapporten tar for seg arbeidet med begge handlingsplanene. Handlingsplan for studieåret : Revidert handlingsplan for studieåret 2012/2013: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/files/revidert-handlingsplan-forstudie%c3%a5ret-2012.pdf Hovedprioriteringer Studentparlamentet valgte både høsten 2012 og under revideringen å ha tre overordnede hovedprioriteringer: HiOAs Strategi , Kvalitetssikringssystemet og plassproblematikk. For AU har det vært nyttig å ha tre prioriterte områder å jobbe etter og vi har opplevd det som en god pekepinn i det daglige arbeidet. Arbeidet med hovedprioriteringene vil bli redegjort for videre i halvårrapporten. Fagpolitikk Hovedfokuset på det fagpolitiske feltet har gått til arbeid med kvalitetssikringssystem. Fra Arbeidsutvalget er det særlig fagpolitisk ansvarlig som har vært tett involvert i dette arbeidet gjennom blant annet gjennom HiOAs Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring. I utgangspunktet var det tenkt at det nye kvalitetssikringssystemet skulle være på plass våren 2012, deretter hadde man et mål om høsten Kvalitetssikringssystemet ble endelig vedtatt på Styremøte i mars Nå starter arbeidet med implementeringen av systemet for fult. Arbeidet med å utvikle en verktøykasse for evaluering av studier er nå snart ferdig og skal i løpet av sommeren være klar til lansering ved studiestart på en egen side for kvalitet på hioa.no SP har i perioden videreført kåringen av «Årets foreleser», et populært prosjekt som tidligere har vært gjennomført både ved HiO, HiAK og HiOA. AU er i gang med et samarbeid med Studentrådene og SFR ene om både nominering og kåring. Det har blitt satt ned en sentral Årets foreleser-komite som skal ta den endelige beslutningen på hvem som får prisen under åpningsseremonien i studiestartsuken Høsten 2011 etablerte SP HiOA et samarbeidsforum med studentparlamentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Bergen (HiB). Dette er et samarbeid AU har dratt stor nytte av, store deler av også dette halve året. Alle de tre Arbeidsutvalgene møttes i Bergen i februar for å diskutere hvordan vi skulle arbeide videre med tematikken «Kvalitet i praksis» som hadde sitt utspring i en kampanjen «PraksisWTF» høsten Vi har blitt enig 4

5 om å jobbe lokalt med å få utdanningsinstitusjonene våre til å dekke alle ekstrautgifter i forbindelse med praksis i tillegg til å lage ti punkter på en flyer som kan være nyttig å vite for studenter som skal ut i praksis. Studentparlamentet satte ned sin egen arbeidsgruppe for ecampus høsten Den ble slått sammen med arbeidsgruppe for digital eksamen og arbeidsgruppe for evaluering og vurdering. Denne arbeidsgruppens mandat var å utarbeide et forslag til et politisk dokument om ecampus eller digitalisering av høgskolen. Tema som skal inngå i den politiske plattformen er blant annet: digital eksamen, digital automatisk begrunnelse på eksamen, digital innelvering av oppgaver og eksamen og opptak av forelesninger. Det er en gruppe studenter fra et masterprogram på UiO som utfører sin skoleoppgave her på HiOA hvor de da skal kartlegge hva som er studentenes behov i forbindelse med en digitalisering av høgskolen. Da disse resultatene ikke er klare før i slutten av mai og er avgjørende for det videre arbeidet med det politiske dokumentet har arbeidsgruppen vært relativt inaktiv hele dette halvåret. Fagpolitisk ansvarlig og et medlem fra arbeidsgruppen er allikevel representert på seminarer, konferanser og møter med både eksterne og interne grupper som jobber med tematikken. Her får vi mange gode innspill og er aktive deltakere for å fremme studentenes syn i prosessen. Da forskrift om studier og eksamen ble revidert fjernet høgskolen studentenes mulighet til å konte en eksamen de hadde bestått før neste ordinære eksamen. Fagpolitisk ansvarlig har tatt dette opp med både ledelsen og studiedirektør. Det er et vanskelig arbeid å få reversert vedtaket. Grunnen til dette er at de fleste andre utdanningsinstitusjoner har samme regel som det vi har nå. Vi håper allikevel at arbeidet med å snu reglementet tilbake til det det var før fortsetter til høsten. Vi er også i løpende dialog med ledelsen og andre aktuelle parter for å sørge for at lovpålagte frister i blant annet klagesaker og sensur blir overholdt og hva som er grunnen til at de i tilfeller ikke blir det. Den største utfordringen er klagesaker som ofte blir liggende på fakultetsnivå før den går til videre behandling i Klagenemda, noe som trekker ut behandlingstiden. Organisasjon Under organisasjon har mye av tiden gått med på å evaluere oppbyggingen av studentdemokratiet og det nye SP-HiOA. Det er i all hovedsak nestleder og organisasjonskonsulent som har hatt hovedansvar for gjennomføringen og inkluderingen av andre aktuelle aktører. Gjennomgangen resulterte i en del vedtektsendringsforslag som Parlamentet tok stilling til i tillegg til en del omstrukturering på arbeidsoppgaver internt på kontoret. Grunnet mye annet i fokus denne våren har vi ikke fått anledning til å revidere prinsipprogrammet. AU har ønske om at det skal ligge en prosess bak behandlingen, både fra AUs og Parlamentets side. Det er vedtektsfestet at dette skal revideres årlig og det vil derfor være mulig å gjøre dette mer grundig til høsten. Arbeidsutvalget har fulgt opp tillitsvalgtfora på studiested Kjeller, blant annet gjennom facebookgruppen «Kjellerfora». Her har Arbeidsutvalget muligheten til å dele informasjon som trenger å nå Kjellerstudentene samtidig som at de tillitsvalgte på Kjeller kan informere AU og hverandre om ting som foregår der. 5

6 HiOA har så vidt AU bekjent vært gode til å selv påse at de følger lover og regler for studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg. Studentparlamentet har fortløpende supplert inn studentrepresentanter der hvor folk har falt i fra og meldt tilbake til institusjonen. AU har også fått en oppfatning av at råd og utvalg på fakultetsnivå også etterspør studentrepresentanter der hvor det ikke er representanter allerede. Læringsmiljø Læringsmiljøansvarlig har vært i flere møter med avdeling for Drift både i forbindelse med Senter i Sentrum og Andrea Arntzens hus (P32). Når det kommer til Senter i Sentrum går det sakte men sikkert fremover. Vi venter på at det skal komme på plass tilstrekkelig med kontorrekvisita for å kunne drive forenings- og studentpolitisk aktivitet der. Møtene som har dreid seg om Andrea Arntzens hus har vært positive. Læringssenteret har fått en god del grupperom til disposisjon for studenter og studentrådet for sykepleie har fått eget kontor. Videre er det en fin kantine med mange sitteplasser og PP35 har fått datarom som skal ha maskiner med de programmene som EST-studentene trenger. Arbeidsgruppe for leseplasser er inne i en fase hvor de jobber med å ferdigstille en rapport over arbeidet sitt. Læringsmiljøansvarlig har hovedansvar for å ferdigstille denne og det vil bli gjort innen våren er omme. Ellers jobber vi mye opp mot ledelsen og sammen med andre studentorganisasjoner som Høgskolen i Lillehammer og Norsk studentorganisasjon for å synliggjøre nasjonalt at det er behov for mer penger til flere og større auditorier og klasserom, flere leseplasser og flere bygg, spesielt siden studentmassen øker. Vi samarbeider med Velferdstinget- og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus på veldig mange av velferds- og læringsmiljøspørsmålene. Studentparlamentet vedtok før jul å videreføre ordningen med billig trening for HiOA-studenter hos SiO. Læringsmiljøansvarlig er i jevnlig dialog med SiO Foreninger. Her orienteres det om hvordan situasjonen for foreninger ved HiOA er og hvordan det kan forbedres. I vår ble det arrangert en foreningskveld for studentforeninger ved høgskolen. Her var SiO Foreninger tilstede for å snakke om sine tilbud og Læringsmiljøansvarlig var tilstede for å fortelle om Studentparlamentets rolle i foreningsvirksomheten. I handlingsplanen til Velferdstinget i Oslo og Akershus ble det i januar vedtatt at Velferdstinget skal jobbe for at flere utdanningsinstitusjoner i SiO skal få innført ordningen med «Studier Med Støtte» (SMS). SMS er et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer, som trenger hjelp og støtte for å kunne gjennomføre studiene. Høgskolen har i vår fått på plass retningslinjer for studentforeninger. De definerer hva som skal til få å kunne bli registrert som studentforening ved HiOA. Læringsmiljøansvarlig har vært svært delaktig i utarbeidelsen av disse helt frem til de endelig kom på plass. I tillegg har Læringsmiljøansvarlig hjulpet flere nyoppstartede studentforeninger å komme i gang. Oversikten over studentforeninger ved HiOA lå tidligere under Studentparlamentets nettsider. Studentparlamentet har lenge ønsket at dette ansvaret blir underlagt HiOAs studentlivsnettsider og dette har endelig blitt en realitet. 6

7 Studentparlamentet opprettet i vår en Komite for Universell Utforming (KUU). Den har nå fått på plass mandat, funnet en tilfredsstillende arbeidsmåte og etablert et godt nettverk. KUU vil nå videre starte selve arbeidet etter sommerferien grunnet eksamen og ferie. Studentparlamentet arrangerte en kampanje om psykisk helse mars Fagpolitisk ansvarlig hadde fra kontorets side hovedansvar for planlegging og gjennomføringen av denne sammen med en arbeidsgruppe bestående av studenter som ønsket å arbeide med tematikken. Kampanjen var en stor suksess. Uken besto av foredrag, kurs, sosiale arrangementer og stands. Vi samarbeidet med Helsedirektoratet, Råd for psykisk helse, Nina Emilie Ørbech som er 22 år og blogger om livet med bipolar lidelse, SiO og Samfunnet Bislet. Det var varierende oppmøte på de ulike arrangementene som ga en indikasjon på hva som var mer populært og vil være en god pekepinn dersom kampanjen skal arrangeres igjen til neste år. Strategiske satsninger ved HiOA I arbeidet med å sørge for at studentenes interesser blir ivaretatt i implementeringen av Strategi vedtok Studentparlamentet sitt eget politiske dokument om studentenes tanker frem mot Det har vært positivt for AU å få på plass et godt arbeidsverktøy å bruke i diskusjoner med ledelsen og andre aktuelle parter rundt strategi 2020 og universitetssatsningen. Leder har hatt jevnlige møter med arbeidsgruppen som er ansvarlig for å utarbeide søknaden om universitetsstatus til Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT). Det har blitt ansatt en sentral studiestartskoordinator og det merkes på kroppen. Tidligere har det vært Arbeidsutvalget som har hatt det meste av ansvaret rundt fadderkoordinering og andre aktiviteter rundt studiestart. Læringsmiljøansvarlig har påtatt seg hovedansvaret for å ha kontakt med vedkommende og sørge for at alles interesser blir ivaretatt. Høgskolestyret gikk i fjor vår inn for en sammenslåing av forskningsinstituttene AFI og NOVA og satte da i gang en risikoanalyse av virksomhetsoverdragelsen. Nestleder har fulgt denne prosessen nøye, også i vår. På Høgskolestyremøte den 11.april 2013 ble analysen presentert og risikoen vurdert til såpass lav at Høgskolestyret gikk inn for virksomhetsoverdragelsen. Det samme gjorde AFI. NOVA skal ha styremøte i mai hvor dette skal behandles. Prosessen videre er å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om samlokalisering, basisbevilgninger og andre rammer rundt den praktiske gjennomføringen. Dersom alt går etter planen og søknaden blir innvilget vil virksomhetsoverdragelsen starte 14.januar Miljø Miljøkomiteen har i første halvdel av 2013 ikke vært noe mer aktiv enn det den var siste halvdel av Grunnen til dette er et generelt lavt engasjement for miljøspørsmål blant parlamentsrepresentantene. Studentparlamentet har sin egen miljøkomite, men der er det kun sekretær og kontaktperson som er fagpolitisk ansvarlig som sitter. Miljøkomiteen har orientert skriftlig til Parlamentet og bedt om at flere melder seg til arbeidet. Fagpolitisk ansvarlig har nedprioritert dette arbeidet grunnet labert engasjement i Parlamentet. 7

8 Kompetanseheving og bevisstgjøring Dette halvåret har Studentparlamentet ikke arrangert like mange seminarer, tillitsvalgtkvelder og temakvelder som i høst. Det har sin årsak i at vi har produsert mer politikk og avholdt en større kampanje om psykisk helse. Vi har allikevel hatt to arrangementer som kan kategoriseres som temakvelder. Den første vi arrangerte var sofaprat med kandidatene til Norsk studentorganisasjon sitt Arbeidsutvalg. Dette arrangementer var åpent for alle studenter i Oslo og Akershus for å gi studentene muligheten til å bli kjent med hvem som skal representere oss på nasjonalt nivå. Videre arrangerte vi «Møt kandidatene» i forkant av Valgmøtet til Studentparlamentet (Se profilering og informasjon). Nestleder har i vår vært på instituttlederfora for å snakke om studentdemokratiets oppbygging. Leder har vært innom hos de tilsatte å snakket om Studentparlamentet og resten av studentdemokratiets arbeid. Grunnet valg av nytt Parlament før jul arrangerte vi oppstartsseminar for de nye representantene januar i Kongsberg. I tillegg til de nye representantene var også ledere for SFR representert, Valgkomiteen og en Høgskolestyrerepresentant. Vi fikk med oss Kim Kantardijev og Amund Aarvelta fra kursgruppen til NSO for å holde kurs i tale- og debatteknikk. Vi hadde en veldig godt debatt i grupper rundt universitetssatsningen til HiOA som var med på å legge premissene for utarbeidelsen av det politiske dokumentet om Strategi I tillegg til dette hadde vi teambuilding, bli kjent-leker, et fiktivt Parlamentsmøte, informasjon om studentdemokratiets oppbygging og sosialisering på kveldstid. Oppstartsseminaret ble evaluert av alle deltakerne i etterkant og det virket som om alle jevnt over var fornøyd med tilbudet på tilbakemeldingene vi fikk. Profilering og informasjon Arbeidsutvalget har i vår prøvd en ny strategi på Facebooksiden for å få høyere aktivitet. Vi har funnet ut at studentene i mye større grad er aktiv på Facebooksiden vår dersom vi stiller spørsmål på statusen som de kan svare på. Vi har ikke klart å nå målet om 1000 likes på Facebook enda, men mangler i skrivende stund kun 134 likes. Vi har forsøkt å bli flinkere på å blogge om Studentparlamentets oppnåelser, arbeid og arrangementer, men kan absolutt bli flinkere til å gjøre det. Vi har blogget om valg som skal gjennomføres, men ikke i like stor grad om politikk. Vi har heller ikke klart å blogge og legge ut viktig informasjon på engelsk på nettsidene. Arbeidsutvalget har prioritert å være tilstede i Pilestredet, på Kjeller og på relevante arrangementer i Oslo-området og har derfor måtte nedprioritere å besøke deltidskullet ved undervisningssted Sandvika. Dagene er hektiske og vi har sett det som utfordrende nok å få tid til å være på Kjeller så mye som vi har ønsket. 8

9 I forkant av valgmøtet i april var vi aktive på sosiale medier for å informere studentene om hvilke verv som skulle fylles i tillegg til å samarbeide tett med Valgkomiteen. Vi arrangerte ikke en rekrutteringskampanje i forbindelse med dette. I forkant av valgmøtet avholdt vi et arrangement kalt «Møt kandidatene» på Samfunnet Bislet. Her inviterte vi alle studentene til å komme for å høre på presentasjon og debatt mellom kandidatene som stilte til Arbeidsutvalget, Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon, Høgskolestyret, Klagenemda, Skikkethetsnemda og Kontroll- og organisasjonskomiteen. I perioden har SP gjennomført følgende større kampanjer: Mars: Hvordan har du det EGENTLIG? (Kampanje om psykisk helse med foredrag, arrangementer, kurs, sosiale tilstelninger og sosiale medier) I tillegg til dette har SP hatt flere mindre kampanjer/prosjekter gående: PraksisFTW Eksempler på åpne SP-arrangementer gjennom året: Fredagslunsjer Kurs i stressmestring sammen med Tanketrener Line Langaard Solberg Sofaprat med kandidater til Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Møt kandidatene til verv Studentparlamentet velger til Studentdemokratiet Studentparlamentet vedtok i fjor at det skulle foretas en evaluering av oppbyggingen av det nye studentdemokratiet ved HiOA. Dette arbeidet har også fortsatt i vår. Det er primært Nestleder og Organisasjonskonsulent fra kontorets side som har arbeidet med dette. De har inkludert aktuelle aktører som Kontroll- og organisasjonskomiteen, representanter i Studentparlamentet, SFR osv. Debatten rundt hvorvidt vi skal foreta endringer i SFRs virke vil bli tatt opp på Parlamentsmøte 4. Læringsmiljøansvarlig har hatt ansvar for studentdemokratiet på institutt- og klassenivå. Han har forsøkt, sammen med de aktuelle SFR ene og de studenttillitsvalgte å opprette Studentråd der hvor det ikke eksisterer, men uten å lykkes med det. Læringsmiljøansvarlig har i tillegg bistått en del nye studentråd med å få på plass driften. Før jul ble det jobbet for å få på plass tillitsvalgtlokaler i Pilestredet 48, som fikk gjennomslag. Arbeidet har fortsatt etter jul med å få på plass kontorrekvisita. Lederforum har blitt videreført og fulgt opp av Nestleder som en møteplass mellom lederpar i SFR seg i mellom og mellom SFR og Arbeidsutvalget. I tillegg til dette er vi alle i Arbeidsutvalget tilgjengelige dersom SFR ønsker å rådføre seg med oss. Flere av lederparene i SFR er innom kontoret for faglige diskusjoner og med praktiske spørsmål, det håper vi kommer til å fortsette. Gjennom Studentrådsledernes deltakelse på SFR-møtene og SFR 9

10 lederforum med gjensidig orientering og muligheten til å ta opp saker sørges det for at samarbeidet mellom Studentråd, SFR og Studentparlamentet ivaretas. Internasjonalisering Det internasjonale ansvaret på kontoret fordeles internt når Arbeidsutvalget konstituerer seg selv og i år er det Fagpolitisk ansvarlig som har innehatt dette ansvaret. Studentparlamentet har i tillegg sin egen internasjonale komite hvor leder for International Students Union (ISU), internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget og andre interesserte studenter sitter. Denne komiteen har ikke vært særlig aktiv etter jul. Kontoret har imidlertid hatt jevnlig besøk av leder og nestleder i ISU og vært behjelpelig med både praktiske, organisatoriske og politiske saker. Vi har et godt samarbeid med ledelsen i ISU og håper dette også fortsetter til høsten når ISU velger nytt styre. Eksternt samarbeid I vår har vi i større grad klart å koordinere det eksterne samarbeidet med andre aktører. Etter en omstrukturering på kontoret hvor Nestleder nå har ansvar for kontoret internt og Leder kan konsentrere seg om representasjon og eksternt samarbeid fungerer det mye bedre. Eksternt samarbeid har vært viktig for oss i en rekke spørsmål, både når det kommer til kvalitet i utdanning, kvalitet i praksis, plassproblematikk og organisering og dimensjonering av utdanning. Som nevnt tidligere i halvårsrapporten har vi videreført samarbeidet med Studentparlamentene ved Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i spørsmål angående kvalitet i praksis. Vi har deltatt på alle arrangementer også i vår i regi av Norsk Studentorganisasjon. To i Arbeidsutvalget, Leder og Fagpolitisk ansvarlig, i tillegg til William Sæbø sitter i Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon og har vært delaktig på tre Landsstyremøter i vår. I tillegg til dette hadde vi 17 delegater tilstede på Landsmøtet til NSO i april. Videre har vi vært representert på Vinterkonferansen og Trippelkonferansen i regi av NSO. Arbeidsutvalget har også vært på NSOs kontor på kurs. Velferds- og likestillingspolitisk komite i NSO arrangerte Likestillingskonferansen «Vi vil ha flere menn» her på HiOA. Der holdt Leder appell og var deltaker i paneldebatt senere på dagen om kjønnsbalanse i helse- og omsorgssektoren. Vi inviterer alltid NSO, Velferdstinget og SiO til å komme på våre Parlamentsmøter. Vi opplever det som et positivt tiltak hvor disse eksterne aktørene får muligheten til å selv orientere om hva de jobber med til en hver tid. I forkant av NSOs og Velferdstingets møter arrangerer vi formøter for delegatene og representantene som skal delta for å skape en arena hvor høgskolens studenter får muligheten til å diskutere saker på forhånd og være godt rustet til å delta i debatter for å fremme og få gjennomslag for vår felles politikk. Leder er representert i Studenthovedstaden og Kunnskap Oslo som er arenaer for samarbeid mellom studentrepresentanter og ansatte fra utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus, representanter fra forskningsmiljøer og Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune. I vår ble 10

11 de arrangert et boligseminar i regi av Kunnskap Oslo etter initiativ fra Studenthovedstaden hvor både nåværende Leder og påtroppende Leder, Eline Stølan, var tilstede fra HiOA. Studentparlamentets organer Studentparlamentet har i 2013 hatt følgende organer i virke: Parlamentet Parlamentet er Studentparlamentets øverste organ, bestående av 25 urnevalgte representanter fra de fire fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt 25 vararepresentanter. Representantene velges av studentmassen ved HiOA for ett kalenderår. Parlamentet 2013 består av følgende representanter: TKD SAM LUI HF Representanter Feisal Iqbal Martin Gulli Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Cathleen Nyman Christoffer Alsvik Eline Stølan Miriam Ellefsen (trukket seg) Nina Stautland Sætervik Siri Søberg Suzanne Helen Nordgård Christoffer Næsfeldt Kine Nossen Magnus Erling Johannessen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Tamara Vadueza Eiret Viktor Emmanuel Johansson Anders Hverven Anette Børsum Elisabeth Hurum Joachim Harstad Sæternes Kristine Madeleine Øverland Vararepresentanter Behnam Sharifi Sigrid Mæhle Grimsrud Ragnhild Knezevic Cathrine Berger Maria Therese Wiig Sina H.Hassani (rykket opp som fast) Kai Tore Ravndal Haakon Hasli Ødegårdstuen Ashkan Sadeghi Caroline Strømlid Kainaat Quaiser Erlend K.Schjelderup Aurora Charlotte Hasselgård Ellen Bjørkelid Jalila Halvorsen Bouzaida Marius Nome Ninni Cecilie Eriksen Ledig plass Kirsten Malmberg Jakob Loe Ane Larsen Mjøen Christopher Dragnes Norderhaug Robert R.A 11

12 Lasse Johan Thue Marianne Negård Øystein Martinsen Live Øverlier Arbeidsutvalget (AU) Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ mellom Parlamentsmøtene og består av fore fulltidstillitsvalgte. Arbeidsutvalget første halvdel 2013 har bestått av: Leder: Tuva Aune Wettland Nestleder: Eirik Strøm Solberg Læringsmiljøansvarlig: Tord Øverland Fagpolitisk ansvarlig: Therese Eia Lerøen Valgkomiteen (VK) Valgkomiteen består av fem medlemmer og skal i samarbeid med AU profilere og søke kandidater til valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet. Komiteen har i oppgave å rekruttere og intervjue kandidater, innstille på kandidater til utvalgte verv og bidra til planlegging og gjennomføring av valg til Studentparlamentet. Valgkomiteen har høst 2012 t.o.m 23.april 2013 bestått av: Leder: Erlend Kristoffer Schjelderup Øvrige medlemmer: Lars Kristian Nielsen Stensrud Suzanne Helen Nordgård (trukket seg i løpet av perioden) Lasse Johan Thue Jan Marius Gathen Kristiansen Valgkomiteen f.o.m 23.april 2013: Leder: Lars Kristian Nielsen Stensrud Øvrige medlemmer: Tord Øverland Eirik Strøm Solberg Ane Larsen Mjøen Trine Oftedal Kontroll- og organisasjonskomiteen Kontroll- og Organisasjonskomiteen er SPs kontrollorgan, og har i å oppgave å kontrollere at Studentparlamentet og det organer opererer i henhold til norsk lov, SPs vedtekter, øvrige reglementer og vedtak. 12

13 Medlemmer t.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Simen Øien Aasgaard Medlemmer f.o.m 23.april 2013: William Sæbø Martin Gulli Beate Thandiwe Dessingthon Kommunikasjonskomiteen (KomKom) Kommunikasjonskomiteen er Studentparlamentets egen ekspertgruppe på kommunikasjon. De bistår Arbeidsutvalget i arbeidet med å formidle Studentparlamentets arbeid og politikk i tillegg til å legge til rette for et velfungerende studentdemokrati gjennom informasjon. Dette gjøres ved å bistå med å videreutvikle Studentparlamentets egen verktøykasse og andre til Arbeidsutvalget ønsker hjelp med. Kommunikasjonskomiteen har i perioden hatt følgende medlemmer: Kontaktperson i AU/Sekretær: Tord Øverland Medlemmer: Sindre Säfvenbom Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Christoffer Tiller Alsvik Kine Nossen Mari Tønnessen Flåtåmo Internasjonal komite Internasjonal komite skal fungere som bindeleddet mellom studentdemokratiet på HiOA og interesseorganisasjonene for internasjonale studenter. Internasjonal komite skal være Studentparlamentet sin ekspert på forhold rundt det å være internasjonal student ved HiOA. Kontaktperson i AU/Sekretær: Therese Eia Lerøen Medlemmer: William Sæbø Gagan Chhabra Rinson Jose Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for ecampus har som mandat å utarbeide et forslag til politisk dokument om ecampus for Parlamentet. Gjennom å samarbeide med eksterne aktører og hente erfaringer 13

14 fra andre utdanningsinstitusjoner skal de klare å danne et grunnlag for et godt dokument. Medlemmene av arbeidsgruppen er også representert på både møter internt på høgskolen og eksternt for å hente erfaringer og fremme studentenes behov i arbeidet med digitalisering av høgskolen. Kontaktperson i AU/Sekretær: Therese Eia Lerøen Medlemmer: Øystein Fimland Mikkel Brattset Oddum Sindre Säfvenbom Kåre Søvde Sigrid Mæhle Grimsrud Komite for Universell Utforming (KUU) Komite for Universell Utforming er Studentparlamentets egen komite som skal kartlegge hvordan HiOA er utformet med tanke på prinsippene for Universell utforming. Det er viktig å legge til rette for studenter med ulik funksjonsevne for at alle skal kunne studere ved høgskolen og føle seg velkomne. KUU skal komme med forslag på hvilke tiltak HiOA bør iverksette for å skape et inkluderende læringsmiljø. Kontaktperson i AU/Sekretær: Tord Øverland Medlemmer: Mikkel Brattset Oddum Jakob Loe Kine Nossen Øystein Martinsen Sekretariatet For å sikre den daglige driften på Parlamentskontoret har Studentparlamentet et gitt antall administrativt tilsatte. Siden 01.januar har følgende personer vært tilsatt i Studentparlamentet: Organisasjonskonsulent (100%): Cato Haugland Økonomikonsulent (50%): Kristin E.Z. Møtevirksomhet Internt: I løpet av halvåret har Studentparlamentet avholdt følgende møter: 3 ordinære Parlamentsmøter 1 valgmøte 14

15 16 Arbeidsutvalgsmøter Arbeidsutvalget har hatt møter med: Ledere og nestledere i Studentenes Fakultetsråd (SFR-lederforum) Rektoratet og høgskoledirektør Studentrepresentantene i Høgskolestyret Studentrepresentatnene i Studieutvalget Studentrepresentantene i FoU-utvalget Studentrepresentantene i Internasjonalt utvalg HiOAs representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus Læringsmiljøutvalget ved HiOA Studieutvalget FoU-utvalget Ressursgruppe for studiekvalitet og kvalitetssikring Studiestartskoordinator Utvalg for bønne- og stillerom Studentenes Fakultetsråd (LUI, TKD, SAM og HF) Årets foreleser-komité Styret for uavhengig nettavis Khrono Studentråd ved instituttene Avdeling for økonomi OU-programmet Læringsmiljøutvalget Arbeidsgruppe for ecampus Arbeidsgruppe for verktøykasse for kvalitetssikring Arbeidsgruppe for utforming av universitetssøknad Eksternt: Arbeidsutvalget og/eller representanter fra Parlamentet har hatt møter med: Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO Studentliv Kulturstyret Arbeidsutvalget til Norsk Studentorganisasjon Landsstyret i Norsk studentorganisasjon Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Velferds- og likestillingspolitisk komite i Norsk Studentorganisasjon Studenthovedstaden Styret i Kunnskap Oslo Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentparlamentene v/høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen Rådet for psykisk helse Helsedirektoratet 15

16 Byråd for Kultur og Næring i Oslo kommune Oslo kommune Bergen kommune Private stiftelser for studentboligbygging OBOS Valg og oppnevninger foretatt av Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus: Høgskolestyret Faste representanter: Therese Eia Lerøen Øystein Fimland Vararepresentanter Lozan Balisany Steinar Olberg Klagenemnda Faste representanter: Kine Nossen Sverre Søraas Vararepresentanter: Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Norén Skikkethetsnemnda Kine Nossen Jakob Loe Opptakskomiteen Fast representant: Eirin Hovdenakk Vararepresentant: Aleksander Norén Norsk studentorganisasjon: Landsstyret 2011/2012: Faste representanter: 16

17 Eline Stølan Therese Eia Lerøen Kine Nossen Vararepresentanter: William Sæbø Mikkel Brattset Oddum Christoffer Alsvik Ane Larsen Mjøen Viktor Emanuel Johansson Mari Tønnessen Flåtåmo Landsmøtet 2013: Faste representanter: Eirik Strøm Solberg Elisabeth Hurum Anette Børsum Ane Larsen Mjøen Erlend K. Schjelderup (trukket seg) Kine Nossen Sverre Søraas Mari Tønnessen Flåtåmo Mikkel Brattset Oddum Siri Søberg Christoffer Alsvik Suzanne Helen Nordgård Eline Stølan Jon Zwaig Kolstad Jakob Loe Anders Hverven Lasse Johan Thue (trukket seg) Vararepresentanter: Tord Øverland (rykket opp til fast) Øystein Fimland (trukket seg) Sindre Säfvenbom (rykket opp til fast) Tuva Aune Wettland William Sæbø Therese Eia Lerøen Marianne Negård Simen Aasgaard Øien 17

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Handlingsplan for studieåret 2012-13 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2013

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar 2013 31.desember 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Innhold Innledning... 3 Generelt for året...

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014

Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Protokoll fra Parlamentsmøte 7, 2014 Tilstede: HF: Anders Hverven, Ane Larsen Mjøen, Jakob Loe, Carl Alexander Kessen Sverdrup og

Detaljer

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. juli 2011 10. mai 2012 Vår ref.: Psak 35/12 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, vedlegg 1 Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 1 Innhold

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

4/2012. Velkommen til: Parlamentsmøte. SP-HiOA. Pilestredet 52 Auditorium 3. Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00

4/2012. Velkommen til: Parlamentsmøte. SP-HiOA. Pilestredet 52 Auditorium 3. Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00 Velkommen til: Parlamentsmøte 4/2012 SP-HiOA Tirsdag 27.03.2012 17:00-21:00 Pilestredet 52 Auditorium 3 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2012

Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar desember 2012 Årsrapport 2012 Årsrapport fra Arbeidsutvalget, for perioden 1. Januar 2012 31.desember 2012 Innhold Innledning... 3 Generelt for året... 3 Oppfølging av handlingsplanene... 4 Læringsmiljø:... 4 Fagpolitikk:...

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Dag og dato: tirsdag, 21. november 2017 Tidspunkt: 17.00-21.15 Rom: Pilestredet 42, rom Q1015 Gi beskjed her https://skjema.uio.no/89844 om du kommer eller ikke, så

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015

Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Velkommen til Parlamentsmøte 6/2015 Dag og dato: tirsdag, 22. september 2015 Tidspunkt: 17.00 22.00 Rom: Pilestredet 52-B113A-Auditorium 3_025 Gi beskjed i god tid om du kommer eller ei, så vi vet om vi

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for skoleåret

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for skoleåret 17.11.2014 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for skoleåret 2013-2014 I følge Lov om Universiteter og høgskoler (UH-loven) 4-3 om læringsmiljø framgår det at et læringsmiljøutvalg (LMU) ved institusjonene

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Protokoll, parlamentsmøte, P5 2017

Protokoll, parlamentsmøte, P5 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Protokoll, parlamentsmøte, P5 2017 Dato: 29.04.2017 Sted: Pilestredet 42 Tilstede ved bordet: Ansar Qadeer, Alexander Koch, Bjørn Harald Hegreberg Garborg, Vilde Henningsgård,

Detaljer

Protokoll fra Parlamentsmøte 8, 2015

Protokoll fra Parlamentsmøte 8, 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Protokoll fra Parlamentsmøte 8, 2015 Tilstede: HF: Ansar Ahmad Qadeer, Lillian Eide Sørensen, Jakob Loe, Erling Magnus Vestlie Berby, Johanna Celinda Åhrberg,

Detaljer

Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Stiftelsesmøte - Sak 01/11 - Vedlegg 1 Rapport fra Styringsgruppen Organisering av studentdemokratiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Stiftelsesmøte

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO.

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO. Formalia: Navn: Tamara Valdueza Eiret Telefonnummer: 922 86 719 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Tegnspråk og tolkning Alder: 27 Nestleder for Studentparlamentet ved

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015

Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015 Tilstede: HF: Ane Larsen Mjøen, Ansar Ahmad Qadeer, Jon Magnus Eilertsen, Lillian Eide Sørensen,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Innstillingsutvalgets forslag

Innstillingsutvalgets forslag 17. februar 2011 1 Innledning Innstillingsutvalgets forslag Organisering av det nye studentdemokratiet Innstillingsutvalget ble opprettet av studentparlamentene ved HiO og HiAk, desember 2010. På bakgrunn

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer