Universitetet i Stavanger Styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret US 68/13 Søknader til Universitetsfondet ephortesak: 2013/2823 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Dokumenter i saken: Notat om stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon I denne saken inviteres styret til å gå inn for å søke Universitetsfondet for Rogaland om 8 millioner kroner i året i 5 år til et toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner i året i 5 år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon, samt at rektor, i samråd med universitetsdirektøren, gis fullmakt til å utarbeide faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS. Universitetsdirektørens vurdering Så vel forskning som forskningsbasert innovasjon er prioriterte områder i Strategi for UiS For å nå de ambisiøse målene UiS-styret har satt på disse to områdene, anbefaler universitetsdirektøren sterkt at styret går inn for å søke Universitetsfondet om økonomisk støtte til et toppforskningsprogram ved UiS (vedtatt av styret i US 52/12) og til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. Sistnevnte skal bidra til å øke idétilfanget fra UiSansatte. Før søknad til Universitetsfondet blir sendt, mener universitetsdirektøren at det må utarbeides mer spesifikke faglige kriterier for tildelinger internt fra toppforskningsprogrammet. I og med at det ikke er møte i UiSstyret før neste styremøte i Universitetsfondet, som er 15. november, bør rektor få fullmakt til å godkjenne dette. Forslag til vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS. 2. Styret vedtar å søke Universitetsfondet for Rogaland om 8 millioner kroner årlig i 5 år til toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner årlig i 5 år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. Stavanger, 24. september 2013 John B. Møst universitetsdirektør 1/4

2 US 69/13 Søknader til Universitetsfondet Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å gå inn for å søke Universitetsfondet for Rogaland om 8 millioner kroner i året i 5 år til et toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner i året i 5 år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon, samt at rektor, i samråd med universitetsdirektøren, gis fullmakt til å utarbeide faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS. Universitetsfondet Universitetsfondet for Rogaland har i alle år vært den fremste finansielle støttespilleren i oppbyggingen av faglig aktivitet og infrastruktur ved vår institusjon. På sist møte i Universitetsfondet ble det bevilget 5 millioner kroner til Center for IP-based Service Innovation (CIPSI). Denne saken ble lagt fram for UiS-styret i sak US 111/12. I samme møte ble det også gitt 10 millioner kroner til Studentsamskipnaden i Stavanger til nye studentboliger. Dette tilskuddet vil bidra til bygging av nye 40 nye boliger på campus Ullandhaug. Rektor ved UiS presenterte i samme møtet to andre prosjekter som det ønskes søkt penger til. Dette gjelder: a) Toppforskningsprogram ved UiS 40 millioner kroner b) Stimuleringsmidler til forskningsbasert innovasjon 2 millioner kroner Før søknader til Universitetsfondet blir sendt, skal sakene legges fram for UiS-styret. Derfor gis nedenfor og i vedlegget en redegjørelse for de to prosjektene: 1. Toppforskningsprogram ved UiS Forskningsambisjoner ved UiS Forskning er en del av kjernevirksomheten ved UiS, og det har vært satset systematisk på forskning og forskerutdanning både i tiden før og etter overgangen til universitetsstatus. UiS ønsker å være et offensivt og ambisiøst universitet når det gjelder forskning, noe som er uttrykt i Strategi for UiS Særlig verdt å merke seg i strategien er prioriteringen av et toppforskningsprogram som skal bidra til å styrke universitetets posisjon i utlysingen av nasjonale Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og prosjekter i European Research Council. Videre er stimuleringsordninger for yngre fremragende forskere og satsing på programområder for forskning understreket i strategien, og den har ambisiøse mål for forskningsresultatene: Antall publiseringspoeng per UFFstilling skal øke med 20 % fra 2012 til 2020, inntekter fra Norges Forskningsråd og EU skal tredobles i samme periode og den samlede eksterne finansieringen skal økes fra 18,5 % av statsbevilgningen til 30 %. Disse målsettingene er krevende og vil, for at UiS skal kunne hevde seg i forskningskonkurransen nasjonalt og internasjonalt, forutsette tilgang på ressurser som vi i dag ikke har. Forskning og -utfordringer ved UiS Forskningen ved UiS foregår i tilknytning til doktorgradsprogrammer, programområder for forskning, forskningssentre og større eller mindre enkeltstående forskningsprosjekter. Ordningen med programområder startet i 2008, og den har vist seg å fungere godt, særlig som et breddetiltak. Mer enn halvparten av forskerne ved UiS deltar nå i et eller flere programområder. Det er grunn til å tro at dette har bidratt til å løfte den generelle publiseringsaktiviteten blant forskerne ved UIS de senere årene. I alle fall har vi hatt en meget tilfredsstillende økning i antall publiseringspoeng fra et nivå på 330 poeng per år i perioden , til 520 i årene Dette viser at UiS har mange energiske og produktive forskere, og at det er fin bredde i vår forskningsaktivitet. Den sentrale utfordringen i årene fremover er å bygge opp flere spissforskningsmiljøer på dette breddegrunnlaget. Dette er helt avgjørende hvis UiS skal lykkes i å hevde seg i konkurransen om ressurser på de mest krevende og prestisjefylte konkurransearenaene. Dette gjelder særlig EU s European Research Council (ERC) og Norges Forskningsråds generelle og tematiske utlysninger. På begge områdene har vi problemer med å nå opp i konkurransen i dag. Dette skyldes i stor grad historiske forhold. De universitetene vi konkurrerer med, særlig i Norge, har i mange år fått tilgang til forskningsmidler som vi ikke har. Vi ser dette særlig i den ekstremt skjeve tildelingen av stipendiatstillinger fra Kunnskapsdepartementet. UiS har i dag så få slike stillinger at det gir svært lite handlingsrom for å satse på utvikling av nye fagmiljøer. 2/4

3 Likevel ser vi at enkeltforskere og forskningsmiljøer ved UiS skriver gode søknader som får meget gode eksterne vurderinger, blant annet i Forskningsrådets ordning med fri prosjektstøtte (FRIPRO), dvs. prosjekter som er initiert av forskerne selv. Dette viser at UiS har forskere som holder et meget høyt faglig nivå. I tillegg fikk UiS det prestisjetunge senteret for økt oljeutvinning i konkurranse med forskningsmiljøene i Bergen og i Trondheim. Videre er UiS med i Senter for bore- og brønnforskning for økt utvinning, som har SFI-status. I konkurransen om Sentre for fremragende forskning (SFF) i regi av NFR har vi foreløpig ikke nådd opp i den knallharde konkurransen. Neste utlysning kan forventes om 4-5 år, og på det tidspunktet bør vi ha flere fagmiljøer som kan være kandidater til en slik status. Det er alltid et betydelig element av skjønn i slike prosesser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt antall søkere slik at muligheten for at UIS som institusjon lykkes, ikke er avhengig av vurderingen av en eller to søknader. Der programområdene representerer bredden i forskningen ved UiS, representerer forskningssentrene spissingen av forskningen. Forskningssentrene er sentrale virkemidler for å gjøre forskningen vår mer slagkraftig og mer synlig utad og dermed styrke rekrutteringen av fagfolk og tilgangen til eksterne ressurser. Det er behov for ytterligere ressurser for å styrke de sentrene vi allerede har og for å utvikle nye. Potensialet i toppforskningsprogrammet UiS styre vedtok i juni 2012 (US/52 Forskningen ved UiS en statusrapport) å opprette et eget toppforskningsprogram nettopp for å utvikle flere miljøer som kan hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler og prestisje. Dette programmet skal stimulere de forskningsmiljøene ved UiS som har størst potensial for 1) å nå opp i konkurransen om Forskningsråds-midler, 2) å kunne hevde seg med søknader til European Research Council og andre EU-programmer, og 3) på lengre sikt kan bygge seg opp til SFF-nivå/status. Det vil være et sentralt virkemiddel for å øke bevilgningene fra Forskningsrådet til UiS og for å komme inn i den europeiske elitedivisjonen av forskere ERC. En slik langsiktig satsing er en forutsetning for at vi skal nå målsettingene i vår strategi om ekstern finansiering på høyde med de andre universitetene. Det er særlig viktig for UiS å gi yngre forskere med stort faglig potensial muligheter for å bygge opp forskningsmiljøer som over tid kan legge grunnlag for de spissmiljøene vi trenger. En slik utvikling er som regel avhengig av noen få enkeltpersoner og relasjonene mellom dem i tette, dynamiske fagmiljøer. På samme måte er det av stor betydning å kunne rekruttere lovende fagfolk fra utsiden og vise at de har en vitenskapelig fremtid i Stavangerregionen. Det er ingen enkel sak å ta stilling til hvilket forskningspotensial yngre, lovende forskere har, og det kan fort føre til ressurskrevende prosedyrer. Vi vil derfor legge til grunn at utvelgelsen av deltagere i dette toppforskningsprogrammet skal bygge på faglige ekspert-evalueringer som er gjort eksternt, primært i form av vurderinger av forskningsprosjekter i Forskningsrådet (særlig FRIPRO) eller ERC, eventuelt også i Forskningsrådets brede fagevalueringer eller tilsvarende fagfelle-vurderinger. Ved å delta i slike prosesser, får forskere og forskningsmiljøer ved UiS mulighet for å demonstrere både kompetanse og originalitet. Søknaden til Universitetsfondet Hovedformålet med søknaden er å mobilisere ressurser fra Universitetsfondet og regionen for øvrig for å gi yngre forskere ved UiS nåværende og nye langt bedre arbeidsbetingelser i utviklingen av fremtidige toppforskningsmiljøer. Slike tiltak må nødvendigvis ha et langsiktig perspektiv. Vi vil derfor i utgangspunktet foreslå et program over en femårsperiode, dvs fra 2014 til og med 2018, med muligheter for forlengelse i ytterligere fem år. Midlene i et slikt program vil bli brukt til å styrke forskningen i stor grad gjennom stipendiatstillinger på PhD- og post doc-nivå, men også til andre nødvendig kostnader knyttet til forskerinitierte prosjekter med unntak av større investeringer som det ikke vil være plass til innenfor denne rammen. Programmet bør ha et omfang som gjør det attraktivt å søke om midler, dvs. at sterke interne søkere har gode muligheter for å nå frem, og slik at det blir mulig å utvikle det mangfold av toppmiljøer som er nødvendig for å nå frem i ERC og Forskningsrådet, blant annet med tanke på kommende SFF-utlysning. Ett miljø vil i mange tilfeller trenge 2-3 nye stipendiatstillinger, ofte kombinert med professor II-engasjementer av fremragende eksterne professorer. Dette vil kunne gi en typisk årlig kostnad på 3-4 millioner kroner per miljø. Siden forskningen ved UiS favner et bredt spektrum av fagfelt, og vi ønsker å holde fast ved denne bredden ikke minst gjennom profesjonsrelatert forskning, er det ønskelig å kunne gi utviklingsmuligheter for seks til syv slike fremtidige toppmiljøer, ledet av unge, lovende forskere. Det betyr at dette toppforskningsprogrammet, hvis det skal 3/4

4 være realistisk i forhold til ambisjonsnivået, bør ha en samlet ramme på millioner kroner i året, dvs millioner kroner over femårsperioden. Av dette ønsker vi å søke Universitetsfondet om et bidrag på til sammen 40 millioner kroner fordelt på de årene programmet er planlagt for. Resten av midlene vil søkes fremskaffet dels gjennom egne prioriteringer fra UiS, dels gjennom ekstra bidrag når det blir innført en ny gaveforsterkningsordning og dels gjennom andre bidrag fra næringslivet i regionen. Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren understreker at det er av avgjørende betydning å få finansiert et toppforskningsprogram for å nå våre forskningsambisjoner, og vil derfor anbefale en søknad til Universitetsfondet til dette formålet. Før søknad til Universitetsfondet blir sendt, mener universitetsdirektøren at det må utarbeides mer spesifikke faglige kriterier for tildelinger internt fra toppforskningsprogrammet. I og med at det ikke er møte i UiS-styret før neste styremøte i Universitetsfondet, vil universitetsdirektøren foreslå at styret gir rektor fullmakt til å godkjenne faglige kriterier for tildelinger fra programmet. 2. Stimuleringsmidler til forskningsbasert innovasjon Styret har i Strategi for UiS vedtatt en visjon som angir universitetets utviklingsretning: UiS skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon. Det er satt djerve mål for kommersialiseringsvirksomheten (resultatmålene fremgår av US 66/13). Blant prioriteringene i UiS-strategien er styrking av Prekubator TTO som universitetets TTO, og at vi sammen med IRIS Forskningsinvest og Ipark skal utvikle et helhetlig innovasjonssystem på Ullandhaug basert på samarbeid og arbeidsdeling og med målsetting om å bli nasjonalt ledende innen forskningsbasert nærings- og tjeneste-utvikling. UiS har de tre siste årene ligget på topp blant de norske universitetene i antall kommersialiseringer per vitenskapelig ansatt, men norske universiteter, herunder UiS, har et stort potensial for å videreutvikle denne virksomheten. Derfor ønsker universitetet å gå inn for en søknad til Universitetsfondet som skal stimulere til forskning som kan gi både faglige og kommersialiserbare resultater blant UiS-ansatte og fagmiljøer knyttet til Prekubator TTO. UiS-styret gikk i US 53/12 Videreutvikling av innovasjons- og kommersialiseringsaktivitetene ved UiS inn for å øremerke 1 millioner kroner på universitetsdirektørens budsjett i 2014 og 2015 for å følge opp kommersialiseringsinitiativ. For mer detaljer om denne søknaden viser universitetsdirektøren til vedlagte notat om stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. Universitetsdirektøren mener at en støtte til en søknad til dette formålet til Universitetsfondet er i tråd med UiS-styrets prioriteringer i strategidokumentet og vil anbefale styret å gå inn for en slik søknad. Forslag til vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS. 2. Styret vedtar å søke Universitetsfondet for Rogaland om 8 millioner kroner årlig i 5 år til toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner årlig i 5 år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. Stavanger, 24. september 2013 John B. Møst universitetsdirektør Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør 4/4

5 Stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon Et regionalt dugnadsprosjekt I Handlingsplan for arbeidslivet, vedtatt av UiS-styret , heter det: «UiS vil bidra til at det i samarbeid med Prekubator TTO og Prekubators øvrige eiere, næringsliv og andre, etableres et «stimuleringsfond» for ideutvikling hvor forskere kan få gjort en første utprøving av ideens realiserbarhet». I dette notat motiveres UiS-styrets vedtak og det skisseres et dugnadsprosjekt for gjennomføring av vedtaket. Hovedstruktur UiS Livslang læring Digitale tilbud Kjerneaktivitet; Forskning, undervisning, formidling Innovasjon Kommersialisering Strategisk samarbeid UiS Pluss Etter- og videreutdanning NettOp Nettbasert læring Universitetsbiblioteket FAKULTETER Med institutter og sentre: Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Arkeologisk Museum Senter CIPSI Innovasjon CenSE IRIS Forskninvest Prekubator TTO IRIS SUS Stvgr Helseforsk SAFER Ipark Inkubator - Invest Bakgrunn: En hovedutfordring for forskningsbasert produkt- og tjenesteutvikling er finansiering av den innledende fasen. Vi deler gjerne utviklingsfasene skjematisk i 4 deler: 1) Idèfangst 2) Verifikasjon 3) Inkubasjon 4) Vekst. 1

6 Det er knyttet ulik finansiering til de ulike fasene. Såkornfond, venturekapital og industrielle selskap kommer gjerne ikke inn før et selskap er klar for vekst (fase 4), mens FORNY-midler fra Forskningsrådet skal finansiere verifiseringsfasen (fase 2). Ipark og Iris Forskningsinvest arbeider med å få på plass en bedret finansiering for inkubasjon/utviklingsfasen (fase 3). Det er imidlertid ingen finansieringsordning for den aller første fasen selve idègenereringen og idèfangsten (fase 1). Her trengs stimuleringsmidler til enkeltforskere for i noen grad å kunne frikjøpe disse fra andre pålagte oppgaver, slik at de kan bearbeide forskningsresultater og utvikle innovative ideer. Det trengs også å utvikle noen arenaer hvor innovative forskere kan treffes på tvers av fag samt tiltak for studenter slik at disse kan trekkes inn og utvikle master- og prosjektoppgaver som er relevante for både utdanningen og næringslivet. Denne aktiviteten må FoU-institusjonene i all hovedsak finansiere selv. Det sies gjerne at det i Norge og i særdeleshet i vår region ikke er manglende finansielle muskler til å skape vekst i de beste prosjektene. Utfordringen for forskningsbasert produkt- og tjenesteutvikling ligger altså i å utvikle en innovasjonskultur og få opp en flom av ideer; vurdere og prioritere disse, og så få prosjekter og etableringer gjennom de videre fasene slik at de vekker tilstrekkelig interesse for investorer (finansielle og/eller industrielle). 2

7 NTNU fikk for 2 år siden på plass en slik finansieringsordning for den første fasen. Ordningen er kalt NTNU Discovery og er et spleiselag mellom NTNU selv, fylkeskommunene og SR-bank. Ordningen er basert på en modell med et (foreløpig) 3 års commitment, for så å evalueres (i 2013). Det er ikke avkastningskrav til fondsmidlene, da avkastningen skal realiseres i senere ledd. Ordningen er åpen for så vel forskere som studenter. NTNU Discovery ble etablert med 32 mill finansiert over 3 år, fordelt slik: 16 mill (4/8) fra sør/nord fylkeskommunene 4 mill (1/8) fra Sparebank1 SMN 12 mill (3/8) fra NTNU Ved selv å «investere» 12 mill får altså NTNU tilbake ytterligere 20 mill som regional støtte til innovasjons- og nyskapingsaktivitet. Ordningen skal i år evalueres, men det opplyses at ordningen har fungert svært godt, og at den forventes å bli videreført for en ny 3-årsperiode. UiS-styret har som en prøveordning for 2012/2013 bevilget 1 mill kr til idestimulering ved UiS. Dette er blitt godt mottatt i fagmiljøene våre, og har allerede ført til støtte av 11 nye prosjekt. Potensialet vurderes fortsatt som stort. Normalt vurderes årlig omlag 100 ideer fra UiS, IRIS, SUS og andre forskningsmiljø i vår region - hvorav om lag halvparten fra UiS (inkl studentideene). Disse bearbeides av Prekubator TTO, som er universitetets og forskningsmiljøenes «Technology Transfer Office», og forvalter regionens FORNY-midler. Om lag 20 av ideene gis Forny-støtte for verifisering og kvalifisering, som igjen fører til om lag 5 kommersialiseringer (selskapsetableringer eller lisenser) årlig. Med et økt idetilfang er potensialet for ny etableringer og lisenser langt større. Ifølge Norges Forskningsråd har etableringer som har fått Forny-støtte gjennom Prekubator TTO høyest suksessrate i landet for videre innhenting av privat kapital fra næringslivet (verdiskaping), se plansje nedenfor. 3

8 Prekubator er den KAen som henter inn mest midler fra næringslivet til sine nyetableringer Tallene er fra en undersøkelse gjennomført mot alle kommersialiseringsaktørene i årsskiftet 2011/2012 Undersøkte blant annet status for alle selskapene etablert ved hjelp av FORNY-midler i perioden , herunder sum av og kilde til innhentet eksternkapital Kapitalkilder: Såkornmidler Venturemidler Business angels Offentlige midler Eksisterende næringsliv Andre kilder Hvorfor er Prekubator så gode på å hente inn disse midlene? Godt eksternt samarbeid mot næringslivet nyskapingskulturen på Jæren næringsstrukturen i Rogaland sammenhengen mellom hvilken industri som finnes og hva det forskes på. Forskningsbasert ideutvikling og kommersialisering er altså et viktig og lønnsomt satsingsområde for vår region, og gir et godt bidrag til regionens verdiskaping gjennom næringsutvikling og fornyelse. For nærmere dokumentasjon av aktivitet og resultater av forskningsbasert innovasjon, vedlegges 10-års rapporten fra Prekubator TTO: Men andre regioner (særlig Trondheim, Kjeller, Oslo) fremstår likevel mer synlige på dette området ved å ha større faktiske tall på ideer og søknader å vise til, og oppnår gjerne tilsvarende offentlig økonomisk støtte også for ideutviklingsfasen. Dette bør nå endres. 4

9 Stimuleringsmidler for økt idetilfang Det anbefales å lære av Trondheim, og legge deres hovedmodell til grunn. For UiS og FoU-miljøene bør det være en målsetting å etablere «fondsmidler» på 20 mill, som brukes over 5 år; med en fordeling på 5 mill fra UiS; dvs 1,0 mill pr år 1 mill fra Prekubator TTO, dvs 0,2 mill pr år 2 mill fra Universitetsfondet; 0,4 mill pr år. 12 mill fra eksterne, så som SR-bank/næringsliv, kommune og/eller fylkeskommune samt andre FoU-miljø i regionen; dvs 2,4 mill pr år En styringsgruppe vurderer innkomne ideer/prosjektstøtte, og skal ha representanter fra de «investorer» (FoU-miljø og sponsorer) som ønsker det. Nærmere regler for gjennomføringen er under utarbeidelse. Avkastningen av fondet skal over tid dokumenteres i form av antall forskningsbaserte nyetableringer og omfang av kapitaltilførsel/verdiskaping. Søknad: Det søkes om støtte fra Universitetsfondet på 2 mill kr til en regional dugnad for stimulering av forskningsbasert innovasjon og nyskaping. 5

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Prosess nye satsningsmiljøer

Prosess nye satsningsmiljøer Prosess nye satsningsmiljøer Innledning Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultets overordnede strategi Visjon 2020 er basert på to hoved-ambisjoner: Å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS Styret US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS ephortenummer: 2010/1459 Møtedag: 10.06.10 Saksansvarlig: Jorunn H. Barka Informasjonsansvarlig: Helge Ole Bergesen Hva saken gjelder I denne sak

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. Møtedato: 03.03.2017 Notatdato: 17.02.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale Saksnr: 16/00664-7 Saksansvarlig: Kristofer

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Kommersialisering fra marin bioprospektering

Kommersialisering fra marin bioprospektering Kommersialisering fra marin bioprospektering Oppstartmøte 5. februar 2010 Odd M Reitevold Norges forskningsråd Regjeringen vil legge til rette for ny og bærekraftig verdiskaping Ambisjonen er å utløse

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Memorandum til: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Universitetet i Oslo I perioden april til juni i 2008 gjennomførte McKinsey et studie

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Forskningsmeldingen - innspill fra universitetene

Forskningsmeldingen - innspill fra universitetene 1 Forskningsmeldingen - innspill fra universitetene Torbjørn Digernes Leder UHRs forskningsutvalg Rektor NTNU KDs innspillkonferanse 8. desember 2008 2 Sats på forskning som en investering i framtidig

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene.

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene. Universitetet i Stavanger Styret US 42/08 Strategi for UiS 2009-2020 - høringsutkast (ephortesak 2008/1260) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å komme med merknader til utkastet om ny strategi

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID

FAGLIG STYRKING - LANGSIKTIGE SAMARBEID Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 52/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning. Tone Ibenholt, 22. mai 2014

Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning. Tone Ibenholt, 22. mai 2014 Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning Tone Ibenholt, 22. mai 2014 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME 2009 8 sentre FME Samfunn 3 sentre FME 2016 x sentre 2009 2011

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

NTNU O-sak 11/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ruth Hagen Rødde N O T A T

NTNU O-sak 11/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ruth Hagen Rødde N O T A T NTNU O-sak 11/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.03.2014 Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ruth Hagen Rødde Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNU Toppforskning N O T A T Bakgrunn: I

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2016 hatt 4 styremøter, samt ett styreseminar.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2016 hatt 4 styremøter, samt ett styreseminar. ÅRSBERETNING 2016 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter. ÅRSBERETNING 2015 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

UiS og statsbudsjettet 2017

UiS og statsbudsjettet 2017 UiS og statsbudsjettet 2017 Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, fagleder virksomhetsstyring Martin Tjelta og dekan Øystein Lund Bø Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2016 Skuffelse: Ingen

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2).

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2). FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 110/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 Videreføring av aktivitet ved CASTL etter 2012 Bakgrunn

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem? Jan Fagerberg, Universitetet i Oslo Innledning til diskusjon på dialogmøte 31 Mai 2010

Et velfungerende forskningssystem? Jan Fagerberg, Universitetet i Oslo Innledning til diskusjon på dialogmøte 31 Mai 2010 Et velfungerende forskningssystem? Jan Fagerberg, Universitetet i Oslo Innledning til diskusjon på dialogmøte 31 Mai 2010 2 Utfordringen - Tora Aasland Vi må våge å stille kritiske spørsmål om det er god

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 80/12 Retningslinjer for forskningstermin (vikarstipend) ephortesak: 2011/5390 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR direktør Møtedag: 05.10.2012 Informasjonsansvarlig: Halfdan

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer