Minutes of the National Assembly in Trondheim 18th-20th April 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minutes of the National Assembly in Trondheim 18th-20th April 2008"

Transkript

1 Minutes of the National Assembly in Trondheim 18th-20th April 2008 Presented by: Sasan Zarghooni, Organizational Secretary, ISU National FRIDAY Word from Representative of HiST, Marit Sandtrø Presenting HiST and their relationship to international students. Word from Representative of NTNU, Hilde Skeie Stressed the importance of cooperation between international students and NTNU. NTNU has never had as many international students as this year. Welcome Andreas Faye-Lund (Chairman), Farshad Tami (President ISU National) and Bastien Mercenier (President ISU NTNU). Studentsamskipnaden i Trondheim, Knut Solberg and Hans Auganes Presented an evaluation of the service offered to international students. A current problem is lack of housing for international students. Future percentage of housing reserved for international students is expected to be 30% (average estimate). Presented the following aims: 1. Bilingual information, better space in Norwegian courses 2. Priority housing for students from outside Europe. Presentation by ESN (Erasmus Students Network), Lars Berg Presenting their organization. Talked about how they support (current and former) exchange students. Similarities between their and our work. He agreed that a cooperation between ESN and ISU could be a good idea. ISU National Report, Farshad Tami (President) Explained the cooperation with NSU and StL. Farshad and Prashant Søegaard (1 st Vice President, ISU National) participated at their national assemblies this month. There was a successful presidents meeting for all local branches. February and March were spent fixing the finances. ISU has applied for NOK in funding from the Ministry of Education. 1/5

2 Success Stories of six ISU Local Branches: Ås, BI, HiO, Stavanger, NHH and Telemark held presentations about their most successful activities. Ås: 500 people (municipality, and Norwegian + international students) participated in their international food festival. Most branches presented the activities they had done (and not one success story). The details can be found in the individual branches reports on SATURDAY Word from Representative of Trondheim Kommune Trondheim is the most popular student city in Norway due to technology. The representative talked about their strategies for attracting international students, and sought input from the delegates and observers present. They have no formal cooperation with welfare organizations. SAIH Presentation of their organization. They fund longterm, local sustainability projects. ISU s cooperation with SAIH is new. Suggestions were made for cooperation projects, such as international cafés/dialogues. StL, Andreas Faye-Lund A short presentation on StL. StL and NSU are planning to merge. Leadership workshop, Jonathan Reams Speech on how leaders should be, stressing communication and listening. Followed by a workshop. Success Stories of six ISU Local Branches Oslo, Bergen, Bodø, Trondheim, Tromsø and Narvik held presentations about their most successful activities. Oslo: Ski event in Holmenkollen, 250 students (international and local) attended. UiO paid. Bergen: They have (temporarily) solved the telephone issue (studentsamskipnader want to remove landline phones from the apartments). Internet campaigns were successful. They also used posters to gather signatures. Trondheim: 8 volunteers (teacher students) offer Norwegian classes 45 international students. Tromsø: Volunteer to the Saami Easter Festival in Kautokeino in exchange for free entrance and accommodation. Narvik: International week with language courses, food day, concerts. 2/5

3 Details can be found on NSU, Karoline Khoury Presenting their organization. Their use of media and lobbying helps them a lot. SUNDAY Resolutions, Financial Guidelines, Platform and Constitution. ISU NTNU changed name to ISU Trondheim. There were 21 delegates present during the voting procedures. There were four proposals, of which three were passed. A fifth proposal said that ISU National can fix grammatical errors etc and merge the three other proposals into one (passed). The final resolution is: ISU strives to become more environmentally friendly. ISU Local Branches have the freedom to decide branch specific guidelines, while they are strongly encouraged to use environmental friendly options. With regards to the means of transportation, alternatives other than planes are recommended, especially within Norway. This guideline also extends to the use of recyclable materials and other energy reducing consumption acts. Elections of 2 nd Vice President One candidate presented herself for the position. Elena Egortseva from ISU Bodø was accepted by applause. Suggestions for National Assembly Autumn 2008 Use laminated voting cards that are gathered at the end of each session, to avoid loss of cards. UMB Ås is ready to take the next NA. (på norsk) Møtereferat for ISU Nasjonalforsamling i Trondheim, NAI08 18th-20th April 2008 Notert av Sasan Zarghooni, Organisasjonssekretær i ISU Norge FREDAG Representant Marit Sandtrø fra HiST Presentasjon av HiST, samt noen ord om deres forhold til internasjonale studenter. Innlegg fra Hilde Skeie, representant fra NTNU. Hun la vekt på samarbeidet mellom internasjonale studenter og NTNU. NTNU har aldri hatt så mange 3/5

4 internasjonale studenter som de har i år. Velkomsthilsen Holdt av Anders Faye-Lund (møteformann), Farshad Tami (president ISU Norge) og Bastien Mercenier (president ISU NTNU) Studentsamskipnaden i Trondheim, Knut Solberg og Hans Auganes Presenterte en evaluering av servicetilbudet for internasjonale studenter. Et pågående problem er mangelen på studenthybler til internasjonale studenter. Fremtidig prosentandel studenthybler for internasjonale studenter er 30%. (forventet gjennomsnitt) Presenterte følgende mål: - Tospråklig informasjon, bedre plass på norskkurs. - Prioritere studenter som ikke er fra Europa når det gjelder studentboliger. Presentasjon fra ESN (Erasmus Students Network), av Lars Berg Presenterte sin organisasjon, snakket om hvordan de støtter (både nåværende og tidligere) utvekslingsstudenter. Mange likheter mellom deres og vårt arbeid. Han sa seg enig i at et samarbeid mellom ESN og ISU kunne være en god ide. ISU Norge, nasjonal rapport, Farshad Tami (president ISU Norge) Farshad forklarte samarbeidet mellom ISU, NSU og StL. Farshad og Prashant Søegaard (1.visepresident) deltok på NSU og StLs nasjonalforsamlinger denne måneden. Det var et godt presidentmøte for alle lokallagene i starten av februar, holdt ved UiO. Februar og mars gikk med til å rydde opp i økonomien. ISU har søkt om NOK fra Kunnskapsdepartementet. Suksesshistorier fra lokallagene: Ås, BI, HiO, Stavanger, NHH og Telemark holdt presentasjoner om sine mest suksessfulle tilstelninger. Ås: 500 mennesker, både fra kommunen, andre nordmenn og internasjonale studenter deltok på deres internasjonale matfestival. De fleste lokallagene presenterte aktiviteter de hadde gjort (og ikke bare en suksesshistorie). Detaljer er å finne under de enkelte lokallags rapporter her: LØRDAG Innlegg fra representant fra Trondheim kommune Trondheim er den mest populære studentbyen i Norge, pga teknologi. Representanten snakket om strategier for å tiltrekke internasjonale studenter, og søkte etter kommentarer fra delegatene og observatørene som var tilstedet. De hadde inget formelt samarbeid med velferdstilbudene for studenter. SAIH De presenterte sin organisasjon. De finansierer langsiktige, lokalt selvoppholdende prosjekter. ISUs samarbeid med SAIH er nytt. Forslag til samarbeidsprosjekter kom frem, slik som internasjonal kafe/dialoger. 4/5

5 StL, Andreas Faye-Lund En kort presentasjon av StL. StL og NSU planlegger sammenslåing Lederskapsworkshop med Jonathan Reams Tale om hvordan ledere burde være. La vekt på kommunikasjon og det å lytte. Ble fulgt av workshop. Suksesshistorier fra seks ISU lokallag UiO, Bergen, Trondheim, Tromsø og Narvik holdt presentasjoner av deres mest vellykkede tilstelninger: UiO: Tur til Holmenkollen for å se hopprenn. 250 studenter (norske og internasjonale) møtte opp. UiO betalte regningen. Bergen: De har (midlertidig) løst telefonproblemet. (Studentsamskipnaden vil fjerne fasttelefonene fra leilighetene). Internet kampanjene var vellykkede. De brukte også underskriftsplakater. Trondheim: 8 frivillige lærerstudenter tilbyr norsktimer for 45 internasjonale studenter. Tromsø: Stilte frivillige til Samisk Påskefestival i bytte mot gratis inngang og overnatting. Narvik: Internasjonal uke med språkkurs, matdag og konserter. Detaljer ligger ute på: NSU, Karoline Khoury Presentasjon av sin organisasjon. Deres bruk av media og lobbyvirksomhet hjelper dem mye. SØNDAG Resolusjoner, økonomiske rettelinjer, platform og konstitusjon ISU NTNU byttet navn til ISU Trondheim. Det var 21 delegater tilstede under avstemningsprosedyrene. Det kom frem fire forslag, hvorpå tre ble godkjent. Et femte forslag sa at ISU Norge (nasjonaladministrasjonen) kan rette skrivefeil og slå sammen alle de tre andre forslagene. (godkjent). Den endelige resolusjonen er: ISU skal strebe etter å bli mer miljøvennlig. ISU lokallag skal ha frihet til å bestemme lokalspesifikke rettelinjer, mens de blir på det sterkeste anbefalt å benytte miljøvennlige alternativer. Med hensyn til transport er alternativer til fly å anbefale, spesielt innad i Norge. Disse rettelinjene strekker seg også utover til å anbefale bruk av resirkulerbare materialer og andre tiltak som reduserer energiforbruket. Valg av 2.visepresident En kandidat meldte sitt kandidatur. Elena Egortseva fra Bodø ble valgt ved akklamasjon. Forslag før ISU Nasjonalforsamling høsten 2008 (NAII08) Bruke laminerte stemmekort som blir samlet inn etter hver stemmerunde, for å unngå tap av stemmekort. UMB Ås er klare til å holde neste Nasjonalforsamling. 5/5

MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007

MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007 MINUTES National Assembly II, 2007 (NAII07) 12 14 October 2007 Prepared by Erik Evans (National Secretary) Meeting started 45 minutes late due to delayed participants. Eton welcomed the delegates present..

Detaljer

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities REPORT 081014 International Students Union of Norway (ISU) Report 14 October 2008 Prepared by Farshad Tami, National President Prepared for Member Branches and Samarbeid Partners Studentenes Landsforbund

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato.0.-.0. Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS 0.0-/ Gjelder Rapporter 0 0 Vedlegg til saken:. Rapport AU Ettersendes. Rapport KK. Rapport

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting

Internasjonalt arbeid a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting NKA 8/14 Internasjonalt arbeid Saksdokumenter. a Referat fra Womens network og Europeisk årsmøte 2013 b Jaap van der Saar: Minutes Businessmeeting 13./14. 9. 2013 Forslag til vedtak: t tar informasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg

MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg Møtetid: Tirsdag 20.05.2015, kl. 12:00-13:30 Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no Arkivref.: 2014/269-26 Saksliste Sak nr.: Tittel/beskrivelse: 2015/10 Oppfølginger:

Detaljer

Oslo Karen Baptist Church

Oslo Karen Baptist Church Oslo Karen Baptist Church Meeting Report Place: Eh The Paw apartment Nedre Ullevål 11, 0850, Oslo Date: 06.03. 2010 Time: 16:00-19:00 Participants: (1) R.V Pastor Kaw Khu, (2) Pastor Toe Htoo, (3) Tana

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen 170 Evaluering av Friluftslivets År 2005 Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE WELCOME VELKOMMEN LYKKE TIL MED STUDIETIDEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK! Høgskolen i Gjøvik (HiG) legger stor vekt på å skape et miljø kjennetegnet

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Oktober 2009. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary

Oktober 2009. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle. Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport

Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle. Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle Gratis kjernetid i barnehager Sluttrapport Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle Gratis kjernetid i barnehager Sluttrapport

Detaljer

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie Tiltak for fattige barn og unge Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Bjørn

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer