TARIFFREVISJONEN 2012 SPEKTER KRAV APRIL KL Vedlegg 1 Krav til områdeinndeling Vedlegg 2 Vedtak fra LOs representantskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFREVISJONEN 2012 SPEKTER KRAV 1 18. APRIL KL. 10.00. Vedlegg 1 Krav til områdeinndeling Vedlegg 2 Vedtak fra LOs representantskap"

Transkript

1 TARIFFREVISJONEN 2012 SPEKTER KRAV APRIL KL Vedlegg 1 Krav til områdeinndeling Vedlegg 2 Vedtak fra LOs representantskap 1

2 LO STATS KRAV TIL A-DELSFORHANDLINGENE I SPEKTER- OPPGJØRET 2012 LO Stat krever A-delen av 2010 videreført med følgende tillegg/endringer Premisser for A2/B-dels forhandlingene: Fristene for B-dels forhandlingene inklusiv bistand må være slik at partene er i stand til å gjennomføre forhandlingene på en forsvarlig måte. Det skal før B-delsforhandlingene starter, legges frem lønnsdata for alle ansatte som også omhandler lønnsdata fordelt på kjønn i de enkelte lønnsklasser/grupper/trinn på den enkelte virksomhet. For virksomheter omfattet av offentleglova gis innsyn i lønnsopplysninger for hele virksomheten i tråd med lovens bestemmelser og Justisdepartementets veileder. Med bakgrunn i de hovedprioriteringer LOs representantskap vedtok 21. februar 2012 fremmes følgende krav: LO Stat krever at alle medlemmer skal sikres økt kjøpekraft. I A2/B-delsforhandlingene skal det legges vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede. Lavlønte, og kvinner med for lavt lønnsnivå i forhold til mannlige kollegaer skal gis en lønnsregulering som er høyere enn snittet i virksomheten som helhet. Med lavlønte menes de som tjener 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere. LO Stat krever bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg. LO Stat krever at parallelliteten til offentlig sektor videreføres i område 10. De fire kriteriene skal ikke anvendes i overenskomstområde 10 og 4 og i bevilgningsfinansierte virksomheter. Lederlønninger skal ikke øke mer enn den generelle lønnsutviklingen. Lønnstillegg Det gis et generelt lønnstillegg på kr 2438,- per år. Tillegget er bruttotillegg og gis med virkning fra 1. april Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Partene i den enkelte virksomhet skal bygge tilleggene inn i sine lønnssystemer og eventuelle tabeller og selv gjøre de nødvendige omregninger dersom lønnssystemene bygger på andre målestørrelser enn årslønn. Seniorpolitikk Med utsikter til et økende antall pensjonister, og med bakgrunn i IA-avtalens vektlegging av å legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i stilling, krever LO Stat at Spekters medlemsvirksomheter skal avtalefeste seniorpolitiske tiltak i A2/B-delene. Ordningene skal blant annet åpne for tiltak som innebærer lettelse i arbeidsbyrden, kortere arbeidstid og/eller midlertidige lønnstillegg og kompetansefremmede tiltak. Ordningene som avtales skal være kollektive. 2

3 Bemanningspolitikk Overenskomstens omfang (A-delen kap. V pkt. 7) Nytt avsnitt 2: Overenskomsten kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under overenskomstens virkeområde. Ansatte i vikarbyråer Bestemmelsene regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av overenskomsten, jf. ny omfangsbestemmelse. 1. Overenskomsten kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under overenskomstens virkeområde. 2. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. 6. Ved utleie til bedrift som er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften. 7. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 8. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikarbyråer) (A-delen kap. VI pkt. 4.3) Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljølovens Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønnsog arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med aml a (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omhandles av likebehandlingsprinsippet. Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av avsnittet ovenfor kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. 3

4 Hovedavtalens del 3 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter, eller annen hovedavtale mellom LO og arbeidsgiverorganisasjon, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av hovedavtale som nevnt ovenfor, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for de tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid, jf. Hovedavtalen 45. Merknad Endringene i punkt 4.3 iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf. Prop. 74 L ( ). Ferie Ved avvikling av hovedferien skal det gis fri søndagen før og søndagen etter ferie. Etter- og videreutdanning Virksomhetene skal dekke kostnadene og tilrettelegge for at arbeidstakere tar relevant etterog videreutdanning for å øke kvaliteten på tjenestene. Tjenestepensjon LO Stat krever at Spekters medlemsvirksomheter skal ha tjenestepensjonsordning som er tariffestet for alle ansatte. Selve tjenestepensjonsordningen og vilkårene skal tariffestes i A2/B-delene, med mindre det allerede eksisterer annen avtale mellom partene. Senior arbeidstakere som mister retten til AFP LO Stat krever at det i løpet av tariffperioden utredes en trekkordning for Spekters medlemsvirksomheter som kan gi sluttvederlag til arbeidstakere som pga arbeidsgivers disposisjoner mister jobben etter fylte 60 år og før lengden på oppsigelsestiden gir rett til AFP. Forbehold Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav på et senere tidspunkt. 4

5 Vedlegg 1: LO Stats krav til overenskomstområder 2012 Område 1 Orkestre og Teatre Den Norske Opera & Ballett MFO, Fagforbundet og NTL. Kristiansand Symfoniorkester - MFO/NTL (LO gruppe) Den Norske Blåseensemble anno 1734 MFO Nordnorsk Opera og Symfoniorkester MFO Operaen i Kristiansund Fagforbundet/MFO (LO Gruppe) Oslo Filharmonien NTL/MFO (LO Gruppe) Stavanger Symfoniorkester MFO/NTL (LO gruppe) Stiftelsen Harmonien MFO/NTL (LO gruppe) Trondheim Symfoniorkester MFO/NTL (LO gruppe) NTO/Teateroverenskomsten Fagforbundet, NTL, MFO Agder Teater Beaivvàs Sàmi Teàhter Carte Blanche Den Nationale Scene Det Norske Teatret Haugesund Teater Hordaland Teater Hålogaland Teater Teater Innlandet Nationaltheatret Nordland Teatret Oslo Nye Teater Riksteatret Rogaland Teater Sogn og Fjordane Teater Teater Ibsen Teatret Vårt Trøndelag Teater Brageteatret 5

6 Område 2 Norges Bank Norges Bank NTL Område 3 Avinor Avinor NTL, EL&IT Oslo Lufthavn NTL Område 4 Lovisenberg Lovisenberg Diakonale Sykehus Fagforbundet/MFO (LO gruppe) og FO Område 5 Nettbuss Bussbransjeavtale - NTF, Fagforbundet og NJF Borg Buss - NTF, Fagforbundet og NJF Nettbuss NTF, Fagforbundet og NJF Drammen Rutebilstasjon AS Nettbuss Drammen AS Nettbuss Lillestrøm AS Nettbuss Møre AS Nettbuss Ringerike AS Nettbuss Sør AS Nettbuss Travel Drammen AS Nettbuss Trøndelag AS Nettbuss Østfold AS Team Trafikk AS Team Verkstedsenter AS Team Verkstedsenter Sør AS Område 6 NRK Norsk Rikskringkasting AS NTL og MFO Område 7 NSB NSB AS NJF og NLF CargoNett NJF og NLF Mantena NJF MiTrans NJF NSB Gjøvikbanen NJF og NLF NSB Trafikkservice NJF Terminaldrift NJF Arrive NJF Område 8 Posten Norge AS Posten Norge Postkom Bring Express Norge AS med døtre Postkom Bring Logistics Nettlast NJF og NTF Bring Warehousing Postkom 6

7 Område 9 Øvrige Akademika/Unipub NTL Apotekproduksjon AS NTL Baneservice NJF og NLF Curato Fagforbundet Det Norske Myntverket Fellesforbundet Drammen Scener Fagforbundet Electronic Chart Centre NTL Enova SF NTL Entra Eiendom NTL Finnmarkseiendommen NTL Flytoget NJF og NLF Fubi EL & IT Garantikassen for fiskere NTL Geomatikk EL&IT Hector Rail AB NLF Innovasjon Norge NTL Kollektivtransportproduksjon AS Fagforbundet Konsentra NTL Mediq Norge NTL Mic MFO NKVTS FO og NTL NMD AS NTL Norge Forskningsråd NTL Norges Håndballforbund HK Norsk Folkemuseum Fellesforbundet/NTL/EL&IT ( LO gruppe) Norsk Forfattersentrum NTL Norsk Form NTL Norsk Telemuseum EL&IT Norsk Tipping NTL Oslo Konserthus Fagforbundet Oslo Pensjonsforsikring Fagforbundet Relacom EL&IT Ruter NTL og Fagforbundet Selskapet for industrivekst (SIVA) NTL Sem Gjestegård Fellesforbundet Sophies Minde Ortopedi Fagforbundet Statnett NTL og EL&IT Statnett Transport EL&IT Statskog Fellesforbundet og NTL Stiftelsen ASTA NTL Studentkafeene AS NTL Studentsamskipnaden i Bergen NTL Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) NTL og FO Studentsamskipnaden i Stavanger NTL Studentsamskipnaden i Østfold NTL Studentsamskipnaden i Ås NTL Studia NTL Trygg Trafikk - NTL 7

8 Trøndelag Ortopediske Verksted Fagforbundet Ventelo Networks NJF VESO Fellesforbundet Vinmonopolet HK Luftambulansetjenesten NTL Teltech EL&IT Unilabs Norge AS Fagforbundet Kvæfjord Opplevelse og avlastning AS (KOA) Fagforbundet og FO Peterson Rail NLF Norsk Helsenett Fagforbundet Buskerud Kollektivtrafikk AS ATB AS Område 10 Helseforetak Akershus Universitetssykehus HF Fagforbundet og FO Helgelandssykehuset HF - Fagforbundet og FO Helse Bergen HF - Fagforbundet og FO Helse Finnmark Fagforbundet/FO (LO gruppe) Helse Fonna HF - Fagforbundet og FO Helse Førde HF - Fagforbundet og FO Helse Midt-Norge RHF Fagforbundet Helse Møre og Romsdal HF/Helse Sunnmøre - Fagforbundet og FO Helse Møre og Romsdal HF/Helse Nordmøre og Romsdal Fagforbundet/FO/EL&IT (LO gruppe) Helse Nord RHF Fagforbundet og FO Helse Nord-Trøndelag HF Fagforbundet, FO og EL&IT Helse Stavanger HF Fagforbundet, FO og MFO Helse Sør-Øst RHF Fagforbundet/FO (LO gruppe) Helse Vest IKT Fagforbundet Nordlandssykehuset HF - Fagforbundet og FO Oslo Universitetssykehus HF FO Oslo Universitetssykehus HF/Aker Fagforbundet Oslo Universitetssykehus HF/Rikshospitalet Fagforbundet/MFO (LO gruppe) Oslo Universitetssykehus HF/Ullevål Fagforbundet Rusbehandling Midt-Norge HF Fagforbundet og FO Sjukehusapoteka Vest HF Fagforbundet St. Olavs hospital HF Fagforbundet/EL&IT (LO gruppe) St. Olavs hospital HF FO/SL (LO gruppe) Sunnaas Sykehus HF Fagforbundet og FO Sykehuset Innlandet HF Fagforbundet, FO og EL&IT Sykehuset i Telemark HF Fagforbundet og FO Sykehuset i Vestfold HF Fagforbundet, FO og EL&IT Sykehuset i Vestfold HF/PiV Fagforbundet og FO Sykehuset Østfold HF - Fagforbundet og FO Sørlandet Sykehus HF Fagforbundet, FO og EL&IT Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Fagforbundet og FO Vestre Viken HF Fagforbundet og FO 8

9 Virksomheter som holdes utenfor områdeinndelingen/virksomheter hvor det forhandles om opprettelse av overenskomst. Felleskjøpet Agri AS NTF, NNN, HK og FLT AIM Norway SF Fellesforbundet og FLT ROM Eiendom NJF Ventelo privat EL & IT Rehabiliteringssenteret AiR - Fagforbundet Valnesfjord Helsesportsenter - FO 9

10 Vedlegg 2: HOVEDLINJER FOR HOVEDOPPGJØRET I Bakgrunn Tariffoppgjøret i år 2012 foregår i en svært usikker situasjon for konkurranseutsatte næringer og derigjennom norsk økonomi. Stor statsgjeld i Euro-området, medfører innstramninger som reduserer sysselsettingen. Samtidig forsterkes usikkerheten av fortsatte problemer i finanssektoren i mange land. Om situasjonen skulle utvikle seg til en ny finanskrise, kan dette ramme Norge like hardt som i Deler av norsk industri som treforedling og aluminium er allerede berørt av svake eksportmarkeder. Selv uten en ny finanskrise er situasjonen for andre deler av industrien med tilhørende lokalsamfunn og underleverandører sårbar. Vi kan stå foran en skarp todeling av økonomien som både kan svekke sysselsettingssituasjonen, men også komplisere en helhetlig lønnsdannelse. Jobbene i deler av eksportsektoren og tilknyttede virksomheter får det klart vanskeligere enn hjemmemarkedsnæringene og offentlig sektor 2.Arbeid og inntekt Etter perioden som ga en historisk rekord når det gjelder jobbvekst, har de tre siste årene vært preget av den internasjonale finanskrise. Norge har klart seg bedre enn andre land, men først et stykke ut i 2011 ble det bedring i arbeidsmarkedet. Den målte arbeidsløsheten i Norge er internasjonalt sett svært lav. Men sysselsettingsraten regnet i personer har falt tilsvarende rundt sammenliknet med Det er således store grupper som bør inkluderes bedre i arbeidsmarkedet enn i dag. De seneste årene har gitt en god reallønnsutvikling for de brede lønnstakergrupper. Reallønnsveksten har vært klart høyere enn i andre land. Dette har likevel vært forenlig med god lønnsomhet i industrien og den øvrige fastlandsøkonomi. Det kan tilskrives en sterk produktivitetsforbedring og en særlig gunstig utvikling for prisene på norsk eksport. Baksiden av medaljen er et kostnadsnivå som innebærer store krav til virksomhetene både i offentlig og privat sektor. Ulikheten i lønnsevne kan fremstå som skarpere enn før. Som følge av lav prisstigning ble det en reallønnsvekst i 2011 på 3 pst for gjennomsnittet. Det er i tråd med 2000-tallets uvanlig gode utvikling. Også for 2012 peker TBUs anslag mot en prisstigning ned mot en prosent. 3. Krav til den økonomiske politikken I tillegg til sysselsettingsutfordringen er jevn inntektsfordeling det viktigste målet for den økonomiske politikken. Særlig i tider med god inntektsvekst er det særlig viktig at aller deler av befolkningen får del i denne. Reguleringen av trygder og andre velferdsordninger lokalt og sentralt må sikre dette. 10

11 Regjeringens økonomiske opplegg for 2012 synes så langt rimelig bra tilpasset den aktuelle økonomiske situasjon i Norge. Den årlige jobbveksten er igjen oppe i personer. Den målte arbeidsløsheten reduseres dog med bare Den store arbeidsinnvandringen gjør det usikkert hvor stor jobbvekst som må til for å få ledigheten ytterligere ned. Andelen sysselsatte i befolkningen er fortsatt klart lavere enn før finanskrisa. Denne inkluderingsutfordringen tilsier sammen med de usikre utsiktene at arbeidsmarkedspolitikken framover styrkes i ressurser og virkemiddelinnsats. Også næringspolitikkens virkemiddelapparat bør ruste seg for nye utfordringer. Det vi allerede nå kan understreke er at det spillerommet permitteringsregelverket gir konkurranseutsatt virksomhet, ikke burde ha vært svekket ved årsskiftet. Særlig for grupper med begrensede alternative jobbmuligheter er det viktig at tilknytning til arbeidsplass beholdes og brukes til kompetanseutvikling. Den midlertidige utvidelsen av ordningen som varte fram til årsskiftet bør gjeninnføres. Norges Bank har gitt en god respons gjennom sin rentesetting, men det svært lave rentenivået gir begrenset handlingsrom framover. Beredskap for tiltak over statsbudsjettet er regjeringens ansvar. Også stigende kronekurs er en belastning for industrien som må vektlegges framover. LO etterlyser også oppfølging av forslag i Finanskriseutvalgets innstilling. 4. Lønnsdannelse Hovedmål Det er nå sysselsettingen som må ha hovedfokus også i lønnsdannelsen. Samordning er særlig viktig, men også særlig krevende når situasjonen er så forskjellig i ulike deler av økonomien. LO må legge hovedvekten på: Å sikre fagbevegelsens innflytelse medvirkning i styringen av samfunnsøkonomien med sikte på sysselsetting og økonomisk stabilitet våre mål om rettferdig fordeling og sosial utvikling Virkemidlene Økonomisk styring gjennom frontfagsmodellen er viktig for å sikre sysselsetting og langsiktig økonomisk bærekraft. Det er et problem om en økende del av arbeidstakerne unngår denne styringen. Næringer utsatt for internasjonal konkurranse må bestemme rammene for lønnsutviklingen. Men for å være bærekraftig må den også bidra til en rimelig fordeling. Det er etablert som prinsipp at alle grupper inngår i beregningene for lønnsveksten i de aktuelle næringer. Det skal gi rammer for hele arbeidslivet, men ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Over tid må fordelingsutfordringen løses innenfor den parallellitet som historisk har preget lønnsutviklingen mellom hoveddelene av arbeidsmarkedet. Det krever at forbundene i de enkelte avtaleområder må ta ansvar for en rettferdig fordeling av de rammer som gis. Det må gjøres grep på flere plan for utjevning mellom høylønte og lavlønte og mellom kvinner og menn der det er urettferdige forskjeller. 11

12 Ulikhetene er gjennomgående større i privat enn i offentlig sektor, noe som reflekterer markedskreftenes innflytelse. Det er imidlertid viktig at styringsmulighetene utnyttes der det er mulig, for at satsingen på likelønn skal skje på tvers av sektorer og bransjer. En slik satsing vil også innebære et trepartssamarbeid mellom regjering og partene i arbeidslivet. Særlig på viktige områder i tjenestesektoren står vi overfor tunge motkrefter i dette arbeidet: stort innslag av useriøse aktører i flere bransjer stor flyt over landegrenser av tjenester og arbeidskraft med liten forhandlingsstyrke økende betydning av inn- og utleie Presset mot lønns- og arbeidsvilkår er blitt sterkere. Vi må ha mer effektiv regulering av rettigheter og økt innsats for håndhevelse av disse for å oppnå lønnsutjevning og mer likelønn som er bærekraftig i lengden. For LO er det en hovedutfordring at kvinner som gjennomsnitt for hele arbeidsmarkedet har lavere lønn enn menn både når vi ser på heltidsansatte alene (87,2 % i 2010) og når vi inkluderer også deltidsansatte (85% ). Utfordringen må møtes med strukturelle endringer som kan styrke lønnsevnen i kvinnedominerte delområder og redusere den sterke kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet. I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad samtidig er et likelønnsspørsmål er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse/høy utdanning. Lønnsforskjellene mellom grupper med høyere utdanning i henholdsvis privat og offentlig sektor bør reduseres. Kampen for hele stillinger er en viktig del av innsatsen for likelønn. Også betydningen av ulike typer tillegg i avtaleverket bør vurderes. Fedres tilstedeværelse i barns første leveår kan ha stor betydning for likestilling og likelønn. Offentlig sektor har i dag lønnet omsorgspermisjon for fedre i forbindelse med fødsel, men det store flertallet i privat sektor har ikke rett til lønnet omsorgspermisjon. For lønnsdannelsen er det viktig at organisasjonsgraden økes og at den sentrale delen av lønnsdannelsen ikke svekkes. Tariffestede pensjoner og andre sosiale bestemmelser må sikres og tilpasses endringer i folketrygden, og videreutvikles i samsvar med LOs hovedmål i tariffperioden. Kravene a) Sikring av kjøpekraften for alle b) En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn c) Strukturelle tiltak for likelønn, herunder tiltak som fremmer grunnbemanning, heltid og kompetanseheving, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer d) Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor 12

13 e) Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor Andre grupper I arbeidet for en samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse er det avgjørende at alle grupper omfattes. I vanskeligere tider er det særlig viktig å unngå at enkeltgrupper kommer svært godt ut, mens andre bærer ekstra byrder som følge av en svekket jobbsituasjon. Det er viktig å unngå at toppledersjiktet i virksomhetene igjen forsyner seg grådig av den økonomi alle ansatte bidrar til. Det er uakseptabelt at finansbransjen som viktige samfunnsinstitusjoner skal ha høyere lønnsvekst enn andre og utbetale store utbytter. 5. Andre temaer En grunnforutsetning for den norske arbeidslivsmodellen er et velregulert arbeidsliv med faste ansettelser og et godt samspill mellom lønnsdannelse og myndighetenes økonomiske politikk. Effektiv produksjon og god tjenesteyting krever kompetanse og stabil bemanning. Forutsetningen for en rimelig maktbalanse mellom partene og et konstruktivt samarbeid med myndighetene som tredje part er truet på flere måter, av det som kan oppsummeres som økende useriøsitet i norsk arbeidsliv sammenliknet med tidligere. Den økende bevegelse av tjenester og arbeidskraft over landegrenser er en viktig del av dette bildet. Det som skulle være positiv internasjonalisering av økonomi og samfunn har i praksis blitt et kappløp blant mange aktører ikke om å produsere effektivt men å unndra seg de forpliktelser som arbeidslivsmodellen hviler på. a) Bruk av vikarer, atypiske kontraktsformer og allmenngjøring En særlig voksende utfordring den siste tida er ut- og innleie av arbeidskraft og bruk av ulike midlertidige arbeidskontrakter. Omfanget svekker kompetansebygging og mulighetene for medvirkning fra ansatte i virksomhetene og undergraver arbeidslivsmodellen virkemåte i viktige næringer.. Endringen av utleiereguleringen i 2000 var ment som et grunnlag for lovlige vikariater gjennom seriøse vikarbyråer, men har gradvis fremstått som en viktig kanal for å omgå grunnelementene i vår arbeidslivsmodell. Når kontraktsforholdet, som ved utleie, skal innbefatte tre og ikke to parter er det fort slik at: En viktig del av produksjon og sysselsetting mangler effektiv avtaledekning Arbeidstakergrupper settes opp mot hverandre Retten til sosiale goder svekkes eller faller bort Langsiktigheten i rekrutteringspolitikk og personalutvikling forsvinner. arbeidstakernes rettigheter svekkes Problemet undervurderes av offentlig myndighet fordi det kun er aktivitet gjennom registrerte utleiebedrifter som skal tallfestes. Utleie gjennom såkalte produksjonsbedrifter og gjennom uregistrert virksomhet faller utenfor. Offisiell statistikk gir en dårligere beskrivelse av hva som foregår i ulike bransjer. 13

14 I forbindelse med behandlingen av EUs vikarbyrådirektiv har LO i brev av gått i mot å implementere direktivet. LO har også stilt en rekke krav til styrking av regelverk og myndighetskontroll overfor ut- og innleie av arbeidskraft. Også tariffrevisjonen må benyttes til å skjerpe arbeidsgivernes ansvar, tariffavtalenes styring samt styrke og sikre de innleides lønns- og arbeidsvilkår. Evaluering av tiltak mot sosial dumping har vist at allmenngjøring er et effektivt virkemiddel der den er praktisert, men at ordningen har svakheter når det gjelder fremdrift og gjennomføring. Lov om allmenngjøring må derfor endres slik at det blir enklere å allmenngjøre. b) Arbeidstid Press på organisering av arbeidstid har blitt et viktigere ledd i virksomheters kamp om oppgaver og kontrakter. Gode og forutsigbare arbeidstidsordninger er en viktig rammebetingelse for virksomhetene og for de ansatte. Arbeidsmiljøloven fjerde ledd gir fagforeninger med innstillingsrett anledning til å inngå tariffavtaler for arbeidstid ut over rammene i arbeidsmiljøloven. Bruken av innstillingsretten er på vegne av forbundene koordinert av LO. Gjennom koordineringen tas det sikte på å gi likebehandling av medlemmer og bedrifter innenfor forsvarlige HMSkriterier og ivareta arbeidsmiljølovens krav om kompenserende hvileperioder eller annet passende vern når den daglige og ukentlige arbeidstiden fravikes. Ved årets tariffrevisjon må partene drøfte rammeverket for innarbeidings- og rotasjonsordninger som sikrer berørte medlemmer mest mulig sammenhengende fritidsløsninger for å ivareta deres familiære og velferdsmessige behov c) Kompetanse I brev til Regjeringen ved avslutningen av mellomoppgjøret LO - NHO i 2011 tok partene opp betydningen av kompetanse og verdiskaping. Her ble myndighetene bedt om å utvikle strategi og tiltak for å oppnå nye resultater gjennom trepartssamarbeidet. Noe er iverksatt, men LO etterlyser en forpliktende kompetanseplan for alle deler av arbeidslivet. Innen enkelte avtaleområder kan det være aktuelt å reise krav knyttet til lærlingeordningen. 6. Oppgjørsform og forhandlingsfullmakt Hovedelementet i at norsk lønnsdannelse bedre enn tilsvarende i mange land har kunnet forene lav ledighet og press i arbeidsmarkedet med en kontrollert pris- og lønnsutviklingen, er den sterke samordningen. På denne måten får en etablert en sammenheng mellom utviklingen i de ulike avtaleområder og en kan lettere unngå et uheldig kappløp mellom arbeidstakergrupper og mellom priser og lønninger. Det gir mulighet til styring og en avveining mellom bedriftenes økonomiske situasjon og arbeidstakernes rett til en rimelig fordeling av inntektene. Denne samordningen sikres ved at LO uansett oppgjørsform opptrer samlet og at avtaleperioder, riksmekler og andre institusjoner understøtter dette. 14

15 På denne bakgrunn og ønsket om en god oppfølging av de enkelte kravene gjennomføres forhandlingene i privat sektor som forbundsvise oppgjør. Representantskapet gir sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene, herunder justeringsklausul for annet avtaleår. Hensynet til lønnsdannelsens samfunnsmessige betydning og ønsket om å utnytte LOkollektivets samlede styrke tilsier at Sekretariatet sørger for den nødvendige tariffpolitiske samordning av oppgjøret. Forhandlingsresultatet godkjennes gjennom uravstemning i samsvar med oppgjørsformen. 15

Dok 1 29.03.12 kl 09.00

Dok 1 29.03.12 kl 09.00 Dok 1 29.03.12 kl 09.00 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 1. Innledning LO Kommune fremmer krav til overordnete prinsipper og hovedprioriteringer for tariffoppgjøret pr 1.mai 2012. Ytterligere konkretiseringer

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 Vedtatt av representanskapet 19.februar HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 1. Forhandlingsgrunnlaget Følgende ble formulert i frontfaget : "Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO

Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2013 Dok. 1 25.4.2013 kl. 13.00 1 Innledning KAH presenterer med dette sine krav for andre avtaleår. Kravet er i samsvar med vedtak i

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Tariffrevisjonen 1.mai 2013 Innledning LO Kommune presenterer med dette sine krav for 2.avtaleår. Kravet er i samsvar med vedtak i Landsorganisasjonens representantskap 19.februar

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

LOs representantskap 22. februar 2011

LOs representantskap 22. februar 2011 LOs representantskap 22. februar 2011 TARIFFPOLITISK UTTALELSE - HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2011 1. Forhandlingsgrunnlaget Dette ble formulert som følger i privat sektor: Reguleringsbestemmelser for

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2015. Dok. 1. 24.4.2015 kl. 12.30

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2015. Dok. 1. 24.4.2015 kl. 12.30 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2015 Dok. 1 24.4.2015 kl. 12.30 Fagforbundet Fellesorganisasjonen - Skolenes Landsforbund - Musikernes Fellesorganisasjon Innledning

Detaljer

Dok kl

Dok kl Dok 1 23.04.15 kl. 10.00 Tariffrevisjonen 1.mai 2015 Innledning LO Kommune presenterer med dette sine krav for 2.avtaleår. Kravet er i samsvar med vedtak i Landsorganisasjonens representantskap 16.februar

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 3. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017.

Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. LOs representantskap 21. februar Gerd Kristiansen MELLOMOPPGJØRET Så til hovedsaken for representantskapets møte i dag: Mellomoppgjøret 2017. Årets oppgjør er et samordnet oppgjør i privat sektor, som

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 2. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 25. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne vedrørende revisjon av

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

HOVEDLINJER FOR HOVEDOPPGJØRET I 2014. 1. Bakgrunn

HOVEDLINJER FOR HOVEDOPPGJØRET I 2014. 1. Bakgrunn HOVEDLINJER FOR HOVEDOPPGJØRET I 2014 1. Bakgrunn Årets hovedoppgjør foregår i en fortsatt usikker situasjon for verdensøkonomien. I kjølvannet av finanskrisen fører flere europeiske land en innstrammende

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 2007. 1. Forhandlingsgrunnlaget Reguleringsbestemmelser for 2. halvår

MELLOMOPPGJØRET 2007. 1. Forhandlingsgrunnlaget Reguleringsbestemmelser for 2. halvår Vedtak LOs representantskapsmøte 27. februar MELLOMOPPGJØRET 2007 1. Forhandlingsgrunnlaget Reguleringsbestemmelser for 2. halvår Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > Spekter-området. Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016. Overenskomst A

Til innholdsfortegnelse > Spekter-området. Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016. Overenskomst A Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016 Overenskomst A OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014. Dok. 1. 8.4.2014 kl. 9.30

Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014. Dok. 1. 8.4.2014 kl. 9.30 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2014 Dok. 1 8.4.2014 kl. 9.30 1. INNLEDNING KAH fremmer krav til overordnete prinsipper og hovedprioriteringer for tariffoppgjøret pr.

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 År 2008, den 8. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne v/akademikerne Helse vedrørende

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 7. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO), representert

Detaljer

OVERENSKOMSTENS A-DEL MELLOM SPEKTER OG LO STAT

OVERENSKOMSTENS A-DEL MELLOM SPEKTER OG LO STAT OVERENSKOMSTENS A-DEL MELLOM SPEKTER OG LO STAT I OVERENSKOMSTENS OMFANG Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Det samme gjelder partene der det forhandles om revisjon

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > Spekter-området. Tariffperioden Overenskomst A

Til innholdsfortegnelse > Spekter-området. Tariffperioden Overenskomst A Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen. INNLEDNING Velkommen til representantskapet

LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen. INNLEDNING Velkommen til representantskapet LOs representantskap 21. april 2015 LO-leder Gerd Kristiansen INNLEDNING Velkommen til representantskapet Sist vi var samlet, var det for å forberede årets mellomoppgjør. Da la vi stor vekt på at det er

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 7. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO), representert

Detaljer

Dok 1 03.04.14 kl 12.00. Hovedtariffoppgjøret

Dok 1 03.04.14 kl 12.00. Hovedtariffoppgjøret Dok 1 03.04.14 kl 12.00 Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2014 I Innledning LO Kommune fremmer krav til overordnete prinsipper og hovedprioriteringer for tariffoppgjøret pr 1.mai 2014. Kravene blir konkretisert

Detaljer

Tariffkrav NJ-MBL-2012

Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tariffkrav NJ-MBL-2012 Tekstkrav fra Norsk Journalistlag 3. MAI 2012 Tekst krav MBL-NJ 2012 3.5.2012 1 1. Tekstkrav - vikarbyrå [Forklaring: Tekst i 1, nr 4, 2B og 2C med svart farge er identisk med resultatet

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012. Spekter AKADEMIKERNE HELSE. KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012. Spekter AKADEMIKERNE HELSE. KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger 20. april 2012 - kl 09.00 1 Kravet fra Akademikerne helse tar utgangspunkt

Detaljer

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR År 2013, den 9. april, ble det holdt forhandlingsmøte etter hovedavtalens 7 annet ledd mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Tariffrevisjonen 1.mai Dok kl

Tariffrevisjonen 1.mai Dok kl Tariffrevisjonen 1.mai 2009 Dok 1 15.04.09 kl. 12.00 Innledning LO Kommune presenterer med dette sine krav for 2.avtaleår. LO Kommunes krav er i samsvar med vedtak fattet av Landsorganisasjonens representantskap

Detaljer

TARIFFPOLITISK VEDTAK - MELLOMOPPGJØRET 2017

TARIFFPOLITISK VEDTAK - MELLOMOPPGJØRET 2017 Vedtatt av LOs representantskap 21.februar 2017 TARIFFPOLITISK VEDTAK - MELLOMOPPGJØRET 2017 1. Forhandlingsgrunnlaget Følgende er formulert i det vedtatte meklingsforslaget for Industrioverenskomsten

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 2. 19.4.2012 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 Dok. 2 19.4.2012 kl.15.00 1. Innledning KAH viser til Dok. 1 av 13.4.2012, og opprettholder de krav det ikke vises spesielt til

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

FRONTFAG OG SAMORDNING

FRONTFAG OG SAMORDNING LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 10/12 FRONTFAG OG SAMORDNING 1. Frontfagsmodellen og dens begrunnelse 2. Samordningen virker 3. Nærmere om samordningen i Norge 4.

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Tariffrevisjonen 1. mai 2017

Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Dok. 1 25. april kl. 14:00 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 11/2524 11/3007-16 410/KAST Oslo, 30.01.2012 Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Parats tariffpolitisk dokument for mellomårsoppgjøret 2017

Parats tariffpolitisk dokument for mellomårsoppgjøret 2017 Parats tariffpolitisk dokument for mellomårsoppgjøret 2017 (vedtatt av hovedstyret den 16. februar 2017) Hovedstyret i Parat anbefaler forhandlingsutvalgene å vurdere følgende hovedkrav: Lønnsutvikling

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 3 28. april kl. 12:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Landsorganisasjon

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag Nr. 466 Forskning og undervisning Utløp: 30.06.2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia og Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag -------------------- I N N H O L D DEL

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer