Bergen kommune - gnr 164 bnr mfl - Jekteviksbakken - reguleringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommune - gnr 164 bnr 7-133 mfl - Jekteviksbakken - reguleringsplan"

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/ Deres referanse 07/11318 Bergen kommune Postboks BERGEN Bergen kommune - gnr 164 bnr mfl - Jekteviksbakken - reguleringsplan Vi viser til ekspedisjon fra Bergen kommune, mottatt av Fylkesmannen den Vedtak Fylkesmannen stadfester Bergen kommunes vedtak av , sak om detaljreguleringsplan for gnr. 164 bnr 7, 133 m. fl. i Jekteviken. Saken bakgrunn Vi forutsetter at partene er kjent med saken og de faktiske forholdene i saken. Fullstendig saksreferat vil derfor ikke bli gitt. Vi vil likevel kort nevne følgende fra sakens tidligere behandling: Bergen bystyre har den vedtatt detaljregulering av et 8,5 daa stort planområde i Bergenhus bydel, Jekteviken. Planen er fremmet av Multiconsult AS på vegne av Studentskipnaden (SIB) i Bergen. Planen legger til rette for bygging av 21 familieleiligheter beregnet på studenter, samt utvidelse av SIB sin eksisterende barnehage med ca. 30 plasser. Bystyrets vedtak er påklaget av Mette Tislevoll i brev av , Steinar Utne i brev av , Sydnes og Nøstet Velforening ved Tormod Carlsen i brev av , samt Siren Antonie Aarli i e-post av Klagerne har bl.a. vist til at planen ikke har tilstrekkelig og tilpasset grøntareal, noe som er en forutsetning for et godt bomiljø. Det vises videre til at den planlagte utbyggingen vil medføre økt trafikk og forverring av trafikkforholdene. Det pekes på at eksisterende parkeringssituasjon i Jekteviksbakken allerede er kaotisk. Klagerne viser også til at vedtaket er i strid med Kommunedelplan sentrum og kommuneplanens arealdel. Det anføres også at planen strider mot rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, særlig 5d om at det må skaffes fullverdig erstatning for områder som barn bruker som lekeareal. Klagerne viser også til at planen ikke er vurdert etter naturmangfoldslovens miljørettsprinsipper, Videre anføres det at det er store problemer med hybifisering i området. Bergen kommune har vurdert klagernes anførsler, men har ikke funnet grunnlag for å endre reguleringsvedtaket. Saken ble deretter sendt Fylkesmannen i Hordaland for klagebehandling. Det ble avholdt befaring i planområdet den Til stede var representanter for klagerne, fra SIB, samt fra Fylkesmannen. Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 Fylkesmannen ser saken slik Etter plan- og bygningsloven (pbl.) 12-12, jfr. pbl 1-9, kan bystyrets endelige vedtak om regulering påklages. Departementet har delegert sin myndighet som klageinstans til Fylkesmannen. Det er bystyret som har det øverste ansvaret for planarbeidet i kommunen. Det ligger dermed til bystyret som kommunal planmyndighet å fastlegge arealbruken i kommunen gjennom å vedta kommuneplan og reguleringsplaner. Etter pbl. 1-1 skal planarbeidet fremme lovens målsetting om bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Fastlegging av arealbruken må bygge på en samfunnsmessig helhetsvurdering av hva som er den mest gunstige bruksmåten. I denne saken foreligger det ingen innsigelse fra offentlige fagmyndigheter mot reguleringsvedtaket slik det er vedtatt av bystyret. Vilkårene for at kommunen kan egengodkjenne reguleringsplanen er derfor som utgangspunkt til stede, jfr. pbl , jfr. pbl Bakgrunnen for planen I regi av Bergen kommune ble det i 2007 fremlagt en femårsvisjon for studentboligbygging i Bergen. Bakgrunnen var at Bergen har dårlig dekningsgrad for studentboliger i regi av Studentsamskipnaden. Pr manglet det ca hybelenheter for å nå målet om 20 % dekningsgrad. Femårsvisjonen sier blant annet at det er spesielt behov for nybygging i sentrale byområder. Formålet med reguleringsplanen for Jekteviken er som nevnt bl.a. å tilrettelegge for utbygging av familieleiligheter beregnet på studenter. Den planlagte boligblokken følger terrenget langs Jekteviksbakken. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at maksimum 20 % av blokkbebyggelsen skal benyttes til barnehage. Adkomst skjer via Jekteviksbakken med innkjørsel til tomten i nordre del av regulert byggeområde. Hovedutfordringen i forbindelse med planforslaget har vært å tilpasse det planlagte bygget til eksisterende bebyggelse og bomiljø. Det er knappe arealressurser tilgjengelig i området, noe som også gjør det utfordrende å sikre tilstrekkelig og tilfredsstillende uteoppholdsarealer. Forholdet til kommunedelplan sentrum 9, 4.3 og grønstruktur Klagerne mener at planen ikke har tilstrekkelig og tilpasset grøntareal, noe som er en forutsetning for et godt bomiljø. De viser også til at reguleringsvedtaket bryter med kommunedelplan (KDP), bestemmelser om sentrum i 9, 4.3 og 4.6. I KDP 9 Friområder og forhager heter det: «Offentlige parkområder( ) samt grøntområder tilknyttet Bergenhus, Sverresborg og Universitetet på Nygårdshøyden skal bevares og videreutvikles som sammenhengende attraktive og trygge rekreasjonsområder med god tilgjengelighet for alle, jf Viktige gangveier gjennom parkområder skal ha god belysning. Aktivitetsområder for barn og unge skal prioriteres. Forhager skal bevares» Klagerne viser også til KDP 4.6 om at bebyggelsen må skje i tilpasset form, og til at: 2

3 «Bebyggelsesmønsterets karakteristiske sammenhengende teppe med nært forhold til naturlandskapet, skal videreføres i alle nye prosjekter. Målestokken i de enkelte strøk må respekteres dersom ikke overordnede landskapstrekk tilsier noe annet.» Klagerne mener at bestemmelsene må tolkes slik at naturlandskapet skal bevares, ikke bebygges. Fylkesmannen viser til at tomten til SIB var regulert til offentlig formål/barnehage i tidligere plan P , vedtatt , og ikke til grøntareal. De grønne områdene som var regulert til friområder (park) i tidligere reguleringsplan, er videreført som friområder i planen som nå er vedtatt. Grøntområdene skal bindes sammen med en offentlig gangvei. Grøntområdene er noen steder svært bratte, og etablering av en ny gangvei vil gjøre forbindelsen mellom disse mer tilgjengelige. Vi finner å kunne gi vår tilslutning til kommunens vurdering om at planen ikke kan sies å medføre en vesentlig innskrenkning i eksisterende grøntområde i strid med ovennevnte bestemmelser. Klagerne viser også til KDP 4.3 om at maksimalt 70 % av tomtearealet kan bebygges for delområder i kvaltalsbebyggelsen ( Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris) som vist på plankart 2. Fylkesmannen viser til Bergen kommunes opplysninger om at bebyggelsen innenfor planområdet ikke er avmerket som et slikt område, og omfattes følgelig ikke av denne bestemmelsen. Det er videre opplyst om at bygningsomrisset for delområde B1 målt opp mot tomteareal uansett viser at % BYA vil ligge godt under 70 %. Bergen kommune viser videre til følgende når det gjelder utnyttingsgraden, jfr. oversendelsesbrev til Fylkesmannen av : «Grensene for maksimalt tillatt grad av utnytting følger av KPA punkt 22 som har nærmere angitt høydebegrensning til 27 meter i sentrum ( S1). Delområde B1 har et tomteareal på 1,7 daa og byggehøyde er satt til maks kote + 22,5 og Dette er regnet å gi en utnyttingsgrad på 213 % BRA (grad av utnytting er i arealplankartet feilaktig angitt som % BYA). Tillatt grad av utnytting anses etter som fastsatt i henhold til kommuneplanens rammer.» Vi slutter oss til disse vurderingene. Klagerne har også vist til KDP 3.4 Uteoppholdsareal til boliger hvor det heter at: «Uteoppholdsarealene skal tilrettelegges for opphold og lek. Arealene skal ha trafikksikker adkomst og best mulig solforhold.» Klagerne mener at det meste av grøntarealene i Dokken ligger på skyggesiden, og at reguleringsbestemmelsene som sier at «Området skal ha sol på minst halvparten av arealet kl 15 jevndøgn» ikke oppfyller ovennevnte krav på en god nok måte. Det anføres at en annen plassering og lavere utnyttingsgrad ville kunnet sikre sammenhengen i grøntområdet og gi betydelig mindre skyggelegging av barnehagens uteareal. Planbeskrivelsen s. 18 og s. 19 viser sol og skyggeforhold på utearealene for barnehagen. Skyggekartet viser at 41,5 % av lekearealet vil være skyggelagt ved vårjevndøgn. Slik sett vil kravene som reguleringsbestemmelsene setter til solforhold på barnehagens ute- 3

4 arealer vært oppfylt. Teknisk forskrift (TEK 10) setter ikke nærmere konkrete krav til solforhold på byggetomten. Den vedtatte reguleringsbestemmelsen kan således ikke sies å være i strid med lov eller forskrifter. Bestemmelsen er også identisk med bestemmelsen i kommunedelplanen punkt 11. Utearealene skal også utformes i h.h. til veiledende normer for uteareal for barnehager, se reguleringsbestemmelsene Fylkesmannen er etter dette kommet til at utbyggingen som planen legger opp til heller ikke er i strid med KDP 3.4. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Klagerne viser til at det ikke er avsatt erstatningsareal til en lekeplass som bygges ned, og mener dette er i strid med T-02/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen punkt 5 d, hvor det heter: «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt ovenfor, for å møte dagens eller fremtidens behov ikke blir oppfylt.». Fylkesmannen viser til at områdene F2, F3 og F4 er vist som offentlig friområde. Offentlige friområder forutsettes overtatt og opparbeidet av det offentlige. Det er også kommet til uttrykk i reguleringsbestemmelsene 3 pkt , der det heter: «Friområdet F3 og F4 skal opparbeides som park med plass for opphold og lek.» Bergen kommune har vist til at arealene forventes oppgradert på en slik måte at bruksmulighetene forhøyes kvalitativt, og at friområdene sammen med et nytt utendørsanlegg for barnehagen vil fremtre som en tilstrekkelig kompensasjon for lekeareal som bygges ned. Fylkesmannen har ikke merknader til dette. Klagerne viser også til at flere barnehagebarn enn i dag skal bruke det gjenværende arealet, noe som vil være i strid med retningslinjene. I kommunens fagnotat av fremkommer det at avsatt lekeareal for barnehagen er på 2358 m2, og at området består av lekeområdene til eksisterende barnehage og nytt areal som vil bli liggende mellom nytt bygg og eksisterende barnehagebygg. Arealet skal ifølge reguleringsbestemmelsene utformes som et felles areal for de to feltene, se 1 pkt Kunnskapsdepartementets veileder for utforming av barnehagens utearealer tilsier at uteareal pr barn over tre år bør være 24 m2 og om lag 33 m2 for barn under tre år, se side syv. Bergen kommune opplyser om at planen viser tilstrekkelig areal for uteopphold for barnehagen i.h.h til Kunnskapsdepartementets veileder. Reguleringsbestemmelsene 5 setter også kvalitetskrav til utendørsarealene. Forholdet til naturmangfoldloven Det er klaget over at reguleringsplanen ikke er vurdert etter naturmangfoldlovens miljørettsprinsipper i Klagerne viser til at det er gjort en kartlegging av trærne, men klager kjenner ikke til grunnlaget for dette. Det anføres at flere av de flotteste trærne må hugges ved den valgte plasseringen av boligblokken. Det planlagte bygget vil også dele et sammenhengende grøntområde i to, hvor både kattugler, flaggermus og pinnsvin har vært observert. 4

5 Fylkesmannen viser til at naturmangfoldloven ble vedtatt den uten overgangsregler. Lovens krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger skal være oppfylt i alle saker som faller inn under lovens virkeområde, herunder saker der det fattes vedtak etter planog bygningsloven som berører naturmangfold. For alle saker som berører naturmangfold følger det av lovens 7 at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Kommunen skriver i sin behandling av klagen at vedtaket er gjort etter plan- og bygningsloven av 1985, og er slik sett vurdert ut fra de planfaglige hensyn som gjaldt før naturmangfoldloven ble en del av beslutningsgrunnlaget etter den nye plan- og bygningsloven. Som nevnt er det ikke gitt overgangsbestemmelser til naturmangfoldloven. Vurderingene etter naturmangfoldloven 8-12 skulle derfor ha vært en del av beslutningsgrunnlaget da Bystyret fattet vedtak i saken den , selv om reguleringsplanvedtaket er gjort etter plan- og bygningsloven av Spørsmålet etter dette blir om det forholdet at naturmangfoldloven 8-12 ikke er vurdert i planprosessen kan ha virket inn på resultatet i saken, jfr. prinsippet i forvaltningsloven 41. Bergen kommune har ved behandling av klagene vist til følgende, jfr. oversendelsesbrev til Fylkesmannen av : «Når det gjelder realitetene i anførselen, vises det til at Grønn etat har uttalt seg i saken i notat datert , men tar ikke opp spesifikke forhold knyttet til naturmangfold. Fylkeskommunens miljøvernavdeling har heller ikke hatt konkrete merknader til dette spørsmålet. I henhold til kommunens temakart for grøntfaglige interesser, har området ingen registrerte verdier for biologisk mangfold, viktig naturtype, uthevet landskapsverdi eller andre forhold som inngår i grøntstrukturer som skal ivaretas. Beliggende som et mindre avgrenset grøntområde innenfor bykjernen, må det antas at risikoen vil være lav for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet.» Fylkesmannen viser til at der saken bare berører lokalt mangfold, og i liten grad berører truet eller verdifullt naturmangfold, vil man kunne behandle vurderingene og vektleggingene i naturmangfoldloven enklere, jfr. veileder til naturmangfoldloven kapittel II, side 15. Det følger videre av kap. II at «det er opp til den myndighet som skal fatte beslutningen i saken å avgjøre hvor grundig forholdet til naturmangfold skal behandles i slike tilfeller. Dette må også ses i sammenheng med hvilke andre samfunnsinteresser som er tema i den enkelte sak.» Bergen kommune har nå vurdert området etter kommunens temakart for grøntfaglige interesser, men har ikke funnet at det er registrert verdier for biologisk mangfold, viktig naturtyper m.m. På bakgrunn av sakens karakter, samt at det er liten risiko for skade på naturmangfoldet i dette området i bykjernen, anser Fylkesmannen vurderingene som er gjort av kommunen for tilfredsstillende i henhold til naturmangfoldloven. Saksbehandlingsfeilen er dermed reparert ved kommunens etterfølgende behandling av klagene. Parkering Klagerne har vist til at parkeringsnormen fravikes, og mener det ikke kan vektlegges at boligene skal være for studenter som ikke trenger bil. 5

6 Grunnlaget for kravet til parkeringsdekning er Kommuneplanens arealdel punkt 17 som viser til kommunens parkeringsvedtekter av Det normerte kravet er 1 parkeringsplass per 100 m2 bolig og 0,1 parkeringsplasser pr. årsverk i barnehagen. Reguleringsplanen fraviker normen, jfr. reguleringsbestemmelsenes 5 pkt hvor det fremkommer at parkering skal skje etter følgende norm: «..0,1 bilplass og 0,2 sykkelplasser pr årsverk i barnehagen og 2 sykkelplasser per 100 kvm bolig.» Bystyret har begrunnet fravikelsen av parkeringsnormen slik: «Bystyret er av den oppfatning at fordelene ved å dispensere fra KPAs bestemmelse om minimum antall parkeringsplasser for bil til boligdelen av tiltaket er vesentlig større enn ulempene i denne saken. Boligene skal være familieboliger for studenter med en utvidelse av barnehage i umiddelbar nærhet. Bystyret er derfor av den oppfattelse at behovet for parkeringsplasser for bil tilknyttet boligdelen skiller seg vesentlig fra andre byggetiltak, og at det ikke vil være behov for parkeringsplasser for boligdelen av tiltaket. Dette forsterkes av byggets sentrale plassering i sentrum. I tillegg vil bystyret fremheve at det er svært positivt for området å ikke stimulere til økt trafikk ved å etablere parkeringsplasser uten at det er et tilstrekkelig behov for det.» Fylkesmannen legger etter dette til grunn at det er lokaliseringen av leilighetene, beboermassen og nærheten til studiesteder og barnehage som har begrunnet en lavere parkeringsdekning enn gjeldende parkeringsnorm. Representanter fra SIB opplyste også på befaringen at det samme, dvs lavere parkeringsdekning enn i gjeldende parkeringsnorm, ble gjort også ved bygging av studentboliger på Grønneviksøren. Boligene, som ligger sentralt og bynært ved Store Lungegårdsvann, har primært sykkelparkering for beboerne. De innkomne merknadene knyttet til parkering synes etter dette vurdert og begrunnet ut fra planfaglige hensyn. Fylkesmannen har ikke merknader knyttet til det skjønn som bystyret har utøvd, og finner etter dette at skjønnet som er utøvd ligger innenfor det handlingsrom som bystyret har som planmyndighet. Vi har for øvrig merket oss reguleringsbestemmelsene som sier at det sammen med rammesøknaden må foreligge en plan for hvordan hente- og bringesituasjonen til barnehagen skal gjennomføres på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte. Oppsummering Fortetting og omforming av arealer i bykjernen, som i denne saken, er krevende. Kommunen har hovedansvaret for en overordnet planlegging som legger rammer for å gjennomføre byog tettstedsutvikling, og det er viktig at kommunen har en bevisst fortettingsstrategi som bygger opp under miljømål for byutvikling. Fylkesmannen finner grunn til å nevne at fortetting er et statlig ønske, jfr. bl.a. nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transport-planlegging som nå er på høring i henhold til pbl. 6-2 annet ledd. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner vil det måtte foretas skjønnsmessige vurderinger av den utnytting av området som totalt sett antas å være mest hensiktsmessig. Bystyret som øverste planmyndighet vil måtte foreta skjønnsmessige vurderinger av ulike og motstridende interesser. Vurderingene av hvordan arealene skal utnyttes vil i utgangspunktet være underlagt bystyrets frie skjønn. Det kan, noe upresist, sies at det frie skjønn er den avveiningen som blir 6

7 gjort når loven gir rom for ulike løsninger eller ulike avveininger av hensyn, det vil si der forvaltningen har et visst spillerom for løsninger som alle er innenfor loven. I fvl 34 andre ledd er det gitt uttrykk for at klageinstansen, her: fylkesmannen, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Etter å ha gått gjennom klagesaken har vi ikke funnet feil ved kommunens behandling av planen som kan ha hatt innvirkning på planvedtaket. Vi har heller ikke funnet feil ved lovanvendelsen. Vurderingene og vektingen av de ulike interessene i saken ligger også innenfor rammene som er fastlagt i plan- og bygningsloven, og de er også saklig begrunnet. Fylkesmannen finner etter dette ikke grunnlag for å sette til side det skjønn som Bystyret som planmyndighet har utøvd. Vi har i vår vurdering av saken også lagt vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, jfr. fvl 34 andre ledd. Klagene har etter dette ikke ført fram. Fylkesmannens vedtak på side en er endelig, og kan ikke klages videre, jfr. fvl. 28 tredje ledd. Med hilsen Rune Fjeld assisterende fylkesmann Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Steinar Utne Sydnesgaten BERGEN Studentskipnaden i Bergen Villaveien BERGEN Multiconsult AS Nesttunbrekka NESTTUN Siren A Aarli Dokken BERGEN Sydnes & Nøstet Velforening ved Tormod Carlsen Baneveien 43 A 5010 BERGEN Mette Irene Tislevoll Sydnesgaten BERGEN 7

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen Tvedestrand kommune Rådmannen Postboks 38 4901 Tvedestrand FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen D'STRAND KOMMUNE jk. senter DATO... {i ^...» JNR... ^.^.^.^G:...^^... SAKSNR.... Deres

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart.

Detaljregulering Bodalsjordet - innkomne uttalelser i fm. varsel om oppstart. NOTAT Sted/Dato: Sarpsborg 15.10.14 Nr: - - Fra Til Info Firma v/ X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune, planmyndighet May Edith Huru Sarpsborg kommune, forslagsstiller og X Trond

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-201015582-93 Hva saken gjelder: Selskapet Flesland

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

Hol kommune - Ny skytebane i Skurdalen - klage på reguleringsplan

Hol kommune - Ny skytebane i Skurdalen - klage på reguleringsplan Vår dato: 08.10.2013 Vår referanse: 2013/1196 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Hol kommune Innvalgstelefon: 32266670 3576 Hol Hol kommune - Ny skytebane i Skurdalen - klage

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR. til plandelen av ny plan- og bygningslov

Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR. til plandelen av ny plan- og bygningslov Miljøverndepartementet 1. juli 2009 LOVKOMMENTAR til plandelen av ny plan- og bygningslov 1 INNHOLD: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer