Møteinnkalling. Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kåfjord helsesenter Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: eller pr epost til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk oppmøtested! Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen, Olga Nilsen Leder Ina Engvoll e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 15/15 RS 16/15 Referatsaker: Reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfjord til offentlig ettersyn Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord- Troms i Nordreisa 2015/ /306 RS 17/15 Invitasjon til eldrerådskonferansen /306 RS 18/15 RS 19/15 RS 20/15 Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede Ønske om møte med kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjor og eldrerådene i de kommunene Melding om oppstart og planprogram for reguleringsplan for Fossen, deler av fylkesveg 332 og sti langs Mandalselva 2015/ / /306 RS 21/15 Skal Kåfjord markere eldredagen ? 2015/306 Leder ved Kåfjord helsesenter Kirsti Blomli og leder hjemmebasert omsorg Linn S. Steinnes vil informere om hverdagsrehabilitering, studieturen til Nederland og velferdsteknologi.

3 40; GÄIVUONA SUOHKAN kiqa KAFJORD KOMMUNE Drift og utvikling 1=Y-Ck-w~"i -119 Eldrerådet/rådet for funksjonshemmede Kåfjord kommune, boks OLDERDALEN Du Muhus/Deres ref: Min "tti.når ref Arkiiva&mvdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2015/ P Reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfjord kommune - Offentlig ettersyn I henhold til plan- og bygningsloven 12-10, legges reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfj ord kommune til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen er vedtatt sendt ut på høring av Kåfjord kommunestyre den 19. juni Kåfjord kommune har i samarbeid med Ar-ing AS i mars 2015 sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Skardalen, planområdet er etter innkomne høringer avgrenset til kun å gjelde industriområde og småbåthavn (se plankart). Planforslaget inneholder følgende dokumenter; Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Vedlegg og Rapporter (på forespørsel til servicekontoret) Planforslaget med alle aktuelle dokumenter kan sees og lastes ned på Kåfjord kommunes hjemmeside. Videre kan de også sees på kommunehuset (servicekontoret), dagligvarebutikkene i Djupvik/Nordmannvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Hvis man ønsker planforslaget tilsendt, ta kontakt med servicekontoret, epost: ost kaf ord.kommune.no eller tlf Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Kåfjord kommune, postboks 74, 9148 Olderdalen eller ord.kommune.no innen 17. august Spørsmål eller kommentarer til planforslaget kan rettes til undertegnede på epost; kaf ord.kommune.no eller tlf eller servicekontoret, epost: ord.kornrnune.no eller tlf vuorf?med hilsen Einar Eri sen næringskonsulent Direkte innvalg: Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer2015/372 Poastabtjuhus/Postadresse: Postboks 74, 9148 Olderdalen Fitnanhkjuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Bågkokontu/Bankkonto: øverveien 2,9146 Olderdalen E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: OrganisiSuvdnandOrg.nr:

4 Side 2 av 2

5 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/9636_fix.html Side 1 av Fra: Ellinor Dato: :26:28 Til: Post Nordreisa; Harald Haugen; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Kvænangen; Post Lyngen; Post Storfjord; Kopi: Bodil Mikkelsen; Lidvart Jakobsen; Margit Hansen-Krone; Eldrerådet v/asbjørn Fredriksen og medl. i eldrerådet Roger Aronsen; Marit Evensen; Turid Hansen; Post Nordreisa; Nordreisa - Ansatte Servicetorg; Anne-Marie Gaino; Christin Andersen Tittel: Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa Hei, Vedlagt følger referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa. Merk: Storfjord kommune skal være arrangør for fellesmøtet neste år Med vennlig hilsen Ellinor Evensen Faglig leder Servicetorget Tlf Mob Lik oss på facebook: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkto: Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org nr: E-post: Internett: Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

6 Møteprotokoll Nordreisa eldreråd Utvalg: Møtested: Halti Dato: Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asbjørn Fredriksen Leder Ellinor Halvorsen Nestleder Knut M. Pedersen Medlem AP Ella Halvorsen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geirmund Vik MEDL SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Knut Erik Nordstrøm Lilly Nyvoll Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Anne-Marie Gaino Rådmann Bodil Mikkelsen Helse- og omsorgsleder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Asbjørn Fredriksen Bodil Mikkelsen Utvalgssekretær

7 Fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa, Halti Referat: Kl. 11:00 11:30 Kl. 11:30 12:30 Kl. 12:30 Kl. 13:00 15:30 Registrering omvisning av Halti for interesserte Lunsj Velkommen v/ Rådmann Anne-Marie Gaino og Asbjørn Fredriksen og Ordfører Lidvart Jakobsen Tema: Eldre som ressurs i lokalsamfunnet - Innledning v/ Inge Hyld, leder i Fylkesrådet i Troms og Margit Hansen-Krone fra Nordreisa - Spørsmål og debatt Underveis: Benstrekk, kaffe, og underholdning v/nordreisa kulturskole Andre som møtte: Fylkesrådet i Troms - Inge Hyld, leder - Karin Næsvold - Ragnvald Myrvang Eldrerådet i Lyngen kommune: - Jan Hijam - Rolf Nilsen Eldrerådet i Kvænangen kommune - Eilif Andersen Eldrerådet i Storfjord kommune - Gunhild Johansen - Torbjørg Leirbakk - Anne-Marie Nilsen - Oddvar Ørnebakk - Jens Ottosen Eldrerådet i Skjervøy kommune - Jan Larsen Eldrerådet i Kåfjord kommune - Helfrid Mathisen Etter innledningen av Inge Hyld og Margit Hansen-krone var det mange spørsmål og mye som ble diskutert. Nedenfor følger de sakene dette felles eldrerådsmøte skulle komme i referatet. Saker tatt opp på møte Ved sammenslåing av kommuner må eldrerådene være våken i forhold til hvordan helsetjenestene blir organisert. I forhold til et felles eldreråd for Nord-Troms må saken drøftes i de lokale eldrerådene, dette må være avklart til fellesmøte i 2016.

8 Møte oppfordrer kommunene til å opprette flere lærlingplasser for helsefagarbeidere Møte oppfordrer eldrerådene til å være pågående overfor egen kommune for å få saker til høring/uttalelse/avgjørelse. Det oppfordres til å ta kontakt med de enkelte ordførere. Det skal være et eldreråd i hver kommune, i noen kommuner er det sammenslått med rådet for funksjonshemmede. Kopi av loven er lagt med Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Kapittel 1. Kommunale eldreråd 1. (Skiping av kommunale eldreråd) I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden. Departementet kan gjere unnantak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til bydelsutval, skal det vere eldreråd i alle bydelar. For slike eldreråd ivaretek bydelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd. 2. (Val og samansetning av kommunale eldreråd) Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. 3. (Oppgåvane for kommunale eldreråd) Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka. 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd) Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet. Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet.

9 Reglane i kommunestyrelova om kommunale nemnder gjeld tilsvarande for verksemda i eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova. Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. 4 a.(skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne) Kommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunestyra vedtek mandatet for og samansetjinga av råda. Ved val av representantar for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal organisasjonane deira ha rett til å kome med framlegg. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Elles gjeld reglane i denne lova og lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei høver. Arrangør i 2016 er Storfjord kommune.

10

11

12

13

14 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11345_fix.html Side 1 av Fra: Line Dato: :25:13 Til: Lillian Kaasen Soleng; Olga Nilsen; Maria I. Simonsen; Torsken kommune; Anna-Beth Fosshaug; Gratangen kommune; Balsfjord kommune; Karlsøy kommune Kopi: Ina Engvoll; Magnhild Grønvoll; Post Storfjord; Linda Andreassen; Lovise Stavem; Inge Hyld Tittel: VS: Eldrerådskonferansen 2015 Hei ledere og/eller sekretærer for eldreråd i Troms! Jeg viser til tidligere epost, sendt 22. mai 2015, til deres kommunale postmottak med anmodning om å videresende til sekretærene. Håper dere alle har mottatt mailen og hatt mulighet til å se på invitasjonen til Eldrerådskonferansen Etter at forrige epost ble sendt er det gjort noen endringer i programmet, så vedlagt følger oppdatert program for konferansen. Minner om påmeldingsfristen 7. september. Jeg har allerede begynt å få påmeldinger, så her er det bare å hive seg rundt. Vi ser frem til noen inspirerende dager sammen, med faglig innputt og sosial hygge Ser frem til å ønsker dere velkommen! PS: Ber aktuelle mottakere om å videresende til leder/sekretær for eldrerådet i deres kommune. Mvh Line Samuelsen, sekretær for fylkeseldrerådet i Troms Fylkesordførerens forkontor Troms fylkeskommune Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø Tlf Epost: Fra: Line Samuelsen Sendt: 22. mai :29 Til: Kommunene i Troms (alle 24) Emne: Eldrerådskonferansen 2015 Ber om at invitasjon til eldrerådskonferansen 2015 videresendes til eldrerådets sekretær. Påmeldingsfrist 7. september 2015.

15 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11345_fix.html Side 2 av Mvh Line Samuelsen Fylkesordførerens forkontor Troms fylkeskommune Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø Tlf Epost:

16

17 Sekretariat De kommunale eldrerådene i Troms Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/781-7 Line Samuelsen 065 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 18474/ ELDRERÅDSKONFERANSEN 29. OG 30. SEPTEMBER 2015 PÅ SCANDIC HARSTAD Fylkeseldrerådet i Troms har gleden av å invitere til en felles konferanse for de kommunale eldreråd i Troms. Konferansen vil foregå fra 29. september kl til 30. september kl 1430 på Scandic Harstad. Påmeldingen skjer ved utfylling av vedlagte skjema med nødvendige opplysninger. Vi ber om at deltakerne føres opp i prioritert rekkefølge. Dersom deltakerne må melde forfall, kan eldrerådene sende en annen representant. Vi ber da om at det gis beskjed om dette, slik at deltakerlisten blir korrekt. Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene. Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive kommuner. Konferanseavgift: Helpensjon m/overnatting og middag dag 1 kr 1850,- Dagpakke 2 dager u/middag kr 830,- Dagpakke 2 dager m/middag dag 1 kr 1225,- Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. Vedlagt følger skjema for påmelding og ber om at det oppgis fullstendig fakturaadresse og eventuelt ref.nr/ressursnr. Bindene påmelding innen: 7. september 2015 til: eller pr.post: Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet i Troms, postboks 6600, 9296 Tromsø Det kan komme endringer i programmet, nytt program vil da bli ettersendt. Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med: Line Samuelsen, sekretær for fylkeseldrerådet, tlf Fylkeseldrerådet håper at så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt! Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

18 2 Med vennlig hilsen Inge Hyld Leder Line Samuelsen Sekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

19 3 PÅMELDINGSSKJEMA TIL ELDRERÅDSKONFERANSEN 29. OG 30. SEPTEMBER 2015 PÅ SCANDIC HARSTAD Eldrerådet i:...fakturaadresse:.. Navn/Funksjon Tlf./mobil Fullpensjon m/overnatting Dagpakke u/middag Dagpakke m/middag Dato: underskrift: Påmeldingen sendes pr. e.post til: eller pr. post Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet i Troms, Postboks 6600, 9296 Tromsø Er det behov for ytterlig informasjon ta kontakt med: Line Samuelsen, sekretær i fylkeseldrerådet, e.post: tlf Bindende påmeldingen innen: 7. september Med vennlig hilsen Line Samuelsen sekretær

20 4 Eldrerådskonferansen og 30. september Scandic Harstad Tirsdag 29. september Innsjekk, registrering, kaffe, velkommen Kommunesammenslåing hvilken virkning kan det få for den lokale eldreomsorgen v/ks Anledning til spørsmål Lunsj Medisinske behov ved akutt skade og sykdom hos eldre. «Kva veit vi og kva trur vi?» v/overlege Torgeir Engstad Anledning til spørsmål Resultater fra Eldresikkerhetsprosjektet v/1. amanuensis HIH Grete Hagebakken Kaffe m/frukt Hvordan får eldrerådene mer innflytelse på politikerne? v/leder i Harstad eldreråd, Ivar Østberg Anledning til spørsmål 1800 Innlevering av uttalelser/resolusjoner 1930 Middag, kaffe.

21 5 Onsdag 30. september Aktuelt tema om Sikker Senior v/kees Jan ver Hage fra Norsafety Samtale/spørsmål Kaffe, kaker og utsjekking Dette opptar oss. De lokale eldrerådene har ordet. Vedtak av innleverte resolusjoner Avslutning ved fylkeseldrerådets leder 1330 Lunsj. Avreise.

22 Program for Eldrerådskonferansen september Scandic Harstad Tirsdag 29. september Innsjekk, registrering, kaffe, velkommen Kommunesammenslåing hvilken virkning kan det få for den lokale eldreomsorgen v/representant fra KS Anledning til spørsmål Lunsj Medisinske behov ved akutt skade og sykdom hos eldre. «Kva veit vi og kva trur vi?» v/overlege Torgeir Engstad Anledning til spørsmål Resultater fra Eldresikkerhetsprosjektet v/1. amanuensis HIH Grete Hagebakken Kaffe m/frukt Tema om Sikker Senoir v/kees Jan Verhage fra Norsafety Samtale/spørsmål 1800 Innlevering av uttalelser/resolusjoner 1930 Middag, kaffe. Hilsningstale v/ordføreren i Harstad Marianne Bremnes

23 Onsdag 30. september Dette opptar oss. De lokale eldrerådene har ordet. Vedtak av uttalelser/resolusjoner Hvordan får eldrerådene mer innflytelse på politikerne? v/ leder i Harstad Eldreråd Ivar Østberg Anledning til spørsmål Kaffe, kaker og utsjekking Aktuelt fra Statens Seniorråd v/leder Wenche Frogn Sellæg. Anledning til spørsmål. Avslutning ved fylkeseldrerådets leder 1330 Lunsj. Avreise.

24 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/10453_fix.html Side 1 av Fra: Hanne M Dato: :15:04 Til: Kommunene i Troms (alle 24) Tittel: Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede Vedlagt følger årsmelding fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms som ble tatt til orientering under fylkestingssamlingen i juni Videresendes de kommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne/ folkehelse. Med vennlig hilsen Hanne Andersen Sekretær FFF

25 Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms ÅRSMELDING 2014

26 Formål Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå og kommuner, samt andre offentlige institusjoner og instanser. Fylkesrådet for funksjonshemmede arbeider for å nå målet om full likestilling og deltakelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonssvakheter. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelse er et av flere redskap rådet bruker i sitt arbeid. Sammensetning Fylkesrådet for funksjonshemmede består av 7 medlemmer, derav 2 politisk oppnevnte representanter, 3 brukerrepresentanter og 2 representanter fra Troms fylkes administrasjon. Rådet har også en minimal sekretærressurs fra fylkets administrasjon. Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget og følger den fylkeskommunale valgperioden. For valgperioden har rådet følgende sammensetning: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Hanne CS Iversen, FrP, vararepresentant Eva Ottesen, AP Steffen Jakobsen, AP, vararepresentant Noralf Leitring, SP Jermund Prestbakmo, FFO, vararepresentant Herbjørn Henriksen, FFO Mildrid Pedersen, FFO, vararepresentant Randi Nilsen, FFO Hanna Borch Johansen, SAFO vararepresentant Svanhild Solheim, SAFO Arne Meyer, bygg og eiendom, vararepresentant Asle Pettersen Bygg/eiendom Britt Cristine Mathisen, samferdsel, vararepresentant Claudia Pedersen-Ibarra Primo 2014 fratrådte Hugo Salomonsen som rådets leder da Trond Agnar Eilifsen kom tilbake etter permisjon. Høsten 2014 fikk Trond Agnar Eilifsen fritak for sitt verv som leder og medlem av rådet, og fylkestinget valgte i sak 56/14 Hanne CS Iversen som rådets leder, mens nytt medlem og nestleder ble Steffen Jakobsen. Leder av Servicekontoret for funksjonshemmede, Karl Idar Nysted, har tale- og forslagsrett i rådet dersom han skulle møte. Arbeidsutvalg I sak 2/12 ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av : Leder Hanne CS Iversen Medlem Jermund Prestbakmo, FFO Medlem Hanna Borch Johansen, SAFO Observatør Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede Sekretæren deltar på arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalget har i 2014 vært et sovende organ da man har valgt å involvere hele rådet

27 gjennom arbeid via mail og telefon. Om rådets arbeid Fylkesråd for funksjonshemmede arbeider etter reglement vedtatt av fylkestinget, sosial og helsedepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Prioriterte områder for rådets arbeid i året har vært oppfølging av de kommunale rådene og universell utforming, da spesielt i fylkeskommunale anlegg og bygg. Rådet vil gjennom årsmeldingen uttrykke sin bekymring for at flere kommuner i Troms ikke ser ut til å ha tatt inn over seg viktigheten av å ha fungerende kommunale råd for funksjonshemmede (eventuelt brukerråd med samme oppgave). Rådet har ved leder og sekretær gjentatte ganger kontaktet kommuner der man ikke finner kontaktinformasjon for dette organet, men ikke fått tilbakemelding. I tillegg ser man at informasjons sendt til kommunenes postmottak ikke videresendes til de kommunale rådene, samt at mange av de fungerende rådenes arbeid hemmes av ressursmangel. Fylkesrådet for funksjonshemmede vil gjennom årsmeldingen understreke at lovens intensjon i så måte ikke følges av flere kommuner i Troms. Rådets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet utøves i stor grad gjennom administrasjonens representanter som legger frem og informerer om fylkets prosjekter innen bygg, eiendom og samferdsel. Rådet vil henstille til Fylkesråd, Fylkesting og administrasjon om å i større grad benytte rådet i behandling av saker. I løpet av 2014 har ikke rådet mottatt en eneste sak til uttalelse fra Fylkesråd, Fylkesting eller fylkets administrasjon, men selv vært nødt til å hente frem aktuelle saker. Dette gjør at eventuelle innspill vil komme for sent til å kunne påvirke saksbehandlingen, noe som igjen fører til at lovens intensjon heller ikke følges på fylkeskommunalt nivå. Konferanser, møter og seminarer Fylkesrådet for funksjonshemmede avholdt 4 møter, og behandlet 23 saker i Rådet arrangerte konferanse for de kommunale rådene i Troms fylke den 06.november 2014 på Clarion Hotel With i Tromsø. Tilbakemeldingene var meget gode, og etter ønske vil rådet ta sikte på å arrangere halvårlige konferanser fra og med Rådet deltok med tre representanter på Landskonferansen for fylkeskommunale råd i Kristiansand august Politisk oppnevnt representant, brukerrepresentant og administrativ representant.

28 Rådet deltok på tilgjengelighetskonferanse i regi sentrale forbud arrangert i Berlin med en representant. Rådet deltok på studietur til Bilbao i regi av Kommunenes Sentralforbund med en representant, den eneste fra Nord-Norge. Fylkesrådet for funksjonshemmede var vertskap for NordNorsken 2014, en samling av de tre fylkeskommunale rådene i Nord-Norge. Denne ble flyttet til januar 2015 med bakgrunn i hyppige lederbytter i 2014, og derav meget kort planleggingstid. Avslutningsvis Fylkesrådet for funksjonshemmede vil fremover øke sin aktivitet gradvis, og anser arbeidet som utføres i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som en mal. Vi vil fortsette arbeidet med å bedre kontakten mellom de kommunale rådene, samt innhente informasjon fra disse. Også i 2015 vil vi avholde møter ute i regionene, samt invitere til fylkessamling to ganger i Tromsø. For å få dette til er rådet avhengig av økt interesse fra alle nivåer i Troms fylkeskommune, de mange kommunene og andre instanser. Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer.

29 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11813_fix.html Side 1 av Fra: Bjørn, Inga Margrethe Dato: :38:24 Til: Post Kafjord; Post Lyngen; Post Storfjord Kopi: Karlsen, Inga; Kåre Eriksen Tittel: Ønske om møte med kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjor og eldrerådene i de kommunene Sametingets eldreråd skal ha møte i Manndalen i Kåfjord oktober Møtet skal være på Senter for nordlige folk i Manndalen. I den forbindelse er det et ønske fra oss om å møte representanter fra noen kommuner i Nord-Troms, og inviterer representanter fra kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord til møtet. Sametingets eldreråd er et politisk valgt organ for Sametingsrådet, og består av fem medlemmer, som kommer fra Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag. Leder for Sametingets eldreråd er Inga Karlsen fra Tysfjord og nestleder er Kåre Eriksen fra Storfjord. Eldrerådet avholder sine møter på forskjellige steder i landet, og i forbindelse med styremøtene har vi møter med bl.a. kommuner, eldrerådene og avlegger besøk på en institusjon for eldre, for eksempel et aktivitetssenter e.l. Sametingets eldreråd ønsker å møte ledelsen i kommunene, og eventuelt andre, og de kommunale eldrerådene i Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Vi ønsker å informere litt om vårt arbeid og få dialog med kommunen om samiske eldres situasjon i kommunen og de utfordringer samiske eldre har. Vi skal også ha møter med andre eksterne samarbeidsparter, så for oss hadde 6. oktober fra kl eller senere passa best, men vi kan også ha møte den Hvis det er noen spørsmål kan dere ringe undertegnede eller eldrerådets leder Inga Karlsen, eller nestleder Kåre Eriksen, eller sende mail til Sametinget. Mvh Inga Margrethe Eira Bjørn, sekretær for eldrerådet. SÁMEDIGGI SAMETINGET Inga Margrethe Eira Bjørn Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver Deavvašvuohta ja sosiala/helse og sosial Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Kárášjohka telefuvdna:

30 /5/3o677'. C41fl oil fcie/c Kåfjord kommune Råd for funksjonshemmede 9146 OLDERDALEN 3. september 2015 Melding om oppstart og planprogram for reguleringsplan for Fossen, deler av fylkesveg 332 og sti langs Manndalselva, Kåfjord kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsarbeid for Fossen-området, fylkesveg 332 og sti langs Manndalselva. Fossen-området. Foruten de offentlige tjenestetilbudene benyttes området både av idrettslaget og Riddu-Riddu festivalen. Også motorcrossklubben ønsker å etablere seg i området. Det er behov for nærmere avklaring om framtidig arealbruk. Fylkesveg 332. I arbeidet vil det gis en vurdering av forhold som kan bedre trafikksikkerheten langs fylkesveg 332. Dette gjelder både strekningen gjennom planområdet og strekningen sør for Fossen (traseen på tvers av dalen som knyttes mot fylkesveg 331). Tursti langs Manndalselva. I arbeidet vil det gis en vurdering om hvordan Fossen-området kan bindes sammen med Løkvollområdet med en tursti/gangsti langs Manndalselva. Nærmere opplysninger om planarbeidet framgår av planprogram som finnes på kommunens hjemmeside. Planprogrammet kan ses på kommunehuset og i Coop-butikkene i Olderdalen, Manndalen og Birtavarre. I Manndalen er planprogrammet i tillegg lagt ut på Jokerbutikken og Senter for Nordens folk. Planprogrammet kan også ses på Normannvik/Djupvik Samvirkelag og på Lyngmo Handel, Normannvik. Merknader til planprogrammet rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia, 9143 Skibotn eller sho un hotmail.com, innen 19. oktober Kontakt Steinar Høgtun på tlf for nærmere spørsmål eller kommentarer. Kontaktperson i Kåfjord kommune er Gunn Andersen, tlf Med hilsen C:P717~~/ Høgtuns Plankontor S Steinar Høgtun

31 Kopi til: Fossen barnehage Manndalen skole Manndalen ungdoms- og idrettslag Riddu-riddu administrasjon Kåfjord kommune, barnas representant i plansaker Kåfjord kommune, eldres representant i plansaker Manndalen Jeger- og fiskeforening v/arnt Fossli Olderdalen Grendelag Birtavarre Grendelag Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendelag Djupvik Grendelag Nordmannvik Grendelag Nordmannvik 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9146 OLDERDALEN 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9147 BIRTAVARRE 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9146 OLDERDALEN I tillegg har følgende blitt tilskrevet: Fylkesmannen i Troms Troms fylkeskommune Sametinget Statens vegvesen Norges vassdrags- og energidir. Direktoratet for mineralforvaltning Nordreisa kommune Storfjord kommune Postboks 6105 Postboks 6600 Åvjovargeaidn 50 Postboks 1403 Kongens gt Postboks 3021 Lade Sentrum 17 Hatteng 9291 TROMSØ 9296 TROMSØ 9730 KARASJOK 8002 BODØ 8514 NARVIK 7441 TRONDHEIM 9151 STORSLETT 9048 OTEREN

32 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/12410_fix.html Side 1 av Fra: Ina Dato: :46:00 Til: Olga Nilsen Tittel: FW: Eldredagen 2015 From: Ina Engvoll Sent: Monday, September 07, :52 AM To: Olga Nilsen Subject: Eldredagen 2015 Vedlagt følger forslag for eldredagen fra Bergen;) Skal Kåfjord markere denne? Setter denne som referatsak til møte i Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Ha en fin dag Mvh Ina Engvoll sekretær Tlf Epost:

33

34

35

36

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 31.05.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Program for møtet: Orientering om prosjektet

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 25.10.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet blir det gitt en orientering

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 30.04.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr.

~ /~ 7=~~ ; æi~/j:i Karin Rugås Utvalgsleder MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2012. Orienteringer: Tema: Sak nr. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: 19.04.2012 kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 017/12-020/12 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06 Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Ungdomsrådet Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell forfall på vanlig måte. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 12.02.2015

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 12.02.2015 TYDAL KOMMUNE Dato: 12.02.2015 Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevnes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer