Møteinnkalling. Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kåfjord helsesenter Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: eller pr epost til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk oppmøtested! Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen, Olga Nilsen Leder Ina Engvoll e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 15/15 RS 16/15 Referatsaker: Reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfjord til offentlig ettersyn Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord- Troms i Nordreisa 2015/ /306 RS 17/15 Invitasjon til eldrerådskonferansen /306 RS 18/15 RS 19/15 RS 20/15 Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede Ønske om møte med kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjor og eldrerådene i de kommunene Melding om oppstart og planprogram for reguleringsplan for Fossen, deler av fylkesveg 332 og sti langs Mandalselva 2015/ / /306 RS 21/15 Skal Kåfjord markere eldredagen ? 2015/306 Leder ved Kåfjord helsesenter Kirsti Blomli og leder hjemmebasert omsorg Linn S. Steinnes vil informere om hverdagsrehabilitering, studieturen til Nederland og velferdsteknologi.

3 40; GÄIVUONA SUOHKAN kiqa KAFJORD KOMMUNE Drift og utvikling 1=Y-Ck-w~"i -119 Eldrerådet/rådet for funksjonshemmede Kåfjord kommune, boks OLDERDALEN Du Muhus/Deres ref: Min "tti.når ref Arkiiva&mvdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2015/ P Reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfjord kommune - Offentlig ettersyn I henhold til plan- og bygningsloven 12-10, legges reguleringsplan for Skardalen industriområde og småbåthavn i Kåfj ord kommune til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen er vedtatt sendt ut på høring av Kåfjord kommunestyre den 19. juni Kåfjord kommune har i samarbeid med Ar-ing AS i mars 2015 sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Skardalen, planområdet er etter innkomne høringer avgrenset til kun å gjelde industriområde og småbåthavn (se plankart). Planforslaget inneholder følgende dokumenter; Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Vedlegg og Rapporter (på forespørsel til servicekontoret) Planforslaget med alle aktuelle dokumenter kan sees og lastes ned på Kåfjord kommunes hjemmeside. Videre kan de også sees på kommunehuset (servicekontoret), dagligvarebutikkene i Djupvik/Nordmannvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Hvis man ønsker planforslaget tilsendt, ta kontakt med servicekontoret, epost: ost kaf ord.kommune.no eller tlf Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Kåfjord kommune, postboks 74, 9148 Olderdalen eller ord.kommune.no innen 17. august Spørsmål eller kommentarer til planforslaget kan rettes til undertegnede på epost; kaf ord.kommune.no eller tlf eller servicekontoret, epost: ord.kornrnune.no eller tlf vuorf?med hilsen Einar Eri sen næringskonsulent Direkte innvalg: Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer2015/372 Poastabtjuhus/Postadresse: Postboks 74, 9148 Olderdalen Fitnanhkjuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Bågkokontu/Bankkonto: øverveien 2,9146 Olderdalen E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: OrganisiSuvdnandOrg.nr:

4 Side 2 av 2

5 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/9636_fix.html Side 1 av Fra: Ellinor Dato: :26:28 Til: Post Nordreisa; Harald Haugen; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Kvænangen; Post Lyngen; Post Storfjord; Kopi: Bodil Mikkelsen; Lidvart Jakobsen; Margit Hansen-Krone; Eldrerådet v/asbjørn Fredriksen og medl. i eldrerådet Roger Aronsen; Marit Evensen; Turid Hansen; Post Nordreisa; Nordreisa - Ansatte Servicetorg; Anne-Marie Gaino; Christin Andersen Tittel: Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa Hei, Vedlagt følger referat fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa. Merk: Storfjord kommune skal være arrangør for fellesmøtet neste år Med vennlig hilsen Ellinor Evensen Faglig leder Servicetorget Tlf Mob Lik oss på facebook: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkto: Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org nr: E-post: Internett: Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

6 Møteprotokoll Nordreisa eldreråd Utvalg: Møtested: Halti Dato: Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asbjørn Fredriksen Leder Ellinor Halvorsen Nestleder Knut M. Pedersen Medlem AP Ella Halvorsen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geirmund Vik MEDL SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Knut Erik Nordstrøm Lilly Nyvoll Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Anne-Marie Gaino Rådmann Bodil Mikkelsen Helse- og omsorgsleder Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Asbjørn Fredriksen Bodil Mikkelsen Utvalgssekretær

7 Fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms i Nordreisa, Halti Referat: Kl. 11:00 11:30 Kl. 11:30 12:30 Kl. 12:30 Kl. 13:00 15:30 Registrering omvisning av Halti for interesserte Lunsj Velkommen v/ Rådmann Anne-Marie Gaino og Asbjørn Fredriksen og Ordfører Lidvart Jakobsen Tema: Eldre som ressurs i lokalsamfunnet - Innledning v/ Inge Hyld, leder i Fylkesrådet i Troms og Margit Hansen-Krone fra Nordreisa - Spørsmål og debatt Underveis: Benstrekk, kaffe, og underholdning v/nordreisa kulturskole Andre som møtte: Fylkesrådet i Troms - Inge Hyld, leder - Karin Næsvold - Ragnvald Myrvang Eldrerådet i Lyngen kommune: - Jan Hijam - Rolf Nilsen Eldrerådet i Kvænangen kommune - Eilif Andersen Eldrerådet i Storfjord kommune - Gunhild Johansen - Torbjørg Leirbakk - Anne-Marie Nilsen - Oddvar Ørnebakk - Jens Ottosen Eldrerådet i Skjervøy kommune - Jan Larsen Eldrerådet i Kåfjord kommune - Helfrid Mathisen Etter innledningen av Inge Hyld og Margit Hansen-krone var det mange spørsmål og mye som ble diskutert. Nedenfor følger de sakene dette felles eldrerådsmøte skulle komme i referatet. Saker tatt opp på møte Ved sammenslåing av kommuner må eldrerådene være våken i forhold til hvordan helsetjenestene blir organisert. I forhold til et felles eldreråd for Nord-Troms må saken drøftes i de lokale eldrerådene, dette må være avklart til fellesmøte i 2016.

8 Møte oppfordrer kommunene til å opprette flere lærlingplasser for helsefagarbeidere Møte oppfordrer eldrerådene til å være pågående overfor egen kommune for å få saker til høring/uttalelse/avgjørelse. Det oppfordres til å ta kontakt med de enkelte ordførere. Det skal være et eldreråd i hver kommune, i noen kommuner er det sammenslått med rådet for funksjonshemmede. Kopi av loven er lagt med Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Kapittel 1. Kommunale eldreråd 1. (Skiping av kommunale eldreråd) I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden. Departementet kan gjere unnantak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til bydelsutval, skal det vere eldreråd i alle bydelar. For slike eldreråd ivaretek bydelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd. 2. (Val og samansetning av kommunale eldreråd) Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane. 3. (Oppgåvane for kommunale eldreråd) Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka. 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd) Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet. Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet.

9 Reglane i kommunestyrelova om kommunale nemnder gjeld tilsvarande for verksemda i eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova. Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. 4 a.(skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne) Kommunane kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunestyra vedtek mandatet for og samansetjinga av råda. Ved val av representantar for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne skal organisasjonane deira ha rett til å kome med framlegg. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Elles gjeld reglane i denne lova og lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei høver. Arrangør i 2016 er Storfjord kommune.

10

11

12

13

14 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11345_fix.html Side 1 av Fra: Line Dato: :25:13 Til: Lillian Kaasen Soleng; Olga Nilsen; Maria I. Simonsen; Torsken kommune; Anna-Beth Fosshaug; Gratangen kommune; Balsfjord kommune; Karlsøy kommune Kopi: Ina Engvoll; Magnhild Grønvoll; Post Storfjord; Linda Andreassen; Lovise Stavem; Inge Hyld Tittel: VS: Eldrerådskonferansen 2015 Hei ledere og/eller sekretærer for eldreråd i Troms! Jeg viser til tidligere epost, sendt 22. mai 2015, til deres kommunale postmottak med anmodning om å videresende til sekretærene. Håper dere alle har mottatt mailen og hatt mulighet til å se på invitasjonen til Eldrerådskonferansen Etter at forrige epost ble sendt er det gjort noen endringer i programmet, så vedlagt følger oppdatert program for konferansen. Minner om påmeldingsfristen 7. september. Jeg har allerede begynt å få påmeldinger, så her er det bare å hive seg rundt. Vi ser frem til noen inspirerende dager sammen, med faglig innputt og sosial hygge Ser frem til å ønsker dere velkommen! PS: Ber aktuelle mottakere om å videresende til leder/sekretær for eldrerådet i deres kommune. Mvh Line Samuelsen, sekretær for fylkeseldrerådet i Troms Fylkesordførerens forkontor Troms fylkeskommune Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø Tlf Epost: Fra: Line Samuelsen Sendt: 22. mai :29 Til: Kommunene i Troms (alle 24) Emne: Eldrerådskonferansen 2015 Ber om at invitasjon til eldrerådskonferansen 2015 videresendes til eldrerådets sekretær. Påmeldingsfrist 7. september 2015.

15 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11345_fix.html Side 2 av Mvh Line Samuelsen Fylkesordførerens forkontor Troms fylkeskommune Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø Tlf Epost:

16

17 Sekretariat De kommunale eldrerådene i Troms Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/781-7 Line Samuelsen 065 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 18474/ ELDRERÅDSKONFERANSEN 29. OG 30. SEPTEMBER 2015 PÅ SCANDIC HARSTAD Fylkeseldrerådet i Troms har gleden av å invitere til en felles konferanse for de kommunale eldreråd i Troms. Konferansen vil foregå fra 29. september kl til 30. september kl 1430 på Scandic Harstad. Påmeldingen skjer ved utfylling av vedlagte skjema med nødvendige opplysninger. Vi ber om at deltakerne føres opp i prioritert rekkefølge. Dersom deltakerne må melde forfall, kan eldrerådene sende en annen representant. Vi ber da om at det gis beskjed om dette, slik at deltakerlisten blir korrekt. Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene. Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive kommuner. Konferanseavgift: Helpensjon m/overnatting og middag dag 1 kr 1850,- Dagpakke 2 dager u/middag kr 830,- Dagpakke 2 dager m/middag dag 1 kr 1225,- Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. Vedlagt følger skjema for påmelding og ber om at det oppgis fullstendig fakturaadresse og eventuelt ref.nr/ressursnr. Bindene påmelding innen: 7. september 2015 til: eller pr.post: Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet i Troms, postboks 6600, 9296 Tromsø Det kan komme endringer i programmet, nytt program vil da bli ettersendt. Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med: Line Samuelsen, sekretær for fylkeseldrerådet, tlf Fylkeseldrerådet håper at så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt! Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

18 2 Med vennlig hilsen Inge Hyld Leder Line Samuelsen Sekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

19 3 PÅMELDINGSSKJEMA TIL ELDRERÅDSKONFERANSEN 29. OG 30. SEPTEMBER 2015 PÅ SCANDIC HARSTAD Eldrerådet i:...fakturaadresse:.. Navn/Funksjon Tlf./mobil Fullpensjon m/overnatting Dagpakke u/middag Dagpakke m/middag Dato: underskrift: Påmeldingen sendes pr. e.post til: eller pr. post Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet i Troms, Postboks 6600, 9296 Tromsø Er det behov for ytterlig informasjon ta kontakt med: Line Samuelsen, sekretær i fylkeseldrerådet, e.post: tlf Bindende påmeldingen innen: 7. september Med vennlig hilsen Line Samuelsen sekretær

20 4 Eldrerådskonferansen og 30. september Scandic Harstad Tirsdag 29. september Innsjekk, registrering, kaffe, velkommen Kommunesammenslåing hvilken virkning kan det få for den lokale eldreomsorgen v/ks Anledning til spørsmål Lunsj Medisinske behov ved akutt skade og sykdom hos eldre. «Kva veit vi og kva trur vi?» v/overlege Torgeir Engstad Anledning til spørsmål Resultater fra Eldresikkerhetsprosjektet v/1. amanuensis HIH Grete Hagebakken Kaffe m/frukt Hvordan får eldrerådene mer innflytelse på politikerne? v/leder i Harstad eldreråd, Ivar Østberg Anledning til spørsmål 1800 Innlevering av uttalelser/resolusjoner 1930 Middag, kaffe.

21 5 Onsdag 30. september Aktuelt tema om Sikker Senior v/kees Jan ver Hage fra Norsafety Samtale/spørsmål Kaffe, kaker og utsjekking Dette opptar oss. De lokale eldrerådene har ordet. Vedtak av innleverte resolusjoner Avslutning ved fylkeseldrerådets leder 1330 Lunsj. Avreise.

22 Program for Eldrerådskonferansen september Scandic Harstad Tirsdag 29. september Innsjekk, registrering, kaffe, velkommen Kommunesammenslåing hvilken virkning kan det få for den lokale eldreomsorgen v/representant fra KS Anledning til spørsmål Lunsj Medisinske behov ved akutt skade og sykdom hos eldre. «Kva veit vi og kva trur vi?» v/overlege Torgeir Engstad Anledning til spørsmål Resultater fra Eldresikkerhetsprosjektet v/1. amanuensis HIH Grete Hagebakken Kaffe m/frukt Tema om Sikker Senoir v/kees Jan Verhage fra Norsafety Samtale/spørsmål 1800 Innlevering av uttalelser/resolusjoner 1930 Middag, kaffe. Hilsningstale v/ordføreren i Harstad Marianne Bremnes

23 Onsdag 30. september Dette opptar oss. De lokale eldrerådene har ordet. Vedtak av uttalelser/resolusjoner Hvordan får eldrerådene mer innflytelse på politikerne? v/ leder i Harstad Eldreråd Ivar Østberg Anledning til spørsmål Kaffe, kaker og utsjekking Aktuelt fra Statens Seniorråd v/leder Wenche Frogn Sellæg. Anledning til spørsmål. Avslutning ved fylkeseldrerådets leder 1330 Lunsj. Avreise.

24 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/10453_fix.html Side 1 av Fra: Hanne M Dato: :15:04 Til: Kommunene i Troms (alle 24) Tittel: Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede Vedlagt følger årsmelding fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms som ble tatt til orientering under fylkestingssamlingen i juni Videresendes de kommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne/ folkehelse. Med vennlig hilsen Hanne Andersen Sekretær FFF

25 Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms ÅRSMELDING 2014

26 Formål Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå og kommuner, samt andre offentlige institusjoner og instanser. Fylkesrådet for funksjonshemmede arbeider for å nå målet om full likestilling og deltakelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonssvakheter. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelse er et av flere redskap rådet bruker i sitt arbeid. Sammensetning Fylkesrådet for funksjonshemmede består av 7 medlemmer, derav 2 politisk oppnevnte representanter, 3 brukerrepresentanter og 2 representanter fra Troms fylkes administrasjon. Rådet har også en minimal sekretærressurs fra fylkets administrasjon. Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget og følger den fylkeskommunale valgperioden. For valgperioden har rådet følgende sammensetning: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Hanne CS Iversen, FrP, vararepresentant Eva Ottesen, AP Steffen Jakobsen, AP, vararepresentant Noralf Leitring, SP Jermund Prestbakmo, FFO, vararepresentant Herbjørn Henriksen, FFO Mildrid Pedersen, FFO, vararepresentant Randi Nilsen, FFO Hanna Borch Johansen, SAFO vararepresentant Svanhild Solheim, SAFO Arne Meyer, bygg og eiendom, vararepresentant Asle Pettersen Bygg/eiendom Britt Cristine Mathisen, samferdsel, vararepresentant Claudia Pedersen-Ibarra Primo 2014 fratrådte Hugo Salomonsen som rådets leder da Trond Agnar Eilifsen kom tilbake etter permisjon. Høsten 2014 fikk Trond Agnar Eilifsen fritak for sitt verv som leder og medlem av rådet, og fylkestinget valgte i sak 56/14 Hanne CS Iversen som rådets leder, mens nytt medlem og nestleder ble Steffen Jakobsen. Leder av Servicekontoret for funksjonshemmede, Karl Idar Nysted, har tale- og forslagsrett i rådet dersom han skulle møte. Arbeidsutvalg I sak 2/12 ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av : Leder Hanne CS Iversen Medlem Jermund Prestbakmo, FFO Medlem Hanna Borch Johansen, SAFO Observatør Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede Sekretæren deltar på arbeidsutvalgets møter Arbeidsutvalget har i 2014 vært et sovende organ da man har valgt å involvere hele rådet

27 gjennom arbeid via mail og telefon. Om rådets arbeid Fylkesråd for funksjonshemmede arbeider etter reglement vedtatt av fylkestinget, sosial og helsedepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede og regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Prioriterte områder for rådets arbeid i året har vært oppfølging av de kommunale rådene og universell utforming, da spesielt i fylkeskommunale anlegg og bygg. Rådet vil gjennom årsmeldingen uttrykke sin bekymring for at flere kommuner i Troms ikke ser ut til å ha tatt inn over seg viktigheten av å ha fungerende kommunale råd for funksjonshemmede (eventuelt brukerråd med samme oppgave). Rådet har ved leder og sekretær gjentatte ganger kontaktet kommuner der man ikke finner kontaktinformasjon for dette organet, men ikke fått tilbakemelding. I tillegg ser man at informasjons sendt til kommunenes postmottak ikke videresendes til de kommunale rådene, samt at mange av de fungerende rådenes arbeid hemmes av ressursmangel. Fylkesrådet for funksjonshemmede vil gjennom årsmeldingen understreke at lovens intensjon i så måte ikke følges av flere kommuner i Troms. Rådets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet utøves i stor grad gjennom administrasjonens representanter som legger frem og informerer om fylkets prosjekter innen bygg, eiendom og samferdsel. Rådet vil henstille til Fylkesråd, Fylkesting og administrasjon om å i større grad benytte rådet i behandling av saker. I løpet av 2014 har ikke rådet mottatt en eneste sak til uttalelse fra Fylkesråd, Fylkesting eller fylkets administrasjon, men selv vært nødt til å hente frem aktuelle saker. Dette gjør at eventuelle innspill vil komme for sent til å kunne påvirke saksbehandlingen, noe som igjen fører til at lovens intensjon heller ikke følges på fylkeskommunalt nivå. Konferanser, møter og seminarer Fylkesrådet for funksjonshemmede avholdt 4 møter, og behandlet 23 saker i Rådet arrangerte konferanse for de kommunale rådene i Troms fylke den 06.november 2014 på Clarion Hotel With i Tromsø. Tilbakemeldingene var meget gode, og etter ønske vil rådet ta sikte på å arrangere halvårlige konferanser fra og med Rådet deltok med tre representanter på Landskonferansen for fylkeskommunale råd i Kristiansand august Politisk oppnevnt representant, brukerrepresentant og administrativ representant.

28 Rådet deltok på tilgjengelighetskonferanse i regi sentrale forbud arrangert i Berlin med en representant. Rådet deltok på studietur til Bilbao i regi av Kommunenes Sentralforbund med en representant, den eneste fra Nord-Norge. Fylkesrådet for funksjonshemmede var vertskap for NordNorsken 2014, en samling av de tre fylkeskommunale rådene i Nord-Norge. Denne ble flyttet til januar 2015 med bakgrunn i hyppige lederbytter i 2014, og derav meget kort planleggingstid. Avslutningsvis Fylkesrådet for funksjonshemmede vil fremover øke sin aktivitet gradvis, og anser arbeidet som utføres i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som en mal. Vi vil fortsette arbeidet med å bedre kontakten mellom de kommunale rådene, samt innhente informasjon fra disse. Også i 2015 vil vi avholde møter ute i regionene, samt invitere til fylkessamling to ganger i Tromsø. For å få dette til er rådet avhengig av økt interesse fra alle nivåer i Troms fylkeskommune, de mange kommunene og andre instanser. Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer.

29 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/11813_fix.html Side 1 av Fra: Bjørn, Inga Margrethe Dato: :38:24 Til: Post Kafjord; Post Lyngen; Post Storfjord Kopi: Karlsen, Inga; Kåre Eriksen Tittel: Ønske om møte med kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjor og eldrerådene i de kommunene Sametingets eldreråd skal ha møte i Manndalen i Kåfjord oktober Møtet skal være på Senter for nordlige folk i Manndalen. I den forbindelse er det et ønske fra oss om å møte representanter fra noen kommuner i Nord-Troms, og inviterer representanter fra kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord til møtet. Sametingets eldreråd er et politisk valgt organ for Sametingsrådet, og består av fem medlemmer, som kommer fra Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag. Leder for Sametingets eldreråd er Inga Karlsen fra Tysfjord og nestleder er Kåre Eriksen fra Storfjord. Eldrerådet avholder sine møter på forskjellige steder i landet, og i forbindelse med styremøtene har vi møter med bl.a. kommuner, eldrerådene og avlegger besøk på en institusjon for eldre, for eksempel et aktivitetssenter e.l. Sametingets eldreråd ønsker å møte ledelsen i kommunene, og eventuelt andre, og de kommunale eldrerådene i Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Vi ønsker å informere litt om vårt arbeid og få dialog med kommunen om samiske eldres situasjon i kommunen og de utfordringer samiske eldre har. Vi skal også ha møter med andre eksterne samarbeidsparter, så for oss hadde 6. oktober fra kl eller senere passa best, men vi kan også ha møte den Hvis det er noen spørsmål kan dere ringe undertegnede eller eldrerådets leder Inga Karlsen, eller nestleder Kåre Eriksen, eller sende mail til Sametinget. Mvh Inga Margrethe Eira Bjørn, sekretær for eldrerådet. SÁMEDIGGI SAMETINGET Inga Margrethe Eira Bjørn Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver Deavvašvuohta ja sosiala/helse og sosial Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Kárášjohka telefuvdna:

30 /5/3o677'. C41fl oil fcie/c Kåfjord kommune Råd for funksjonshemmede 9146 OLDERDALEN 3. september 2015 Melding om oppstart og planprogram for reguleringsplan for Fossen, deler av fylkesveg 332 og sti langs Manndalselva, Kåfjord kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsarbeid for Fossen-området, fylkesveg 332 og sti langs Manndalselva. Fossen-området. Foruten de offentlige tjenestetilbudene benyttes området både av idrettslaget og Riddu-Riddu festivalen. Også motorcrossklubben ønsker å etablere seg i området. Det er behov for nærmere avklaring om framtidig arealbruk. Fylkesveg 332. I arbeidet vil det gis en vurdering av forhold som kan bedre trafikksikkerheten langs fylkesveg 332. Dette gjelder både strekningen gjennom planområdet og strekningen sør for Fossen (traseen på tvers av dalen som knyttes mot fylkesveg 331). Tursti langs Manndalselva. I arbeidet vil det gis en vurdering om hvordan Fossen-området kan bindes sammen med Løkvollområdet med en tursti/gangsti langs Manndalselva. Nærmere opplysninger om planarbeidet framgår av planprogram som finnes på kommunens hjemmeside. Planprogrammet kan ses på kommunehuset og i Coop-butikkene i Olderdalen, Manndalen og Birtavarre. I Manndalen er planprogrammet i tillegg lagt ut på Jokerbutikken og Senter for Nordens folk. Planprogrammet kan også ses på Normannvik/Djupvik Samvirkelag og på Lyngmo Handel, Normannvik. Merknader til planprogrammet rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia, 9143 Skibotn eller sho un hotmail.com, innen 19. oktober Kontakt Steinar Høgtun på tlf for nærmere spørsmål eller kommentarer. Kontaktperson i Kåfjord kommune er Gunn Andersen, tlf Med hilsen C:P717~~/ Høgtuns Plankontor S Steinar Høgtun

31 Kopi til: Fossen barnehage Manndalen skole Manndalen ungdoms- og idrettslag Riddu-riddu administrasjon Kåfjord kommune, barnas representant i plansaker Kåfjord kommune, eldres representant i plansaker Manndalen Jeger- og fiskeforening v/arnt Fossli Olderdalen Grendelag Birtavarre Grendelag Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendelag Djupvik Grendelag Nordmannvik Grendelag Nordmannvik 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9146 OLDERDALEN 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9147 BIRTAVARRE 9144 SAMUELSBERG 9146 OLDERDALEN 9146 OLDERDALEN I tillegg har følgende blitt tilskrevet: Fylkesmannen i Troms Troms fylkeskommune Sametinget Statens vegvesen Norges vassdrags- og energidir. Direktoratet for mineralforvaltning Nordreisa kommune Storfjord kommune Postboks 6105 Postboks 6600 Åvjovargeaidn 50 Postboks 1403 Kongens gt Postboks 3021 Lade Sentrum 17 Hatteng 9291 TROMSØ 9296 TROMSØ 9730 KARASJOK 8002 BODØ 8514 NARVIK 7441 TRONDHEIM 9151 STORSLETT 9048 OTEREN

32 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/12410_fix.html Side 1 av Fra: Ina Dato: :46:00 Til: Olga Nilsen Tittel: FW: Eldredagen 2015 From: Ina Engvoll Sent: Monday, September 07, :52 AM To: Olga Nilsen Subject: Eldredagen 2015 Vedlagt følger forslag for eldredagen fra Bergen;) Skal Kåfjord markere denne? Setter denne som referatsak til møte i Kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Ha en fin dag Mvh Ina Engvoll sekretær Tlf Epost:

33

34

35

36

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Rådet for funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.11.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helfrid Mathisen Møteprotokoll Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Wiik Medlem FRP

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Wiik Medlem FRP VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Oddbjørg Kalla Elvevold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00 11:15 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar M Wahlgren Leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den 10.11.2014 kl. 10:00-13:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den 10.11.2014 kl. 10:00-13:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 10.11.2014 kl. 10:00-13:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Trollvik skole Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009 U.off. st fold Årsberetning 2008 Innledning Eldrerådet er et lovpålagt råd som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etter at "Lov om eldreråd"

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: møterom 4, Storfjord Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Ørnebakk Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet (under trappa) på Lyngstynet, Lyngseidet Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 28.10.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 09:00-09:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder AP Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapet, Rådhuset Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2012 Tid: 12:00 Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Solheim Leder SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Solheim Leder SP Kvæfjord kommune Møtebok Utvalg: Kvæfjord Eldreråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 07.10.2015 Tid: 09:30-13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Solheim Leder SP Liv

Detaljer

Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015. Dato: 4.4.2011

Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015. Dato: 4.4.2011 NORD-TKiNDLLAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Ingrunn Amdahl Saksnr.: 11/00250-2 Arkiv: 015 Dato: 4.4.2011 Kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag, Kongensgt. 41, 7713 Steinkjer

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen

MØTEBOK. Kommunestyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Harald Fagerli. Henning Knutsen Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.02.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderpartis liste: Bjørn

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 09:00-13.40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 12.4.2011, Fredrikstad rådhus, Nyggardsgt. 16, rom Hauge Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 10:45 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5

Detaljer