Kommunedelplan Østgreina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Østgreina"

Transkript

1 Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Planbeskrivelse Utkast

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn, hensikt med planen Planprosessen... 3 Organisering... 3 Medvirkning... 3 Prosess og fremdrift Planstatus og rammebetingelser... 4 Regionale/nasjonale planer som har gitt føringer for kommunedelplanen:... 4 Kommmuneplan ( )... 4 Andre føringer... 5 Eksisterende arealplaner Beskrivelse av planområdet... 7 Generelt... 7 Kjøreadkomst Kollektivtilbud i området rafikksikkerhet- gangveger Sosial infrastruktur eknisk infrastruktur Energiforsyning Beskrivelse av planforslaget Arealformål som inngår i planforslaget: Planforslag, endringer i arealformål Planforslag/innspill tatt ut eller endret Virkninger av planforslaget Konsekvensutredning P l a n b e s k r i v e l s e Side 1

3 1. Bakgrunn, hensikt med planen Bakgrunnen for egen kommunedelplan for området er de føringer som ligger i kommuneplanen for som forutsetter at det utarbeides egen arealplan for området Østgreina. Blant kommunedelplanens målsettinger er ønsket om å legge til rette for fortsatt og økt aktivitet i Hurdal skisenter. Skisenteret representerer et svært viktig aktivitetstilbud for Hurdals innbyggere. Skianlegget benyttes av folk fra hele regionen, men er spesielt mye besøkt av folk fra de nærmeste kommunene sør for Hurdal. I og med at kommunen er del av en region som betegnes som den raskest voksende i landet, vil det være av stor betydning å beholde og utvikle et aktivitetstilbud som skisenteret. Gjennom kommunens planstrategi har Hurdal lagt opp til å konsentrere områder for byggeformål til noen få utvalget steder, blant annet i tråd med de gjeldende rikspolitiske retningslinjer om knutepunktsatsing og fortetting. Dette gjelder også for utvikling av områder til hyttebygging. Samtidig ønsker en for eventuelle nye hytteområder å legge vekt på Hurdals naturlige fortrinn, både vinterstid og sommerstid. Sommerstid er det områder ved Hurdalssjøen som er attraktivt for sommeraktiviteter, og av den grunn ble det i kommuneplanen avsatt område for hytteutbygging ved Bogen på Østsiden av Hurdalssjøen. Om vinteren er Østgreina et attraktivt vinteridrettssted med skisenter og tilgang til et stort nett av skiløyper. Det er derfor naturlig at en vesentlig del av fremtidig hyttebygging for vinterturisme skal skje i dette området. Men Østgreina vil også være attraktivt som helårsdestinasjon med utallige turstier, sykkelveger og rike muligheter for det enkle friluftsliv. Grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) ønsker sammen med andre grunneiere å legge til rette for hytteutbygging i et område like nord for skisenteret. Planinnspillet til MEV innebærer den største endringen av arealbruk innenfor området til kommunedelplanen. Eier av skisenteret vil utvikle tilbudet for overnatting med leiligheter og hytter inne ved skisenterområdet i tillegg til å utvikle selve skianlegget videre. Hanskollen Hotell er også et vesentlig objekt i området. Kommunedelplanen har som mål å skape gode arealmessige rammer for at området ved Hanskollen Hotell kan utvikles og bli en sterk støttespiller for skisenteret og annen aktivitet i Hurdal. Hurdal er oppdelt i flere grender som Østgreina. Kommuneplanen har en målsetting om at det fortsatt skal være liv i disse grendene. Disse miljøene er en vesentlig del av Hurdals landskap og karakter og gjør bygda attraktiv for både for innbyggerne og tilreisende. Man er helt avhengig av at folk bor der og skjøtter landskapet, noe som hovedsakelig skjer gjennom et aktivt landbruk. Kommunedelplanen skal også ta hensyn til P l a n b e s k r i v e l s e Side 2

4 landbruksinteressene i området og sikre mulighetene for fortsatt drift av skog, jord og husdyr. 2.Planprosessen Organisering Hurdal kommune er tiltakshaver for kommunedelplanen. Etter PBL 9-1 er det kommunestyret som er ansvarlig for ledningen av all kommuneplanlegging og som styrer planarbeidet. Det er administrasjonen ved rådmannen som står for utarbeiding av saksmateriale og har hatt den daglige prosesstyringen. Administrasjonen har produsert det vesentligste av planmaterialet. Som del av planarbeidet er det utført konsekvensutredninger på en rekke temaer. Grunnlaget for enkelte av disse utredingene ble satt bort til eksterne konsulenter, herunder trafikkanalyse og miljøutredning. Selve sluttvurderingen av konsekvensvurderingene, vektingen av resultatene av disse opp mot ønsket arealformål, har administrasjonen utført. Gjennom planprosessen har administrasjonen gjennomført planforum. Møtene har vært til god hjelp under arbeidet med planen. Medvirkning De største grunneierne i området ble kontaktet av kommunen på et tidlig tidspunkt blant annet for å presentere de ønsker kommunen har for utviklingen av området i fremtida samt for at grunneierne selv kunne gi innspill. Det har også vært viktig for kommunen å få grunneierne i området til å samarbeide om eventuelle arealplaner. Her har grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS tatt initiativ til et samarbeid med grunneiere som er involvert i deres planer i området. Kommunen har gjennomført to åpne møter om kommunedelplanen underveis. Ett møte under høringsperioden for planprogrammet og ett når planen ble lagt ut på offentlig høring. Dette for å informere om planprosess og planens målsettinger samt få innspill fra innbyggerne, hyttefolket og andre. P l a n b e s k r i v e l s e Side 3

5 Prosess og fremdrift abellen under viser planprosessen i dens enkelte trinn siden februar Planstatus og rammebetingelser Regionale/nasjonale planer som har gitt føringer for kommunedelplanen: Fylkesdelplan Regional utviklingsplan Romerike Romerike møter fremtida Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer Fylkesdelplan for Reiselivet i Akershus Fylkesdelplan for landbruket i Akershus Regional Agenda 21, fylkesdelplan for miljøvern, inneholder mål og strategier for det 21. århundre Klima og energihandlingspakken Grøntstruktur Romerike rapport/plan fra 2002 Kommmuneplan ( ) Planområdet er i gjeldende kommuneplan lagt ut som område for utarbeiding av egen kommunedelplan. Det meste av arealet innenfor planområdet har formålet LNF, med følgende unntak: Ekralia hyttefelt (reguleringsplan vedtatt i 1969, ferdig utbygd) Melbybråtan hyttefelt (reguleringsplan vedtatt i 2009, utbygging ikke påbegynt) En del av arealet innenfor planområdet har formålet LNF tillatt med spredt boligbygging P l a n b e s k r i v e l s e Side 4

6 (tillatt med inntil 10 enheter i planperioden) Skisenterområdet har formålet eksisterende idrettsanlegg Ett område med eksisterende næringsbebyggelse ved Sørflavegen Strømmen skole har formålet eksisterende bebyggelse og anlegg Strømmen skole er ikke lenger i bruk som skole etter at nytt skole og kulturbygg på Brustad ble tatt i bruk i desember Andre føringer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for verna vassdrag Vannressursloven Universell utforming Naturmangfoldloven (nml) Fra Miljøverndepartementets veileder om nml: Et grunnleggende krav i nml bestemmelser er at alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet ( 8). Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene ( 8-12) legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. 7. Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen som naturmangfoldet blir, eller vil bli, utsatt for ( 10). Kostnadene ved miljøforringelse som vedtaket innebærer, skal bæres av tiltakshaver( 11). Det skal legges vekt på miljøforsvarlige driftsmetoder, teknikker og lokalisering( 12). Vet man lite om virkningene av tiltaket, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i saken ( 9). Vurderingen og omtale av hvordan kunnskapen er vektlagt opp mot andre hensyn skal framgå av beslutningen ( 7). P l a n b e s k r i v e l s e Side 5

7 Eksisterende arealplaner: o KOMMUNEPLAN ( ) o REGULERINGSPLAN EKRALIA (VEDA 1969) o REGULERINGSPLAN MELBYBRÅAN (VEDA 2009) P l a n b e s k r i v e l s e Side 6

8 4. Beskrivelse av planområdet Generelt Området strekker seg fra Hurdal Verk i sør til Steinsjøen i nord. Det består vesentlig av skogarealer med enkelte områder hvor det drives jordbruk. Det er ingen konsentrerte boligfelt innenfor planområde, men spredt bosetting og gårdsbruk. Her er også en god del hytter, delvis spredt i mellom boligene og delvis i hyttefelt. Skisenteret setter preg på landskapet i sør ved Hanskollen med sitt løypenett. Jordbruksarealer i Østgreina I området mellom Melby, ømte og Sør - Flaen ligger mesteparten av jordbruksarealene i Østgreina. Steinsjøvegen, som er hovedferdselsåren i området, svinger seg gjennom disse arealene. På veg fra Haugbrua opp til skisenteret er avkjøringer fra Steinsjøvegen til Sæteråsen og Ødemarksvegen. Steinsjøvegen har status som Fylkesveg (FV 553) frem til Øvre Melby hvor den blir privat. Mellom strømmen skole og Steinsjøvegen går den gamle vegen inn i Østgreina, Ødemarksvegen. Vegen har i dag status som gangveg, adkomstveg for beboerne og landbruksveg. Fra Ødemarksvegen går Rødsrudvegen oppover i lia til ømte og Rødsrud. Området Melby - Ødemark Røsrud er det vesentligste kulturmiljø/gårdsmiljø i planområdet. Her er en relativt godt bevart gårdsbebyggelse og lite annen spredt P l a n b e s k r i v e l s e Side 7

9 bebyggelse. Området er gitt verdien «lokal verdi». Det ligger ingen prioriterte kulturmiljøer av nasjonal eller regional verdi innenfor planområdet. I området drives det både småvilt og storviltjakt. Det er også et nettverk av veger/stier i planområdet som nyttes av både fastboende, hyttefolk og andre. Blant annet er det en gammel ferdselsveg (kjerkevegen) mellom Hurdal og Feiring i området. I planområdet ligger det en god del hytter. Langs Steinsjøvegen ligger Melby hyttefelt og «Røbekken» som består av en rekke hytter langs vegen. I Ekralia rett øst for Harstad ligger Ekralia hyttefelt som er et av de to regulerte hyttefeltene i planområdet. Det andre Melby hyttefelt, ikke regulert Ekralia hyttefelt, regulert 1969 Hytter vest for Kleivtjenn, ikke regulert Hytteområde ved ømte - sør i planområdet, ikke regulert regulerte hyttefeltet er Melbybråtan som er ferdig regulert men ennå ikke utbygd. Det ligger også flere hytter ved Røsrud, sør av skisenteret. P l a n b e s k r i v e l s e Side 8

10 Hytter langs Steinsjøvegen, ikke regulert. Skisenteret har i dag to større traseer i sør fra Hanskollen ned forbi Røsrud. Det går også flere løyper fra Hanskollen mot nord som samles nede ved Hanskollen hotell. Mellom Steinsjøvegen og Sæteråsvegen er det en mindre barnebakke. Her har også skisenteret parkeringsarealer. Hurdal Skisenter, dagens løypenett P l a n b e s k r i v e l s e Side 9

11 Nederst i skisenteret ligger Hanskollen hotell. Det består av hotell og leiligheter. Alle løypene med unntak av de to store bakkene i sør samles her. Løypa videre ned til varmestua nede ved Steinsjøvegen går ved siden av veien opp til hotellet. Hanskollen hotell i forgrunnen. Hotellet ligger svært sentralt til i skisenteret med løypa rett bak hotellet. Kjøreadkomst Fra E6 via Østsidevegen FV 180 eller Vestsidevegn FV 120 til Hurdal org. Videre på FV 553 fra Hurdal org til Østgreina. Fra Skreia via orsætervegen, videre langs Steinsjøvegen eller Rognlivegen, eller via Vesteråsevegen/Høversjøvegen. Internt i planområdet er Steinsjøvegen hovedatkomst. På Ødemarksvegen som tar av fra FV 553 ved Strømmen skole er kun kjøring til eiendommen tillatt. I tillegg fungerer Ødemarksvegen som gangveg. Ødemarksvegen tar også av fra FV 553 ved skisenteret. Røsrudvegen er knyttet til Ødemarksvegen og er adkomst for området Røsrud og ømte. Kollektivtilbud i området Det er tilgang på buss til Gardermoen (Jessheim) 5 ganger i døgnet med returtilbud 4 ganger i døgnet. Kun ett aktuelt stoppested for bussen i planområdet, ved Hurdal Verk. I tillegg er det mulighet for bestillingstransport til Eidsvoll på tirsdager og fredager. P l a n b e s k r i v e l s e Side 10

12 rafikksikkerhet- gangveger Det er gangveg fra Hurdal Verk til Strømmen skole langs FV 553. Deretter fortsetter gangvegen langs Ødemarksvegen oppover til skisenteret. Sosial infrastruktur Alle barna i området har tilgang på barne og ungdomsskole i Hurdal sentrum, ved Hurdal skole og kultursenter, ca 2,2 km sør for Hurdal Verk. På skolen er mye av bygdas kulturtilbud samlet som kino, musikk, teater osv.. I tillegg ligger også idrettshallen og fotballbaner ved Hurdal skole og kultursenter. ilbudet innenfor planområdet for barn og unge er hovedsakelig knyttet til skisenteret, jakt og fiske samt det enkle friluftsliv. Nærmeste barnehage for barna bosatt i planområdet er Hurdal Læringsverksted i Hurdal sentrum. eknisk infrastruktur Vannforsyningen for området er delvis offentlig og delvis privat. Hurdal kommunes hovedvannkilde er Rødtjennet med vannbasseng rett nord for skisenteret. Mange er påkoblet det offentlige vannettet, mens andre har egen brønn. Når det gjelder avløp stopper det offentlige avløpsnettet ved Strømmen skole. For resten av planområdet er det kun private spredte avløp. Energiforsyning Det går kraftledning i luft i planområdet. Fra skisentret går ledningen vesentlig langs Steinsjøvegen. Det er også strøm til Ekralia hyttefelt via Harstad. P l a n b e s k r i v e l s e Side 11

13 6. Beskrivelse av planforslaget Arealformål som inngår i planforslaget: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Næringsbebyggelse Idrettsanlegg Landbruk, natur og fritid a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næring b) areal for spredt boligbebyggelse Hensynssoner: Pbl 11-8 a) Faresoner Sikringssone for kraftledning i luft/bakke. Hensynssone flomfare Pbl c) Naturmiljø Sone elv varig vern mot tekniske inngrep etter verneplan III for vassdrag Naturtyper og viltområder - sone med tiltak ikke tillatt/tiltak tillatt med nærmere beskrivelse i egne bestemmelser/retningslinjer for miljøfiguren. PBL c) Kulturmiljøer Gammel ferdselsveg/sti Planforslag, endringer i arealformål Planforslaget innebærer følgende forslag til endret arealformål innenfor området (feltkode finner man igjen på plankartet): Bebyggelse og anlegg ( 11-7, pkt. 1) AREALER FOR UVIDELSE/UVIKLING AV SKISENERE, FELKODE: BIA -1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG IDRESANLEGG) Skisenteret ønsker å utvide sine løypetraseer, både sør og østover mot Minneåsen og nord for Hanskollen hotell. I tillegg skal det være muligheter for å bygge ut annen infrastruktur/bygg i forbindelse med skianlegget. P l a n b e s k r i v e l s e Side 12

14 SKISENER, FELKODE BIA-2 (BYGG OG ANLEGG UNDERFORMÅL IDRESANLEGG) Arealene mellom Steinsjøvegen og Sæteråsvegen samt et område nord for dagens arealer for skisenter ønsker man å utvikle videre. De arealer som ikke vil inngå i parkeringsarealer kan drives som kombinert arealformål med landbruk om sommeren og skibakke/heistrase for skisenteret om vinteren. HANSKOLLEN HOELL, FELKODE BF-1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Arealformålet «bebyggelse og anlegg - fritids og turistformål» vil gi hotellet muligheter for å utvikle et produkt som er tilpasset markedet med service/tjenester for turisme etc.. Det er også viktig at formålene for arealene ved skisenteret (formål idrettsanlegg) og Hanskollen hotell er fleksible i forhold til hverandre da dette vil gjøre det enklere å samarbeide over eiendomsgrensene. Gjennom de foreslåtte arealformålene for begge områdene ligger det til rette for det. OMRÅDE FOR HYER, LEILIGHEER, FELKODE BF 2 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Eier av skisenteret ønsker å utvikle et område med utleieleiligheter. Disse arealene må ses i sammenheng med skisenteret med de fasiliteter som naturlig tilkommer et slikt område og Hanskollen hotell. OMRÅDE FOR HYER, LEILIGHEER, FELKODE BF 3 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Eier av skisenteret ønsker å utvikle et område med fritidsbebyggelse. MEV OG ANDRE GRUNNEIERE, AREAL FOR UBYGGING AV FRIIDSBEBYGGELSE, FELKODE: BFR -1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDSBEBYGGELSE)) Innspillet tar utgangspunkt i det som forelå fra grunneier MEV ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel (2010). Innspillet denne gangen er noe større i areal og inkluderer flere grunneiere. Innenfor dette arealet er det også synliggjort de områder grunneier vil ha liggende som landbruk, natur - og fritid i endelig planforslag (lysegrønt). BOLIGOMRÅDE VED SRØMMEN SKOLE, FELKODE: B -1 (Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse) Etter innspill fra grunneier avsettes arealer til boligformål nord for Strømmen skole. P l a n b e s k r i v e l s e Side 13

15 NÆRINGSOMRÅDE VED SEINSJØVEGEN/SÆERÅSVEGEN, FELKODE BN-1: (BEBYGGELSE og anlegg næringsbebyggelse) Innspill fra grunneier om et areal med eksisterende næringsformål. På arealet er det drevet med blant annet oppsetting av laftebygg. Beliggende nært inntil et utbyggingsområde kan dette være arealer det kan bli behov for innenfor planområdet. HYEOMRÅDE VED BERGVAN, FELKODE BFR-2 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - FRIIDSBEBYGGELSE Utvidelse av et område med hytter ved Bergvatn. Det eksisterende området for hytter har ligget inne med formål LNF a). Utvidelsen av hytteområdet i dette området er i henhold til strategier for hytteutbygging i Hurdal vedtatt i gjeldende kommuneplan. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 11-7, nr. 2) AREALER FOR PARKERING MELLOM SEINSJØVEGEN OG SÆERÅSVEGEN, FELKODE SPA-1 (samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur veg). Arealene drives i dag som kombinert areal mellom jordbruk og skisenterparkering. Markdekke på jordene er ikke egnet for biler og busser når snøen tiner og telen løsner, og skisenteret har behov for permanent dekke egnet for parkering hele året. Hensynssoner (hjemmel og nummerering følger av PBL 11-8) a1) Sikringssone for drikkevann a2) Støysone vegtrafikkstøy, Rød og gul sone, over 55 Lden (jf ) a3) Fare-/ miljøsone - kraftlinje, elektromagnetisk stråling. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde P l a n b e s k r i v e l s e Side 14

16 7. Planforslag/innspill tatt ut eller endret Innspill fra Paul Johan Moltzau, planprogrammets arealinspill nr. 6 Innspillet innebar ønske om et areal med formålet boligbebyggelse og et areal med formål fritidsbebyggelse. Området disse to arealene ligger i har i dag status som LNF b, areal for spredt boligbebyggelse. Det gjeldende arealformålet er i henhold til grunneiers interesser og planer for området. Innspillet tas derfor ut og gjeldende arealformål videreføres i kommunedelplanen. Innspill fra Alf Erik Solberg, planprogrammets innspill nr. 5 Innspillet innebar ønske om et areal med formålet boligbebyggelse og et areal med formål næringsbebyggelse. Området disse to arealene ligger i har i dag status som LNF b, areal for spredt boligbebyggelse. På arealet grunneier ønsker å legge inn boligtomter er gjeldende arealformål i henhold til grunneiers interesser og planer for området. Innspillet om å legge inn formål boligbebyggelse tas derfor ut og gjeldende arealformål videreføres i kommunedelplanen. Endringene av innspillet er gjort i samråd med grunneier. Innspillet om å gi et areal formålet næringsbebyggelse legges inn i planforslaget. Innspill fra Anders Opperud, planprogrammets arealinnspill nr. 4. Grunneier spilte her inn områder ved Strømmen skole, et areal på hver side av skolen. De var ønsket lagt inn som nye arealer med formål boligbebyggelse. Etter drøfting med kommunen om planene for området, planene for Strømmen skole osv., kom grunneier i samråd med kommunen frem til en endring av innspillet. Innspillet sør for Ødemarksvegen (veien opp til Strømmen skole) tas ut av planforslaget. Innspillet nord for Strømmen skole utvides noe slik at arronderingen av det nye arealet for boligbebyggelse er på linje med østre eiendomsgrense for Strømmen skole. 8. Virkninger av planforslaget Her beskrives og vurderes virkninger av gjennomføring av planen. Det skal redegjøres for oppfølging av kravene i kap. II i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. P l a n b e s k r i v e l s e Side 15

17 Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. Det er foretatt en statusgjennomgang med datainnsamling om arter, naturtyper og verneområder. Kunnskapen om naturmangfoldet i og nær tiltaksområdet er beskrevet i egen miljøutredningen. Eventuelle konsekvenser av tiltaket er vurdert for de ulike deltemaer. Det foreligger mye relevant data om naturtyper og arter, med god detaljgrad og mye er relativt nytt. Behovet for oppfølgende feltarbeid ble vurdert under arbeidet med miljøutredningen. Man kom til at dette ikke var nødvendig da den foreliggende kunnskapen om naturmangfoldet er tilstrekkelig for å kunne si noe om konsekvensene av planlagte tiltak for de ulike naturtema. 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok er behovet for bruk av føre var - prinsippet ikke til stede. 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Selv om det her er snakk om et større tiltak med vesentlig planer om utbygging i skog/naturområder skal ikke utbyggingen kunne føre til negative følger for økosystemet. Konsekvensutredningen inneholder en rekke anbefalinger for avbøtende tiltak i området med bakgrunn i de registrerte forekomster. Disse anbefalinger skal være tilstrekkelige for å unngå unødig belastning på enkelte arter og for artene totalt i området. 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) iltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. P l a n b e s k r i v e l s e Side 16

18 Det forutsettes at tiltakshaver dekker de nødvendige kostnader til utbedringer o.l. hvis tiltaket skulle vise seg å ha negative følger for naturmangfoldet. 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det er svært viktig at man i anleggsfasen unngår å få unødig avrenning av masse fra utbyggingsområdet til vannveier/bekker i området. Særlig viktig er det å unngå avrenning til Røtjernsbekken som kan ha god vannføring i perioder. Hvis en i byggefasen må bygge midlertidige anleggsveier skal disse fjernes så raskt som mulig etter at behovet for veien opphører. P l a n b e s k r i v e l s e Side 17

19 8. Konsekvensutredning Konsekvensutredningen er et eget dokument som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Her følger et utdrag av konsekvensutredningen med konklusjonene for de enkelte tema. ema Landbruk og jordvern Natur (miljø, vilt osv.) Vannforurensning Geologi Landskap Kulturminner, kulturmiljø Vurdering av konsekvensen av tiltaket for temaet iltaket vil i noen grad være negativt for ressursen og utnyttelsen av det i området iltaket vil i stor grad forringe kvaliteten på eller redusere mangfoldet av prioriterte naturtyper iltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomst av arter eller ødelegge deres levevilkår iltaket vil bryte viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger iltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet iltaket vil stort sett ikke endre forekomstens omfang og/eller kvalitet iltaket vil stedvis være dårlig tilpasset eller forankret til landskapets/stedets form og elementer iltaket vil være middels negativt i forhold til forvaltning av kulturminne/gårdsmiljø iltaket vil bety lite/intet i forhold til forvaltning av kulturmiljø Konsekvensgrad Middels negativ (-- ) Stor negativ (---) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) Liten negativ (-) Middels negativ (-- ) rafikk Kommer i endelig planforslag Barn og unges iltaket vil bedre bruksmulighetene for området interesser iltaket vil gjøre området mer attraktivt iltaket vil øke områdets identitetsskapende betydning Folkehelse iltaket vil bedre bruksmulighetene for området iltaket vil i noen grad redusere barrierer mellom viktige målpunkter iltaket vil gjøre området mer attraktivt iltaket vil øke områdets identitetsskapende betydning Samfunnssikkerhet Mulig økt behov for tjenester innenfor helse, brann - og redningstjeneste Mulig økt risiko for mer kriminalitet Middels positiv (++) Liten positiv (+) Liten negativ (-) P l a n b e s k r i v e l s e Side 18

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Planbeskrivelse Planforslag, 1. gangs høring WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn, hensikt med planen... 2

Detaljer

Planprogram med konsekvensutredninger

Planprogram med konsekvensutredninger , Hurdal kommune Planprogram med konsekvensutredninger «Hurdal skal være kjent for opplevelser og aktiviteter tuftet på bygdas naturlige fortrinn. Utarbeiding av egen kommunedelplan for Østgreina er et

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område på eiendommen Breksillan i Fosnes kommune. Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/3022-2 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av tretopphytter i LNF-R område

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet 12.02.2015

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Benedicte Søgnen Bendiksen 26.08.2014 2013/3011-16/97743/2014 EMNE 143 Telefon

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING, FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Arkiv: PLA R96 Arkivsaksnr.: 09/808 Saksbehandler: Hilde Aanes... Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland»

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» «Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» Når er vi gode og når kan vi bli bedre? Dispensasjonssaker LNFr-områder Regulerte områder, og særlig der det er gamle reguleringsplaner Uregulerte områder/

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Kristin Nordli og Espen Fjeldstad Drammen, 22. oktober 2012 Foto: Per Jordhøy Plan- og bygningsloven - nivåene Nasjonale forventninger (2011)

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Prosjektnummer: B54251 Dato: 04. mars 2015 Naturmangfaldlovens føremål

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/169-38 L10 Saksbehandler: Stig Nordli Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Endelig behandling, Forslag

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Etne kommune 04. desember 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens biologiske,

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Strand naustområde i Sandeid Eigendomar: Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Prosjektnummer: B53647 Dato:

Detaljer

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Tysnes kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Områdeplan for Våge sentrum Prosjektnummer: B54002 Dato: 16. januar 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper. Arbeidet gjøres med grunnlag i Det Kongelige Klima- og Miljødepartementet stortingsproposisjon 35 L (2014-15) og endringer

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova. 10. desember 2014 Anette Mokleiv

Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova. 10. desember 2014 Anette Mokleiv Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova 10. desember 2014 Anette Mokleiv 1 Forvaltningslova «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes»,

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven

Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven Vedlegg 06_03_Naturmangfold_02.09.2013 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING BYGDA 2.0, SOSSVIKA Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven Gjennomgang ved Pir II AS Fylkesmannen har i innspill

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

"2 # )(* " ' " ( " 2! 3 & ) & " ( &( ' #2 # ' & & (' " +' "" *" 7 " 6;86756:58 & * ' ' "&0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/ " &' & (/

2 # )(*  '  (  2! 3 & ) &  ( &( ' #2 # ' & & ('  +'  * 7  6;86756:58 & * ' ' &0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/  &' & (/ VEDLEGG 11 Konsekvens: Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Vurdering NML faggruppe

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Lyngørporten 20. september 2012 1 Naturmangfoldloven i planprosesser 20.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as Plankonsulent: P45 Planområde Grønt Vurdering av Naturmangfold Hopsnesveien 48, gnr 41 bnr 973 m.fl Dato: 2.1.2017 Revidert 28.4.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING.

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: SNEVE BOLIGFELT FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 29.08.2012 SNEVE BOLIGFELT 1 DETALREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4, STORSTEINNES INNHOLDSFORTEGNELSE 1) BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET.

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer Generelle retningslinjer Næringsliv Ved vurdering av tiltak i planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 14/2493 DELTAKELSE PÅ HJORTEVILTSEMINAR SØKNAD OM STØTTE FRA VILTFOND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 14/2493 DELTAKELSE PÅ HJORTEVILTSEMINAR SØKNAD OM STØTTE FRA VILTFOND Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer