Kommunedelplan Østgreina

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Østgreina"

Transkript

1 Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Planbeskrivelse Utkast

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn, hensikt med planen Planprosessen... 3 Organisering... 3 Medvirkning... 3 Prosess og fremdrift Planstatus og rammebetingelser... 4 Regionale/nasjonale planer som har gitt føringer for kommunedelplanen:... 4 Kommmuneplan ( )... 4 Andre føringer... 5 Eksisterende arealplaner Beskrivelse av planområdet... 7 Generelt... 7 Kjøreadkomst Kollektivtilbud i området rafikksikkerhet- gangveger Sosial infrastruktur eknisk infrastruktur Energiforsyning Beskrivelse av planforslaget Arealformål som inngår i planforslaget: Planforslag, endringer i arealformål Planforslag/innspill tatt ut eller endret Virkninger av planforslaget Konsekvensutredning P l a n b e s k r i v e l s e Side 1

3 1. Bakgrunn, hensikt med planen Bakgrunnen for egen kommunedelplan for området er de føringer som ligger i kommuneplanen for som forutsetter at det utarbeides egen arealplan for området Østgreina. Blant kommunedelplanens målsettinger er ønsket om å legge til rette for fortsatt og økt aktivitet i Hurdal skisenter. Skisenteret representerer et svært viktig aktivitetstilbud for Hurdals innbyggere. Skianlegget benyttes av folk fra hele regionen, men er spesielt mye besøkt av folk fra de nærmeste kommunene sør for Hurdal. I og med at kommunen er del av en region som betegnes som den raskest voksende i landet, vil det være av stor betydning å beholde og utvikle et aktivitetstilbud som skisenteret. Gjennom kommunens planstrategi har Hurdal lagt opp til å konsentrere områder for byggeformål til noen få utvalget steder, blant annet i tråd med de gjeldende rikspolitiske retningslinjer om knutepunktsatsing og fortetting. Dette gjelder også for utvikling av områder til hyttebygging. Samtidig ønsker en for eventuelle nye hytteområder å legge vekt på Hurdals naturlige fortrinn, både vinterstid og sommerstid. Sommerstid er det områder ved Hurdalssjøen som er attraktivt for sommeraktiviteter, og av den grunn ble det i kommuneplanen avsatt område for hytteutbygging ved Bogen på Østsiden av Hurdalssjøen. Om vinteren er Østgreina et attraktivt vinteridrettssted med skisenter og tilgang til et stort nett av skiløyper. Det er derfor naturlig at en vesentlig del av fremtidig hyttebygging for vinterturisme skal skje i dette området. Men Østgreina vil også være attraktivt som helårsdestinasjon med utallige turstier, sykkelveger og rike muligheter for det enkle friluftsliv. Grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) ønsker sammen med andre grunneiere å legge til rette for hytteutbygging i et område like nord for skisenteret. Planinnspillet til MEV innebærer den største endringen av arealbruk innenfor området til kommunedelplanen. Eier av skisenteret vil utvikle tilbudet for overnatting med leiligheter og hytter inne ved skisenterområdet i tillegg til å utvikle selve skianlegget videre. Hanskollen Hotell er også et vesentlig objekt i området. Kommunedelplanen har som mål å skape gode arealmessige rammer for at området ved Hanskollen Hotell kan utvikles og bli en sterk støttespiller for skisenteret og annen aktivitet i Hurdal. Hurdal er oppdelt i flere grender som Østgreina. Kommuneplanen har en målsetting om at det fortsatt skal være liv i disse grendene. Disse miljøene er en vesentlig del av Hurdals landskap og karakter og gjør bygda attraktiv for både for innbyggerne og tilreisende. Man er helt avhengig av at folk bor der og skjøtter landskapet, noe som hovedsakelig skjer gjennom et aktivt landbruk. Kommunedelplanen skal også ta hensyn til P l a n b e s k r i v e l s e Side 2

4 landbruksinteressene i området og sikre mulighetene for fortsatt drift av skog, jord og husdyr. 2.Planprosessen Organisering Hurdal kommune er tiltakshaver for kommunedelplanen. Etter PBL 9-1 er det kommunestyret som er ansvarlig for ledningen av all kommuneplanlegging og som styrer planarbeidet. Det er administrasjonen ved rådmannen som står for utarbeiding av saksmateriale og har hatt den daglige prosesstyringen. Administrasjonen har produsert det vesentligste av planmaterialet. Som del av planarbeidet er det utført konsekvensutredninger på en rekke temaer. Grunnlaget for enkelte av disse utredingene ble satt bort til eksterne konsulenter, herunder trafikkanalyse og miljøutredning. Selve sluttvurderingen av konsekvensvurderingene, vektingen av resultatene av disse opp mot ønsket arealformål, har administrasjonen utført. Gjennom planprosessen har administrasjonen gjennomført planforum. Møtene har vært til god hjelp under arbeidet med planen. Medvirkning De største grunneierne i området ble kontaktet av kommunen på et tidlig tidspunkt blant annet for å presentere de ønsker kommunen har for utviklingen av området i fremtida samt for at grunneierne selv kunne gi innspill. Det har også vært viktig for kommunen å få grunneierne i området til å samarbeide om eventuelle arealplaner. Her har grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS tatt initiativ til et samarbeid med grunneiere som er involvert i deres planer i området. Kommunen har gjennomført to åpne møter om kommunedelplanen underveis. Ett møte under høringsperioden for planprogrammet og ett når planen ble lagt ut på offentlig høring. Dette for å informere om planprosess og planens målsettinger samt få innspill fra innbyggerne, hyttefolket og andre. P l a n b e s k r i v e l s e Side 3

5 Prosess og fremdrift abellen under viser planprosessen i dens enkelte trinn siden februar Planstatus og rammebetingelser Regionale/nasjonale planer som har gitt føringer for kommunedelplanen: Fylkesdelplan Regional utviklingsplan Romerike Romerike møter fremtida Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer Fylkesdelplan for Reiselivet i Akershus Fylkesdelplan for landbruket i Akershus Regional Agenda 21, fylkesdelplan for miljøvern, inneholder mål og strategier for det 21. århundre Klima og energihandlingspakken Grøntstruktur Romerike rapport/plan fra 2002 Kommmuneplan ( ) Planområdet er i gjeldende kommuneplan lagt ut som område for utarbeiding av egen kommunedelplan. Det meste av arealet innenfor planområdet har formålet LNF, med følgende unntak: Ekralia hyttefelt (reguleringsplan vedtatt i 1969, ferdig utbygd) Melbybråtan hyttefelt (reguleringsplan vedtatt i 2009, utbygging ikke påbegynt) En del av arealet innenfor planområdet har formålet LNF tillatt med spredt boligbygging P l a n b e s k r i v e l s e Side 4

6 (tillatt med inntil 10 enheter i planperioden) Skisenterområdet har formålet eksisterende idrettsanlegg Ett område med eksisterende næringsbebyggelse ved Sørflavegen Strømmen skole har formålet eksisterende bebyggelse og anlegg Strømmen skole er ikke lenger i bruk som skole etter at nytt skole og kulturbygg på Brustad ble tatt i bruk i desember Andre føringer RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for verna vassdrag Vannressursloven Universell utforming Naturmangfoldloven (nml) Fra Miljøverndepartementets veileder om nml: Et grunnleggende krav i nml bestemmelser er at alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan et planlagt tiltak påvirker naturmangfoldet ( 8). Ved vurderingen av om et tiltak skal tillates eller ikke, skal prinsippene ( 8-12) legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvingen, jf. 7. Det skal gjøres en vurdering av den samlede belastningen som naturmangfoldet blir, eller vil bli, utsatt for ( 10). Kostnadene ved miljøforringelse som vedtaket innebærer, skal bæres av tiltakshaver( 11). Det skal legges vekt på miljøforsvarlige driftsmetoder, teknikker og lokalisering( 12). Vet man lite om virkningene av tiltaket, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i saken ( 9). Vurderingen og omtale av hvordan kunnskapen er vektlagt opp mot andre hensyn skal framgå av beslutningen ( 7). P l a n b e s k r i v e l s e Side 5

7 Eksisterende arealplaner: o KOMMUNEPLAN ( ) o REGULERINGSPLAN EKRALIA (VEDA 1969) o REGULERINGSPLAN MELBYBRÅAN (VEDA 2009) P l a n b e s k r i v e l s e Side 6

8 4. Beskrivelse av planområdet Generelt Området strekker seg fra Hurdal Verk i sør til Steinsjøen i nord. Det består vesentlig av skogarealer med enkelte områder hvor det drives jordbruk. Det er ingen konsentrerte boligfelt innenfor planområde, men spredt bosetting og gårdsbruk. Her er også en god del hytter, delvis spredt i mellom boligene og delvis i hyttefelt. Skisenteret setter preg på landskapet i sør ved Hanskollen med sitt løypenett. Jordbruksarealer i Østgreina I området mellom Melby, ømte og Sør - Flaen ligger mesteparten av jordbruksarealene i Østgreina. Steinsjøvegen, som er hovedferdselsåren i området, svinger seg gjennom disse arealene. På veg fra Haugbrua opp til skisenteret er avkjøringer fra Steinsjøvegen til Sæteråsen og Ødemarksvegen. Steinsjøvegen har status som Fylkesveg (FV 553) frem til Øvre Melby hvor den blir privat. Mellom strømmen skole og Steinsjøvegen går den gamle vegen inn i Østgreina, Ødemarksvegen. Vegen har i dag status som gangveg, adkomstveg for beboerne og landbruksveg. Fra Ødemarksvegen går Rødsrudvegen oppover i lia til ømte og Rødsrud. Området Melby - Ødemark Røsrud er det vesentligste kulturmiljø/gårdsmiljø i planområdet. Her er en relativt godt bevart gårdsbebyggelse og lite annen spredt P l a n b e s k r i v e l s e Side 7

9 bebyggelse. Området er gitt verdien «lokal verdi». Det ligger ingen prioriterte kulturmiljøer av nasjonal eller regional verdi innenfor planområdet. I området drives det både småvilt og storviltjakt. Det er også et nettverk av veger/stier i planområdet som nyttes av både fastboende, hyttefolk og andre. Blant annet er det en gammel ferdselsveg (kjerkevegen) mellom Hurdal og Feiring i området. I planområdet ligger det en god del hytter. Langs Steinsjøvegen ligger Melby hyttefelt og «Røbekken» som består av en rekke hytter langs vegen. I Ekralia rett øst for Harstad ligger Ekralia hyttefelt som er et av de to regulerte hyttefeltene i planområdet. Det andre Melby hyttefelt, ikke regulert Ekralia hyttefelt, regulert 1969 Hytter vest for Kleivtjenn, ikke regulert Hytteområde ved ømte - sør i planområdet, ikke regulert regulerte hyttefeltet er Melbybråtan som er ferdig regulert men ennå ikke utbygd. Det ligger også flere hytter ved Røsrud, sør av skisenteret. P l a n b e s k r i v e l s e Side 8

10 Hytter langs Steinsjøvegen, ikke regulert. Skisenteret har i dag to større traseer i sør fra Hanskollen ned forbi Røsrud. Det går også flere løyper fra Hanskollen mot nord som samles nede ved Hanskollen hotell. Mellom Steinsjøvegen og Sæteråsvegen er det en mindre barnebakke. Her har også skisenteret parkeringsarealer. Hurdal Skisenter, dagens løypenett P l a n b e s k r i v e l s e Side 9

11 Nederst i skisenteret ligger Hanskollen hotell. Det består av hotell og leiligheter. Alle løypene med unntak av de to store bakkene i sør samles her. Løypa videre ned til varmestua nede ved Steinsjøvegen går ved siden av veien opp til hotellet. Hanskollen hotell i forgrunnen. Hotellet ligger svært sentralt til i skisenteret med løypa rett bak hotellet. Kjøreadkomst Fra E6 via Østsidevegen FV 180 eller Vestsidevegn FV 120 til Hurdal org. Videre på FV 553 fra Hurdal org til Østgreina. Fra Skreia via orsætervegen, videre langs Steinsjøvegen eller Rognlivegen, eller via Vesteråsevegen/Høversjøvegen. Internt i planområdet er Steinsjøvegen hovedatkomst. På Ødemarksvegen som tar av fra FV 553 ved Strømmen skole er kun kjøring til eiendommen tillatt. I tillegg fungerer Ødemarksvegen som gangveg. Ødemarksvegen tar også av fra FV 553 ved skisenteret. Røsrudvegen er knyttet til Ødemarksvegen og er adkomst for området Røsrud og ømte. Kollektivtilbud i området Det er tilgang på buss til Gardermoen (Jessheim) 5 ganger i døgnet med returtilbud 4 ganger i døgnet. Kun ett aktuelt stoppested for bussen i planområdet, ved Hurdal Verk. I tillegg er det mulighet for bestillingstransport til Eidsvoll på tirsdager og fredager. P l a n b e s k r i v e l s e Side 10

12 rafikksikkerhet- gangveger Det er gangveg fra Hurdal Verk til Strømmen skole langs FV 553. Deretter fortsetter gangvegen langs Ødemarksvegen oppover til skisenteret. Sosial infrastruktur Alle barna i området har tilgang på barne og ungdomsskole i Hurdal sentrum, ved Hurdal skole og kultursenter, ca 2,2 km sør for Hurdal Verk. På skolen er mye av bygdas kulturtilbud samlet som kino, musikk, teater osv.. I tillegg ligger også idrettshallen og fotballbaner ved Hurdal skole og kultursenter. ilbudet innenfor planområdet for barn og unge er hovedsakelig knyttet til skisenteret, jakt og fiske samt det enkle friluftsliv. Nærmeste barnehage for barna bosatt i planområdet er Hurdal Læringsverksted i Hurdal sentrum. eknisk infrastruktur Vannforsyningen for området er delvis offentlig og delvis privat. Hurdal kommunes hovedvannkilde er Rødtjennet med vannbasseng rett nord for skisenteret. Mange er påkoblet det offentlige vannettet, mens andre har egen brønn. Når det gjelder avløp stopper det offentlige avløpsnettet ved Strømmen skole. For resten av planområdet er det kun private spredte avløp. Energiforsyning Det går kraftledning i luft i planområdet. Fra skisentret går ledningen vesentlig langs Steinsjøvegen. Det er også strøm til Ekralia hyttefelt via Harstad. P l a n b e s k r i v e l s e Side 11

13 6. Beskrivelse av planforslaget Arealformål som inngår i planforslaget: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Næringsbebyggelse Idrettsanlegg Landbruk, natur og fritid a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næring b) areal for spredt boligbebyggelse Hensynssoner: Pbl 11-8 a) Faresoner Sikringssone for kraftledning i luft/bakke. Hensynssone flomfare Pbl c) Naturmiljø Sone elv varig vern mot tekniske inngrep etter verneplan III for vassdrag Naturtyper og viltområder - sone med tiltak ikke tillatt/tiltak tillatt med nærmere beskrivelse i egne bestemmelser/retningslinjer for miljøfiguren. PBL c) Kulturmiljøer Gammel ferdselsveg/sti Planforslag, endringer i arealformål Planforslaget innebærer følgende forslag til endret arealformål innenfor området (feltkode finner man igjen på plankartet): Bebyggelse og anlegg ( 11-7, pkt. 1) AREALER FOR UVIDELSE/UVIKLING AV SKISENERE, FELKODE: BIA -1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG IDRESANLEGG) Skisenteret ønsker å utvide sine løypetraseer, både sør og østover mot Minneåsen og nord for Hanskollen hotell. I tillegg skal det være muligheter for å bygge ut annen infrastruktur/bygg i forbindelse med skianlegget. P l a n b e s k r i v e l s e Side 12

14 SKISENER, FELKODE BIA-2 (BYGG OG ANLEGG UNDERFORMÅL IDRESANLEGG) Arealene mellom Steinsjøvegen og Sæteråsvegen samt et område nord for dagens arealer for skisenter ønsker man å utvikle videre. De arealer som ikke vil inngå i parkeringsarealer kan drives som kombinert arealformål med landbruk om sommeren og skibakke/heistrase for skisenteret om vinteren. HANSKOLLEN HOELL, FELKODE BF-1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Arealformålet «bebyggelse og anlegg - fritids og turistformål» vil gi hotellet muligheter for å utvikle et produkt som er tilpasset markedet med service/tjenester for turisme etc.. Det er også viktig at formålene for arealene ved skisenteret (formål idrettsanlegg) og Hanskollen hotell er fleksible i forhold til hverandre da dette vil gjøre det enklere å samarbeide over eiendomsgrensene. Gjennom de foreslåtte arealformålene for begge områdene ligger det til rette for det. OMRÅDE FOR HYER, LEILIGHEER, FELKODE BF 2 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Eier av skisenteret ønsker å utvikle et område med utleieleiligheter. Disse arealene må ses i sammenheng med skisenteret med de fasiliteter som naturlig tilkommer et slikt område og Hanskollen hotell. OMRÅDE FOR HYER, LEILIGHEER, FELKODE BF 3 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDS OG URISFORMÅL)) Eier av skisenteret ønsker å utvikle et område med fritidsbebyggelse. MEV OG ANDRE GRUNNEIERE, AREAL FOR UBYGGING AV FRIIDSBEBYGGELSE, FELKODE: BFR -1 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - UNDERFORMÅL FRIIDSBEBYGGELSE)) Innspillet tar utgangspunkt i det som forelå fra grunneier MEV ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel (2010). Innspillet denne gangen er noe større i areal og inkluderer flere grunneiere. Innenfor dette arealet er det også synliggjort de områder grunneier vil ha liggende som landbruk, natur - og fritid i endelig planforslag (lysegrønt). BOLIGOMRÅDE VED SRØMMEN SKOLE, FELKODE: B -1 (Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse) Etter innspill fra grunneier avsettes arealer til boligformål nord for Strømmen skole. P l a n b e s k r i v e l s e Side 13

15 NÆRINGSOMRÅDE VED SEINSJØVEGEN/SÆERÅSVEGEN, FELKODE BN-1: (BEBYGGELSE og anlegg næringsbebyggelse) Innspill fra grunneier om et areal med eksisterende næringsformål. På arealet er det drevet med blant annet oppsetting av laftebygg. Beliggende nært inntil et utbyggingsområde kan dette være arealer det kan bli behov for innenfor planområdet. HYEOMRÅDE VED BERGVAN, FELKODE BFR-2 (BEBYGGELSE OG ANLEGG - FRIIDSBEBYGGELSE Utvidelse av et område med hytter ved Bergvatn. Det eksisterende området for hytter har ligget inne med formål LNF a). Utvidelsen av hytteområdet i dette området er i henhold til strategier for hytteutbygging i Hurdal vedtatt i gjeldende kommuneplan. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 11-7, nr. 2) AREALER FOR PARKERING MELLOM SEINSJØVEGEN OG SÆERÅSVEGEN, FELKODE SPA-1 (samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur veg). Arealene drives i dag som kombinert areal mellom jordbruk og skisenterparkering. Markdekke på jordene er ikke egnet for biler og busser når snøen tiner og telen løsner, og skisenteret har behov for permanent dekke egnet for parkering hele året. Hensynssoner (hjemmel og nummerering følger av PBL 11-8) a1) Sikringssone for drikkevann a2) Støysone vegtrafikkstøy, Rød og gul sone, over 55 Lden (jf ) a3) Fare-/ miljøsone - kraftlinje, elektromagnetisk stråling. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde P l a n b e s k r i v e l s e Side 14

16 7. Planforslag/innspill tatt ut eller endret Innspill fra Paul Johan Moltzau, planprogrammets arealinspill nr. 6 Innspillet innebar ønske om et areal med formålet boligbebyggelse og et areal med formål fritidsbebyggelse. Området disse to arealene ligger i har i dag status som LNF b, areal for spredt boligbebyggelse. Det gjeldende arealformålet er i henhold til grunneiers interesser og planer for området. Innspillet tas derfor ut og gjeldende arealformål videreføres i kommunedelplanen. Innspill fra Alf Erik Solberg, planprogrammets innspill nr. 5 Innspillet innebar ønske om et areal med formålet boligbebyggelse og et areal med formål næringsbebyggelse. Området disse to arealene ligger i har i dag status som LNF b, areal for spredt boligbebyggelse. På arealet grunneier ønsker å legge inn boligtomter er gjeldende arealformål i henhold til grunneiers interesser og planer for området. Innspillet om å legge inn formål boligbebyggelse tas derfor ut og gjeldende arealformål videreføres i kommunedelplanen. Endringene av innspillet er gjort i samråd med grunneier. Innspillet om å gi et areal formålet næringsbebyggelse legges inn i planforslaget. Innspill fra Anders Opperud, planprogrammets arealinnspill nr. 4. Grunneier spilte her inn områder ved Strømmen skole, et areal på hver side av skolen. De var ønsket lagt inn som nye arealer med formål boligbebyggelse. Etter drøfting med kommunen om planene for området, planene for Strømmen skole osv., kom grunneier i samråd med kommunen frem til en endring av innspillet. Innspillet sør for Ødemarksvegen (veien opp til Strømmen skole) tas ut av planforslaget. Innspillet nord for Strømmen skole utvides noe slik at arronderingen av det nye arealet for boligbebyggelse er på linje med østre eiendomsgrense for Strømmen skole. 8. Virkninger av planforslaget Her beskrives og vurderes virkninger av gjennomføring av planen. Det skal redegjøres for oppfølging av kravene i kap. II i Naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. P l a n b e s k r i v e l s e Side 15

17 Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. Det er foretatt en statusgjennomgang med datainnsamling om arter, naturtyper og verneområder. Kunnskapen om naturmangfoldet i og nær tiltaksområdet er beskrevet i egen miljøutredningen. Eventuelle konsekvenser av tiltaket er vurdert for de ulike deltemaer. Det foreligger mye relevant data om naturtyper og arter, med god detaljgrad og mye er relativt nytt. Behovet for oppfølgende feltarbeid ble vurdert under arbeidet med miljøutredningen. Man kom til at dette ikke var nødvendig da den foreliggende kunnskapen om naturmangfoldet er tilstrekkelig for å kunne si noe om konsekvensene av planlagte tiltak for de ulike naturtema. 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok er behovet for bruk av føre var - prinsippet ikke til stede. 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Selv om det her er snakk om et større tiltak med vesentlig planer om utbygging i skog/naturområder skal ikke utbyggingen kunne føre til negative følger for økosystemet. Konsekvensutredningen inneholder en rekke anbefalinger for avbøtende tiltak i området med bakgrunn i de registrerte forekomster. Disse anbefalinger skal være tilstrekkelige for å unngå unødig belastning på enkelte arter og for artene totalt i området. 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) iltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. P l a n b e s k r i v e l s e Side 16

18 Det forutsettes at tiltakshaver dekker de nødvendige kostnader til utbedringer o.l. hvis tiltaket skulle vise seg å ha negative følger for naturmangfoldet. 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det er svært viktig at man i anleggsfasen unngår å få unødig avrenning av masse fra utbyggingsområdet til vannveier/bekker i området. Særlig viktig er det å unngå avrenning til Røtjernsbekken som kan ha god vannføring i perioder. Hvis en i byggefasen må bygge midlertidige anleggsveier skal disse fjernes så raskt som mulig etter at behovet for veien opphører. P l a n b e s k r i v e l s e Side 17

19 8. Konsekvensutredning Konsekvensutredningen er et eget dokument som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Her følger et utdrag av konsekvensutredningen med konklusjonene for de enkelte tema. ema Landbruk og jordvern Natur (miljø, vilt osv.) Vannforurensning Geologi Landskap Kulturminner, kulturmiljø Vurdering av konsekvensen av tiltaket for temaet iltaket vil i noen grad være negativt for ressursen og utnyttelsen av det i området iltaket vil i stor grad forringe kvaliteten på eller redusere mangfoldet av prioriterte naturtyper iltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomst av arter eller ødelegge deres levevilkår iltaket vil bryte viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger iltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet iltaket vil stort sett ikke endre forekomstens omfang og/eller kvalitet iltaket vil stedvis være dårlig tilpasset eller forankret til landskapets/stedets form og elementer iltaket vil være middels negativt i forhold til forvaltning av kulturminne/gårdsmiljø iltaket vil bety lite/intet i forhold til forvaltning av kulturmiljø Konsekvensgrad Middels negativ (-- ) Stor negativ (---) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) Liten negativ (-) Middels negativ (-- ) rafikk Kommer i endelig planforslag Barn og unges iltaket vil bedre bruksmulighetene for området interesser iltaket vil gjøre området mer attraktivt iltaket vil øke områdets identitetsskapende betydning Folkehelse iltaket vil bedre bruksmulighetene for området iltaket vil i noen grad redusere barrierer mellom viktige målpunkter iltaket vil gjøre området mer attraktivt iltaket vil øke områdets identitetsskapende betydning Samfunnssikkerhet Mulig økt behov for tjenester innenfor helse, brann - og redningstjeneste Mulig økt risiko for mer kriminalitet Middels positiv (++) Liten positiv (+) Liten negativ (-) P l a n b e s k r i v e l s e Side 18

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Planbeskrivelse Planforslag, 1. gangs høring WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn, hensikt med planen... 2

Detaljer

Planprogram med konsekvensutredninger

Planprogram med konsekvensutredninger , Hurdal kommune Planprogram med konsekvensutredninger «Hurdal skal være kjent for opplevelser og aktiviteter tuftet på bygdas naturlige fortrinn. Utarbeiding av egen kommunedelplan for Østgreina er et

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland»

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» «Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» Når er vi gode og når kan vi bli bedre? Dispensasjonssaker LNFr-områder Regulerte områder, og særlig der det er gamle reguleringsplaner Uregulerte områder/

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/169-38 L10 Saksbehandler: Stig Nordli Saksnr Utvalg Møtedato 13/26 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/75 Kommunestyre 19.06.2013 Endelig behandling, Forslag

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Prosjektnummer: B54251 Dato: 04. mars 2015 Naturmangfaldlovens føremål

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 29.10.14, sak 14/98, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken innenfor planens avgrensning er

Detaljer

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Lyngørporten 20. september 2012 1 Naturmangfoldloven i planprosesser 20.

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 14/2493 DELTAKELSE PÅ HJORTEVILTSEMINAR SØKNAD OM STØTTE FRA VILTFOND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/15 14/2493 DELTAKELSE PÅ HJORTEVILTSEMINAR SØKNAD OM STØTTE FRA VILTFOND Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM Sauherad kommune Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM 30.10.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Planområdet... 3 2 Rammebetingelser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 15. (forvaltningsprinsipp) Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Forslag til PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Ringebu kommune August 2016 Oppdragsgiver: Tor Ivar Wålen Rapportnavn: Planprogram detaljreguleringsplan for Nordre del av Vålejordet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Saksnr. Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet 13.03.2014

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Saksnr. Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet 13.03.2014 Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/341-23 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksnr. Utvalg Møtedato 20/14 Formannskapet

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Planforslag, 1.gangs høring WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold 1. Generelt... 2 2. Metode... 2 3. Samlet fremstilling

Detaljer

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Plan- og bygningslovskonferansen 2012 Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Bjørn Murvold 1 KU til kommuneplan for Hamar Forts. eksempel fra Hamar Konklusjon http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/bilder/hamar/artikkelbilder/

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Ny plandel av plan- og bygningsloven Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven 2 Miljøverndepartementet oktober 2009 Plan- og bygningsloven 86% av

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Minsteareal for hjort - endring av lokal forskrift for hjortevilti Hurdal kommune

Minsteareal for hjort - endring av lokal forskrift for hjortevilti Hurdal kommune Hurdal kommune Arkivsak: 2014/423-2 Arkiv: K40 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/27 Plan- og næringsutvalget 10.06.2014 14/67 Kommunestyre 18.06.2014 Minsteareal for

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer