Arkeologisk Rapport. Kommune: Trondheim. Gårdsnavn: Ranheim vestre Gårdsnr./bnr.: 23/1. Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkeologisk Rapport. Kommune: Trondheim. Gårdsnavn: Ranheim vestre Gårdsnr./bnr.: 23/1. Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling"

Transkript

1 Arkeologisk Rapport Kommune: Trondheim Gårdsnavn: Ranheim vestre Gårdsnr./bnr.: 23/1 Ref.: Arkivsaksnr , , Kopi: Riksantikvaren, NTNU - Vitenskapsmuseet, Bachke Grande bygg, Multiconsult AS Vedlegg: 7 Kulturminne-id: Ved/dato: Rut Helene Langebrekke Nilsen, Ad: Maskinell søkesjakting i forbindelse med reguleringsplan for del av Humlehaugen, Ranheim vestre gnr. 23/1, Trondheim kommune. Bakgrunn I forbindelse med ovennevnte reguleringsplan ble det foretatt en arkeologisk påvisningsundersøkelse i det aktuelle planområdet av Ingvild O. Strøm, Ragnar Vennatrø og undertegnede i perioden Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete kulturminner innenfor planlagt veg og bakkeplanering innenfor planområdet. I tillegg ble det utført en supplerende undersøkelse av Ragnar Vennatrø. Det er utarbeidet egen rapport og egne kart fra sistnevnte undersøkelse som er å finne bakerst i dette dokumentet. Praktiske opplysninger Undersøkelsen ble utført i perioden og det ble i alt benyttet om lag 90 timer i felt. Den maskinelle flateavdekking ble utført av gravemaskinfører Jonas Myhr fra entreprenørfirmaet Jernbetong AS, innleiet av AS Grunnarbeid. Undertegnede deltok på undersøkelsen 11, 14, 15, 18, 19, og 20. juli. Ingvild O. Strøm deltok 12, 13, 15 og 19. juli, Ragnar Vennatrø deltok 12, 13, 19. juli. Metode Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell graving av søkesjakter. Metoden innebærer at matjorda fjernes ved hjelp av gravemaskin i søkesjakter, for å påvise eventuelle nedgravninger i den sterile undergrunnen (slike nedgravninger kan være stolpehull etter hus, kokegroper, ildsteder mm.). Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25 Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Postmottak: Bank: Org.nr:

2 Normalt vil bredden på sjakter ved arkeologiske påvisningsundersøkelser være ca. 4 m. Videre vil avstanden mellom dem være mellom 10 og 15 m. Det ble aktivt søkt i undergrunnen og den oppgravde masse etter flint, da området også har potensiale for funn fra steinbrukende tid. Planområdet og sjaktene Planområdet hvor planlagt vei skal gå er en nord-sørgående løsmasserygg bestående av marin strandavsetning, vedlegg 1. Alle sjaktene heller svakt mot vest. I forbindelse med tidligere opparbeidet av- og påkjøringsrampe og rundkjøring er det anlagt en fyllingsfot sør i planområdet. Tiltakshaver har tidligere oversendte bilder fra dette arbeidet viser at matjordlaget den gang ble fjernet, vedlegg 2. Av bildene kan det se ut for at et større område enn selve fyllingsfoten ble avdekket den gang, og det er trolig at matjorden i området mellom sjakt 7 og 4 ble avdekket. Ved dagens undersøkelse er det ikke gravd i fyllingsfoten, og det er sannsynlig at det også her kan forekomme fredete kulturminner. Dette må det tas høyde for ved en eventuell utgravning. Dokumentasjon Sjaktene og anleggspor ble målt inn med DGPS med DPOS nøyaktighet, vedlegg 3. Anleggspor ble manuelt tegnet i målestokk 1:50 og verbalt beskrevet på plantegningene, vedlegg 4. Sjaktene er tegnet fra vest mot øst, med 0 i vest. Anleggsporene og beskrivelse er innført i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden og gitt Id-nummer: Idnr. på plantegningene er i overensstemmelse med de samme i Askeladden. Området og sjaktene ble videofilmet, vedlegg 5. Det ble tatt foto av sjakter og enkelte anleggspor, vedlegg 6. Det er ikke opprettet fotoliste. Se vedlegg for plassering av sjaktene og fordeling av type anleggspor, vedlegg 3 og 4. Sjaktene og anleggspor De aller fleste anleggspor er tydelige og skiller seg klart fra den omkringliggende undergrunn. De fleste anleggsporene som er tolket som stolpehull er bestående av hardpakket mørk humus, i alt 179 stolpehull. Videre ble det påvist 39 enkeltstående kokegroper, 2 mulige ildsteder, 3 områder med flere kokegroper, 3 veggrøfter tilhørende forhistoriske hus ev. en av grøftene tilhører en fotgrøft til en gravhaug, 3 hustufter fra nyere tid, 7 bosetningsspor som trolig er stolpehull eller kokegroper. Undergrunnen er noe varierende, men består for en stor del av gulbrun grus med lite større steiner. Nedenfor følger en kort beskrivelse av sjaktene og anleggsporene i dem. Dato: Side 2 av 15

3 Sjakt 1 Lengde: 40 m Bredde: Om lag 4,50 m. Orientering: Omtrent Ø-V. Undergrunn: Leire under 0,25 m matjord. Flussberg i de 5-6 østre meterne av sjakten. Det ble tatt et testhull (testhull 1) om lag 5 meter lenger øst for å sjekke grunnforholdene her. Også her var det flussberg under matjorden. Påvisninger: Ingen Sjakt 2 Lengde: 66,50 m Bredde: 4 m i vestlige halvdel, smalner noe inn i østre halvdel. Orientering: Ø-V Undergrunn: Grå grus-sand under cm matjord. Påvisninger: 43 anleggspor, hvorav 1 er en kokegrop, 40 er tolket som stolpehull, mens 2 anleggspor utgikk etter nærmere undersøkelse. På grunn av måletekniske hensyn ble disse målt inn og er innlagt i Askeladden. Anleggsporene tolket som mulige stolpehull er noe diffuse i de 6-7 første meterne av sjakten. De fleste sporene ligger mellom 0-31 m i sjakten. Sjakt 3 Lengde: 69 m Bredde: Mellom 3,50-3,80 m. Orientering: VSV-ØNØ Undergrunn: Grus-sand under cm matjord. Påvisninger: 40 anleggspor; hvorav 12 er kokegroper, 2 er definert som bosetningsspor udefinert (trolig stolpehull) og resterende 26 er stolpehull. Anleggsporene konsenterer seg mellom 8-47 meter fra vestre sjaktende. Videre østover er det mange moderne drensgrøfter og det tyder på at leirekappen som ligger under løsmassene ligger rimelig høyt i dette området og derfor er det fuktig i østre deler. Sjakt 4 Lengde: 60 m Bredde: 4 m Orientering: VSV-ØNØ Undergrunn: Grus-sand under cm matjord. Påvisninger: 24 anleggspor; hvorav 4 er enkeltstående kokegroper, 1 er trolig flere kokegroper, 3 ble definert som bosetningsspor udefinert (mulige stolpehull), og resterende 16 er stolpehull. Anleggsporene ligger mellom m fra vestenden, så et opphold hvor det er en del moderne grøfter, deretter mellom m fra vestenden. Sjakt 5 Lengde: 88,50 m. Bredde: 4 m, utvidet med to hakk i østenden. Orientering: VSV-ØNØ Dato: Side 3 av 15

4 Undergrunn: Fra 0-37 m leire under påfylt masse. Fra 37-88,50 m grus og sand under cm matjord og det er her anleggsporene er påvist. Påvisninger: 60 anleggspor; hvorav 1 er tolket som en mulig veggrøft til et forhistorisk hus, ev. som en fotgrøft til en gravhaug, idnr Grøften inneholder kompakt mørkbrun masse som skiller seg klart fra omkringliggende gulbrune grus. Grøften er bredest i vestre halvdel, om lag 0,50 m i østre halvdel er den ca. 0,35 m. Det er også påvist en mulig veggrøft lenger vest, idnr. 160, men denne er noe mer uklar. Videre er det 5 enkeltstående kokegroper, samt 1 område med flere kokegroper. Det er påvist en nedgravning, idnr. 138, som er tolket som et mulig ildsted. Den går inn i nordre sjaktprofil og er således ikke avklart. 1 stk. nedgraving er definert som bosetningsspor udefinert, og de resterende 50 er stolpehull. Flere av stolpehullene er relativt små, diameter 0,20-0,25 og de er trolig veggstolper tilhørende et forhistorisk hus. Det er flere mulige stolperekker, men det kan se ut som om idnr. 162, 126, 163, 128, 164 utgjør en buet rekke. En eventuell utgravning vil avklare dette forholdet nærmere. Funn: I stolpehull idnr. 140 ble det funnet et jernfragment som stakk ned i stolpehullet, mulig knivblad; lengde 6,7 cm, bredde 1 cm. Sjakt 6 Lengde: 53 m Bredde: 4 m, men sjakten er utvidet i østenden og det er laget 2 tverrsjakter hvorav den ene går over i sjakt 7. Dette ble gjort da det i søndre profil av sjakten ble påvist mulige veggrøfter, og disse ble fulgt for å avklare dette forholdet nærmere. Orientering: VSV-ØNØ Undergrunn: Grus og sand under 0,30-0,55 m matjord. Påvisninger: 41 anleggspor; hvorav 2 grøfter er tolket som veggrøfter tilhørende forhistoriske hus (idnr. 193 og nedgravinger er rester etter hustufter fra nyere tid, hvor det er funnet tegel, trønderkeramikk og jernspiker. Det ble påvist 6 kokegroper, hvorav idnr. 197 ligger i sammenheng med veggrøftene. Deres innbyrdes forhold er ikke avklart. Id-nr 193 er beskrevet som hesteskoformet grøft med åpningen mot sør, bredde på grøften er 0,40 m. Bestående av mørk brun masse, innslag av trekull og skjørbrent stein i østre halvdel. Det kan sees som om det er en kullrand i dette området, trolig tilhørende en vegg som er nedbrent. Id-nr. 194 er tolket som veggrøft tilhørende forhistorisk hus. Ser ut til å skjære igjennom forrige id-nr og er i så fall yngre enn denne. Grøften består av kompakt mørkbrun masse, ikke trekull eller skjørbrent stein i denne grøften. Grøften idnr. 184 skjærer gjennom en kokegrop. Det er ikke avklart om grøft 184 er moderne eller er en veggrøft tilhørende en forhistorisk hus. Sjakt 7 Lengde: 47 m. Bredde: 4 m, utvidet i østre del slik at den går så vidt inn i fyllingsfoten med noen meter. Dette for å avklare om det kunne finnes anleggspor her. Det ble påvist 3 slike som er tolket som forhistoriske spor. Orientering: VSV-ØSØ Undergrunn: Fra 0-22 m er det noe blandete masser, med leire i undergrunnen, noe sand og grus samt Dato: Side 4 av 15

5 påfylte masser. Videre østover er det grus i grunnen, under m matjord. I utvidelsen mot fyllingsfoten er det 1,30 m matjord. Påvisninger: 29 anleggspor; hvorav 12 er tolket som enkeltstående kokegroper, 1 område med flere kokegroper mellom 3-7 m fra vestenden, og resterende 16 er stolpehull. Idnr. 220 er trolig 3 stolpehull som ligger inntil hverandre. Idnr. 208 har en kjerne av brent leire og en kan se stolpeavtrykket. Idnr. 215 har en leirekjerne. Stolpehull, idnr. 205 som ligger i tverrsjakten mellom sjakt 6 og 7 ser ut til å være brent på stedet. Oppsummering Det ble i alt påvist 236 automatisk fredete kulturminner innen planområdet ved den arkeologiske påvisningsundersøkelsen, vedlegg 7 viser alle strukturene med idnr. Imidlertid består noen av de registrerte anleggsporene flere enkeltkulturminner, det totale antall er dermed noe høyere, trolig mot anleggspor. I tillegg ble det ikke utført mye arbeide på å renske opp sjaktene, slik at relativt svakt synlige anleggspor kan ha blitt utelatt fra dokumentasjonen i denne omgang. I alt ble det avdekket 1806 kvadratmeter sjakt. Det totale areal som er anslått å være funnførende og som skal avdekkes i forbindelse med en arkeologisk utgravning er anslått til å være 5500 kvadratmeter. I tillegg kommer eventuelt avdekking og funn under fyllingsfoten. Området oppviser en svært høy tetthet av anleggspor og det er sannsynlig at det finnes rester etter mange forhistoriske hus. Veggrøftene kan tilhøre såkalte halvhus som det er påvist noen av i museumsdistriktet. En arkeologisk utgravning av dette området vil kunne gi viktige bidrag til forskning omkring slike hus og bosetning generelt og det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kulturminnelovens fredningsbestemmelser. Trondheim Rut Helene Langebrekke Nilsen, arkeolog Vedlegg: 1. Kart over området med sjakter og fyllingsfot inntegnet. 2. Bilder som viser avdekking av matjord under anlegg av rundkjøring 3. Sjakter og anleggspor funnfordelingskart 4. Plantegninger sjakt 2-7, vedlegg 4,1-4, CD med film over området og strukturer 6. CD med bilder over området og strukturer 7. Oversiktskart med anleggspor og id-nr. Dato: Side 5 av 15

6 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25 Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Postmottak: Bank: Org.nr:

7 Vedlegg 2 Dato: Side 7 av 15

8 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25 Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Postmottak: Bank: Org.nr:

9 Dato: Side 9 av 15

10 Arkeologisk Rapport Ved/dato: Ragnar Vennatrø, Ad: Supplerende arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for Humlehaugen, del av Ranheim vestre, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Bakgrunn Knyttet til reguleringsplan for boligfelt på Humlehaugen, del av eiendommen Ranheim vestre, gnr.23/1 i Trondheim kommune, oppsto behov for supplerende arkeologiske undersøkelser av en mulig alternativ trasé for adkomstvei inn i området. Dette ble nødvendig etter at den ordinære arkeologisk påvisningsundersøkelsen, utført , avdekket omfattende arkeologiske forhold skjult under markoverflata innenfor planområdet. Om stedet Det aktuelle området har ikke tidligere vært gjenstand for systematiske arkeologiske undersøkelser forut for påvisningsundersøkelsen i juli Resultatene av denne undersøkelsen, i form av førkristne bosettingsspor skjult under markoverflata, gjorde det imidlertid påkrevd å undersøke muligheten for skjulte automatisk fredete kulturminner også i den tilgrensende alternative veitraséen. Praktiske opplysninger Undersøkelsen ble utført av arkeolog Ragnar Vennatrø, i løpet av 7,5 timeverk i felt. Det maskinelle gravearbeidet ble gjort av maskinfører Stian Aleksandersen fra AS Grunnarbeid, ved bruk av 20 tonns gravemaskin med pusseskuff. Undersøkelsesmetode Planområdet er undersøkt ved maskinell graving av søkesjakter med henblikk på automatisk fredete kulturminner skjult under markoverflata. Metoden innebærer graving av ca. 4 m brede søkesjakter med mellom m mellomrom. I sjaktene fjernes matjordslaget slik at eventuelle menneskeskapte forstyrrelser i undergrunnen avdekkes. Dette er eksempelvis nedgravde kokegroper, stolpehull fra takbærende konstruksjoner i et langhus, eller sporene etter første gang en plog har vært benyttet på stedet. Dokumentasjon Samtlige sjakter er elektronisk innmålt ved bruk av differensiert GPS, vedlegg 8. Sjaktlengder med påviste anleggspor er plantegnet i målestokk 1:50. De enkelte påvisningene er nummerert og beskrevet i tekst. Beskrivelse Undersøkelsesområdet, som består av V-hellende dyrka mark, ligger V for tidligere undersøkt del av planområdet. Tre sjakter, benevnt sjakt 9, 10 og 11 i serie med sjaktene gravd i juli 2005, ble anlagt som avklarende forlengelser av eller parallelt med tidligere funnførende sjakter. Dato: Side 10 av 15

11 Sjakt 9 Anlagt: V-lig forlengelse av sjakt 6. Retning: 246º av N. Lengde: 17,3 m. Bredde: 4,3 m. Dybde: ,55 m (dybden øker mot V). Undergrunn: Gulbrun sand i et tynt lag mellom humus og underliggende grå silt. Et 1,7 m dypt testhull ble gravd V i sjakta, med 45 cm tykk humus under overflata og grå leire videre nedover. Påvisninger: Ingen påviste forhold. Sjakt 10 Anlagt: Parallelt med og delvis SV for sjakt 7, delvis gravd ned gjennom anleggsfot for anlagt rundkjøring S for planområdet. Retning: 239º av N. Lengde: 41 m. Bredde: 2,5-4,2 m. Dybde: 1,1-2,4 m (dybden øker mot V). Undergrunn: Under et tynt overflatelag med humus er et lag med fyllmasse av tiltagende tykkelse mot V, bestående av blåleire, stein og lommer med gul sand over restene av opprinnelig matjordslag. Under opprinnelig matjordslag, som Ø i sjakta for det meste er fjernet og kun er synlig som et tynt skikt, består undergrunnen av brun sand med innslag av trekull l pr. 0-2,5 m fra sjaktas Ø-ende. Pr. 2,5-6,5 m er et parti med løsere brun sand og smuldret berg. Pr. 6,5-10 m er et lag med mørkgrå, kompakt, sandblandet leire mellom opprinnelig humuslag og underliggende sand. Pr m er brun sand med innslag av kull og flekker av mørk leire i overflata. Fra m består den V-hellende undergrunnen av fast lysgrå silt med innslag av gul sand, under et opp til 1 m tykt opprinnelig humuslag dekket av et 1,5 m tykt lag med stein/leirholdig fyllmasse. Påvisninger: Et kull/humusholdig skikt pr.0-2,5 m fra sjaktas Ø-ende, tolkes som en mulig veggrøft. En steinsatt kullholdig nedgraving med funn av brente beinfragment og biter av rødbrent leire, omgitt av hardpakket, sandblandet mørk leire, tolkes som et mulig ildsted i et leirgulv. Enkeltminne idnr Sjakt 11 Anlagt: V-lig forlengelse av sjakt 2. Retning: 250º av N. Lengde: 21 m. Bredde: 5,2 m. Dybde: 0,25-0,3 m. Undergrunn: Lys grå silt/sand/grus under humus. I forlengelsen av sjakt 2 finnes et tynt kullholdig lag mellom humus og underliggende masser, pr. 0-3 m fra Ø-enden av sjakt 11, uten sammenheng med andre tolkbare spor. I hele sjaktas lengde finnes i underkant av humuslaget et mørkt, brunt lag uten innslag av kull, tolket som råttent treverk fra nyere dato. Påvisninger: Ingen påvisninger utover et tynt kullholdig skikt Ø i sjakta. Enkeltminne id-nr Dato: Side 11 av 15

12 Konklusjon Den supplerende arkeologiske undersøkelsen avdekket en mulig veggrøft og et mulig ildsted omgitt av hardtrampet leire Ø i sjakt 10. Dette oppfattes som automatisk fredete kulturminner i sammenheng med tidligere påviste forhold i sjakt 7. Et kullholdig lag uten ytterligere tolkbare spor ble påvist vel 3 m inn i sjakt 11, som en V-lig avgrensing av tidligere påviste arkeologiske forhold i sjakt 2. Under forutsetning av at vernesonen og tilhørende bestemmelser rundt tidligere påviste forhold i sjakt 2-7 utvides til også å omfatte de automatisk fredete kulturminnene i sjakt 10 og 11, konkluderes det med at den supplerende undersøkelsen ikke har avdekket forhold til hinder for en alternativ vegtrasé V for verneområdet. Trondheim Ragnar Vennatrø arkeolog Vedlegg: Kart med alle sjakter og funnførende områder inntegnet, datert Plantegning sjakt 10. Dato: Side 12 av 15

13 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25 Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Postmottak: Bank: Org.nr:

14

15 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25 Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Telefaks: Postmottak: Bank: Org.nr:

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING ROM ØSTRE GNR..155 BNR.4 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bakgrunn 4. Geografisk beliggenhet og topografi 4. Registreringer gjort av Byantikvaren i Bergen 4. Undersøkelsen 5

Bakgrunn 4. Geografisk beliggenhet og topografi 4. Registreringer gjort av Byantikvaren i Bergen 4. Undersøkelsen 5 Innhold Bakgrunn 4 Geografisk beliggenhet og topografi 4 Registreringer gjort av Byantikvaren i Bergen 4 Undersøkelsen 5 Utgravingsmetode og dokumentasjon 5 Kildekritiske forhold 6 Resultater 6 Ildsted

Detaljer

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 211/2012 RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Nord-Trøndelag fylkeskommune Jan Brendalsmo

Detaljer

RAPPORT NORSK MARITIMT MUSEUM - ARKEOLOGISK RAPPORT NR. 2014:4 MIDGARDSORMEN, DELPROSJEKT G

RAPPORT NORSK MARITIMT MUSEUM - ARKEOLOGISK RAPPORT NR. 2014:4 MIDGARDSORMEN, DELPROSJEKT G NORSK MARITIMT MUSEUM - ARKEOLOGISK RAPPORT NR. 2014:4 MARITIMARKEOLOGISK REGISTRERING FOR MIDGARDSORMEN, DELPROSJEKT G SAKSNUMMER: 2011079 RAPPORT MIDGARDSORMEN, DELPROSJEKT G ELLING UTVIK WAMMER Forsidefoto:

Detaljer

RAPPORT: Arkeologisk registrering

RAPPORT: Arkeologisk registrering RAPPORT: Arkeologisk registrering Sak: Ny vannledning Kjøpmannskjær til Veibakken Gbnr 82/1, 107/12 og 112/2 Kommune Nøtterøy Saksnr 201100236 kulturarvvestfold.no Søndre del av planområdet en tidlig januarmorgen

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

RAPPORT. Bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder, hulvei og smie fra nyere tid F O R N M I N N E S E K S J O N

RAPPORT. Bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder, hulvei og smie fra nyere tid F O R N M I N N E S E K S J O N RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING x KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo F O R N M I N N E S E K S J O N Oslo 2014 Bosetnings- og aktivitetsspor

Detaljer

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl

2014/20. Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl B 2014/20 Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Barbro I. Dahl Prosjektnummer: PR-10156 Journalnummer: 2007/10637 Dato: 10.11.2014 Sidetall: 228 Opplag: 30 Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på

Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på 0 2012 Rapport Utgravninger på Nes: Etterundersøkelse på stedet for et stort vikingtidsfunn (T18194) Sæbjørg Walaker Nordeide Senter for Middelalderstudier (CMS), Universitetet i Bergen 01.02.2012 1 GNR.

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt:

Detaljer

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge

Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge Gradiometerundersøkelse ved Eikertun Prestegård (gbr. nr. 77/1) og Eikertun Sykehjem, Hokksund, Øvre Eiker k., Buskerud, Norge av Richard Binns RB GeoArk 2008 2 Omslagsbildet: Den nordvestlige delen av

Detaljer

Rapport fra kulturhistorisk registrering

Rapport fra kulturhistorisk registrering Rapport fra kulturhistorisk registrering Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Bykle kommune Gnr. 2 / bnr. 1 Rapport fra kulturhistorisk registrering Kommune: Bykle Gardsnavn: Gardsnummer: 2 Bruksnummer:

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER KRISTIANSAND DOMKIRKE Gnr 150 Bnr 1029 Kristiansand kommune

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer