Referat FUG utvalgsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FUG utvalgsmøte"

Transkript

1 Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr Møtedato: september Journalnr.: 2013/ 308 Sted: Varighet: Til stede: Fra utvalget: Schweigaards gate 15 B, møterom 3 og møterom Undset Mandag 23. september kl , tirsdag 24. september kl Leder Christopher Beckham, nestleder Christian Hellevang, Ubah Abduqadir, Laila Aleksandersen Nutti, Synøve Buan, Elisabeth Strengen Gundersen, Øyvind Næss og Tom Wennemo Helge Woie begge dager. Synøve Buan 24.september Forfall: Fra sekretariatet: Gro Hexeberg Dahl, Randi Jørgensen og Joachim Majambere. Torill Bråthen til sak 32 og Kjersti Falck til sak 23 Kopi til: KD v/politisk ledelse, Pressesenteret, Ann Helen Elgsæther, Magnhild Aasan. Utdanningsdirektoratet v/petter Skarheim, Helge Lund, Merete Bækkevold SAKSLISTE Sak FUG 28/2013: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak FUG 29/2013: FUGs rådgivningssaker Sak FUG 20/2013: Prosjekt i Hedmark Sak FUG 30/2013: Karakterer på barnetrinnet Sak FUG 10/2013: Prinsippnotat om skoleskyss og trygg skolevei Sak FUG 31/2013: Felles konferanse med FUB i 2014 Sak FUG 32/2013: Frafall i videregående Sak FUG 33/2013: Helhetlig skoledag Sak FUG 34/2013: Sertifisering av lærere Sak FUG 35/2013: Privatskoler Sak FUG 23/2013: Foreldrekonferansen Sak FUG 36/2013: Samarbeid med Trygg Trafikk Sak FUG 37/2013: Tillitsverv i EPA Sak FUG 38/2013: Høring om kulturskoletilbudet Eventuelt Referatsaker Orienteringssaker

2 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksbehandler Sak FUG: 28/2013 ghd - Innkalling til møtet - Saksliste for møtet Innkalling og saksliste godkjennes. FUGs rådgivningssaker Saksbehandler Sak FUG: 29/2013 jma Utvalget tar saken til orientering. Rådgivningssaker i perioden Totalt antall: 140 Antall Prosent Organisering Læringsmiljø Rådsorganer Vanskelig kommunikasjon med rektor Spesialundervisning

3 Mobbing 5 4 Konklusjon NB: Mobbing og læringsmiljø utgjør til sammen det psykososiale læringsmiljøet (23 %). Vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse og det psykososiale læringsmiljøet utgjør til sammen skolens læringsmiljø, som scorer ca.40 % av henvendelsene i perioden fra Utvalget er opptatt av at skolene må ha rutiner for mobbing, slik at mobbingen kan forebygges og stoppes. Foreløpig har vi ikke sett resultatene av prosjektet med mobbeteam, men vi håper prosjektet kan bidra til å løse de vanskeligste mobbe-sakene. FUG er spesielt bekymret når det avdekkes at lærere eller andre voksne krenker elever. Det ville være fint med en undersøkelse om i hvilken grad foreldre får hjelp av FUGs rådgivning, men det er vanskelig å få til på grunn av anonymitet. Sekretariatet får positive tilbakemeldinger på at rådgivningen er til hjelp. Noen av oppgavene er å lytte, roe ned, gi struktur og gi konkrete råd. Prosjekt i Hedmark Saksbehandler Sak FUG: 20/2013 ghd Informasjonen tas til etterretning. Planleggingen fortsetter slik som skissert, og de fire samlingene gjennomføres på de planlagte datoene. FUG har inngått en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Hedmark om fire minikonferanser for foreldre høsten Konferansene blir 26. oktober og 2., 9. og 16. november, alle dager kl Målgruppe er tillitsvalgte foreldre, rektor, skolefaglig ansvarlige i kommunene og 3

4 Fylkesmannens utdanningsavdeling. Noen fra sekretariatet og noen fra utvalget deltar på hver konferanse og har i fellesskap ansvar for innholdet. Sekretariatet lager et rammemanus og opplegg til gruppesamtaler. Det må legges opp til å bidra til et systematisk arbeid for å skolere FAU, slik at de kan gjøre et godt arbeid i alle kommuner. Konferansene kan også gi inspirasjon og ideer til å starte kommunale foreldreutvalg (KFU) i noen kommuner. Dette er et forsøksprosjekt. Det er delte meninger om vi skal sette betingelse for et visst antall deltakere. Gro Hexeberg Dahl koordinerer hvem som er med de ulike dagene. Alle som har meldt seg, blir med de dagene de har sagt seg villige. Elisabeth Strengen Gundersen blir med på alle fire samlingene for å få en helhetlig oversikt. Karakterer på barnetrinnet Saksbehandler Sak FUG: 30/2013 jma FUG ber om at det ikke innføres karakterer på barnetrinnet. Det er enighet i utvalget om at det ikke innføres karakterer på barnetrinnet. FUG mener tilbakemelding til barn og foreldre kan gjøres bedre på andre måter. Prinsippnotat om skoleskyss og trygg skolevei Saksbehandler Sak FUG: 10/2013 rhj 4

5 - Utkast til prinsippnotat Utvalget vedtar prinsippnotatet i neste møte med de endringer som kom fram i diskusjonen. Felles konferanse med FUB i 2014 Saksbehandler Sak FUG: 31/2013 ghd FUG avholder sin konferanse i oktober 2014 sammen med FUB. En programkomité, som består av utvalgmedlemmer fra begge utvalgene og sekretariatet, utformer et program. Dette må ivareta temaer for foreldre med barn i barnehagen og i skolen, og ha temaer som er felles for begge målgrupper. FUG ser for seg at noe kan være felles og noe kan være parallellseminar på konferansen. Det som binder deltakerne sammen, er foreldrerollen. Mange foreldre har barn i både barnehage og skole. Vi kan få flere aktive tillitsvalgte foreldre i skolen, dersom flere blir inspirert på en foreldrekonferanse allerede mens de er barnehageforeldre. Det var dissens i utvalget i denne saken. To medlemmer ønsket separate konferanser. 5

6 Frafall i videregående Saksbehandler Sak FUG: 32/2013 tob FUG skal arbeide for at myndighetene setter inn tilstrekkelige tiltak så tidlig i utdanningsløpet at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Når gutter i større grad enn jenter får dårlige karakterer i grunnskolen og har høyere frafall fra videregående opplæring, må dette vies spesiell oppmerksomhet. Sissel Østberg fra høgskolen i Oslo og Akershus Sissel Østberg var leder av Østbergutvalget og presenterte noe av det som ble trukket fram der. Noen sentrale perspektiver er følgende: 1. Tidlig innsats. 2. Lære andrespråket godt nok. 3. Flerspråklighet er en verdi for arbeidet i et flerkulturelt samfunn. 4. Kompetansebehov i opplæringssektoren 5. Implementeringsutfordringer Hun pekte også på noen svakheter i 2-8 i opplæringsloven. Mye av frafallet blant flerspråklige skyldes for dårlig språk. Det må være individualisering og fleksible ordninger. Skolen skal utdanne for det globale marked. Bjørn Gudbjørgsrud fra NAV Det går bra i det norske arbeidslivet. De som faller fra i videregående skole, sliter med å bli integrert i arbeidslivet. Syv av ti av de som er ledige under 25 år har ikke fullført videregående skole. Svake karakterer fra videregående er det viktigste kriterium for frafall i videregående. Videre er foreldres utdanning og geografisk avstand til studiestedet viktige faktorer. Utvalget er bekymret for det store frafallet og mener det må satses enda mer på tidlig innsats. Det er også bekymringsfullt at det er de med svakest 6

7 karakterer fra ungdomsskolen som ikke kommer inn på den skolen de ønsker og dermed får lengre reisevei. Foreldre har ansvar for å inkludere alle foreldre og må være bevisste på at de som sjelden møter på foreldremøter føler seg ønsket, selv om barna deres kanskje er de som skaper uro. Mye av debatten om frafall kan også knyttes til skolehelsetjenesten og oppfølging av barn og unge med psykososiale problemer. Det er stor forskjell på gutter og jenter. Spørsmålet er om skolen er for femininisert? Gutter har svakere måloppnåelse og høyere frafall. FUG følger dette opp på et senere møte. Da ønsker vi gjerne en skolepsykolog og en kjønnsforsker som innledere. Helhetlig skoledag Saksbehandler Sak FUG: 33/2013 rhj - Rapport fra Utdanningsdirektoratets prosjekt om helhetlig skoledag - Skjema med utregning av hvordan skoledagen kan se ut med ulike aktiviteter Vedtak 1. FUG mener at opparbeidelse av grunnleggende ferdigheter, fysisk aktivitet og et gratis sunt måltid må være en del av skolehverdagen. 2. Det utarbeides et prinsippnotat om skolehverdagen. Prinsippnotatet skal inneholde våre tidligere og nye momenter som omhandler dette. 3. Det utarbeides forslag om en skal endre fag- og timefordeling i grunnskolen, og det skal tas hensyn til innføringsklasser, samiske elever, tegnspråk. Det må ses spesielt på kroppsøving, estetiske fag, individuell opplæring og i forhold til lekser/måloppnåelse. FUG ønsker også å se på antall skoledager per år. 7

8 FUG snakker om en helhetlig skoledag som skal fylles med innhold. Utvalget ønsker ikke for mange særordninger fordi det da ikke følger rettigheter eller kompetansekrav med. Spørsmålet er om det kan være en skoledag fra halv ni til tre der fysisk aktivitet, måltider, kultur og læringsøkter legges inn og skoleskyssen tilpasses dette. Da kan det være et tilsyn før og etter dette, for de som har behov for det. Om skoledagen skal bli lengre og mer legges inn obligatorisk, så må det være bevisste valg, og vi må vite hva vi vil. Samfunnet er i endring. Om barna og de unge får aktiviteter i skoletiden, kan det bli mer familietid når barna kommer hjem. Nå er det leksehjelp i klasse. FUG har ønsket leksehjelp på ungdomstrinnet. Med en helhetlig skoledag kan det bli rom for læringsøkter der man jobber med det man har behov for å forbedre. I Kunnskapsløftet brukes begrepet måloppnåelse. Det er bedre å spørre barna om de har nådd målene sine, enn om de har gjort leksene sine. Sekretariatet lager et utkast til et prinsippnotat om skolehverdagen. Der må det komme fram at foreldregruppa i Norge er sammensatt og har ulike meninger om disse spørsmålene. Sertifisering av lærere Saksbehandler Sak FUG: 34/2013 rhj FUG ber om at det utredes følgene av å innføre sertifisering av lærere Sertifisering av lærere er en måte å kvalitetssikre og synliggjøre lærernes kompetanse på. I forbindelse med sertifisering er det også viktig med re-sertifisering og en oppfølging av nyutdannede lærere. Etter- og videreutdanning må vektlegges. 8

9 Privatskoler Saksbehandler Sak FUG: 35/2013 ghd FUG mener at ingen skal ha økonomisk fortjeneste av å drive skole, verken gjennom utbytte, høy husleie, kjøp av tjenester eller gjennom salg av skolen. FUG ønsker strengere regler for godkjenning av privatskoler der en godkjenning får vesentlige negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet til elevene. Foreldrekonferansen. Gruppearbeid Saksbehandler Sak FUG: 23/2013 kjf - Oversikt over gruppetemaene med caser Utvalg og sekretariat blir enige om hvem som deltar på de ulike gruppene. Prosessen fortsetter på FUG-møtet 18. oktober. 9

10 Kjersti Falck sender ut en e-post til alle der utvalg og sekretariat er fordelt på grupper. Arbeidet i gruppene er det viktigste, men hver gruppe får fem minutter til å presentere sitt tema i plenum. Utvalg og sekretariat er vertskap og mingler med deltakere. Kjersti Falck introduserer foredragsholderne. Utvalgsleder takker og overrekker drikkeflaske. Festmiddagen: Utvalg og sekretariat fordeles ved bordene. Christian Hellevang ønsker velkommen. Synøve Buan er toastmaster under middagen. En utvalgt deltaker takker for maten. Samarbeid med Trygg Trafikk Saksbehandler Sak FUG: 36/2013 jma FUG vil samarbeide med Trygg Trafikk. Vi kommer tilbake til saker vi ønsker å samarbeide om utover overgangen barnehage-skole. FUG lenker til Trygg Trafikk sin hjemmeside, spesielt i forbindelse med relevante nettsaker. Tillitsverv i EPA Saksbehandler Sak FUG: 37/2013 ghd 10

11 Et FUG-medlem stiller til valg for styreplass i EPA. Den som stiller til styret, må være klar til innsats for at EPA skal fungere. FUG innstiller på at nestleder Christian Hellevang blir kandidat til valget. Høring om kulturskoletibudet Saksbehandler Sak FUG: 38/2013 jma FUG foreslår at kulturskoletilbudet gjøres frivillig for alle elever og at retten til gratis skoleskyss ivaretas. Elisabeth Strengen Gundersen skriver høringsutkastet ferdig, og alle kommer med innspill. Eventuelt 1. Henvendelse fra Helsedirektoratet om referansegruppe Direktoratet ønsker FUG inn i et samarbeid. Elisabeth Strengen Gundersen blir FUGs representant i gruppen. 11

12 2. Orientering om besøk fra Latvia Baltiske land er opptatt av å samarbeide med Norden om skole. Torsdag og fredag denne uken kommer det to representanter for den latviske foreldreorganisasjonen på studiebesøk. Vi skal på skolebesøk og møte Utdanningsdirektoratet. Foreningen har fått midler fra Nordisk Råd, og FUG er en samarbeidspart. 3. Tidspunkt for FUG-møtet 18. oktober Møtet starter kl. 16 og varer så lenge det er behov. Vi bestiller middag kl Forslag om noen endagsmøter til neste år Noen har problemer med å ta fri fra jobb to dager i sammenheng, og det er ønskelig at periodene mellom møtene ikke blir for lange. Referatsaker 1. Referat fra FUG-møte nr og Referat fra AU-møte nr Referat fra Brukerforum Referat fra arbeidsgruppen for tannhelsetjenesten Referat fra møte i arbeidsgruppen manifest mot mobbing Referat fra møte med Utdanningsforbundet Referat fra møte i arbeidsgruppen manifest mot mobbing Referat fra møte med Barneombudet Referat fra møte i arbeidsgruppen manifest mot mobbing Orienteringssaker O-sak 1 Djupedalutvalget O-sak 2 Christopher Beckham fratrer som FUG-leder O-sak 3 Retningslinjer for godtgjørelser, refusjoner mv. til utvalgsmedlemmer O-sak 4 Arendalskonferansen O-sak 5 Brev til politiske partier på Stortinget O-sak 6 Høring om Kvalitet i fagopplæringen 12

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 6-2013 Møtedato: 27.-28. november Journalnr.: 2013/400 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset og møterom 8 Varighet: Onsdag 27. november kl. 10.00-18.00 og torsdag

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 2-2015 Møtedato: 16.-17.04.2015 Journalnr.: 2015/138 Sted: Schweigaards gate 15 B, møterom Undset Varighet: Torsdag 16. april fredag 17. april 2015 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

FUG-møte nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr:

FUG-møte nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr: nr. 2-2012 Møtedato: 29. februar og 1. mars Journalnr: Sted: FUGs lokaler i Schweigaardsgt. 15 B, Oslo Varighet: Onsdag 29. februar kl. 1000-1800 Torsdag 1. mars kl. 0830-1500 Til stede: Fra utvalget:

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 3-2012 Møtedato: 30.-31.mai Journalnr.: 2012/269-2 Sted: Klosterhagen Hotell, Bergen Varighet: Onsdag 30. mai kl. 1030 1830 Torsdag 31. mai kl. 0830 1500 Til stede:

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2002 Innledning v/ FUG-leder Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) kan se tilbake på 2002 som et meget aktivt og på mange måter viktig år i forhold til

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer