Daglige rutiner Delprosesser og potensielle farer Konsekvens Risiko Forebyggende tiltak Fôrfylling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglige rutiner Delprosesser og potensielle farer Konsekvens Risiko Forebyggende tiltak Fôrfylling"

Transkript

1 Risikovurdering Daglige rutiner Fôrfylling Automater kan gå tomme Fisk blir ikke mett, dårlig kvalitet på fôringstall B2 Det skal alltid sjekkes at automater ikke kommer til å bli tomme på neste fôring. Bruk av kran: egen vurdering Opptak av dødfisk Fisk kan være syk Annen fisk kan bli smittet Bruk egne auskar, håv og klepp for håndtering av dødfisk. Bruk egne bøtter (merkede) for å frakte dødfisk. Desinfiser etter bruk. Ensiler død fisk. Forsøksrutiner Prøveuttak av fisk i forsøk Håving, transport, bedøving og avliving av fisk: egen risikovurdering Gallen kan sprekke ved åpning Gallesprut kan treffe øyne. Lege må oppsøkes. Bruk vernebriller Kuttskader kan oppstå Avhenger av grad av skade. C3 Bruk verneutstyr (vernehansker eller brynjehansker). Avliving av fisk Bedøvelse: Egen risikovurdering Håving av fisk: Egen risikovurdering Kuttskade ved håndtering av kniv ved bløgging Personskade, samt at fisk blir kontaminert med menneskeblod. C1 Bruk egnet verneutstyr og utvis varsomhet. Utslipp av blodvann ved bløgging Kan spre smitte Eget kar for bedøvelse. Tett utblødnings- /transportkar med lokk. Tøm blodvann i renne slik at det går i blodvannstank. Fisk er ikke bedøvet ved avliving Kan sprette på havet. Går opp i elvene for å gyte. Sørg for tilstrekkelig bedøving. Ha sikkerhetsnett rundt arbeidsområde. Fisk er ikke bedøvet ved avliving Redusert fiskevelferd C2 Følg veterinærs anvisning for avliving. Bedøvelse av fisk Kan få bedøvelse i øyne, hender og munn Ingen akutt risiko ved lav engangseksponering, men ved gjentatt eksponering kan man utvikle hemoglobinemi. Bland bedøvelse innendørs under avtrekksvifte. Bruk hansker.

2 Bedøvelsesløsning kan være for sterk eller den kan bli liggende for lenge. Fisk kan dø eller få redusert helsetilstand. Redusert helsetilstand kan gi feil i tallene pga redusert vekstrate. B2 Opplæring i blanding av bedøvelse. Fastsatte mål på hvor sterkt man skal blande. Utsett og opptak av not Hull i not ved utsett Fisk kan rømme. Store økonomiske og økologiske konsekvenser. Se over når tauet tres i. Se at kinahatt ser ok ut før utsett. Sjekk slangeklemmer u/tape, rift i hatten, eller andre tilng som kan skape rift. Kinahatt håndteres forsiktig av kran. Miste noten i havet Økonomisk tap. Skade på dyr og alger under anlegg. Sjekk låsen på kroken på kranen Not for tung for kran og båt Båten kan krenge og potensielt gå rundt Vurder notens tyngde i forhold til båtens og kranens kapasitet. For tynne fotband er tredd i Kan ryke, da er det fare for rift i not C1 Kun bruk tau som er like tykke eller tykkere enn dem som inngår i nota. Flytting av fisk Håving: egen risikovurdering Trille fisk i "likvogn" gir stress Redusert velferd A4 Lav tetthet på fisk, trill rolig Trille fisk i bøtte gir stress Redusert velferd A4 Minst mulig antall i bøtte Fisk kan hoppe ut av bøtte Rømming, med påfølgende konsekvenser C3 Lokk på bøtte, trill forsvarlig Håving av fisk Fisk kan hoppe ut dersom håven blir for full Rømt fisk går opp i elvene for å gyte, og den kan spre lakselus. C1 Ikke håv for mye. Legg ut sikkerhetsnett og presenning rundt arbeidsområde. Ryggslitasje hos røkter ved for tung håv. Kronisk eller akutt ryggskade. Sykemelding. D3 Ikke ta for tunge håver. Skade på fisk kan oppstå (risttap, sår, finneskade, gjellelokkskade). Redusert fiskehelse og fiskevelferd. C4 Bruk riktig håv. Ikke håv for mange fisk. Begrens tiden fisken er i håven. Ikke håv dersom det ikke er nødvendig. Håvskaft kan skade mennesker rundt. Personskade som slag mot hode, kuttskade osv. C4 Utvis aktsomhet. Andre holder seg unna faresonen. Gjennomgang av forsøksprotokoll Ved utførelse av forsøk kan det være usikkerhet mtp kundens krav. Forsøket blir utført feil D3 Gå gjennom protokoll i plenum, og ha protokoller lett tilgjengelig i Cerum og i perm. Håndtering av fisk Fisk kan rømme når den er tatt opp Økologiske konsekvenser C3 Bruk sikkerhetsnett Fisk kan få risttap og sår ved håndtering Redusert fiskevelferd A3 Behandlefisken skånsomt, og bruk glatte hansker. Fisken kan knekke ryggraden. Dårlig fiskevelferd. Løft fisken riktig Fisken kan få for kraftig bedøvelse Redusert fiskevelferd Fastsatte mål på hvor sterk bedøvelse. Opplæring av personell. Fisk er for lite/ikke sultet før håndtering. Mer stress. A1 Bedre koordinering av slike hendelser slik at fisken sultes på forhånd. Belastningsskader på røkter ved ensidig, tungt arbeid (håving) Akutte og varige belastningsskader kan gi sykemelding C4 Ruller arbeid.

3 Lusetelling Bedøving, håving og håndtering: Egne risikovurderinger. Lus blir talt av ukyndig personell som teller feil. Feil i lusetall. Lusetall er grunnlag for når det skal avluses, og det er viktig at de er korrekte. I verste fall kan det være store mengder kjønnsmoden lus som ikke blir oppdaget. Personell som teller lus skal ha opplæring og erfaring. Lysstyring og lysbehandling av fisk Lyset tiltrekker skarv Skade på fisk (redusert fiskehelse, ødelagt forsøk) C3 Jakt i jakttiden, søk om fellingstillatelse Mer algevekst i sjøen Gjengrodde nøter. Belastning på anlegg or redusert fiskevelferd. B3 Ikke bruk lys utover 13.des-1.mai Bruk av utelys på land og flåte utenom arbeidstiden Forstyrrelse av forsøksfisk C2 Begrens bruk, sjekk alltid at det er avslått før man går hjem. Dersom det må brukes i arbeidstiden, følg nøye med på fiskens apetitt. Mottak av forsøksfôr Det kan være feil serienummer på fôrsekken Dersom det ikke blir oppdaget, kan forsøksfisk bli fôret feil og forsøket kan bli ødelagt. Eventuelt kan det bli oppdaget i siste liten, og man står da uten forsøksfôr når det skal tas i bruk. Sjekk at serienummer stemmer overens med det som er oppgitt i ordren. Måltidsmatrise Fisken kan bli fôret for mye eller for lite i forhold til kroppsvekt og sjøtemperatur. Overfôring gir unødvendige kostnader og unødvendig miljøbelastning. Underfôring gir ikke optimal vekst, og kvalitet på forsøkene blir ikke bra nok. Riktig fôring er essensielt når man driver med fôringsforsøk. Ta hensyn til veiledende måltidsmatrise, og undersøk i tillegg fiskens appetitt ved å observere den under fôring, samt ved å registrere liftup-tall. Opprydding etter forsøksslutt Utilstrekkelig rydding, nøter blir stående Nøter gror til med alger og er ikke klar til bruk ved neste forsøk. Må eventuelt barkes på nytt, som kan være en unødvendig kostnad. B3 Gå over nøter og andre ressurser i bruk. Vurder status. Må de vaskes eller byttes? Prøver blir ikke sendt til analyse Kan føre til forsinkelse av sluttrapport. Misfornøyd kunde. B2 Gjør opp status på innsamlede prøver. Kontakt kunde for å høre hva som skal sendes inn. Prøveuttak av fisk i forsøk Håving, flytting, bedøvelse og avliving av fisk. Egne risikovurderinger Galle kan sprekke ved sløying Gallesprut i øyet, person må til sykehus Bruk vernebriller ved sløying, og utvis varsomhet. Kuttskade bed bruk av kniv Personskade, samt at prøver kan kontamineres med menneskeblod. Bruk egned verneutstyr ved sløying. Papirer med registrerte tall kan ødelegges av vann og blod. Man mister forsøksdata. C1 Bruk vannfast papir, og hold papir adskilt fra arbeidsområde.

4 Regulering av aktivitet ved lave og høye temperaturer Risttap Kan oppstå vintersår. Redusert fiskevelferd C4 Sjekk værforhold og sjøtemperatur. Sett opp presenning og lag lune forhold dersom håndtering er nødvendig. Katarakt kan oppstå Fisken blir blind. Redusert fiskehelse. Fisken ser ikke maten, forsøket kan bli ødelagt. D3 Sjekk værforhold og sjøtemperatur. Sett opp presenning og lag lune forhold dersom håndtering er nødvendig. For varmt, fisken tørker lettere ut. Redusert velferd B1 Reduser oppholdstid over vann. Sortering og fordeling av fisk i forsøk Fisk kan rømme når den er oppe fra merden. Økologiske konsekvenser D3 Bruk lokk på fraktekar, og ha sikkerhetsnett rundt arbeidsområde. Risttap/sår dersom fisken faller ned Stress, redusert fiskevelferd B3 Ha presenning som underlag når man arbeider. Da blir det mer skånsomt dersom fisken faller. Fisk kan havne i feil merd når de skal fordeles. Det blir feil antall i merdene, noe som gir feil fôrfaktor og vekstrate. Gir lavere kvalitet på forsøket. Ha merkelapper på alle merdene. Dobbeltsjekk alltid at fisk tømmes i riktig merd. Det kan registreres feil antall ved bulkinnveiing. Feil snittvekt på fisk. Usikkerhet i tallene. C3 Det skal være minst to personer som teller. Ved små fisk skal det telles ut og inn av vekten. Vekten kan være ukalibrert. Feil vekt vises, og man får feil utgangspunkt i forsøkstallene. C1 Kalibrer vekt med 2 kg-loddet. Ikke vei fisk når det er for mye vind. Det kan bli hull i not ved opplining dersom noten er overgrodd. Fisk kan rømme, noe som har store økologiske konsekvenser. Skift not før den blir for gammel, overgrodd og slitt. Man kan glemme å tarere vekt Feil vekt blir registrert. C3 Følg rutiner for å gi klarsignal før man håver opp fisk. Vekten står ustabilt, veieplate tar borti veiestativ. Slitasjeskade på personell ved tungt, ensidig arbeid (håving). Feil vekt blir registrert. C2 Sjekkes ved rigging. Sykemelding C4 Ruller på arbeidet. Meld fra ved smerter. Uttak av fôrprøver Prøve tas fra feil fôrsekk. Feil i analyser, feil i forsøksresultater. Lite troverdig. Dobbeltsjekk alltid at det er riktig fôrsekk. Fôrprøve blir ikke tatt. Man får ikke data nok til å trekke konklusjoner fra forsøket. Lite troverdig, misfornøyd kunde. Ansvarlig person skal påse at det er tatt fôrprøve før sekker tømmes. Alt fôr som brukes i forsøk skal registreres bakerst i forsøksperm. Fôrprøve merkes feil. Man finner ikke fôrprøven man trenger og får ikke analysert den, eller man analyserer feil prøve. Følg fastsatte rutiner for merking av fôrprøve. Veiing av fisk For mange fisk i vekten samtidig Risttap, redusert velferd C2 Påse at antallet ikke utgjør skade for fisken.

5 Vekten er ikke kalibrert riktig Viser feil vekt. Feil i forsøksdata, som gir dårlig kvalitet. Kalibrer alltid vekten Fisk spreller ut av vekten Rømming, økologiske og økonomiske konsekvenser C3 Sikre område med presenning og nett Beregning av vektendring og recovery Forsøksfôr har ikke standardegenskaper mht hvor mye vekten endres etter en viss tid i vann. Feil antall pellets blir talt inn og ut av recoverytesten. Usikre forsøksdata. B3 Utfør recoverytest for å beregne vektendring for det spesifikke fôret. Uriktige tall. B4 Utvis ekstrem nøyaktighet. Interngjennomgang av forsøk Det kan oppstå en ubevisst men systematisk forskjellsbehandling av merder i et forsøk. Dårlige forsøkstall, liten troverdighet. Ruller på hvem som fôrer hvilken merd, og hvilke merder som fôres først og sist. Behov for tiltak avdekkes ved interngjennomgang av forsøkstall. Fisk spiser dårlig grunnet sykdom e.l. Dårlig fiskevelferd, dårlige forsøkstall. C1 Dette kommer fram dersom man har interngjennomgang av forsøk. Hendelser i forsøksprotokoll blir ikke utført, eller de blir utført feil. Misfornøyd kunde, liten troverdighet. Protokoll og framtidige hendelser gjennomgås på interngjennomganger. Bruk av teknisk utstyr Bruk av båt med utstyr Motorhavari Dårlig vedlikehold, slitasje, lite/manglende erfaring og opplæring C3 Følge oppsatte vedlikeholdsplaner. Sikre at operatører har nødvendig kompetanse/opplæring Gå på grunn Feilnavigering, feil med navigeringsutstyr Opplæring, service på utstyr Treffe drivgods Tilfeldighet Være observant Feilvurderinger av båtoperatør Ikke opplæring Gå på kurs, få tilstrekkelig opplæring Brann Dårlig vedlikehold, slitasje, lite/manglende erfaring og opplæring, dårlig renhold. Sjekkliste, følge prosedyrer nøye, stadig forbedring av prosedyrer og sjekklister. Automatisk brannslokkingsanlegg. Kontroll av brannvarslingsanlegg. Fall-/klemskade ved av- og påstigning i båt Fralandsvind, dårlig fendring C3 Ikke vær alene. Bruk av kran Klemskade (kranarm og last) Last kan løsne Lite observant, lite opplæring, lite erfaring, dårlig vær. Dårlig fokus. Slitasje på løfteutstyr, manglende resertifisering, feil bruk, Opplæring, SJA, vær oppmerksom, bruk fornuft, bruk verneutstyr, bruk sertifisert utstyr. Bruk sertifisert utstyr, riktig opplæring på sikring av last. Bruk utstyr med stor nok kapasitet. Klem-/slagskade ved fôrfylling Dårlig vær, feil bruk av kran, lite opplæring, Man skal ikke bruke kniv til å kutte sekk manuelt. Ikke fylle fôr i dårlig vær. Fall ved fôrfylling Dårlig vær, lite årvåkenhet, Ta værforbehold.

6 Bruk av nokk Klemskade Personell kan sette seg fast Kan bli dratt inn i nokk (fingre/armer) Sikre at båtoperatører kan vurdere og operere båter trygt uten fare for liv/helse og materiell. Renhold og avfall Fare for havari/forlis/liv og helse. Økonomisk tap Opplæring, årvåkenhet, ikke ha det for travelt Opplæring, årvåkenhet, ikke ha det for travelt Opplæring, årvåkenhet, sett på fotpedal Håndtering av avfall Farlig avfall blir kastet i vanlig avfall Fare for miljøet. Fare for avfallshentere ved eksponering. Mulig gass-/brannutvikling på avfallsanlegg. A2 Sikre at operatører har nødvendig opplæring. Sikre at nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass og at operatører har opplæring i bruken av dette. Følg deponeringsanvisning på produktemballasje. Kuttskade av skarpe gjenstander Personskade A2 Påse at skarpe gjenstander ikke utgjør noen fare Ugygiensik/smittefarlig avfall på kroppen Personskade A3 Påse at avfall blir håndtert riktig Håndtering av biologisk avfall Dødfisk kan bære smitte. Kan smitte andre fisker. C1 Bær fisken i bøtte fra liftup til kvern. Det kan spilles maursyre på den som utfører arbeidet. Innånding av klorgass (kjemisk reaksjon mellom enkelte rengjøringsmidler og maursyre). Syre kan gi alvorlig øyeskade og hudskade C2 Bruk nitrilhansker og vernebriller. Syre skal fylles med pumpe. Helseskade Bruk riktig vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel Det tilsettes for lite maursyre sånn at ph blir for høy. Patogener drepes ikke, noe som gir smittefare. Ha nøye kontroll med ph. Logg skal føres. Kvernen blir for full. For tung for hjullaster. B2 Gi alle nye opplæring i maksgrense på kvern. Renhold, orden, hygiene og desinfeksjon Kar og stamper blir ikke rengjort ordentlig etter bruk. Bakterievekst. Grobunn for patogener. Fisk kan dø. Spyl alt brukt utstyr. Kar som har inneholdt blodvann skal desinfiseres. Syrespill ved desinfisering Personskade Bruk hansker og vernebriller ved sprøyting av desinfiseringsskum. Rot og uorden på fôrlager Ved dårlig system kan feil fôr bli tatt i bruk i forsøk. Feil i forsøksdata, og dårlig trivsel. C2 Hold orden. Bruk utarbeidede skjemaer for fôrsystematisering. Uorden og rot på flåte kan føre til dårlig fremkommelighet. Kommer seg ikke fram ved evakuering. B2 Rydd! Dårlig orden og hygiene på flåte gir grunnlag for bakterievekst. Det skal ikke forekomme der man produserer mat. C3 Rydd og vask. Spyl flåte jevnlig. Rot og uorden i båt gir dårlig framkommelighet og trivsel. Dårlig framkommelighet er farlig i evakueringssituasjoner. B2 Hold orden, og hold rømningsveier frie.

7 Mottak, salg og levering av fisk Biomassekontroll og rapportering Fisken vokser raskt, og tettheten blir for stor Redusert velferd. C1 Ta veieprøver jevnlig, bruk ramme. Kjøp av fisk Fisk har dårlig helse ved ankomst Økonomisk tap. Kan gå dårlig i forsøk, senker vår kredibilitet. C2 Sørge for at de nødvenige kontroller og sertifikater er i orden før fisken mottas. Besøke settefiskanlegget før kjøp, og sørge for at det er den fisken vi virkelig får. (Være med fra da fisken tas ut av karet) Fisk bærer smitte ved ankomst Kan bære smitte som kan spre seg til hele anlegget, som må brakklegges Sørge for at de nødvenige kontroller og sertifikater er i orden før fisken mottas. Mottak av fisk Fisken kan være stresset etter transport Dødelighet i merd Rolig transport. Bruk beroligende middel og mulig. Fisken kan bære med seg farlig smitte Hele anlegget blir smittet A5 Fisk skal være kontrollert før de sendes til oss slik at vi kan være sikker på at dette er tilfelle. Den skal også være vaksinert. Rømming ved flytting til merd Store økonomiske og økologiske konsekvenser. Sikre område rundt overføring av fisk. Følg prosedyrer og sikkerhetsinnstrukser. Avklar forløp på forhånd. Salg, slakt og levering av fisk Salg: Laks forhåndsselges til godkjent kjøper. Pris avtales Ved for dårlig pri, eller uheldig tidspunkt risikererer man ønkonomisk tap A1 Overlate salget til de som har kompetanse og erfaring. Slakt: Leveres til godkjent slakteri Salg til private er ulovlig og kan medføre økonomisk erstatning A1 Vi slakter ikke laks Levering: Til godkjent brønnbåt Fisk kan dø hvis den presses for hardt sammen i avkastnot B3 Jevn og forsiktig tregning av fisken, slik at den ikke stresses unødig Oppfølging av anlegg og biologiske ressurser Registrering av ph i ensilasje ph er for høy i ensilasje Befrakterne kan nekte å ta imot ensilasjen B2 Sjekke ph-nivået for hver gang man har kvernet fisk. Fyll etter med maursyre ph-meter viser feil verdi Ensilering skjer ikke C1 Kalibrer og sjekk ph-meter jevnlig. Kalibrering av fôrautomater Automater kan være feilkalibrert, eller at faktisk utforing ikke stemmer med det den er kalibrert for. Kan gi feil virkelig mende i forhold til det som er beregnet at fisken skal ha C1 Foreta manuell opptelling av restfor i automatene en gang pr uke, og justere fòrtallene etter det. Gjøres for at riktig mengde fòr ut av automat stemmer med elektronisk registrering i fòrstyringssentral Blodprøvetaking og merking av fisk Blodprøvetaking kan skade fisken Den kan få redusert vekt eller dø. Gir dårligere økonomi C2 Sørge for at de som skal ta prøvene får god opplæring og trening før de utfører arbeidet

8 Små merker festes til ryggfinne. Kan gi sår og infeksjoner Gir dårligere vekst og mistrivsel C2 Sørge for at de som merker fisken får god opplæring og trening før de utfører arbeidet Helsekontroll Fisk kan være smittet av sykdom Ved smitte av alvorlige sykdommer kan man bli pålagt å slakte all fisk i forsøksmerdene. Det vil gi et stort økonomisk tap for bedriften. Ha vaksinert fisk. Ta jevnlige prøver for å avdekke sykdommer. Fisk kan ha redusert helse pga andre faktorer, som predatorrelatert stress, overgrodde nøter (dårlig vanngjennomstrømning og oksygentilgang). Redusert velfert, redusert vekst (økonomiske konsekvenser) Jevnlig helsetilsyn. Befalinger fra fiskehelsepersonell må følges opp. Predatorkontroll Kråker kan spise av fòrautomatene. Gir feil fôrforbruk (mye svinn) B2 Henge på ekstra nett rundt automatene slik at kråkene ikke kommer inn. Hegrer kan sette seg oppå og stikke fisk gjennom nettet. Gir sår på fisk og økt dødelighet C3 Stram fuglenettene ordentlig. Oter kan komme inn i merden Kan hente ut mye fisk, og det blir feil data i forsøkene. Kan skade fisk, gir redusert helse og velferd. Er en stressfaktor for fisken. D3 "Bly-terner" rundt taknett. Ingen åpning mellom tak- og hoppenett Skarv kan dykke og gi bittskader gjennom not til smolten. Smolten skades og dør. C3 Henge ut ekstra notvegger et stykke ut fra nota der man har smolt Avlusing ved bruk av fôr eller presenning Lusefôr brukes over en forlenget tidsperiode. Lusa kan utvikle resistens mot medikamentet. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Ikke benytt fôr lengre enn det som er fastsatt av veterinær/fiskehelsebiolog. Rester av lusefôr benyttes ved en feiltakelse. Lusa kan utvikle resistens mot medikamentet. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Merk sekker med restfôr godt, og lever til mottak snarest. Lusefôr brukes for lenge. Fisken spiser dårligere av dette foret, noe som gir dårlig kvalitet på forsøkene vi utfører. Forlenget detoksifisering fører til stress hos fisken, som gir redusert helsetilstand. Ikke benytt fôr lengre enn det som er fastsatt av veterinær/fiskehelsebiolog. Snurr på presenning og tau ved avlusing. Venskelliggjør arbeidet, lusemiddel kan lekke ut A4 Tre tauene rett, se opp for fortøyninger etc., klargjør presenning før bruk. Oksygenmangel i avlusingsmerden Redusert fiskevelferd, fisken kan dø og forsøket kan bli ødelagt. Misfornøyde kunder. Regelmessig logging, nok flasker med oksygen, ha båt tilgjengelig for hurtig utskifting av vann. Tungt fysisk arbeid Skade på teknikere C4 Bruk Schäffer og kran mest mulig Forgiftning av fisk Redusert fiskevelferd, fisken kan dø og forsøket kan bli ødelagt. Misfornøyde kunder. D4 Observer fisken under hele badebehandlingen. Følg veterinærens anvisning. Mennesker kommer i kontakt med lusemiddel Forgiftning, kronisk eller akutt. D3 Bruk verneutstyr (hansker og tette briller). Les produktdatablad. Rengjør utstyr etter bruk. Bland løsninger inne. Gravide skal ikke håndtere lusemidler.

9 Skifte av nøter Fisk kan bli skadet ved for hard fortrenging. Redusert fiskevelferd, fare for dødelighet, redusert tilvekst. C2 Ikke treng fisk over en lengre tidsperiode. Ikke treng fisken for mye sammen. Not kan skades ved skifte. Fisk rømmer. Store økologiske og økonomiske konsekvenser. Følg prosedyrer for skifte av not. Kontroller not med kamera/dykker etter skifte. Bruk kun nøter med gyldig sertifikat og vedlikeholdskort. Bruk av firmabil Kjøre forsvarlig og innen fartsgrensene. Fare for utforkjøring med (relativ) tung last Kan medføre skade/invaliditet/død på fører og evt passasjerer. Ikke ha med passasjerer. Sikre lasten med stropper. Kjøre etter forholdene. Ha god tid. Sjekke at alt er OK med bilen. Kan bli tomt for olje og/eller kjølevæske Reparasjonene kan bli dyrere. Man kan få havari på motor/drivverk. B1 Følge servicetidspunktene. Gå til verkstedkontroll hvis man merker noe uvanlig. Sjekke olje- og kjølevæske jevnlig (etter oppsatt skjema) Vedlikehold av driftsmidler Slurv kan forringe levetiden på utstyret. Kortere levetid, derav større kostnad på driftsmidlet C2 Rengjøre, smøre og sette på plass etter bruk. Ettersyn, vedlikehold og sertifisering av sjøanlegg (se egen risikovurdering i brukerhåndbok) Skader på anlegg blir oversett ved inspeksjon Inspeksjon blir ikke utført. Personell og HMS Anlegget kan ryke ved ekstremvær. Fisk rømmer. Skader blir ikke oppdaget. Fisk kan rømme. Økonomiske konsekvenser ved ødelagt anlegg. Følg sjekklister og undersøk alt nøye. Sjekkliste skal kontrolleres av avdelingsansvarlig for å kontollere at inspeksjon har blitt utført. Adgangskontroll og mottak av besøkende Besøkende kan bære med seg smitte. Ødeleggelse av forsøk, massesykdom, massedød. Alle skal tråkke på desinfiserende svamp. Ikke bruk skotøy/klær som er brukt på andre anlegg. Vi kan bære med oss smitte til andre anlegg. Konsekvenser for anlegget vi besøker. Ikke bring klær og skotøy mellom anlegg. Besøkende kan få innsyn i forsøkene våre. Kan dele informasjon med uvedkommende. Svekker vår troverdighet og gir misfornøyde kunder. Gir økonomiske konsekvenser. Ikke bruk kundens navn på permer, papirer, bøtter, prøveposer etc. Ikke la ark og protokoller ligge og flyte. Besøkende kan skades mens de er på anlegget. Økonomiske forsikringskonsekvenser. Ikke utsett besøkende for farer. Alle besøkende skal bruke redningsvest når de går ut på anlegget. Beredskapsplan ved brann Brannvarslingsanlegg virker ikke. Ansatte blir ikke oppmerksom på brann, kan ikke evakuere i tide. Sørg for at anlegg fungerer. Sjekk jevnlig. Rømningsveier er sperret av rot. Evakuering kan ikke skje effektivt. Hold orden, hold rømningsveier frie. De ansatte ved ikke hvor evakueringsrutene er. Evakuering kan ikke skje effektivt. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med brannog rømningsplaner, som er opphengt på lett synlige steder i byggene. Brannøvelser utføres årlig.

10 Brannslokningsapparat fungerer ikke. Man får ikke slokket branntilløp. Kan ha store økonomiske konsekvenser. Kunne vært unngått. Sørg for jevnlig kontroll av brannslokningsutstyr, og at alle vet hvor dette befinner seg. Internopplæring Ansatte følger ikke prosedyrer, og utfører forsøksrelaterte operasjoner på feil måte. Dårlig kvalitet på våre tjenester. Alle skal vite hvor man finner prosedyrer og forsøksprotokoller. Alle skal ha opplæring før de utfører en arbeidsoperasjon. Ansatte bruker ikke utstyr på riktig måte, noe som kan føre til ødeleggelse av utstyr eller skade på person eller anlegg. Økonomiske og helsemessige konsekvenser. D3 Alle skal ha opplæring før de tar i bruk utstyr. Brukerhåndbøker skal være lett tilgjengelig. Internkontrollopplæring Ansatte følger ikke prosedyrer og bryter lover og forskrifter. Trenger ikke å ha store konsekvenser, men kan i verste fall føre til grove lovbrudd. Senker bedriftens troverdighet og kredibilitet. Alle nyansatte skal ha opplæring i bedriftens internkontrollsystem, og alle ansatte skal ha oppdatering i IK-systemet årlig. Ansatte fører ikke avvik Feil og mangler blir ikke oppdaget. Konsekvens situasjonsavhengig. For eksempel kan gnag på not, som ikke rapporteres og fikses, føre til rømming. C4 Alle må få opplæring i avviksføring. Premiering av den som fører flest avvik.

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS

Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS Kvalitetssikringshåndbok operativ del Kvalitetssikringshåndbok for NRS Finnmark AS operativ del Revidert August 2012 Inger Lise A. Bølgen Kvalitetssikringshåndbok operativ del Innhold 1. Produksjon...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS...

1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS... Miljørapport 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 RØMMING... 3 3 FÔRFAKTOR OG EFFEKTIVITET... 3 4 LUS... 4 4.1 LAKSELUS (LEPOPHTHEIRUS SALMONIS)... 4 4.2 SKOTTELUS (CALIGUS ELONGATUS)... 7 5 DØDELIGHET...

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1

MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1 MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 6 Om konsernet 6 Bakgrunn for en miljørapport 7 RØMMING 9 Årsaker til rømming 10 Lokalitetsklassifisering

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Versjon: 0.1.2 Luseprosjektet Side: Side 1 av 6 Formål: Sikre at all transport av leppefisk foregår på en måte som ivaretar fiskehelse og kvalitet på fisken Spesielle forhold:

Detaljer

Rapport. Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien

Rapport. Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien Åpen Rapport Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø Forfattere Heidi Moe Føre Andreas Myskja Lien SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbrukskonstruksjoner 014 08 19 Historikk DATO SBESKRIVELSE

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

FORFATTER(E) Leif Magne Sunde OPPDRAGSGIVER(E) SFH80A104064 Åpen Terje Flatøy, Rolf Giskeødegård, Magne Volden

FORFATTER(E) Leif Magne Sunde OPPDRAGSGIVER(E) SFH80A104064 Åpen Terje Flatøy, Rolf Giskeødegård, Magne Volden SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17C Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no Internet: www.sintef.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

HMS - håndbok for landbruket. drift

HMS - håndbok for landbruket. drift FORSIKRING HMS - håndbok for landbruket drift Landbruket er spesielt på den måte at arbeid, hjem og fritid er så vevd inn i hverandre. En gårdbrukers arbeidsplass er også hans barns lekeplass, og bolig

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 335XPT Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Motorsager kan være farlige Uforsiktig eller feilaktig bruk

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Systematisk IK Akvakulturarbeid. hos. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

Systematisk IK Akvakulturarbeid. hos. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Systematisk IK Akvakulturarbeid hos Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Revidert dato: 04.02.2013 Ansvarleg for bedrifta: Ingebrigt Landa 1. Lover og forskrifter 2. Mål og planlegging Målformulering og

Detaljer

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften)

Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Merknader til Forskrift xxxx om drift av akvakulturanlegg (driftsforskriften) Forskriften er fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 1,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Rømmingssikker not for torsk FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Rømmingssikker not for torsk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932

Detaljer