PLANBESKRIVELSE KOMMUNEDELPLAN NESBYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE KOMMUNEDELPLAN NESBYEN"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE KOMMUNEDELPLAN NESBYEN Godkjent av Nes kommunestyre den , sak 44/ NES KOMMUNE Forsidefoto: Vibeke Hjønnevåg 0

2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og rammer Kommunens hovedutfordringer Nasjonale og regionale føringer Planavgrensning Mål med planarbeidet Utbyggingsstrategier og alternativer Utredninger Landskapsanalyse Næringsanalyse Boliganalyse Trafikk og støyanalyse Kulturminner, estetikk og byggeskikk Friluftsliv og idrett Barn og unge Universell utforming Klima og energi Flom og ras Endringer av arealformål fra tidligere kommunedelplankart Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Naturfarer Menneske- og virksomhetsbaserte farer Innkomne merknader ved varsel om planoppstart Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet Briskebyen Stasjonsvegen 65 (Filialen) Storesvingen gnr. 79/ Bassengvegen Vurdering av virkningene av planens samlede arealbruksendringer Boligformål Næringsformål Offentlig formål Samferdsel og infrastruktur Fritids- og turistformål Kombinert bebyggelse og anlegg Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 1

3 12.7 Samlet virkning etter utredningstema Vurdering av virkningene av planens strategi for framtidig arealbruk Vedlegg Landskapsanalyse KDP Nesbyen, jordvern Næringsanalyse Boliganalyse Trafikk- og støyanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Temakart kulturminner Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 2

4 1 Bakgrunn og rammer Nes kommunestyre vedtok i sak 122/ at kommunedelplanen for Nesbyen skal tas opp til revisjon og at arbeidet skal starte umiddelbart. Hovedhensikten med rulleringen er å legge til rette for nye, sentrumsnære arealer til forretning/næring med bakgrunn i mangel på attraktive næringsarealer. Kommunestyret vedtok samtidig å rullere kommuneplanen for Nes. Arbeidet med kommunedelplanen og kommuneplanen vil da delvis foregå parallelt og kan ses i sammenheng. Følgende kommunale vedtak og planer legger rammer for planarbeidet: Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt Kommunal planstrategi er vedtatt Planprogram for kommunedelplan Nesbyen vedtatt Kommunedelplanen ble i kommuneplanutvalget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden I etterkant av offentlig ettersyn ble arkitektkontoret tegn_3 engasjert for å bistå i ferdigstillelsen av planen Ved neste politiske behandling ble det besluttet å legge saken ut på ny høring men begrense høringen til følgende temaer: - Reduksjon av området FT5/N12 og dokumentering av hvordan hensynet til jordvern ivaretas som følge av omdisponering av disse arealene. - Endrede bestemmelser for verneverdige kulturområder i Nesbyen sentrum, med sikte på å sikre kulturminnenes kvaliteter og samtidig tilrettelegge for fleksibilitet og utviklingsmuligheter i sentrum. - Reduksjon av området FT4 for i større grad å ta hensyn til natur-, frilufts- og vassdragsinteresser langs Hallingdalselva. - Presisering av bestemmelser knyttet til blant annet makeskifte idrettsanlegg, kryssløsning Rv7/K2 og byggeforbudssone vassdrag. - Oppdatering av plankart i samsvar med ovennevnte endringer og presisering av bestemmelsene, herunder blant annet sikring av riktige lovhjemler. Kommunedelplanen,med endringer som angitt ovenfor lå ute på høring i perioden til I ettertid har det også vært gjennomført meklingsmøte uten at samtlige innsigelsen ble avklart. 2 Kommunens hovedutfordringer Kommuneplanens samfunnsdel beskriver følgende hovedutfordringer: Befolkningssammensetning og demografisk utvikling Andelen eldre blir større og det blir færre i yrkesaktiv aldre. Dette bildet ønsker Nes kommune å endre gjennom tiltak for å skape en balansert befolkningssammensetning. Næringsutvikling Nes kommune har et variert næringsliv med industri, handel, reiseliv, tjenesteproduksjon og primærnæring. Vi har imidlertid ingen garanti for at det bestående vil vare. Samfunnsutviklingen endrer seg raskere enn tidligere. For tiden ser vi dette i den globale økonomiske situasjonen med finanskrise og de utfordringer det skaper. Telemarksforskning har i 2009 gjennomført næringsanalyse for Buskerud fylke som viser at Nes kommune ligger under gjennomsnitt både på fylkesplan og nasjonalt når det gjelder arbeidsplassutvikling og næringslivsindeks. Denne tendensen vil kunne skape store utfordringer for næringsutviklingen i Nes kommune. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 3

5 Klimaendringer Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Over 20 % av Norges klimagassutslipp kommer fra aktiviteter der kommunene sitter med viktige virkemidler. Kommunen har derfor et stort ansvar for å redusere egne klimagassutslipp og samtidig tilpasse seg de endringene i klima, vær og natur som den globale oppvarmingen fører med seg. Bærekraftig stedsutvikling som bygger opp om prinsippene for miljøvennlige tettsteder, er en av flere veier å gå for å redusere utslippene. Det innebærer blant annet å styrke sentrum, utnytte arealene bedre og legge til rette for fotgjengere, syklister og kollektivtransport. Videre må det satses på energieffektivisering og klimavennlige energiløsninger i boliger, fritidsboliger, næringsbygg og offentlige bygg. Samhandling og samarbeid Kravet til offentlige tjenester øker stadig i omfang og kompleksitet og krever økt kompetanse. Over tid har det også vært gjennomført en rekke reformer som har medført omfattende funksjons- og ansvarsoverføringer fra statlig og regionalt nivå, til primærkommunene. Dette skaper store utfordringer spesielt for de mindre kommunene. Uten samarbeid med andre kommuner hadde det vært vanskelig å gjennomføre. Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen ble vedtatt denne reformen vil sette store krav til kommunene seg imellom og med regionalt nivå for å kunne møte de fremtidige helseutfordringene. 3 Nasjonale og regionale føringer Regionale og nasjonale føringer legges til grunn for arbeidet, jfr. planprogrammet: Formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 1-1 og viktige oppgaver og hensyn i 3-1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Regional planstrategi for Buskerud og andre regionale planer og retningslinjer Div. lover, forskrifter og retningslinjer Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 4

6 4 Planavgrensning Kommunedelplanen for Nesbyen utarbeides i h.h.t. bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. 11. Planavgrensningen er i utgangspunktet den samme som for gjeldende kommunedelplan vedtatt Grensen er forlenget ca. 300 m mot sør for å utvide området rundt reguleringsplanen for Påverudlia noe. Kart med planavgrensning, kommunedelplan Nesbyen 5 Mål med planarbeidet Målet med planarbeidet er vedtatt i planprogrammet: ta vare på og videreutvikle Nesbyen som et attraktivt handels- og næringssenter. sikre tilstrekkelig arealressurser til næring/forretning, spesielt i sentrumsnære områder, til boliger og til fellesområder definere rammer for utviklingen av 1800-tallsbyen «gamle Nes». Kommunedelplanen er et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå de målene som er vedtatt for kommunens utvikling. 6 Utbyggingsstrategier og alternativer I planprogrammet er det skissert to alternative utviklingsstrategier: 1. Ta i bruk nye arealer rundt Nesbyen sentrum til forretning/næring, det vil si arealer som i dag ligger som LNF-områder, evt. omdefinere arealer som i dag er lagt ut til bolig-/offentlig formål. 2. Fortetting av eksisterende arealer til forretning/næring, evt. omdefinering av arealer som i dag er lagt ut til bolig-/offentlig formål. Det vil også være aktuelt å se på kombinasjoner av de to strategiene. Arealbruksstrategi Nesbyen er i dag, som sentrum, delt i to med en del av sentrum på hver side av Hallingdalselva og Rv7. Denne utviklingen har forsterket seg over tid og har historiske forankringer med de gamle institusjonene lokalisert i vest, og med stasjonsområdet øst for elva. Hallingsdalselva vil alltid ligge som et skille, men det er en målsetting å fremme en utvikling som tydeliggjør Nesbyen som et samlet sentrum, med Hallingdalselva som sentral stedskvalitet. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 5

7 Aktuelle fortettingsområder i Nesbyen. Nesbyen er delt i to av Hallingdalselva. Fortetting innenfor eksisterende byggeområder vil dekke et visst behov med hensyn til sentrumsutvikling. Samtidig viser næringsanalysen (kap.13.3) at det særlig er besøksnæringen i kommunen som har det største vekstgrunnlaget. Dette er i stor grad næring knyttet til turisme og reiseliv, og arealbehovet til denne type virksomhet vil i liten grad kunne dekkes innenfor eksisterende fortettingsområdet, men krever større arealer. Denne næringen er også avhengig av synlighet, som ledd i sin markedsføring, og nye næringsarealer bør fortrinnsvis bidra til å markere Nesbyen som sentrum fra Rv7. En sentral problemstilling er da hvilke arealer som bør tas i bruk for å fremme disse interessene. Nesbyen sentrum er omgitt av LNF-områder på alle kanter. I vest stiger terrenget, og særlig rasfaren gjør denne utviklingsretningen lite aktuell. Nesflata er et historisk landbruksområde og kommunen har et ønske om å opprettholde de store, sammenhengende jordbruksområdene som muliggjør effektiv drift, en aktiv landbruksnæring og opprettholde Nesbyens kvaliteter som et tettsted i grønne omgivelser. Potensielle utviklingsretninger. Nesbyen er omgitt av LNF-områder på alle kanter. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 6

8 Valg av utviklingsretning henger således sammen med det kombinerte ønsket om å binde Nesbyens to deler sammen til et helhetlig tettsted, fremme Hallingdalselva som ressurs i sentrum, styrkingen av næringslivet og sikringen av viktige, sammenhengende jordbruksområder. Målpunkter i dagens sentrum, og langs elva. Hallingdalselva som stedskvalitet er i dag lite utnyttet og kommunen ønsker å fremme tilgjengeligheten til elva og parallelt med dette integrere elva i stedsbildet. En utvikling av besøksrettet næring i tilknytning til Hallingdalselva og Rv7 vil kunne gi positive ringvirkninger for Nesbyen og øke stedes synlighet. Nes kommune ønsker derfor å fremme en langsiktig arealbruksstrategi hvor sentrum vokser østover, i retning Rv7 og Hallingdalselva. For å oppnå dette åpner kommunedelplanen for omdisponering av noe landbruksjord mellom dagens sentrum og Rv7. Videre tilrettelegges det for økt tilgjengelighet til Hallingdalselva med vektlegging av rekreasjons-, turisme- og friluftsinteresser i mellom Rv7 og elva. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 7

9 Arealbruksstrategi. Nesbyen vokser østover, mot Hallingdalselva og Rv7. 7 Utredninger 7.1 Landskapsanalyse For å kunne vurdere mulig lokalisering av nye utbyggingsområder er det gjennomført en landskapsanalyse som et faglig beslutningsgrunnlag for konsekvensvurderingen av evt. utbyggingsprosjekter. Jfr. vedtatt planprogram. Landskapsanalysen er utarbeidet i samarbeid med Asplan Viak. Se kap Næringsanalyse For å kunne vurdere behov og aktuell lokalisering av nye næringsområder er det gjennomført en næringsanalyse som et faglig beslutningsgrunnlag for konsekvensvurderingen av evt. utbyggingsprosjekter. Jfr. vedtatt planprogram. Næringsanalysen er todelt. Del en er en analyse utført av Telemarksforskning. Analysene finnes på Sammendrag av analysen ligger under kap Del to er en registrering og beskrivelse av mulige næringsarealer innenfor planområdet, dvs. områder som er regulert til næringsformål og områder som er lagt inn i kommunedelplanen til næringsformål. Se kap Boliganalyse For å kunne vurdere behovet for boliger i Nesbyen sentrum er det gjennomført en analyse av befolkningsutviklingen og behovet for boliger framover. Denne er sammenholdt med en registrering og beskrivelse av mulige boligarealer innenfor planområdet, dvs. områder som er regulert til bolig eller er lagt inn i kommunedelplanen til boligformål som et faglig beslutningsgrunnlag for konsekvensvurderingen av evt. utbyggingsprosjekter. Jfr. vedtatt planprogram. Se kap Konklusjon: Nettobehovet for nye boliger fram til 2025 vil være 15 forutsatt en moderat folketallsutvikling. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 8

10 Selv om en skulle oppnå en betydelig høyere befolkningsvekst en antatt, burde dagens boligarealreserve være tilstrekkelig. I dag er mer enn 80 % av boligene i Nes eneboliger. Når en ser på utviklingen av befolkningssammensetningen er det grunn til å tro at etterspørselen og behovet for mindre, lettstelte boliger og leiligheter vil øke, sammen med behovet for mer tilrettelagte eldreboliger/omsorgsboliger. 7.4 Trafikk og støyanalyse Asplan Viak har utarbeidet en trafikk- og støyanalyse med hovedvekt på rv. 7 og avkjøringen til Nesbyen sentrum (Shell-stasjonen) og Rukkedalsvegen gjennom Nesbyen sentrum. Det er et sterkt ønske fra kommunen om å få utbedret hovedavkjøringen fra rv. 7 til Nesbyen sentrum, både på grunn av økt trafikk på rv. 7 og fordi kommunen ønsker en bedre og mer synlig avkjøring til sentrum. Kommunedelplanen detaljerer dog ikke en gitt kryssløsning, og eventuell utbedring av krysset vil være gjenstand for detaljregulering. Oppsummering trafikkanalyse: Kapasitetsberegninger av krysset ved rv7 Rukkedalsvegen viser at det ikke er avviklingsproblemer i dagens situasjon. Det vil heller ikke oppstå store problemer med økt trafikk i 2022, ved å beholde dagens kryssutforming. Ved å bygge om krysset til en rundkjøring, vil kjøretøy fra Rukkedalsvegen få redusert forsinkelse. Det er imidlertid ingen avviklingsproblemer med dagens utforming, og en ombygging bør kunne vurderes ut i fra trafikksikkerhetshensyn og kommunes ønske om å få bedre synlighet for Nesbyen. Oppsummering støy: Støyberegninger viser at bebyggelse som ligger nærmere Rukkedalsvegen enn meter, ligger i gul støysone. I den grad det ligger støyømfintlig bebyggelse (spesielt boliger) i denne sonen, bør man vurdere tiltak for å bedre utendørs støyforhold. I det minste må det sørges for at boligbebyggelse har uteplass som er skjermet fra vegen. Bygninger vil fungere utmerket som støyskjerm med slike støynivåer som er beregnet ved Nesbyen. Beregninger med framtidige trafikkmengder, viser at støybildet ikke endrer seg dramatisk, men at gul støysone får en noe bredere belte fordi trafikken øker. Verken i dagens situasjon eller framtidig situasjon tilsier beregningene at det må gjøres mer enn alminnelige fasadetiltak på nye boliger som ligger nær disse vegene, for å tilfredsstille krav til innendørsstøy. I h.h.t. retningslinje T-1442 skal man utvise aktsomhet ved bygging av støyfølsom bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) i gul støysone. I forbindelse med eventuelle reguleringsplaner eller byggesaker som innebærer støyømfintlig bebyggelse langs Rukkedalsvegen og Alfarvegen er det viktig med egnede og tilstrekkelige planbestemmelser eller krav i h.h.t. teknisk forskrift, basert på en nærmere støyfaglig utredning. Fullstendig trafikk- og støyanalyse følger kommunedelplanen som vedlegg i kap. 13. Vedtatt trafikksikkerhetsplan legges til grunn for kommunedelplanen. 7.5 Kulturminner, estetikk og byggeskikk Det er tidligere foretatt en vurdering av verneverdien av alle bygninger innenfor planområdet for reguleringsplan for kvartal A. (PlanID Del an Nesbyen sentrum). Verneverdige bygg i kvartal L registreres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Sentrumsnære områder nord for Rukkedøla, området ved Nesbyen stasjon og Elverhøy og Hagaled er registrert sommeren I alt 16 kulturmiljøer i planområdet er lagt inn i temakart. Kulturmiljøene med «høy» eller «svært høy» verdi er i kommunedelplanen avsatt til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 9

11 Dette utgjør totalt 9 hensynssoner og én båndleggingssone. Båndleggingssonen omfatter stasjonsområdet som er gitt egne bestemmelser, da dette kulturmiljøet er fredet etter kulturminneloven. Temakartet viser en fysisk avgrensning av Gamle Nes. Det er ikke knyttet egne bestemmelser til dette området og avgrensningen har altså ingen juridisk funksjon. Den skal følgelig heller ikke forstås som et skjønnsmessig grunnlag for vurdering ved saksbehandling av tiltak etter plan- og bygningsloven i Nesbyen. Kartleggingen av verneverdige bygg er oppsummert i en bevaringsliste. Denne listen er et levende dokument og kan oppdateres fortløpende ettersom nye kulturmiljøer kartlegges. Kommunedelplanens bestemmelser for hensynssonene viser til bevaringslisten for å avklare hvilke enkeltobjekter (kulturminner) innenfor hensynssonene som har verneverdi. Bestemmelsene omfatter kun enkeltobjekter (kulturminner) kategorisert med «høy» eller «svært høy» verneverdi i bevaringslista. Alle tiltak innenfor hensynssonene og på eiendommer som er oppført på bevaringslista skal være gjenstand for uttalelse fra kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen. Det skal utarbeides en byggeskikkveileder for Nesbyen, for å kunne utvikle Nesbyen til et enda mer attraktivt sentrum for handel, næringsvirksomhet og bosetting. Arbeidet med byggeskikkveilederen legges til Bolyst-prosjektet i Nes, og sluttføres innen kort tid. 7.6 Friluftsliv og idrett Kommunen har egen kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i 2012 (Kommunestyrets møte , sak 96/12). Det er i den sammenheng foretatt en registering og gjennomgang av alle nærmiljøanlegg for idrett og friluftsliv. 7.7 Barn og unge Kommunens trafikksikkerhetsplan har som mål at alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss skal utenfor boligområde kunne følge gang- og sykkelveg. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 km, for elever på trinn 4 km. I kommunedelplanen er det foreslått ny gang- og sykkelveg langs deler av Blingsmovegen, langs fylkesvegen fra Elverhøy og nordover og langs Rukkedalsvegen fra sentrum og til avkjøringen til Hallingdal museum. Dersom disse gang- og sykkelvegene realiseres vil en langt på vei ha nådd målet i trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene må innarbeides i kommunens investeringsbudsjett. Barn og unges interesser er eget tema i konsekvensanalysen. 7.8 Universell utforming Et tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan er oppgradering av eksisterende gang- og sykkelveger til kriterier for universell utforming. Universell utforming er eget tema i konsekvensanalysen. 7.9 Klima og energi Kommunens energi- og klimaplan legges til grunn for kommunedelplanen. Det er avsatt 2 områder nær sentrum til fjernvarmeanlegg, et nord for Rukkedøla ved Brovolden (F2) og et i område Nesbyen sør (FT5). Det er også skissert planer for et fjernvarmeanlegg i Påverudlia (godkjent reguleringsplan) Flom og ras Kommunen har utarbeidet ny risiko- og sårbarhetsanalyse, vedtatt i Denne legges til grunn for planarbeidet. Ras- og flomutsatte områder er lagt inn som hensynssoner i plankartet med egne bestemmelser. For flom tar en utgangspunkt i kart for 200-årsflom. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 10

12 Nytt justert flomkart for Nesbyen sentrum etter flomsikring ved Hajembrua følger som vedlegg i kap Dette berører stort sett reguleringsplanen for deler av Nesbyen sentrum (planid ). Det er lagt inn hensynssone Faresone ras- og skredfare. Faresonen samsvarer med NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang. Hensynssonen er potensielt fareområde, og har stor utstrekning, med bestemmelser med krav om detaljert faresonekartlegging på reguleringsplannivå. Fareområdet vil senere kunne justeres. Arnegårdslia er spesielt utsatt for løsmasseskred som utløses ved store nedbørsmengder. I gjeldende kommunedelplan ligger det inne utbyggingsområder for nye boliger i dette området. Etter samtaler med NVE er disse tatt ut av planen på grunn av mulig rasfare. Dersom det seinere skulle vise seg at det er mulig å bygge nye boliger i området f.eks. etter rasforebyggende tiltak, må en komme tilbake til det gjennom endring av kommunedelplanen og gjennom reguleringsarbeid. 8 Endringer av arealformål fra tidligere kommunedelplankart Område B4 Østenforskogen B7 Jørgenmoen N1 Gudbrandplass N2 Ekserserplassen N3 Stuveset N12 Sør for Quisten K1 Høydebasseng Arnegårdslia O1 Sagtomta O2 Elverhøy/Østenfor O3 Blingsmovegen øst K2 Renseanlegget H710_1 Kvartal L H710_2 Del av kvartal A Rukkedøla H710_3 Idrettsanlegget BA1 Øynan FT 5 Nesbyen sør K3 Fremtidig avkjøring RV7 BA2 Østenfor Endringer Mindre justering fra LNF til boligformål Fra teknisk infrastruktur (fjernvarmeanlegg) til boligformål Ca. ett daa fra næringsformål til LNF Fra næring til boligformål (to eksisterende boligtomter) Fra LNF til næringsformål, gjelder eksisterende bedrift Fra LNF til forretning Fra LNF til formål teknisk infrastruktur (eksisterende virksomhet) Fra boligformål til LNF Fra boligformål og fjernvarmeanlegg (Sagtomta) til tjenesteyting Fra næring (tidl. Østenfor hotell) til tjenesteyting Fra bolig til offentlig formål (kommunalt lager) Areal sør for eks. renseanlegg fra LNF til teknisk infrastruktur. (Renseanlegget har endret formål fra offentlig til teknisk infrastruktur). Båndlegging for regulering / dagen formål Båndlegging for regulering /bebyggelse og anlegg Båndlegging for regulering / idrettsanlegg Fra LNF til kombinert bebyggelse og anlegg Fra LNF til fritids- og turistformål, fjernvarmeanlegg. Arealer tilhørende Jørgenmoen er LNF i planforslag lagt fram til 2. gangs behandling. Fra LNF og friområde til teknisk infrastruktur Fra Næring til kombinert bebyggelse og anlegg Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 11

13 8.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ROS-analysen er en del av konsekvensutredningen (eget dokument). Plan- og bygningslovens 4-3 pålegger planmyndigheten å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for arealer egnet til utbyggingsformål innenfor planområdet. Valg av temaer er gjort med bakgrunn i temaskrift «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen kartlegging av risiko og sårbarhet» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nes kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn, se kap Naturfarer Flom NVE har utarbeidet flomsonekart for Nesflata, som viser oversvømt areal ved flommer med ulike gjentaksintervall. En flom med gjentaksintervall på f.eks. 100 år, opptrer i gjennomsnitt hvert 100. år. En kan få to 100-årsflommer med kort tids mellomrom, men over en lang tidsperiode vil en flom av denne størrelsen opptre i gjennomsnitt hvert 100. år. I plankartet for kommunedelplan Nesbyen er grensene for 200-årsflom lagt inn som hensynsone, jfr. retningslinjer fra NVE. Kartet under viser området ved en 200-årflom: Store deler av Nesbyen på vestsida av Hallingdalselva vil da stå under vann. Det er i all hovedsak Hallingdalselva som forårsaker flom i dette området. Flom i Rukkedøla vil ha mindre betydning. Flom i dette området vil være en saktevoksende flom som normalt ikke vil medføre fare for menneskeliv. Kartet under viser situasjonen ved en 10-årsflom. Deler av mulige utbyggingsområder vil også da stå under vann, mens andre deler vil f.eks. være utsatt for vann i kjellere. Adkomsten fra rv. 7 vil stå under vann. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 12

14 Bebyggelse i flomutsatt område 7-2 i teknisk forskrift (TEK 10) omhandler sikkerhet mot flom og storflo. I bestemmelsen er det angitt tre sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatte områder. Sikkerhetsklasse F1 gjelder tiltak der oversvømmelsen har liten konsekvens, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Det omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, f.eks. boliger, industri, kontor, fritidsboliger, driftsbygninger i landbruket som ikke inngår i klasse F1, skoler og barnehager. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverk kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill. I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers, som der det under flom vil være stor dybde eller sterk strøm. Der bør det være samme sikkerhetsnivå som klasse 3. Sikkerhetsklasse 3 gjelder tiltak der flom har stor konsekvens, som skade på byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner eller som kan føre til stor forurensning. Sikkerhetskravene i 7-2 annet ledd kan oppnås enten ved å plassere byggverk utenfor flomutsatt område, ved å sikre det mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås. Der det er praktisk mulig bør en velge det første alternativet, dvs. plassere byggverket utenfor området som oversvømmes. Forutsetningen for å plassere byggverk i områder der sannsynligheten for flom er større enn minstekravet i forskriften, er at det gjennomføres risikoreduserende tiltak. Eksempler på sikringstiltak vil være å heve byggegrunnen til flomsikkert nivå, bygge uten kjeller eller bygge flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen. Der det ikke er praktisk mulig å plassere eller sikre byggverk mot flom, kan en utforme og dimensjonere byggverk slik at det tåler oversvømmelse og derved ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader. Skred Det er lagt inn hensynssone Faresone ras- og skredfare. Faresonen samsvarer med NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang. Hensynssonen er potensielt Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 13

15 fareområde, og har stor utstrekning, med bestemmelser med krav om detaljert faresonekartlegging på reguleringsplannivå. Fareområdet vil senere kunne justeres. Skog- og grasbrann Boligområdene på østsida ligger tett inntil større skogsområder og kan bli utsatt for risiko ved en skogbrann. Brannvern og beredskap er omtalt i risiko- og sårbarhetsanalysen, se kap Sterk vind storm/orkan Sterk vind er normalt ikke noe stort problem i kommunen og heller ikke for de enkelte utbyggingsområdene. Det kan oppstå skader på bygg og skog. Temaet er for øvrig omtalt i risiko- og sårbarhetsanalysen, se kap Ekstrem nedbør Risiko forbundet med store nedbørsmengder er omtalt under avsnittet og skred. I nye byggeområder må det i forbindelse med reguleringsarbeidet tas hensyn til avløp og overvannsproblematikk. Radon Ved nybygging bør det foretas radonmålinger. Temaet er for øvrig omtalt i risiko- og sårbarhetsanalysen, se kap Menneske- og virksomhetsbaserte farer Brann Temaet er omtalt i risiko- og sårbarhetsanalysen, se kap Ulykker med transportmidler Temaet er for øvrig omtalt i risiko- og sårbarhetsanalysen, se kap Forurensning i grunnen Det er ikke avdekket områder avsatt til utbyggingsformål med forurensning i grunnen. Dersom slike problemer avdekkes i forbindelse med reguleringsplanarbeidet må det gjøres nærmere undersøkelser. Drikkevann Drikkevannskilden Fagervik er sikret gjennom egen områdeplan (planid ). Høydebasseng i Høvabakkene (K1) er avmerket på plankartet. Høydebasseng i Østenforskogen inngår i reguleringsplan (planid ). Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 14

16 9 Innkomne merknader ved varsel om planoppstart Nr. Merknad 1. Nils Gudbrandplass, Nesbyen. Gnr./bnr. 74/150. Ønske om endring fra næring til LNF, parsell på ca. 1 daa 2. Nupelykkja Borettslag v/ Georg Dokken, Nesbyen. Gnr./bnr. 72/55, ønske om endring av bestemmelsene om utnyttingsgrad i forbindelse med bygging av carporter. 3. Ove Søbstad, Nesbyen. Stasjonsvegen 65 (Filialen)gnr./bnr. 44/23,58. Ønske om å endre reguleringsformålet fra næring til kombinasjonen næring/bolig 4. Ole Asbjørn Rasch, Nesbyen. Vedr. gnr./bnr. 70/1. Ønsker at arealet bevares som beite, dvs. LNF-område. 5. Nesbyen Idrettslag, Nesbyen. Vedr. gnr./bnr. 71/110 og 72/18. Ønske om makebytte for framtidig kunstgrasbane. 6. Tollef Mathismoen, Nesbyen. Ang. innspill nr. 5 fra Nesbyen Idrettslag, evt. makebytte for framtidig kunstgrasbane. Det er ønskelig å få opp et kunnskapsbasert faktagrunnlag før grunneier er villig til å gå videre med saken. Mulighet for å flytte store mengder matjord må bl.a. utredes. 7. Tollef Mathismoen, Nesbyen. Ang. området som er utredet med tanke på handel/reiseliv. Grunneier protesterer mot en evt. endring av formålet fra LNF til handel/reiseliv og mener at gårdsbruk i aktiv drift må tas vare på og få beholde sitt ressursgrunnlag. 8. Sigrun Bæra og Tollef Aksel Svenkerud, Toril Oddveig Svenkerud, Nesbyen. Ang. gnr./bnr. 81/1 og område sør for Nesbyen/Jørgenmoen til handel/reiseliv. «Området brukes i dag aktivt til næring, og vi ønsker ikke at det omreguleres til andre formål.» Undertegnede ønsker å fortsette med landbruksdrift og har behov for den dyrka marka. Resultat ved 1.gangs behandling Endringen er lagt inn i forslag til kommunedelplan. Utnyttelsesgrad % BYA =40 % er lagt inn i forslag til bestemmelser. Det vil gi alle leilighetene mulighet til å ha en carport på inntil 15 m2. Området beholdes som næring i forslag til kommunedelplan, jfr. konsekvensutredning. Området er i gjeldende plan lagt ut som byggeområde. På grunn av rasfaren er formålet endret fra bolig til LNF. Forslaget er konsekvensutredet. Flytting av idrettsbane og evt. makebytte og opparbeiding av ny dyrka mark på dagens idrettsbane må vurderes i en detaljreguleringsplan. Området er foreslått lagt inn som båndlegging for regulering etter PBL. Forslaget er konsekvensutredet. Flytting av idrettsbane og evt. makebytte og opparbeiding av ny dyrka mark på dagens idrettsbane må vurderes i en detaljreguleringsplan. Området er foreslått lagt inn som båndlegging for regulering etter PBL. Jfr. konsekvensutredningen kap.9. I forslaget til kommunedelplan vil en ikke anbefale at området Nesbyen sør/jørgenmoen tas i bruk til utbyggingsformål, men beholdes som LNF-område. I alt. 2 foreslås området til utbyggingsformål. Jfr. konsekvensutredningen kap. 9. I forslaget til kommunedelplan vil en ikke anbefale at området Nesbyen sør/jørgenmoen tas i bruk til utbyggingsformål, men beholdes som LNF-område. I alt. 2 foreslås området til utbyggingsformål. 9. Arvid Syversen, Nesbyen. Gnr./bnr. 77/52. Endringen er lagt inn i forslag til ny Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 15

17 En mindre del av tomta er lagt ut til friområde i gjeldende kommuneplan. Det er ønskelig å endre det til boligformål. 10. Ingrid Roløkken, Ove Gaptjern og Thor M. Mjølid, Nesbyen. «Vi kan ikke godta at grunnlaget for eksisterende bedrift blir rasert og tatt fra oss for en ikke eksisterende part.» «For de boliger som ligger i nærheten av denne «tenkte camping» blir det lite attraktivt å bo med et slikt anlegg ved siden av.» 11. Sutøya feriepark v/ Clarence Frode Solheim, Nesbyen. Protesterer på planer om campingplass på området sør for Nesbyen/Jørgenmoen. Eksisterende bedrift må sikres eksistensmuligheter før det satses på nye bedrifter innen samme bransje. kommunedelplan. Jfr. konsekvensutredningen kap. 9. I forslaget til kommunedelplan vil en ikke anbefale at området Nesbyen sør/jørgenmoen tas i bruk til utbyggingsformål, men beholdes som LNF-område. I alt. 2 foreslås området til utbyggingsformål. Jfr. konsekvensutredningen kap. 9. I forslaget til kommunedelplan vil en ikke anbefale at området Nesbyen sør/jørgenmoen tas i bruk til utbyggingsformål, men beholdes som LNF-område. I alt. 2 foreslås området til utbyggingsformål. Kommuneplanutvalget behandlet bruk av arealene ved hovedavkjøringen fra rv.7 til Nesbyen sentrum i egen sak 10/12 med følgende vedtak: Nødvendig areal til teknisk infrastruktur (rundkjøring, tilførselsveger) ved rv. 7 innarbeides i kommunedelplanen for Nesbyen. Områdene avmerket på vedlagte kart innarbeides i plan. o Skravert område til rasteplass/camping/fritid. o Markert ikke skravert område til næring/bolig. De vedtatte arealformålene er etter offentlig ettersyn justert, på både plankart og i bestemmelser, i tråd med innspill fra regionale myndigheter. Kommunedelplanen stiller nå ikke krav om at krysset løses i form av rundkjøring. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 16

18 10 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn 1. offentlig ettersyn: Merknad Fylkesmannen i Buskerud. PLANBESTEMMELSER En del av planbestemmelsene mangler henvisninger til lovhjemmel Boligformål For de ulike fortettingsområdene BF1-BF6 og for nye boligområder er det brukt etasjer som høydeangivelse. Anbefaler bruk av gesims- og mønehøyder som angivelse i stedet for etasje Næringsformål Lite samsvar mellom de ulike N-områdene. Det brukes formuleringer som «tillatt bruk», «tillatt med ny», «utvikling» og «eksisterende virksomheter». Det fremgår ikke om det er virksomheten eller bygningsmassen det refereres til Fritids- og turistformål Under pkt FT2 Nesbyen camping er det vist til plankrav som følger av pkt i bestemmelser om campingplasser. Legger til grunn at hele pkt. 3.2 om campingplasser gjøres gjeldende og det bør da henvises til alle bestemmelsene, eventuelt at 3.2 flyttes frem og står under underformål campingplass. Det gjelder også for etablering av ny campingplass FT Nesbyen Bebyggelse og anlegg Bebyggelse og anlegg er et hovedformål. Område BA1 Øynan er tenkt som et kombinert formål og bør da ha de aktuelle underformålene som overskrift Områder for tjenesteyting Formuleringen «bør legges til rette» tilsier at dette er en retningslinje. 2.4 Grønnstruktur Lovhjemmel (pbl 11-7 nr.3) mangler. 2.5 LNF-områder Lovhjemmel (pbl 11-7 nr.5) mangler. 2.6 Hensynssoner Skal vises til 11-8 bokstav a eller bokstav d, ikke til sone a eller sone d Oppheving av eldre reguleringsplaner Punktet forutsetter at kommunen følger opp dette med eget vedtak, i tråd med pbl Vedlegg 3.1 Bestemmelser om skilting Resultat ved 2.gangs behandling Lovhjemmel skrives inn i alle bestemmelser. Angivelse av etasjer tas ut av bestemmelsene. Det må vurderes om det på kommunedelplannivå skal fastsettes byggehøyder eller om man overlater dette til detaljplan. Dersom høyder fastsettes i KDP vil dette angis med gesims- og mønehøyde. Bestemmelsene for N-områdene tydeliggjøres og gjøres juridisk etterprøvbare. Begrepsbruk gjennomgås. Bestemmelsene presiseres og tydeliggjøres. Pkt. 3.2 gjelder for all camping i Nes kommune. Det vil henvises til pkt. 3.2 i alle bestemmelsene som er berørt av dette slik at 3.2 for disse gjøres gjeldende. Formålet til BA1 endres til kombinert formål, og det spesifiseres i bestemmelsene hvilke formål som kan kombineres. Bestemmelsen omskrives og gjøres juridisk holdbar. Retningslinjer trekkes ut av bestemmelsene. Lovhjemmel ligger inne. Lovhjemmel legges inn. Riktig lovhjemmel legges inn. Følges opp med eget vedtak. Lovhjemmel legges inn. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 17

19 Lovhjemmel (pbl 11-9 nr.5) mangler. Vedlegg 3.2 Bestemmelser om campingplasser Planbestemmelsene gjelder for arealformål bebyggelse og anlegg, jf pbl nr.1 og underformål fritids- og turistformål. SAMFUNNSSIKKERHET Kommunen forutsetter at skredfaren vurderes nærmere og at det gjøres tiltak i flomutsatte områder ved reguleringsplanbehandling eller detaljregulering. Fylkesmannen forutsetter at dette blir gjort og nødvendige tiltak gjennomføres før eventuell utbygging. Fylkesmannen finner det uheldig at det ikke er gjort en vurdering om tiltakene er økonomisk eller etisk realistisk å gjennomføre. LANDBRUKSMESSIGE FORHOLD Fylkesmannens landbruks- og næringsavdeling fremmer innsigelse til område FT5 og N12 Nesbyen sør/jørgenmoen m.m. da de mener at dette arealet skal fortsette som framtidig matproduksjonsområde. For område H710_3 er det foreslått makebytte. Det er et krav fra Fylkesmannen at den foreslåtte endringen gjennomføres som et samtidig makebytte. Det vil si at når idrettsanlegg opparbeides skal dagens idrettsanlegg i sør samtidig bringes tilbake til dyrka mark av samme gode kvalitet. Dette må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og gjennom ev reguleringsplan. Hvis ikke varsler Fylkesmannen innsigelse til nytt areal til idrettsanlegg. BARN OG UNGES INTERESSER Anbefaler at pkt i planbestemmelsene blir supplert med kvalitetskrav vedrørende blant annet private uteplasser og lekeareal. Ber også kommunen om å vurdere krav om at det ved større utbygginger skal være trafikksikker Bestemmelsene presiseres i samsvar med lovhjemmel. Tas til etterretning. Forholdene skal dokumenteres og avklares før gjennomføring av tiltak på detaljnivå. Planforslaget er bearbeidet på bakgrunn av innsigelsen og det er avholdt møter med Fylkesmannen om saken. Endringen medfører at omdisponeringen av landbruksjord på FT5 og N12 halveres. I tillegg fremmes erstatningsarealer for tapet av denne jorda, på Gunnbjørndokk. Videre stimuleres det til nydyrking gjennom etablering av et nydyrkingsfond. Det er foreslått rekkefølgebestemmelse om at erstatningsareal skal foreligge før brukstillatelse gis innenfor FT5/N12. Tas til følge. Bestemmelsene oppdateres i samsvar med innspillet. Det legges til rekkefølgebestemmelse som sikrer gjennomføring av makeskifte før gjennomføring av tiltak. Tas til følge. Bestemmelsene presiseres med sikte på å formulere kvalitetskrav som sikrer disse forholdene/kvalitetene for barn og unge. atkomst til skole og andre fritidsaktiviteter. STØY Går ut fra at veiledende grenseverdier for støy iht MDs retningslinje T-1442/2012 legges til grunn ved behandling av alle forslag til ny Forståelsen av bestemmelsen støyfølsom bebyggelse og nye støykilder i bekreftes. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 18

20 Nesbyen. MILJØMESSIGE FORHOLD På bakgrunn av nasjonale føringer for ivaretakelse av viktig vassdragsnatur og allmenne friluftsinteresser knyttet til dette, har Fylkesmannen innsigelse til byggeområde FT4 i sin helhet. Fylkesmannen er usikker på om kommunen har innført et plankrav for byggeområdene FT5 og N12, slik at de sterke interessene knyttet til evja kan avklares på dette planstadiet. I bestemmelsene 2.1.1, og (sic) går det fram at de ulike områdene skal inngå i en reguleringsplan før tiltaket iverksettes. Men i er det innført egne bestemmelser som gjelder campingplasser hvor det kun er krav til situasjonsplan som skal godkjennes av kommunen. Dette unntaket fra plankravet mener Fylkesmannen ikke kan aksepteres da det er ulike og til dels tungtveiende interesser som må avklares før disse områdene kan tas i bruk. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til manglende og uklare bestemmelser om plankrav. Det er uheldig at det er innført unntak for byggeforbudssonen langs vann og vassdrag i for driftsbygninger og andre anlegg i landbruket. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til forslag til unntaksbestemmelser i byggeforbudet langs vassdrag, som ikke ivaretar allmenne natur- og friluftsinteresser i tilstrekkelig grad. Savner en grundigere vurdering av de foreslåtte arealendringene i forhold til naturmangfoldloven Det kan virke som om det er foretatt endringer i planen etter at konsekvensutredningen ble ferdigstilt. Dette gjelder først og fremst område FT4. Minner om utredningsplikten i pbl 4.2 og forskrift om konsekvensutredning. NVE SKRED For området B3 Høva står det i konsekvensutredningen at området ligger i ytterkant av rassone og at rasfaren bør vurderes nærmere før eventuell utbygging. NVE mener dette må legges inn som bestemmelse tilknyttet dette området. FT4 er redusert i størrelse for å vektlegge vassdragsnatur, samt allmenne friluftsinteresser, i tråd med innsigelsen. Tas til følge. Bestemmelsene endres slik at de er konsistente angående plankrav. Plankravet skal også gjelde FT5 og N12. Unntaksbestemmelsen er omformulert i samsvar med innsigelsen. Tas til etterretning. Forholdet til naturmangfoldloven vil dokumenteres ytterligere på detaljplannivå da man på det stadiet har konkrete tiltak å forholde seg til. Konsekvensutredningen er utdypet mht til de forhold som er endret ved etter offentlig ettersyn. Tas til følge. Bestemmelsene justeres i tråd med innspillet. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 19

21 Kommunen har et eget temakart for snøskred som dekker hele kommunen. NVE mener at dette burde vært lagt ved kommunedelplanen. FLOM Mener at det er arealer som er enklere å ta i bruk enn Jørgenmoen. NVE vil kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der sikkerheten mot flom ikke er godt nok ivaretatt. VASSDRAGSMILJØ Nesbyen ligger plassert der Rukkedøla møter Hallingdalselva. Selv om dette medfører utfordringer knyttet til flom og erosjon er det også et miljøskapende element som det bør legges til rette for å utnytte. NVE oppfordrer kommunen til å omtale elvelandskapet og elvene som positive miljøelement i planbeskrivelsen. Statens vegvesen. Oppfordrer kommunen til å se på gange og sykkel i et bredere perspektiv. For områdene FT4, FT5, N4, N5, samt N2 og FT2 er det viktig å se på tilknytning fra eiendommene til vegnettet (kryssløsninger), og det er viktig med en trafikkanalyse for å få kartlagt hvor mye trafikk som man antar vil bli generert og hvilke tiltak som blir påkrevet. Flere av byggeområdene er i konflikt med 100- meters byggegrense fra Rv7. På område K2 er det tiltenkt ny avkjøring fra riksvegen og i bestemmelsene er det beskrevet at dette skal være rundkjøring. Vegvesenet har innsigelse mot nytt kryss på Rv7 og også ombygging av eksisterende kryss. For området BF3 må utforming og avkjøring avklares i reguleringsplanen. Buskerud fylkeskommune BEHANDLING I FYLKESUTVALGET Fylkesutvalget konstaterer at Nes kommune har utført et solid planarbeid. Det er gjort grundige analyser av de forhold som planprogrammet la opp til, og det er gjennomført en god planprosess. Planen gir gode svar på mange av de næring- og stedsutviklingsutfordringer som Nes kommune har. Tas til følge. Temakartet vedlegges kommunedelplanen, og også kommuneplanen. Tas til etterretning. Tas til etterretning. Tas til følge. Planbeskrivelsen tydeliggjør nå hvordan Nes kommune ønsker at vassdragene som stedskvalitet i Nesbyen sentrum styrkes. Tas til etterretning. Tas til følge. Det vil i bestemmelsene stilles krav til at detaljplaner dokumenterer tiltakets trafikale konsekvenser. Planforslaget er bearbeidet, og kravet om rundkjøring er tatt ut av reguleringsbestemmelsene. Tas til følge. Bestemmelsene justeres for å innlemme dette hensyn. Tas til etterretning. Tas til etterretning. Hallingmarken. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 20

22 Det vises til område BA1 ved Markedsplassen. Dette benyttes i dag i hovedsak til parkeringsplass for arrangementer på Markedsplassen. Antall arrangementer øker og det er få alternative parkeringsmuligheter. Hallingmarken ber Nes kommune sikre arealet BA1 til bruk for parkering i forbindelse med Markedsplassen. Dette er et sentrumsnært areal som bør benyttes til bedre formål enn parkering alene. Det åpnes likevel for at området ved arrangementer kan benyttes til parkering, slik at hensynet til området som viktig arrangementsplass ivaretas. Flå og Nes kirkelige fellesråd. En konstaterer at areal som i dag er avsatt til kirke, kirkegård og kapell har formål «Tjenesteyting» og skal fortsatt være det. Areal til ny gravlund er avmerket i plankartet som «Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde» planid Det er viktig at areal til gravlund beholdes og ikke blir redusert. Tas til etterretning. Ellen Marie Midttun «Som eigar av dyrka jord, gnr. 77/27, er eg ikkje interessert i å overdra jorda mi til handel og reiseliv» Guttorm Mathismoen. Kommentar til FT 5 og N12. Han ønsker å beholde områdene til jordbruksproduksjon og begrunner sitt syn. Kommentar til Området N12 er noe redusert i utstrekning etter offentlig ettersyn for å redusere de negative konsekvensene, men formålet videreføres. FT5 og N12: Områdene er redusert i Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 21

23 bestemmelsenes pkt Han ønsker en formulering som fokuserer på vern, men som også tar opp i seg at gården Tollefsgard er en gård i drift og ikke et museum. omfang etter offentlig ettersyn for å redusere de negative konsekvensene. Vern: Bestemmelsene mht vern er omarbeidet for å sikre fleksibilitet i utviklingen av områdene i Gamle Nes uten å gå på akkord med viktige kulturminneverdier. Einar Hanserud. Hanserud foreslår å innføre begrepet «Gamle Nes 1800-tallsbyen» og begrunner dette. Han argumenterer også for en avgrensning av «Gamle Nes «som omfatter alfarvegen nordog syd for sentrum og med Stasjonsvegen/Lakkergata. Han gir en detaljer beskrivelse av en rekke eldre bygninger og bygningsmiljøer i området. Eirik Thorberg (gbnr 52/99) og Eirik og Sigrun Thorberg (gbnr 52/92) Thorberg mener at dersom «Gamle Nes» blir definert som foreslått, vil store deler av Nes sentrum bli et museumsområde med begrensninger på næringsutvikling. I planforslaget er det begrensningene som er vektlagt og da innenfor rammen av jordbruk og kulturformål. Planen må derfor omarbeides vesentlig. Temakart kulturmiljø fjernes fra planen. Kulturmiljøene vurderes på nytt og resultatet innarbeides i reguleringsplaner. Thorberg protesterer konkret mot at hans eiendom gnr. 52/99er listet som kulturmiljø. Andrew Christian Thorberg. Likelydende merknad som fra Eirik Thorberg. Protesten gjelder gnr. 52/84. Det er en målsetting å se Nesbyen sentrum som en helhet. Da definisjonen av Gamle Nes er subjektiv er det valgt å ikke gjøre denne juridisk bindende og det er ikke knyttet bestemmelser til Gamle Nes som helhet, men i stedet til hensynssoner for kulturminner. Det er en målsetting å se Nesbyen sentrum som en helhet. Da definisjonen av Gamle Nes er subjektiv er det valgt å ikke gjøre denne juridisk bindende og det er ikke knyttet bestemmelser til Gamle Nes som helhet, men i stedet til hensynssoner for kulturminner. Temakart kulturmiljø utgjør ikke lenger en del av bestemmelsene. Registrerte kulturmiljø-/kulturminner med dokumentert verneverdi vil stå på en egen bevaringsliste hvor kommunen og fylkeskommunen for hvert tilfelle vil vurdere hvilke tiltak som kan godkjennes. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 22

24 Thoen hotell/ivar Thoen. Likelydende merknad som fra Eirik Thorberg. Protesten gjelder gnr. 53/33,34 Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Håkon Wisløff. Likelydende merknad som fra Eirik Thorberg. Protesten gjelder gnr. 52/9. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Kristian Høva. Høva ønsker ikke krav om fellesplanlegging av boligområde, men egen reguleringsplan Han gir en redegjørelse for ønsket bruk av eiendommen gnr. 52/14. Han ønsker at de folkevalgte og ikke kulturmyndighetene skal styre utviklingen i Nes. Han foreslår at den røde grensen rundt egen eiendom fjernes og at utvidelse av gamle Nes også bør fjernes. Kravet om felles regulering er gjennomgått og vurdert på nytt etter offentlig ettersyn. Kravet opprettholdes for nye boligområder og båndlagte arealer i planen. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg vedrørende kulturminner. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 23

25 Viggo Brustad. Brustad ønsker ikke noen form for vern av eiendommen gnr. 77/32 og vil at evt. endringer på eiedommen blir ivateratt av ordinær kommunal saksbehandling. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Felles brev fra 19 grunneiere/næringsdrivende i Nesbyen sentrum. Likelydende merknad som fra Eirik Thorberg. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Ingolf Juven. Juven er sterkt imot at eiendommen gnr. 79/84 har fått en rødfarge. Han ønsker ikke at begrepet gamle Nes skal brukes og lanserer begrepet Nye Nesbyen. Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Tollef Mathismoen/Gerd Eli Berge. Det vises til tidligere brev ang. makeskifte av areal til idrettsbane. Mathismoen understreker at det ikke kan påregnes et frivillig makeskifte eller grunnavståelse. Tas til etterretning. Kommunedelplanen åpner for at idrettsbanen kan flyttes og at det i så tilfelle må skje gjennom makeskifte. Dette innebærer at idrettsbanen kan flyttes dersom det oppstår enighet Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 24

26 om makeskifte, men kommunedelplanen sier ikke at idrettsbanen må flyttes. Dersom det ikke oppnås enighet om makeskifte vil eksisterende situasjon videreføres. Krav om at makeskifte må være gjennomført ligger som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Endre Magnus Høva. Høva gir en beskrivelse av egen eiendom og foreslår å fjerne den røde grensen rundt gnr. 52/14 og utvidelse av Gamle Nes. Jfr. innspill fra Kristian Høva. Nes Høyre. Nes Høyre kan ikke se at planforslaget gir en mulighetsorientert og offensiv tilnærming til utviklingen i Nes sentrum. Ulike verneinteresser framheves og brukes som begrensende faktorer i prosessen. Det gis også kommentarer til målsettingene i planbeskrivelsen og konkluderes med at næringsutvikling og økonomisk vekst må prioriteres foran f.eks. forholdet til kulturmiljøer. Nes >Høyre foreslår at begrepet «Gamle Nes» ikke skal nyttes i plandokumentene og foreslår en mindre nærmere beskrevet agrensning. Innenfor dette området må det gis fleksible løsninger for framtidige reguleringsplaner. Pkt i planbestemmelsene foreslås fjernet sammen med temakart kulturmiljø. En ber om en gjennomgang av de 14 kulturområdene med en ny vurdering med innarbeidelse i reguleringsplaner. Forslag til utvidet jordvern oppheves og påstander om mangelfulle alternativer til nydyrking kvalitetssikres. Nes Høyre har også kommentarer til merknader kommet inn etter oppstart av planarbeidet og understreker at det er næringsutvikling og påfølgende økonomisk vekst som er hovedutfordringen. Nes Bondelag. Nes Bondelag motsetter seg alle forslag som innebærer en vesentlig reduksjon av dyrka og dyrkbar mark i Nes, herunder omdisponering av store område i Nesbyen sør/jørgenmoen. Bondelaget begrunner sin holdning og viser Likelydende kommentar som til Eirik Thorberg. Tas til etterretning. Planforslaget er gjenstand for ny gjennomgang nå hvor flere av disse forhold skal gjennomgås. Planen vil til syvende og sist være gjenstand for politisk vedtak blant de folkevalgte. Vedrørende Gamle Nes vises til kommentar til Eirik Thorberg. Tas til etterretning. Kommunedelplan Nesbyen, planbeskrivelse Side 25

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 09.09.2014 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 2012/1537 15/3116-10 17.12.2015 Nes kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Nesbyen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER 21.06.2012 Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre 21.06.2012 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og situasjonen i dag... 2 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Forslag til revidert planprogram for Holstadåsen Øst Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anita Malmer Saksmappe: 2012/9315-16162/2014 Arkiv: 0030/0023 Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian

Detaljer

Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017

Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017 Naturfarer og vassdragsmiljø i arealplan Svein Arne Jerstad 25. august 2017 Agenda Felles mål føre var - robust Nasjonale og vesentlige regionale interesser Skredrapporter Flomskader er menneskeskapte

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune

Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Nord-Fron kommune Planbestemmelser for Bruvika Nord-Fron kommune Plan-id 051620160001 Kunngjort oppstart: 05.09.2016 Plankart datert 26.08.2017 Kommunestyrets vedtak: 2017-04-18 Oppdragsnr.: Norconsult

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer