Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes onsdag 18.april 2012 kl i Oppsal kirke,menighetssalen TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, 6.mars.2012 Styret i Iren Svaleng /s/ Ann-Katrin Shepard /s/ Kristian Aurlund /s/ Rita Kristine Myrbråten /s/ Rolf Tallerud /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Iren Svaleng Filerveien 3 Nestleder Ann-Katrin Shepard Filerveien 5 Styremedlem Kristian Aurlund Skøyenåsveien 6 A Styremedlem Rita Kristine Myrbråten Filerveien 5 Styremedlem Rolf Tallerud Skøyenåsveien 4 A Varamedlem Ingrid Heggli Skøyenåsveien 2 C Varamedlem Svein Jensen Skøyenåsveien 4 A Varamedlem Peter Kristoffersen Formerveien 2 Varamedlem Kristian Ludvigsen Solbergliveien 90 Delegert OBOS generalforsamling Varadelegert OBOS generalforsamling Iren Svaleng Kristian Aurlund Valgkomiteen Valgkomite Helge Arnt Hoel Filerveien 3 Valgkomite Asbjørn Liland Skøyenåsvn 2 B Valgkomite Bjørg M Paulsen Filerveien 5 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 208 andelsleiligheter fordelt på 12 bygninger. Leilighetene er fordelt på 8 fireetasjers punkthus med 1 oppgang i hvert hus, 2 treetasjers langblokker med 3 oppganger i hver blokk, samt 2 langblokker med tre- og fireetasjer med 3 oppganger i hver blokk. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune og har adresse: Filervn Formervn 2-4 Skøyenåsvn Solberglivn , Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: g.nr.144 br.nr.1072, 1073, 1074 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 1 ansatt.

4 Side 4 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret har kontor i Solbergliveien 83 og kan treffes på fax nr eller på e-post Se også borettslagets hjemmesider på Det vises for øvrig til omdelte kalendre. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Vaktmester Lars Bergo ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid (kl mandag-fredag). Det har ikke vært skader eller ulykker i borettslaget i Parkering Borettslaget har 50 parkerings- og 51 garasjeplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta skriftlig kontakt med styret. Det samme gjelder ved oppsigelse av garasje eller parkeringsplass. Det regnes en oppsigelsestid på 1 måned, regnet fra første i hver måned. Ved overtagelse må det betales et innskudd på kr.3.000,- for garasje og kr.1.500,- for parkeringsplass. Det må dessuten betales et gebyr til OBOS på kr.800,- Nøkler/skilt Nøkler/rekvisisjon kan bestilles hos styreleder og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles skriftlig også hos styreleder/vaktmester. Vaskeri Fellesvaskerier er i Filerveien 3, Formerveien 4, Solbergliveien 88 og 92, Skøyenåsveien 2 A og 4 A og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Renhold Borettslaget har avtale med renholdsfirmaet ØkoRent om vask av trappeoppganger/fellesarealer. Kabel-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe telefon Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl På søndager er det stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl

5 Side 5 For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Canal Digital hadde for øvrig en kostnadsøkning på nærmere 8 % i 2011 og på 7 % Fra Bredbånd Borettslaget har i alle leiligheter tilknytning til bredbånd via Canal Digital og Bredbåndservice. Telefoni / mobilt bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

6 Side 6 Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Dersom skaden involverer andelseier, skal egenandelen på kr.6.000,- i sin helhet dekkes av andelseier. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer kan det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår.

7 Side 7 Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold Vask av alle husfasader(2010), maling av alle oppganger(2011) Utskiftning av el-anlegg, ferdigstilling Oppstart utskiftning av el-anlegg Nytt callinganlegg med fargeskjermer i hver leilighet Ferdigstillelse av dørpumper i alle oppganger Alt el-anlegg i garasjene er skiftet Ferdigstillelse av støttemur. Oppretting av nytt vaskeri.flislegging av nedre trapperepos i alle oppganger.påbegynt installering av nye dørpumper. Asbestsanering med utskiftning av alle lufteluker Bygging av støttemur og trapp ved langblokkene Balkongutvidelse Fornyelse av kabel-tv-anlegget Elektrisk anlegg fram til beboers sikringsskap modernisert Utskiftning av entredører Nye porttelefoner og inngangsdører Utskifting av vinduer, rehabilitering (isolering/kledning) av fasader.

8 Side 8 Styrets arbeid Det ble avholdt 12 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære styremøter i Det ble også avholdt 2 HMS møter. 4 av styrets medlemmer var også på styreseminar i regi av OBOS. Duer. Etter tiltakene vi gjorde i fjor med å legge netting rundt pipeløpene i punktblokkene og det samme i Solberglivn. 79, og etter at vi la netting på takrennen, så ville vi se om duene flyttet seg til resten av langblokkene. Etter vår erfaring så skjedde ikke dette, heldigvis. Vi har derfor valgt å ikke legge netting rundt disse pipene. Styret og vaktmester vil følge med nå i 2012 for å se hvordan det går. Blir det mye duer her vil vi selvfølgelig gjøre noe med dette. Vaskerier Det er blitt kjøpt inn 2 nye vaskemaskiner i 2011 også. Nå har snart alle fått de nyeste vaskemaskinene. Den store lekeplassen ved Filerveien 1. Loven er slik at etter et hvis antall år så er man pliktig til å bytte ut all støtsanden i sandbasseng. Dette måtte nå gjøres hos oss. Vi innhentet priser og Svelvik Sand ble plukket ut. De må først fjerne all sanden for så å komme med ny sand. Da de hadde fjernet nesten all sanden kontaktet de styret og fortalte at mange av rundstokkene rundt sandbassenget var helt råtne. Det samme var stokkene til husken. Dette måtte da utbedres i full fart og nye rundstokker ble kjøpt inn og lagt og ny huske ble bestilt og satt opp. Tv-anlegget. Canal Digital har drevet med oppdateringer i høst og det har vel gått ganske smertefritt for de aller fleste. De kommer med mye nye ting igjennom TV og internett for de som er interessert i dette. Dessverre så sender Canal Digital prisendringer med regningen. Våre regninger går direkte til OBOS regnskapskontor. De som arbeider der ser ikke på alle bilag, det har de vel ikke tid og anledning til. Følgende av dette ble da at når styret satte opp budsjettet for 2011 så gikk vi etter prisen som vi hadde. Denne er blitt høyere fordi styret aldri fikk vite at prisene var justert opp. Styret oppdaget dette i høst, som selvfølgelig var forsendt for 2011, og har tatt opp dette med Canal Digital at slik informasjon med sendes borettslaget separat. Vi har foreløpig fått til svar at det kan de ikke, da må de sende regningen til oss også. Vi er ikke helt ferdig med saken og må også snakke med OBOS om dette. Møterommet. WC på møterommet var ikke veldig pent. Her ble det malt og vi måtte kjøpe inn ny klosett da den gamle gikk i stykker. Her var også ventilasjonsluken blitt sperret igjen en gang i sin tid. Denne måtte vi få åpnet. Vannskade. Vaktmester hadde fått et par henvendelser i løpet av våren 2011 at de suste i vannrørene i Skøyenåsvn. 4. Han prøvde å sjekke ut dette uten å finne noe. Snakket med de som hadde tatt dette opp etter en stund og fikk så beskjed at nå hørte de ikke noe. I høst da vaktmester og styreleder gikk å sjekke kjeller og loft i forbindelse med at vi skulle ha comprimatorbil oppdaget vi at det var veldig støy fra hovedvannrøret i kjelleren i Skøyenåsvn. 4a. Vi tok øyeblikkelig kontakt med rørlegger da vi skjønte at her var det noe alvorlig feil. Rørlegger kommer og han mente at det var vannrøret som hadde sprukket. Hvor mye var vanskelig å si før det ble gravd opp ute. Slik tar litt tid da man må bestille graver og man må først ha kabelpåvisning før man graver. Dette fordi man ikke skal kutte noen kabler hvis det ligger noen der. Det viste seg at her var det en ganske stor vannlekkasje på hovedvannrøret under blokka. Vi valgte da å legge

9 Side 9 om rørene, noe som er helt etter forskriftene, istedenfor å hugge opp helle kjellergulvet inne i blokka. Noe som hadde ført til store merkostnader og ulemper for beboere som måtte ha tømt sine kjellerboder. Skråningen ved Skøyenåsveien. Denne skråningen har vært til store diskusjoner over lang tid. Det har vært ved flere anledninger prøvd å få gjort ting på dugnad. Vi har innhentet priser på dette for noen år siden og det har vært veldig dyrt. Det har fungert så der med dugnadene, men aldri blitt ordentlig. Dette er jo heller ikke en dugnadsjobb. Det ville tatt lang tid og det er mange eldre som ikke kunne ha vært med på dette, nesten ikke yngre heller. Her er det veldig bratt og til dels farlig å jobbe her. Vi hadde en beboer i fjor som tok å ryddet et stykke av skråningen, ved Skøyenåsvn. 4a og b, her ble det bra. Det sto da bare resten igjen. For å få gjort dette minst kostbart så tok vaktmester og en pensjonist i borettslaget på seg denne jobben med et veldig bra resultat. Vi /de fikk til og med mye skryt fra andre borettslaget at det nå var blitt så fint. Til og med langs fortauet var det blitt renset opp og det var blitt dobbelt så bredt. Dette fordi vi hadde fått fjernet all vegetasjon som tok halve fortauet. Dette var en tung og til dels krevende jobb av de som har gjort arbeidet, men bra ble det. Nå er det viktig at vi holder dette nede og at det ikke gror igjen. Håper at de som bor der nede nå kan klare dette på dugnader. Vi har også undersøkt på spesialister hva vi kan plante der som er mest hensiktsmessig. Dette med tanke på å holde ugress borte og at det skal se pent ut. Vi arbeider videre med saken. De vi er blitt anbefalt er noe som heter Sedum matter. Har saftfulle planter med tjukke blad. Blomstene er gule, røde eller hvite. Sedum er ekstremt tørketålende. Den overlever lange tørkeperioder, og liker skrinne voksesteder og brukes også i steinbed. Planter forandrer farge etter årstiden. Sedumplanten varierer i form og farge avhenging av årstid, nedbør og arter. Bladene er ofte vel så vakre som blomstene. Vi vil arbeide med dette i løpet av våren og hente inn priser. Nye el-anlegget. Vi fikk beskjed i høst at det var produksjonsfeil på noen av jordfeilvarslerne. Sønnico ble satt til å gå igjennom alle jordfeilsvarslerne fra leverandør. Det var ca. 40 stk. det var feil på og disse ble byttet. Dette var selvfølgelig uten kostnader for borettslaget. El.anlegget virker ellers som det skal. Vi har fått bare gode tilbakemeldinger fra Infratek som er kontrollerende organ på dette gjennom Hafslund. Nye husordensregler. Det ble på generalforsamlingen i 2011 vedtatt å man kan bruke gassgrill på balkongen. Det ble noe diskusjoner på dette. Så langt har styret ikke fått inn noen klager vedr. gassgrill. Det som måtte gjøres var å lage regler for oppbevaring og bruk av gassbeholdere. Dette ble gjort av styret og innfelt i husordensreglene. Det ble også utarbeidet nye regler for beboere som skal pusse opp badet. Dessverre så har det vist seg at det er blitt gjort en del rart på enkelte bad, selv av aut. Rørleggere. Da styret hadde hatt et par slike saker mente vi at vi må lage våres egne regler der styret forlanger bilder av at ting er gjort riktig og at vi kan komme på befaring hvis vi mener og vil dette. Disse reglene ble også innlemmet i husordensreglene og disse nye reglene er delt ut til alle. Maling av oppganger. Oppgangene var blitt stygge og slitte etter mange år. Det samme gjelder rekkverket som heller ikke er pent. Etter å ha diskuterte dette på flere møter fikk vi en til å male en oppgang å sette pris på denne. Dette ble veldig mye billigere enn å ha firma til å gjøre arbeidet. Vi anså at vi da hadde økonomi til å gjøre dette arbeidet så det der fint ut i oppgangene også. Nå skal det sies at ikke alle var like ille, men de fleste trengte å males. Vi har hatt 4 personer som har malt alle oppgangene da arbeidet ville tatt for

10 Side 10 lang tid for 1. Bl.a. fikk vi tak i en pensjonert maler og så har vi brukte noen i borettslaget. Vi har bare fått fine tilbakemeldinger på dette og vi har også fått forespørsel fra flere om ikke gelendrene kan males. Styret håper at kanskje dette kan gjøres på dugnad i hver enkelt blokk i løpet av våren/sommeren Brannslukkere/røykvarslere. Så var det gått 5 år siden vi hadde kontroll på brannvarslere og røykvarslere. Loven er slik at man skal ha en enkel kontroll hvert 5 år og en storkontroll hvert 10 år. For 5 år siden ble det gjort 5 års kontroll på noen og 10 års kontroll på andre. Dette var dumt og det ble masse rot ut av dette den gangen. For å slippe alt dette rotet denne gangen valgte styret å gå til innkjøp av nye brannslukkere til alle. Dette også etter anbefaling av Aktiv brannvern. De hadde gått igjennom listene fra 5 år tilbake og det viste seg at veldig mange hadde gamle brannslukkere. Vi valgte da å få pris for å kjøpe nye til alle. Disse er de som har kommet best ut i tester og de har noe lengre slukningstid enn de gamle. Vi viste også at mange hadde gamle brannvarslere. Det er enda viktigere at disse blir byttet ut etter et hvis antall år. Styret ble da anbefalt å ta de brannvarslerne som dere kjøpte til veldig reduserte pris. Dette fordi de har litium batterier og virker da i 10 år uten å skifte batteri. De varsler også om de farlige gassene, noe de gamle ikke gjorde. Det var også anledning for beboere å kjøpe braketter så man bare kan lime opp røykvarsleren og slippe å borre i taket. Styret satte opp 3 dager slik at beboerne kunne komme å hente brannslukkere og røykvarslere. De som ikke orket å bære brannslukkeren fikk levert den på døren dagen etterpå av vaktmester. Dessverre så var det mange som ikke hadde hentet etter disse 3 dagene og vi måtte sette opp enda en dag for henting. Selvfølgelig var det noen som var bortreist og de regner jeg ikke med. De hadde sagt fra på forhånd at de ikke kunne hente noen av de 3 dagene som var satt opp. Juletrær/juleblomster. Det ble i 2011 som alle andre år satt opp 7 juletrær på borettslagets tomt. Disse bestilles hos Amundsen gartneri på Tveita. Dette fordi de ligger veldig mye billigere enn det OBOS skaffer juletrær til. Alle beboerne fikk også en juleblomst i år også. Dugnader. Det ble i år som alle andre år avholdt dugnader i alle blokker. Ikke like bra fremmøte hos alle, men håper det blir bedre neste år. Styret synes dette er viktig, ikke bare fordi man skal gjøre det pent rundt blokken, men også fordi da har man mulighet til å bli kjent med andre i samme blokk. Stort sett fikk vel alle det de ønsket og ba om. Solberlivn. 90 ønsket seg en platting. Vi kjøpte inn heller og sand og det ble lagt på dugnad hos dem og er flittig i bruk. Planer for I år må vi legge ny asfalt noen steder. Det er førsteprioritet. Vi må også følge med på duene. Blir det mange av dem på pipene i langblokkene så må vi leie inn firma for å legge netting rundt pipene. Vi vil også innhente priser på Cedum matter til skråningen ved Skøyenåsvn. 6 der behovet er størst. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

11 Side 11 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at salget av røykvarslere som er ført under posten andre inntekter ikke var medtatt da budsjettet ble satt opp. Andre inntekter består i hovedsak av ovennevnte og innbetaling fra Netcom vedr. basestasjon. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak noe større vedlikeholdskostnader og el.energi som var overfakturert fra LOS og tilbakeført akto i 2012 (se note 24). Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr (kostnadsdiagram i prosent) For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

12 Side 12 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til løpende vedlikehold Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med ca. kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 1 lån i Terra Boligkreditt AS til en flytende rentesats 3,95 % per Lånet blir nedbetalt som et annuitetslån med månedlige terminbeløp. Gjenværende løpetid er 22 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 6.mars 2012 Styret i Iren Svaleng /s/ Ann-Katrin Shepard /s/ Kristian Aurlund /s/ Rita Kristine Myrbråten /s/ Rolf Tallerud /s/

13 Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. PricewaterhouseCoopers AS, Tlf 02316, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

14 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 6. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor PricewaterhouseCoopers AS, Tlf 02316, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

15 Side SKØYENLIA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

16 Side SKØYENLIA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Garasjer Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

17 Side 17 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 208 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SKØYENLIA BORETTSLAG Iren Svaleng/s/ Kristian Aurlund/s/ Rita Kristine Myrbråten/s/ Rolf Tallerud/s/ Ann-Katrin Shepard/s/

18 Side 18 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Balkongtillegg Tillegg strøm frysebokser 705 Trappevask Strøm/lys Rehabilitering-el-anlegg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Møterom/utleie Netcom Parkeringsplass Salg av røykvarslere SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger 7 896

19 Side 19 Kantinekostnader Arbeidsklær Andre personalkostnader (maling av oppganger) SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr ,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 6 375,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS -388 SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader lokaler Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

20 Side 20 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Inntekter garasjer SUM INNTEKTER GARASJER KOSTNADER GARASJER Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -648 Trykksaker (kalendre,årsberetning) Aviser, tidsskrifter, faglitteratur OBOS Høstseminar Andre kostnader tillitsvalgte (møtemat,div) Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Bank- og kortgebyr Juleblomster til beboere, juletrær, gaver Konstaterte tap -20 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

21 Side 21 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter, Terra Gebyr, Terra -600 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Garasjeanlegg Kostpris/Bokf.verdi 1988 nye vinduer Oppskrivning bygninger SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.144/bnr.1072 M. flere Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Traktor nr. 3 Tilgang

22 Side 22 Avskrevet tidligere Vaskemaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 3 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 4 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier en andel i Oppsal Samfunnshus. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall andeler: Pålydende: Balanseført verdi: Oppsal Samfunnshus 1 100,- 100,- NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2012.

23 Side 23 NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,95%, løpetid 24 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Fakturagebyr 490 Negativ fordring overført gjeld -777 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

24 Side 24 NOTE: 24 Det er betalt for høyt akto beløp i kr ,14 er tilbakeført av LOS akto per januar 2012.

25 25 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Styrets leder, Iren Svaleng, Filerveien 3, ble valgt for 2 år på forrige generalforsamling og er således ikke på valg. A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Rita Kristine Myrbråten Filerveien 5 Peter Kristoffersen Formerveien 2 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ann-Katrin Shepard Filerveien 5 Rolf Tallerud Skøyenåsveien 4 A B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Kristian Aurlund Skøyenåsveien 6 A 2. Semko Majidian Formerveien 4 3. Jon Grunnan Skøyenåsveien 4C 4. May Britt Blom Filerveien 5 C. Som valgkomité for 1 år foreslås: Helge A. Hoel Filerveien 3 Bjørg M. Paulsen Filerveien 5 D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Iren Svaleng Filerveien 3 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Rita Kristine Myrbråten Filerveien 5 Oslo, I valgkomiteen for Helge Arnt Hoel /s/ Asbjørn Liland /s/ Bjørg M. Paulsen /s/

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl. 18.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør oppmerksom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Etterstad Sør Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Enerhaugen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Elvefaret Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer