SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000"

Transkript

1 SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan og virksomhetsplan for I denne er formulert følgende 4 hovedoppgaver for KA s engasjement og virksomhet: Et aktivt, mål- og resultatrettet lokalt kirkelig selvstyre. Gode rammebetingelser, avtaler og effektiv styring og ledelse i den lokale kirke. En målrettet arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hjelp til utvikling av virksomheten hos medlemmene Med kursiv er tatt med de målformuleringer som ligger i strategiplanen knyttet til hvert område. 1. ET AKTIVT, MÅL- OG RESULTATRETTET LOKALT KIRKELIG SELVSTYRE 1.1 Styrke rekruttering til og valg av menighetsråd arbeide for at menighetsråd og fellesråd gjør deltakelse i menighetsarbeid mer attraktivt bidra til at menighetsråd og fellesråd skaper oppmerksomhet om lokale prioriteringer i det kirkelige arbeid arbeide for sterkere engasjement knyttet til valg av menighetsråd Øke gjenvalgsprosenten ved menighetsrådsvalg fra 22 % til 32 % ved valget i 2001 Bidra til en gjennomgang / revisjon av reglene for valg av menighetsråd. KA har deltatt sammen med Kirkerådet i en arbeidsgruppe for å forberede menighetsrådsvalget i KUF har bedt Kirkerådet om å utarbeide en tiltaksplan i forbindelse med valget. KA og Kirkerådet har i fellesskap utarbeid denne. KA har tatt hovedansvar for kurs og opplæring i forbindelse med valget og for en trivsels- og motivasjons- undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer. Kirkerådet har ansvar for alt regelverk vedr. valget, samt for informasjon og veiledning knyttet til dette. Det skal i fellesskap utvikles håndbøker for menighetsråd og for fellesråd. KA skal også utvikle materiell til kursing bade i 2001 og Heftet «Kirken trenger gode råd» blir ferdigstilt på nyåret i Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

2 2 1.2 Menighetsrådets og fellesrådets ansvar og myndighet styrke bevisstheten i menighetsråd og fellesråd om deres myndighet og ansvar, og forpliktelse profesjonalisere den administrative ledelse slik at den gjennom utredning, saksbehandling og møtevirksomhet tilrettelegger arbeidet i menighetsråd og fellesråd. KA har gjennom rådgiving på telefon, informasjon i rundskriv og KA-forum, kursvirksomhet og produksjon av bøker søkt å nå målsettingen på dette området. Det er arrangert en landskonferanse for menighets- og fellesrådsledere i forbindelse med Kirke I forbindelse med denne konferansen ble det etablert en arbeidsgruppe som har som oppgave å etablere / legge til rette for utvikling av nettverk mellom rådsledere. KA er sekretariat for arbeidsgruppen og har fått tilsagn om kr fra Kirkens Landsfond til dekning av reisekostnader. Med gjennomføring av arrangementet «Kirke 2000» ble tradisjonen med kirkefagmesser annenhvert år, videreført etter et avbrudd i Det faglige innhold på seminardelen fikk svært mange positive tilbakemeldinger. En del mer praktiske forhold kunne vært bedre tilrettelagt. Den nye samarbeidspartneren Exporama a/s er nyetablert på Hellerudsletta, Skedsmo, og vil i løpet av de nærmeste årene tilrettelegge bedre for gjennomføringen av slike arrangement. Det har vært arrangert 1 3-dagers i kurs for menighetsråds- og fellesrådsledere med fokus på lederollen med 15 deltakere. Et tilsvarende kurs på høsten ble avlyst pga. lavt deltakerantall. Det har også vært gjennomført grunnkurs for kirkeverger - med to 3-dagers samlinger - der ca.20 kirkeverger som var ansatt i løpet av de 2 siste årene, deltok. KA har selv arrangert og har deltatt på en rekke kurs og samlinger med formålet å styrke kompetansen hos den administrative ledelse. Dette er nærmere omtalt under pkt KA har også deltatt på kurs/samlinger for menighetsråd og fellesråd der formålet har vært å gjennomdrøfte ansvarsdeling og samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. Sekretariatet har også bidratt med faglige foredrag og artikler i ulike sammenhenger. Det er særlig grunn til å fremheve Harald Askelands doktorgrad på innføring av ny kirkelig lovgivning og prøveforelesning knyttet til rådenes legitimitet. 2. GODE RAMMEBETINGELSER, AVTALER OG EFFEKTIV STYRING OG LEDELSE I DEN LOKALE KIRKE 2.1 Virksomhet og økonomi arbeide for økte tilskudd til den lokale kirke i planperioden. arbeide for økte rammer til undervisning, diakoni og kirkemusikk over KUF's budsjett arbeide for sentrale bevilgninger til kompetanseutvikling

3 3 i kontakt med kommunene og Kommunenes Sentralforbund arbeide systematisk med å skape forståelse for den lokale kirkes behov og gi medlemmene hjelp til å dokumentere resultater dokumentere eventuelle manglende sammenhenger mellom tjenester som forespeiles og tilgjengelige ressurser utrede og utprøve ulike organisatoriske modeller i forholdet mellom menighetsråd, fellesråd og prostienheten utvikle og følge opp budsjett og regnskapsmodeller bidra til at kirken lokalt kan frigjøre ressurser ved å ta i bruk informasjonsteknologi gi råd, veiledning og bistand i inngåelse av avtaler, bl.a. tjenesteytingsavtaler KA har også i 2000 gjennomført en økonomiundersøkelse blant fellesrådene. Resultatene fra denne blir bl.a. lagt til grunn i arbeidet rettet mot kirkedepartementet og stortingspolitikere for å dokumentere den lokale kirkes økonomiske situasjon. Særlig i forbindelse med behandlingene av Statsbudsjettet har KA bidratt med dokumentasjon av hvordan fellesrådenes ressurs - og arbeidssituasjon utvikles. Her har opplysninger om utviklingen i bruken av tjenesteytingsavtaler vært et nyttig element. Da Stortingsmelding nr. 14 «Børs og katedral» forelå i begynnelsen av desember, startet arbeidet med å dokumentere økonomiske forhold som blir lite omtalt i meldingen. Dette arbeidet bygger på tal fra Statistisk Sentralbyrå kombinert med opplysninger framkommet i KA s økonomiundersøkelser. KA har på vegne av 4 fellesråd gjennomført økonomiutredninger for bl.a. å vurdere nivået på kommunens økonomiske tilskudd til disse fellesrådene. Erfaringene viser at dokumentasjon gjennomført i samarbeid med kommune og fellesråd skaper en enklere kommunikasjon om økonomiske forhold. I noen tilfeller har det også ført til positiv utvikling i størrelsen på de kommunale tilskudd. KA har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av KUF og Statistisk Sentralbyrå for å vurdere om / hvordan rapportering fra kirkelig virksomhet kan integreres i KOSTRAsystemet, dvs den nye rapporteringsverktøyet som utvikles mellom stat og kommune. KA har startet et arbeid med tanke på å evt. opprette et regnskapskontor som kan tilby tjeneser til fellesråd og menighetsråd. Opplysninger fra årets økonomiundersøkelse viser at dette er et område der mange ønsker å utvikle et nærmere samarbeid med andre. KA s sekretariat har levert bidrag på oppdrag av stat/kirke utvalget knyttet til evaluering av kirkelige reformer og kirkens økonomiske rammebetingelser. Det er også levert innspill til fremtidige kirkemodeller. Dette vil bli fulgt opp i KA s direktør har deltatt i regjeringens dåpsopplæringsutvalg og har i den sammenheng arbeidet med en rekke problemstillinger bl.a. knyttet til. konsekvensberegning av lovfestet dåpsopplæring. Utvalget avgav sin innstilling NOU 2000:26 «..til et åpent liv i tro og tillit» i september Innstillingen foreslår bl.a. rett til lovfestet dåpsopplæring og blir sendt på høring i Som en del av Helse- kirke prosjektet har KA levert innspill til arbeidet med Stortingsmelding : Om verdiar i den norske helsetenesta. Det er også gjennomført samtaler med statsråden i helsedepartementet med tanke på diakoniens og diakonale institusjoners rolle.

4 4 Prosjektet «Menighetsbarnehagen - identitet og rolle ved årtusenskiftet» har i en 2-års periode vært et samarbeidstiltak mellom IKO og KA. Et veiledningshefte til hjelp for lokalt arbeid med å videreutvikle menighetsbarnehagene ble ferdigstilt på nyåret KA er også oppnevnt til å delta i en arbeidsgruppe som på vegne av barne- og familiedepartementet skal utarbeide et forslag til rammeavtale mellom kommune og private barnehageeiere vedr. drift av barnehager. Hovedmålet er å bidra til likebehandling mellom kommunale og private barnehager. Dette anses som avgjørende ettersom en rekke menigheter har vært nødt til å avvikle sitt barnehagetilbud av økonomiske grunner. 2.2 Kirke- og kirkegårdsdrift bistå medlemmene i forhold til godkjenningsinstansene (bispedømmeråd, antikvariske myndigheter, kirkegårdskonsulent) gi råd og veiledning i driftsformer og avtaleinngåelse bidra til erfaringsutveksling vedr. service og forvaltning utvikle samarbeidet med Norsk forening for kirkegårdskultur. KA leder styringsgruppen og er med i prosjektgruppen for Kirkerådets MEKON- prosjekt som har som formål å utvikle miljøriktig og effektiv kirkeoppvarming. Sentralt i arbeidet står avveining av bruker- og verneinteresser. KUF har gitt tilskudd på kr til et prosjektet vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av kirker i tilknytning til et doktorgradsarbeid ved NTNU. KA er sekretariat for prosjektet. Prosjektet «Kirketjenerskolen I» er gjennomført i en første runde med ca 60 deltakere. Det er sendt ut invitasjon til ny kursrunde i Undervisningen foregår dels som fjernundervisning i regi av NKI, dels supplert med lokal støtteundervisning i regi av lokale Folkeuniversitet og AOF-kontorer. KA har mottatt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet til videreutvikling av prosjektet. Arbeidet foregår i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene (NKF og KFO) og med fagmiljøene (KR, Riksantikvaren og Liturgisk senter). KA har deltatt med foredrag på kurs arrangert av Norsk forening for kirkegårdskultur. En har ellers drevet rådgivning ved å svare på innkomne forespørsler og har deltatt på 2 konsultasjoner med KUF og styret i NKF møter med styret i foreningen for å drøfte arbeids- og ansvarsfordeling i forhold til rådgiving og utviklingsarbeid knyttet til kirkegårdsdrift. Kirkegårdspolitikk var tema på et av seminaene på Kirke 2000 og NFK s kurs for 2001 er innarbeidet i KA s kurskatalog. KA har tatt initiativet til en arbeidsgruppe med medlemmer fra KA, KUF og Oslo fellesråd knyttet til prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til overføring av kirkelige eiendommer fra kommune til kirke. En felles veileder forventes å være klar våren 2001.

5 5 2.3 Avtaleinngåelse for medlemmer utvikle forsikringsordninger / avtaler følge opp avtalen med Kopinor inngå eventuelle rammeavtaler der dette gir medlemmene fordeler I samarbeid med KNIF har det vært arbeidet for å utarbeide en ny forsikringsordning for kirkebygg. Pga. av ulike forhold har det vært vanskelig å få stor nok tilslutning til den eksisterende kirkebyggforsikringen. Denne forsikringsavtalen er ikke fornyet utover år Fellesrådene opplever ved utgangen av året en stor premieøkning og det vil være svært viktig å få til en ny avtale / ordning fra Det er inngått fornyet avtale med Gjesidige om ansvarsforsikring og KUF har i løpet av året bekreftet at ansvarsforsikringen kan dekkes av det statlige tilskuddet til fellesrådene. I 2000 er det forberedt en statistisk undersøkelse blant 300 fellesråd / menighetsråd for å dokumentere det faktiske kopieringsvolumet. Undersøkelsen vil bli gjennomført i Resultatet fra denne vil danne grunnlag for det våre medlemmer faktisk skal betale til Kopinor. Det er videre startet et arbeid vedr. rettighetsavklaring til allerede kopierte kornoter. KA s medlemmer representerer den nest største brukergruppen i Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). KA har derfor fast representant i styret. KNIF har inngått en rekke innkjøps- og forsikringsavtaler som antas være fordelaktige for de aller fleste av KA s medlemmer. KA bidrar derfor til informasjon om disse. 3. EN MÅLRETTET ARBEIDSGIVER OG PERSONALPOLITIKK 3.1 Avtaler og forhandlinger utvikle en enhetlig tariffpolitikk for KA s tariffområde sette spørsmålet om arbeidsgiveransvaret for prester på den kirkelige dagsorden arbeide for å gi KA forhandlingsposisjon knyttet til prioritering av stillinger drive rådgivning og erfaringsformidling formidle advokatbistand til medlemmer i prinsippsaker Hovedavtalen ble reforhandlet pr med prolongering for ny 2-års periode. I begynnelsen av året ble det gjennomført 17 arbeidsgiverkonferanser med til sammen 450 deltakere, som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret pr Det har også pågått arbeid i en rekke partssammensatte utvalg og arbeidsgrupper. Ved hovedtariffrevisjonen pr kom partene til enighet ved ordinære forhandlinger. Tydeligere enn tidligere markerte partene en selvstendighet i forhold til KS-området ved egne prioriteringer av kirkelige stillinger ved sentrale lønnsjusteringer, og ved å fastsette andre

6 6 tidspunkter og volum for de lokale forhandlingene. Den samlede økonomiske rammen for den to-årige avtaleperioden ble lik som i KS-området. Det har vært gjennomført kurs i lokale forhandlinger i forbindelse med «Kirke 2000», og grunnleggende opplæring i avtaleverket ble gitt på Grunnkurs for nye kirkeverger. Det pågår også en omfattende skriftlig og muntlig rådgiving i arbeidsgiverspørsmål. KA har også noe reisevirksomhet i forbindelse med personalsaker. KA s medlemmer har et betydelig behov for slik bistand, men saken må være av en viss alvorsgrad før KA prioriterer at en rådgiver reiser ut. På slutten av året ble det ført en arbeidsrettssak, der fem fellesråd og KA ble saksøkt av Norsk kantor- og organistforbund / Landsorganisasjonen i Norge vedr. fortolkningen av en bestemmelse i HTA om kvelds- og nattillegg. Saken ble innskrenket til å gjelde Ålesund kirkelige fellesråd og KA, og de saksøkte ble frifunnet av en enstemmig arbeidsrett. Forhandlingene om overføring av arbeidsgiveransvaret for kateketer fra stat til fellesråd har vært en arbeidskrevende sak som ble sluttført i Overføringen vil skje pr Som representanter for bedriftsmedlemmene i KLP deltar nå KA i selskapets organer slik: Generalforsamlingen: Kirkeverge Odd Andersen og Ingar Samset Representantskapet: Kirkeverge Odd Andersen. Kontrollkomiteen: Ingar Samset (nestleder) Valgstyret: Steinar Moen (leder) 3.2 Strategisk kompetansestyring Bidra til analyse og prioritering av områder for kompetanseutvikling i Den norske kirke. Initiere forskning knyttet til styring, ledelse og rammebetingelser knyttet til ny kirkelov. Styrke informasjon og rådgivning overfor medlemmene i spørsmål som angår strategisk kompetansestyring. Videreføre kompetanseutviklende kurs for daglige ledere. Utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for folkevalgte. Bygge ut et tettere nettverk mellom KA som arbeidsgiverorganisasjon og de kirkelige utdanningsinstitusjoner. Avklare prinsipper og modeller for finansiering av kompetanseutvikling for kirkelig tillitsvalgte og ansatte. Følge opp utfordringene fra EVU-reformen på kirkelig sektor. I løpet av året har KA vært med på å videreutvikle nettverk blant utdanningsinstitusjoner knyttet til kirkelig administrasjon og ledelse (FOLK). Nettverket fungerer dels som faglige samlinger der fagnotater til organisering og ledelse presenteres og drøftes, og dels drøftes muligheten for utvikling av et felles utdanningsløp i en Kirkelederutdanning. Høsten 2000 trakk KA i gang et pilotprosjekt der de praktisk-kirkelige utdanningsinstitusjonene i Oslo gjennomførte 3 felles fagdager, med økonomisk støtte fra kirkedepartementet. Erfaringene med prosjektet var såvidt positive at det blir videreført også i 2001, med KA som prosjektsekretariat.

7 7 Det er opprettet et partssammensatt «Etter- og videreutdanningsutvalg» som skal følge opp intensjonene i EVU-reformen innen KA-sektoren samt forvalte midlene (kr ) som ble avtalt avsatt til EVU-tiltak ved tariffoppgjøret i Det ble i august arrangert en konferanse med 45 deltakere fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden der utfordringene fra EVU - reformen ble drøftet. I tariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt avsatt kr. 150 pr. ansatt, dvs. i underkant av 1 million kroner, til EVU-tiltak i 2001 og EVU- utvalget har startet arbeidet med å planlegge bruken av midlene, og KA regner med at en vesentlig del av arbeidstiden knyttet til en nyopprettet stilling i 2001, vil måtte brukes for å gjennomføre disse tiltakene. Våren 2000 ble to omfattende lederutviklingsprogrammer avsluttet, lederkurs for kvinnelige kirkeverger og for kirkeverger i de største kommunene. Lederutviklingsprogrammene har vært evaluert eksternt og får gjennomgående god evaluering. Svakheter er dels knyttet til kvalitet i gjennomføring og det har vært vanskelig å fange inn tematisk alle i ett program. Særlig positivt omtales den veiledning på egen lederrolle som inngikk i kurset. Høsten 2000 startet et felles lederutviklingsprogram for daglige ledere og sokneprester. KA arrangerer kurset, som gjennomføres i samforståelse med bispedømmerådene som arbeidsgiver og med deltakelse fra PF i kursledelsen. Kurset sikter bla mot utvikling av klarhet om de ulike lederroller lokalt og utvikle ledernes evne til å inngå i teamledelse. I et samarbeid med Lederforum i NKVL ble det satt i gang et arbeid med å utforme en utdanning i arbeidsveiledning for kirkeverger. Etter en anbudsrunde gikk oppdraget til Diakonhjemmets videre- og etterutdanningsavdeling. Utdanningen ble utlyst på høsten, men det meldte seg ikke nok deltakere til at det kunne settes i gang. Arbeidet i det sentrale kontaktmøte for kompetanse- og ledelsesutvikling med KUF og KR der KA har sekretariatsfunksjonene er videreført. 3.3 Personalpolitikk Ta initiativ til gjennomføring av prosjekt "personalpolitikk i kirken" i samarbeid med KUF som arbeidsgiver for prestene og med arbeidstakerorganisasjonene Initiere prosjekt knyttet til arbeidsmiljø. Initiere og gjennomføre prosjekt knyttet til samarbeid og konfliktspørsmål innenfor de rammer som avtaleverket gir. Tilby assistanse i konflikter. Det har i løpet av året vært arbeidet med å utvelge faglig samarbeidspartner til Arbeidsmiljøprosjektet og med å sikre finansieringen. Stortingets kommunalkomite uttalte i forbindelse med årets budsjettbehandling at dette var et prosjekt de ønsket gjennomført. Det ligger derfor til rette for en oppstart i 2001, men det gjenstår en intern avklaringsrunde mellom departement-ene før finansieringen er helt på plass.

8 8 Gjennom rådgivningen kommer KA i kontakt med en rekke personalsaker av mer alvorlig karakter. I løpet av året har KA gitt aktiv bistand i ca. 15 saker der oppsigelse har vært et aktuelt alternativ. For å heve kompetansen vedr. konfliktforståelse og konfliktløsning blant våre medlemmer, har det i løpet av året vært gjennomført et kurs over 2 x 3 dager der KA engasjerte organisasjons-psykolog Jan Atle Andersen som kursleder. KA har videre inngått et samarbeid om et større prosjekt innenfor dette temaområdet med Institutt for Sjelesorg. Prosjektet er støttet av KUF og det vil i 2001 bli gjennomført 2 kurs over 2 x 3 dager. 4. HJELP TIL UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN HOS MEDLEMMENE Motivere medlemmene til å utvikle visjoner for egen virksomhet. Utvikle hjelpemidler for medlemmene slik at kirkelovens intensjoner kan virkeliggjøres. Arbeide med problematikken lønnede/frivillige medarbeider i menigheten. Initiere samarbeidstiltak mellom kirke og kommune innenfor kultur/musikk, helse/diakoni og forebyggende arbeid. Utvikle arenaer for erfaringsutveksling KA deltar i fellesarbeidsgruppe med KR og BDR der målsettingen er å utarbeide en kortfattet hjelp til å utvikle lokale planer og prioriteringer. Det er et mål at dette også skal bidra til en mer samlet planprosess i Den norske kirke. Sekretariatet har deltatt på ulike kurs lokalt der «planprosessen» og forholdet mellom menighetsråd og fellesråd har stått sentralt. KA har kartlagt lokale samarbeidstiltak mellom kommune og kirke både generelt og innenfor diakoni i lokalsamfunnet. Dette er fulgt opp med prosjektsøknader til helse- og sosialdepartementet og kontaktmøter med KR og diakonale institusjoner. 5. KA'S ORGANISASJON OG RESSURSER 5.1 KA som demokratisk organisasjon Løpende vurdere oppbygning av organisasjonen Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til KA's tjenester Alle - unntatt 1 - fellesråd og menighetsråd i kommuner med 1 sokn, dvs. 434 stk., har også i 2000 vært medlemmer i KA. Antallet B- medlemmer har i løpet av året ligget stabilt på 105 (4 innmeldte og 4 utmeldte) og antallet C- medlemmer er redusert fra 68 til 57. Reduksjonen i medlemstallet har i det vesentlige sammenhang med at menighetsråd anser at deres behov for kontakt med KA og informasjon fra KA er blitt dekket opp gjennom fellesrådets medlemsskap

9 9 og tilgangen til informasjon dekkes opp gjennom abonnement på KA-forum og rundskrivsendinger, samt ved bruk av KAs hjemmesider. Vedtektene ble i 2000 endret slik at også andre medlemmer enn menighetsråd og fellesråd skal bli representert i landsrådet. Det har vært gjennomført samtaler med potensielle nye medlemmer. Dette gjelder kristne organisasjoner og institusjoner (diakonale institusjoner og undervisningsinstitusjoner). Aktiviteten fra KA s side på dette området har skapt reaksjoner i Handels- og Serviceorganisasjonenes Hovedorganisasjon som har en rekke kristne institusjoner og organisasjoner som medlemmer. Det er avholdt kontaktmøter med HSH med tanke på samarbeid der dette er naturlig. KA avholdt i juni «storkommunekonferanse» for de 13 største fellesråd. Målsettingen er å kunne fokusere spesielle utfordringer for de største kommunene. 5.2 Styring og prioritering tillegge arbeidsgiverspørsmål og tariffspørsmål større vekt for å sikre kvaliteten på disse områdene vurdere hvordan fag- og ressurspersoner plassert desentralt kan utvide KA's nærvær og styrke kontakten med medlemmene arbeide med intern kvalitet og effektivitet Et forsøksprosjekt med tanke på å utvikle et regionalt organ i KA er igangsatt i Hamar og Sør- Hålogaland. KA s landsrådsrepresenter i de respektive bispedømmer samt 3 representanter fra de regionale kirkevergelagsstyrer utgjør regionalleddet. En vesentlig del av prosjektet består i å utvikle gode samhandlings- og kommunikasjonsrutiner med bispedømmerådene. Prosjektet avsluttes i Norges kirkevergelag har fra 1999 vært en integrert del av KA. Det vesentlige i lagets virksomhet skjer i de 11 regionallaget som er organisert med et styre. I underkant av kr overføres fra KA til støtte for virksomheten. Lagene tilrettelegger samlinger og møtepunkt for kirkevergene der faglige spørsmål tas opp. KA har deltatt på en del slike samlinger i løpet av året. Lederne i regionallagene utgjør NKVL s lederforum som møtes 3 ganger pr. år. KA s ledelse deltar som regel på disse samlingene. 5.3 Ressursbruk utvikle samarbeid med Kommunenes Sentralforbund utvikle samarbeid med Kirkerådet Samarbeidet med KS har vært videreført i samsvar med den inngåtte samarbeidsavtalen. Det er regelmessig kontakt i tilknytning til et bredt spekter av arbeidsgiverspørsmål. Også i forbindelse med arbeidsrettssaken knyttet til bruk av det store kveldstillegget har det vært en fruktbar kommunikasjon.

10 10 Det har i løpet av året vært et nært samarbeid med Kirkerådet på en rekke områder. KA s styre hadde i juni et fellesmøte med Kirkerådets arbeidsutvalget. Reaksjonen etter dette møtet var at det måtte legges mer arbeid ned i møteformen og forberedelsene. Det virket som om det fra KA s side var andre forventninger til møte enn fra Kirkerådets side. Det har videre vært gjennomført 2 kontaktmøter mellom de 2 styrelederne og de 2 direktørene. Dette har vært nyttige fora for utveksling av synspunkt og informasjon. KA s sekretariat samarbeider med Kirkerådet i en rekke prosjekter og enkeltsaker. Stort sett fungerer samarbeidet godt. KA har regelmessige møter med kirkeavdelingen i KUF. Det har vært gjennomført møter med statsråd Trond Giske og statsråd Tore Tønne. 5.4 Informasjon, medlems- og samfunnskontakt vurdere informasjonskonsekvenser av organisatoriske endringer, etablere KA-forum som et månedsmagasin fra 2001, videreutvikle rundskriv til medlemmene, arbeide systematisk med pressemeldinger og samfunnskontakt, legge til rette for og initiere ny teknologi i informasjonsarbeidet Konsekvensene av de organisatoriske endringer er at man fortsatt har en informasjonsansvarlig som melder til direktøren. Informasjon forstått som kommunikasjon, er et totalansvar for alle medarbeiderne i organisasjonen. Det er derfor lagt vekt på samhandlingen mellom informa-sjonsansvarlig og avdelingene. Etter en vurdering av ressursbruk i forhold til satsingsområdet nettbasert informasjon, har man også i 2000 bare gitt ut 6 nummer av KA-forum. Det sendes 2 eks til hvert medlem. I tillegg er det 250 abonnement på KA-forum. Det ble sendt ut 31 rundskriv i Rundskriv er definert som informasjon som medlemmene trenger for å kunne drive virksomheten på en forsvarlig måte. Sammen med rundskriv sendes annen informasjon om kurs, konferanser mm. KAs sekretariat er seg bevisst at medlemmene opplevere økt informasjonsmengde (les: papirmengde) som et problem. Samtidig kommer man ikke bort fra det faktum at informasjon og kommunikasjon innefor vårt felt, på det nivået vi opererer, vil måtte skje via papir. KAs nettside leses imidlertid av stadig flere, men bare 100 av medlemmene har avbestilt papirversjonen. De laster istedet ned rundskriv og annen informasjon fra KAs nettside. Dette burde flere kunne gjøre, og det arbeides med ordninger som kan få flere av medlemmene til å ta i bruk internett som informasjonskanal.

11 11 Samlet oversikt over publikasjoner og rundskriv KA utgav i 2000 følgende publikasjoner: Lønns- og personalstatistikk pr Hovedtariffavtale Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon Medarbeidersamtale for prester Strategisk kompetanseplanlegging i kirken Kompetanse 2000 Kurs, konferanser og lederuviklingsprogrammer nr. av KA - forum 31 rundskriv Diverse kursinvitasjoner 5.5 Styre og sekretariat Styret har i 2000 vært sammensatt slik: Olav Dag Hauge, valgt på fritt grunnlag Kristin Nilsen, Oslo Ove Johnny Velle, Borg Harald Eikrem Tusvik, Hamar Elin Saltrøe, Agder Geir Sørebø, Bjørgvin Arne Lerheim, Møre Oddgeir Stenersen, Nord-Hålogaland Øyvind Drangsland, valgt på fritt grunnlag Varamedlemmer har vært: Benita Christensen Aud Halle Brynjulf Hernes Åshild Orheim Haga Olav Dag Hauge var leder fram til landsrådsmøtet i april Arne Lerheim overtok som leder fra april Kristin Nilsen har vært nestleder hele året. Det har vært avholdt 6 styremøter. Siste styremøte i 2000 var lagt til Sverige, der styret ble orientert om situasjonen i den svenske kirke etter endringene i stat-kirke relasjonene.

12 Regnskap 1. Regnskapet er ført i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven av Regnskapet for 2000 viser at KA har et årsresultat etter finansposter på. kr De samlede driftsinntekter i 2000 har vært kr Kostnadene har vært kr Resultatet er kr ,- under det budsjetterte. Reduserte inntekter ved salg av materiell og økte reisekostnader er de viktigste enkeltfaktorene som har gitt dårligere resultat enn budsjettert. Nedenforstående tabell viser utviklingen i omsetningen fra Inntekter kr. 7,1 mill kr. 8,5 mill kr. 9,8 mill. kr.11,4 mill kr. 11,3 mill Utgifter kr. 6,9 mill kr. 8,4 mill kr. 9,4 mill kr.11,2 mill kr. 11,4 mill Resultat +kr. 0,2 mill + kr.0,1 mill + kr 0,4 mill +kr. 0,2 mill -kr. 0,1 mill Egenkapitalen er pr kr tillegg kommer fondsavsetningen Nkvl på kr og til kompetanseutvikling for styret kr Konto 1810 Datautstyr, 1811 Datautstyr mva. og 1821 Utstyr / inventar mva. Verdien av datautstyr og annet inventar og utstyr er kr ,-. Alt utstyr som er kjøpt inn før 1998 er nedskrevet i Utstyr som er som er innkjøpt i 1998 eller senere blir avskrevet med 33,3 % pr. år med unntak av telefonsentralen som blir avskrevet med 20 % pr. år. Utstyr som er innkjøpt midt i, eller på slutten av et regnskapsår, får redusert avskriving første året. Det vises ellers til vedlegg Konto 1210 Kundefordringer. Dette er reelle kortsiktige fordringer som er påløpt siste halvåret Varebeholdning. Verdien av varebeholdningen vart første gang ført i regnskapet i Beholdningen er litt redusert i løpet av Varene er bøker og rettleiingshefter som er produsert av KA. Verdien er fastsatt i forhold til trykkerikostnadene og ekstraordinære lønnskostnader som er påløpt. Ordinære lønnskostnader er ikke medtatt. Det er foretatt vurdering av hvor stor del av opplaget som vil bli solgt NKVL fond.

13 13 Dette er overskuddet av driften av Norges Kirkevergelag i perioden Fondetskal benyttes til etterutdanningstiltak for kirkeverger EVU fond. Dette er midler som i 1999 dels ble trekt fra abeidstakere hos KA s medlemmer og dels ble avsatt av KA i samsvar med inngått avtale under tariffoppgjeret i Midlene er i løpet av 2000 disponert av det partssammensatte EVU-utvalget. 7. Driftsinntekter. Inntektene samsvarer i stor grad med budsjettet med unntak av konto 3110 Salg av materiell. Bakgrunnen for dette er at en del av de planlagte produksjonene ikke er blitt ferdigstilt i Tilskuddet fra KUF er kr større enn budsjettert. Dette skyldest at søknad om tilskudd til prosjekt vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og tilskudd til et pilotprosjekt vedr. samarbeid mellom KA og utdanningsinstitusjoner i Oslo er blitt innvilget i løpet av året. 8. Varekostnader. Varekostnadene er noe høyere enn forventet til tross for at en del planlagte produksjoner ikke er blitt ferdigstilt. Reduksjon av lagerbeholdningen er ført som kostnad på konto Personalkostnader. KA har i 2000 hatt 15 ansatte i til sammen 13,06 årsverk. Utgiftene er ca. kr mindre enn budsjettert. Dette korresponderer med styrehonoraret som ikke er uttatt, jf. kommentar nedenfor. Godtgjørelser til ledende stillinger: Styret i KA består av 9 personer. Styret har fastsatt at de ikke ønsker å ta ut den vedtatte møtegodtgjørelsen på kr pr. møte. Styreleder har fått utbetalt kr. 725 pr. møte. Varamedlemmer som møter, får kr pr. møte. Et beløp tilsvarende det styrehonorar som ikke er tatt ut, er avsatt til kompetanseutvikling for styret Direktør Frank Grimstad får i tillegg til lønn i ltr.62 dekka kostnader til privattelefon og mobiltelefon. 10. Salgs-/administrasjonskostnader. Utgiftene her er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært merkostnader til reiseutgifter.

SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998

SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998 SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998 Saksbehandler: Betty Haga Årsmeldingen tar utgangspunkt i KA s virksomhetsplan for 1998. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver for KA s engasjement og virksomhet:

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997

SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997 SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997 Saksbehandler: Betty Haga Årsmeldingen tar utgangspunkt i KA s virksomhetsplan for 1997. I denne er formulert følgende 3 hovudoppgaver for KA s engasjement og virksomhet:

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere KR 07/02 Frikjøp av rådsledere Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Snåsa Møtedato 20.-21.02.2002 11.-12.02.2002 05.-07.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET Noen hovedtrekk og tendenser i KAs arbeid i 2002 Tre større saker satte sitt tydelige preg på året 2002: Fremleggelsen av "Samme kirke- ny ordning" og den påfølgende

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 28.11.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 FORTIDSMINNEFORENINGEN HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 Fortidsminneforeningens arbeidsprogram er basert på de retningslinjer som er lagt i foreningens strategidokument for perioden 2005-2010, slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen Kopinoravtalen KA har forlenget den sentrale avtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. De som har sluttet seg til avtalen kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor de rammer som

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

KM 11.1/12. Ordning for tilsetting av proster DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering

KM 11.1/12. Ordning for tilsetting av proster DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering DEN NORSKE KIRKE KM 11.1/12 Kirkemøtet Saksorientering Referanser: KM 8/07, KM 12/08, KM 10/11, KR 74/11 Saksdokumenter: KM 11.1.1/12 Saksbehandlingsregler ved utnevning av prost Viser og til vedlegg KM

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 36/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Kirkerådets tilskuddsforvaltning Sammendrag Som en følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke,

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer