SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000"

Transkript

1 SAK LR 04/01: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan og virksomhetsplan for I denne er formulert følgende 4 hovedoppgaver for KA s engasjement og virksomhet: Et aktivt, mål- og resultatrettet lokalt kirkelig selvstyre. Gode rammebetingelser, avtaler og effektiv styring og ledelse i den lokale kirke. En målrettet arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hjelp til utvikling av virksomheten hos medlemmene Med kursiv er tatt med de målformuleringer som ligger i strategiplanen knyttet til hvert område. 1. ET AKTIVT, MÅL- OG RESULTATRETTET LOKALT KIRKELIG SELVSTYRE 1.1 Styrke rekruttering til og valg av menighetsråd arbeide for at menighetsråd og fellesråd gjør deltakelse i menighetsarbeid mer attraktivt bidra til at menighetsråd og fellesråd skaper oppmerksomhet om lokale prioriteringer i det kirkelige arbeid arbeide for sterkere engasjement knyttet til valg av menighetsråd Øke gjenvalgsprosenten ved menighetsrådsvalg fra 22 % til 32 % ved valget i 2001 Bidra til en gjennomgang / revisjon av reglene for valg av menighetsråd. KA har deltatt sammen med Kirkerådet i en arbeidsgruppe for å forberede menighetsrådsvalget i KUF har bedt Kirkerådet om å utarbeide en tiltaksplan i forbindelse med valget. KA og Kirkerådet har i fellesskap utarbeid denne. KA har tatt hovedansvar for kurs og opplæring i forbindelse med valget og for en trivsels- og motivasjons- undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer. Kirkerådet har ansvar for alt regelverk vedr. valget, samt for informasjon og veiledning knyttet til dette. Det skal i fellesskap utvikles håndbøker for menighetsråd og for fellesråd. KA skal også utvikle materiell til kursing bade i 2001 og Heftet «Kirken trenger gode råd» blir ferdigstilt på nyåret i Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

2 2 1.2 Menighetsrådets og fellesrådets ansvar og myndighet styrke bevisstheten i menighetsråd og fellesråd om deres myndighet og ansvar, og forpliktelse profesjonalisere den administrative ledelse slik at den gjennom utredning, saksbehandling og møtevirksomhet tilrettelegger arbeidet i menighetsråd og fellesråd. KA har gjennom rådgiving på telefon, informasjon i rundskriv og KA-forum, kursvirksomhet og produksjon av bøker søkt å nå målsettingen på dette området. Det er arrangert en landskonferanse for menighets- og fellesrådsledere i forbindelse med Kirke I forbindelse med denne konferansen ble det etablert en arbeidsgruppe som har som oppgave å etablere / legge til rette for utvikling av nettverk mellom rådsledere. KA er sekretariat for arbeidsgruppen og har fått tilsagn om kr fra Kirkens Landsfond til dekning av reisekostnader. Med gjennomføring av arrangementet «Kirke 2000» ble tradisjonen med kirkefagmesser annenhvert år, videreført etter et avbrudd i Det faglige innhold på seminardelen fikk svært mange positive tilbakemeldinger. En del mer praktiske forhold kunne vært bedre tilrettelagt. Den nye samarbeidspartneren Exporama a/s er nyetablert på Hellerudsletta, Skedsmo, og vil i løpet av de nærmeste årene tilrettelegge bedre for gjennomføringen av slike arrangement. Det har vært arrangert 1 3-dagers i kurs for menighetsråds- og fellesrådsledere med fokus på lederollen med 15 deltakere. Et tilsvarende kurs på høsten ble avlyst pga. lavt deltakerantall. Det har også vært gjennomført grunnkurs for kirkeverger - med to 3-dagers samlinger - der ca.20 kirkeverger som var ansatt i løpet av de 2 siste årene, deltok. KA har selv arrangert og har deltatt på en rekke kurs og samlinger med formålet å styrke kompetansen hos den administrative ledelse. Dette er nærmere omtalt under pkt KA har også deltatt på kurs/samlinger for menighetsråd og fellesråd der formålet har vært å gjennomdrøfte ansvarsdeling og samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. Sekretariatet har også bidratt med faglige foredrag og artikler i ulike sammenhenger. Det er særlig grunn til å fremheve Harald Askelands doktorgrad på innføring av ny kirkelig lovgivning og prøveforelesning knyttet til rådenes legitimitet. 2. GODE RAMMEBETINGELSER, AVTALER OG EFFEKTIV STYRING OG LEDELSE I DEN LOKALE KIRKE 2.1 Virksomhet og økonomi arbeide for økte tilskudd til den lokale kirke i planperioden. arbeide for økte rammer til undervisning, diakoni og kirkemusikk over KUF's budsjett arbeide for sentrale bevilgninger til kompetanseutvikling

3 3 i kontakt med kommunene og Kommunenes Sentralforbund arbeide systematisk med å skape forståelse for den lokale kirkes behov og gi medlemmene hjelp til å dokumentere resultater dokumentere eventuelle manglende sammenhenger mellom tjenester som forespeiles og tilgjengelige ressurser utrede og utprøve ulike organisatoriske modeller i forholdet mellom menighetsråd, fellesråd og prostienheten utvikle og følge opp budsjett og regnskapsmodeller bidra til at kirken lokalt kan frigjøre ressurser ved å ta i bruk informasjonsteknologi gi råd, veiledning og bistand i inngåelse av avtaler, bl.a. tjenesteytingsavtaler KA har også i 2000 gjennomført en økonomiundersøkelse blant fellesrådene. Resultatene fra denne blir bl.a. lagt til grunn i arbeidet rettet mot kirkedepartementet og stortingspolitikere for å dokumentere den lokale kirkes økonomiske situasjon. Særlig i forbindelse med behandlingene av Statsbudsjettet har KA bidratt med dokumentasjon av hvordan fellesrådenes ressurs - og arbeidssituasjon utvikles. Her har opplysninger om utviklingen i bruken av tjenesteytingsavtaler vært et nyttig element. Da Stortingsmelding nr. 14 «Børs og katedral» forelå i begynnelsen av desember, startet arbeidet med å dokumentere økonomiske forhold som blir lite omtalt i meldingen. Dette arbeidet bygger på tal fra Statistisk Sentralbyrå kombinert med opplysninger framkommet i KA s økonomiundersøkelser. KA har på vegne av 4 fellesråd gjennomført økonomiutredninger for bl.a. å vurdere nivået på kommunens økonomiske tilskudd til disse fellesrådene. Erfaringene viser at dokumentasjon gjennomført i samarbeid med kommune og fellesråd skaper en enklere kommunikasjon om økonomiske forhold. I noen tilfeller har det også ført til positiv utvikling i størrelsen på de kommunale tilskudd. KA har vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av KUF og Statistisk Sentralbyrå for å vurdere om / hvordan rapportering fra kirkelig virksomhet kan integreres i KOSTRAsystemet, dvs den nye rapporteringsverktøyet som utvikles mellom stat og kommune. KA har startet et arbeid med tanke på å evt. opprette et regnskapskontor som kan tilby tjeneser til fellesråd og menighetsråd. Opplysninger fra årets økonomiundersøkelse viser at dette er et område der mange ønsker å utvikle et nærmere samarbeid med andre. KA s sekretariat har levert bidrag på oppdrag av stat/kirke utvalget knyttet til evaluering av kirkelige reformer og kirkens økonomiske rammebetingelser. Det er også levert innspill til fremtidige kirkemodeller. Dette vil bli fulgt opp i KA s direktør har deltatt i regjeringens dåpsopplæringsutvalg og har i den sammenheng arbeidet med en rekke problemstillinger bl.a. knyttet til. konsekvensberegning av lovfestet dåpsopplæring. Utvalget avgav sin innstilling NOU 2000:26 «..til et åpent liv i tro og tillit» i september Innstillingen foreslår bl.a. rett til lovfestet dåpsopplæring og blir sendt på høring i Som en del av Helse- kirke prosjektet har KA levert innspill til arbeidet med Stortingsmelding : Om verdiar i den norske helsetenesta. Det er også gjennomført samtaler med statsråden i helsedepartementet med tanke på diakoniens og diakonale institusjoners rolle.

4 4 Prosjektet «Menighetsbarnehagen - identitet og rolle ved årtusenskiftet» har i en 2-års periode vært et samarbeidstiltak mellom IKO og KA. Et veiledningshefte til hjelp for lokalt arbeid med å videreutvikle menighetsbarnehagene ble ferdigstilt på nyåret KA er også oppnevnt til å delta i en arbeidsgruppe som på vegne av barne- og familiedepartementet skal utarbeide et forslag til rammeavtale mellom kommune og private barnehageeiere vedr. drift av barnehager. Hovedmålet er å bidra til likebehandling mellom kommunale og private barnehager. Dette anses som avgjørende ettersom en rekke menigheter har vært nødt til å avvikle sitt barnehagetilbud av økonomiske grunner. 2.2 Kirke- og kirkegårdsdrift bistå medlemmene i forhold til godkjenningsinstansene (bispedømmeråd, antikvariske myndigheter, kirkegårdskonsulent) gi råd og veiledning i driftsformer og avtaleinngåelse bidra til erfaringsutveksling vedr. service og forvaltning utvikle samarbeidet med Norsk forening for kirkegårdskultur. KA leder styringsgruppen og er med i prosjektgruppen for Kirkerådets MEKON- prosjekt som har som formål å utvikle miljøriktig og effektiv kirkeoppvarming. Sentralt i arbeidet står avveining av bruker- og verneinteresser. KUF har gitt tilskudd på kr til et prosjektet vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av kirker i tilknytning til et doktorgradsarbeid ved NTNU. KA er sekretariat for prosjektet. Prosjektet «Kirketjenerskolen I» er gjennomført i en første runde med ca 60 deltakere. Det er sendt ut invitasjon til ny kursrunde i Undervisningen foregår dels som fjernundervisning i regi av NKI, dels supplert med lokal støtteundervisning i regi av lokale Folkeuniversitet og AOF-kontorer. KA har mottatt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet til videreutvikling av prosjektet. Arbeidet foregår i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene (NKF og KFO) og med fagmiljøene (KR, Riksantikvaren og Liturgisk senter). KA har deltatt med foredrag på kurs arrangert av Norsk forening for kirkegårdskultur. En har ellers drevet rådgivning ved å svare på innkomne forespørsler og har deltatt på 2 konsultasjoner med KUF og styret i NKF møter med styret i foreningen for å drøfte arbeids- og ansvarsfordeling i forhold til rådgiving og utviklingsarbeid knyttet til kirkegårdsdrift. Kirkegårdspolitikk var tema på et av seminaene på Kirke 2000 og NFK s kurs for 2001 er innarbeidet i KA s kurskatalog. KA har tatt initiativet til en arbeidsgruppe med medlemmer fra KA, KUF og Oslo fellesråd knyttet til prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til overføring av kirkelige eiendommer fra kommune til kirke. En felles veileder forventes å være klar våren 2001.

5 5 2.3 Avtaleinngåelse for medlemmer utvikle forsikringsordninger / avtaler følge opp avtalen med Kopinor inngå eventuelle rammeavtaler der dette gir medlemmene fordeler I samarbeid med KNIF har det vært arbeidet for å utarbeide en ny forsikringsordning for kirkebygg. Pga. av ulike forhold har det vært vanskelig å få stor nok tilslutning til den eksisterende kirkebyggforsikringen. Denne forsikringsavtalen er ikke fornyet utover år Fellesrådene opplever ved utgangen av året en stor premieøkning og det vil være svært viktig å få til en ny avtale / ordning fra Det er inngått fornyet avtale med Gjesidige om ansvarsforsikring og KUF har i løpet av året bekreftet at ansvarsforsikringen kan dekkes av det statlige tilskuddet til fellesrådene. I 2000 er det forberedt en statistisk undersøkelse blant 300 fellesråd / menighetsråd for å dokumentere det faktiske kopieringsvolumet. Undersøkelsen vil bli gjennomført i Resultatet fra denne vil danne grunnlag for det våre medlemmer faktisk skal betale til Kopinor. Det er videre startet et arbeid vedr. rettighetsavklaring til allerede kopierte kornoter. KA s medlemmer representerer den nest største brukergruppen i Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). KA har derfor fast representant i styret. KNIF har inngått en rekke innkjøps- og forsikringsavtaler som antas være fordelaktige for de aller fleste av KA s medlemmer. KA bidrar derfor til informasjon om disse. 3. EN MÅLRETTET ARBEIDSGIVER OG PERSONALPOLITIKK 3.1 Avtaler og forhandlinger utvikle en enhetlig tariffpolitikk for KA s tariffområde sette spørsmålet om arbeidsgiveransvaret for prester på den kirkelige dagsorden arbeide for å gi KA forhandlingsposisjon knyttet til prioritering av stillinger drive rådgivning og erfaringsformidling formidle advokatbistand til medlemmer i prinsippsaker Hovedavtalen ble reforhandlet pr med prolongering for ny 2-års periode. I begynnelsen av året ble det gjennomført 17 arbeidsgiverkonferanser med til sammen 450 deltakere, som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret pr Det har også pågått arbeid i en rekke partssammensatte utvalg og arbeidsgrupper. Ved hovedtariffrevisjonen pr kom partene til enighet ved ordinære forhandlinger. Tydeligere enn tidligere markerte partene en selvstendighet i forhold til KS-området ved egne prioriteringer av kirkelige stillinger ved sentrale lønnsjusteringer, og ved å fastsette andre

6 6 tidspunkter og volum for de lokale forhandlingene. Den samlede økonomiske rammen for den to-årige avtaleperioden ble lik som i KS-området. Det har vært gjennomført kurs i lokale forhandlinger i forbindelse med «Kirke 2000», og grunnleggende opplæring i avtaleverket ble gitt på Grunnkurs for nye kirkeverger. Det pågår også en omfattende skriftlig og muntlig rådgiving i arbeidsgiverspørsmål. KA har også noe reisevirksomhet i forbindelse med personalsaker. KA s medlemmer har et betydelig behov for slik bistand, men saken må være av en viss alvorsgrad før KA prioriterer at en rådgiver reiser ut. På slutten av året ble det ført en arbeidsrettssak, der fem fellesråd og KA ble saksøkt av Norsk kantor- og organistforbund / Landsorganisasjonen i Norge vedr. fortolkningen av en bestemmelse i HTA om kvelds- og nattillegg. Saken ble innskrenket til å gjelde Ålesund kirkelige fellesråd og KA, og de saksøkte ble frifunnet av en enstemmig arbeidsrett. Forhandlingene om overføring av arbeidsgiveransvaret for kateketer fra stat til fellesråd har vært en arbeidskrevende sak som ble sluttført i Overføringen vil skje pr Som representanter for bedriftsmedlemmene i KLP deltar nå KA i selskapets organer slik: Generalforsamlingen: Kirkeverge Odd Andersen og Ingar Samset Representantskapet: Kirkeverge Odd Andersen. Kontrollkomiteen: Ingar Samset (nestleder) Valgstyret: Steinar Moen (leder) 3.2 Strategisk kompetansestyring Bidra til analyse og prioritering av områder for kompetanseutvikling i Den norske kirke. Initiere forskning knyttet til styring, ledelse og rammebetingelser knyttet til ny kirkelov. Styrke informasjon og rådgivning overfor medlemmene i spørsmål som angår strategisk kompetansestyring. Videreføre kompetanseutviklende kurs for daglige ledere. Utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for folkevalgte. Bygge ut et tettere nettverk mellom KA som arbeidsgiverorganisasjon og de kirkelige utdanningsinstitusjoner. Avklare prinsipper og modeller for finansiering av kompetanseutvikling for kirkelig tillitsvalgte og ansatte. Følge opp utfordringene fra EVU-reformen på kirkelig sektor. I løpet av året har KA vært med på å videreutvikle nettverk blant utdanningsinstitusjoner knyttet til kirkelig administrasjon og ledelse (FOLK). Nettverket fungerer dels som faglige samlinger der fagnotater til organisering og ledelse presenteres og drøftes, og dels drøftes muligheten for utvikling av et felles utdanningsløp i en Kirkelederutdanning. Høsten 2000 trakk KA i gang et pilotprosjekt der de praktisk-kirkelige utdanningsinstitusjonene i Oslo gjennomførte 3 felles fagdager, med økonomisk støtte fra kirkedepartementet. Erfaringene med prosjektet var såvidt positive at det blir videreført også i 2001, med KA som prosjektsekretariat.

7 7 Det er opprettet et partssammensatt «Etter- og videreutdanningsutvalg» som skal følge opp intensjonene i EVU-reformen innen KA-sektoren samt forvalte midlene (kr ) som ble avtalt avsatt til EVU-tiltak ved tariffoppgjøret i Det ble i august arrangert en konferanse med 45 deltakere fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden der utfordringene fra EVU - reformen ble drøftet. I tariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt avsatt kr. 150 pr. ansatt, dvs. i underkant av 1 million kroner, til EVU-tiltak i 2001 og EVU- utvalget har startet arbeidet med å planlegge bruken av midlene, og KA regner med at en vesentlig del av arbeidstiden knyttet til en nyopprettet stilling i 2001, vil måtte brukes for å gjennomføre disse tiltakene. Våren 2000 ble to omfattende lederutviklingsprogrammer avsluttet, lederkurs for kvinnelige kirkeverger og for kirkeverger i de største kommunene. Lederutviklingsprogrammene har vært evaluert eksternt og får gjennomgående god evaluering. Svakheter er dels knyttet til kvalitet i gjennomføring og det har vært vanskelig å fange inn tematisk alle i ett program. Særlig positivt omtales den veiledning på egen lederrolle som inngikk i kurset. Høsten 2000 startet et felles lederutviklingsprogram for daglige ledere og sokneprester. KA arrangerer kurset, som gjennomføres i samforståelse med bispedømmerådene som arbeidsgiver og med deltakelse fra PF i kursledelsen. Kurset sikter bla mot utvikling av klarhet om de ulike lederroller lokalt og utvikle ledernes evne til å inngå i teamledelse. I et samarbeid med Lederforum i NKVL ble det satt i gang et arbeid med å utforme en utdanning i arbeidsveiledning for kirkeverger. Etter en anbudsrunde gikk oppdraget til Diakonhjemmets videre- og etterutdanningsavdeling. Utdanningen ble utlyst på høsten, men det meldte seg ikke nok deltakere til at det kunne settes i gang. Arbeidet i det sentrale kontaktmøte for kompetanse- og ledelsesutvikling med KUF og KR der KA har sekretariatsfunksjonene er videreført. 3.3 Personalpolitikk Ta initiativ til gjennomføring av prosjekt "personalpolitikk i kirken" i samarbeid med KUF som arbeidsgiver for prestene og med arbeidstakerorganisasjonene Initiere prosjekt knyttet til arbeidsmiljø. Initiere og gjennomføre prosjekt knyttet til samarbeid og konfliktspørsmål innenfor de rammer som avtaleverket gir. Tilby assistanse i konflikter. Det har i løpet av året vært arbeidet med å utvelge faglig samarbeidspartner til Arbeidsmiljøprosjektet og med å sikre finansieringen. Stortingets kommunalkomite uttalte i forbindelse med årets budsjettbehandling at dette var et prosjekt de ønsket gjennomført. Det ligger derfor til rette for en oppstart i 2001, men det gjenstår en intern avklaringsrunde mellom departement-ene før finansieringen er helt på plass.

8 8 Gjennom rådgivningen kommer KA i kontakt med en rekke personalsaker av mer alvorlig karakter. I løpet av året har KA gitt aktiv bistand i ca. 15 saker der oppsigelse har vært et aktuelt alternativ. For å heve kompetansen vedr. konfliktforståelse og konfliktløsning blant våre medlemmer, har det i løpet av året vært gjennomført et kurs over 2 x 3 dager der KA engasjerte organisasjons-psykolog Jan Atle Andersen som kursleder. KA har videre inngått et samarbeid om et større prosjekt innenfor dette temaområdet med Institutt for Sjelesorg. Prosjektet er støttet av KUF og det vil i 2001 bli gjennomført 2 kurs over 2 x 3 dager. 4. HJELP TIL UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN HOS MEDLEMMENE Motivere medlemmene til å utvikle visjoner for egen virksomhet. Utvikle hjelpemidler for medlemmene slik at kirkelovens intensjoner kan virkeliggjøres. Arbeide med problematikken lønnede/frivillige medarbeider i menigheten. Initiere samarbeidstiltak mellom kirke og kommune innenfor kultur/musikk, helse/diakoni og forebyggende arbeid. Utvikle arenaer for erfaringsutveksling KA deltar i fellesarbeidsgruppe med KR og BDR der målsettingen er å utarbeide en kortfattet hjelp til å utvikle lokale planer og prioriteringer. Det er et mål at dette også skal bidra til en mer samlet planprosess i Den norske kirke. Sekretariatet har deltatt på ulike kurs lokalt der «planprosessen» og forholdet mellom menighetsråd og fellesråd har stått sentralt. KA har kartlagt lokale samarbeidstiltak mellom kommune og kirke både generelt og innenfor diakoni i lokalsamfunnet. Dette er fulgt opp med prosjektsøknader til helse- og sosialdepartementet og kontaktmøter med KR og diakonale institusjoner. 5. KA'S ORGANISASJON OG RESSURSER 5.1 KA som demokratisk organisasjon Løpende vurdere oppbygning av organisasjonen Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til KA's tjenester Alle - unntatt 1 - fellesråd og menighetsråd i kommuner med 1 sokn, dvs. 434 stk., har også i 2000 vært medlemmer i KA. Antallet B- medlemmer har i løpet av året ligget stabilt på 105 (4 innmeldte og 4 utmeldte) og antallet C- medlemmer er redusert fra 68 til 57. Reduksjonen i medlemstallet har i det vesentlige sammenhang med at menighetsråd anser at deres behov for kontakt med KA og informasjon fra KA er blitt dekket opp gjennom fellesrådets medlemsskap

9 9 og tilgangen til informasjon dekkes opp gjennom abonnement på KA-forum og rundskrivsendinger, samt ved bruk av KAs hjemmesider. Vedtektene ble i 2000 endret slik at også andre medlemmer enn menighetsråd og fellesråd skal bli representert i landsrådet. Det har vært gjennomført samtaler med potensielle nye medlemmer. Dette gjelder kristne organisasjoner og institusjoner (diakonale institusjoner og undervisningsinstitusjoner). Aktiviteten fra KA s side på dette området har skapt reaksjoner i Handels- og Serviceorganisasjonenes Hovedorganisasjon som har en rekke kristne institusjoner og organisasjoner som medlemmer. Det er avholdt kontaktmøter med HSH med tanke på samarbeid der dette er naturlig. KA avholdt i juni «storkommunekonferanse» for de 13 største fellesråd. Målsettingen er å kunne fokusere spesielle utfordringer for de største kommunene. 5.2 Styring og prioritering tillegge arbeidsgiverspørsmål og tariffspørsmål større vekt for å sikre kvaliteten på disse områdene vurdere hvordan fag- og ressurspersoner plassert desentralt kan utvide KA's nærvær og styrke kontakten med medlemmene arbeide med intern kvalitet og effektivitet Et forsøksprosjekt med tanke på å utvikle et regionalt organ i KA er igangsatt i Hamar og Sør- Hålogaland. KA s landsrådsrepresenter i de respektive bispedømmer samt 3 representanter fra de regionale kirkevergelagsstyrer utgjør regionalleddet. En vesentlig del av prosjektet består i å utvikle gode samhandlings- og kommunikasjonsrutiner med bispedømmerådene. Prosjektet avsluttes i Norges kirkevergelag har fra 1999 vært en integrert del av KA. Det vesentlige i lagets virksomhet skjer i de 11 regionallaget som er organisert med et styre. I underkant av kr overføres fra KA til støtte for virksomheten. Lagene tilrettelegger samlinger og møtepunkt for kirkevergene der faglige spørsmål tas opp. KA har deltatt på en del slike samlinger i løpet av året. Lederne i regionallagene utgjør NKVL s lederforum som møtes 3 ganger pr. år. KA s ledelse deltar som regel på disse samlingene. 5.3 Ressursbruk utvikle samarbeid med Kommunenes Sentralforbund utvikle samarbeid med Kirkerådet Samarbeidet med KS har vært videreført i samsvar med den inngåtte samarbeidsavtalen. Det er regelmessig kontakt i tilknytning til et bredt spekter av arbeidsgiverspørsmål. Også i forbindelse med arbeidsrettssaken knyttet til bruk av det store kveldstillegget har det vært en fruktbar kommunikasjon.

10 10 Det har i løpet av året vært et nært samarbeid med Kirkerådet på en rekke områder. KA s styre hadde i juni et fellesmøte med Kirkerådets arbeidsutvalget. Reaksjonen etter dette møtet var at det måtte legges mer arbeid ned i møteformen og forberedelsene. Det virket som om det fra KA s side var andre forventninger til møte enn fra Kirkerådets side. Det har videre vært gjennomført 2 kontaktmøter mellom de 2 styrelederne og de 2 direktørene. Dette har vært nyttige fora for utveksling av synspunkt og informasjon. KA s sekretariat samarbeider med Kirkerådet i en rekke prosjekter og enkeltsaker. Stort sett fungerer samarbeidet godt. KA har regelmessige møter med kirkeavdelingen i KUF. Det har vært gjennomført møter med statsråd Trond Giske og statsråd Tore Tønne. 5.4 Informasjon, medlems- og samfunnskontakt vurdere informasjonskonsekvenser av organisatoriske endringer, etablere KA-forum som et månedsmagasin fra 2001, videreutvikle rundskriv til medlemmene, arbeide systematisk med pressemeldinger og samfunnskontakt, legge til rette for og initiere ny teknologi i informasjonsarbeidet Konsekvensene av de organisatoriske endringer er at man fortsatt har en informasjonsansvarlig som melder til direktøren. Informasjon forstått som kommunikasjon, er et totalansvar for alle medarbeiderne i organisasjonen. Det er derfor lagt vekt på samhandlingen mellom informa-sjonsansvarlig og avdelingene. Etter en vurdering av ressursbruk i forhold til satsingsområdet nettbasert informasjon, har man også i 2000 bare gitt ut 6 nummer av KA-forum. Det sendes 2 eks til hvert medlem. I tillegg er det 250 abonnement på KA-forum. Det ble sendt ut 31 rundskriv i Rundskriv er definert som informasjon som medlemmene trenger for å kunne drive virksomheten på en forsvarlig måte. Sammen med rundskriv sendes annen informasjon om kurs, konferanser mm. KAs sekretariat er seg bevisst at medlemmene opplevere økt informasjonsmengde (les: papirmengde) som et problem. Samtidig kommer man ikke bort fra det faktum at informasjon og kommunikasjon innefor vårt felt, på det nivået vi opererer, vil måtte skje via papir. KAs nettside leses imidlertid av stadig flere, men bare 100 av medlemmene har avbestilt papirversjonen. De laster istedet ned rundskriv og annen informasjon fra KAs nettside. Dette burde flere kunne gjøre, og det arbeides med ordninger som kan få flere av medlemmene til å ta i bruk internett som informasjonskanal.

11 11 Samlet oversikt over publikasjoner og rundskriv KA utgav i 2000 følgende publikasjoner: Lønns- og personalstatistikk pr Hovedtariffavtale Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon Medarbeidersamtale for prester Strategisk kompetanseplanlegging i kirken Kompetanse 2000 Kurs, konferanser og lederuviklingsprogrammer nr. av KA - forum 31 rundskriv Diverse kursinvitasjoner 5.5 Styre og sekretariat Styret har i 2000 vært sammensatt slik: Olav Dag Hauge, valgt på fritt grunnlag Kristin Nilsen, Oslo Ove Johnny Velle, Borg Harald Eikrem Tusvik, Hamar Elin Saltrøe, Agder Geir Sørebø, Bjørgvin Arne Lerheim, Møre Oddgeir Stenersen, Nord-Hålogaland Øyvind Drangsland, valgt på fritt grunnlag Varamedlemmer har vært: Benita Christensen Aud Halle Brynjulf Hernes Åshild Orheim Haga Olav Dag Hauge var leder fram til landsrådsmøtet i april Arne Lerheim overtok som leder fra april Kristin Nilsen har vært nestleder hele året. Det har vært avholdt 6 styremøter. Siste styremøte i 2000 var lagt til Sverige, der styret ble orientert om situasjonen i den svenske kirke etter endringene i stat-kirke relasjonene.

12 Regnskap 1. Regnskapet er ført i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven av Regnskapet for 2000 viser at KA har et årsresultat etter finansposter på. kr De samlede driftsinntekter i 2000 har vært kr Kostnadene har vært kr Resultatet er kr ,- under det budsjetterte. Reduserte inntekter ved salg av materiell og økte reisekostnader er de viktigste enkeltfaktorene som har gitt dårligere resultat enn budsjettert. Nedenforstående tabell viser utviklingen i omsetningen fra Inntekter kr. 7,1 mill kr. 8,5 mill kr. 9,8 mill. kr.11,4 mill kr. 11,3 mill Utgifter kr. 6,9 mill kr. 8,4 mill kr. 9,4 mill kr.11,2 mill kr. 11,4 mill Resultat +kr. 0,2 mill + kr.0,1 mill + kr 0,4 mill +kr. 0,2 mill -kr. 0,1 mill Egenkapitalen er pr kr tillegg kommer fondsavsetningen Nkvl på kr og til kompetanseutvikling for styret kr Konto 1810 Datautstyr, 1811 Datautstyr mva. og 1821 Utstyr / inventar mva. Verdien av datautstyr og annet inventar og utstyr er kr ,-. Alt utstyr som er kjøpt inn før 1998 er nedskrevet i Utstyr som er som er innkjøpt i 1998 eller senere blir avskrevet med 33,3 % pr. år med unntak av telefonsentralen som blir avskrevet med 20 % pr. år. Utstyr som er innkjøpt midt i, eller på slutten av et regnskapsår, får redusert avskriving første året. Det vises ellers til vedlegg Konto 1210 Kundefordringer. Dette er reelle kortsiktige fordringer som er påløpt siste halvåret Varebeholdning. Verdien av varebeholdningen vart første gang ført i regnskapet i Beholdningen er litt redusert i løpet av Varene er bøker og rettleiingshefter som er produsert av KA. Verdien er fastsatt i forhold til trykkerikostnadene og ekstraordinære lønnskostnader som er påløpt. Ordinære lønnskostnader er ikke medtatt. Det er foretatt vurdering av hvor stor del av opplaget som vil bli solgt NKVL fond.

13 13 Dette er overskuddet av driften av Norges Kirkevergelag i perioden Fondetskal benyttes til etterutdanningstiltak for kirkeverger EVU fond. Dette er midler som i 1999 dels ble trekt fra abeidstakere hos KA s medlemmer og dels ble avsatt av KA i samsvar med inngått avtale under tariffoppgjeret i Midlene er i løpet av 2000 disponert av det partssammensatte EVU-utvalget. 7. Driftsinntekter. Inntektene samsvarer i stor grad med budsjettet med unntak av konto 3110 Salg av materiell. Bakgrunnen for dette er at en del av de planlagte produksjonene ikke er blitt ferdigstilt i Tilskuddet fra KUF er kr større enn budsjettert. Dette skyldest at søknad om tilskudd til prosjekt vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og tilskudd til et pilotprosjekt vedr. samarbeid mellom KA og utdanningsinstitusjoner i Oslo er blitt innvilget i løpet av året. 8. Varekostnader. Varekostnadene er noe høyere enn forventet til tross for at en del planlagte produksjoner ikke er blitt ferdigstilt. Reduksjon av lagerbeholdningen er ført som kostnad på konto Personalkostnader. KA har i 2000 hatt 15 ansatte i til sammen 13,06 årsverk. Utgiftene er ca. kr mindre enn budsjettert. Dette korresponderer med styrehonoraret som ikke er uttatt, jf. kommentar nedenfor. Godtgjørelser til ledende stillinger: Styret i KA består av 9 personer. Styret har fastsatt at de ikke ønsker å ta ut den vedtatte møtegodtgjørelsen på kr pr. møte. Styreleder har fått utbetalt kr. 725 pr. møte. Varamedlemmer som møter, får kr pr. møte. Et beløp tilsvarende det styrehonorar som ikke er tatt ut, er avsatt til kompetanseutvikling for styret Direktør Frank Grimstad får i tillegg til lønn i ltr.62 dekka kostnader til privattelefon og mobiltelefon. 10. Salgs-/administrasjonskostnader. Utgiftene her er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært merkostnader til reiseutgifter.

SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998

SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998 SAK LR 2/99: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1998 Saksbehandler: Betty Haga Årsmeldingen tar utgangspunkt i KA s virksomhetsplan for 1998. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver for KA s engasjement og virksomhet:

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997

SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997 SAK KA 5/98: ÅRSMELDING OG REGNSKAP 1997 Saksbehandler: Betty Haga Årsmeldingen tar utgangspunkt i KA s virksomhetsplan for 1997. I denne er formulert følgende 3 hovudoppgaver for KA s engasjement og virksomhet:

Detaljer

SAK LR 05/04: NYE VEDTEKTER FOR KA

SAK LR 05/04: NYE VEDTEKTER FOR KA SAK LR 05/04: NYE VEDTEKTER FOR KA Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft og Frank Grimstad I. BAKGRUNN Landsrådsmøtet i oktober 2002 påla styret en gjennomgang av vedtektene for KAs virksomhet. Det enstemmige

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET

ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2002 FOR KAs VIRKSOMHET Noen hovedtrekk og tendenser i KAs arbeid i 2002 Tre større saker satte sitt tydelige preg på året 2002: Fremleggelsen av "Samme kirke- ny ordning" og den påfølgende

Detaljer

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere KR 07/02 Frikjøp av rådsledere Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Snåsa Møtedato 20.-21.02.2002 11.-12.02.2002 05.-07.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard

Detaljer

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR

Årsplan de sentralkirkelige råd - KR, MKR og SKR DEN NORSKE KIRKE KR 03/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 30.-31. januar 2015 Referanser: KR 62/14, KR 42/14, KR 63/14, MKR 37/14, SKR 35/14 Saksdokumenter: 13.01.2015 KR 03.1/15

Detaljer

Høring på KAs strategiplan

Høring på KAs strategiplan Høring på KAs strategiplan Spørsmål til medlemskategoriene: a) Menighetsråd i Den norske kirke i flersoknskommune b) Kirkelig fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommune c) Den norske kirke (rettssubjektet)

Detaljer

KR 35/13. Etablering av KR som arbeidsgiver DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 35/13. Etablering av KR som arbeidsgiver DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 35/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo 26.-27. september 2013 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 05.09.2013 KR 35.1/13 Vedrørende fremtidig arbeidsgiverorganisering.pdf

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

Kirkeordning etter 2013

Kirkeordning etter 2013 Kirkeordning etter 2013 Et refleksjonsdokument fra Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet 5. Noen tema som angår kirkens ordning Som innledning til spørsmålsstillingene trekkes det her fram noen utvalgte

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

KR 09/16. Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak

KR 09/16. Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 28. 29. januar 2016 Referanser: KM 05/13, KR 35/13, KM 13/14, Saksdokument KR 09/16 Opprettelse av Arbeidsgiverutvalg Sammendrag Kirkemøtet

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat Kirkeavdelingen 2014 1 GRUNNLAG Kirkeforliket er oppfylt forfatningsreformen er gjennomført Kirkemøtets vedtak Solberg-regjeringens politiske

Detaljer

Tilpasningsavtale. 1. Formål

Tilpasningsavtale. 1. Formål Tilpasningsavtale 1. Formål Innenfor rammen av Hovedavtalen skal statlige virksomheter inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen gjelder utøvelse av ledelse og samarbeid

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Oversikt over status, problemstillinger og utredningsbehov på kirkeordningsfeltet pr. september 2007

Oversikt over status, problemstillinger og utredningsbehov på kirkeordningsfeltet pr. september 2007 DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/07 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Kristian Aschim Referanser: KR 31/06 KR 50/06 KM 08/06 KR 12/07 KR 29/07 MKR 41/07 SKR 35/07 KR 44/07 Vedlegg: Dok.nr. KM 8.1.1/07

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

KR 29/03 Menighetsrådsvalg Tiltaksplan

KR 29/03 Menighetsrådsvalg Tiltaksplan KR 29/03 Menighetsrådsvalg 2005 - Tiltaksplan Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 4.-5. juni 2003 Saksbehandler: Per Tanggaard SAK KR 29/03 menighetsrådsvalg 2005 - tiltaksplan Saksorientering

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 28.11.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER ANSATT AV AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER ANSATT AV AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD 1 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2017-2020 FOR PRESTER ANSATT AV AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD 1. Funksjon og forankring Kompetanseutviklingsplanen gjelder for en periode på fire år med virkning fra 01.01.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister.

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet Boks 8030 Dep 0030 OSLO Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 20.10.2006 06-0365 603 24.08.2006 2006/01686 AØ GP Øystein Dahle, 2308 1440 HØRING: NOU

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og Vedtak KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité E: Saksorientering: Forrige regjeringen la 11. oktober fram St.prp.nr. 1 (2001-2002) med et samlet forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Delegering av forsøk med valgordninger, kl 24, 7. ledd

Delegering av forsøk med valgordninger, kl 24, 7. ledd DEN NORSKE KIRKE KM 10.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Delegering av forsøk med valgordninger, kl 24, 7. ledd Sammendrag Det er foretatt en endring i kirkeloven 24, 7. ledd som åpner for forsøk med valgordninger.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 FORTIDSMINNEFORENINGEN HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 Fortidsminneforeningens arbeidsprogram er basert på de retningslinjer som er lagt i foreningens strategidokument for perioden 2005-2010, slik

Detaljer

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015

Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Veivalg for framtidig kirkeordning 2015 Lødingen kirkelige fellesråd ønsker å komme med følgende høringssvar: 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret

VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte og sist endret VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 19.06.2013. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut

Detaljer

Vår ref: 14/ (15/32150) - INW Dato: /2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU)

Vår ref: 14/ (15/32150) - INW Dato: /2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Kopi til: Vår ref: 14/2484-3 (15/32150) - INW Dato: 2.9.2015 Sak: 14/2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) 25.03.2015

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Det er en stor glede for meg som styreleder i KA å få lov til å ønske dere velkommen til landsråd i 2017, det 27. i

Det er en stor glede for meg som styreleder i KA å få lov til å ønske dere velkommen til landsråd i 2017, det 27. i Tale til Landsråd 2017 Kjære landsrådsdelegater og kjære gjester! Det er en stor glede for meg som styreleder i KA å få lov til å ønske dere velkommen til landsråd i 2017, det 27. i rekken av landsråd

Detaljer

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra Modell for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 1.1.2007 VEDTATT AV DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF I MØTE 30.11.2006 Formålet med FNF FNF er et samarbeidsforum mellom natur-

Detaljer

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf

Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport 2012.pdf DEN NORSKE KIRKE KR 28/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 28.1/12 Statusrapport Trosopplæringsreformen 2012.pdf KR 28.2/12 KIFO Vedlegg FAD rapport

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017

Møtedato Tirsdag Møte nr. 05/2017 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 31.10.2017 Møte nr. 05/2017 Tidsrom Kl. 19:30-22:00 Sted Lyngdal Kirkesenter Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring DEN NORSKE KIRKE KR 50/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. desember 2012 Referanser: KM 12/12, KR 34/12 Saksdokumenter: KR 50.1/12 Høringssammendrag Forslag til endringer i kirkeloven

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON L A N D S R Å D E T

KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON L A N D S R Å D E T Behandles av Landsrådet 31. mars og 1. april 2005 Saksbehandlere: Øystein Dahle Kraft og Frank Grimstad SAK LR 04/05: VEDTEKTSENDRINGER Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for KA. I. Bakgrunn KA ble opprettet

Detaljer

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. mars 2016, digital behandling Alle medlemmer og varamedlemmer ble invitert til å være med i elektronisk behandling av sakene på kartet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer