orges offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "orges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 orges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area, livestock etc. 4 Forsikringsselskaper 959 Societes d'assurances 42 Norges kommunale finanser og Municipal finances 43 Norges postverk 960 Statistique postale 44 Veterinærvesenet 957 Service v6t6rinaire 45 Kredittmarkedstatistikk 959 Credit market statistics 46 Jordbruksstatistikk 959 Agricultural statistics 47 Elektrisitetsstatistikk 959 Electricity statistics 48 Kriminalstatistikk 959 Criminal statistics 49 Folkemengdens bevegelse 959 Vital statistics and migration statistics 50 Norges jernbaner Chemins de fer norv6giens 5 Norges handel 959 II Foreign trade of Norway II 52 Statistisk årbok 96 Statistical yearbook of Norway 53 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 959 II Maskinar og reiskaper m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. 54 Jordbruksstatistikk 960 Agricultural statistics 55 Norges industri 959 Industrial production statistics 56 Veterinærvesenet 958 Service vet6rinaire 57 Norges bergverksdrift 960 Norway's mining industry 58 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 959 Medical statistical report 59 Norges handel 960 I Foreign trade of Norway I 60 Norges fiskerier 959 Fishery statistics of Norway 6 Alkoholstatistikk 960 Alcohol statistics 62 Meieribruket i Noreg 960 Norway's dairy industry 63 Sinnssykehusenes virksomhet 959 Hospitals for mental disease Rekke XII Trykt 962 Nr. 64 Økonomisk utsyn over året 96 Economic survey 65 Telegrafverket 2. halvår 960 T6lègraphes et tëlephones de l'etat 66 Lønnsstatistikk 959 Wage statistics 67 Skattestatistikk 959 Tax statistics 68 Stortingsvalget 96 Storting elections 69 Ulykkestrygden for sjømenn Ulykkestrygden for fiskere Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen 70 Kredittmarkedstatistikk 960 Credit market statistics 7 Norges kommunale finanser og 2. halvår 960 Municipal finances 72 Elektrisitetsstatistikk 960 Electricity statistics 73 Norges handel 960 II Foreign trade of Norway II 74 Norges postverk 96 Statistique postale

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 74 NORGES POSTVERK 96 Statistique postale pour l'année 96 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 962

4 Tidligere utkommet: Postvæsen , se Norges Offisielle Statistikk rekke III senest nr. 338, 900t--904 IV senest nr. 20, V senest nr. 204, VI senest nr. 80. Norges postvesen 920 VII nr. 8, 92 VII nr. 50, 922 VII nr. 87, 923 VII nr. 26, 924 VII nr. 7, 925 VII nr. 97, 926 VIII nr. 27, 927 VIII nr. 6, 928 VIII nr. 95, 929 VIII nr. 26, 930 VIII nr. 59, 93 VIII nr. 87, 932 IX nr. 0. Norges postverk 933 IX nr. 3, 934 IX nr. 56, 935 IX nr. 89, 936 IX nr. 3, 937 IX nr. 4, 938 IX nr. 63, 939 IX nr. 97, 940 X nr. 5, 94 X nr. 45, 942 X nr. 63, 943 X nr. 75, 944 X nr. 89, 945 X nr. 6, 946 X nr. 3, 947 X nr X nr. 90, 949 XI nr. 27, 950 XI nr. 68, 95 XI nr. 00, 952 XI nr. 29, 953 XI nr. 68, 954 XI nr. 200, 955 XI nr. 227, 956 XI nr. 263, 957 XI nr. 297, 958 XI nr XII nr. 0, 960 XII nr. 43.

5 3 Innhold. Side Fransk resyme 6 OVERSIKT. I. INNLEDNING II. POSTSTEDER OG POSTKASSER 4 A. Poststeder 4 B. Postkasser 6 III. PERSONALE OG UNDERVISNINGSVESEN M. V 7 A. Personale 7. Personalet i sentraladministrasjonen 8 2. Personalet ved distriktsadministrasjonen Personalet ved poststedene Personalets sykefravær 2 5. Poståpneres og landpostbuds ervery utenfor Postverket 2 B. Lønns- og tjenestebestemmelser 23 C. Undervisningsvesenet 24. Kontor- og reiseetaten Budetaten Poståpnere 26 D. Stipendier og reisebidrag 27 E. Samarbeidsutvalgene 27 IV. POSTFØRSELEN 28 A. Postrutene 28. Jernbaneruter Bipostruter Landpostbudruter Luftpostruter 3 B. Postførselsutgiftene 33 C. Svalbard 33 V. POSTTRAFIKKEN 34 A. Alminnelig oversikt 34. Antall postsendinger Pengeoverføringer Pengeomsetningen Verdibeløp 38 B. Brevpostsendinger 39 C. Postpakker 44 D. Postanvisninger 45 E. Postgirotjenesten 47. Postgirokonti Omsetninger og innestående beløp 47 F. Postsparebanktjenesten 50. Alminnelig oversikt Erstatning til Postverket Driftsresultatet Kapitalforvaltningen Postsparebankens regnskap 56 G. Blad og tidsskrifter 57 H. Postoppkrav 58 I. Postinkassasjoner 59 K. Ubesørgede postsendinger 60 L. Innkreving av kringkastings- og fjernsynavgift 6 M. Salg og innløsning av spareobligasjoner for staten 6 N. Feriemerketjenesten Identitetskort 62

6 4 Side VI. ØKONOMISKE RESULTATER M. V 63 A. Postverkets regnskap 63. Driftsregnskapet Kapitalregnskapet Balansekonto 68 B. Postverkets eiendommer og postkontorenes lokaler 69 C. Postverkets materiell 72 D. Frimerkeforbruket m. v 72 VII. POSTLOVEN, OVERENSKOMSTER, POSTREGLEMENT M. V 74 A. Innenriksk postlovgivning, porto- og reglementsendringer m 74 B. Internasjonale postoverenskomster m v 74 VIII. POSTSTYRET OG POSTDISTRIKTENE 75 A. Poststyret 75 B. Postdistriktene 75 IX. PENSJONS- OG HJELPEKASSER 76 X. INTERNASJONAL POSTSTATISTIKK 76 TABELLER. I. Poststeder 79 II. Antall tjenestemenn og stillinger i Postverket. Avgang av personale 82 III. Personale ved postkontorene med distrikt 88 IV. Personalets sykefravær 94 V. Historisk oversikt over det samlede antall postsendinger innenriks og til og fra utlandet 96 VI. Historisk oversikt over det samlede antall brevpostsendinger, pakker, postanvisninger, innbetalingskort, utbetalingskort og blad 98 VII. Vanlige og rekommanderte brevpostsendinger, verdibrev, pakker, blad, postinkassasjoner og postoppkrav 00 VIII. Mottatte rekommanderte sendinger, verdibrev og pakker ved postkontorene 6 IX. Postanvisninger, inn- og utbetalingskort 22 X. Innskudd og uttak i Postsparebanken 36 XI. Postsendinger til utlandet 43 XII. Postsendinger fra utlandet 45 XIII. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde 47 XIV. Postkontorene og de største poståpneriene ordnet etter størrelsen av frimerkesalget 9 XV. Oversikt over Postverket i en del land i XVI. Oversikt over Postverket i en del land i

7 5 Alfabetisk register Side Assuransebeløp, i alt 38 for verdibrev 40 for verdipakker 44 Bipostruter 29 Blad og tidsskrifter Brevhus 2, 4 Brevpostsen_dinger, samlet antall 39, 43 Brevpostsendinger, fylkesvis 6 Brevpostsendinger, pr. innbygger 6 Budfunksjonærer 8, 2 Diagrammer I VII 4-42 Distriktsadm. i Postverket 20 Driftsregnskapet 63 Eiendommer og lokaler 69-7 Erstatninger 66 Feltpoststeder 4 Feriemerketj enesten 62 Fj ernsynavgift 6 Folkemengde, antall innbyggere og km 2 pr. poststed 5 Frankeringsmaskiner 74 Frimerkeforbruket 72 Frimerkeforhandlere 4 Frimerker Fylkenes areal, folkemengde, poststeder og postmengde 6 Gruppekorsbånd 40, 43 Hoveddriftsutvalget Identitetskort 62 Ikke portopliktige sendinger 39 Ilbudsendinger 40 Internasjonale postoverenskomster.. 74 Internasjonal poststatistikk 76 Jernbaneruter 28 Jubileumsfondet 76 Kapitalregnskapet Kombinasjon av poståpnerier med jernbane- eller rikstelefonstasjoner m. v. 4 Korsbåndsendinger 39, 40 Kringkastingsavgift 6 Landpostbudruter 30 Luftpostruter Lønns- og tjenestebestemmelser Massekorsbånd 40, 43 Materiell 72 Norges flateinnhold, folkemengde og poststeder 6 Nye forføyninger m. v 2-3 Oversikt Pengeomsetning 37 Pengeoverføringer 37 Pensjons- og hjelpekasser 76 Personalet i Postverket 7-8 sentraladministrasjonen.. 8 )) ved distriktsadm 20 avgang 8 samlet antall.... 2, 7, 20 Portoendringer...., 74 til tekstavdelingen. Side Portonivå, 66 Postanvisninger Postanvisninger, girering 45 Postanvisningsbeløp 38, Postdistriktene 75 Postelever 27 Postførselen 28 utgifter 33 Postgirotjenesten Postinkassasjoner Postkasser 6 Postkontorer 2, 4 Postloven, postreglementet Postmengden......, Postmuseet 75 Postoppkrav Postoverenskomster med utlandet.. 74 Postpakker 44 Postsambandet 2 Postsendinger Postsendinger, gjennomsnittet pr innbygger 6 Postsparebanktj enesten Poststeder, faste 2, »--fordeling fylkesvis nyopprettede og nedlagte. 4 )) reisende 4, 20 Poststyret 75 biblioteket 75 Posttrafikken, alminnelig oversikt Postverkets adm. oppbygning.. 9 driftsinntekter og driftsutgifter Postverkets hjelpekasse 76 Postverkets regnskap Poståpneres og landpostbuds ervery utenfor Postverket 2-22 Poståpnerier 2, 4 Reisebidrag, studiereiser 27 Reisepersonalet 20 Rekommanderte sendinger 39 Reservepersonalet 2 Samarbeidsutvalgene Skipspostruter 28 Småpakker 40 Spareobligasjoner 6 Stønad av Postverket 76 Svalbard Svarkuponger 74 Sykefravær 2 Tjenestemerker 72 Transittutgifter og -inntekter 66 Ubesørgede postsendinger Underpostkontorer 2, 4 Undervisningsvesenet Verdibeløp, alminnelig oversikt Verdibrev 39 Økonomiske resultater....., 63

8 6 Table des matieres. Page Rèsumg français 6 Texte I. Introduction II. Bureaux de poste et boltes aux lettres 4 III. Personnel et instruction professionelle 7 IV. Transport des postes 28 V. Mouvement du service des postes 34 VI. lusultats financiers 63 VII. Legislation postale, conventions et rolement de poste 74 VIII. La Direction g&iirale des postes et les districts postaux 75 IX. Caisses de secours etc 76 X. Statistique postale internationale 76 Tableaux: Tabl. I. Bureaux de poste 79 II. Nombre des fonctionnaires et des emplois dans l' Administration des postes 82 /IL Personnel etc. 88 I- V. ConOs pour cause de maladie 94 V. Aperm historique du nombre global des envois postaux dans les services interne et international 96 VI. Aperm historique du nombre global des objets de correspondance, des colis, des mandats-poste, des bulletins de versement, des chnues de payment et des journaux 98 VII. Objets de correspondance ordinaires et recommandes, lettres avec valeur ch'clare, colis, journaux, recouvrements et remboursements 00 VIII. Objets de correspondance recommanws, lettres avec valeur (Velar& et colis reps par les bureaux de poste 6 IX. Mandats de poste, versements et payements du service des cuques et virements postaux 22 X. Nombre des opgrations de la Caisse d'6pargne postale 36 XI. Envois postaux pour l'gtranger 43 X.H. Envois postaux de Mranger 45 XIII. Objets de correspondance expedis des differents bureaux de poste et produit de la vente des timbres-poste 47 XIV. Bureaux de poste et plus grands bureaux secondaires ruraux classes d'apres l'importance de la vente de timbres-poste 9 XV. Tableau-comparatif du service postal dans certains pays en X Vi. Tableau-comparatif du service postal dans certains pays en Resume. Dans le courant de Vann& 96 le nombre total des envois transport6s par la Poste s'est 6ev6 å 799 millions, contre 767 millions de l'ann6e pr6c6dente. Pour l'ann6e budg6taire 96 les recettes du service postal ont atteint 270,8 millions de couronnes et les depenses 258,4 millions de couronnes. Il en r6sulte donc un exc6dent de recettes de 2,4 millions de couronnes. Pendant l'ann6e 96 les taxes d'affranchissement n'ont pas 6t6 augmentees. A la fin de l'ann6e 96 le nombre total des comptes de la Caisse d'epargne etait de , repr6sentant un capital de 79 millions de couronnes. La superficie de la Norv4ve est de , km 2 dont ,3 km 2 de superficie terrestre et 5 645,8 km 2 d'eau douce. Dans la superficie ne sont pas compris Svalbard, Jan Mayen, Re Bouvet, Ile Peter Jer.

9 Population de la Norv0e, en milliers Etablissements postaux. Nombre total dytablissements postaux Dont: Bureaux de poste principaux Bureaux de poste secondaires Bureaux de poste secondaires ruraux Depas de poste Nombre d'habitants par etablissement postal Nomlore de km 2 par 6tablissement postal Bureaux de poste ambulants Personnel. Effectifs totaux Pont:. A la Direction g6n6rale des postes' Aux bureaux de poste principaux Aux bureaux de poste ambulants Personnel aux b. et districts ruraux Moyenne de jours de maladie par fonctionnaire des classes 2 et 3 23,2 23,6 24,9 23,3 Communications postales Longueur totale des communications postales Pont: (en km) Services de chemin de fer Lignes de bateaux a vapeur Trajets postaux secondaires aller» Parcours de facteurs ruraux et» Service postal aerien retour» - Total des kilompres parcourus par an en milliers Pont: Par chemin de fer Par les bateaux a vapeur Par trajets secondaires Par les facteurs ruraux Par avion Trafic postal. 958 Nombre total des objets postaux en milliers Le nombre total se r6partit comme suit: Lettres ordinaires Cartes postales Imprim6s Papiers d'affaires Echantillons de marchandises Petits paquets Correspondances de service Objets de correspondance recommand6s Lettres avec valeur d6claree Coils ordinaires Colis avec valeur declaree Mandats de poste Bulletins de versement Cheques de payement Exemplaires de journaux par abonnement Comprenant aussi le personnel de la Caisse d'6pargne postale et du Bureau des cheques et virements postaux. La statistique concernant les lignes des bateaux a vapour n'est 6tablie qu'une fois tom les cinq ans.

10 Dans l'ensemble des objets il y avait en outre : Envois a inscrire Plis a remettre sans adresse Envois å remettre par expres Recouvrements Envois contre remboursement Somme totale des valeurs en millions de couronnes Dont : Les lettres avec valeur d6clar6e Les colis avec valeur cl6clar6e Les mandats de poste Les bulletins de versement Objets postaux par habitant Objets de la poste aux lettres exphli6s par habitant R6sultats financiers Total des recettes en milliers de couronnes Dont : Recettes des taxes perçues Autres recettes Total des frais Dont : Traitements du personnel Frais de transport Autres frais ,fice

11 9 Postverkets administrative oppbygning. Samferdselsdepartementet Post- og telegrafavdelingen Postverkets revisjonskontor Postdirektør POSTSTYRET --- Postverkets sentraladministrasjon Drifts- og trafikkavdelingen Avdelingsdirektør (trafikkdirektør) Poststyrets juridiske konsulent Avdelingsdirektør (økonomidirektør) Redaktøren i Poststyret Administrasjonskontoret med Poststyrets tekniske konsulent for frankeringsmaskiner Eiendomskontoret Forsyningskontoret med Poststyrets motorkonsulent Postbiblioteket Postmuseet Rasjonaliseringskontoret med Kommisjonen for ubesørget post Trafikkontoret økonomiavdelingen Avregningskontoret Budsjett- og statistikkontoret Frimerkeforvalteren Norges postsparebank Postgirokontoret med Postverkets anvisningskontroll Regnskapskontoret med Frimerketellingskornmisjonen Postverkets hovedbokholder Postverkets hovedkasserer Personalavdelingen Avdelingsdirektør (personaldirektør) I. personalkontor 2. personalkontor 3. personalkontor Postverkets undervisningsleder Postverkets undervisningsråd Sosialinspektøren Postverkets distriktsadministrasjon(8 distrikter) Postkontorer Underpostkontorer I Postekspedisjoner tin derpostkontorer Poståpnerier Brevhus I og

12

13 Postmengden. OVERSIKT I. Innledning. Postmengden steg i 96 med 3,5 millioner (4,%) til 799 millioner sendinger. Brevposten steg med 23, millioner (5,3 %). I nedennevnte år stiller postmengden seg slik, angitt i millioner sendinger År 939 Ar 958 År 959 År 960 Ar Postmengden i 96 fordeler seg slik: Ant. mill. Pct. Ant. mill. Pct. Brevpost 457,8 57,3 Innenrikske 726,9 9,0 Blad 288,7 36, Til utlandet 30,7 3,8 Pakker 9,0, Fra utlandet 4,3 5,2 Postanvisninger 4,8 0,6 Innbetalingskort 26,2 3,3 Utbetalingskort 2,4,6 I alt 798,9 00,0 I alt 798,9 00,0 Økonomiske resultater. Driftsregnskapet for budsjettåret 96 viser et overskudd på kr mot et overskudd på kr i budsjettåret Inntektene utgjorde 270,8 mill, kr. og utgiftene 258,4 mill. kr., fordelt slik : Inntekter Utgifter Mill. kr. Pct. Mill. kr. Pct. Frimerkesalg 24,0 79 Lønninger 66,6 64 Bladporto 7,3 6 Postførsel 38,4 5 Andre inntekter 39,5 5 Andre utgifter 53,4 2 I alt 270,8 00 I alt 258,4 00 Porto og avgifter. Det er i 96 ikke foretatt endringer i portosatsene. Indekstallet for portonivået i 96 er 263 når portosatsene i 938-3C settes 00.

14 2 Poststeder. Antallet av poststeder gikk i 96 ned med 80 til i alt Av disse var 32 postkontorer, 95 underpostkontorer, 340 poståpnerier, 42 brevhus og 67 reisende poststeder. Postkontorene ekspederte 8 % av den samlede sendte brevpost for hele landet, poståpneriene 8 "3/0 og postekspedisjonene %. Personalet. Antallet av stillinger utgjorde i alt Av personalet var 898 ansatt i Poststyret og i Postverkets revisjonskontor, 70 ved distriktsadministrasjonen, 4629 ved postkontorene og de reisende poststeder og 6856 i distriktene. Postsambandet innenriks. Reinsvoll Skreia postekspedisjon ble nedlagt fra 29. mai 96. Jernbanestrekningen Grimstad Rise ble nedlagt fra. september 96, og postføringen på strekningen ble fra samme tid overtatt av en bilrute som trafikkerer denne strekningen. Følgende postekspedisjoner på skip ble nedlagt i 96: Bergen Nordhordland postekspedisjon, Hernarruten fra 28. august Ryfylke postekspedisjon». september Trondheim Namsos postekspedisjon» 25. september Postføringen med bilruter er blitt utvidet som følge av nye veier, nye ruter, utviding av ruter, nedlegging av jernbanelinjer og fortsatt overføring fra sjøverts til landverts transportmidler. Poststyret har inngått avtale med Norges Rutebileieres Forbund om utregningsgrunnlag for postføringsgodtgjørelse i bilruter. Avtalen ble gjort gjeldende midlertidig for år med virkning fra. januar 96. Utvidingen av postgangen på landsbygda har fortsatt innen rammen av det beløp som er bevilget til dette formål. Foruten de vanlige ruteutvidinger (utviding av turtall og forlengelser av igangværende ruter) er det satt i gang nye landpostbudruter. Postgangen er dessuten blitt effektivisert som følge av en stadig økende motorisering av landpostbudtjenesten. Mindre ruter er i noen tilfelle blitt slått sammen til større og mer effektive bilende ruter uten at dette har fort til merutgifter. Nye forføyninger m.v. Det er utarbeidet en ny klassifikasjonsplan for ordning av arkivene i Poststyret. Den bygger på samme system som arkivplanen for postkontorene, men er mer detaljert. Planen er tatt i bruk i enkelte av Poststyrets kontorer 96 og vil bli tatt i bruk over hele Poststyret etter hvert. Det er truffet bestemmelse om at lønnsarbeidet i Postverket skal sentraliseres, og at en i den forbindelse skal gå over til hullkortmessig bearbeidelse av materialet vedkommende lønninger m.v. Sentral avlønning vil for noen distrikters vedkommende bli satt i verk i 962. Arbeidet med gjennomføring av forslagene fra Postombæringsutvalget om arbeidstidskontroll og arbeidstidsfastsetting i lokalombæringstjenesten ble påbegynt 96. Det er satt i verk en prøveordning med lørdagsfri ved 4 postkontorer 96. I 96 ble det utarbeidet veiledning for utførelse av driftsundersøkelser i Postverket. Fra høsten 96 ble driftsundersøkelser i Postverket foretatt etter de ret-

15 3 ningslinjene som er trukket opp i veiledningen, men med nødvendig tilpassing for de enkelte tilfellene. Private rasjonaliseringskonsulenter har sammen med et av Poststyret nedsatt utvalg foretatt rasjonaliseringsundersøkelser i Postgirokontorets bokholderi, i Postverkets anvisningskontroll og i Postgirokontorets regnskapskontroll. Innstillinger ble levert i 96 og en rekke forenklinger foreslått. Det er foretatt organisasjonsundersøkelser i Postgirokontoret av private rasjonaliseringskonsulenter i samarbeid med et av Poststyret nedsatt utvalg. Innstillingen ventes å foreligge i begynnelsen av 962. Poststyret har engasjert privat konsulent til å utrede spørsmålet om å ta i bruk mer moderne utvelgelsesmetoder for å bedømme om tjenestemenn fra de lavere personalgrupper egner seg til tjeneste i den høyere etat. Arbeidet ventes aysluttet i 962. Poststyret har antatt 2 posttjenestemenn som konsulenter og 2 posttjenestemenn som sekretærer for en prøvetid på 2 år. Tjenestemennene skal gis grundig opplæring i rasjonaliseringsarbeid og arbeidsstudier hos et privat konsulentfirma. Poststyret har truffet avtale med Postfolkenes fellesforbund om midlertidige regler for bruk av arbeidsstudier. Organisasjonene har oppnevnt 3 arbeidsstudietillitsmenn. Postverkets TWI-instruktorer har holdt en rekke kurser for arbeidsledere ved postkontorene og for tjenestemenn i Poststyret. To høyere tjenestemenn har deltatt i R-direktoratets kurser i administrasjon og en i Handelshøyskolens kurs på Solstrand. Det er tatt opp 2 filmer, «Postrevyen 96» og <<Smilet langs veien». Det er utgitt følgende foldere om Postverkets ulike tjenestegrener m.v. : Penger i posten, postinkassasjonstjenesten, postoppkravstj enesten, legitimasj on og fullmakter, pakkeposttjenesten med utlandet. Også julen 96 ble alfabetsortering brukt for julekort ved postkontorene i Oslo og Bergen. I Oslo ble alfabetsortering med hell brukt også for sortering av ankomne julekort til buddistriktene. Forenklet listeføring av tollpliktige sendinger er innført også ved Oslo postkontors tollpostavdeling. Poststyret har avgjort at postmesterne kan bestemme at : a. også poståpnere kan bruke summarisk oppgjør for innleverte rek.-sendinger. b. ankomstføring kan sløyfes for rek.- og verdisendinger. Utgangssted og innleveringsnummer må da føres på meldeseddelen. Gjennomføringen av postkasseloven har fortsatt. Postverket har vunnet en rettssak ved Moss byrett om postkasselovens praktisering. Postkontorene og ca poståpnerier deltok i salget av premieobligasjoner i Den norske stats premieobligasjonslå'in 96. Salget foregikk i tiden 5. mai 22. juli 96.

16 4 II. Poststeder og postkasser. A. Poststeder. Antallet av poststeder de to siste år går fram av følgende oversikt: Stigning År 96 År Faste: Postkontorer Underpostkontorer I Underpostkontorer II Poståpnerier Brevhus Antall Antall Antall : Reisende : På jernbaner På skip Til sammen Til sammen I alt H ± Om poststedenes fordeling på de forskjellige postdistrikter, se tabell. 3 underpostkontorer II, Bøl er, Oslo, Vestre Glemmen, Fredrikstad og Lofts-Eik, Tønsberg ble opprettet henholdsvis. februar,. juli og. september 96. Av poståpnerier ble det i årets løp opprettet følgende: Breidablikk, Gj ettum, Onsrud og Alstad. 7 brevhus ble gjort om til poståpnerier. 29 poståpnerier er lagt ned i årets løp, og 4 postå'pnerier er gjort om til brevhus. Brevhusenes antall er gått ned med 55. Feltpoststeder og midlertidige poststeder er ikke regnet med i foranstående oppgave. Av slike var i årets løp 3 i virksomhet. Hertil kommer de feltpostkontorer som var i virksomhet under årets repitisjonsøvelser. Kombinasjon av poståpnerier med jernbane- og rikstelefonstasjoner og med dampskipsekspedisjoner m.v. var ved utgangen av 96 kommet i stand på i alt 834 steder mot 09 steder året før. 28 postå'pnerier var kombinert med jernbanestasjoner, 265 poståpnerier med rikstelefonstasjoner, 428 poståpnerier med dampskipsekspedisjoner og 3 ved andre kombinasjoner. Antall frimerkeforhandlere antatt av postmesterne pr. 3. desember 96 var 4090 med til sammen 4229 utsalgssteder. Under reisende poststeder er fort opp det samlede antall reisende poststeder med særskilt litra - på henholdsvis jernbaner og skip (konduktor- og skipsposter er ikke regnet med). 2 Korrigerte tall.

17 Tabell. Folkemengde, faste poststeder, antall innbyggere og km 2 pr. poststed ved utgangen av årene År Folkemengde Antall Faste poststeder Innbyggere pr. poststed Km 2 pr. poststed 5-årlig 5-årlig 5-årlig 5-årlig Antall Antall stigning stigning nedgang Antall nedgang Pct. Pct. Pct. Pct },5 } 20, 5,5 6, I. 293 } 2,7 3,7 22, ,2 4,7 27,8 ' } 8, } 2, i ,9 30,0 7,6 23, I 930 i 34 3, 7,2 2, i ,3. 7,6 2, I 78 } 97 4,9 5,0 8,9 3,5 8, i i } 5,7 7,4 },6 6, i ,9 2,5.--:--,3 2, i 69 i 8 2,2 3,9,7 3, J I 78 2,4 3,6, 3, i 75 2,4 } 5,4 2,8 5, i 7 4, },9 }-:- 2,, i ,7 3,4 + 3,3 2, , I 68. 5,0 3,7,3 4, i 65 4,7 ±,9 + 6, , I / 'Foreløpige tall I 68

18 6 Teksttabell 2 inneholder oppgave over hvorledes de faste poststeder fordeler seg på de forskjellige fylker, og over det gjennomsnittlige antall km2 og innbyggere pr. poststed i de enkelte fylker. I oppgaven er videre tatt med det samlede antall av sendte vanlige brevpostsendinger fylkesvis i 96 og det gjennomsnittlige antall pr. innbygger av slike postsendinger i de forskjellige fylker. Fylker Tabell 2. Areal, folkemengde og antall faste poststeder m.v. i de forskjellige fylker ved utgangen av året 96. j... --,-,' i;.), 7: ct -8 -o ca o --. p..., x Folkemengde pr.. des. 950 i alt Tat `ii.),,.: p.,i ev, o rạ,) ti)i f5 '8.4-40, o,-, P-4 o r--,. ;A.9.), c9 t ) -' s,..c, 7. -t,' i - c, & ge o c,) 3 ț.. a; a) ;-, Ft -.p a) -t 0,.,c-i) +., t,78 i- - Gj.snitt pr. poststed av,si 4.+, ii2, 5,,, a),-`g, Is-74, 0-' ril...es Sendt vanlig brevpost ;-, a) bo 5'..D i alt if O østfold 3 887, , Akershus 4 592, , Oslo 43, , Hedmark 2629, , Oppland 2430, , Buskerud , , Vestfold 2 257, , Telemark , , Aust-Agder. 8629, , Vest-Agder , , Rogaland 8 637, , Hordaland 4888, , Bergen 35, , Sogn og Fjordane 7 778, , More og Romsdal 4679, , S.-Trøndelag , , N.-Trøndelag , , Nordland , , Troms 2548, , Finnmark 4653, , Svalbard Postekspedisjonene m.v Hele landet , , r,,; bid ç:, B. Postkasser. Antallet av postkasser til bruk for publikum stiller seg slik i de 5 siste år : År 957 År 958 År 959 Ar 960 Ar

19 7 III. Personale og undervisningsvesen m. v. A. Personale. Arbeidet i personalavdelingen har også i 96 vært preget av de problemene som det store rekrutteringsbehovet fører med seg. Avtalen om overføring av postekspeditørstillinger og postkasserer IV-stillinger til postassistentgruppen utløp den. juli 96. Det sto da igjen 22 av de 200 stillingene som skulle overføres etter avtalen, og det ble inngått ny avtale om overføring av disse 22 stillingene. Ved utgangen av 96 sto det igjen 8 stillinger som vil bli overført etter hvert. Ved Oslo postkontor er 2 postekspeditørstillinger med sortering av post til utlandet (korsbånd m.v.) som gjøremål, omgjort til postpakkmesterstillinger. Det er inngått avtale om at resten av postekspeditørstillingene i reisetjenesten skal gjøres om til postpakkmesterstillinger. Fra 900 til 96 har det samlede antall stillinger i Postverket stillet seg slik : 5-årlig Ar Antall stigning. Pct , 26,0 22,0 25,4 5, 0,3,2 4,8 4,6 4,7 0,5 3, Norges Postverk 96

20 8 I teksttabell 3 er tatt inn en oversikt over hvordan antallet av tjenestemenn og stillinger fordeler seg på rekrutteringsgrupper. Teksttabell 4 viser hvordan antallet av avgåtte tjenestemenn i 96 fordeler seg på rekrutteringsgrupper m.v. Tabell 3. Antall tjenestemenn og stillinger fordelt på rekrutteringsgrupper. 6 wc.) 0 g a) ci,.e7 E ;-, i P, 7_ %-k. -'±'.E 6 wcp g g g e.),,, P ;.-, i,,, 7',,.., -,. 5, Rekrutteringsgrupper Ekspeditorgruppen Pakkmestergruppen Budgruppen 6 w ct) g Z g c.) c., Pi ;-, i,...,,,) 7. L., F7. 5, Post- Kontorassistent- assistentgruppen gruppen 6 w a) g 7- g C.),,,, P..2.,,_.,,.,._,,-. l'. 5 6 w c,) g g C),i, 'Er-7 4 ;-, i cd 74,..., F:,-. 5i Diversegruppe 6 w a) g Z g C.) c) *E-7 4 s.--,,,.,, () :74 '-,,, --.'). 5i P.A. lp.bud m. v. 6 x cl) g ci),-.;.e7 4 ;-, ;.,D 7.-4,-,) +C 6 w cp g 0 g cv,, - I alt 7-, i Li> 7:._,,-.) Sentraladm Distriktsadm Poststedene: Kontortjenesten Reisetjenesten Budtjenesten Trsp.tjenesten Diverse P.A., lpb. m.v I alt Tabell 4. Antall avgåtte tjenestemenn 96 fordelt på rekrutteringsgrupper. Rekrutteringsgrupper Døde Alders - pensjonerte Trådt ut av andre grunner I alt Ekspeditorgruppen 4 9 Pakkmestergruppen Budgruppen 6 Postassistentgruppen Kontorassistentgruppen Diversegruppe PostApn., landpostbud m. v Til sammen 5 56 Reservepersonalet (spesifikasjon, se tabell II) I alt Tabell II viser hvordan'det samlede antall tjenestemenn og stillinger i Postverket ved utgangen av 96 fordeler seg ph stillingsbetegnelser og lønnsklasser m.v. Tabellen viser også avgangen av personale i 96.. Personalet i sentraladministrasjonen. Antallet av stillinger i sentraladministrasjonen ved utgangen av 96 var 898, en økning fra forrige år på 87.

21 9 Tabell 5. Antall stillinger i sentraladministrasjonen fordelt på de enkelte kontorer...,... i't z2...k E'..-,..-- Ç:4 -'4 g. --. cia2...,5.,:, -, -+S,T,,..,,.W v, E- co g,,,,. F ' m,-. _, ttt ) g., Z --, o "it A '' ', 'i! -,..uz.- 5, 7:i 4,., r4 2,. g ,2 Z P,,9, 4 g c.., g pla g 4-D ct t ti, c) if,...,, 7.! XI c, g,',4), tg) ' 4.' g pg,,-- 'Elj 'O 4. g cs f, a,, t a u, C., o Z, tz 4,5, rp' PI $. -.4,z; o o '' - z g gz,2, t000 4' 42, t P., '-',-. '-`' c\ii fj +4 o. '-`' cyi g 0 E g r7-: E-I o g.2.-' ci,,-, -4,!') i. (..) ccs' p.,,, cl )- Postdirektør i Avdelingsdirektører 3 -- Sjef for Postgirokontoret Sjef for Postsparebanken Byråsjefer -- 2 Kontorsjefer I 2 2 Redaktør Undervisningsleder Konsulenter I i 3 _ Konsulenter II V Frimerkeforvalter Hovedkasserer Hovedbokholder Sjef ved Postgirokontorets regnskapskontroll Sjef ved Postverkets anvisningskontroll S o sialinspekt or Førstesekretærer ( Sekretærer I S Bygningsinspektør I Førstefullm. i Postgiroktr f Førstefullm. i Postsparebanken Frimerkekontrollører 3 Arkivleder Sekretærer II i ( Konstruktør III Kontorfullmektiger i særklasse ( Overpostpakkmester i særklasse. Kontorfullmektiger I i Postgirokontoret :: i Postsparebanken Overpostpakkmester Verkstedformann Sosialarbeider Postpakkmestere 4 4 Kontrolledere i Postgiroktr i Postsparebanken 7 7 P; Bedriftssøstre 3 3 :.: Betjenter i særkl. i Poststyret. 3 3 :: Kontorfullmektiger II Kontrollass. i Postgiroktr ( Kontrollass. i Postsparebanken ( Kontorassistenter Betjenter 6 6 ( Andre funksjonærer I alt

22 20 2. Personalet ved distriktsadministrasjonen. Antallet av stillinger i distriktsadministrasjonen ved utgangen av 96 var 70, en økning fra foregående år på 3. Tabell 6. Antall stillinger i distriktsadministrasjonen fordelt på de enkelte distriktskontorer.. postdistrikt 2. postdistrikt 3. postdistrikt 4. postdistrikt 5. postdistrikt 6. postdistrikt 7. postdistrikt 8. postdistrikt Distriktssjefer 8 Postinspektører 8 Førstesekretærer 4 Distriktssekretærer Kontorfullmektiger l 2 l 7 Kontorassistenter I alt I alt 3. Personalet ved poststedene. Det samlede antall stillinger ved poststedene ved utgangen av 96 var 485. Av disse var 4273 ved postkontorene, 356 ved de reisende poststeder og 6856 i landdistriktene (poståpnere og landpostbud m.v.). Om personalets fordeling ph de forskjellige poststeder, se tabell Tabell 7. Antall stillinger ved de reisende poststeder fordelt på postkontorer. Postkontor Postfullmektig I II Overpostpakkm. Postekspeditør Postpakkmester I alt Bergen Bodø Brønnøysund. Florø Kristiansand S. Narvik Stavanger Svolvær Trondheim Vardø Ålesund. postdistrikt. I alt I A

23 4. Personalets sykefravær. 2 Oppgaver over antall sykemeldinger og antall sykedager i de forskjellige personalgrupper er tatt inn i tabell IV. Det er bare regnet med sykefravær med lønn. Søn- og helgedager som faller i sykefraværet, er regnet som sykedager. Fravær i inntil 3 måneder på grunn av svangerskap er ikke tatt med. Det gjennomsnittlige antall sykedager pr. funksjonær er regnet ut etter antall funksjonærer ved slutten av året. Lokalbud som etter gjeldende regler er offentlige tjenestemenn, er tatt med. Sykedagenes prosentvise fordeling på årets måneder i 96 går fram av følgende oversikt. Poststyret og Rev.ktr. Distriktsadministrasjon Kontorpersonale Reisepersonale Bud- og transportpersonale Fast reservepersonale I alt Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Januar...,4 3, 0,6 9,7 0,0 9,3 Februar.. 0,4 0,6 9,6 0,4 0,2 8,0 Mars 9,6 2,8 9,9 2,2 0,8 9,9 April 6,6 4,3 9,2 6,3 9,2 9,6 Mai 7,2 8,7. 8,0 5,6 7,5 6,6 Juni 6,4 7,2 7,0 5,8 6,3 7,4 Juli 6,2 5,4 6,2 5, 5,7 5,7 August.... 5,7 4,6 5,3 8,5 6,3 6,8 September 8,4 0,4 8, 9,2 8, 6,6 Oktober 9,4 0,6 8,7 9,9 0,3 9,7 November 9,5 8,5 9,2 8,4 9,3,0 Desember 9,2 3,8 8,2 8,9 6,3 9,4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,2 9,7 0,3 8,9 7,4 6,7 5,9 6,0 8,0 9,5 9,5 7,9 00,0 5. Poståpneres og landpostbuds ervery utenfor Postverket. Pr.. november 96 ble det på grunnlag av innhentede opplysninger fra postmesterne utarbeidet en oversikt som viser i hvilken utstrekning poståpnere (inkl. styrere av underpostkontorer II) og landpostbud (inkl. lokalbud) hadde erverv utenfor sin stilling i Postverket. Ledige stillinger, poståpnerier overtatt av NSB samt kontraktslonte stillinger ble ikke regnet med. På neste side følger to tabeller som viser resultatene av undersøkelsen, i absolutte og relative tall :

24 22 Tabell 8. Poståpnere. Fylke Antall poståpnere Hvorav ikke annet ervery annet ervery Antall Pct. Antall Pct. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt I alt 69 av de poståpnere som undersøkelsen omfattet, var handelsmenn, men flere av de nevnte 69 var samtidig dampskipsekspeditør, hadde stilling i Telegrafverket m.m. Av ervery ellers dominerte dampskipsekspeditører, gårdbrukere og stasjonsholdere i Telegrafverket. Tabell 9. Landpostbud. Postdistrikt Antall landpostbud Hvorav ikke annet ervery annet ervery Antall Pct. Ant all Pet, I alt landpostbud tilhørte gruppen gårdbrukere (inkl. småbrukere), og 68 var poståpnere. Ellers var det forholdsvis mange sjåfører og håndverkere.

25 23 B. Lonns- og tjenestebestemmelser. Fra. januar 96 er det gjennomført en del endringer i beregning av tellepenger som folge av at budsjettåret fra samme dato skal folge kalenderåret. Tellepenger skal således fastsettes for ett år om gangen på grunnlag av pengeansvaret i det foregående kalenderåret. Det er fastsatt nye regler for utbetaling av tellepenger til poståpnere under fravær. Styrere av brevhus I med pengeformidlingstjeneste får tellepenger fra. januar 96. Den andre halvparten av lønnsforbedringen som tjenestemennene oppnådde for avtaleperioden. juni mai 962, er gjort gjeldende fra. juni 96. Statstjenestemennenes lønninger ble ved indeksreguleringen pr. 6. juli 96 hevet med en halv lønnsklasse med enkelte mindre tilpasninger. Satsene i særregulativene m.v. er økt tilsvarende. Det samme gjelder satsene for assistansegodtgjørelse til poståpnere. Det er gjort avtale om at den beregnede arbeidstiden for landpostbud kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst år blir gjennomsnittlig 45 timer pr. uke, men ikke over 5 timer i noen uke. Reduksjonen på 22/4 % i Statsbanenes godtgjørelse for styre av poståpnerier er falt bort for poståpnerier i klasse P 8 og høyere fra. januar 96. Det er bestemt at lønnsarbeidet i Postverket skal sentraliseres, og at lønnsberegninger m.v. skal utføres maskinelt ved hjelp av hullkortmetoden. I forbindelse med dette arbeidet er det i Poststyret opprettet et sentralt lønnskontor som er benevnt Postverkets lønnssentral, og som sorterer under 3. personalkontor. I samme forbindelse er det opprettet en avdeling som benevnes Poststyrets hullkortsentral og som sorterer under Budsjett- og statistikkontoret. Postelever, kontoraspiranter og budaspiranter får fra. april 96 på bestemte vilkår beordringstillegg under tjeneste på det postale hjemsted i inntil 6 måneder. Det er bestemt at alle vikarer i stillinger som er innlemmet i Statens pensjonskasse, skal meldes inn i Pensjonskassen fra den dagen de har ett års sammenhengende tjeneste. Dette har i 96 fått virkning for vikarer for poståpnere, styrere av underpostkontorer II, landpostbud og lokalbud. Det er fastsatt særskilte regler for beregning av lønn m.v. til landpostbud som gjor midlertidig tjeneste i annen landpostbudstilling, og for landpostbud og lokalbud som i spesielle tilfelle blir pålagt tjeneste ved et poståpneri. I forbindelse med gjennomforingen av premiesparing for ungdom er det fastsatt særskilt poengberegning i poståpnerregulativet for åpning av premiesparekon to. Honorar for merarbeidet under juletrafikken ble økt noenlunde i samsvar med den prosentvise økningen av tjenestemennenes lønninger ved den indeksreguleringen som er nevnt foran. Det ble dessuten tilstått særskilt honorar for postombæring dagene desember 96 som følge av at julaften falt på en søndag. Med virkning fra. januar 96 er bestemmelsene om arbeidstid for budaspiranter, kontoraspiranter og postelever endret slik at arbeidstiden skal være 30 timer pr. uke i den tiden de deltar i korrespondanseundervisningen, eventuelt 30 timer i gjennomsnitt pr. uke i løpet av 2 uker. Postmesterstillingene ble klassifisert pr.. juli 96. Etter forhandlinger mellom Lønns- og prisdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene ble det fastsatt nye poenggrenser ved denne klassifiseringen. Fra og med denne klassifiseringen skal også poengberegningen for driftsinntekter foretas på grunnlag av statistikk-

26 24 oppgaver for de to kalenderårene som går forut for det året klassifiseringen finner sted. 32 postmesterstillinger gikk opp i lønnsklasse ved klassifiseringen pr.. juli 96. Postsparebankens hovedkontor fikk eget arbeidstidsreglement i 96. For assistentgruppen trådte det nye reglement i kraft fra. januar 96. Tjenestemenn i sekretærgruppen vil gå over på det nye reglement etter hvert som de blir ansatt i nye stillinger.. Kontor- og reiseetaten. C. Undervisningsvesenet. Postelevkurs. I 96 ble det tatt inn 39 postelever på prove, derav 24 kvinner. Forkurs for postelever ble holdt på feriehjemmet «Sundbakken», Konglungen i Asker i tiden 5. januar 28. februar med 37 elever og på Sjøstrand bad, Bjørkås, i tiden 5. januar 27. februar med 52 elever. Korrespondansekurs. semester ble holdt våren og 2. semester høsten 96 for de postelevene som deltok i forkursene samme år. Korrespondansekurs 3. semester ble holdt januar mai 96 for postelever som skulle inn på eksamenskurs samme host. Eksamenskurset ble holdt på feriehjemmet <Sundbakken» i tiden 25. august 9. desember 96. Kurset hadde 38 elever. Samtlige bestod eksamen, og den gjennomsnittlige hovedkarakter ble Elevene ble ansatt som reservepostekspeditører fra i. januar 962. Høyere postkurs. Skolekurs for 2. avdeling av det høyere postkurs ble holdt på Sjøstrand bad 3. mars. juni 96. Deltakerne gjennomgikk også TWI-kursene Samarbeidsforhold og Arbeidsmetoder. Den gjennomsnittlige hovedkarakter for de 54 deltakerne som avla eksamen ved kursets slutt, ble,96. deltaker som ble syk under eksamen, tok 2 utsatte prover i desember og fullførte dermed sin eksamen. Kontoraspirantkurs. Kontoraspirantkurset 96 startet korrespondanseundervisningen den 2. januar 96 med 35 deltakere. Skolekurset ble holdt på Sjøstrand bad, (28 august 7. desember) og på Griinerløkka Folkets Hus,Oslo, (28. august 8. desember). Av 09 elever sluttet 4. De 05 som bestod eksamen, fikk som gjennomsnittlig hovedkarakter,8. I 96 ble det i alt uteksaminert 05 kontoraspiranter. 2. Budetaten. Budaspirantkurs. Budaspirantkurset 960/6, som tok til i september 960, ble avsluttet med eksamen i april 96. Av 25 kandidater som framstilte seg til eksamen, bestod 8 med en gjennomsnittlig hovedkarakter på 2,7. Dårligste hovedkarakter for å bestå var satt til 3,75.

27 25 november 96 gikk 2 deltakere opp til fornyet prøve. bestod proven. Budaspirantkurset 96/62 tok til i september 96 med i alt 20 deltakere, hvorav 39 konstituerte reservepostbud fra Oslo. I tallet 20 er også regnet med dem som på grunn av militærtjeneste etc. var fort over fra tidligere kurs. Pr. 3. desember 96 har kurset 85 deltakere. Eksamen vil bli holdt i april 962. Sortererkurs. Sortererkurset i Oslo som tok til i september 960, ble aysluttet med eksamensprøver i Sortering, Postreglement, Taksering og Lokalrutegeografi i januar mars deltakere framstilte seg til eksamen, og 6 bestod prøvene. I mai 96 gikk 2 deltakere opp til fornyet prøve. deltaker bestod eksamen. Gjennomsnittskarakteren i Sortering for deltakerne ble 900 poeng. Sortererkurset i Bergen tok til med 7 deltakere i januar 96. Disse gikk opp til eksamen i Sortering i mai 96. elev bestod ikke proven. Han bestod eksamen ved fornyet prove i september 96. I oktober 96 gikk deltakerne opp til eksamen i Postreglement og Taksering, og samtlige bestod prøvene. Gjennomsnittskarakteren i Sortering for deltakerne i Bergen ble 835 poeng. Karakteren i Sortering er et poengtall som uttrykker antall riktig sorterte sendinger pr. time (netto). Laveste poengtall for å bestå proven er 300 poeng. Postpakkmesterkurs. Postpakkmesterkurset 960/6 ble aysluttet med et skolekurs i Oslo og på <(Skiphelle» ved Drøbak i tiden 7. april 2. juni 96. Av 62 elever strøk i et enkelt fag, og bestod ikke eksamen fordi hovedkarakteren ble for dårlig. De øvrige 60 elevene bestod eksamen og fikk gjennomsnittlig hovedkarakter 2,08. Ved kontinuasjonseksamen i desember 96 fullførte mann sin eksamen. Postpakkmesterkurset 960/62 fortsatte med korrespondanseundervisning i 96. Kurset har 42 elever pr. 3. desember 96. Avsluttende skolekurs vil bli holdt i Oslo i januar februar 962. På grunnlag av opptakingsprøve våren 96 ble det tatt ut 84 elever til postpakkmesterkurset 96/63. Begynnerkurs med 78 elever ble holdt i Oslo og på, <(Skiphelle» i tiden 30. august 26. september elever deltar pr. 3. desember 96 i korrespondanseundervisningen. Kurs i utenriksk postgeografi for postpakkmestere. Kurset i utenriksk postgeografi for postpakkmestere 960/6 som tok til høsten 960, ble aysluttet med skriftlig eksamen på tjenestestedene i mai elever framstilte seg til eksamen. 2 bestod ikke proven. Til fornyet prøve i november 96 gikk mann opp og bestod proven. Det ble nyttet følgende karakterbetegnelser : Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende og Bestått. Sjåførkurs. I tiden 30. oktober 8. november 96 ble det ved Oslo nye yrkesskole på Sogn holdt et kurs for transportformenn og sjåfører i Postverket. Kurset omfattet bilteknikk, kjøreteknikk og vognbehandling, trafikkregler og lovbestemmelser om trafikkforhold, postreglement og instrukser, førstehjelp og yrkeshygieno m.m., til sammen 2 timer. Det deltok 3 transportformenn og 2 sjåfører fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen i kurset. Alle var frivillige deltakere. En av deltakerne

28 26 kunne ikke avlegge prøve på grunn av håndskade, de øvrige 23 deltakere bestod sluttprøven. Det ble nyttet følgende karakterbetegnelser: Meget godt, Godt og Noenlunde godt. 3. Poståpnere. Poståpnerkurs. Korrespondansekurset for poståpnere 960/6 som tok til i september 960, ble aysluttet i mai 96 med eksamen for de pliktige deltakerne. 36 framstilte seg til eksamen, hvorav 34 bestod proven. Dessuten gjennomgikk 37 kurset på frivillig basis. Korrespondansekurset 96 tok til i januar 96. Kurset ble aysluttet i november 96 med eksamen for de pliktige deltakerne. 2 framstilte seg til eksamen, hvorav 20 bestod proven. Dessuten gjennomgikk 4 kurset på frivillig basis. Korrespondansekurset 96/62 tok til i september 96 med pliktige og frivillige deltakere. De pliktige deltakerne skal framstille seg til eksamen i mai 962. I forbindelse med poståpnereksamen i mai og november 96 ble det også holdt poståpnermøter med foredrag, diskusjon m.v. Til disse møtene, som arrangeres av distriktssjefene, var foruten eksamenskandidatene også innbudt andre poståpnere i de respektive distrikter. Videregående kurs for poståpnere. I tiden 6. mars 2. juni 96 ble det holdt et videregående kurs for poståpnere på «Sundbakken», med frivillige deltakere. Poståpnere og styrere av underpostkontorer II i klasse P 8 og høyere, og poståpneriassistenter ansatt av Postverket ved poststedene i disse lønnsklasser, hadde adgang til å søke. Det var 85 søkere til kurset, hvorav 36 ble gitt adgang til å delta. Kurset ble aysluttet med eksamen i fagene Postreglement, Regnskap, Post-. geografi og -dirigering, Postverkets organisasjon og oppbygning (herunder Poststatistikk), Taksering og skranketjeneste. Det ble dessuten undervist i Tjenestekorrespondanse og kontorarbeid og holdt en del foredrag i mer spesielle emner. Samtlige 36 deltakere som framstilte seg til eksamen, bestod proven. I teksttabell 0 er tatt inn oppgave for en del år over antallet av postelever Teksttabell inneholder oppgave for en del år over antallet av tjenestemenn som har deltatt i de høyere postkurs og bestått eksamen.

29 27 Tabell 0. Antall postelever m.v Ar Postelever Deltakere i eksamener Bestått posteksamen M. K. I alt K. I alt M. K. I alt Tabell. Antall deltakere som har bestått eksamen i ved de høyere postkurs. Ar avdeling 2. avdeling M. K. I alt M. K. I alt D. Stipendier og reisebidrag til posttjenestemenn. Bevilgningen for 96 til stipendier til studiereiser, kr , ble fordelt ph 5 tjenestemenn. Reisebidrag ble gitt til 3 funksjonærer. E. Samarbeidsutvalgene. Driftsutvalgene i Postverket kalles heretter samarbeidsutvalg. Det er sluttet en ny avtale om samarbeidsutvalg ved statens virksomheter. Hovedutvalget i Postverket har holdt 5 møter 96, og det er gitt ut 4 nummer av «Nytt fra Hovedutvalget». På møtene har bl.a. vært behandlet:. Oversikt over Postverkets økonomiske stilling. 2. Postverkets sikringstiltak. 3. Samfunnet og kravet til effektivitet. 4. Postverket som egen økonomisk enhet.

30 5. Driftsutvalgenes virksomhet i staten. G. Moderne metoder i postbehandlingen, mekanisering og automasjon. 7. Nytt lønnssystem i Postverket. Sentralisering av lønnsarbeidet. 8. Portobestemmelser for julekort. 9. Effektivisering av landpostbudtjenesten. 0. Tjenestemerkeordningen.. Den nye avtalen om samarbeidsutvalg ved statens virksomheter. 2. Formen for premiering av forenklingsforslag. 3. Informasjon ved bedriftsmøter i Postverket. 28 I dagene mars 96 ble det holdt en landskonferanse på Høsbjør turisthotell for medlemmer fra samtlige utvalg. Det møtte likeledes en del innbudte gjester fra Stortinget, Samferdselsdepartementet og Sentralrådet og fra Postverkets administrasjon. Distriktsutvalgene og lokalutvalgene har arrangert en rekke bedriftsmøter for personalet. Oppslutningen om og interessen for disse møtene har vært meget stor. Hovedutvalget har også i 96 sendt ut en spesiell 4de sans» til alle forslagsstillere, utvalgsmedlemmer m.v. Samtlige utvalg har fått komplett filmutstyr, filmapparat, teppe og stativ. Etter forslag fra Hovedutvalget er det innkjøpt ca. 20 nye filmer som kan lånes ut til bruk på bedriftsmøter o.l. Til hovedutvalgets sekretariat kom det inn 225 forslag. 247 forslag ble behandlet og 86 av disse premiert. Den samlede premiesum var kr IV. Postforselen. A. Postrutene. Lengden av postrutene og det tilbakelagte antall kilometer i rutene innenlands i 96 sammenliknet med 957 og 960 går fram av følgende oversikt : Rutenes lengde Tilbakelagt strekning Km Km Km 000 km 000 km 000 km Jernbaneruter Skipsruter i i i Bipostruter Landpostbudruter I alt Jernbaneruter. Pr. 30. juni 96 var den samlede lengde av jernbaner km. Av disse var km statsbaner og 78 km privatbaner. Det samlede antall tilbakelagte kilometer i jernbanepostrutene er for 96 beregnet til , en stigning på km = 0,2 0/ 0 fra 960. Teksttabell 2 viser hvordan postførselen med jernbaner fordeler seg på de forskjellige fremsendingsmåter. Oppgavene innhentes bare hvert femte Ar.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt. Nr. 52. Økonomisk utsyn over året 953. Economic survey. - 53. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9: Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 85. Norges fiskerier 1942. (Grandes

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 0. Nr.. Norges industri. (Statistique industrielle.) -. Lønnstellingen. (Recensement des salaires.)

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

s offisielle statistikk, rekke XII

s offisielle statistikk, rekke XII s offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 962 Nr. 80 Lønnsstatistikk 960 Wage statistics 8 Norges industri 960 Industrial production statistics 82 Alkoholstatistikk

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer