Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap"

Transkript

1 Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00 * Årsmelding Regnskap * 14 tagger skutt i Gjerlia 2014 (foto jaktlaget )

2 Egne notater!

3 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av fullmakter 4. Årsberetning 5. Orientering om nye regnskapsregler 6. Regnskap 7. Utbytte for Fullmakt til styret for å fastsette utbytte for Jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for Innkomne skriv 11. Godkjenning av jaktregler for Priser på elg- og hjortejakt for Styrehonorar 14. Valg Sak 7. og 10. Deles ut som egne vedlegg

4 Styret har bestått av: Vararepresentanter: Valgkomitè: Revisorer: Regnskapsfører: Jaktoppsyn: Årsberetning for 2014 Torbjørn Voldheim leder Per Ole Lunde nestleder Geir Arne Ommelstad nettredaktør Atle Sørbønsveen Erik Benstigen Hans Jørgen Felde sekretær Svein Morten Myhre og Gjermund Lyshaug Arnstein Klemoen, Kolbjørn Sveum og Ove Haugen Harald Åsødegård og Peder Amund Lunde Nordre Land Regnskap SA Knut Schjørlien og Hans Einar Bakke. Grunneierlaget har siden forrige årsmøte hatt 9 styremøter. Det har vært 2 telefonmøter i storvaldet. Styret har samarbeidet godt. Styret mener årets elgjakt ble avviklet på en effektiv og grei måte, og det har vært ryddige forhold mellom jegere og oppsyn. Både jaktledere og jegere må berømmes for god innsats. Etter styrets oppfatning har jaktoppsynet fungert meget bra, og det er å håpe at oppsynet kan fortsette neste sesong med samme bemanning. I Vest-Torpa Vald (storvaldet) ble det totalt skutt 36 elger, som er samsvarende med målet i bestandsplanen. Fordelingen i alder og kjønn på skutt elg må anses som meget bra (21 okser og 15 kyr, hvorav 8 kalver, 11 ungdyr og 17 voksne). I grunneierlagets område ble det skutt 29 elger (3 flere enn i 2013) (1 mer enn i 2012). Det ble skutt seks hjorter (èn mindre enn i 2013) (to mindre enn i 2012). Det har dessverre vært to tilfelle av feilskyting av elg. Begge tilfellene er forårsaket av samme jaktlag, og begge gangene er det skutt kalv i stedet for smådyr. Jaktlaget ble ilagt et samlet straffebegyr, og ble samtidig informert om at eventuell feilskyting senere i 3-års avtalen vil bli vurdert som gjentagelsestilfelle, hvor tilhørende straffereaksjon vil bli skjerpet ytterligere.

5 Solgte jaktkort (salg forrige år i parentes): Rådyr: 16 (20), rådyrbukk: 4 (8), hjort: 20 (12), småvilt: 19 (16). 78,9 % av småviltkortene ble levert tilbake til styret innen fristen. Disse hadde til sammen jaktet 707 timer og skutt 13 harer og 8 skogsfugler. Også i 2014, fikk grunneierlaget tilskudd fra kommunale viltstellmidler til uttak av rev. Tilskuddet, kr , ble gitt etter søknad, og beløpet ble fordelt på skuddpremiene. Det ble samlet utbetalt ca.kr i skuddpremier, mot ca.kr i Styret i Vest-Torpa Vald var samstemt om at det i 2014 ble gitt 5 øre pr. dekar til Torpa Skytterlag, --i stedet for kalv. Styret har erfart at dyr på utmarksbeite samtidig som elgjakta pågår, lett kan skape problemer og konflikter. Styret mener at den kommunale beiteplanen bør revideres, og at sankedatoer bør vurderes. Styret har i løpet av året orientert seg om aktiviteten i Oppland Hjorteviltregion. Det viser seg at det hverken finnes årsmelding eller regnskapsoversikt siden 2012, og det opplyses at oppslutningen er sviktende. Styret anbefaler årsmøtet å ta stilling til om vi skal si opp medlemskapet. Nye regnskapsbestemmelser tilsider at det heretter skal beregnes moms på utbytte. Utbytte utbetales v/at regnskapskontoret sender en avregning til mottaker. Grunneierlagets hjemmeside har nå vært i drift i snart 2 år. I løpet av 2014 hadde sida over forskjellige besøkende, som var innom nær ganger. Dette viser at etablering av hjemmesida var et bra tiltak i forhold til det å få ut informasjon fra laget. Medlemslista er nå à jour. Pr. 1. februar 2015, har grunneierlaget 114 medlemmer. Innmeldt areal er dekar. Styret takker for tilliten. Vest-Torpa, 3. februar 2014, Torbjørn Voldheim.

6 Dato til: Regnskapsår 2014 Enkel resultatrapport for Periode Vest-Torpa Grunneierlag SA Side: 1 Hittil i år Hittil i fjor Nr. Kontonavn Beløp Beløp Salgs- og driftsinntekt 3000 Småviltjakt Elgjakt Hjortejakt Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste Annen leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt Innbetalt fellingsavgift Sum Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Etterbetaling jaktutleie Sum Varekostnad Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6550 Driftsmateriale Regnskapshonorar Skuddpremier Kontorrekvisita Porto Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-pliktig Kontorgodtgjørelse Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig Salgskostnad, annonser Representasjon, møter Annen reklamekostnad Gave, fradragsberettiget Øredifferanser ved avstemming 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget Fellingsavgift Sum Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Betalbar skatt 161 Årsresultat JOK Vest-Torpa Grunneierlag SA (VTG) :09

7 Dato fra - til: Regnskapsår 2014 Periode: 1-2 EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital - Balansesammendrag For Vest-Torpa Grunneierlag SA Sidenr: 1 JOK Vest-Torpa Grunneierlag SA (VTG)

8 Sak nr 7 Utbytte 2014 Styrets forslag til utbytte 2014 er kr??? pr dekar. Utbytte tidligere år 2013 kr 4, kr 4, kr 3, kr 2, kr 2, kr 2, kr 3, kr 1, kr 2, kr 3, kr 3, kr 3, kr 3,40

9 Sak 8 Fullmakt til å fastsette utbytte for Bakgrunn: Utbytte fra Grunneierlaget skal nå utbetales med merverdiavgift. I følge regnskapsreglene skal avregning til medlemmene dateres innen 31. desember i regnskapsåret. Avregning skal skrives ut innen 15.januar påfølgende år. Ut fra dette ber styret om årsmøtets fullmakt til å fastsette utbyttet for Styret fastsetter da utbytte i henhold til 4 i lagets vedtekter. Sitat: "Årsoverskuddet skal benyttes til etterbetaling til medlemmene etter innmeldt areal." "Det skal ikke utbetales mer en det som vil være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk." Forslag til vedtak. Årsmøtet gir styret i Vest Torpa Grunneierlag S A fullmakt til å fastsette lagets utbytte for Dette gjøres i henhold til 4 i lagets vedtekter.

10 Sak 9 Forslag til jakttider, priser og skuddpremier for Elgjakt And/due Småvilt & skogsfugl, grunneier og innenbygdsboende og Småvilt & skogsfugl, hytteeier i Vest-Torpa Småvilt & skogsfugl, utenbygdsboende (ukeskort) Småvilt & skogsfugl, utenbygdsboende (weekendkort) fom og alle helger tom Bukkejakt voksen rådyrbukk (kort etter søknad) Rådyrjakt (kort etter søknad) Hjortejakt (kort etter søknad) og JAKTKORTPRISER HØSTEN 2015 Prisene er inkl. merverdiavgift Kun and og due Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - grunneier Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - innenbygdsboende Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - hytteeier i Vest-Torpa Kr Småvilt/skogsfugl - utenbygdsboende (ukekort fredag t.o.m. torsdag) Kr Småvilt/skogsfugl - weekendkort Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - ungdom (under 18 år) Kr Bukkejakt voksen rådyrbukk (kun ett kort pr. jeger) Kr Rådyrkort - grunneier Kr Rådyrkort - innenbygdsboende Kr Rådyrkort - utenbygdsboende Kr Hjort (uansett alder og kjønn) kr pr. kg. + mva. + fellingsavgift. Kr NB: Hjortejeger som skyter kalv, får refundert kr av kortprisen. Skuddpremier Rev kr (dersom tilskudd til jakt på rev gis av kommunen/viltfondet, fordeles beløpet på skuddpremiene) Mår kr. 300,- Mink kr. 100,-

11 Sak 11 REGLER FOR ELG- OG HJORTEJAKT 2015 (uforandret fra 2014) 1) Elgjakta utlyses på anbud. 2) Alle anbud kan fremlegges på årsmøtet. 3) Styret kan godta eller forkaste ethvert anbud. 4) Lagene skal bestå av 4-8 jegere. Alle navn oppgis i anbudet. 5) Hvis det i spesielle tilfeller er ønskelig med utbytting av medlemmer, eller flere jegere i et jaktlag, må det innhentes godkjenning av styret i grunneierlaget v/lederen. 6) Alle hunder som jaktlaget disponerer skal ha godkjent bevis for sauedressur. Laget skal også disponere en hund med ettersøksbevis. 7) Styret fordeler jakta slik at grunneierlaget får størst mulig utbytte. 8) Ved første gangs utlysning av jakta gjøres dette i henhold til 9 i lagets vedtekter. Ved andre gangs utlysning av jakta, har grunneiere og/eller innenbygdsboende ingen særfordeler. 9) Eventuell jakt på innmark skal i hvert enkelt tilfelle avtales med den aktuelle grunneier. Bruk av skogsbilveger og/eller privat veg må avtales med vegforening eller eier. 10) Grunneierlaget setter bort jakta med bestemmelse om: - avtalt tilleggsgebyr for feilskutte dyr. - påbudt rapportering av felte dyr samme dag. - plikt til å påvise fellingsstedet. - påbud om veiing. 11) Gebyr ved feilskyting: a) Grunngebyr (gjelder både elg og hjort): kr.2000,- pr. dyr for feilskyting. b) Økende tillegg pr. kg (gjelder kun elg): kr.2.- x det antall kilo dyret er over vektgrensen (+ grunngebyret). Eksempel: Tildelt smådyr, men feller ku på 170 kg: -fast gebyr kr vekttillegg kr.2.- x 10 = 20.- pr. kg. for hele dyret, dvs. kr Sum gebyr blir da kr c) Ved grove eller gjentatte overtredelser kan valdet beslutte ytterligere straffereaksjoner. Ved feilskyting kan hele dyret bli inndratt. Alle feilskutte dyr skal kjøres frem til slakteplass og slaktes på vanlig måte.

12 12) Umiddelbart etter hjort og elgfall skal kontaktperson for veiing, eller jaktoppsyn kontaktes. Jaktoppsynet skal kontrollere hunndyr på fellingsstedet, før dyret transporteres ut av skogen. 13) Veiing skal foretas innen to dager etter at dyret er felt. Dyret skal veies helt, og skal være ubeskåret etter slakting 14) Hvis kjøttkontrollen ved kontroll av felt dyr innen 24 timer, anser dyret som uspiselig pga sykdom eller skade, dog ikke egen skadeskyting, refunderes grunneierlagets minstepris for dette dyret til jaktlaget, hvis ikke viltnemnda tildeler grunneierlaget nytt dyr. Før dyret transporteres ut eller destrueres, skal grunneierlagets styre kontaktes. 15) Jaktlederen plikter å rapportere avfyrte skudd mot elg og hjort til jaktoppsynet samme dag, selv om det ikke har gitt fall. 16) Ved eventuell skadeskyting kan informasjon til de andre jaktlagene bidra til at dyret blir funnet og felt raskt, slik at unødige lidelser og resurstap unngås. 17) I bestandsplanene for Vest-Torpa er flg. vedtatt: Tvillingku skal ikke skytes. Kalv skal ikke skytes i stedet for andre dyr. 18) Uttak av skrapdyr: -eldre dyr under 120 kg. -ungdyr under 90 kg. -kalver under 40 kg. Ved felling av skrapdyr reduseres prisen med 40 % av den totale verdien av dyret. 19) Mislighold: Dersom jaktlaget vesentlig misligholder grunneierlagets regler og kontrakt, herunder også offentlige lover og bestemmelser, forbeholder grunneierlaget seg retten til å heve kontrakten. Innbetalt minstepris/forskudd vil ved kontraktsbrudd ikke bli tilbakebetalt. Mislighold kan også medføre at jaktlaget eller medlemmer av jaktlaget utestenges fra jakt i grunneierlagets område for en bestemt periode. 20) Når jakta er avslutta vil det bli et sluttoppgjør mellom jaktlaget og grunneierlaget. Jaktlaget vil få et krav på differansen mellom innbetalt minstepris og dyrets egentlige verdi (anbudspris pr. kg x dyrets vekt). Dersom dyret ikke felles, eller jaktlagets anbudspris pr. kg x dyrets vekt er under minstepris, gjelder dyrets fastsatte minstepris. 21) Innbetalt minstepris for ikke felte dyr tilfaller grunneierlaget i sin helhet. 22) Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut. 23) For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser.

13 Sak 11 Regler for jakt på småvilt og rådyr 2015 (uforandret fra 2014).. 1. Den som skal utøve jakt plikter å sette seg inn i de lover og regler som gjelder for dette, til å kjenne grensene og forvisse seg om å ha lovlig adgang til å utøve sin jakt. 2. Gyldig jegeravgift, jaktkort og eventuell skyteprøve skal være i orden, og medbringes under jakta. Jegeren plikter å vise frem dette når det blir krevd av jaktoppsynet, politiet eller grunneier. 3. For rådyrjakt kreves dokumentert tilgang til godkjent ettersøkshund. For bruk av hund under utøvelse av småvilt- og rådyrjakt kreves sauedressurbevis. Ellers vises til viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, fiske og fangst utgitt av Direktoratet for naturforvaltning ang. bruk av hund på ulike jaktbare arter. En minner om at det kun er tillatt å bruke rifle v/jakt på rådyrbukk. 4. Rev, mår og mink forevises grunneierlagets representant umiddelbart etter fangst. 5. Skutt rådyr/skudd mot rådyr og fellingsplass skal rapporteres jaktoppsynet samme dag. 6. Som hovedregel er ikke innmark innmeldt i grunneierlaget. Jegeren plikter selv å forvisse seg om hvor dette er tillat, før jakt på innmark utøves. 7. Dersom jegeren misligholder grunneierlagets regler og vedtekter, herunder også offentlige lover og bestemmelser, kan jegeren bli utestengt for all jakt i grunneierlagets område i en bestemt periode. 8. Det blir innkrevd kr 200,- i depositum for jaktkort (gjelder ikke rådyr). Pengene fås tilbake ved å skrive kontonummer på kortet når dette leveres etter endt jakt. Jegeren plikter å innsende fangstrapport senest fem dager etter jaktens utløp 9. Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut

14 Sak 12 (uforandret fra 2014) Minstepris på elg 2015 Styret foreslår minstepris for kalv kr.3000,- + mva. Smådyr kr 4000,- + mva. 2 1/2 år og eldre kr 6000,- + mva. Minstepris pr kg på elg og hjort 2015 Kr.60,- pr.kg.+ mva og fellingsavgift

15 Antall besøk på hjemmesiden Måned Unike gjester Antall besøk Sider Treff Datamengde Jan MB Feb MB Mar MB Apr MB Mai MB Jun MB Jul MB Aug MB Sep MB Okt MB Nov MB Des MB Total GB Måned Unike gjester Antall besøk Sider Treff Datamengde Jan Feb Mar Apr MB Mai MB Jun MB Jul MB Aug MB Sep MB Okt MB Nov MB Des MB Total GB

16 Statistikk elgjakta 2014 i Vest Torpa vald Fellingsprosent 92 Okse av felte dyr 47 % Hundyr av felte dyr 31 % Kalv av felte dyr 22 % Eldre okse av felte dyr 19 % Yngre okse av felte dyr 28 % Eldre ku av felte dyr 14 % Yngre ku av felte dyr 17 % Kalv og ungdyr av felte 67 % Avskyting i forhold til bestandsplan elg Vest Torpa vald Avskytings Profil I følge Bestandsplan Felt Antall 2012 % felt 2012 Felt Antall 2013 % felt 2013 Felt Antall 2014 % felt 2014 Felt Antall % felt Totalt Ku 15% 5 15,2% 4 12,5% 5 13,9% 14 13,9% Okse 25% 8 24,2% 7 21,9% 9 19,4% 22 21,8% Smådyr 40% 17 51,5% 10 31,3% 16 44,4% 43 42,6% Kalv 20% 3 9,1% 11 34,4% 8 22,2% 22 21,8% Totalt 100% % % % % Statistikk hjortejakta 2014 i Vest Torpa vald Fellingsprosent 50 Bukk av felte dyr 83 % Hind av felte dyr 0 % Kalv av felte dyr 17 % Eldre bukk av felte dyr 17 % Yngre bukk av felte dyr 67 % Eldre hind av felte dyr 0 % Yngre hind av felte dyr 0 % Kalv og ungdyr av felte 83 % Avskyting i forhold til bestandsplan hjort Nordre Land Kommune Avskytings Profil I følgje Bestandsplan Felt Antall 2012 % felt 2012 Felt Antall 2013 % felt 2013 Felt Antall 2014 % felt 2014 Felt Antall % felt Totalt Hind 20% 2 28,6% 2 9,5% Bukk 20% 2 25% 3 42,9% 1 16,7% 6 28,6% Ungdyr / Kalv 60% 6 75% 2 28,6% 5 83,3% 13 61,9 Totalt 100% 8 100% 7 100% 6 100% %

17 Gjennomsnittsvekter elg Vest Torpa vald Eldre okse 237 kg 205 kg 227 kg Eldre ku 180 kg 185 kg 183 kg Årings okse 138 kg 145 kg 154 kg Årings ku 177 kg 134 kg 146 kg Ku kalv 89 kg 63 kg 60 kg Okse kalv 76 kg 65 kg 65 kg Gjennomsnittsvekter hjort Vest Torpa vald Eldre bukk 120 kg 102 kg 81 kg Eldre hind 58 kg Årings bukk 53 kg 53 kg 63 kg Årings hind Kalv hind 31 kg 27 kg Kalv bukk 33 kg Fallvilt elgkalver skutt regnes som fallvilt i følgje viltmyndigheter Skjelett av elgkalv funnet nedenfor felde Åringsokse funnet i Gjerlia Rådyr funnet på foringsplass ( Stadsvoll )

18 Elgjakt statistikk årene Grunneierlaget KU OKSE YNGERE OKSE YNGERE KU KALV Sun kg Sum inntekter , , , , , , Okse Ku Åring Kalv Sum kg Småviltjakt årene Grunneierlaget Rådyr Hare Storfugl Rev Mår Mink And Sum inntekter 25440, , , , , , ,- Hjortejakt årene Grunneierlaget Bukk Hind 2 1 Åring Kalv Sum kg Sum inntekt 37170, , , ,- 9291, , , ,-

19 Bestandsutvikling elg Vest Torpa vald År Gj.snitt Sett elg pr. jegerdag 0,45 0,64 0,43 0,51 0,62 0,53 Sett ku pr. okse 1,72 1,65 1,26 1,90 2,02 1,71 Sett kalv pr. ku 0,57 0,87 0,63 0,64 0,67 0,68 Sett kalv pr. kalvku 1,11 1,31 1,26 1,18 1,21 1,21 Prosent ku m/kalv av alle kyr 47,30 64,71 47,95 54,17 52,71 53,37 Prosent okse felt av sette okser 27,91 20,83 39,66 22,22 26,56 27,44 Prosent ku felt av sette kyr 9,46 5,88 9,59 6,67 8,53 8,02 Prosent kalv felt av sette kalver 14,29 5,77 6,52 15,58 9,20 10,27 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,00 Bestandsutvikling elg Nordre Land Kommune År Gj.snitt Sett elg pr. jegerdag 0,46 0,50 0,44 0,45 0,46 0,46 Sett ku pr. okse 1,80 1,64 1,67 1,85 2,16 1,82 Sett kalv pr. ku 0,69 0,75 0,72 0,67 0,69 0,70 Sett kalv pr. kalvku 1,17 1,20 1,21 1,19 1,12 1,18 Prosent ku m/kalv av alle kyr 55,28 60,37 58,68 54,26 56,65 57,05 Prosent okse felt av sette okser 24,68 27,34 33,71 33,98 38,32 31,61 Prosent ku felt av sette kyr 12,85 9,44 10,62 9,87 10,55 10,67 Prosent kalv felt av sette kalver 14,32 12,86 11,42 13,93 12,92 13,09 Antall jegerdager ,40 Jaktfelt som har levert skjema ,40

20 Bestandsutvikling hjort Vest Torpa vald År Gj.snitt Sett hjort pr. jegerdag 0,34 0,17 0,17 0,23 Sett kolle pr. bukk 4,00 2,25 0,94 2,40 Sett kalv pr. kolle 0,75 0,70 0,76 0,74 Sett spissbukk pr. bukk 0,57 0,20 1,25 0,67 Prosent bukker felt av sette bukker 27,27 41,67 27,78 32,24 Prosent koller felt av sette koller 0,00 7,41 0,00 2,47 Prosent kalver felt av sette kalver 15,15 5,26 7,69 9,37 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,00 Bestandsutvikling hjort Nordre Land Kommune År Gj.snitt Sett hjort pr. jegerdag 0,09 0,10 0,13 0,11 Sett kolle pr. bukk 2,03 1,37 0,76 1,39 Sett kalv pr. kolle 0,70 0,54 0,64 0,63 Sett spissbukk pr. bukk 0,35 0,40 0,55 0,43 Prosent bukker felt av sette bukker 29,03 51,43 39,22 39,89 Prosent koller felt av sette koller 12,70 12,50 15,38 13,53 Prosent kalver felt av sette kalver 22,73 7,69 24,00 18,14 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,67

21 Tildelt og felte elg Vest Torpa vald År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 91,7 94,4 100,0

22 Tildelt og felte elg Nordre Land Kommune År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 71,7 76,8 77,7

23 Tildelt og felte hjort Vest Torpa vald År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 66,7 58,3 50,0

24 Tildelt og felte hjort Nordre Land Kommune År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 37,5 43,1 44,4

25 OPPSYNSRAPPORT Jakta høsten 2OL4 : Faste oppsyn. Rogneruds Jaktlag, Giærlia Sør: Ved tilkalling. Vest Torpa Ls Årets jakt ble awiklet uten noen større hendelser. Det nye av i år var at det ikke ble utstedt nye kort for jakt på rådyr etter at første dyr var skutt. Kun et kort pr. søker. Jegerne meldte om færre sett hjort. Det ble feldt et dyr mindre enn i Under elgjakta fungerte samarbeidet med jaktlagene bra, også veiingen gikk uten problemer. Til oppsynet ble det meldt om to ettersøk etter påskutte dyr. Begge ble friskmeldt etter lengr ettersøk. Tre kyr som ble skutt hadde melk ijuret. Den ene ble feilskutt og hadde kalv. De to andre ble oppservert flere ganger før de ble skutt uten at kalv ble sett. I Kjøljulia ble det feilskutt to ganger, i begge tilfellene ble det skutt kalver i stedet ungdyr. Oppsynet var på stedet i bggge tilfellene for kontroll. Begge feilskytingene ble rapportert til styret. Under småviltjakta ble det registrert jakt på innmark uten at grunneier var spurt. I dette tilfelle ble det funnet en skuddplass, muligens etter hare.

26 Viltlovns $ 28 og vest Torpa Grunneierlag sine regler for småvilt- og rådyrjakt regulerer jakt på innmark ble meldt tiljaktoppsynet om et elgkadaver ca. 300 m sør for hovedvegen og oppkjøringa til Sør-Felde. Det var rester(beingrind) etter et ungdyr. Viltnernda varslet. DØdsårsak ukjent meldte Kjøljulia om en halt elgokse de hadde hatt i los, men uten at de fikk skuddsjanse. Denne hadde gått over elva Kjøljua og opp mot Enga på Vest Torpa. Viltnemda varslet. EttersØk ble gjordt uten resultat ble det meldt om en mulig sjuk elgkalv på jordet på Røste av grunneier. Det ble meldt at denne hadde ligget der meste av dagen. Jaktlaget i Haukedalslia avlivet dyret. Vomma var oppblåst. sannsynlig årsak var forspisnihg. Dyret kassert b1e det meldt inn tiljaktoppsynet om en død elg i Gjærlia rett ut for Bjørke i Vestergarda. Dette var en åringsokse, og den var gått delvis i oppløsning. Viltnemda var på stedet. DØdsårsak ukjent. også i høst har det også blitt skutt i eller i nærheten av pågående los. Heller ikke i år har vedkommende gitt seg til kjenne. som oppsynet nevnte etter jakta 20L3 så er dette alvorlig med tanke på sikkerheten. I høstens jakt ble meldt om bra med elg. Hjorten er nevnt, også småvilt var det bra med. /fot/,il4t^,/)t. Jaktoppsyn,,/ e -f Ø*6r">rØ61<,fians Einar Bakke Jaktopp5yn

27 Vest Torpa Grunneierlad SA www vtgrunneierlag.com

Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 20.mars 2014. Årsmelding. Regnskap

Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 20.mars 2014. Årsmelding. Regnskap Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA Klubbhuset Lundmoen Torsdag 20.mars 2014 * Årsmelding Regnskap * Beitende orrhaner i Lundåsen / Feldåsen Foto tatt 15.11.2013 kl 12.21 av Espen Krogstad Saksliste

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter

Årsrapport 2009 SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE. En sammenstilling av årets begivenheter srapport En sammenstilling av årets begivenheter Bilde: Småoksen som ble skutt av Midtlia jaktlag 27.september (foto: K. Ingdal) 1990 Jegerdøgn Styret i Styret i Sollia Viltstellområde har i bestått av

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 14. februar 2012. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Regnskap 2015 Alvdal Grunneierlag. Avdeling Utmarksoppsyn. Inntekter: Utgifter: Resultat (overskudd + underskudd -)

Regnskap 2015 Alvdal Grunneierlag. Avdeling Utmarksoppsyn. Inntekter: Utgifter: Resultat (overskudd + underskudd -) Avdeling Utmarksoppsyn Inntekter: 2 015 2014 Oppsyn Sau 32500 61 000 Oppsyn Småviltjakt 17544 16 828 Fiskeoppsyn 16938 18 571 Oppsyn Storvilt 44816 37 528 Oppsyn Rein/eksterne oppsynsoppdrag 48028 45 790

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus mandag 22. februar 2016. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 30. mars 2017 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD

SØRSKOGBYGDA ELGVALD SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2016 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/lokallag/sorskogbygda/ Til Jaktlagene i Sørskogbygda 29. november 2016

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017 1 Ertvågsøya viltforvaltningslag Styret v/jan Einar Gjerde Ålmo 6694 Foldfjorden Til Jaktfeltlederne Ålmo, 4 juli 2017 Fellingstillatelser for Hjort, Rådyr og Elg - høsten 2017. Dette følgebrevet sendes

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift.

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift. Vistdal storviltvald Årsberetning for 5. driftsår 2009 Drift. 1 Vistdal storviltvald hadde årsmøte 29/05/09 på Vistdal skole. På årsmøtet ble Baard Fredvig- Erichsen valgt til formann for et år (2009).

Detaljer

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016

Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016 1 Ertvågsøya viltforvaltningslag Styret v/jan Einar Gjerde Ålmo 6694 Foldfjorden Til Jaktfeltlederne Ålmo, 13 juni 2016 Fellingstillatelser for Hjort, Rådyr og Elg - høsten 2015. Dette følgebrevet sendes

Detaljer

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING

SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING SØRSKOGBYGDA ELGVALD OPPSUMMERING AV ELGJAKTEN 2017 SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE & GRUNNEIERFORENING 2 Til Jaktlagene i Sørskogbygda 26. desember 2017 Resultatet av årets jakt: ÅR OKSE KU UNGOKSE UNGKU OKSKALV

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 25.02.2009 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2004 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg Nøkkeltall fra jakta 2009 Total kvote 172 dyr (ble i tillegg utdelt 3 dyr sør for Drevsjø) Felte dyr 160 av 175 (fellingsprosent 91,4) 81 hunndyr og 79 hanndyr Prosentvis fordeling av de felte dyrene etter

Detaljer

Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008

Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008 Vedtekter for Indre Evenes Storvald Gjeldende fra om med jaktsesongen 2008 1 Formål Indre Evenes Storvald, heretter kalt Storvaldet, har som formål å forvalte elgstammen i området på best mulig måte. Storvaldet

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Onsdag 29.02.2012 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive under møteboka

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Vedtekter for Driftsplanområde Vest, se Vedlegg 14.4

Vedtekter for Driftsplanområde Vest, se Vedlegg 14.4 OVERSIKT ENDRINGER MELLOM PLANFORSLAG OG REVIDERT PLANFORSLAG Vedtekter for Driftsplanområde Vest, se Vedlegg 14.4 1.4 Utviklingen siste periode. Rådyrbestanden har vært ganske stabil, men fellingen har

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt 5 - årig avskytingsavtale 2013 til og med 2017. Vald nr., Osen - Kortgarden storviltvald i Molde kommune har ved vedtak nr i Molde

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INFORMASJON JAKT 2009

INFORMASJON JAKT 2009 Tresfjord 06.09.2009 INFORMASJON JAKT 2009 Utdrag av de viktigste regler for jakt frå Tresfjord Storviltvald 2009 Jaktperioden er 10.september til 23.desember 2009. Ekstra kvote for dyr med lav slaktevekt,

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte i Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag

Årsmøte i Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag Årsmøte i Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag Det innkalles til årsmøte i Innsetmerket - Gisingerbekken utmarkslag Sted: Oppdalsporten, Fagerhaug Dato: 17.mars 2016 Tid: kl 19.30 Registrering av møtedeltakere

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Ellen Rode (erode@online.no) Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-143/FA-K40/MNK 04.09.2013 PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM VILTNEMND 12.6.2013 Sted: Til stede: Meldt

Detaljer

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.

1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5. Tidslinje i grunneierlaget 1995: Grunneierlaget stiftet 25. februar Årsmøte 1.4 med fortsettelse 6.5 Kilopris elgkjøtt fastsatt til 35 kroner kiloet 1996: Bevilget 5.000 kroner til kirkeorgel Innført jaktkort

Detaljer

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

(1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus Postadresse Org.nr: 975 615 308 Telefon: (+47) 90 06 03 89 E-post: leder@nofoa.no www.nofoa.no 0637 - (1M) Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2015 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 05 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Tallmateriale fra jakta på hjort, rådyr og elg i Averøy kommune 05 Rapport utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I LEIRFJORD KOMMUNE FOR PERIODEN 2016, 2017 OG 2018 (I ç '.Im I* J,-stmvr - -1. i HI MAI2015 L Arkiv.. Saksb.: Graderirfiwuqr I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR Mellom Leirfjord

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen.

ÅRSMELDING Åmot Utmarksråd v/ Egil Håvard Wedul og Morten Elgaaen. ÅRSMELDING 2003 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON Medlemmer. Elgregionen TRÅ har følgende medlemmer: Trysil: Trysilfjellet Viltstellområde, Tenaasen Viltstellområde og Nordre Trysil Utmarksområde. Rendalen:

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Jaktprat i Dalane Knut Slettebak

Jaktprat i Dalane Knut Slettebak Jaktprat i Dalane 12.4.2012 Knut Slettebak Viltforvalter Rogaland fylkeskommune Forvaltningsreformen Arbeidsdeling mellom Rogaland fylkeskommune(fk) og Fylkesmannen i Rogaland(FM) FK: Jaktbare arter. FM:

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag

Driftsplan for elgforvaltning Indre Evenes Grunneierlag Driftsplan for elgforvaltning 2002-2004 Indre Evenes Grunneierlag Driftsplanområdet Driftsplanområdet ligger i østlige deler av Evenes Kommune i Nordland Fylke. Driftsplanområdet omfatter Gnr. 26 (Lenvik),

Detaljer

Referat - Årsmøte 2012

Referat - Årsmøte 2012 Referat - Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal

Detaljer