Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA. Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00. Årsmelding. Regnskap"

Transkript

1 Å R S M Ø T E VEST TORPA GRUNNEIERLAG SA Klubbhuset Lundmoen Torsdag 19.februar 2015 kl 19,00 * Årsmelding Regnskap * 14 tagger skutt i Gjerlia 2014 (foto jaktlaget )

2 Egne notater!

3 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av fullmakter 4. Årsberetning 5. Orientering om nye regnskapsregler 6. Regnskap 7. Utbytte for Fullmakt til styret for å fastsette utbytte for Jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for Innkomne skriv 11. Godkjenning av jaktregler for Priser på elg- og hjortejakt for Styrehonorar 14. Valg Sak 7. og 10. Deles ut som egne vedlegg

4 Styret har bestått av: Vararepresentanter: Valgkomitè: Revisorer: Regnskapsfører: Jaktoppsyn: Årsberetning for 2014 Torbjørn Voldheim leder Per Ole Lunde nestleder Geir Arne Ommelstad nettredaktør Atle Sørbønsveen Erik Benstigen Hans Jørgen Felde sekretær Svein Morten Myhre og Gjermund Lyshaug Arnstein Klemoen, Kolbjørn Sveum og Ove Haugen Harald Åsødegård og Peder Amund Lunde Nordre Land Regnskap SA Knut Schjørlien og Hans Einar Bakke. Grunneierlaget har siden forrige årsmøte hatt 9 styremøter. Det har vært 2 telefonmøter i storvaldet. Styret har samarbeidet godt. Styret mener årets elgjakt ble avviklet på en effektiv og grei måte, og det har vært ryddige forhold mellom jegere og oppsyn. Både jaktledere og jegere må berømmes for god innsats. Etter styrets oppfatning har jaktoppsynet fungert meget bra, og det er å håpe at oppsynet kan fortsette neste sesong med samme bemanning. I Vest-Torpa Vald (storvaldet) ble det totalt skutt 36 elger, som er samsvarende med målet i bestandsplanen. Fordelingen i alder og kjønn på skutt elg må anses som meget bra (21 okser og 15 kyr, hvorav 8 kalver, 11 ungdyr og 17 voksne). I grunneierlagets område ble det skutt 29 elger (3 flere enn i 2013) (1 mer enn i 2012). Det ble skutt seks hjorter (èn mindre enn i 2013) (to mindre enn i 2012). Det har dessverre vært to tilfelle av feilskyting av elg. Begge tilfellene er forårsaket av samme jaktlag, og begge gangene er det skutt kalv i stedet for smådyr. Jaktlaget ble ilagt et samlet straffebegyr, og ble samtidig informert om at eventuell feilskyting senere i 3-års avtalen vil bli vurdert som gjentagelsestilfelle, hvor tilhørende straffereaksjon vil bli skjerpet ytterligere.

5 Solgte jaktkort (salg forrige år i parentes): Rådyr: 16 (20), rådyrbukk: 4 (8), hjort: 20 (12), småvilt: 19 (16). 78,9 % av småviltkortene ble levert tilbake til styret innen fristen. Disse hadde til sammen jaktet 707 timer og skutt 13 harer og 8 skogsfugler. Også i 2014, fikk grunneierlaget tilskudd fra kommunale viltstellmidler til uttak av rev. Tilskuddet, kr , ble gitt etter søknad, og beløpet ble fordelt på skuddpremiene. Det ble samlet utbetalt ca.kr i skuddpremier, mot ca.kr i Styret i Vest-Torpa Vald var samstemt om at det i 2014 ble gitt 5 øre pr. dekar til Torpa Skytterlag, --i stedet for kalv. Styret har erfart at dyr på utmarksbeite samtidig som elgjakta pågår, lett kan skape problemer og konflikter. Styret mener at den kommunale beiteplanen bør revideres, og at sankedatoer bør vurderes. Styret har i løpet av året orientert seg om aktiviteten i Oppland Hjorteviltregion. Det viser seg at det hverken finnes årsmelding eller regnskapsoversikt siden 2012, og det opplyses at oppslutningen er sviktende. Styret anbefaler årsmøtet å ta stilling til om vi skal si opp medlemskapet. Nye regnskapsbestemmelser tilsider at det heretter skal beregnes moms på utbytte. Utbytte utbetales v/at regnskapskontoret sender en avregning til mottaker. Grunneierlagets hjemmeside har nå vært i drift i snart 2 år. I løpet av 2014 hadde sida over forskjellige besøkende, som var innom nær ganger. Dette viser at etablering av hjemmesida var et bra tiltak i forhold til det å få ut informasjon fra laget. Medlemslista er nå à jour. Pr. 1. februar 2015, har grunneierlaget 114 medlemmer. Innmeldt areal er dekar. Styret takker for tilliten. Vest-Torpa, 3. februar 2014, Torbjørn Voldheim.

6 Dato til: Regnskapsår 2014 Enkel resultatrapport for Periode Vest-Torpa Grunneierlag SA Side: 1 Hittil i år Hittil i fjor Nr. Kontonavn Beløp Beløp Salgs- og driftsinntekt 3000 Småviltjakt Elgjakt Hjortejakt Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste Annen leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt Innbetalt fellingsavgift Sum Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Etterbetaling jaktutleie Sum Varekostnad Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6550 Driftsmateriale Regnskapshonorar Skuddpremier Kontorrekvisita Porto Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-pliktig Kontorgodtgjørelse Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig Salgskostnad, annonser Representasjon, møter Annen reklamekostnad Gave, fradragsberettiget Øredifferanser ved avstemming 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget Fellingsavgift Sum Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Betalbar skatt 161 Årsresultat JOK Vest-Torpa Grunneierlag SA (VTG) :09

7 Dato fra - til: Regnskapsår 2014 Periode: 1-2 EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital - Balansesammendrag For Vest-Torpa Grunneierlag SA Sidenr: 1 JOK Vest-Torpa Grunneierlag SA (VTG)

8 Sak nr 7 Utbytte 2014 Styrets forslag til utbytte 2014 er kr??? pr dekar. Utbytte tidligere år 2013 kr 4, kr 4, kr 3, kr 2, kr 2, kr 2, kr 3, kr 1, kr 2, kr 3, kr 3, kr 3, kr 3,40

9 Sak 8 Fullmakt til å fastsette utbytte for Bakgrunn: Utbytte fra Grunneierlaget skal nå utbetales med merverdiavgift. I følge regnskapsreglene skal avregning til medlemmene dateres innen 31. desember i regnskapsåret. Avregning skal skrives ut innen 15.januar påfølgende år. Ut fra dette ber styret om årsmøtets fullmakt til å fastsette utbyttet for Styret fastsetter da utbytte i henhold til 4 i lagets vedtekter. Sitat: "Årsoverskuddet skal benyttes til etterbetaling til medlemmene etter innmeldt areal." "Det skal ikke utbetales mer en det som vil være i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk." Forslag til vedtak. Årsmøtet gir styret i Vest Torpa Grunneierlag S A fullmakt til å fastsette lagets utbytte for Dette gjøres i henhold til 4 i lagets vedtekter.

10 Sak 9 Forslag til jakttider, priser og skuddpremier for Elgjakt And/due Småvilt & skogsfugl, grunneier og innenbygdsboende og Småvilt & skogsfugl, hytteeier i Vest-Torpa Småvilt & skogsfugl, utenbygdsboende (ukeskort) Småvilt & skogsfugl, utenbygdsboende (weekendkort) fom og alle helger tom Bukkejakt voksen rådyrbukk (kort etter søknad) Rådyrjakt (kort etter søknad) Hjortejakt (kort etter søknad) og JAKTKORTPRISER HØSTEN 2015 Prisene er inkl. merverdiavgift Kun and og due Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - grunneier Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - innenbygdsboende Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - hytteeier i Vest-Torpa Kr Småvilt/skogsfugl - utenbygdsboende (ukekort fredag t.o.m. torsdag) Kr Småvilt/skogsfugl - weekendkort Kr Småvilt/skogsfugl/and/due - ungdom (under 18 år) Kr Bukkejakt voksen rådyrbukk (kun ett kort pr. jeger) Kr Rådyrkort - grunneier Kr Rådyrkort - innenbygdsboende Kr Rådyrkort - utenbygdsboende Kr Hjort (uansett alder og kjønn) kr pr. kg. + mva. + fellingsavgift. Kr NB: Hjortejeger som skyter kalv, får refundert kr av kortprisen. Skuddpremier Rev kr (dersom tilskudd til jakt på rev gis av kommunen/viltfondet, fordeles beløpet på skuddpremiene) Mår kr. 300,- Mink kr. 100,-

11 Sak 11 REGLER FOR ELG- OG HJORTEJAKT 2015 (uforandret fra 2014) 1) Elgjakta utlyses på anbud. 2) Alle anbud kan fremlegges på årsmøtet. 3) Styret kan godta eller forkaste ethvert anbud. 4) Lagene skal bestå av 4-8 jegere. Alle navn oppgis i anbudet. 5) Hvis det i spesielle tilfeller er ønskelig med utbytting av medlemmer, eller flere jegere i et jaktlag, må det innhentes godkjenning av styret i grunneierlaget v/lederen. 6) Alle hunder som jaktlaget disponerer skal ha godkjent bevis for sauedressur. Laget skal også disponere en hund med ettersøksbevis. 7) Styret fordeler jakta slik at grunneierlaget får størst mulig utbytte. 8) Ved første gangs utlysning av jakta gjøres dette i henhold til 9 i lagets vedtekter. Ved andre gangs utlysning av jakta, har grunneiere og/eller innenbygdsboende ingen særfordeler. 9) Eventuell jakt på innmark skal i hvert enkelt tilfelle avtales med den aktuelle grunneier. Bruk av skogsbilveger og/eller privat veg må avtales med vegforening eller eier. 10) Grunneierlaget setter bort jakta med bestemmelse om: - avtalt tilleggsgebyr for feilskutte dyr. - påbudt rapportering av felte dyr samme dag. - plikt til å påvise fellingsstedet. - påbud om veiing. 11) Gebyr ved feilskyting: a) Grunngebyr (gjelder både elg og hjort): kr.2000,- pr. dyr for feilskyting. b) Økende tillegg pr. kg (gjelder kun elg): kr.2.- x det antall kilo dyret er over vektgrensen (+ grunngebyret). Eksempel: Tildelt smådyr, men feller ku på 170 kg: -fast gebyr kr vekttillegg kr.2.- x 10 = 20.- pr. kg. for hele dyret, dvs. kr Sum gebyr blir da kr c) Ved grove eller gjentatte overtredelser kan valdet beslutte ytterligere straffereaksjoner. Ved feilskyting kan hele dyret bli inndratt. Alle feilskutte dyr skal kjøres frem til slakteplass og slaktes på vanlig måte.

12 12) Umiddelbart etter hjort og elgfall skal kontaktperson for veiing, eller jaktoppsyn kontaktes. Jaktoppsynet skal kontrollere hunndyr på fellingsstedet, før dyret transporteres ut av skogen. 13) Veiing skal foretas innen to dager etter at dyret er felt. Dyret skal veies helt, og skal være ubeskåret etter slakting 14) Hvis kjøttkontrollen ved kontroll av felt dyr innen 24 timer, anser dyret som uspiselig pga sykdom eller skade, dog ikke egen skadeskyting, refunderes grunneierlagets minstepris for dette dyret til jaktlaget, hvis ikke viltnemnda tildeler grunneierlaget nytt dyr. Før dyret transporteres ut eller destrueres, skal grunneierlagets styre kontaktes. 15) Jaktlederen plikter å rapportere avfyrte skudd mot elg og hjort til jaktoppsynet samme dag, selv om det ikke har gitt fall. 16) Ved eventuell skadeskyting kan informasjon til de andre jaktlagene bidra til at dyret blir funnet og felt raskt, slik at unødige lidelser og resurstap unngås. 17) I bestandsplanene for Vest-Torpa er flg. vedtatt: Tvillingku skal ikke skytes. Kalv skal ikke skytes i stedet for andre dyr. 18) Uttak av skrapdyr: -eldre dyr under 120 kg. -ungdyr under 90 kg. -kalver under 40 kg. Ved felling av skrapdyr reduseres prisen med 40 % av den totale verdien av dyret. 19) Mislighold: Dersom jaktlaget vesentlig misligholder grunneierlagets regler og kontrakt, herunder også offentlige lover og bestemmelser, forbeholder grunneierlaget seg retten til å heve kontrakten. Innbetalt minstepris/forskudd vil ved kontraktsbrudd ikke bli tilbakebetalt. Mislighold kan også medføre at jaktlaget eller medlemmer av jaktlaget utestenges fra jakt i grunneierlagets område for en bestemt periode. 20) Når jakta er avslutta vil det bli et sluttoppgjør mellom jaktlaget og grunneierlaget. Jaktlaget vil få et krav på differansen mellom innbetalt minstepris og dyrets egentlige verdi (anbudspris pr. kg x dyrets vekt). Dersom dyret ikke felles, eller jaktlagets anbudspris pr. kg x dyrets vekt er under minstepris, gjelder dyrets fastsatte minstepris. 21) Innbetalt minstepris for ikke felte dyr tilfaller grunneierlaget i sin helhet. 22) Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut. 23) For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser.

13 Sak 11 Regler for jakt på småvilt og rådyr 2015 (uforandret fra 2014).. 1. Den som skal utøve jakt plikter å sette seg inn i de lover og regler som gjelder for dette, til å kjenne grensene og forvisse seg om å ha lovlig adgang til å utøve sin jakt. 2. Gyldig jegeravgift, jaktkort og eventuell skyteprøve skal være i orden, og medbringes under jakta. Jegeren plikter å vise frem dette når det blir krevd av jaktoppsynet, politiet eller grunneier. 3. For rådyrjakt kreves dokumentert tilgang til godkjent ettersøkshund. For bruk av hund under utøvelse av småvilt- og rådyrjakt kreves sauedressurbevis. Ellers vises til viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, fiske og fangst utgitt av Direktoratet for naturforvaltning ang. bruk av hund på ulike jaktbare arter. En minner om at det kun er tillatt å bruke rifle v/jakt på rådyrbukk. 4. Rev, mår og mink forevises grunneierlagets representant umiddelbart etter fangst. 5. Skutt rådyr/skudd mot rådyr og fellingsplass skal rapporteres jaktoppsynet samme dag. 6. Som hovedregel er ikke innmark innmeldt i grunneierlaget. Jegeren plikter selv å forvisse seg om hvor dette er tillat, før jakt på innmark utøves. 7. Dersom jegeren misligholder grunneierlagets regler og vedtekter, herunder også offentlige lover og bestemmelser, kan jegeren bli utestengt for all jakt i grunneierlagets område i en bestemt periode. 8. Det blir innkrevd kr 200,- i depositum for jaktkort (gjelder ikke rådyr). Pengene fås tilbake ved å skrive kontonummer på kortet når dette leveres etter endt jakt. Jegeren plikter å innsende fangstrapport senest fem dager etter jaktens utløp 9. Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut

14 Sak 12 (uforandret fra 2014) Minstepris på elg 2015 Styret foreslår minstepris for kalv kr.3000,- + mva. Smådyr kr 4000,- + mva. 2 1/2 år og eldre kr 6000,- + mva. Minstepris pr kg på elg og hjort 2015 Kr.60,- pr.kg.+ mva og fellingsavgift

15 Antall besøk på hjemmesiden Måned Unike gjester Antall besøk Sider Treff Datamengde Jan MB Feb MB Mar MB Apr MB Mai MB Jun MB Jul MB Aug MB Sep MB Okt MB Nov MB Des MB Total GB Måned Unike gjester Antall besøk Sider Treff Datamengde Jan Feb Mar Apr MB Mai MB Jun MB Jul MB Aug MB Sep MB Okt MB Nov MB Des MB Total GB

16 Statistikk elgjakta 2014 i Vest Torpa vald Fellingsprosent 92 Okse av felte dyr 47 % Hundyr av felte dyr 31 % Kalv av felte dyr 22 % Eldre okse av felte dyr 19 % Yngre okse av felte dyr 28 % Eldre ku av felte dyr 14 % Yngre ku av felte dyr 17 % Kalv og ungdyr av felte 67 % Avskyting i forhold til bestandsplan elg Vest Torpa vald Avskytings Profil I følge Bestandsplan Felt Antall 2012 % felt 2012 Felt Antall 2013 % felt 2013 Felt Antall 2014 % felt 2014 Felt Antall % felt Totalt Ku 15% 5 15,2% 4 12,5% 5 13,9% 14 13,9% Okse 25% 8 24,2% 7 21,9% 9 19,4% 22 21,8% Smådyr 40% 17 51,5% 10 31,3% 16 44,4% 43 42,6% Kalv 20% 3 9,1% 11 34,4% 8 22,2% 22 21,8% Totalt 100% % % % % Statistikk hjortejakta 2014 i Vest Torpa vald Fellingsprosent 50 Bukk av felte dyr 83 % Hind av felte dyr 0 % Kalv av felte dyr 17 % Eldre bukk av felte dyr 17 % Yngre bukk av felte dyr 67 % Eldre hind av felte dyr 0 % Yngre hind av felte dyr 0 % Kalv og ungdyr av felte 83 % Avskyting i forhold til bestandsplan hjort Nordre Land Kommune Avskytings Profil I følgje Bestandsplan Felt Antall 2012 % felt 2012 Felt Antall 2013 % felt 2013 Felt Antall 2014 % felt 2014 Felt Antall % felt Totalt Hind 20% 2 28,6% 2 9,5% Bukk 20% 2 25% 3 42,9% 1 16,7% 6 28,6% Ungdyr / Kalv 60% 6 75% 2 28,6% 5 83,3% 13 61,9 Totalt 100% 8 100% 7 100% 6 100% %

17 Gjennomsnittsvekter elg Vest Torpa vald Eldre okse 237 kg 205 kg 227 kg Eldre ku 180 kg 185 kg 183 kg Årings okse 138 kg 145 kg 154 kg Årings ku 177 kg 134 kg 146 kg Ku kalv 89 kg 63 kg 60 kg Okse kalv 76 kg 65 kg 65 kg Gjennomsnittsvekter hjort Vest Torpa vald Eldre bukk 120 kg 102 kg 81 kg Eldre hind 58 kg Årings bukk 53 kg 53 kg 63 kg Årings hind Kalv hind 31 kg 27 kg Kalv bukk 33 kg Fallvilt elgkalver skutt regnes som fallvilt i følgje viltmyndigheter Skjelett av elgkalv funnet nedenfor felde Åringsokse funnet i Gjerlia Rådyr funnet på foringsplass ( Stadsvoll )

18 Elgjakt statistikk årene Grunneierlaget KU OKSE YNGERE OKSE YNGERE KU KALV Sun kg Sum inntekter , , , , , , Okse Ku Åring Kalv Sum kg Småviltjakt årene Grunneierlaget Rådyr Hare Storfugl Rev Mår Mink And Sum inntekter 25440, , , , , , ,- Hjortejakt årene Grunneierlaget Bukk Hind 2 1 Åring Kalv Sum kg Sum inntekt 37170, , , ,- 9291, , , ,-

19 Bestandsutvikling elg Vest Torpa vald År Gj.snitt Sett elg pr. jegerdag 0,45 0,64 0,43 0,51 0,62 0,53 Sett ku pr. okse 1,72 1,65 1,26 1,90 2,02 1,71 Sett kalv pr. ku 0,57 0,87 0,63 0,64 0,67 0,68 Sett kalv pr. kalvku 1,11 1,31 1,26 1,18 1,21 1,21 Prosent ku m/kalv av alle kyr 47,30 64,71 47,95 54,17 52,71 53,37 Prosent okse felt av sette okser 27,91 20,83 39,66 22,22 26,56 27,44 Prosent ku felt av sette kyr 9,46 5,88 9,59 6,67 8,53 8,02 Prosent kalv felt av sette kalver 14,29 5,77 6,52 15,58 9,20 10,27 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,00 Bestandsutvikling elg Nordre Land Kommune År Gj.snitt Sett elg pr. jegerdag 0,46 0,50 0,44 0,45 0,46 0,46 Sett ku pr. okse 1,80 1,64 1,67 1,85 2,16 1,82 Sett kalv pr. ku 0,69 0,75 0,72 0,67 0,69 0,70 Sett kalv pr. kalvku 1,17 1,20 1,21 1,19 1,12 1,18 Prosent ku m/kalv av alle kyr 55,28 60,37 58,68 54,26 56,65 57,05 Prosent okse felt av sette okser 24,68 27,34 33,71 33,98 38,32 31,61 Prosent ku felt av sette kyr 12,85 9,44 10,62 9,87 10,55 10,67 Prosent kalv felt av sette kalver 14,32 12,86 11,42 13,93 12,92 13,09 Antall jegerdager ,40 Jaktfelt som har levert skjema ,40

20 Bestandsutvikling hjort Vest Torpa vald År Gj.snitt Sett hjort pr. jegerdag 0,34 0,17 0,17 0,23 Sett kolle pr. bukk 4,00 2,25 0,94 2,40 Sett kalv pr. kolle 0,75 0,70 0,76 0,74 Sett spissbukk pr. bukk 0,57 0,20 1,25 0,67 Prosent bukker felt av sette bukker 27,27 41,67 27,78 32,24 Prosent koller felt av sette koller 0,00 7,41 0,00 2,47 Prosent kalver felt av sette kalver 15,15 5,26 7,69 9,37 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,00 Bestandsutvikling hjort Nordre Land Kommune År Gj.snitt Sett hjort pr. jegerdag 0,09 0,10 0,13 0,11 Sett kolle pr. bukk 2,03 1,37 0,76 1,39 Sett kalv pr. kolle 0,70 0,54 0,64 0,63 Sett spissbukk pr. bukk 0,35 0,40 0,55 0,43 Prosent bukker felt av sette bukker 29,03 51,43 39,22 39,89 Prosent koller felt av sette koller 12,70 12,50 15,38 13,53 Prosent kalver felt av sette kalver 22,73 7,69 24,00 18,14 Antall jegerdager ,00 Jaktfelt som har levert skjema ,67

21 Tildelt og felte elg Vest Torpa vald År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 91,7 94,4 100,0

22 Tildelt og felte elg Nordre Land Kommune År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 71,7 76,8 77,7

23 Tildelt og felte hjort Vest Torpa vald År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 66,7 58,3 50,0

24 Tildelt og felte hjort Nordre Land Kommune År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 37,5 43,1 44,4

25 OPPSYNSRAPPORT Jakta høsten 2OL4 : Faste oppsyn. Rogneruds Jaktlag, Giærlia Sør: Ved tilkalling. Vest Torpa Ls Årets jakt ble awiklet uten noen større hendelser. Det nye av i år var at det ikke ble utstedt nye kort for jakt på rådyr etter at første dyr var skutt. Kun et kort pr. søker. Jegerne meldte om færre sett hjort. Det ble feldt et dyr mindre enn i Under elgjakta fungerte samarbeidet med jaktlagene bra, også veiingen gikk uten problemer. Til oppsynet ble det meldt om to ettersøk etter påskutte dyr. Begge ble friskmeldt etter lengr ettersøk. Tre kyr som ble skutt hadde melk ijuret. Den ene ble feilskutt og hadde kalv. De to andre ble oppservert flere ganger før de ble skutt uten at kalv ble sett. I Kjøljulia ble det feilskutt to ganger, i begge tilfellene ble det skutt kalver i stedet ungdyr. Oppsynet var på stedet i bggge tilfellene for kontroll. Begge feilskytingene ble rapportert til styret. Under småviltjakta ble det registrert jakt på innmark uten at grunneier var spurt. I dette tilfelle ble det funnet en skuddplass, muligens etter hare.

26 Viltlovns $ 28 og vest Torpa Grunneierlag sine regler for småvilt- og rådyrjakt regulerer jakt på innmark ble meldt tiljaktoppsynet om et elgkadaver ca. 300 m sør for hovedvegen og oppkjøringa til Sør-Felde. Det var rester(beingrind) etter et ungdyr. Viltnernda varslet. DØdsårsak ukjent meldte Kjøljulia om en halt elgokse de hadde hatt i los, men uten at de fikk skuddsjanse. Denne hadde gått over elva Kjøljua og opp mot Enga på Vest Torpa. Viltnemda varslet. EttersØk ble gjordt uten resultat ble det meldt om en mulig sjuk elgkalv på jordet på Røste av grunneier. Det ble meldt at denne hadde ligget der meste av dagen. Jaktlaget i Haukedalslia avlivet dyret. Vomma var oppblåst. sannsynlig årsak var forspisnihg. Dyret kassert b1e det meldt inn tiljaktoppsynet om en død elg i Gjærlia rett ut for Bjørke i Vestergarda. Dette var en åringsokse, og den var gått delvis i oppløsning. Viltnemda var på stedet. DØdsårsak ukjent. også i høst har det også blitt skutt i eller i nærheten av pågående los. Heller ikke i år har vedkommende gitt seg til kjenne. som oppsynet nevnte etter jakta 20L3 så er dette alvorlig med tanke på sikkerheten. I høstens jakt ble meldt om bra med elg. Hjorten er nevnt, også småvilt var det bra med. /fot/,il4t^,/)t. Jaktoppsyn,,/ e -f Ø*6r">rØ61<,fians Einar Bakke Jaktopp5yn

27 Vest Torpa Grunneierlad SA www vtgrunneierlag.com

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Transport av storbukk skutt nord for Rundfloen mand. 22. august 2011. Ragnhild Utstumo og hoppa Litlestjerna sørget for transporten sammen

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT VEDTEKTER FOR DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT 1. DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT Dåfjord syd-vestre jaktfelt (nedenfor kalt laget) er et organisert fellesskap mellom grunneiere på gnr. 7 i Karlsøy kommune, dvs

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2009. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2009 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse pr. 31.12.2009... 14 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2012

Årsberetning og regnskap år 2012 Årsberetning og regnskap år 2012 ÅRSMØTE Onsdag 20. mars år 2013 Kl. 18.00 på Bjørke Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 20. mars 2012 kl. 18.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning av innkalling.

Detaljer

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling.

ÅRSMØTE. Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke. 1. Årsmøte åpner for valg fram til kl 18.00. Godkjenning av innkalling. Årsberetning og regnskap år 2011 ÅRSMØTE Onsdag 28. mars år 2012 Kl. 16.00 på Bjørke ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Bjørke Onsdag 28. mars 2012 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer