Årsmelding 2014 Trysil kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Trysil kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 Side 2

3 Innhold 1 Innledning KOSTRA Fravær Årsmelding fra virksomhetsområdene Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Grunnskolene i Trysil Kultur og kulturskole Barnehagene i Trysil Helse, omsorg og sosial Helse (310 Trysil sykehjem og 330 Helse) Hjemmetjenesten (320 Omsorg og 340 Hjemmebasert) Sosialtjenesten (350) Forvaltning og teknisk drift Forvaltning Teknisk drift Vedlegg KOSTRA-tall Side 3

4 1 Innledning Årsoppgjøret for 2014 er fullført regnskap og årsberetning for 2014 er utarbeidet. Dokumentene inneholder informasjon i henhold til Kommuneloven og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. De forhold loven og forskriftene ikke nevner, men som er viktig for å kunne danne seg et godt bilde av virksomheten Trysil kommune, er beskrevet i denne årsmeldingen. Årsmeldingen er bygd opp i tre kapitler: 1. Dekningsgrad SSB har i sin database over Kostratall en oversikt som viser kommunenes dekningsgrader innen de forskjellige områdene kommunene har anvar for. Utfra tallene vil man kunne se hvordan kommunen har tjenester overfor kommunens innbyggere. 2. Sykefavær kommentarer til kommunens sykefravær og oppfølging av dette. 3. Årsmelding pr sektor med kommenterer i forhold til aktivitet, HMS/sykefravær og oppfølging av dette. Der tjenesten vet om konkrete utfordringer de står overfor, er også det beskrevet. Når det gjelder økonomiske forhold vises det til årsberetningen. Side 4

5 2 KOSTRA SSB har i sin database over Kostratall en oversikt som viser kommunenes dekningsgrader innen de forskjellige områdene kommunene har anvar for. Tabell 1 nedenfor viser dekningsgraden for Trysil kommune i perioden , med gjennomsnittet for kommunegrupe 10, og med gjennomsnittet for Hedmark. KOSTRA-tall for 2014 er foreløpig tall, og tallene ligger tilgjengelig på Endelige tall foreligger medio juni Kommunegruppene er delt inn etter tre kriterier: 1. Folkemengde, hvor det skilles mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn innbyggere, mellomstore har fra til innbyggere, mens store kommuner har eller flere innbyggere 2. Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold. For bundne kostnader per innbygger har SSB valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave bundne kostnader omfatter de 25 % laveste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. Kommuner med høye bundne kostnader omfatter de 25 % høyeste kommunene rangert etter bundne kostnader per innbygger. De øvrige 50 % av kommunene har middels bundne kostnader 3. Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet. For frie disponible inntekter per innbygger har SSB valgt å bruke kvartilgrenser for å foreta en gruppering av kommunene. Kommuner med lave frie disponible inntekter omfatter de 25 % laveste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. Kommuner med høye frie disponible inntekter omfatter de 25 % høyeste kommunene rangert etter frie disponible inntekter per innbygger. De øvrige 50 % av kommunene har middels frie disponible inntekter Trysil kommune er plassert i kommunegruppe 11, sammen med: Spydeberg, Rakkestad, Eidskog, Åsnes, Trysil, Sel, Øyer, Gausdal, Nordre Land, Nord-Aurdal, Notodden, Kragerø, Nome, Bø, Risør, Froland, Lillesand, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Vindafjord, Sveio, Bømlo, Kvinnherad, Voss, Kvam, Flora, Vågsøy, Eid, Gloppen, Ulstein, Volda, Giske, Vestnes, Rauma, Averøy, Surnadal, Rissa, Oppdal, Røros, Klæbu, Namsos, Nærøy, Inderøy, Narvik, Brønnøy, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Andøy, Målselv og Balsfjord Dekningsgrad nivå 1 Kommunegruppe 11 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,4 91,1 92,4 91,8 90,9 89,6 93,0 91,0 91,7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 8,4 10,1 10,5 9,6 8,4 6,8 7,7 8,4 6,9 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 10,2 10,4 10,0 10,3 10,7 10,8 11,2 9,8 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,8 12,5 12,2 12,2 12,3 12,2 12,3 9,3 9,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 79,8 79,8 79,3 81,0 88,1 84,1 100,0 96,3 96,1 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 19,8 20,0 18,0 17,6 15,4 14,6 13,6 13,0 13,2 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,9 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 5,3 - - Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,8 6,7 7,7 7,1 6,5 5,4 5,8 - - Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 31,1 31,1 30,9 31,2 30,5 Kilde: SSB Tabellen viser at Trysil kommunen, sammenlignet med kommunegruppen og landet for øvrig, har hatt en økende og god barnehagedekning. Det er ikke barn på venteliste til våre barnehager. Kommunen har hatt høy andel skoleelever med spesialundervisning, men behovet ligger under kommunegruppa Trysil Hedmark Side 5

6 men litt over Hedmark. Når det gjelder legeårsverk pr innbyggere ligger Trysil kommune litt under snittet i kommunegruppa, men over gjennomsnittet i Hedmark. Ser en på andel ensengsrom har Trysil nå 100 %, men det gjelder ikke kommunegruppa og Hedmark. Kommunen har hatt en klart høyere andel innbyggere over 80 som bor på institusjon, men er nå i ferd med å komme ned mot gjennomsnittet. Tabellen over viser at andelen innbyggere som mottar sosialhjelp i alderen år er stigende, tall for kommunegruppe og Hedmark er ikke publisert men tidligere år har vi ligget over gjennomsnittet. Andel barn med barneverntiltak er stabilt, tall kommunegruppe og Hedmark er ikke publisert. Dekningsgraden på lengde kommunal vei og gater i kilometer pr innbyggere sier litt om hvor tungdreven Trysil kommune er angående infrastruktur og reisetid. Tall for 2012 viser at Trysil kommune hadde 18,5 km mer kommunale veier og gater pr 1000 innbygger enn kommunegruppa, og 19,5 km mer enn gjennomsnittet i Hedmark. Det som vises i tabell 1 er på et svært overordnet nivå. Det ligger mye bak tallene som kan bidra til feil inntrykk av virkeligheten. Kostra-tall kan brukes til å stille spørsmål, men en skal være forsiktig med å konkludere med bakgrunn i tallene uten en grundigere analyse. Det viser seg å være vanskelig for SSB å få alle kommuner til å rapportere ensartet, da det bak hvert tall ligger individuelle vurderinger. Dette er moment det må tas hensyn til ved sammenligning. Men kostra-tallene kan, sammen med annen informasjon og erfaringer, være med på å gi en pekepinn på hva kommunen gjør, hvordan den gjør det og hva en bør gjøre annerledes. Virksomhetsleder har kommentert kostra-tallene under sitt rammeområde, og det jobbes nå med å få mer innsikt i tallmaterialet. Dette målrettede arbeidet skal gjøre virksomhetslederne mer bevisste på hva som ligger i tallene, hvordan en kan få tallene mest mulig korrekte, og da skal kunne bruke de til sammenligning over tid. Utvalgte dekningsgrader og KOSTRA tall på nivå 2 er med som vedlegg, som er en ytterligere spesifisering innenfor de forskjellige tjenesteområdene. Disse tallene og mange flere er tilgjengelige på: Side 6

7 3 Fravær Sykefravær Trysil kommune Sentraladministrasjonen 3,3 4,3 5 5,2 Oppvekst og kultur 7,1 7,5 7,9 5,5 Helse og omsorg 10,2 11,7 9,8 9,8 Forvaltning og tekniske drift 4,7 11,4 5,6 6,1 Hele kommunen 8,1 9,8 8,4 7,8 Sykefravær i Trysil kommune Tabell 1 med diagram: Tabellen viser at fraværet i Trysil kommune for årene 2011 t.o.m Tallene inneholder egenmeldinger, sykemeldinger og sykefravær ved graviditet. Kommentarer: Sykefraværet viser en nedgang i forhold til 2012 og 2013 totalt for kommunen. Helse og omsorg er på samme nivå som i Oppvekst og kultur har nedgang i 2014 og Forvaltning og teknisk drift har en økning i totalt sykefravær i Sentraladministrasjonen har hatt en jevn økning fra Side 7

8 Oversikt over fordeling dagsverk og fravær i dager og prosenter i 2014 Spesifisert sykefravær hele 2014 Antall ansatte Mulige dagsverk Fraværs- tilfeller Fravær Egenmeld. Sykemeld. Total Kalenderdager Fraværs- dager Fraværs- Fraværsdager dager Antall Antall Antall Antall Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Sentraladministrasjonen , , ,2 Oppvekst og kultur , , ,5 Helse og omsorg , , ,8 Forvaltning og teknisk drift , , ,1 Totalt , , ,8 Tabell 2 Tabellen viser tall i antall dagsverk fordelt på ulike typer fravær. I dagsverk er inkludert fast ansatte, vikarer og timelønte. Det er tatt hensyn til ferie. Kommentarer: Tabellen viser en oversikt over antall ansatte som arbeidet i Trysil kommune i 2014, ut fra dette mulige dagsverk, hvor mange fraværsdager det har vært totalt og fordelt på egenmelding og sykemelding. Legemeldt sykefravær - Egen virksomhet sammenlignet med andre (NAV) kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2. kv. 3. kv. 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv. Trysil kommune 8,1 6,6 6,8 6,8 9 8,2 Offentlig adm. 4,8 4,7 5 4,6 4,4 4,4 Kommunal forvaltning 8,1 7,5 7,5 7,3 7,5 7 Hele Landet 6,1 5,7 5,8 5,4 5,7 5,2 9,4 8,8 8,3 6,3 9,4 6,3 7,2 6,0 6,2 5,9 4,9 4,6 4,9 4,2 4,9 4,4 4,5 4,3 4,6 4,4 7,2 7,5 8 6,9 7,2 7,1 7,5 7,1 7,1 7,3 5,6 5,6 5,9 5,1 5,6 5,4 5,5 5,2 5,5 5,4 Tabell 3: Viser utviklingen i legemeldt sykefravær (NAV) fra 1. kvartal 2011 til og med 4. kvartal 2014 for Trysil kommune, offentlig administrasjon, kommunal forvaltning og hele landet Kommentarer: Trysil kommune følger i hovedsak svingningene som har vært i kommunal forvaltning, men Trysil kommune ligger godt under gjennomsnittet i de 3 siste kavltalen i IA- kontakten skriver i tilbakemelding på tallene etter 4. kvartal: Her kommer dagens sykefraværsstatistikk. Nok engang gode tall for dere men mange borte hver dag. Gleder meg til videre samarbeid! Side 8

9 4 Årsmelding fra virksomhetsområdene 4.1 Sentraladministrasjon Informasjonsavdelingen Avdelingen består av servicetorg/sentralbord, postmottak/arkiv og politisk sekretariat/ informasjonsformidling/web-publisering. Avdelingen er organisatorisk plassert direkte under rådmannen. Ved utgangen av 2014 besto avdelingen av 7,4 årsverk fordelt på 8 personer. Avdelingen besitter spisskompetanse på de forskjellige fagområder. Denne spisskompetansen søkes videreutviklet hele tiden, bl.a. gjennom deltakelse på kurs og møter. Det er nødvendig med stor grad av profesjonalitet på eget fagområde, men dette utelukker ikke at det også jobbes på tvers av egne fagområder. Det er et stort arbeidspress i avdelingen og det er en fordel å kjenne noe til hverandres arbeidsfelt for å kunne bidra utover eget område når dette er nødvendig. Det er et mål at avdelingen skal framstå som én enhet. Nøkkeltall: Oversikt over antall politiske møter og saker Utvalg Møter 2012 Møter 2013 Møter 2014 Saker 2012 Saker 2013 Saker 2014 Kommunestyret Formannskapet Helse og omsorg Forvaltning og teknisk drift Fondsstyret Oppvekst og kultur Kontrollutvalget Klagenemnda Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SUM Antall journalposter Det store antallet journalposter gjenspeiler en økende bevisstgjøring ute i virksomhetene om viktigheten av å journalføre og dermed kunne dokumentere i ettertid hva som er gjort. Samtidig gjenspeiles nok også den virkeligheten at vi er en av Norges største hyttekommuner, med alt det fører med seg av dokumentasjonskrav. Videre øker kravet om dokumentasjon inne skole. Antall mottatte telefoner på sentralbordet og henvendelser i skranken. Dette er tall som framkommer som et gjennomsnitt etter stikkprøvetelling. Mottatte telefoner Henvendelser på sentralbordet I skranken / 62 per dag / 19 per dag Tallene viser kun telefoner som er mottatt/besvart på sentralbordet. Antall henvendelser i skranken er i all overvekt fra publikum. Henvendelser fra egne ansatte registreres i hovedsak ved bestilling av biler og møterom. Statistikk over bruken av hjemmesidene og facebooksidene eksisterer ikke per dato. Side 9

10 Avdelingen har deltatt på faglige møter innen fagområdet arkiv, vi har deltatt på kurs i «klart språk», sosiale medier og sak- og portaldagene (Evry-systemleverandør). En av informasjonsavdelingens ansatte fullførte i 2014 grunnkurs i arkiv/dokumentbehandling. Avdelingen har hatt en person i arbeidspraksis. Denne personen tar samtidig arkivskolen. Rekruttering har vært et tema. Bemanningssituasjonen innen arkivtjenesten er kritisk. Arkivkompetansen vil forsvinne i løpet av kort tid. Arkivarbeid krever lang opplæring og temaet rekruttering må også være i fokus i Plan for informasjonsberedskap i Trysil kommune ble ferdigstilt i Etter storflommen i mai 2014 ble denne planen satt på prøve. Informasjonsavdelingen gjorde en god jobb her og det ble gitt mye positiv omtale av dekningen. Samtidig fikk vi se at planen burde endres på enkelte punkter. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering og ajourføringer i denne planen. Fokusområder for 2015: Rekruttering av arkivkompetanse Innføring/overgang til ephorte 5. Avdelingen har kommunens superbruker. Kommunevalget Her vil hele avdelingen være tungt inne i forberedelse og avvikling. Ferdigstillelse av arkivplanen. SÅTE-IKT Trysil kommune har vært med i et interkommunalt samarbeid på IKT (ASP) siden Gjennom årene har det vært en formidabel økning i antall brukere, brukermaskiner, servere og fagsystemer. Det har derfor vært besluttet i april 2014 å organisere samarbeidet formelt i henhold til kommuneloven 28-1b administrativ vertskommune, med Trysil kommune som vertskommunen. Fra 1. januar 2015 tas den nye organisasjonsformen i bruk og Trysil får da ansvar for alt innenfor IKT i Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal har vært et år med fokus på forberedelser av den nye organisasjonsformen med blant annet: - Overføring av ansettelsesforhold fra alle IKT-ansatte i SÅTE til Trysil (9,6 årsverk) - Oppbemanning av systemansvar som nå blir underlagt SÅTE-IKT (5,4 årsverk) - Utarbeiding av samarbeidsavtalen og tjenestenivåavtalen som regulerer rammene for leveranser til samarbeidskommunene. - Utbedring av den tekniske plattformen/driftssentralen(bredbånd, backup, sikkerhet, lisensiering) Målet er at SÅTE IKT innen tre år skal levere tjenester basert på internasjonale standarder og prosjekter basert på beste praksis for kommunal virksomhet og i henhold til tjenestenivåavtalen. I tillegg er målet at det skal brukes identisk programvare for samme fagområde i størst mulig grad i alle kommuner. For å oppnå disse målene ble det satt av ekstra prosjektmidler i denne treårsperioden. Side 10

11 Næringsavdelingen Aktiv næringsutvikling er et av flere virkemidler for å nå kommunens mål om å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Næringsavdelingen har bestått av næringssjef og næringskonsulent, begge i 100 % stilling. Følgende prosjekter har vært plassert i næringsavdelingen: GREEN 2020, SITE (Felles destinasjonsutvikling i Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) og Tilflyttingsprosjektet. Dette innebærer at følgende prosjektledere har vært plassert i avdelingen: Klaas van Hoek i 100 % stilling som prosjektleder på prosjekt GREEN 2020 fram til da prosjektet ble avsluttet, Knut Løken og Runa Skyrud hver i 25 % stilling fram til på prosjektet «Tilflytterprosjektet. Fra til ble prosjektledelse kjøpt fra Runa Eggen. Prosjektledelse til SITE ( Felles destinasjonsutvikling i Sälen, Idre, Trysil og Engerdal») ble kjøpt fra Occasio Consulting AS fram til prosjektet ble avsluttet Næringsavdelingen har disse hovedoppgavene: Veiledning og rådgivning til nyetablerere og næringsdrivende Saksbehandling av søknader til nærings- og kraftfondet Prosjektinitiering, -deltakelser og oppfølging Planarbeid Saksbehandleransvar for serveringsloven og alkoholloven Miljøfyrtårnsertifisering Kraftfondet Kraftfondet er belastet med kr til lønn og drift av næringsavdelingen, jfr vedtak i kommunestyret i forbindelse ps-sak 13/78. I 2014 ble det behandlet 15 saker. Til sammen ble det innvilget kr Kjøp av mjølkekvoter. Ordningen med tilskudd til kjøp av mjølkekvoter er videreført på samme nivå som tidligere, dvs kr 0.80 pr kjøpt liter. Seks brukere kjøpte til sammen 9.376,25 l, hvilket utgjør kr i tilskudd. Kommunalt næringsfond Trysil kommune fikk tildelt kr til lokalt næringsfond fra Hedmark fylkeskommune. I løpet av året er det behandlet 6 søknader. Til sammen ble det innvilget kr Etablererveiledning og oppfølging Næringsavdelingen har gjennomført ca 70 etablerer- og bedriftsveiledninger, og har i den forbindelse nært samarbeid med landbruksavdelingen, BOR-avdelingen, lokale banker, Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune og andre. Det ble gjennomført to gründerarrangement, kurs i skatt og merverdiavgift, bruk i sosiale medier og google optimalisering, nybegynnerkurs i norsk, kurs potetdyrking, dyrking av bær og dyrking av rotvekster. Alle kursene hadde god deltakelse. Prosjektinitiering, -deltakelse og oppfølging Campus Trysil. Campus Trysil ble i 2013 etablert i samarbeid med Skistar Norge avd Trysil. De første 12 studentene avla eksamen våren studenter startet studier høsten 2014 innenfor fagene: økonomi og ledelse, prosjektledelse, bedriftsøkonomi, pedagogikk, rådgivning og flerkulturell forståelse. I tillegg til høgskolestudier tilbys også ulike typer kurs i tråd med lokale behov. Næringsavdelingen har den daglig oppfølgingen. I dette ligger stedsansvar, ansvar for avvikling av eksamener og markedsføring av og videreutvikling av tilbudet. GREEN 2020 Trysil kommune har vært prosjekteier på norsk side og länsstyrelsen i Dalarna på svensk side, og det har vært tilsatt prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektet ble avsluttet Målet for prosjektet var å redusere energiforbruket med 20 %, øke bruken av fornybar energi med 20 % og effektivisere energiforbruket i transportsektoren med 20 %. Målgrupper for prosjektet har vært skidestinasjonene i Trysil, Idre og Sälen Malungs kommun, og i Trysil øvrig næringsliv. Prosjektet var organisert i Side 11

12 følgende 6 arbeidspakker: Koordinering og prosjektledelse, pilotaktiviteter i Dalarna, pilotaktiviteter i Hedmark, felles aktiviteter, teknologi- og leverandørforum og ekstern informasjonsspredning. I 2014 har det vært arbeidet med energikartlegging i restauranter, industribygg og pilotprosjektet LED belysning i alpinbakker og parkeringskjeller blitt videreført. Det har vært arbeidet med å synliggjøre resultatene fra prosjektet og disse har blitt presentert på ulike konferanser og i ulike medier. Destinasjonsutvikling Sälen, Idre, Trysil og Engerdal - SITE. Trysil kommune har vært prosjekteier på norsk side, mens Malung-Sälen kommun er på svensk side. Prosjektet har hatt som mål å gi svar på de behov og utfordringer som økt markedstilgang gjennom etablering av en flyplass. Prosjektet var treårig, og ble avsluttet Prosjektets målgrupper har vært lokalt næringsliv, kommunale planleggere innen fysisk planlegging, næringslivssaker, miljø, skole, omsorg, politikk og forvaltning, samt regionale aktører. Prosjektet har vært organisert i følgende arbeidspakker: kompetanse, infrastruktur, samfunnsservice, samarbeid og organisasjon. Mest fokus har det vært på arbeidspakkene som omhandler kompetanse og infrastruktur. Prosjektressursen har også vært nyttet i arbeidet med etableringen av Campus Trysil. Prosjektledelse ble kjøpt fra Occasio Consulting AS. Det har vært arbeidet med en oppføling av prosjektet inn i neste Interregperiode. Dette har vært finansiert med regionale utviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune og med samme prosjektledelse. Økt innbyggertall i Hedmark og Trysil med fokus på sesongarbeidere, hyttetryslinger og ungdom. Målet for prosjektet har vært å ha positiv innflytting i de definerte målgruppene sesongarbeidere, hyttetryslinger og ungdom. Aktiviteter i prosjektet har vært: Å utarbeide tilpasset og målrettet informasjonsarbeid, videreutvikling og etablering av møteplasser og bevisstgjøring innad i kommunen. Prosjektet ble finansiert med midler fra Hedmark fylkeskommune og Trysil kommune. Prosjektet har også bidratt til at temaet har fått et sterkere fokus fra politikere, administrasjon og til dels også lokalbefolkningen, og at flere nå samarbeider og trekker i samme retning. Det har gitt mulighet til å utarbeide målrettet og hensiktsmessig informasjon som kan nyttes i årene framover. Videre har det også gitt mulighet til å gjennomføre og utvikle ulike årlige arrangement som «Tilflytterkveld «og «Romjulstreff». Lokal Mat i Trysil Trysilkost Prosjektet har som mål å øke verdiskapinga rundt lokalmat i Trysil og omegn med 30 %. Prosjektet starta i mars 2013 og avsluttes i Det er delt i tre faser. Første fase ble gjennomført i Partene i prosjektet er produsenter av lokalmat i Trysil og nabokommunene, produsenter i landbruket, virksomheter som videreforedler matråvarer, restauranter og hoteller, matvarebutikker, Destinasjon Trysil, Trysil Bondelag og Trysil kommune. Kartleggingsfasen viste stor interesse blant produsentene for å levere varer lokalt. Flere nye foredlere ønsker å starte virksomhet, og dagens aktører ønsker å utvide med nye produkter. Ytterligere to butikker ønsker å starte opp med lokal mat innen Restaurantene estimerer en økning i bruk av lokal mat tilsvarende seks ganger dagens volum. I 2014 har Vingelen Utvikling utarbeidet en slakteutredning på oppdrag fra prosjektet. Landbruks- og matdepartementet ga i april 2014 tilsagn om inntil kr til omdømmebygging for prosjektet. I den forbindelse har det vært kjørt en prosess med firmaet JCP. Her er det laget en kommunikasjonsplattform med logo til det bruk i det videre arbeid. Det har vært arbeidet med å etablere ett produsent/bedriftsnettverk og aktørene i prosjektet har deltatt på en rekke arrangement og det vært god dekning av prosjektet i ulike medier. Miljøfyrtårnsertifisering. Næringsavdelingen har i samarbeid med miljøvernsjefen ansvaret for å foreta miljøfyrtårnsertifisering i Trysil. I 2014 ble to bedrifter miljøfyrtårnsertifisert. Til sammen er nå 16 bedrifter miljøfyrtårnsertifisert i Trysil. Side 12

13 Salgs- og skjenkebevillinger Næringsavdelingen har ansvar for salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. Pr hadde Trysil kommune 13 salgsbevillinger og 32 skjenkebevillinger. I 2014 ble det behandlet 41 søknader om leilighetsvis skjenkebevilling, 5 søknader om ambulerende skjenkebevillinger, 1 ny bevilling og 1 søknader om skifte av styrer. I tillegg ble behandlet tre søknader om endring av bevillingshavere. Videre ble det behandlet 5 søknader om serveringsbevilling. Det ble avlagt 15 kunnskapsprøver og 2 etablererprøver. Videre ble det gjennomført 108 skjenkekontroller, 59 kontroller av salgsbevillinger og 9 kontroller i forhold til røykeloven. Kontrollene resulterte i at ett skjenkested ble ilagt 1 prikk for unnlatelse av å søke om endring av styrer ved utskifting. Inntektene fra bevillingsgebyret i 2014 var kr mens utgiftene til skjenkekontrollen var kr Ansvarlig alkoholhåndtering. I samarbeid med Restaurantforeningen i Trysil, politiet i Trysil, KORUS-Øst, og Trysil kommune ble kurset Ansvarlig Alkoholhåndtering arrangert. Etter samme opplegg som tidligere, ble det arrangert to kurs ved oppstart av vintersesongen. 90 personer deltok på kurset og samtlige besto eksaminasjonen i Ansvarlig vertskap. Rådmannens stab Avdelingen består av rådmann, flytningskonsulent, saksbehandler salg og skjenkebevilgninger, politikere og politiske råd og utvalg. Tabellen under viser antall protokollerte saker fordelt på utvalg: Utvalg Møter 2012 Møter 2013 Møter 2014 Saker 2012 Saker 2013 Saker 2014 Kommunestyret Formannskapet Helse og omsorg Forvaltning og teknisk drift Fondsstyret Oppvekst og kultur Kontrollutvalget Klagenemnda Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SUM Rådmann har vært med formannskapet og kommunestyret. Kommunalsjefer har vært med sine respektive utvalg. Rådmann har vært den øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. Politisk sekretariat har arbeidet med å klargjøre møteinnkallinger, protokoller og logistikk i forbindelse med politisk utvalgsarbeid. Politisk sekretariat har laget saksframstillinger Økonomiavdelingen Regnskapskontoret (4,4 årsverk) har gode rutiner på plass. Regnskap ble levert innen fristen 15. februar, gode rutiner og kapasitet klarer å holde oss à jour. Revisjonsberetningen er uten presiseringer, noe som viser kvalitet i arbeidet med regnskapet. I 2014 mottok kommunen (11 308) leverandørfakturaer og sendte ut (31 480) fakturaer til kunder. I tillegg til kommunens regnskap er kontoret også ansvarlig for føring av regnskapet til Trysil kirkelige fellesråd, Trysil kommune Holding AS og to legater. Side 13

14 Våren 2013 sluttet regnskapssjefen og det ble foretatt en liten organisasjonsmessig endring. Det å miste en sentral og meget kompetent person medfører utfordringer, men gir også muligheter. De grep som ble foretatt har gjort at vi har klart å håndtere situasjonen på et tilfredsstillende nivå, men på sikt må vi rekruttere inn kompetanse som gjør at kontoret ikke blir for sårbar i sentrale funksjoner. Ved Skattekontoret (2,2 årsverk) er restanseutviklingen under god kontroll, til tross for at bemanningssituasjonen ikke har vært stabil gjennom året. Nedenfor er en oversikt som viser restansene pr i perioden fordelt på de forskjellige kravtypene: Kravtype Arbeidsgiveravgift Forsinkelsesrente Forskuddstrekk Restskatt Restskatt, person Utskrevet forskuddsskatt Utskrevet forskuddskatt, person Annet (øvrige summert fra Restanseliste) Sum Innfordring (0,5 årsverk). Fakturering og registrering av innbetaling gjøres regnskapskontoret og innfordringsarbeidet skjer i samarbeid med skattekontoret. Bemanningssituasjon og gode rutiner er helt avgjørende for innfordringsarbeidet. Rutiner har blitt forbedret og bemanningssituasjonen har vært stabil i den siste perioden noe som utviklingen i restansesituasjonen også viser. Nedenfor er en oversikt over kundefordringer pr. 31.desember Utvikling i restanser I restansene pr ligger det en del store krav som gjelder refusjoner fra Åmot kommune og en del andre offentlige instanser. Utviklingen i restansene pr henger sammen med faktureringsrutiner og innfordringsarbeidet. Økningen i 2014 skyldes at det ble i slutten av desember ble fakturert ut til dels store regninger i forbindelse med reguleringsplan og salg av tomter med forfall i 2015 i sum utgjorde dette relativt mye. I tillegg ble det ikke purret på kommunale avgifter (vann, avløp og eiendomsskatt) før mot slutten av året. Her er det en del kunder med til dels store fakturabeløp som ikke betalte sine regning før Restansesituasjonen pr før utfakturering av 1. termin V/A og eiendomsskatt 2015 var på 14.2 MNOK. Betalingsavtale med Trysilfjellet Leielighetshotell AS er inngått og de utestående millionene ser ut til å komme i henhold til inngåtte betalingsavtale. Side 14

15 Trysil kommune innfordrer sine krav selv noe vi mener er en fordel for både kunder og kommunen. Selv om kontoret har tatt i bruk mer tvangsinnfordringstiltak gjennomfører kommunen sin innfordring på en mer smidig måte enn om kommunen hadde satt bort innfordringen til private aktører. Innkjøp offentlige anskaffelser. Trysil kommune har samarbeidsavtale med Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner når det gjelder offentlige anskaffelser. For å bistå kommunene i prosesser med rammeavtaler er det inngått avtale med Abakus AS. Abakus AS ivaretar alle forhold omkring offentlige anskaffelser slik at kravene som ligger i lov om anskaffelser med tilhørende forskrift blir fulgt. Abakus AS har pr. d.d. avtale med 16 kommuner. Det tilstrebes å kjøre mest mulig felles anbudsrunder slik at volumet blir størst mulig og lavest mulig priser. Avtalen med Abakus AS går ut Trysil kommune og de øvrige kommuner i Østerdal har nå kjøpt selskapet og selskapet leverer fortsatt sine tjenester til kommunene. Støttefunksjon/tjenester overfor virksomhetsledere er under stadig utvikling. Vi ser helt klare sammenhenger mellom den jobben som gjøres ute på virksomhetene og den jobben som må gjøres inne på økonomikontoret. Jo bedre jobb som gjøres overfor virksomhetslederne, jo enklere blir arbeidet for alle involverte. Månedsrapporteringer etc. er et viktig redskap for at feil avdekkes, og fremtidige feil unngås samt for å ha en god økonomistyring gjennom året. Det området vi ser størst utfordringer på er oppfølging av alle investeringsprosjekter og andre prosjekter Lønn og Personalavdelingen Hovedmål Lønn- og personalavdelingen skal være en stab - og støttefunksjon innenfor fagområdet lønn og personal. Avdelingen skal være et service- og kompetansekontor for ansatte og ledere i Trysil kommune og skal yte rådgivning og hjelp i spørsmål om personalarbeid og lønn. Delmål Delmål Kjennetegn Indikator/metode Resultat LØP-avdelingen skal drive rasjonelt for å sikre best mulig økonomisk resultat. LØP-avdelingen skal bruke, vedlikeholde og videreutvikle lønn- og personalsystemet som et effektivt verktøy for lønns- og personalavdelingen, ledere og ansatte i Trysil kommune. Følge opp månedsrapporter og kvartalsrapporter. God opplæring og oppfølging internt i avdelingen og for virksomhetene. Bruke Visma Unique og Agresso aktivt. Det skal tas i bruk nye moduler. Systemet skal brukes på alle nivåer for henting av opplysninger og kjøring av rapporter Lite feilmeldinger. Månedsrapporter og kvartalsrapporters gjennomgås. Avvik vurderes sammen med økonomiavdelingen Det er tatt i bruk følgende moduler i 2014: Kompetanse a-ordningen Rederifusjon NAV Lønn- og personal har prioritert intern igangsetting og opplæring LØP-avdelingen skal prioritere opplæring og oppfølging av saker knyttet til fagområdet lønn og personal overfor virksomhetene i Trysil kommune. Årshjulet skal vise oppgaver knyttet til avdelingen. Opplæringsplanen skal vises områdene det skal gis opplæring innenfor. Oppgavene ved avdelingen skal beskrives i en et årshjul. Det skal utarbeides en opplæring - og gjennomføringsplan. Opplæring av ledere skjer i hovedsak på ledermøter. I tillegg er det gjennomført opplæring på den enkelte arbeidsplass etter behov. Det er ikke utarbeidet årshjul for opplæring. Side 15

16 Delmål LØP-avdelingen skal bidra til at ressursstyringssystemet brukes i samarbeid med Helse og Omsorg effektivt og med lite feil ved utbetaling av lønn. LØP-avdelingen skal vedlikeholde bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser basert på kartlegging av behov internt i organisasjonen LØP-avdelingen skal vektlegge å ivareta HMS-internkontroll i egen avdelingen. Kvalitetssikre prosessene fra innlegging av ressurser til overføring til lønn Det skal finnes en oversikt som viser ansvar og oppgavefordeling i avdelingen. Handlingsplan utarbeides. Tilstrekkelig opplæring. Kontrollsjekke overførte opplysninger. Bruke standardsystem for gjennomføringen Bruke HMSinternkontrollhåndboka. Personalsjefen har vært leder i styringsgruppa for innføring av Vimsa ressursstyring. Lønningskontoret har vært aktiv medvirkende til at systemet er tatt i bruk. Det er behov for at det ansattes en systemansvarlig for systemet for å ivareta opplæring, vedlikehold og videreutvikling Det finnes stillingsbeskrivelser for stillingene. Det er behov for evaluering av disse. Det er innkjøpt KF kvalitetssystem med HMS modul. Arbeidet med tilpasning og opplæring. Personell: Avdelingen har i ,2 årsverk (1,0 personalsjef, 0,8 personalkonsulent, 0,5 HMS-konsulent, 2,0 konsulent lønn hvorav 1,0 fagansvarlig samt 0,9 førstesekretær lønn- og personal).0,2 stilling personalkonsulent har stått vakant etter budsjettvedtak. Det har vært engasjert konsulent fra t.o.m i 100 % stilling for igangsetting av KF kvalitetssystem. Fagansvarlig lønn har vært systemansvarlig for Visma Enterprise HMR. Lønn- og personalavdeling har hatt en student fra Oslo Høgskole i praksis våren Frikjøp av hovedtillitsvalgte lønnes fra avdelingen og er tilsammen 1,84 årsverk. (Fagforbundet 1,0, Delta 0,2, Norsk sykepleierforbund 0,14 og Utdanningsforbundet 0,30, samt Hovedverneombud 0,2 årsverk). Lønn- og personalkontoret samordner lønn og personalpolitikken i Trysil kommune. Avdelingen er en støttefunksjon for alle ledd i organisasjonen i nært samarbeid med ledere og tillitsvalgte på områdene personalbehandling, lønn og pensjoner. Avdelingen har som mål å være effektiv og faglig sterk innen fagområdet. Aktivitet Personalarbeid omfatter alle forhold som berører de ansattes ansettelses- og arbeidsforhold og rettigheter og plikter knyttet til dette. Lønnsarbeid omfatter alle forhold som er berører de ansattes lønn og rettigheter knyttet til lønn. Både lønn- og personalarbeidet styres av lover og avtaler. Sentral her er Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. I tillegg gjelder mange særlover og avtaler til anvendelse i arbeidet med lønn og personal. Lønn- og personalavdelingen er stabsfunksjon for rådmann og en støttefunksjon for rådmann, kommunalsjefene, virksomhetsledere, avdelingsledere og ansatte i Trysil kommune. Lønn- og personalavdelingen legger vekt på kunnskap og prosedyrer for oppfølging av virksomheter og den enkelte ansatte innen fagområdet lønn og personalarbeid. Avdelingen har prioritert og er i gang med rutinebeskrivelser for oppgavene som tilligger avdelingen. Personal hovedarbeidsoppgaver: Ansettelsessaker; herunder utlysning, saksbehandling, intervjuer, arbeidsavtaler m.v. Personalkontoret saksbehandler og er rådgiver i ansettelsessaker innen samtlige virksomheter unntatt innen helse og omsorg. Der er LØP rådgivende og/eller deltar ved ansettelser. Antall ansettelsessaker: Side 16

17 Oppfølging av ansattes rettigheter til utvidet stilling i h.h.t. lov og avtaleverk. Personalsjefen er rådmannens representant ved ivaretakelse av ansattes rettigheter til fast stilling eller utvidet fast stilling. 17 ansatte har gjennom forhandlinger fått fast ansettelse/utvidet stilling. I tillegg kommer ivaretakelse av denne retten i forbindelse med ansettelsessaker. Lokale lønnsforhandlinger/lønnsregulering for ansatte innen Hovedtariffavtalens kapittel 3 (rådmann og rådmannens ledergruppe samt virksomhetslederne), kapittel 4 (hovedtyngden av ansatte i Trysil kommune) og kapittel 5 (akademikerne). Kapittel 4 får sin lønnsregulering både sentralt og gjennom lokale forhandlinger. Kapittel 3 og kapittel 5 får sin hele sin lønnsregulering fastsatt lokalt. Tall som viser lønnsutvikling totalt for kapitlene: Kapittel 3 og 5: 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2012 Årsvirkning 2013 Årsvirkning 2014 Årsvirkning HTA kapittel 3 kr kr kr kr kr HTA kapitel 5 kr kr kr kr kr Kapittel 4: Sentrale tillegg 2,10 % pr HTA kapitel 1.kr Lokale 0,85 av potten - forhandlinger virkningsdato : 2.kr ,25 % av potten virkningsdato , 72 % pr ,7 % pr kr (1,2 % av lønnsmassen pr ) 0,75 % pr , 15 % pr kr (1.0 % av lønnsmassen pr ) Oppfølging av prosesser for omstilling og nedbemanning. Avdelingen utarbeider kriterier og gjennomføringsplan og koordinerer prosessene i forbindelse med omstilling og nedbemanning. Personalsjefen er rådmannens representant i dette arbeidet. Behandling av personalsaker på et overordnet nivå for samtlige virksomheter f. eks. oppfølging av arbeidsforhold, opphør av stilling som følge av langvarig sykefravær utover 2 år og brudd på reglement. Drøftinger og forhandlinger med fagorganisasjonene, 39 møter (44 møter i 2013, 34 i 2012, 21 i 2011,19 i 2010, 25 møter i 2009). Saker som har vært behandlet er organisasjonsendringer, omstilling og nedbemanning, ledige stillinger; ansettelser, lønnsforhandlinger og forhandlinger knyttet til ansettelsesforhold. Oppfølging/ sekretariat knyttet til personalbehandling. Innen grunnskole og barnehage er dette en del av organisasjonsendringen som ble gjort i Søknad om uføretrygd eller AFP Saksutredning og oppfølging til AMU og partssammensatt utvalg samt sentralt samarbeidsforum. Side 17

18 Rådgivning til ledere og ansatte i personalspørsmål Rapportering bl. A. sykefravær og likestilling Økonomiplan og budsjett Nytt Lønn- og personalsystem. Implementering og videreutvikling av nytt lønn- og personalsystem; Visma Enterprise HMR. Lønn - hovedoppgaver Lønningskontoret har ansvar for å utbetale fast og variabel lønn, følge opp avsetning til pensjoner, arbeidsgiveravgift og skatt. De følger også opp enkeltpersoner i forhold til pensjon, AFP, uføre- el. alderspensjon Antall lønn- og trekkoppgaver Oppgavepliktige ytelser kr. 272 mill. 275 mill. 279 mill. 288 mill. 299 mill. Lønn til antall personer pr mnd. Antall lønnsbilag (timelister og lønnmeldinger) pr. mnd. Refusjon 14,5 mill. 16,9 mill. 20,2 mill. 14,6 mill. 14,5 mill. sykelønn/fødselspenger pr. år kr. Reduksjonen i antall lønnsbilag fra 2013 til 2014 skyldes igangsetting av Visma ressursstyringsprogram innen Helse og Omsorg med overføring av timelister elektronisk. Arbeidsoppgavene på lønningskontoret har dreid over fra innlegging av data fra timelister til oppbygging av ressurssystemet, rådgiving og kontroll. Kontroll av opplysninger er en omfattende oppgave for å sikre den enkelte ansatt riktig lønn. Kontroll har i stor grad erstattet arbeidstiden med innlegging av data. Lønningskontoret følger opp enkeltpersoner i spørsmål innen lønn og personalarbeidet. Arbeidet som lønningskontoret gjør, danner grunnlaget for regnskapstallene for lønnsutgiftene i regnskapet. Samtlige egenmeldinger og sykemeldinger i Trysil kommune samt innkreving av sykelønnsrefusjoner utover arbeidsgiverperioden utføres av lønningskontoret. Av andre saker det er jobbet med i 2014 kan nevnes: Helse, miljø og sikkerhet Lønn- og personal er tillagt oppfølging av Internkontroll Helse, miljø og sikkerhet sykefraværsoppfølging, rapportering og oppfølging av rutiner i Internkontrollhåndboka. Personalkonsulenten koordinerer dette arbeidet på vegne av rådmann. Det er innkjøpt elektronisk KF kvalitetssystem med modul for Internkontroll HMS. Attføring og sykefravær HMS - konsulenten har sitt arbeid knyttet til reglement for oppfølging av sykefravær og HMS Internkontroll. Det er en støttefunksjon til ledere og arbeidstakere, og er en viktig del av IA- arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv). Det er gjennomført 142 sykefraværssamtaler etter retningslinjene gitt av NAV. 90 samtaler er sykefraværssamtaler inkl. dialog 1 og 3- samtaler i regi av arbeidsgiver, 52 samtaler er dialog 2 og 3 -samtaler i regi av NAV. I tillegg til disse samtalene, kommer andre samtaler med HMSkonsulenten etter ønske fra ledere og/eller arbeidstakere Konsulentarbeidet har vært viktig med hensyn til primært å få arbeidstakerne helt eller delvis tilbake til arbeid, men også for å få en avklaring om trygd. Dette arbeidet gir organisasjonen avklaringer i forhold til ansettelsesforholdet i stillinger. Lønn og personalkontoret vært inne i prosjekter knyttet til sykefravær og arbeidsmiljø på enkelte avdelinger. Interne reglement og retningslinjer Side 18

19 Arbeidsreglementet er revidert. Det er utarbeidet retningslinjer for Introduksjonsprogram for nyansatte i Trysil kommune. I tillegg er mål og styringskriterier for likestilling i Trysil kommune revidert. Samtlige dokumenter er vedtatt politisk. Prosjekt Vimsa Ressursstyring: Personalsjefen har vært styringsgruppeleder for prosjektet med innføring av turnusprogram med overføring til lønn. Dette har redusert antall bilag, men har i 2014 ført til ny oppgaver med kontroll av lønn og rådgiving. Det arbeides med å få på plass en systemansvarlig for ressursstyringsprogrammet for å sikre opplæring, videlikehold og utvikling Kompetanseutvikling: Det er startet et arbeid med oppdatering av kompetansebeholdningen i Trysil kommune gjennom Vimsa HRM. Lønn- og personalkontoret benyttet en student fra Oslo Høgskole til oppstart av dette arbeidet. De enkelte ansatte skal registrere sin kompetanse. Ut fra registeringen kan det kjøres rapporter som kan gi en god oversikt ved utarbeidelse av kompetanseplaner og rekruttering. Utarbeidelse av overordnet komtanseplan er prioritert i Samarbeid lønn- og personal innen ASP Det har vært avholdt enkelte fagmøter med lønns- og personalarbeiderne i de fire SÅTE kommunene. SÅE har gått til innkjøp av Visma HRM (lønn- og personalsystem) og Trysil kommune innfases i samarabidet med de øvrige SÅTE kommunene. Det vil komme moduler for elektronisk selvbetjening innen lønn- og personal i HMS/Sykefravær Det er gjennomført medarbeidersamtaler for ansatte i Lønn- og personalavdelingen. Sykefraværet er lavt. Veien videre Lønn- og personalkontorets mål er å videreutvikle gode rutiner og prosedyrer for lønn- og personalarbeidet i Trysil kommune. Hensikten er å få til likebehandling i hele organisasjonen og for å gjøre arbeidet mer rasjonelt og mer forutsigbart for alle. Dette er en del av det videre arbeidet med overordnede retningslinjer som ble utarbeidet og vedtatt i Det vil bli tatt i bruk elektroniske selvbetjeningsmoduler for ansatte i Vimsa HRM (lønn- og personalsystem) i 2015; Ferie og fravær, reiseregninger, personalmeldinger og sykefraværsoppfølging. Avdelingens viktigste oppgave er fortsatt knyttet til stab - og støttefunksjoner for ledere og arbeidstakerne i Trysil kommune; å være en fagavdeling som yter service internt i Trysil kommune. Arbeidet med integrering av lønn- og personalsystem og ressursstyringssystemene vil være viktige arbeidsoppgaver i 2015 inkludert opplæring internt og i organisasjonen. Side 19

20 4.2 Oppvekst og kultur Grunnskolene i Trysil Første del av årsmeldingen fra skolene er identisk med den pedagogiske kvalitetsmeldingen som kommunen har oversendt Regionrådet for Sør Østerdal. Forord Årsmeldingen fra skolene til administrativ skoleeier ved skoleavdelingene i kommunene i Sør Østerdal, danner grunnlag for årsmeldingen for Læringslyst i Sør Østerdal, som går til regionrådet. Årsmeldingen skal gjøres på grunnlag av faktabasert kunnskap om skolens resultater fra prøver og på grunnlag av refleksjon rundt egen praksis i læringsarbeidet. Årsmeldingen skal også inneholde forslag til tiltak for forbedring. Skolens tiltak og planer overføres til konkrete målsetninger i skolens kommende årsplan for Læringslyst. Årsmeldingen er delt inn i tre områder: Faglig kvalitet Framdrift i Læringslyst Skolen som lærende organisasjon/ suksesshistorier fra Læringslystarbeidet på skolen For område 1 skal det gis a) beskrivelse av fakta og dokumentasjon, b) analyse av fakta og c) tiltak og planer for videre utvikling. Årsmeldinga er basert på innsendt materiale fra skolene, som er klippet inn i rapporten. Side 20

21 Faglig kvalitet Læringslyst har gjennom sin felles 4-årige handlingsplan nedfelt mål som tar sikte på å oppnå god faglig kvalitet. Med god faglig kvalitet i læringsarbeidet menes her positive relasjoner mellom lærer og elev, tilpasset opplæring for den enkelte elev, vurdering for læring og godt samspill mellom skole og hjem. En indikatorer på dette er gode faglige resultater hos elevene. Skolens faglige resultater a. Presenter og forklar skolens aktuelle resultater på kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen og grunnskolepoeng (standpunktkarakterer). Ta med sammenligning for periode og sammenligning geografisk. Er det spesielle fag som over tid viser sterke/ svake resultat? Tabell 1: Målsettinger gitt av Læringslyst med resultatoppnåelse på skolen: Regionalt mål 2016: Skolen 2013/2014 Skolen 2012/2013 Skolen 2011/2012 Skolen 2010/2011 Antall elever som får 8% 7,7 % 8,4 % 9,6 % 10,5 % spesialundervisning skal ikke være mer enn: Andelen elever på nivå 1 engelsk 20% 36 % 36 % Ikke målt 25 % nasjonale prøver 5 trinn på skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 3 engelsk 28% 20 % 19 % Ikke målt 15 % nasjonale prøver 5 trinn økes fra 24 % til 28 % Andelen elever på regning nasjonale 20% 33 % 30 % 29% 31 % prøver 5 trinn på nivå 1 skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 3 regning 26% 25 % 18 % 25 % 28 % nasjonale prøver 5 trinn økes fra 20 % til 26 % Andelen elever på lesning nasjonale 20% 36 % 35 % 27 % 25 % prøver 5 trinn på nivå 1 skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 3 lesning 27% 16 % 12 % 24 % 23 % nasjonale prøver 5 trinn økes fra 20 % til 27 % Andelen elever på nivå 1 og 2 20% 41 % 40 % 38 % 30 % engelsk nasjonale prøver 8.trinn skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 4 og 5 i 35% 17 % 24 % 28 % 28 % engelsk nasjonale prøver 8.trinn økes til 35 % Andelen elever på nivå 1 og 2 20% 31 % 40 % 31 % 26 % lesning nasjonale prøver 8.trinn skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 1 og 2 20 % 6 % 19 % 22 % lesning nasjonale prøver 9.trinn Andelen elever på nivå 4 og 5 lesning nasjonale prøver 8.trinn økes til 40 % 40% 38 % 18 % 39 % 30 % Side 21

22 Andelen elever på nivå 4 og 5 lesning nasjonale prøver 9.trinn Andelen elever på nivå 1 og 2 regning nasjonale prøver 8.trinn skal ikke overstige 20 %. Andelen elever på nivå 1 og 2 regning nasjonale prøver 9.trinn Andelen elever på nivå 4 og 5 regning nasjonale prøver 8.trinn økes til 35 % Andelen elever på nivå 4 og 5 regning nasjonale prøver 9.trinn Gjennomsnittlig grunnskolepoeng økes til 40,5. På elevundersøkelsens spørsmål i forhold til læring/faglig veiledning skal kommunens score være bedre enn 3,6 på en skala fra 1-5. Regionalt mål 2016: Skolen Skolen Skolen Skolen 2013/ / / / % 62 % 42 % 40 % 20% 31 % 40 % 25 % 21 % 31 % 11 % 15 % 28 % 35% 37 % 25 % 37 % 33 % 37 % 52 % 45 % 31 % 40,5 42,3 38,8 40,3 3,6 3,3 3,1 3,6 Bruk av Udirs kartleggingsprøver: Alle barneskolene har brukt disse som grunnlag for sine analyser og vurderinger. b. Hva er skolens analyse av resultatene? Har skolen annen type informasjon som stadfester eller avkrefter resultatene? Hva kan årsakene være til svake eller sterke resultater? Innbygda: Det er stor enighet i personalet om at vi må forbedre resultatene. Vi vil ha fler opp på nivå 2 noe som også vil bidra til et bedre gjennomsnitt. Vi bør ha som mål å ligge over landsgjennomsnittet. Nå ligger vi rett under. I vår, når vi arbeider frem våre årsplaner med utgangspunkt i nye lokale læreplaner vil vi gjennom en detaljert analyse av kartleggings- og prøveresultater kunne si noe om hva som skal prioriteres i opplæringen i de ulike fagene. Jordet: Resultatene er som forventet. Kullet som har nasjonale prøver 2014 er det samme som har udir.- kartlegging 4.kl på våren. Likevel kan vi absolutt spore fremgang hva gjelder resultater på bl. a ukeprøver. Når det gjelder lesing er det framgang hos de svakeste elevene. Vestre Trysil: Utvalgene er små, og utslagene blir store. Skolen har over tid svakere resultater i engelsk. Vi har satt inn tiltak som er beskrevet lengre ned. Vi håper i framtiden å kunne se positive tendenser ut ifra disse tiltakene. Side 22

23 Trysil ungdomsskole: I forhold til engelsk for dårlige resultater på kommunalt nivå. Det er dobbelt så mange elever som skårer på nivå en og to. Det er også fortsatt langt opp til målsettingen for de sterke elevene. Skolen kan ikke gjøre så mye med resultatene som måles på 8. trinn. Det er viktig at dette løftes opp på et kommunalt nivå. I forhold til lesing er resultatene nær målsettingen på nivå fire og fem. Men for langt unna målsettingen på nivå en og to. Dette tyder på stort sprik i elevgruppene. Hvis man skal se på tendensen så er den negativ i forhold til målsettingene for regionen. I regning skåres det bra på nasjonale prøver. Der er kommunen på rett vei. Eksamens resultater er også gode de siste årene. Skolen skårer bra på grunnskolepoeng. Utviklingen er god. I tallene er det verdt å merke seg at det er 10 poengs forskjell på jentene og guttene. Jentene har i gjennomsnitt ti poeng høyere enn det gutta har. c. Hvilke tiltak har skolen for å opprettholde eller forbedre resultatene? Er det noen av tiltakene som er naturlig å ta med i skolens kommende årsplaner? Innbygda: Tiltak som vil bli satt inn og som vi har startet er: Tidlig innsats, sette inn mer ressurser på trinn. Fortsette med jul til jul lærer og leseopplæringen. Utdype analysen slik at vi til enhver tid vet hvilke type oppgaver elevene skal mestre. Effektivisere tilpasset opplæring. Hensiktsmessig ressursbruk. Mer tverrfaglig/temabasert undervisning. Økt digital kompetanse. Mer målrettet arbeid, mindre lærebokstyrt undervisning. Arbeide med vurdering for læring. Involvere elevene i vurdering, legge til rette for egenvurdering. Jobbe med «Cooperative learning», for å aktivisere alle elever. Jordet: Generelt har vi et brukbart nivå på resultater både på NP og brukerundersøkelsene. Lesing har vi valgt som spesielt satsingsområde dette skoleåret, på bakgrunn av at gjennomsnittsresultatene i lesing NP 5.kl har vært lave i tre år. Derfor satser hele skolen ekstra på lesing i år, samtidig som vi implementerer leseplanen. Tiltak for å opprettholde de gode læringsresultatene er klasseledelse, faglig fokus, forventning til elever, lærere og foreldre om arbeidsinnsats. Vi har som vanlig tett oppfølging av elevene mht. den faglige utviklingen (også sosiale og personlige). Ellers bruker vi verktøy fra RIV-boka, er bevisste på læringsstrategier og priming. Klassa som har utfordringer jobber godt med faglig fokus; elevene blir tatt med på vurdering av eget arbeid, valg for veien videre og de har individuelle opplegg som følges hjemme og på skolen alt for å løfte seg faglig. Vestre Trysil: Side 23

Årsmelding 2015 Trysil kommune

Årsmelding 2015 Trysil kommune Årsmelding 2015 Side 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 KOSTRA... 5 2.1 Behovsprofil i forhold til demografi... 6 2.2 Utgiftsbehov med bakgrunn i demografi... 9 2.3 Dekningsgrad... 12 3 Fravær... 15 4 Årsmelding

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Årsmelding 2016 Trysil kommune

Årsmelding 2016 Trysil kommune Årsmelding 2016 Side 2 Innhold 1 Innledning...4 2 KOSTRA...5 2.1 Behovsprofil i forhold til demografi...6 2.2 Dekningsgrad...9 3 Fravær...13 4 Årsmelding fra virksomhetsområdene...16 4.1 Sentraladministrasjon...16

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 11 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-10067/2017 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 14.03.2017 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: 006 Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2016

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT ARBEIDSGRUPPE LØNN 29. APRIL 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4 Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4 25. AUGUST 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 2 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 20.03.2017 Referanse: 10692/2017 Arkiv: 006 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Årsrapport for likestilling og mål og styringskritreier 2017 Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Status

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer