FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: indre arna Bildet viser flyfoto av Indre Arna. Øyrane Torg og jernbanestasjonen ligger midt i bildet. Planområdet er omringet med hvit farge. Kartkilde: Finn.no Indre del av Arnavågen. Plassering av planområdet er antydet med lysegrønn pil. Foto fra Google BERGEN KOMMUNE Arna, Indre Arnavegen 166 m.fl., gnr 287 bnr 233 m.fl 166Plannr: Nasjonal arealplanid: 1201_ Side 1 av 42

2 BERGEN KOMMUNE PLANNAVN: Arna. Gnr 287 bnr 233 m. fl., Indre Arnavegen 166Plannr: Nasjonal arealplanid: 1201_ Idrettsanlegg Her er bygget 2 blokker Kiwi og boliger Ombygges nå Ny bygning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER I HHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Side 2 av 42

3 1. SAMMENDRAG Planforslaget omfatter hele sentrumsområde S08 i kommunedelplan for Indre Arna. Forslagsstiller er ansvarlig for delområde B/K/F4. Øvrige delområder eies og disponeres av andre. Bergen kommune påla Erstad & Lekven Utbygging AS å regulere hele området som en helhet. Dette er en ny praksis for Indre Arna og grunnen til at det nå leveres inn en samlet plan for hele S08. Ulike utbyggingsformer har vært vurdert for området. Det har blitt vurdert sammenhengende bebyggelse, ensartet høyde, variert høyde og oppdelt bebyggelse. I planforslaget har vi landet på en utbyggingsform med oppdelt bebyggelse og variert høyde. Det er lagt til rette for at den enkelte eier selv skal kunne bygge ut sitt felt, enten alene eller i samarbeid med andre. I planforslaget er det gitt byggegrenser som bygningene må plasseres innenfor. Tanken er at disse grensene skal være slik at de gir rom for arkitektonisk bearbeiding i form og materialvalg. I skisser for solstudier er de maksimale volumene lagt til grunn, disse skissene viser med andre ord teoretisk yttergrense for sol og skygge på de tidspunkter kommunen har oppgitt som aktuelle for planarbeidet. Parkering er i hovedsak plassert i garasjekjellere eller under bygg. Det er videre lagt til rette for noe utvendig parkering. Gang- og sykkelveg oppgraderes langs planområdet og det bygges en ny fotgjengerovergang. Gangveg til jernbanen er innarbeidet i planen og en overgang er stengt i samråd med Jernbaneverket. Planområdet har gode utearealer vest for bebyggelsen, derfor er det et poeng å bygge lengst mulig mot øst på eiendommene for å utnytte det vestvendte arealet til felles uteareal. Av samme grunn er det lagt stor vekt på å begrense trafikkarealet på eiendommene for å unngå å bruke areal med god brukskvalitet til dette formålet. Det legges opp til en bebyggelse som er oppdelt i 5 helt adskilte bygningsvolumer. Den midtre bygningen kan i tillegg bygges som ulike bygg på de to eiendommene for å få ytterligere visuell oppdeling. Høyden varierer fra bygg til bygg og fra felt til felt. Høydene er valgt ut fra bestemmelser i overordnede planer og ligger i regelen godt under maksimalt tillatt høyde. I regelen legges det opp til kontor- og forretningsarealer på gateplan og boliger i etasjene over. Det kan være problematisk å få til gode løsninger for bosshåndtering på et smalt planområde. Det foreslås en fellesløsning med bossug og en parkeringslomme der bosstømmebilen kan stå når tankene tømmes. Vi legger stor vekt på god arkitektur. Forslaget legger opp til at de skal være tilstrekkelige rammer til at arkitektene kan lage gode prosjekter når de senere utformer endelige prosjekter for søknad om rammetillatelse. Forslaget legger opp til at det skal bygges mindre volum og mindre høyde enn det maksimalrammene i KDP og KPA tillater. Side 3 av 42

4 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Arna Gårdsnavn (adresse i sentrum) Indre Arnavegen 166 m.fl. Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 287, bnr. 233 m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KPA og KPA Senterområde S30. KDP Indre Arna, rev Senterområde S08. Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulenter Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Grad av utnytting Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Erstad & Lekven Utbygging AS Erstad & Lekven Utbygging AS, Halgeir Hansen, Arne Handelslag LL AS, Stian Sivertsen. Saunders Architecture AS og arc arkitekter as. Boliger som hovedformål. Noe næring i 1. et. 5,807 da. Sum planområdet: 134 %BRA (37 % BYA) Hvis alt bygges nytt: 76/1330. Eksisterende bebyggelse (kan rives): 3/867. Netto: 73/463 Skjermes mot vegstøy i øst, KPA byggehøyde maks. 22 meter, nabotilpasning Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn I kommuneplanens arealdel for Bergen er området vist som del av senterområde S30. Dette gjelder både i KPA og i KPA Videre er området definert som senterområde i «Kommundelplan for Indre Arna, plannr ». I KDP er betegnelsen på området S08, dvs. senterområde S08. KDP ble sist gang revidert den Planområdet har med andre ord lenge vært tiltenkt som senterområde og dermed utbyggingsområde. Vi har vurdert det slik at tiden nå er inne for å ta saken et steg videre og få området detaljregulert med tanke på snarlig utbygging av området. Eiendommen er nylig kjøpt av Erstad & Lekven Utbygging AS (helt presist er det selskapet som eier eiendommen som er kjøpt). Virksomheten til selskapet er å kjøpe og å bygge ut eiendommer i Bergensregionen. Med dette som bakgrunn vil utbygging i Indre Arna være en naturlig del av selskapets virksomhet. Selskapet har spesialisert seg på å bygge leilighetsbebyggelse. Tilgangen på ferdig regulert tomteland Side 4 av 42

5 er begrenset. Tidligere leverte Bergen kommune ved Bergen Tomteselskap AS store ferdigregulerte områder med passenende oppdeling for de fleste utbyggere. Denne tomtetilgangen er nå i praksis opphørt og utbyggerne må derfor regulere og tilrettelegge eiendommer i egenregi. Som et ledd i dette arbeidet har vi kjøpt eiendommene i Arna. Byen vokser og det finnes for få tilrettelagte tomteområder til å kunne tilfredsstille boligetterspørselen i Bergen. Behovet for nye leiligheter er stort, også i Indre Arna. Vi ønsker å bygge så lenge det er etterspørsel etter boligene vi bygger. Det er den viktigste grunnen til at vi har kjøpt og vil regulere i senterområde S30/S08. Bilde tatt fra parkeringsplassen på bnr. 105 mot den eksisterende sentrumsbebyggelsen Intensjonen med planforslaget Bakgrunnen for planforslaget er å følge opp det politiske vedtak i KPA og KDP om at planområdet skal bygges ut som en sentrumsområde. Dette vedtaket er i samsvar med rikspolitiske retningslinjer om fortetting og bruk av eksisterende infrastruktur. Gode offentlige kommunikasjoner og gode private og offentlige tilbud i nærheten er gunstig for miljøet ved at reiseavstander og bruk av privatbil kan reduseres i forhold til usentrale prosjekter. Mange prosjekter i Arna har vært tegnet og bygget av personer/firmaer uten arkitektfaglig kompetanse. Vår intensjon er å bygge noe som er skiller seg ut og har gode estiske kvaliteter samtidig som det er økonomisk bærekraftig. Vi har i mange år lagt vekt på samspillet mellom utbygger, arkitekt og tekniske rådgivere og mener det beste resultatet kan oppnås med samarbeid mellom dyktige deltagere i prosessen. Vi ser også på Fagetaten i Bergen kommune som en medspiller og ønsker at vi skal kunne oppnå det best mulige totalresultatet innenfor rammene av det muliges kunst. I denne saken har vi valgt å satse på en arkitekt som har fått et navn i seriøse fagkretser. Vi har Side 5 av 42

6 engasjert Todd Saunders som «skapende arkitekt» og bygger opp et team rundt hans grunnkompetanse for å dekke inn alle nødvendige fagfelter i byggesaken. Vi ønsker å bygge med gode estetiske kvaliteter. Samtidig vil vi måtte bygge et bygg som er praktisk og funksjonelt for at markedet skal ville kjøpe boligene/leilighetene. Vi mener det er mulig å kombinere disse to ulike målsetningene. Mange, inkludert sentrale politikere, er misfornøyd med at det ikke bygges bygg i Bergen som får positiv omtale for sin arkitektur. Vi kan ikke på forhånd si at vi kan oppnå et slikt mål, men ved å velge en god arkitekt har vi større sjanser til å nå målet enn ved å bruke en som kun er god på DAK. Vi kan oppsummere målsettingen med planforslaget som følger: - Et ønske om moderne arkitektur utarbeidet av personer med god arkitekturfaglig kompetanse. - Samarbeid eiere av tilliggende eiendommer for å gi en bedre samlet totalløsning for området. - En ryggrad mot trafikk og støy i boligdelen. - Solrike og åpne fellesarealer og private utearealer. - Muligheter for bruk av deler av felles utearealer når det regner (og det gjør det jo). - Et prosjekt som åpner seg og virker inviterende til de som skal benytte seg av det. - Innvendige planløsninger med god utforming og høy bruksverdi. - Fristende butikkarealer/forretningslokaler, gjerne hjørneplassert. - Parkering i hovedsak under bakken. En del kundeparkering over bakken. 4. PLANPROSESSEN Det ble anmodet om oppstartsmøte den Møtet ble avholdt den Notat fra møtet ble mottatt hos oss den 1. mars. Fagetaten kunne i sitt notat anbefale at det ble igangsatt planarbeid på eiendommene gnr. 287., bnr. 233 m.fl. Etter at svaret var mottatt, kunne vi i begynnelsen av mars sette i gang planleggingsprosessen. Fagetatens vedtak medførte at plangrensene måtte utvides til å omfatte naboeiendommer/tilliggende eiendommer i sør. Den sørligste er bebygget med en enebolig mens den innenfor liggende er et kombinasjonsbygg med boliger og forretning. Vi måtte ta kontakt med naboene for å undersøke hvilket synspunkt de hadde på å bli inkludert i en felles reguleringsplan. Det positive er at vi har fått startet en god dialog med det skapt grunnlag for en god dialog om det videre arbeidet. Det er imidlertid opp til de som eier disse eiendommene å bestemme hva det vil benytte de til, dvs. om det skal være status quo eller om de vil benytte rettighetene som følger av endret reguleringsstatus. Planprosessen vil avklare dette. Neste steg var å varsle om oppstart regulering. Det ble annonsert i BT den Videre ble det varslet med brev direkte til berørte grunneiere og offentlige etater i samsvar med liste forelagt Fagetaten. Dette brevet ble sendt ut den Side 6 av 42

7 Vi anmodet om å få et undervegsmøte den 24. mai, det ble i stedet avholdt et orienteringsmøte den 25. juni. Molden Arkitektur AS ved Erik Molden tok kontakt og presenterte sine skisser for eiendommen 287/7 på vegne av Optibo AS. Denne eiendommen eies av Arne Handelslag LL AS. Det ble avtalt å samkjøre planarbeidet for denne eiendommen med vår plan. Utforming av bygninger og disponering av tomten er tegnet ut av Molden og resultatet er innarbeidet i samlet plan. Tiltaket er ikke konsekvensutredningspliktig. 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Som tidligere nevnt er planområdet tatt med i de overordnede kommunale planer. I kommuneplanens arealdel (KPA) er området inkludert i senterområde S30. I tillegg har bystyret vedtatt en ny kommuneplan, KPA I denne er område S30 tatt med samme utstrekning som i tidligere plan. Fylkesmannen har gjort innsigelser mot KPA , dermed gjelder fortsatt forrige utgave av planen. Etter det vi har lest er det grunn til å tro at inngått kompromiss med Fylkesmannen vil kunne medføre at planen vil bli godkjent om ikke så altfor lenge. Side 7 av 42

8 Indre Arna. Utsnitt fra KPA Vi tror det vil være riktig å ta hensyn til ny KPA når vi planlegger S08 for å unngå endringer på et senere tidspunkt i planprosessen. I den grad det er mulig legges opp til at krav i begge utgaver av KPA skal kunne oppfylles. Utsnitt av kommunedelplan for Indre Arna Kommunedelplan for Indre Arna har plannummer og ble sist revidert den Det aktuelle området er i denne planen benevnt som S08, dvs. senterområde nummer 8. I KDP er vedlagt reguleringsbestemmelser for alle formål inkludert senterområdene. KDP er fortsatt gjeldende plan for området. I KPA 2 er oppgitt at «Eldre kommunedelplaner skal fortsatt gjelde, men suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene.» Det er vedtatt unntak om at følgende av KPAs bestemmelser gjelder foran KDPs bestemmelser: Utendørs oppholdsareal for bolig, støy, parkering og byggehøyde i senterområder. KDP oppgir at utnyttelsesgraden for S08 skal være maks. BYA = 60 %. Videre åpner KPA for maks. byggehøyde på 22 meter, det vil i praksis si inntil 7 etasjer. Ytterligere drøfting av bestemmelsene i KDP og KPA er tatt med i kapittel 8 om beskrivelse av planforslaget. Vi har gått gjennom kommunens kommunale elektroniske planarkiv for å kartlegge reguleringsplaner og byggesaker i nærheten av vårt område samt for å få en oversikt over hvordan de ulike sakene er Side 8 av 42

9 løst planteknisk. I syd finnes en plan for del av gnr. 87, bnr. 2 (nå gnr 287). Denne er fra 7. mars 1979, området er regulert til «offentlig bygning, utvidelse av skoletomt». Det er ikke vist vegadkomst til tomten på planen. I nord og nordøst finnes flere planer. Plan for Utløbakken-Teigane er fra 1989 og tar for seg et stort område som inkluderer boliger, eldreboliger, nytt sykehjem og Ådnatun Museum. Et lite tilleggsareal for sjukeheimen inngår i planen, kan utover dette ikke finne reguleringsplan for det opprinnelige sjukeheimsområdet. Reguleringsplan for «Seimshola/Seimsmyrane» er utarbeidet av Grønn Etat og er fra og Utsnitt av kommunens kart med PlanID og fargekode har plannummer P Den omfatter friområder, jordbruksareale, friidrettsanlegg og parkering. Denne planen er revidert med en mindre vesentlig reguleringsendring fra Asplan Viak AS sendt på høring til den (vedtaksdato er ikke oppgitt i planen). Planen for «Utløebakkane Vest» med plannummer er utarbeidet av Asplan Viak AS og ble kunngjort endelig vedtatt den Denne planen griper inn i planen for «Seimshola/Seimsmyrane» ved at parkeringsareal i sistnevnte plan inngår i planen for «Utløebakkane Vest» og omreguleres til felles parkering og forretning/bolig. Lenger i syd finnes plan for Block Watnes område, den er vedtatt den , er laget av Block Watne selv og har plannummer R Opp mot fjellsiden til Ådnanipa er laget en plan for «Teigane Arna» med plannummer Planen omfatter 3 boligblokker og ble godkjent den Side 9 av 42

10 Til slutt tar vi med et litt større utsnitt for å vise alle planer som er omtalt i teksten Ved starten av Ådnavegen er laget en plan benevnt «Barnehage og prestegård». Denne planen er kunngjort vedtatt den og er utarbeidet av ABO AS. Plannummer er R I denne planen er feilaktig benyttet vegnavnene «Gamle Ådnavegen» og «Nye Ådnavegen» på henholdsvis Ådnavegen og Garnesvegen. Betegnelsen «Gamle Ådnavegen» gjentas i senere utarbeidet kommunedelplan.» I forlengelsen av denne planen har Arealprosjektering AS laget en plan med plannummer Den ble kunngjort vedtatt den Planen gjelder bolig og næring på eiendommen for «Handelslaget». Block Watnes prosjekt sett fra Øyrane Torg en kveld i august Side 10 av 42

11 Videre er det igangsatt regulering for en eiendom vest for Indre Arna skole med adkomst fra Ådnavegen. Planen gjelder gnr. 287, bnr. 14, 20 m. fl. Plankonsulent er Ramm Salbu Arkitekter og Wiberg AS. Nytt prosjekt på Handelslagets tomt, sett fra Øyrane Torg Noe lenger vekk fra planområdet finnes planen «Krysningsspor Arna Stasjon» med plannummer Denne planen omfatter hele stasjonsområdet samt noen tilliggende arealer. Det er vedtatt en sikringssone for tunell, men den ligger langt fra vårt planområde. Planen er fremmet av Jernbaneverket og utarbeidet av Norconsult AS. Planvedtak kunngjort siste gang Syd for og inntil denne planen finnes plannummer P Plannanvnet er Lakslia. Dette er en plan for blokkbebyggelse og allmennyttig forsamlingslokale («Ådnahall»). Planen ble kunngjort vedtatt og er laget av ABO as. Blokkene som er vist i planen er ferdig bygget. Utover dette er det bygget flere prosjekter i området de siste årene der det ikke er stilt krav om utarbeiding av reguleringsplan. På området for den gamle «Texacoen» har Rema 1000 revet bensinstasjonen og bygget ny Rema 1000-butikk som ble tatt i bruk i mars (Gnr. 286, bnr. 228, tiltakshaver Helgesen Tekniske Bygg AS). Syd for denne bygningen har Frode Johnsen AS i samarbeid med Ing. Bjarne Årdal bygget et rekkehusfelt (gnr. 286, bnr. 14) som nylig er fullført. I gnr. 287, bnr. 122 m.fl. har Frode Johnsen AS ved tiltakshaver Cornerstone AS fått godkjent bruksendring fra forretningsbygg til 6 boenheter. Ombygging pågår. I vest har Johnsen Bygg og Eiendom AS bygget en boligblokk med adkomst fra Ådnavegen. Søker var Grung Arkitektur AS, rammetillatelse ble gitt den og bygget er ferdig oppført. På eiendommen gnr. 287, bnr. 122 har Frode Johnsen AS ved tiltakshaver Tingvoll AS fått godkjent et leilighetsbygg som nå er bygget. Det ser ikke ut til å være en entydig sammenheng mellom hvilke prosjekter som må gjennom en reguleringsprosess og hvilke prosjekter som går igjennom uten regulering. Bygningsarealet på regulerte felter er i enkelte tilfeller mindre enn arealet i prosjekter som har gått gjennom direkte som byggesak. 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Eiendommen ligger i det gamle sentrum av Indre Arna. Det er plassert på vestsiden av Indre Side 11 av 42

12 Arnavegen. Før ny E39 ble bygget var dette hovedvegen gjennom Indre Arna. Ny E39 kombinert med Ådnanipatunellen ledet gjennomgangstrafikken utenom Indre Arna. Noe senere stod Osterøybrua ferdig og fergetrafikken fra Garnes ble borte. Siste ledd i trafikkomleggingen kom da Garnesvegen ble bygget fram til rundkjøringen ved Øyrane Torg. Det førte til at Ådnavegen ble stengt og at lokaltrafikken i noen grad ble tatt vekk fra Indre Arnavegen. Indre Arnavegen benyttes i dag til lokaltrafikk. Bilde med Indre Arnavegen i forgrunnen. Planområdet går fra brakkebygget i venstre billedkant og videre forbi treet ytterst i høyre billedkant. Litt historie Områdene S07 og S08 er historisk sett sentrum i Indre Arna. Den gamle jernbanestasjonen var et naturlig utgangspunkt for sentrumsdannelse. Først kom bygningene langs Ådnavegen. Videre senterdannelse skjedde langs Indre Arnavegen med «Kommunehuset» som avgrensing i nord og «Berstadhuset» som sydlig yttergrense. Bygningene i område S08 ble bygget fra i 50-årene til tidlig på 60-tallet. Det fantes kafe og selskapslokaler, Gjensidige Forsikring hadde store kontorer, Sparebanken Vest hadde en stor filial, det samme hadde Vestlandsbanken. Berstad var etablert med jernvareforretning, Stenell hadde butikk med garn og utstyr for hjemmet. Tannleger og leger har hatt sine kontorer i disse bygningene. Det første bygget som kom var «Slakter Hansen» med sitt nybygg i 1953 på bnr Butikken ble senere omdøpt til Arna kjøtt og dagligvarer og huset ble påbygget med en ekstra etasje i Rema 1000 i Arna ble senere etablert i dette bygget (i et noe utvidet bygg). I samme bygg hadde Kleiveland Ur og Gull butikk. I 1964 ble ny Arna Stasjon åpnet og toget kunne kjøre i tunell under Ulriken til Bergen stasjon. Reisetiden fra Arna til Bergen ble med dette redusert til ca. 7-8 minutter. Arbeidet med Torofabrikken ble påbegynt i 1964 og flyttet fra Nøstet til Indre Arna i Fabrikken er i dag Arna s største arbeidsplass. Side 12 av 42

13 Bildet viser gamle Indre Arna sentrum på tidlig 60-tall. Berstadhuset blir påbygget. Handelslaget, gamle jernbanestasjonen og posten ligger i øvre venstre del av bildet. Det gamle våningshuset ligger fortsatt på eiendommen som nå reguleres (foran gul del av Berstadshuset). Bilde: Arnakalenderen 2012 I 1971 søkte Berstad AS sammen med Vestlandsbanken om bygging av et forretningsbygg på bnr. 105 og bnr Arna bygningsråd var positive til søknaden, men ønsket at det skulle inngås samarbeid med eier av bnr Den innvilget Bergen kommune ved Byutviklingsseksjonen tillatelse til oppføring av et bygg med tilfluktsrom og lager/varemottak i kjeller, 2 forretningsetasjer og en 3. etasje. Det skrives også om loft. Bygget skulle ha heis og parkeringsdel med direkte adkomst til butikk. Den observante leser legger merke til at Arna kommune i løpet av saksbehandlingstiden ble innlemmet i Bergen kommune. Det er kanskje også verd å merke seg at Arna bygningsråd den gangen ønsket det samme som Fagetaten gjør i dag, dvs. at det lages en samlet plan for et større område. Det godkjente bygget ble aldri bygget. Side 13 av 42

14 Faksimile av brev til tiltakshaverne i 1971 En god del år senere (1984) kom Arna Video med sin butikk på bnr. 105 og Almelid etablerte snackbar på bnr De etablerte seg i midlertidige brakkebygg og det eldste kan etter 28 år kalles et «permasorium». På slutten av 80-tallet ble det gjort konkrete tiltak for å etablere et nytt forretningssenter sentralt i Indre Arna. Valget falt på det området som ettertiden kjenner som Øyrane Torg. Området ligger delvis ut i Arnavågen. Etter en betydelig utfylling i vågen ble det skaffet plass til et stort lokalsenter. Det ble åpnet i 1994 og har senere blitt påbygget en gang. Det har i dag mer enn 40 butikker samt Side 14 av 42

15 offentlige og private servicetilbud og er viktig for lokal handel og service. Bilde fra 1965, mot Bogane med Åsheim i bakgrunnen. Kommunehuset får tilbygg dette året og hesjen står på geledd der det nå er brannstasjon og brannmuseum. Bilde: Arnakalenderen 2012 Etter at Øyrane Torg ble bygget flyttet Rema 1000, Kleiveland Ur og Gull, Sparebanken Vest samt Arna Kafe ned dit. Det tradisjonelle senterområdet i Indre Arna opplevde fallende interesse og mange bedrifter ble avviklet. Nye ble etablert og mange av disse ble senere avviklet. I dag er alle lokaler på gateplan i området i bruk som forretningslokaler. Rett før år 2000 ble det bygget et nybygg vegg i vegg med Hansens bygg. Det huser tannklinikk, frisør og strikkevare/husflidsutsalg. Med dette bygget snudde utviklingen i området og tomme lokaler ble igjen tatt i bruk. Det ble nylig etablert en jernvarebutikk i banklokalet og en blomsterbutikk i dagligvarelokalet. Bruktbilbutikken flytter i disse dager fra bnr. 128 og huset bygges om til leiligheter. I lokalene til Arna Video drives nå produksjon og salg av italiensk mat (Da Stefano). Det gamle sentrumet i Indre Arna har blitt mer vitalt, men det mangler enda litt før det er tilbake til gammel storhet. Side 15 av 42

16 Indre Arna skule i forgrunnen, sykehjemmet i bakkant. Bilde fra Berstadhuset i venstre billedkant. Skoler Indre Arna skole er nabo til planområdet. Skolen er nedlagt og benyttes nå til barnehage. Elevene i området er overflyttet til Ådnamarka skole, denne skolen er nylig utvidet og ombygget. Rent geografisk ligger planområdet midt mellom Garnes skole og Ådnamarka skole. Det betyr at elever kan flyttes til den skolen som har ledig kapasitet. Også Garnes barneskole er utvidet med nybygg og ombygget de senere år. Ådnamarka skole har for tiden 280 elever fra 1. til 7. trinn. I tillegg huser skolen 50 voksne (ansatte). Garnes ungdomskule ligger på Garnes rett over grensen til Indre Arna-kretsen. Skolen ble tatt i bruk i 1970 og framstår i dag som mørk og slitt. Det har vært klaget på inneklimaet i mange år. Ombygging og modernisering har blitt satt på vent i påvente av et vedtak om ny skole. Denne blir trolig plassert på Seimsmyrane dersom nybyggalternativet blir valgt. En ny skole vil måtte dimensjoneres for elever. Garnes ungdomsskole har ikke alltid hatt plass til alle elvene fra Indre Arna og noen elever har derfor tidvis blitt overflyttet til Ytre Arna barne- og ungdomsskole. Dersom det bygges ny ungdomsskole i Indre Arna vil ungdomsskoletrinnet på Ytre Arna skole bli nedlagt. Noen elever vil da få kortest skoleveg ved å flyttes til Åsane. Garnes ungdomsskole har fått 7 elever mindre enn prognosene har tilsagt og vil få nedgang i elevtallet de nærmeste årene før det stiger igjen. Prognosen tilsier 430 elever i 2023/24. Følgende utdrag av tabell er hentet fra Skolebruksplan for Bergen (Høringsutkast). Dette er de siste dataene vi finner om skolenes kapasitet. Tabellen omfatter alle skoler i Arna. Side 16 av 42

17 Elevtall Kapasitet Areal BTA Idrett BTA BTA/elev Garnes b. Barneskole Stabilt ,0 Garnes u. Ungdomsskole Relativt stabilt ,0 Haugland Barneskole Gradvis nedgang ,8 Lone Barneskole Økning ,7 Trengereid Barneskole Stabilt ,3 Ytre-Arna Kombinertskole Økning på b-trinnet ,5 Ådnamarka Barneskole Litt ned, så litt opp ,7 Sum I skolebruksplanen er gitt som merknad: Følgende skoler i Arna har ledig kapasitet skoleåret 2010/2011: Haugland, Lone, Trengereid, Ådnamarka, Ytre Arna. Fra skolebruksplanen siteres: «Forventet elevtallsutvikling i perioden Etter et par år med stabilt elevtall forventes en jevn økning i elevtallet på barnetrinnet i Arna utover i prognoseperioden. På ungdomstrinnet er det ventet en liten nedgang utover i perioden, etterfulgt av en liten økning helt i siste del av perioden. Det samlede elevtallet forventes å komme opp i ca i slutten av prognoseperioden (2023/2024). Dette er vel 200 flere elever enn i dag. Den nye elevtallsprognosen for Arna avviker som figuren viser ikke så veldig mye fra 2008-prognosen. Ungdomstrinnsprognosene er relativt like, men i den nye er den forventede veksten i slutten av perioden forskjøvet noen år utover i tid. Den nye barnetrinnsprognosen ligger litt over 2008-prognosen i midten av perioden og lavere mot slutten av perioden. I den nye prognosen er det lagt inn 961 nye boliger i Arna, jevnt fordelt utover i hele perioden Dette er betydelig færre boliger enn i 2008-prognosen hvor det i årene var lagt inn 1310 boliger. I den samme perioden er det i den nye prognosen bare lagt inn 685 boliger. I den forrige prognosen var det lagt inn en betydelig boligbygging i perioden Mange av disse boligene ser nå ut til å bli forskjøvet ut i tid til etter Den største boligbyggingen forventes å skje i Lone skole sitt område, med ca. 500 nye boliger i prognoseperioden. Det er videre lagt inn ca. 300 boliger i Garnes barneskule sitt område og ca. 150 boliger i Ådnamarka sitt område. Alle disse tallene er lavere enn i den forrige prognosen, selv om perioden nå strekker seg 4 år lenger ut i tid. For Lone snakker vi om en forskyvning i tid på ca. 5 år, mens det for Garnes og Ådnamarka ser ut til å ta ennå lenger tid å få bygget de boligene som var lagt inn i den forrige prognosen. Dette har konsekvenser for kapasiteten til skolene.» Sitat slutt. Skolekapasiteten i Arna omtales i en artikkel i BT den 19. april Den siste utviklingen er ar Garnes skole sin kapasitet for tiden er sprengt, skolen har plass til 300 elever mens elevantallet er 329. Skolen skulle vært utbygget i 2011, men arbeidet er så langt ikke satt i gang. Ådnamarka skole har kapasitet til 400 elever og har per i dag 280 elever, det vil si ledig kapasitet til 120 elever. Side 17 av 42

18 Konklusjon: Den planlagte utbyggingen passer godt inn i de rammer som er lagt for utbygging og skolekapasitet i Planområdet ligger innenfor grensene til Ådnamarka skolekrets som hår ledig kapasitet. Barnehagedekning Det har det senere år vært skrevet mye om at det er oppnådd full barnehagedekning i Bergen. Noen har måttet benytte barnehager i andre bydeler enn der de bor. I Arna har det så langt vært full barnehagedekning innenfor bydelsgrensene. Tabell fra 2010 viser 591 en kapasitet på 591 plasser der 572 plasser er benyttet. I 2011 er behovet oppgitt til 630 plasser, mens det kan tilbys 607 plasser. Bildet viser de nærmeste barnehagene, i Ådnavegen, i Bogane, i «Bedehuset» og på Festtangen. Fra filiprygg.no siteres (20. juni 2011): «Noen får likevel ikke plass der de bor, dette skyldes i hovedsak mangel på plasser sentralt. Med den nye barnehageplanen håper jeg at problemer med bydelsvis dekning var et fenomen i 2011, et fenomen man ikke kjenner til i Vi har selvsagt ikke full kontroll på etterspørselsvekst og kan aldri være helt sikker på hvilke utfordringer vi vil kunne møte hos fylkesmann og andre myndigheter, men vi har nå en konkret plan med store ambisjoner og stor vilje til en enorm satsing de neste årene.» Sitat slutt. Konklusjon: Politisk målsetning er at ingen etter 2015 skal få problemer med å få barnehageplass der de bor, se sitat over. Videregående skoler Garnes videregående skole har 2 avdelinger. Det som tidligere var Arna Gymnas er en avdeling i Garnes videregående og holder fortsatt til i Garnesstølen 63. Litt lenger ute, i Thunesvegen 35, ligger det som nå har blitt «Avdeling for media og kommunikasjon». Utdanningsprogrammet er vg1, vg2 og vg3 i realfag, språk/samfunnsfag/økonomi og formingsfag. Side 18 av 42

19 I Vestlivegen 43 ligger Arna videregående skole. Her undervises i Teknikk og industriell produksjon, Helse og sosialfag, Design og håndverk og Bygg- og anleggsteknikk. Alle skolene har en bussavstand på ca. 4-5 minutter fra Arna stasjon. Viktige funksjoner og tilbud i nærheten Den nærmeste dagligvarebutikken ligger noen hundre meter fra planområdet. Deretter er det 3-4 meter langs gangvegen til neste butikk. Øyrane Torg ligger innenfor gangavstand (5 minutter +). Der er det offentlige kontorer, leger, tannleger, fysioterapeuter og kiropraktorer i tillegg til normale handelssenterfunksjoner. Arna Kyrkje ligger rett bak Arna stasjon og er innenfor gangavstand. Det nye idrettsanlegget på Seimsmyrane. Sett mot sør med «Kiwi»-bygget i høyre billedkant. Arna Bjørnar sitt damelag spiller hjemmekampene på det nye idrettsanlegget noen hundre meter fra planområdet, dette anlegget har i tillegg løpebane for friidrett. Avgrensning Planområdet er begrenset til område S08 i KDP samt en utvidelse langs Indre Arnavegen. I utgangspunktet ønsker vi å regulere egen eiendom. Utvidelsen av planområde er begrunnet i at Fagetaten har stilt krav om en slik utvidelse. Tilstøtende arealers bruk/status I syd ligger skolen og et ledig skoleareale. Dette arealet er tatt delvis i bruk med at det er bygget en ballbinge ca. midt på arealet. Side 19 av 42

20 Ballbingen og del av «ny» paviljong på Indre Arna skule med jernbanelinjen imellom. I vest grenser arealet mot den gamle jernbanetraseen. Jernbanesporet er i dag i hovedsak benyttet til veterantoget som kjører mellom Midttun og Garnes i helgene i sommerhalvåret. På andre siden av jernbanen ligger det i hovedsak boliger. Over vegen ligger (fra syd mot nord): Noen eneboliger, en parkeringsplass, forretningsbygg med jernvarebutikk og regnskapskontor. Deretter et forretningsbygg som bygges om til boliger. Eksisterende bebyggelse Innenfor planområdet: (Oversikt over bebyggelsen innenfor planområdet er også vist i vedlegg, 5.4.5) Planområdet ligger inntil og delvis inn i den gamle sentrumsbebyggelsen i Indre Arna. På selve planområdet ligger følgende bygninger: Et kombinert bolig- og forretningsbygg på bnr. 135 (tidligere Arna kjøtt og dagligvarer) ble bygget tidlig på 50-tallet (bygging fra 53) og det ble bygget på en ekstra etasje ca. i Bygget har butikker på gateplan og 2 boliger i over gateplan. Dette er et tidstypisk murhus med saltak. Inntil dette bygget (på bnr. 162) ligger et relativt nytt bygg fra år 2000 tegnet av sivilarkitekt Erik Fersum. Dette var i sin tid tenkt som første byggetrinn i et større prosjekt, men markedet var ikke modent for ytterligere utbygging på det tidspunktet. Det eldste bygget i planområdet er et bolighus på bnr. 38. Det framgår av eiendomsregisteret at eiendommen ble skilt ut til eget bruksnummer i Samme sted opplyses at bygget ble tatt i bruk den Denne siste opplysningen stemmer ikke overens med historisk kart over Ådnatun/Arna vågen fra år På dette kartet vises at huset ikke var bygget i år Før evt. riving vil det måtte sjekkes hva som er korrekt ved å gå dypere inn i arkivene. Huset har senere blitt ombygget flere ganger og framstår i dag som et nyere hus. Det inneholder 1 bolig. På bnr. 105 ligger det et brakkebygg med brakker fra Mongstad. Brakkene fikk på tidlig på 90-tallet et lite tilbygg som ble bygget på tradisjonell måte. Side 20 av 42

21 Utenfor selve planområdet finner vi følgende bygninger: Rett over gaten ligger «Berstadshuset» bygget på 60-tallet. Nabohuset er en del år nyere (tidlig 70- tall). Bygningene er bygget sammen og fremstår som en helhet. Bygningene er av mur og betong med saltak. De er på 3 fulle etasjer pluss loftsetasje. Den eldste delen bygges nå om til boliger. Syd for denne bebyggelsen ligger det eneboliger fra nyere tid (80-tallet og utover). Bak denne bebyggelsen ligger en noe eldre boligbebyggelse som inkluderer flerfamielieboliger. Lenger syd, og på østsiden av Indre Arnavegen, er det kun bygget eneboliger. Det mest fremtredende bygget i lien bak er bygget til Arna Helseheim. Det ble påbygget i 2003 til 40 sykehjemsplasser i Skrått i sydvest ligger Indre Arna skole. Hovedbygningen er et murbygg fra 30-tallet. Det er senere utvidet med en paviljong (70-tallet). Hovedbygningen er på 3 etasjer med saltak. Grovt sett kan vi si at den nærmest bebyggelsen er større bygg (forretningsbygg og skole), mens den som ligger litt lenger vekk er boligbebyggelse. Nybygget med Kiwi-butikken til venstre, nytt bygg til høyre for dette og det Berstadhuset med etter ombygging med ny ark og fargeendring fra hvit til grå. Ådnanipa i bakgrunnen. Bildet er tatt fra bnr. 7 Topografi/landskapstrekk Fra Garnesvegen og området ned ved Øyrane Torg vil planområdet ikke være synlig. Det ligger på toppen av en li som strekker seg fra Øyrane og opp til flaten som planområdet er en del av. Fra planområdet går flaten videre til andre siden av vegen før terrenget går over i en ny lit som stiger opp mot Ådnanipa. Planområdet er godt synlig fra mye av bebyggelsen bak. Når vi kommer på vegen fra Åsane og kjører av mot Indre Arna vil et trenet øye kunne se planområdet fra denne avstanden. Side 21 av 42

22 Solforhold Ådnanipa ligger i øst og vil «bremse» solen tidlig på morgenen, mer om vinteren enn om sommeren. Området åpner seg mot Arnadalen i syd. I vest vil åsryggen ta solen utpå dagen. Om sommeren vil solen gå ned lenger i nordvest og det vil komme sol på området fram til ca. kl Om vinteren vil det området være solrikt midt på dagen, men åser og fjell i øst og vest reduserer soltimene. Slik er Arna med sin orientering og sine fjell. Planområdet ligger på et platå i et terreng som faller mot vest der verken fremforliggende boliger eller terreng lager skygge på tomten. Jamfør sol- og skyggediagram, illustrasjon 10 i vedlegg 5.3 Illustrasjoner, er området åpent og solrikt og godt egnet for boliger. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Hele tomten er planert og gruset eller asfaltert. Langs kantene er det overgangsbalter med jord og gras. Langs Indre Arnavegen er det laget en rabatt der det rundt år 2000 ble plantet bjørketrær. Det vil være en overdrivelse å lage en lang beskrivelse av dyrelivet i området. Det kan observeres ville fugler og hunder som luftes. Ellers er det ikke mye å skrive om. Malen ber om at det skal oppgis om området har tilknytning til randsone mot sjø, ferskvann/vassdrag. Det har ingen slik tilknytning. Grønne interesser Det er ingen spor av barn og unges bruk av området fra Hansen sin eiendom til grensen mot skoletomten, det er ikke tillatt på et område der store deler har vært benyttet til parkering. Den grønne bruken av området viser seg her best når det nærmer seg jul, da omgjøres parkeringsplassen til juletreutsalg og det blir en måned med trivelig virksomhet. Kommunen har som kjent bedt oss om å utvide reguleringsområdet. Den nordligste delen med eneboligen har opparbeidet hage og en liten «park» lengst i nord. Videre er vestsiden av Hansens bygg benyttet som hage. Zoomet bilde tatt fra planområdet omtrent der snarvegen over jernbanen starter. Bildet viser at det er kort veg til Øyrane torg. Side 22 av 42

23 Nærmeste ballplass er ballbingen på området til Indre Arna Skole, skoleplassen er nærmeste lekeplass (nå uteareal og lekeplass for barnehagen). Det nye idrettsanlegget på Seimsmyrane ligger noen hundre meter fra planområdet. Det finnes en snarveg/gangveg fra området og over jernbanesporet og derfra videre til Ådnavegen og Øyrane Torg/Togstasjonen. Langs kanten av Ådnanipa ligger Rambergsvegen, dette er en mye benyttet turveg. Fra denne kan en f. eks. gå videre til Høgåsen via Åsheim eller til Ådnanipa eller Reppardalen langs oversiden av Ådnamarka borettslag. Der Seimsmyrane stiger mot Litlåsen ligger Kallebakkane. Disse bakkene benyttes til aking og skikjøring av barn i området når det en sjelden gang er nok snø. Seimsmyrane og Åsheim sett gjennom gjerdet nord for idrettsanlegget. Kulturminneverdier Det er ikke spor etter kulturminneverdier inne på selve området. Byantikvaren har stilt spørsmål om boligen på bnr. 38 kan være fra før år 1900 selv om den ikke ser slik ut. Den gamle jernbanelinjen går langs hele området og blir karakterisert som et kulturminne. I kulturminnebegrepet inngår også krysninger av jernbanen. I område S08 er registrert to slike krysninger. Jernbanesporet og krysningene eies og forvaltes av Jernbaneverket. Det ble bygget ut på området rett før år 2000 og i tiden før og etter har parkeringsarealet blitt opparbeidet. Det er ikke gjort noen arkeologiske funn i forbindelse med disse arbeidene og det er ingen grunn til å tro at det vil bli funnet noe i forbindelse med framtidige byggearbeider. Området ligger ca. 20 meter over havflaten og strandlinjen har ikke gått så høyt. Side 23 av 42

24 Historisk bilde fra jernbaneovergangen som benyttes til gangveg og fortsatt skal være det. Bilde: K. Knutsen & co Det er laget et separat notat om kulturminner, dette følger vedlagt. Veg og trafikkforhold Indre Arnavegen er en del av fylkesveg 277. Den har i prinsippet samme vegstandard som vegen mellom Arnatveit og Midttun. Kapasiteten på vegen er god. Planområdet ligger på en flate, det er derfor ingen problemer med stigningsforholdet ved av og påkjøring til området. Det er bygget gangveg langs planområdet, denne blir en avbrutt av parkeringsplasser foran den gamle sentrumsbebyggelsen. Det er flere godkjente avkjørsler fra planområdet. I vedlegg til planbeskrivelsen er tatt med utskrift av kart fra Statens Vegvesen der ÅDT samt ulykkespunkter er tegnet inn. Det fremgår av dette kartet at det har oppstått trafikkulykker ved rundkjøringen mellom Indre Arnavegen og Garnesvegen og ved den eldste avkjøringen til Øyrane Torg. ÅDT er vist md 500 trafikkbevegelser inn i Indre Arnavegen og 500 ned fra Stølsvegen. Det kan stilles spørsmål om disse tallene er riktige. Spesielt fra Stølsvegen er det grunn til å tro at det er større trafikk enn oppgitt med Kiwi og Idrettsanlegget som begge genererer en god del trafikk. Støy Siden området ligger inntil en fylkesveg vil det være utsatt for trafikkstøy. I KPA er det tatt inn et støysonekart. Kartet er relativt grovt. Fylkesveiene i Arna har 2 delt oppdeling. Selve veglegemet pluss noen meter til siden ligger i rød sone, øvrige arealer ligger i gul sone. Denne inndelingen gjelder for stort sett hele Indre Arna sentrum ut til brannstasjonen. De fleste boligprosjektene som er bygget i Indre Arna det siste 10 året ligger langs fylkesvegen og ligger dermed med grense i rød og hoveddel i gul sone. Definisjonen på gul sone ved veg er L den < 55 db(a) og L 5AF < 70 db(a). Rød sone L den < 65 db(a) og L 5AF < 85 db(a). Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Siden vi snakker om den lokale hovedvegen gjennom Indre Arna ligger det i kortene at det er og god bussforbindelse forbi området. Bussene går fra Øyrane Torg og videre til Nesttun. Noen går opp i Side 24 av 42

25 Stølsvegen før de kjører inn på hovedvegen ved «Arna Bruk». Det er bussholdeplasser like i nærheten av området. Det unike med Arna i Bergenssammenheng er togforbindelsen til sentrum. Vi snakker om Norges mest punktlige togstrekning. På snarvegen ned fra området vil det ta mindre enn 5 minutter for de spreke å komme seg på toget. Den bratte bakken opp igjen gjør at alle vil bruke lenger tid fra toget enn til toget. Bussen vil bruke ca. et par minutter til Busstasjonen like ved jernbanestasjonen. Det går i dag tog hver halvtime det meste av dagen pluss noen «Vossatog». Ulempen er kveld og nattestid, da går det fra få til ingen tog. Det er håp om at dette bedres når det er bygget ny togtunell til byen, da vil frekvensen kunne økes betydelig. Det må og tilføyes at mange kjører bil til toget og parkeres på stasjonen. Det betyr at vegnettet rundt byen avlastes selv om denne praksisen medfører noe bruk av privatbil. I referat fra oppstartsmøte kreves at vi oppgir nærmeste busstopp i Ådnavegen. Det ligger ved jernbanestasjonen. De fleste som tar bussen vil nok heller velge busstoppet som ligger noen meter sør for planområdet i Indre Arnavegen. Avstander er målt til: Kjøring med bil til stasjonen til «hente-/bringelomme» på sjøsiden: ca. 1,3 km. Ca. samme avstand med buss. Gangavstand til stasjonen (perrong) via Ådnavegen: ca. 650 meter. Luftlinje fra planområdet til perrong på stasjonen: ca Vann og avløp Se eget vedlegg om dette. Anlegget har stor nok kapasitet. Sedumtak i Indre Arna på nybygg for Europris Energi Kartet for konsesjonsområde for fjernvarme i Bergen er sjekket ut. Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet. Privat og offentlig servicetilbud Dette er beskrevet i ande punkter. Risiko og sårbarhet Det er laget et notat om ROS-analyse, dette er vedlagt. Tomten er flat og masseutskiftet/planert. Grunnen består nå av steinfylling, trolig lagt ut på noe jord. Erfaringsmessig er det såkalt «Bergensleire» i Arna, dvs. morene med leirgradering. Det kan finnes slik leire der fjellet ligger dypest. Under disse massene er det fast fjell, avstand fra topp planering til fjell anslås fra 1 meter til 3-4 meter med en snittdybde på 2 meter. Det er ingen fare for ras på/fra planområdet. Vinden i Arna tar mest når den kommer fra nord eller sør. Erfaringsmessig vil vind fra sør medføre Side 25 av 42

26 slagregn som stiller bygningene på en hard prøve, alle tettedetaljer på bygg med fasader eksponert for denne vindretningen må være nøye gjennomarbeidet. Planområdet vil være eksponert for vind langs Arnadalen (nord-sør). Det er ingen luft- eller grunnforurensninger i eller ved planområdet. Fylkesvegen går langs planområdet. To gangveger krysser jernbanen. Norges Geologiske Undesøkelse har sammen med Statoil undersøkt bergartene i Bergen kommune og presenterer i sin rapport fra 2009 nye kart for forekomster av radongass og måling av radioaktivitet fra uran. Uran danner radongass og flere steder var urankonsentrasjonen svært høy (som på utsatte steder på østlandet). Løvstakkengranitten (granittisk gneis) gir høye måleverdier, bl.a. på Kråkenes og i Fyllingsdalen. Forekomsten av granittisk gneis strekker seg til Puddefjorden mot øst, den finnes med andre ord ikke i Arna. Det måles uran med mer enn 20 ppm på Kråkenes, som er svært høy verdi. I Arna viser målepunktet en verdi på mindre enn 1 ppm, det er definert som lavt eller svært lavt. Dette viser for det første at radonrisikoen varierer mye innenfor grensene for Bergen kommune og for det andre at det er liten radonrisiko i Arna. Vi har selv målt radon i en bolig i Indre Arna og fått svært lave verdier. Det går ikke kraftledninger gjennom planområdet. Det ligger ikke nær områder benyttet til spesialavfall eller lagring av farlige stoffer. Det ligger ikke nær evt. opplagte bombemål i en krigssituasjon. Privatrettslige bindinger Det går en privat vannledning over området. 7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Krav om konsekvensutredning finnes i «FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger». I forskriftens 3 og 4 beskrives hvilke planer og tiltak som vil utløse krav om konsekvensutredning. Forskriftens vedlegg II omhandler tiltak som alltid vil utløse krav om konsekvensutredning. Det aktuelle tiltakets art og størrelse er slik at det ikke vil bli krav om konsekvensutredning sammenlignet med kravene i vedlegg I. I vedlegg II er det listet opp tiltak som vil medføre konsekvensutredning etter 4. I punkt 1 står det (sitat): «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn m 2.» Samlet næringsareal i planområdet ligger under denne grensen. Øvrige punkter i vedlegget har ikke relevans i vår sak. Konklusjon: Det er ikke aktuelt å foreta konsekvensutredning for planområde S BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Bakgrunn for at planen fremmes. Hensikten med planen er å detaljregulere området S08 i KDP for Indre Arna, for skape en helhetlig plan som kompletterer og forsterker det historiske sentrum i Indre Arna, og som åpner for blandet bebyggelse med forretninger og noe kontor i første, noe kontor og primært boliger i øvrige etasjer. Eier av gnr/bnr 287/105, 287/233, 287/162 ønsker utbygging av tomten så fort som mulig, for øvrige eiendommer er det per i dag ingen konkrete planer om utbygging. Eiendommene i ny plan i 2012 Etterfølgende skisser er tatt med for å gi leseren oversikt over bruksnummer, arealer og bygninger som per i dag står på eiendommene. Bnr. 7 og bnr. 233 er ubebygd ved planoppstart, på bnr. 105 står det et brakkebygg. Side 26 av 42

27 Eiendommene i planområdet fordelt på bnr. Forslag til feltoppdeling i plan Bakgrunn for valgt planutforming Planbestemmelser og eksisterende byggevolumer dannet grunnlaget for videre diskusjoner om utforming. Arkitektene gikk inn for en oppdelt struktur med en opptrapping i nordlig retning. De ønsket å bygge et sett bygninger som slynget seg frem og ikke hadde en ensartet struktur med tradisjonell rektangulær form. Sol og lys får slippe inn i og gjennom tverrgatene mellom bygningene. I første etasje planlegges butikk/forretningslokaler på gateplanet, evt. kombinert med boliger på den siden som vender mot hagen. Forretningslokalene vil med den oppdelte bygningsmassen kunne bli inviterende og lyse, det kan bli mange gode hjørnelokaler. Krav til avstand til offentlig veg må ivaretas i planen, det samme må kravet til avstand til jernbanen. Videre må det avsettes plass til gang og sykkelveg langs vegen. Det ligger dermed i kortene at den nye bygningsmassen må følge en akse langs hovedvegen. Bygningsmassen danner en rygg mot trafikken og virker som en støyskjerm. Et senterområde innebærer en blanding av ulike funksjoner. I dette tilfellet det si boliger kombinert med varehandel, kontorer og servicetilbud (tannlege, frisør, kafe etc.). I noen grad vil slike tilbud benyttes av personer uten privatbil, men det vil også komme mange med bil. Det betyr at det må lages et tilstrekkelig antall parkeringsplasser der en vesentlig del plasseres under bakkenivå. Bygningen skjermer mot hage og grøntareal. Fellesarealet blir liggende på bakkenivå og vil sikres mot jernbanelinjen. Det er flatt og solrikt og den mest egnede delen av tomten til felles utearel. I tillegg avsettes det fellesareal på deler av takflatene. Den valgte utformingen av bebyggelsen tilordner seg planarealets form. Gateløpet forlenges og forsterker inntrykket av et sentrum. Bebyggelsen skal være variert i form og størrelse og vise Side 27 av 42

28 Underveis i prosessen ble det arbeidet med ulike modellskisser for å vurdere sol, skygge, volum mm. Her er vist en skisse med et relativt stort fotavtrykk og volum mot på gnr. 162 og 135. vår tids arkitektur. Forretningsdelen skal være inviterende for kunder og besøkende samtidig som det skal være tilrettelagt for gode arbeidsplasser. Boligene skal ha god planløsning og være gode å bo i. Planområdet med forretningsarealer og boliger skal tilrettelegges for universell utforming. Konsekvenser av overordnede planer Før det kan konkluderes med hvilken utbyggingsløsning som bør velges, kan det være på sin plass å analysere bestemmelsene i overordnede planer. Bergen kommunes KDP for Indre Arna åpner for BYA=60 %. Den siste utgaven av KPA gir rom for inntil 7 etasjer i senterområder. Maksimal tillatt utnyttelse vil da kunne bli som gjengitt i tabellen under: Felt Tomt BYA=60 % Med 7 etasjer B/F/K B/F/K B/F/K B/F/K Totalt BRA Dette er en svært stor bygningsmasse. Det er ikke uten videre gitt at det kan bygges så stort bygg innenfor de politisk vedtatte bestemmelsene i overordnede planer. Mulig utnyttelse vil være avhengig av hva som bygges. Med et rent forretningsbygg vil det ikke være krav om felles utearealer og det kan da teoretisk sett bygges så stort som maksimalrammen angir. En annen mulighet for å utnytte maksimalrammen er å bygge store leiligheter kombinert med en stor andel forretningslokaler. På B/F/K 4 kan det f. eks. bygges 45 leiligheter med gjennomsnittsareal på godt over 200 m 2 BRA kombinert med vel 5000 m 2 forretningsbygg innenfor bestemmelsene om felles uteareal. Dersom deler av takene benyttes til takterrasser kan boligantallet økes. Det kan gjøres Side 28 av 42

29 tilsvarende analyser for de øvrige feltene. Et spørsmål som må tas stilling til er om det er de overordnede planer som er feil eller om det er feil av en forslagsstiller å detaljplanlegge i samsvar med overordnede planer? I tilfelle det konkluderes med at de overordnede rammer er for romslige, hvem skal da bestemme at rammene er feil og hva som er riktig tilnærming? Vi ser ofte at det kan bygges et mye større byggvolum med store leiligheter enn med små leiligheter, slik vil det også være i dette planområdet. Det er grunn til å tro at det er politisk interesse for at det bygges mange sentrumsnære boliger med «normalt» areal og ikke store luksusboliger for en sterkt begrenset kjøpergruppe. Årsaken til at det blir slik er først og fremst på grunn av kravet til felles uteareal per boligenhet. Med dette kravet i bunn vil det fort bli ulønnsomt å bygge små boliger (kan i en viss grad avbøtes med å bygge felles takterrasser). Om de ulike feltene I denne saken er det flere eiere som kan ha ulike interesser for sin del av planområdet. Det skal lages en felles plan, men det er ikke gitt at det vil bli bygget likt, til samme tid og etter samme konsept for de ulike delfeltene. Erstad & Lekven Utbygging AS er ansvarlig for det største delfeltet i planen, dvs. B/F/K 4. Dette firmaets standpunkt er at et 7 etasjer bygg på hele eiendommen vil være for stort og dominerende og at det derfor vil gås inn for andre utbyggingsløsninger som gir en mer harmonisk og variert bebyggelse. På felt B/F/K 3 står det i dag et kombinert forretnings- og boligbygg. Dette kan bli stående som det er, det kan rives og byges nytt eller bygget kan påbygges i høyden og evt. også i utstrekning. I planutkastet medtas rammer for et nybygg. På felt B/F/K 2 står en enebolig. Dette kan bli stående eller det kan rives og bygges nytt på eiendommen. I planutkastet medtas rammer for et nybygg. I felt B/F/K 1 har Optibo AS ved Molden arkitekter AS foreslått en 4 etasjers bebyggelse samt garasjeanlegg under terreng innenfor byggegrensene. Bygget skal inneholde forretningsetasje samt 3 etasjer med studioleiligheter. For å få regnestykket til å gå opp er bygget planlagt med en takterrasse der felles uteareal er plassert. Heis og trapp må gå opp til taket og det må tas med rekkverk eller annen sikring av takarealet. Reguleringsformål Hovedformålet vil være boliger med et visst innslag av nærings/forretningsarealer. Reguleringsformålene i planen fordeler seg slik, planområdet: Byggeområde, kombinert bolig og kontor: 4,883 da fordelt med 3,116 da B/F/K4, 0,812 da på B/F/K3, 0,477 da på B/F/K2 og 0,478 da på B/F/K1. Offentlige trafikkområder Kjøreveg: 0 Gang- og sykkel veg: 0,5104 daa Fortau: 0,0589 daa Annen veggrunn grøntareal: 0,1039 daa Fellesområder Felles avkjørsel: Bruker bare pil, fordi da kan bestemmelsene si at avkjørsel kan flyttes litt i den ene eller andre retningen. Det blir da viktig at andre forhold er ivaretatt, som for eksempel avstand til langsgående parkering og til overgangsfelt. Side 29 av 42

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Notat om kulturminner

Notat om kulturminner Vedlegg til reguleringsplan for Indre Arna sentrum Gnr. 287, bnr. 233 m.fl. Notat om kulturminner I utgangspunktet ser vi ikke tydelige spor etter kulturminner innenfor selve planområdet. Vi har sjekket

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde

Kulturminnedokumentasjon. Nesttunbrekka 86, boligområde Kulturminnedokumentasjon Nesttunbrekka 86, boligområde Oktober 2012 1 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr/bnr 42/85 i Nesttunbrekka 86 i Bergen kommune, Fana bydel. Formålet med planen

Detaljer

Varsel om oppstart av privat planarbeid i Ytrebygda bydel på gnr. 35 bnr. 747 m.fl. B/N 1 Naustdalen, Bergen kommune

Varsel om oppstart av privat planarbeid i Ytrebygda bydel på gnr. 35 bnr. 747 m.fl. B/N 1 Naustdalen, Bergen kommune Likelydende til private og offentlige høringsinstanser, i tillegg til naboer og gjenboere ifølge liste fra kommunen Vår ref.: 6964- B14001- JL Straume den: 27.06.14 Varsel om oppstart av privat planarbeid

Detaljer

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231.

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Oslo 23.12.2014 Deres ref.: 2013 40242 På vegne av forslagsstiller

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD Forslag til REGULERINGSPLAN GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD PLANBESKRIVELSE m/vedlegg Dokumenter til behandling i Planutvalget Beskrivelse, forutsetninger og hensikt 04.02.2015 REV. BESKRIVELSE DATO UTARB.

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Lillesand kommune. Postmottak. Postboks Lillesand. Side 1 av 7

Lillesand kommune. Postmottak. Postboks Lillesand. Side 1 av 7 Lillesand kommune Postmottak Postboks 23 4791 Lillesand Vår dato: 31. mars 2017 Vår referanse: P003 Dovreveien 5 - Lillesand kommune Deres Deres dato: referanse: Vår saksbehandler: Endre Fennefoss Balchen

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN SØRSIA BYDEL- ENDRING AV BESTEMMELSER FOR OMRÅDE 2.B1 PLANBESKRIVELSE Kartutsnitt fra reguleringsplan Sørsia bydel. Område 2 B1. er vist med rødt omriss. Planid: 1702_2011001 Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer