MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien"

Transkript

1 Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Torgeir Lånke Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Innkalling: Merknader: Skriftlig Orientering om reguleringsarbeidet for E6 ved representanter for Statens Vegvesen. Ola Torgeir Lånke trådte midlertidig ut av styret for plankontoret fra den Ragnhild K. Stene trådte inn som medlem av styret. Formannskapet vedtok å lukke møtet under sak 51 og 52. Vedtak om lukking er hjemlet i kommunelovens 31 nr. 5 pga at sakene inneholder opplysninger som er unndratt offentlighet i medhold av offentlighetslovens 13. Behandlede saker: 40/15 53/15 Møteprotokoll Formannskapet Side 1 av 12

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 40/15 15/1408 ÅRSMELDING /15 15/917 KOMMUNEREGNSKAP FOR /15 14/637 ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG /15 15/1361 RODEBAKK GÅRDSBRYGGERI AS: SØKNAD OM SALGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING 44/15 15/1310 RENNEBUMARTNAN: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 45/15 15/1182 NORGESGRUPPEN. SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 46/15 15/1335 ØKONOMISK BISTAND TIL UTGIVELSE AV BOKVERK 47/15 15/ /5. KLAGE PÅ AVSLAG OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 48/15 14/ /2. SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 49/15 15/1092 ÅRSMELDING PLANKONTORET /15 15/1352 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG 51/15 11/93 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE 52/15 13/1473 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM LÅN OG AVDRAGSUTSETTELSE 53/15 15/1032 SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLINGSPROSJEKT - DELTAKELSE PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2015 Møteprotokoll Formannskapet Side 2 av 12

3 40/15 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 tas til orientering. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Årsmelding 2014 tas til orientering. 41/15 KOMMUNEREGNSKAP FOR 2014 Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for Det regnskapsmessige mindreforbruket kr ,- tas til inntekt i budsjettet for 2015 konto og disponeres slik: Avsetning til reservefondet konto kr Avsetning til disposisjonsfond Felles skole kr Avsetning til disposisjonsfond Felles barnehage kr Avsetning til disposisjonsfond Innset og Vonheim barnehage kr Avsetning til disposisjonsfond Teknisk drift kr Avsetning til disposisjonsfond Landbruk og miljø kr Avsetning til disposisjonsfond flyktningemottak kr Avsetning til disposisjonsfond trafikksikkerhetstiltak kr Bevilgning til arkivprosjekt kr Bevilgning til felles foreldremøte i 2014 kr Voll skole og barnehage blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr Berkåk skole blir pålagt å dekke inn sitt korrigerte merforbruk på kr Innset skole blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr Kultur og fritid blir pålagt å dekke inn sitt korrigerte merforbruk på kr Merforbruket kan dekkes inn ved bruk av enhetenes disposisjonsfond, over årets drift eller i løpet av de to kommende regnskapsårene (senest innen utgangen av 2017). Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Møteprotokoll Formannskapet Side 3 av 12

4 Kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for Det regnskapsmessige mindreforbruket kr ,- tas til inntekt i budsjettet for 2015 konto og disponeres slik: Avsetning til reservefondet konto kr Avsetning til disposisjonsfond Felles skole kr Avsetning til disposisjonsfond Felles barnehage kr Avsetning til disposisjonsfond Innset og Vonheim barnehage kr Avsetning til disposisjonsfond Teknisk drift kr Avsetning til disposisjonsfond Landbruk og miljø kr Avsetning til disposisjonsfond flyktningemottak kr Avsetning til disposisjonsfond trafikksikkerhetstiltak kr Bevilgning til arkivprosjekt kr Bevilgning til felles foreldremøte i 2014 kr Voll skole og barnehage blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr Berkåk skole blir pålagt å dekke inn sitt korrigerte merforbruk på kr Innset skole blir pålagt å dekke inn sitt merforbruk på kr Kultur og fritid blir pålagt å dekke inn sitt korrigerte merforbruk på kr Merforbruket kan dekkes inn ved bruk av enhetenes disposisjonsfond, over årets drift eller i løpet av de to kommende regnskapsårene (senest innen utgangen av 2017). 42/15 ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 HOO s innstilling: Etter anmodning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23. april d.å. om å øke bosettingen sier Rennebu kommune ja til å bosette 7 ekstra flyktinger i 2015 til totalt 17. Anmodningen om mottak av flyktninger for 2016 utsettes. Kommunestyret forutsetter at det gjennomføres en helhetlig evaluering av ressurssituasjonen i kommunens mottaksapparat før det kan være aktuelt å vurdere ytterligere mottak ut over dette. Kommunestyret ber om en helhetlig vurdering og at legges fram en plan for integreringsarbeidet i et femårsperspektiv. Vurderingen må blant annet si noe om boligsituasjonen, bemanningssituasjonen og arbeidet mot det lokale næringslivet. Kommunestyret forutsetter at Husbanken gis tilstrekkelige rammer til tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger. Eli Krogstad fremmet rådmannens innstilling på nytt følgende: Rennebu kommune sier ja til å bosette 17 flyktninger i 2015 og 14 flyktninger i Dette i samsvar med anmodning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23.april d.å. om å øke bosettingen i 2015 og Møteprotokoll Formannskapet Side 4 av 12

5 Kommunestyret forutsetter at Husbanken gis tilstrekkelige rammer til tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger. Formannskapet sluttet seg til HOO s innstilling med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget framsatt av Eli Krogstad. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Etter anmodning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 23. april d.å. om å øke bosettingen sier Rennebu kommune ja til å bosette 7 ekstra flyktinger i 2015 til totalt 17. Anmodningen om mottak av flyktninger for 2016 utsettes. Kommunestyret forutsetter at det gjennomføres en helhetlig evaluering av ressurssituasjonen i kommunens mottaksapparat før det kan være aktuelt å vurdere ytterligere mottak ut over dette. Kommunestyret ber om en helhetlig vurdering og at legges fram en plan for integreringsarbeidet i et femårsperspektiv. Vurderingen må blant annet si noe om boligsituasjonen, bemanningssituasjonen og arbeidet mot det lokale næringslivet. Kommunestyret forutsetter at Husbanken gis tilstrekkelige rammer til tilskudd til bygging og kjøp av utleieboliger. 43/15 RODEBAKK GÅRDSBRYGGERI AS: SØKNAD OM SALGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING Serveringsbevilling: Rodebakk gårdsbryggeri AS gis serveringsbevilling. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent etablererprøve. Etablererprøven skal være bestått innen den 1. oktober Det forutsettes at virksomheten retter seg etter pålegg fra Mattilsynet. Skjenkebevilling Rodebakk gårdsbryggeri AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for tidsrommet fram til Skjenkingen av alkoholholdig drikk skal skje innenfor tidsrommet kl til kl Carl Christensen godkjennes som skjenkebestyrer. Det gis dispensasjon fra kravet om å ha en egen stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven innen den 1. oktober Det betales skjenkeavgift etter de til enhver tid gjeldende regler. Det er en forutsetning for bevillingen at skjenking foregår i et klart avgrenset lokale skilt fra lokalene hvor det utøves salgsbevilling. Møteprotokoll Formannskapet Side 5 av 12

6 Det forutsettes at alkohollovens regler følges. Salgsbevilling Rodebakk gårdsbryggeri AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med opptil 4,75 volumprosent alkohol) Bevillingen gjelder fram til Alkoholholdig drikk kan selges mellom kl på hverdager, og mellom kl på dager før søn- og helligdager. Carl Christensen godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis dispensasjon fra kravet om å ha en egen stedfortreder for styrer pga salgsstedets størrelse. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven innen den 1. oktober Det er en forutsetning for bevillingen at skjenking foregår i et klart avgrenset lokale skilt fra lokalene hvor det utøves salgsbevilling. Bevillingsavgift må betales i hht gjeldende regelverk. Rådmannen foreslo slikt tillegg til sin innstilling: Det gis tillatelse til utendørs skjenking. Utendørs skjenking kan foregå i tilknytning til en støpt platt/ et avgrenset område av gårdstunet. Ola Torgeir Lånke fremmet slikt forslag: Saken tas opp til behandling etter at søkeren har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven om alkoholloven. Formannskapet sluttet seg til rådmannens endra innstilling med 4 stemmer mot 1 stemme for forslaget framsatt av Ola Torgeir Lånke. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Serveringsbevilling: Rodebakk gårdsbryggeri AS gis serveringsbevilling. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent etablererprøve. Etablererprøven skal være bestått innen den 1. oktober Det forutsettes at virksomheten retter seg etter pålegg fra Mattilsynet. Skjenkebevilling Rodebakk gårdsbryggeri AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for tidsrommet fram til Skjenkingen av alkoholholdig drikk skal skje innenfor tidsrommet kl til kl Møteprotokoll Formannskapet Side 6 av 12

7 Carl Christensen godkjennes som skjenkebestyrer. Det gis dispensasjon fra kravet om å ha en egen stedfortreder for styrer pga skjenkestedets størrelse. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven innen den 1. oktober Det betales skjenkeavgift etter de til enhver tid gjeldende regler. Det er en forutsetning for bevillingen at skjenking foregår i et klart avgrenset lokale skilt fra lokalene hvor det utøves salgsbevilling. Det gis tillatelse til utendørs skjenking. Utendørs skjenking kan foregå i tilknytning til en støpt platt/ et avgrenset område av gårdstunet. Det forutsettes at alkohollovens regler følges. Salgsbevilling Rodebakk gårdsbryggeri AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med opptil 4,75 volumprosent alkohol) Bevillingen gjelder fram til Alkoholholdig drikk kan selges mellom kl på hverdager, og mellom kl på dager før søn- og helligdager. Carl Christensen godkjennes som styrer for bevillingen. Det gis dispensasjon fra kravet om å ha en egen stedfortreder for styrer pga salgsstedets størrelse. Det er en forutsetning for bevillingen at Carl Christensen består offentlig godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven innen den 1. oktober Det er en forutsetning for bevillingen at skjenking foregår i et klart avgrenset lokale skilt fra lokalene hvor det utøves salgsbevilling. Bevillingsavgift må betales i hht gjeldende regelverk. 44/15 RENNEBUMARTNAN: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Rennebumartnan v/kenneth Teigen gis skjenkebevilling for tre enkeltanledning under Rennebumartnan Fredag 14. august fra kl til Lørdag 15. august fra kl til Søndag 16. august fra kl til Skjenkingen kan foregå i en lavvo som står på gressplena mellom Rennebuhallen og Tusenårsstedet. Kennet Teigen godkjennes som ansvarlig for skjenkingen. Møteprotokoll Formannskapet Side 7 av 12

8 Det er en betingelse for bevillingen at arrangøren sikrer et forsvarlig vakthold. En oversikt over hvem som skal være vakt til ulike tidspunkt oversendes lensmannen før arrangementet. Det er en betingelse for bevillingen at Rennebumartnan forestår skjenking av øl med egne ansatte. Bryggerienes ansatte kan ikke foreta skjenking. Bryggerienes ansatte skal ikke knyttes til skjenkingen. Det forutsettes at Rennebumartnan forsikrer seg om at leverandørene av alkoholholdig drikk har de nødvendige tilvirkningsbevillinger. Skjenkebevillingen gjelder øl i gruppe 1 med høyest 4,7 volumprosent alkohol.. Bevilling betinger at det settes ei aldersgrense på 18 år for komme inn i lavvoen/ skjenkelokalet. Det kan påregnes kontroll. Det skal betales ei skjenkeavgift på kr. 200,- pr. arrangement til sammen kr. 600,- til regnskapskontoret i Rennebu kommune. Avgiften skal betales før skjenkingen finner sted. Ola Øie fremmet slikt forslag: Som nytt 5. avsnitt (som erstatning for 5. avsnitt i rådmannens innstilling): Bryggerienes ansatte gis tillatelse til å selge og skjenke smaksprøver på inntil 1 dl. Ola Torgeir Lånke fremmet slikt forslag: Søknaden fra Rennebumartnan om skjenkebevilling for tre enkeltanledninger som går over 3 dager innvilges ikke. Rennebumartnan er å betrakte som et stort familiearrangement der mindreårige har gratis adgang, og åpning for skjenking av alkohol er uforenlig med dette. Det ble først stemt over rådmannens innstilling som ikke fikk noen stemmer. Formannskapet sluttet seg til forslaget framsatt av Ola Øie med 4 stemmer mot 1 stemme for forslaget framsatt av Ola Torgeir Lånke. Vedtak: Rennebumartnan v/kenneth Teigen gis skjenkebevilling for tre enkeltanledning under Rennebumartnan Fredag 14. august fra kl til Lørdag 15. august fra kl til Søndag 16. august fra kl til Skjenkingen kan foregå i en lavvo som står på gressplena mellom Rennebuhallen og Tusenårsstedet. Kennet Teigen godkjennes som ansvarlig for skjenkingen. Det er en betingelse for bevillingen at arrangøren sikrer et forsvarlig vakthold. En oversikt over hvem som skal være vakt til ulike tidspunkt oversendes lensmannen før arrangementet. Bryggerienes ansatte gis tillatelse til å selge og skjenke smaksprøver på inntil 1 dl. Møteprotokoll Formannskapet Side 8 av 12

9 Det forutsettes at Rennebumartnan forsikrer seg om at leverandørene av alkoholholdig drikk har de nødvendige tilvirkningsbevillinger. Skjenkebevillingen gjelder øl i gruppe 1 med høyest 4,7 volumprosent alkohol.. Bevilling betinger at det settes ei aldersgrense på 18 år for komme inn i lavvoen/ skjenkelokalet. Det kan påregnes kontroll. Det skal betales ei skjenkeavgift på kr. 200,- pr. arrangement til sammen kr. 600,- til regnskapskontoret i Rennebu kommune. Avgiften skal betales før skjenkingen finner sted. 45/15 NORGESGRUPPEN. SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Kjøpmannshuset Norge AS/ NorgesGruppen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved SPAR Berkåk. Bevillingen gjelder til og med Som styrer godkjennes Stein Elshaug Som styrers stedfortreder godkjennes Hilde Elshaug Salg av alkoholholdig drikk kan skje fra kl til kl på hverdager og fra kl til kl på dager før søn- og helligdager: Alkoholloven pålegger kommunen å føre kontroll med bevillingene. Det må derfor påregnes uanmeldte kontroller. Det betales et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyrets størrelse fastsettes iht forskrifter til alkoholloven. Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. Vedtak: Kjøpmannshuset Norge AS/ NorgesGruppen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved SPAR Berkåk. Bevillingen gjelder til og med Som styrer godkjennes Stein Elshaug Som styrers stedfortreder godkjennes Hilde Elshaug Salg av alkoholholdig drikk kan skje fra kl til kl på hverdager og fra kl til kl på dager før søn- og helligdager: Alkoholloven pålegger kommunen å føre kontroll med bevillingene. Det må derfor påregnes uanmeldte kontroller. Møteprotokoll Formannskapet Side 9 av 12

10 Det betales et bevillingsgebyr til kommunen. Bevillingsgebyrets størrelse fastsettes iht forskrifter til alkoholloven. 46/15 ØKONOMISK BISTAND TIL UTGIVELSE AV BOKVERK Ola Torgeir Lånke ba om vurdering av sin habilitet på bakgrunn av sin støtte til prosjektet. Formannskapet vedtok at Ola Torgeir Lånke er habil. Formannskapet gjorde slikt vedtak: Rennebu kommune gir et tilskudd på kr ,- til utgivelse av et bokverk om håndverkere i det nordenfjellske gjennom 1000 år. Bevilgningen dekkes av tilleggsbevilgningsposten. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet. 47/15 222/5. KLAGE PÅ AVSLAG OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Kommunestyret er forelagt klage fra Ove Stuen på formannskapets avslag på søknad om fritak for eiendomsskatt på eiendommen gnr. 222, bnr. 5. Formannskapets vedtak under sak 30/15 opprettholdes. Skattyteren er i brev datert gitt melding om fastsatt eiendomsskattetakst og fastsatt eiendomsskatt for I brevet er det opplyst at eventuell klage på eiendomsskattetaksten må fremmes for skatteetaten innen den Kommunestyret mener at skattyteren har hatt god tid til å fremme klagen for skatteetaten. Skattyteren anbefales å påklage skatteetatens verdsetting for inntektsåret 2014 som danner grunnlag for fastsetting av eiendomsskatten i Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Kommunestyret er forelagt klage fra Ove Stuen på formannskapets avslag på søknad om fritak for eiendomsskatt på eiendommen gnr. 222, bnr. 5. Formannskapets vedtak under sak 30/15 opprettholdes. Møteprotokoll Formannskapet Side 10 av 12

11 Skattyteren er i brev datert gitt melding om fastsatt eiendomsskattetakst og fastsatt eiendomsskatt for I brevet er det opplyst at eventuell klage på eiendomsskattetaksten må fremmes for skatteetaten innen den Kommunestyret mener at skattyteren har hatt god tid til å fremme klagen for skatteetaten. Skattyteren anbefales å påklage skatteetatens verdsetting for inntektsåret 2014 som danner grunnlag for fastsetting av eiendomsskatten i /15 102/2. SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Formannskapet gjorde slikt vedtak: Formannskapet er forelagt søknad fra Kåre Havdal om fritak for eiendomsskatt for et våningshus som er under rehabilitering på eiendommen gnr. 102, bnr. 2. Søknaden imøtekommes ikke. Skattekravet opprettholdes. 49/15 ÅRSMELDING PLANKONTORET 2014 Formannskapet tar årsmeldingen fra plankontoret for 2014 til orientering. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Vedtak: Formannskapet tar årsmeldingen fra plankontoret for 2014 til orientering. 50/15 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - IKA TRØNDELAG Kommunestyret godkjenner den endrede selskapsavtalen med IKA Trøndelag. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Møteprotokoll Formannskapet Side 11 av 12

12 Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Kommunestyret godkjenner den endrede selskapsavtalen med IKA Trøndelag. 51/15 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE 52/15 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM LÅN OG AVDRAGSUTSETTELSE 53/15 SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLINGSPROSJEKT - DELTAKELSE PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2015 Nasjonalparken Næringshage gis et tilskudd på kr til delfinansiering av et utviklingsprosjekt knyttet til deltakelse på Trøndersk Matfestival i Tilskuddet dekkes av Rennebu utviklingsfond. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet. Deltakelse på Trøndersk Matfestival kan ikke påregne kommunal støtte i årene framover. Tiltaket må etter hvert betraktes som ordinær drift. Vedtaket er fattet i medhold av formannskapets hastekompetanse, jfr. kommunelovens 13 og k.sak 92/0146. Formannskapet sluttet seg til rådmannens innstilling. Vedtak: Nasjonalparken Næringshage gis et tilskudd på kr til delfinansiering av et utviklingsprosjekt knyttet til deltakelse på Trøndersk Matfestival i Tilskuddet dekkes av Rennebu utviklingsfond. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet. Deltakelse på Trøndersk Matfestival kan ikke påregne kommunal støtte i årene framover. Tiltaket må etter hvert betraktes som ordinær drift. Vedtaket er fattet i medhold av formannskapets hastekompetanse, jfr. kommunelovens 13 og k.sak 92/0146. Møteprotokoll Formannskapet Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad Ola Øie

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad Ola Øie MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 11.09.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.06.2015 Tid: 13.00 15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.06.2015 Tid: 13.00 15.00. Til stede på møtet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.06.2015 Tid: 13.00 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola T. Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09.00-11.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09.00-11.30. Til stede på møtet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09.00-11.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola T. Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 28.04.2015 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad, Ragnhild Kulbrandstad Stene

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad, Ragnhild Kulbrandstad Stene MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 09.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Eli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Halldis Nyrønning og Trond Narve Stavne

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Halldis Nyrønning og Trond Narve Stavne Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.06.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Eli Krogstad, Wenche Teigen, Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 16.09.2010 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Håvard Rogogjerd, Eli Krogstad, Wenche

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen, Eli Krogstad MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 19.01.2010 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen, Eli Krogstad Forfall:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30 Møtested: Kulturhuset i Ås, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Keth Olsen for Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: NERSKOGEN SKOLE OG BARNEHAGE Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.06.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.06.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.06.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 24/12 12/420 TERTIALRAPPORT NR 1-2012 PS 25/12

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer