Årsmøte. Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud. Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer. Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud. Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer. Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15."

Transkript

1 Årsmøte 2015 Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15. mars2015

2 1. Saksliste til årsmøtet konstituering av møtet 2. Konstituering av møtet. - Godkjenning av stemmeberettigede ved opprop - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen 2. Årsberetning fra siste kalenderår. 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår. 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett. 7. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak. 8. Valg av styre i henhold til Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg. 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk fordelt, for 3 år, en person på valg hvert år. 11. Valg av autorisert revisorer. 12. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år).

3 Forretningsorden Styrets forslag til forretningsorden Fylkesstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for NJFF Buskeruds årsmøte: Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkesstyret, ansatte i administrasjonen og innbudte gjester Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater og fylkesstyrets medlemmer Stemmerett har de valgte årsmøtedelegater og fylkesstyrets medlemmer. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår beretning og regnskap. Forslag må leveres skriftlig og før strek er satt. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker oppført på dagsorden kan behandles. For sent innkomne forslag kan ikke behandles. Taletid. Med unntak av innlederne er taletid 3minutter første gang og 2 minutter andre gang i hver sak. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Under behandlingen av innkomne forslag er taletiden for innlederne inntil 5 minutter. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensninger i taletiden og til å sette strek ved de inntegnede talere. Forslag kan kun fremmes før strek er satt. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang til samme sak. Innlegget må begrenses til inntil 1 min. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall, se også 5. I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag og avstemmingene, samt de fattede vedtak. Fylkesstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Fylkesstyrets forslag til forretningsorden tiltres.

4 Styrets beretning Styret i 2014 har bestått av: Pål Søbye Leder Vibeke Susann Tjøm Nestleder Tord O Kongsvold Kasserer Geir Snare Ungdomsansvarlig Line Johansen Kvinneansvarlig Øivind Juul Nilsen Styremedlem Tor A. Stensrud Styremedlem Johan Carsten Thiis 1. vararepresentant Tor Egil Buøen 2. vararepresentant Øvrige: Beate Aase Heidenreich Fylkessekretær ut april 2014 Anne-Mette Kirkemo Fylkessekretær fra juli 2014 Stephan Ibsen Friluftsveileder Anders Halland Fylkesinstruktør hønsefugltaksering 2014 har vært et utfordrende år, med ny fylkesleder, ny kasserer og ny fylkessekretær. Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 15 saker. Årsmøtet ble avholdt på JFS Flå og samlet 32 stemmeberettigede fra 16 foreninger. Fylkeslaget deltar i Oslofjordutvalget. Våre representanter er Stephan Ibsen og Øivind Nilsen. Fylkessekretæren er leder av arbeidsutvalget i Buskerud FNF. Stephan Ibsen har vikariert noe for FNF-koordinatoren i I 2014 fortsatte vi samarbeidet med Statskog på taksering og opplæringsjakt, både sammen med lokalforeninger og i egen regi. Friluftsveileder har fortsatt å jobbe sammen med skolene for å få mange barn og unge ut i naturen med fiske og annet friluftsliv. Han har også samarbeidet med institusjoner i fylket, som f.eks. Manifestsenteret for å motivere voksne til å bruke naturen som et fristed. Fylkesleder og fylkessekretær var i januar på todagers samling på Hovden for fylkeslagene i region sør.

5 Arrangementer i regi av fylkeslaget Gjennomførte prosjekter Navn Tid/sted Antall deltagere Fluekasteinstruktørkurs Jentetur; hagle- og rifleskyting april på Sølfastøya i kombinasjon med kastekurs hos DS mai Ringerike Skytesenter Taksering Kongsberg August 50 linjer gått 25 Taksering Finnemarka August 50 linjer gått 25 Opplæringsjakt elg oktober Finnemarka Opplæringsjakt rådyr Ulvejaktkurs Høst i samarbeid med Hurumforeningene 24. Nov Foss gård Instruktør 10 Geir Granli, Oslos sportsfiskere 5 Øyvind Froland 100 JFS, SNO Avlyst pga dårlig påmelding Hurumforeningene i samarbeid med NJFF sentralt Portalkurs 20. Januar Foss gård 6 Dag-Eirik Kjølås Portalkurs 1. Februar JFS Avlyst Økonomi Fylkeslagets regnskap føres av Lier Regnskapskontor. For 2014 viser regnskapet et overskudd på kr Pål Søbye Vibeke S. Tjøm Tord O Kongsvold Tor A. Stensrud Øivind Juul Nilsen Geir Snare Line Johansen

6 Medlemstall foreningene i Buskerud Medlemsoversikt pr Forening Ant pr Ant pr Ant diff %vis endring Buskeruds Jff ,15 % Direktemedlemmer Buskerud ,68 % Drammens Sportsfiskere ,57 % Eikern Fiskevernforening ,00 % Flesberg Jeger og Fiskerf ,45 % Flå JFF Lerdueklubben ,22 % Geilo Jff ,31 % Glomsrudkollens Jff ,38 % Gol JFF ,29 % Hemsedal Jegerforening ,88 % Hole Jaktforening ,64 % Holleia Jff ,61 % Kongsberg JFF ,42 % Konnerud Jeger og Fiskerfor ,84 % Krokstadelva Jff ,82 % Krødsherad Jeger og Fiskerf ,19 % Lierelva Fiskeforening ,38 % Meheia Jfl ,00 % Modum Jakt og Sportsskyttere ,09 % Nes JFF ,85 % Nordre Hurum Jff ,85 % Nordre Modum Jff ,08 % Ringerike Jeger- og Fiskerfore ,59 % Ringerike Kvinnelige JFF ,20 % Ringerikes Sportsfiskere ,06 % Røyken og Åros Jff ,41 % Selvik Bruk Jegerforening ,00 % Sigdal / Eggedal JFF ,11 % Sokna Jff ,54 % Solbergelvens Jff ,60 % Søndre Hurum Jff ,95 % Vestre Sylling og Øversk. Jff ,67 % Vestsiden JFF ,78 % Ytre Sandsvær JFF ,46 % Østre Hol Jff ,41 % Østsiden Jff ,86 % Ådal Jff ,21 % Ål Jff ,53 % Åmot og Omegn Fiskerforening ,86 % NJFF Buskerud totalt ,61 %

7 Revidert regnskap for 2013 Salgs og driftsinntekter NJFF Buskerud REGNSKAP Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Tilskudd fra NJFF til aktiviteter Tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune Tilskudd til gaupesporing Uteskole/Friluftsveileder Norsk Tipping grasrotandel Annen driftsrelatert inntekt Inntekter kurs / foredrag Moms kompensasjon Støtte fra studieforbund Medlemskontingent SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT Varekostnader 4010 Premier fylkesmesterskap/nm Kostnader samlinger / leire Kostnader kurs / foredrag Innkjøp utstyr div prosjekter Dugnadstilskudd for gaupesporing Kostnader friluftsveileder Andre tilskudd SUM VAREKOSTNAD Lønnskostnader 5120 Lønn Friluftsveileder Godtgjørelse leder Godtgjørelse kasserer Honorar for foredrag og lignende Gaver til ansatte SUM LØNNSKOSTNAD

8 Driftskostnader NJFF Buskerud REGNSKAP Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Leie lokaler Inventar Rekvisita Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Kurs, oppdatering ansatte Kostnader styremøter/arbeidsutvalg Kostnader årsmøte Kostnader landsmøte Internett kontor Telefon ansatte Porto SUM DRIFTSKOSTNAD Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diett kost oppgavepliktig Diettkost, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Reklamekostnad, annonser Gave, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Bank og kortgebyr Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Totale driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat

9 Eiendeler NJFF Buskerud BALANSE Balanse 2014 Balanse Aksje i Jakt og Fiskesenteret AS ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Mellomregning Utekontakt Andre kortsiktige fordringer Tilgode kontingent Tilgode tilskudd Kontanter DnB Driftskonto DnB Plasseringskonto Fylkessekretær Friluftsveileder DnB Skattetrekk OMLØPSMIDLER EIENDELER Egenkapital og gjeld 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat (ikke bokført) Total egenkapital Leverandørgjeld Forskuddstrekk Forskudd fra kunder Skyldig lønn Påløpt kostnad og forskuddsbet inntekt Annen kortsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld TOTAL GJELD Egenkapital og gjeld

10

11

12 Innkomne saker Det er ingen innkomne saker i år Andre saker som styret har satt opp på dagsorden Det er ingen andre saker på dagsorden Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram Budsjett Arbeidsprogram

13 Styrets forslag til budsjett NJFF - Buskerud Budsjett 2014 Resultatregnskap 2014 Budsjett 2015 Salgs og driftsinntekter 3401 Tilskudd fra NJFF til aktiviteter Tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune 3480 Tilskudd til gaupesporing Uteskole/Friluftsveileder Norsk Tipping grasrotandel Annen driftsrelatert inntekt Inntekter kurs / foredrag Moms kompensasjon Støtte fra studieforbund Medlemskontingent SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT Varekostnader 4010 Premier fylkesmesterskap/nm Kostnader samlinger / leire Kostnader kurs / foredrag Innkjøp utstyr div prosjekter Dugnadstilskudd for gaupesporing Kostnader friluftsveileder Andre tilskudd SUM VAREKOSTNAD Lønnskostnader 5120 Lønn Friluftsveileder Godtgjørelse leder Godtgjørelse kasserer Honorar for foredrag og lignende Gaver til ansatte SUM LØNNSKOSTNAD

14 Driftskostnader 6300 Leie lokaler leie datasystemer Inventar Rekvisita Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Kurs, oppdatering ansatte Kostnader styremøter/arbeidsutvalg 6863 Kostnader årsmøte Kostnader landsmøte Internett kontor Telefon ansatte Porto SUM DRIFTSKOSTNAD Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diett kost oppgavepliktig Diettkost, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Reklamekostnad, annonser Gave, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Bank og kortgebyr Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Totale driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat

15 Arbeidsprogram/årsplan vedtatt av NJFFs representantskap november 2014 Innledning Arbeidsprogrammet for 2015 viderefører arbeidsprogrammet for 2014 med utgangspunkt i Handlingsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet Det vedtas av NJFFs representantskap (fylkeslederne) og gjelder for hele organisasjonens arbeid. Med utgangspunkt i arbeidsprogrammet skal fylkeslagene og foreningene vedta sine egne detaljerte virksomhetsplaner med konkrete tiltak. Hovedsatsinger i 2015 Sportsfiskets År ble åpnet 10. mai 2014 og fortsetter med «Fiskevinter» inn i Hovedmålet er å øke deltakelsen i sportsfiskeaktiviteter med personer i løpet av Sportsfiskets År. Mer enn 1000 ulike arrangementer får støtte, i tillegg kommer en rekke små og store arrangementer som ikke er registrert sentralt. Den økte satsingen på sportsfiske vil fortsette også inn i «Friluftslivets år». NJFF sentralt har mottatt 1 mill kroner til å arrangere «Oslo Internasjonale Fiskefestival», mens fylkeslag og foreninger kan søke om midler til arrangementer fra fylkeskommunene. På bakgrunn av den negative utviklingen i medlemstallet vil det i 2015 være behov for å gjennomføre reformer for å øke aktivitetsnivået og kvaliteten på leveransene i organisasjonen. Sentralleddets arbeid må i større grad enn i dag bidra til å styrke aktivitetene i lokalforeningene. Bedre målstyring og resultatrapportering vil være sentrale virkemidler. NJFFs handlingsprogram Arbeidsområder Jakt og fiske Opplæring og dyktiggjøring Informasjon og påvirkning Innsatsområder Utøvelsen av jakt og fiske Ivaretakelse av naturgrunnlaget Adgangen til jakt og fiske Jakt- og Fiskeakademiet Trening og konkurranser Generelt informasjonsarbeid Politisk og forvaltningsmessig påvirkning Internasjonalt engasjement Organisasjonsutvikling Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Rekruttering Barn og ungdom Kvinner Samarbeid med andre NJFFs handlingsprogram beskriver mål og innsatsområder for hele organisasjonen. Det er vedtatt av Landsmøtet

16 Arbeidsprogrammet/årsplan 2015 Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens felles mål. Under hvert arbeidsområde gjengis det målet som skal nås i perioden og de tiltak administrasjonen legger opp til. Høyre kolonne brukes av fylkeslag/foreninger for egne årsplaner. MÅL Jakt og fiske 1.1 Utøvelsen av jakt og fiske Øke kunnskapen og interessen for human jaktutøvelse Bredere involvering av foreningene i forvaltningen av kystsel Øke aktiviteten innenfor jakt og fangst av små rovdyr Øke deltakelsen i sportsfiske med personer og rekruttere flere sportsfiskere til NJFF Marin forvaltning skal ivareta sportsfiskeinteressene ARBEIDSOPPGAVER NJFF-SENTRALT Ferdigstille rapport om skudd mot rådyr («Bedre jakt») Fortsette arbeidet med å påvirke fiskerimyndighetene - Utarbeide faghefte med tilhørende kursplan for bruk av hund til grevlingjakt - Følge opp igangsatte prosjekter og stimulere til aktivitet i lokalforeningene - Stimulere til kursvirksomhet og bruk av nye hefter Gjennomføre Sportsfiskets År: - Følge opp temakvelder og Fiskevinter - Planlegging og gjennomføring av avslutningskonferansen - Fortsette påvirkningen av fiskerimyndighetenes prosess med aktiv forvaltning av kystområdene og forslag om regulering av sportsfiske i sør, herunder forvaltning av havabbor og vurdere minstemålsbestemmelser for arter med spesiell interesse for sportsfiske FYLKESLAG/FORENING Stimulere til bedre jaktutøvelse gjennom øket skytetrening i prosjektet Bedre skytter. Prosjekt bedre ettersøk i fylket. Bidra ved behov sammen med fylkeslagene rundt Oslofjorden. Fokus under Oslofjordkonferansen. Stimumulere til økt jakt/fangst av små rovdyr og tilhørende vilttiltak ved å søke stimuleringsmidler. Holde kurs og foredrag rundt fangst og bearbeiding av skinn. Prosjekt Aktiv fisker for å stimulere til mer fiskeaktivitet. Delta på avslutningskonferansen. Delta i Oslofjordutvalget. Arrangere Oslofjordkonferansen. 2

17 Ivareta jakt- og jaktskytterinteressene i ny våpenlov Oppheve forbudet mot bruk av bly i haglammunisjon med unntak av skytebaner og våtmark Sørge for gode rammebetingelser for trening og bruk av jakthunder 1.2 Ivaretakelse av naturgrunnlaget Sikre bærekraftige bestander av anadrome laksefisker - Bistå fylkeslagenes Oslofjordsamarbeid og vurdere om modellen bør etableres også for andre regioner - Følge opp arbeidet med ny våpenlov, herunder sikre bedre rammer for håndtering av tilbakekalling av våpenkort Følge opp saken etter behandling i Stortinget høsten Sørge for at nye regler for prøving av ettersøkshunder blir vedtatt og at dette blir kjent i organisasjonen. - Reforhandle samarbeidsavtalen med Norsk Kennel Klub - Videreutvikle grunnlaget for sporhundsatsing og mentaltesting, herunder legge til rette for virksomhet ved JFS - Øke fokuset på dressur og sørge for at det blir avholdt dressurkurs for jakthunder lokalt - Sette fokuset på bruk av hunder til villsvin. Øke kunnskapen hos jegere og sørge for å starte utdannelsen av villsvinhunder - Følge opp ressursgruppe jakthund - Påvirke politiske myndigheter med sikte på tiltak for å: redusere rømmingene av oppdrettsfisk redusere mengden av lakselus bekjempe gyro forbedre forvaltningen av villaksstammene i grensevassdragene øke innsatsen for laksen i elvefasen arbeide for økte kalkingsbevilgninger - Fremme bærekraftig forvaltning av lokale sjøørretstammer - Avklare politikk for fang og slipp Følge arbeidet, videreformidle informasjon. Mission accomplished Ivareta jakthundinteressene ved ved å bistå med aktuelle tiltak i fylket. Gjennomføre instruktørkurs ettersøk. Få på plass fylkesinstruktør i ettersøk og aversjon. Tilby kurs etter behov fra foreningene. Bistå ved behov og videreformidle informasjon. 3

18 Øke fokus på innlandsfiskeforvalting Arbeide for å sikre bærekraftige bestander av marine fiskearter og ivareta deres leveområder Få til en bærekraftig forvaltning av vannressursene Få gjennomslag for en rovviltforvaltning som tar hensyn til jaktinteressene Ivareta miljøhensyn ved energiproduksjon Gi økt kunnskapsnivå og innsats for vilt- og fisketiltak fra rettighetshavere - Følge opp vedtatt strategi for innlandsfiske, herunder bidra til utvikling av fiskeforvaltningsområde ved JFS - Arbeide for politiske tilslutning til nytt innlandsfiskeprogram - Fortsatt fokus mht spredning og håndtering av fremmede arter i ferskvann Følge opp vedtatt politikk vedrørende marine fiskearter og deres leveområder - Følge opp ESA-klagen, herunder arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår - Videreføre samarbeidet med miljø- og friluftsorganisasjonene og ordningen med felles vannkoordinator - Medvirke til gode regionale vannforvaltningsplaner - Følge opp gjennomføringen av rovviltforliket - Arbeide for opphevelse av ulvesonen og fastsettelse av nye bestandsmål for ulv der grenseflokkene inngår - Faktainformasjon om rovviltets predasjon på jaktbare viltarter - Videreføring av bestandsregistrering og lokal involvering i rovviltforvaltningen - Motivere bjørnejegere til å gjennomføre frivillig kurs og skyteprøve for bjørn - Motivere til bruk av treningsopplegg for skudd mot store rovdyr - Videreføre rovviltsatsingen på JFS - Følge opp ESA-klagen i forhold til vilkårsrevisjonene - Følge opp prioriterte utbyggings- og revisjonssaker - Utvikle et demoområde for moderne fiskeforvaltning i Flå - Fokusere på nytteverdien av å gjennomføre systematiske Arrangere åpent seminar om settefisk. Delta i Oslofjordutvalget. Delta i vannressursarbeidet sammen med FNF Buskerud. Delta i bestandsregistreringer av store rovdyr. Arrangere sporingskurs for store rovdyr. Organisere gaupesporing i fylket på oppdrag fra rovdata. Samarbeide med FNF om aktuelle høringer. Følge opp planene og informasjonsarbeidet fra sentralleddet og bistå ved behov. 4

19 og foreninger Øke felles påvirkningskraft fra de frivillige organisasjonene på NJFFs områder Ivareta vår tradisjonelle jakt- og fiskekultur i forskning og undervisning 1.3 Adgangen til jakt og fiske Allmennheten skal ha god adgang til jakt og fiske bestandstakseringer av hønsefugl. Utvikle og formidle kunnskap om moderne bærekraftig forvaltning av hønsefugl - Motivere til lokalt engasjement i arealforvaltning - Fullføre en kunnskapsbasert intern diskusjon om NJFFs rolle i vilttiltak - Arbeide for økte kalkingsbevilgninger - Arbeide for å videreføre ordning med tilskudd til gytebekker for sjøørret - Motivere til lokale kurs i bestandstaksering Videreføre organisasjonens engasjement i SRN, FRIFO og FNF, samt fortsette samarbeidet med NKK - Videreføre og videreutvikle samarbeid med forskningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter - Legge til rette for felles prosjekter der dette er relevant - Videreføre det etablerte samarbeidet med Statskog og Norges Fjellstyresamband ut fra de respektive samarbeidsavtaler, og sak- til saksamarbeidet med de private rettighetshaverorganisasjonene - Iverksette samarbeidsavtalen med FeFo sammen med NJFF-Finnmark - Følge opp arbeidet i Finnmarkskommisjonen og stevningen overfor utmarksdomstolen - Fremme fiske for barn i Sportsfiskets År og Friluftslivets År - Medvirke til utformingen av en ny stortingsmelding om friluftsliv - Ivareta medeierrollen i Inatur og bidra til å synligjøre mulighetene med Inatur både overfor egne foreninger og Organisere taksering av skogsfugl på oppdrag fra Statskog. Arrangere takseringskurs nord i fylket. Delta i arbeidsutvalget i FNF. Samarbeide med NKK regionalt. Opprettholde friluftsveileders aktivitet. Fortsette det gode samarbeidet med Statskog mhp opplæringsjakt. Jobbe aktivt mot et storstilt salg av Statskog. Fremme fiske for barn gjennom friluftveileders aktiviteter. Hjelpe lokallagene med markedsføring av deres tilbud om jakt og fiske. 5

20 Gi grunneiere og rettighetshavere god forståelse for NJFFs synspunkter på forvaltning av jakt- og innlandsfiske medlemmene - Gjennomgå opplegg for jaktkortsalg og rutiner for rapportering av småviltjakt med Statskog og FeFo - Samarbeide med grunneier-/rettighetshavere om aktuelle saker som innlandsfiskeforvaltning, mer effektiv jakt på store rovdyr, rypeforvaltning, herunder organisering av hensiktsmessige forvaltningsområder - Følge opp samarbeidsavtalene med Statskog og Norges Fjellstyresamband Fortsette samarbeidet med Statskog i fylket. 6

21 2. Opplæring og konkurranser 2.1 Opplæringsvirksomhet Med utgangspunkt i strategien for opplæringsvirksomheten skal NJFF fortsette å være landets suverene leverandør innen utdanning av jegere og fiskere Tilby alle som ønsker det jegerprøvekurs med god kvalitet Heve kunnskapsnivået og stimulere til kvalitetsheving i utøvelsen av jakt og viltstell Heve kunnskapsnivået og stimulere til kvalitetsheving i utøvelsen av fiske og fiskestell - Påvirke fylkeslag og foreninger til å øke opplæringstilbudene over hele landet - Opplæringstiltakene i hele organisasjonen skal holde høy standard - Bidra til at opplæringstilbudene får god markedsføring og blir godt synlige for flest mulige potensielle deltakere - Legge til rette for og påvirke til at foreningene tilbyr og gjennomfører mange og gode jegerprøvekurs - Ha et aktivt forhold til Studieforbundet natur og miljø i saken - Delta aktivt i evalueringen av jegerprøven og foreslå forbedringer - Overvåke og påvirke til at instruktørvirksomheten fortsetter på en god måte - Videreføre skolering innenfor jakt på og ettersøk av store rovdyr - Bidra i videreutviklingen av tilbudene på JFS - Formidle kunnskap om bærekraftig forvaltning av hønsefugler - Etablere tilrettelagt skytetrening for gåsejegere - Videreføre tilbud om opplæring i nye jaktformer og fangst av mindre pelsvilt - Videreføre og utvikle kurs i ulike former innen fiskekultivering og fiskeutøvelse, og stimulere til aktivitetstilbud i foreningene - Videreutvikle demoområde for moderne forvaltning på JFS - Utvikle funksjonen og kompetansen innenfor Holde kurs for instruktører som kan virke i lokallagene. Jobbe for å få fylkesinstruktører innen flere grener. Spre informasjon om utdanningstilbud i lokallangene. Holde informasjon om jegerprøvekurs oppdatert på hjemmesidene. Spre informasjon om tilbud om jegerprøvekurs. Oppfordre foreningene til å utdanne nye jegerprøveinstruktører. Avholde kurs i sporing av store rovdyr. Holde aktiv kontakt med JFS om kursbehov. Prosjektet Bedre skytter stimulere til økt mengdetrening på skytebanene. Jobbe for å få på plass fylkesinstruktør i fluekasting samt fiskeveileder i fylket 7

22 Jakt- og Fiskesenteret skal være den viktigste arenaen for nasjonal opplæringsvirksomhet innen jakt og fiske Jakthunder og hundeførere i organisasjonen skal ha et høyt kvalitetsnivå fiskeveilederordningen, herunder samling - Samling av fluekasteinstruktørene - Bidra i videreutviklingen av tilbudene fra JFS - Videreutvikle samarbeidet mellom NJFFs sentraladministrasjon og JFS - Videreutvikle tilbudene fra JFS - Bidra i videreutviklingen av anlegg og drift av senteret - Delta i markedsføringen av sentertilbudene - Bidra til at økonomien i senterdriften sikres - Stimulere til deltagelse i opplæring og skolering innen jakthunddressur, aversjonsdressur og ettersøkshund - Oppmuntre til trening og testing av bjørnehunder - Iverksette tiltak etter innspill fra ressursgruppe jakthund - Avholde fylkesinstruktørsamling for aversjon, dressur og ettersøk - Videreutvikle tilbudene fra JFS Holde tett kontakt med JFS og bistå ved behov Få på plass fylkesinstruktører i aversjon og ettersøk. Tilby oppdatering av hundeinstruktører. Tilby utdanning av nye hundeinstruktører. Delta på samling for FI hund Jegere og jaktskyttere skal ha et høyt kunnskapsnivå om skyting og våpen, og formidle en god våpenkultur Tillitsvalgte skal ha god organisasjonsmessig kunnskap NJFF skal ha korps av instruktører som holder en høy kvalitet innen alle aktuelle fagområder - Bidra til våpen- og skyteopplæring gjennom tilrettelegging for tilbudene innen jaktskyting og gjennomføring av skytekonkurranser. Fortsette å motivere bjørnejegere til å gjennomføre frivillig kurs og skyteprøve for bjørn - Fortsette å motivere til bruk av treningsopplegg for skudd mot store rovdyr - Videreføre rovviltsatsingen på JFS - Etablere nytt innføringskurs i organisasjonskunnskap i hele organisasjonen - Bidra til økt organisasjonskunnskap blant etablerte tillitsvalgte personer - Videreutvikle instruktørordningene i tråd med opplæringsstrategien - Utrede og sette i drift nytt og forbedret instruktørregister Utdanne flere rifleinstruktører spesielt nord i fylket. Stimulere til at haglemerket tilbys i lokallagene. Fortsette arbeidet med jaktskyteutvalget. Avholde organisasjonskurs før årsmøtet. Spille inn behov til NJFF om utarbeidelse av kortere, praktiske kurs. Få på plass flere fylkesinstruktører og utdanne flere instruktører i fylket. 8

23 Ha opplæringsansvarlige i foreningene NJFF skal produsere og utgi lærebøker og annet opplæringsmateriell av høy kvalitet på aktuelle områder Ha god planlegging av kurs og øvrige opplæringstiltak Deltakelse i Studieforbundet natur og miljø 2.2 Trening og konkurranser Deltakelsen i jaktskyting økes Foreningene skal ha gode rammebetingelser for drift av skytebaner Økt aktivitet i konkurranser på fiskesiden - Påvirke til at foreningene etablerer opplæringsansvarlige personer tilknyttet styret - Fortsette utgivelsen og salget av egen bok for jegerprøven med tilhørende materiell - Utrede hvorvidt NJFF skal lage egen bok for opplæring og dressur av jakthunder, og fatte beslutning om dette - Utgi annen aktuell litteratur som bidrag til kunnskapshevingen blant jegere og fiskere - Rullere den treårige langtidsplanen for opplæringsvirksomheten i organisasjonen - Utarbeide opplæringsplanen for NJFF sentralt for Stimulere fylkeslagene til å utarbeide opplæringsplaner - Utvikle jakt og fiske som tema i skolen - Opprettholde medlemskapet og være et aktivt medlem i Studieforbundet - Følge opp revisjon av regelverket - Innføre kulesti som ordinær konkurransegren - Bidra med faglig, juridisk og planleggingskompetanse overfor foreningene - Arrangere skytebaneseminar - Følge opp revisjon av regelverket - Lage infomateriell om konkurransevirksomheten Bistå og gi innspill ved behov Få på plass en langtidsplan for kurs i fylket Følge opp nye kurstilbud fra NJFF Melde inn alle aktuelle kurs til Studieforbundet Natur og Miljø, og hjelpe lokalforeningene til å gjøre det samme. Gjennomføre prosjektet Bedre skytter Kartlegge skytebaneaktiviteten hos lokallagene i fylket. Spre informasjon om terminfestede fiskestevner i fylket. 9

24 3. Informasjon og påvirkning Jegere og fiskere og NJFF skal fortsatt ha et godt omdømme i opinionen - Utvikle samarbeidet mellom informasjonsavdelingen og Jakt & Fiske for å styrke ekstern og intern kommunikasjon - Tilrettelegge for informasjonsvirksomhet lokalt og regionalt gjennom arbeid mot fylkeslag og foreninger - Bidra til å løfte Sportsfiskets År i alle medier - Informere om de positive helsemessige effekter av å drive jakt og fiske Benytte ulike typer media over hele fylket for å synliggjøre NJFFs arbeid, jakten og fisket. I arbeidet mot offentlige myndigheter vise til de positive helsemessige effekter av å drive med jakt og fiske. Fylkeslag og foreninger skal ha et godt grunnlag for å drive informasjonsvirksomhet regionalt og lokalt Gi politiske og administrative myndigheter god forståelse for jakt- og fiskeinteressene - Følge opp Kommunikasjonsstrategien - Implementere ny publiseringsløsning og gi god opplæring og support til organisasjonen - Arrangere åpne mediekurs - Arrangere medietreningskurs for ansatte og fylkessekretærer Arbeide aktivt overfor statlige organer og myndigheter for å påvirke i saker og beslutninger med betydning for - forvaltning av vilt- og fiskeressursene og deres leveområder, - utøvelse av jakt og fiske, deriblant å ivareta brukermedvirkningene i beslutningsprosessene Arbeide med kommunikasjon innad og utad Utarbeide en strategi for fykeslaget med fokus på kommunikasjon med lokalforeningene, samt kommunikasjon mellom lokalforeningene. Videreføre portalkurs i fylket, samt bistå lokalforeningene ved behov Påvirke i saker gjennom deltagelse i høringer, på egenhånd og sammen med FNF, samt påvirke gjennom kontakt med politikere og kommunikasjon med fylkeskommunen og fylkesmannen. 10

25 4. Organisasjonsutvikling Øke medlemstallet til Øke den utadrettede arbeidet for å styrke aktiviteten i foreningene, spesielt gjennom fylkesleddet - Videreutvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak - Videreutvikle systemer for innmelding og medlemskort - Tilrettelegge for verving av medlemmer Fokusere på Foreningsløftet i fylket og lokallagene. Foredrag om Foreningsløftet på årsmøtet Gi foreningene god tilgang på tillitsvalgte med et høyt kunnskapsnivå - Forbedre organisasjonsopplæringen Holde organisasjonskurs i fylket Øke antall tillitsvalgt ungdom Øke antall kvinnelige medlemmer Øke medlemstilfredsheten Gi foreninger og fylkeslag god administrativ støtte gjennom felles IKTsystemer - Videreutvikle satsing på NJFF Ung - Gjennomføre landsleir for ungdom - Utvikle og tilby ungdomslederkurs - Gjennomføre ungdomsledersamlinger - Følge opp strategiplan for kvinnesatsing - Arrangere samling for kvinnekontakter - Etablere nye lavterskeltilbud, spesielt for familier - Effektivisere medlemsadministrasjonen - Administrere og markedsføre de sentrale medlemsfordelene - Videreutvikle NJFF-butikken - Følge opp medlemsundersøkelse og utvikle tiltak i tråd med resultatene - Sørge for en sikker og kostnadseffektiv drift av sentrale IKT systemer - Utvikle IKT-løsninger ut fra Online 2015-prosessen - Tilrettelegge systemene for brukergrupper med tilgang - Sikre at brukerne har god kompetanse innenfor NJFFs systemer - Lage lett tilgjengelige hjelpesystemer i form av brukerveiledninger og videosekvenser Bidra til landsleiren for ungdom Stimulere til deltagelse på ungdomslederkurs Følge opp NJFFs strategiplan Svare raskt og positivt ved henvendelse fra medlemmer. Bistå lokallagene med medlemskontakt ved behov. Implementere, vedlikeholde og oppdatere informasjonen på den nye portalen. Spille inn behov for systemer og løsninger til NJFF Holde portalkurs og hjelpe lokallagene ved behov. 11

26 Fylkeslagets kontingentandel for 2016 Styret foreslår ingen endring i kontingentandel for NJFF Buskerud for 2016 Valg Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Buskerud NJFF 2015 Funksjon Valgbarhet Navn Forening Leder Ikke på valg Pål Søbye Søndre Hurum Nestleder Stiller til valg Ringerike kvinnelige jff Kasserer Ikke på valg Tord Kongsvold Hole jaktforenings Ungdomsansvarlig Stiller til valg Knut Johan Ruud Styremedlem Ikke på valg Øivind Juul Nilsen Drammens sportsfiskere Kvinneansvarlig Ikke på valg Line Johansen Søndre Hurum Jff Styremedlem Stiller til valg Tor Stensrud Ringerike jff 1. varamedlem Stiller til valg 2. varamedlem Stiller til valg De som stiller til valg er forespurt og har takket ja. Valg av medlemmer til årsoppnevnte utvalg Styret har ingen forslag til årsmøteoppnevnte utvalg. Valg av valgkomite Ett medlem velges på årsmøtet. Valg av revisor Utgår, revisjon er en kjøpt tjeneste. Valg av utsendinger til Landsmøte Velges på årsmøtet.

27

28

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2012-2014 Beretningen

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal Molde 7. - 8. mars 2015

Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal Molde 7. - 8. mars 2015 Årsmelding 2014 2 Årsmøte/tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2009-2011 Innhold 1. Landsmøtet 2009... 8 2. Representantskapet... 8 2.1 Sammensetning (fylkesledere)... 8 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser...

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Fagernes, 24.-25. mars 2006 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Roa, 9. januar 2006 Deres ref.: Vår ref.: 011.12 Innkalling

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Lillehammer, 4.-5. mars 2005 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 5. januar 2005 Deres ref.: Vår ref.: 011.12

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund-Oppland Hunderfossen, 26.-27. mars 2004 2 Til foreningene og fylkeslagets tillitsvalgte (iht adresseliste) Lillehammer, 30. november 2014 Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER LANDSMØTE 2015 SAKSPAPIRER Helt ekte! Innholdsfortegnelse Sak 27.01 Konstituering... 3 Sak 27.02 Årsrapport DNT ung 2014... 8 Sak 27.03 Orientering av regnskap 2014 og budsjett 2015... 13 Sak 27.04 Vedtekter

Detaljer