Årsmøte. Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud. Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer. Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud. Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer. Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15."

Transkript

1 Årsmøte 2015 Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud Med årsberetning fra 2014 og andre sakspapirer Jakt- og Fiskesenteret, Flå 15. mars2015

2 1. Saksliste til årsmøtet konstituering av møtet 2. Konstituering av møtet. - Godkjenning av stemmeberettigede ved opprop - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer - Valg av sekretær - Valg av tellekorps - Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen 2. Årsberetning fra siste kalenderår. 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår. 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. 6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett. 7. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak. 8. Valg av styre i henhold til Valg av medlemmer til årsmøteoppnevnte utvalg. 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer inkl. leder- så vidt mulig geografisk fordelt, for 3 år, en person på valg hvert år. 11. Valg av autorisert revisorer. 12. Valg av utsendinger til landsmøtet (hvert tredje år).

3 Forretningsorden Styrets forslag til forretningsorden Fylkesstyret fremmer følgende forslag til forretningsorden for NJFF Buskeruds årsmøte: Talerett har alle valgte årsmøtedelegater, fylkesstyret, ansatte i administrasjonen og innbudte gjester Forslagsrett har alle valgte årsmøtedelegater og fylkesstyrets medlemmer Stemmerett har de valgte årsmøtedelegater og fylkesstyrets medlemmer. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår beretning og regnskap. Forslag må leveres skriftlig og før strek er satt. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. Bare endringsforslag som har forbindelse med saker oppført på dagsorden kan behandles. For sent innkomne forslag kan ikke behandles. Taletid. Med unntak av innlederne er taletid 3minutter første gang og 2 minutter andre gang i hver sak. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Under behandlingen av innkomne forslag er taletiden for innlederne inntil 5 minutter. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensninger i taletiden og til å sette strek ved de inntegnede talere. Forslag kan kun fremmes før strek er satt. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang til samme sak. Innlegget må begrenses til inntil 1 min. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall, se også 5. I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag og avstemmingene, samt de fattede vedtak. Fylkesstyrets innstilling til årsmøtevedtak: Fylkesstyrets forslag til forretningsorden tiltres.

4 Styrets beretning Styret i 2014 har bestått av: Pål Søbye Leder Vibeke Susann Tjøm Nestleder Tord O Kongsvold Kasserer Geir Snare Ungdomsansvarlig Line Johansen Kvinneansvarlig Øivind Juul Nilsen Styremedlem Tor A. Stensrud Styremedlem Johan Carsten Thiis 1. vararepresentant Tor Egil Buøen 2. vararepresentant Øvrige: Beate Aase Heidenreich Fylkessekretær ut april 2014 Anne-Mette Kirkemo Fylkessekretær fra juli 2014 Stephan Ibsen Friluftsveileder Anders Halland Fylkesinstruktør hønsefugltaksering 2014 har vært et utfordrende år, med ny fylkesleder, ny kasserer og ny fylkessekretær. Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 15 saker. Årsmøtet ble avholdt på JFS Flå og samlet 32 stemmeberettigede fra 16 foreninger. Fylkeslaget deltar i Oslofjordutvalget. Våre representanter er Stephan Ibsen og Øivind Nilsen. Fylkessekretæren er leder av arbeidsutvalget i Buskerud FNF. Stephan Ibsen har vikariert noe for FNF-koordinatoren i I 2014 fortsatte vi samarbeidet med Statskog på taksering og opplæringsjakt, både sammen med lokalforeninger og i egen regi. Friluftsveileder har fortsatt å jobbe sammen med skolene for å få mange barn og unge ut i naturen med fiske og annet friluftsliv. Han har også samarbeidet med institusjoner i fylket, som f.eks. Manifestsenteret for å motivere voksne til å bruke naturen som et fristed. Fylkesleder og fylkessekretær var i januar på todagers samling på Hovden for fylkeslagene i region sør.

5 Arrangementer i regi av fylkeslaget Gjennomførte prosjekter Navn Tid/sted Antall deltagere Fluekasteinstruktørkurs Jentetur; hagle- og rifleskyting april på Sølfastøya i kombinasjon med kastekurs hos DS mai Ringerike Skytesenter Taksering Kongsberg August 50 linjer gått 25 Taksering Finnemarka August 50 linjer gått 25 Opplæringsjakt elg oktober Finnemarka Opplæringsjakt rådyr Ulvejaktkurs Høst i samarbeid med Hurumforeningene 24. Nov Foss gård Instruktør 10 Geir Granli, Oslos sportsfiskere 5 Øyvind Froland 100 JFS, SNO Avlyst pga dårlig påmelding Hurumforeningene i samarbeid med NJFF sentralt Portalkurs 20. Januar Foss gård 6 Dag-Eirik Kjølås Portalkurs 1. Februar JFS Avlyst Økonomi Fylkeslagets regnskap føres av Lier Regnskapskontor. For 2014 viser regnskapet et overskudd på kr Pål Søbye Vibeke S. Tjøm Tord O Kongsvold Tor A. Stensrud Øivind Juul Nilsen Geir Snare Line Johansen

6 Medlemstall foreningene i Buskerud Medlemsoversikt pr Forening Ant pr Ant pr Ant diff %vis endring Buskeruds Jff ,15 % Direktemedlemmer Buskerud ,68 % Drammens Sportsfiskere ,57 % Eikern Fiskevernforening ,00 % Flesberg Jeger og Fiskerf ,45 % Flå JFF Lerdueklubben ,22 % Geilo Jff ,31 % Glomsrudkollens Jff ,38 % Gol JFF ,29 % Hemsedal Jegerforening ,88 % Hole Jaktforening ,64 % Holleia Jff ,61 % Kongsberg JFF ,42 % Konnerud Jeger og Fiskerfor ,84 % Krokstadelva Jff ,82 % Krødsherad Jeger og Fiskerf ,19 % Lierelva Fiskeforening ,38 % Meheia Jfl ,00 % Modum Jakt og Sportsskyttere ,09 % Nes JFF ,85 % Nordre Hurum Jff ,85 % Nordre Modum Jff ,08 % Ringerike Jeger- og Fiskerfore ,59 % Ringerike Kvinnelige JFF ,20 % Ringerikes Sportsfiskere ,06 % Røyken og Åros Jff ,41 % Selvik Bruk Jegerforening ,00 % Sigdal / Eggedal JFF ,11 % Sokna Jff ,54 % Solbergelvens Jff ,60 % Søndre Hurum Jff ,95 % Vestre Sylling og Øversk. Jff ,67 % Vestsiden JFF ,78 % Ytre Sandsvær JFF ,46 % Østre Hol Jff ,41 % Østsiden Jff ,86 % Ådal Jff ,21 % Ål Jff ,53 % Åmot og Omegn Fiskerforening ,86 % NJFF Buskerud totalt ,61 %

7 Revidert regnskap for 2013 Salgs og driftsinntekter NJFF Buskerud REGNSKAP Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Tilskudd fra NJFF til aktiviteter Tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune Tilskudd til gaupesporing Uteskole/Friluftsveileder Norsk Tipping grasrotandel Annen driftsrelatert inntekt Inntekter kurs / foredrag Moms kompensasjon Støtte fra studieforbund Medlemskontingent SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT Varekostnader 4010 Premier fylkesmesterskap/nm Kostnader samlinger / leire Kostnader kurs / foredrag Innkjøp utstyr div prosjekter Dugnadstilskudd for gaupesporing Kostnader friluftsveileder Andre tilskudd SUM VAREKOSTNAD Lønnskostnader 5120 Lønn Friluftsveileder Godtgjørelse leder Godtgjørelse kasserer Honorar for foredrag og lignende Gaver til ansatte SUM LØNNSKOSTNAD

8 Driftskostnader NJFF Buskerud REGNSKAP Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Leie lokaler Inventar Rekvisita Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Kurs, oppdatering ansatte Kostnader styremøter/arbeidsutvalg Kostnader årsmøte Kostnader landsmøte Internett kontor Telefon ansatte Porto SUM DRIFTSKOSTNAD Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diett kost oppgavepliktig Diettkost, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Reklamekostnad, annonser Gave, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Bank og kortgebyr Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Totale driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat

9 Eiendeler NJFF Buskerud BALANSE Balanse 2014 Balanse Aksje i Jakt og Fiskesenteret AS ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Mellomregning Utekontakt Andre kortsiktige fordringer Tilgode kontingent Tilgode tilskudd Kontanter DnB Driftskonto DnB Plasseringskonto Fylkessekretær Friluftsveileder DnB Skattetrekk OMLØPSMIDLER EIENDELER Egenkapital og gjeld 2050 Annen egenkapital Udisponert resultat (ikke bokført) Total egenkapital Leverandørgjeld Forskuddstrekk Forskudd fra kunder Skyldig lønn Påløpt kostnad og forskuddsbet inntekt Annen kortsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld TOTAL GJELD Egenkapital og gjeld

10

11

12 Innkomne saker Det er ingen innkomne saker i år Andre saker som styret har satt opp på dagsorden Det er ingen andre saker på dagsorden Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram Budsjett Arbeidsprogram

13 Styrets forslag til budsjett NJFF - Buskerud Budsjett 2014 Resultatregnskap 2014 Budsjett 2015 Salgs og driftsinntekter 3401 Tilskudd fra NJFF til aktiviteter Tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune 3480 Tilskudd til gaupesporing Uteskole/Friluftsveileder Norsk Tipping grasrotandel Annen driftsrelatert inntekt Inntekter kurs / foredrag Moms kompensasjon Støtte fra studieforbund Medlemskontingent SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT Varekostnader 4010 Premier fylkesmesterskap/nm Kostnader samlinger / leire Kostnader kurs / foredrag Innkjøp utstyr div prosjekter Dugnadstilskudd for gaupesporing Kostnader friluftsveileder Andre tilskudd SUM VAREKOSTNAD Lønnskostnader 5120 Lønn Friluftsveileder Godtgjørelse leder Godtgjørelse kasserer Honorar for foredrag og lignende Gaver til ansatte SUM LØNNSKOSTNAD

14 Driftskostnader 6300 Leie lokaler leie datasystemer Inventar Rekvisita Honorar revisjon Honorar regnskap Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Kurs, oppdatering ansatte Kostnader styremøter/arbeidsutvalg 6863 Kostnader årsmøte Kostnader landsmøte Internett kontor Telefon ansatte Porto SUM DRIFTSKOSTNAD Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse (uten arb.giv.avg.) Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diett kost oppgavepliktig Diettkost, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Reklamekostnad, annonser Gave, ikke fradragsberettiget Forsikringspremie Bank og kortgebyr Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Totale driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat

15 Arbeidsprogram/årsplan vedtatt av NJFFs representantskap november 2014 Innledning Arbeidsprogrammet for 2015 viderefører arbeidsprogrammet for 2014 med utgangspunkt i Handlingsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet Det vedtas av NJFFs representantskap (fylkeslederne) og gjelder for hele organisasjonens arbeid. Med utgangspunkt i arbeidsprogrammet skal fylkeslagene og foreningene vedta sine egne detaljerte virksomhetsplaner med konkrete tiltak. Hovedsatsinger i 2015 Sportsfiskets År ble åpnet 10. mai 2014 og fortsetter med «Fiskevinter» inn i Hovedmålet er å øke deltakelsen i sportsfiskeaktiviteter med personer i løpet av Sportsfiskets År. Mer enn 1000 ulike arrangementer får støtte, i tillegg kommer en rekke små og store arrangementer som ikke er registrert sentralt. Den økte satsingen på sportsfiske vil fortsette også inn i «Friluftslivets år». NJFF sentralt har mottatt 1 mill kroner til å arrangere «Oslo Internasjonale Fiskefestival», mens fylkeslag og foreninger kan søke om midler til arrangementer fra fylkeskommunene. På bakgrunn av den negative utviklingen i medlemstallet vil det i 2015 være behov for å gjennomføre reformer for å øke aktivitetsnivået og kvaliteten på leveransene i organisasjonen. Sentralleddets arbeid må i større grad enn i dag bidra til å styrke aktivitetene i lokalforeningene. Bedre målstyring og resultatrapportering vil være sentrale virkemidler. NJFFs handlingsprogram Arbeidsområder Jakt og fiske Opplæring og dyktiggjøring Informasjon og påvirkning Innsatsområder Utøvelsen av jakt og fiske Ivaretakelse av naturgrunnlaget Adgangen til jakt og fiske Jakt- og Fiskeakademiet Trening og konkurranser Generelt informasjonsarbeid Politisk og forvaltningsmessig påvirkning Internasjonalt engasjement Organisasjonsutvikling Planlegging, organisasjonsutvikling og drift Rekruttering Barn og ungdom Kvinner Samarbeid med andre NJFFs handlingsprogram beskriver mål og innsatsområder for hele organisasjonen. Det er vedtatt av Landsmøtet

16 Arbeidsprogrammet/årsplan 2015 Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens felles mål. Under hvert arbeidsområde gjengis det målet som skal nås i perioden og de tiltak administrasjonen legger opp til. Høyre kolonne brukes av fylkeslag/foreninger for egne årsplaner. MÅL Jakt og fiske 1.1 Utøvelsen av jakt og fiske Øke kunnskapen og interessen for human jaktutøvelse Bredere involvering av foreningene i forvaltningen av kystsel Øke aktiviteten innenfor jakt og fangst av små rovdyr Øke deltakelsen i sportsfiske med personer og rekruttere flere sportsfiskere til NJFF Marin forvaltning skal ivareta sportsfiskeinteressene ARBEIDSOPPGAVER NJFF-SENTRALT Ferdigstille rapport om skudd mot rådyr («Bedre jakt») Fortsette arbeidet med å påvirke fiskerimyndighetene - Utarbeide faghefte med tilhørende kursplan for bruk av hund til grevlingjakt - Følge opp igangsatte prosjekter og stimulere til aktivitet i lokalforeningene - Stimulere til kursvirksomhet og bruk av nye hefter Gjennomføre Sportsfiskets År: - Følge opp temakvelder og Fiskevinter - Planlegging og gjennomføring av avslutningskonferansen - Fortsette påvirkningen av fiskerimyndighetenes prosess med aktiv forvaltning av kystområdene og forslag om regulering av sportsfiske i sør, herunder forvaltning av havabbor og vurdere minstemålsbestemmelser for arter med spesiell interesse for sportsfiske FYLKESLAG/FORENING Stimulere til bedre jaktutøvelse gjennom øket skytetrening i prosjektet Bedre skytter. Prosjekt bedre ettersøk i fylket. Bidra ved behov sammen med fylkeslagene rundt Oslofjorden. Fokus under Oslofjordkonferansen. Stimumulere til økt jakt/fangst av små rovdyr og tilhørende vilttiltak ved å søke stimuleringsmidler. Holde kurs og foredrag rundt fangst og bearbeiding av skinn. Prosjekt Aktiv fisker for å stimulere til mer fiskeaktivitet. Delta på avslutningskonferansen. Delta i Oslofjordutvalget. Arrangere Oslofjordkonferansen. 2

17 Ivareta jakt- og jaktskytterinteressene i ny våpenlov Oppheve forbudet mot bruk av bly i haglammunisjon med unntak av skytebaner og våtmark Sørge for gode rammebetingelser for trening og bruk av jakthunder 1.2 Ivaretakelse av naturgrunnlaget Sikre bærekraftige bestander av anadrome laksefisker - Bistå fylkeslagenes Oslofjordsamarbeid og vurdere om modellen bør etableres også for andre regioner - Følge opp arbeidet med ny våpenlov, herunder sikre bedre rammer for håndtering av tilbakekalling av våpenkort Følge opp saken etter behandling i Stortinget høsten Sørge for at nye regler for prøving av ettersøkshunder blir vedtatt og at dette blir kjent i organisasjonen. - Reforhandle samarbeidsavtalen med Norsk Kennel Klub - Videreutvikle grunnlaget for sporhundsatsing og mentaltesting, herunder legge til rette for virksomhet ved JFS - Øke fokuset på dressur og sørge for at det blir avholdt dressurkurs for jakthunder lokalt - Sette fokuset på bruk av hunder til villsvin. Øke kunnskapen hos jegere og sørge for å starte utdannelsen av villsvinhunder - Følge opp ressursgruppe jakthund - Påvirke politiske myndigheter med sikte på tiltak for å: redusere rømmingene av oppdrettsfisk redusere mengden av lakselus bekjempe gyro forbedre forvaltningen av villaksstammene i grensevassdragene øke innsatsen for laksen i elvefasen arbeide for økte kalkingsbevilgninger - Fremme bærekraftig forvaltning av lokale sjøørretstammer - Avklare politikk for fang og slipp Følge arbeidet, videreformidle informasjon. Mission accomplished Ivareta jakthundinteressene ved ved å bistå med aktuelle tiltak i fylket. Gjennomføre instruktørkurs ettersøk. Få på plass fylkesinstruktør i ettersøk og aversjon. Tilby kurs etter behov fra foreningene. Bistå ved behov og videreformidle informasjon. 3

18 Øke fokus på innlandsfiskeforvalting Arbeide for å sikre bærekraftige bestander av marine fiskearter og ivareta deres leveområder Få til en bærekraftig forvaltning av vannressursene Få gjennomslag for en rovviltforvaltning som tar hensyn til jaktinteressene Ivareta miljøhensyn ved energiproduksjon Gi økt kunnskapsnivå og innsats for vilt- og fisketiltak fra rettighetshavere - Følge opp vedtatt strategi for innlandsfiske, herunder bidra til utvikling av fiskeforvaltningsområde ved JFS - Arbeide for politiske tilslutning til nytt innlandsfiskeprogram - Fortsatt fokus mht spredning og håndtering av fremmede arter i ferskvann Følge opp vedtatt politikk vedrørende marine fiskearter og deres leveområder - Følge opp ESA-klagen, herunder arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår - Videreføre samarbeidet med miljø- og friluftsorganisasjonene og ordningen med felles vannkoordinator - Medvirke til gode regionale vannforvaltningsplaner - Følge opp gjennomføringen av rovviltforliket - Arbeide for opphevelse av ulvesonen og fastsettelse av nye bestandsmål for ulv der grenseflokkene inngår - Faktainformasjon om rovviltets predasjon på jaktbare viltarter - Videreføring av bestandsregistrering og lokal involvering i rovviltforvaltningen - Motivere bjørnejegere til å gjennomføre frivillig kurs og skyteprøve for bjørn - Motivere til bruk av treningsopplegg for skudd mot store rovdyr - Videreføre rovviltsatsingen på JFS - Følge opp ESA-klagen i forhold til vilkårsrevisjonene - Følge opp prioriterte utbyggings- og revisjonssaker - Utvikle et demoområde for moderne fiskeforvaltning i Flå - Fokusere på nytteverdien av å gjennomføre systematiske Arrangere åpent seminar om settefisk. Delta i Oslofjordutvalget. Delta i vannressursarbeidet sammen med FNF Buskerud. Delta i bestandsregistreringer av store rovdyr. Arrangere sporingskurs for store rovdyr. Organisere gaupesporing i fylket på oppdrag fra rovdata. Samarbeide med FNF om aktuelle høringer. Følge opp planene og informasjonsarbeidet fra sentralleddet og bistå ved behov. 4

19 og foreninger Øke felles påvirkningskraft fra de frivillige organisasjonene på NJFFs områder Ivareta vår tradisjonelle jakt- og fiskekultur i forskning og undervisning 1.3 Adgangen til jakt og fiske Allmennheten skal ha god adgang til jakt og fiske bestandstakseringer av hønsefugl. Utvikle og formidle kunnskap om moderne bærekraftig forvaltning av hønsefugl - Motivere til lokalt engasjement i arealforvaltning - Fullføre en kunnskapsbasert intern diskusjon om NJFFs rolle i vilttiltak - Arbeide for økte kalkingsbevilgninger - Arbeide for å videreføre ordning med tilskudd til gytebekker for sjøørret - Motivere til lokale kurs i bestandstaksering Videreføre organisasjonens engasjement i SRN, FRIFO og FNF, samt fortsette samarbeidet med NKK - Videreføre og videreutvikle samarbeid med forskningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter - Legge til rette for felles prosjekter der dette er relevant - Videreføre det etablerte samarbeidet med Statskog og Norges Fjellstyresamband ut fra de respektive samarbeidsavtaler, og sak- til saksamarbeidet med de private rettighetshaverorganisasjonene - Iverksette samarbeidsavtalen med FeFo sammen med NJFF-Finnmark - Følge opp arbeidet i Finnmarkskommisjonen og stevningen overfor utmarksdomstolen - Fremme fiske for barn i Sportsfiskets År og Friluftslivets År - Medvirke til utformingen av en ny stortingsmelding om friluftsliv - Ivareta medeierrollen i Inatur og bidra til å synligjøre mulighetene med Inatur både overfor egne foreninger og Organisere taksering av skogsfugl på oppdrag fra Statskog. Arrangere takseringskurs nord i fylket. Delta i arbeidsutvalget i FNF. Samarbeide med NKK regionalt. Opprettholde friluftsveileders aktivitet. Fortsette det gode samarbeidet med Statskog mhp opplæringsjakt. Jobbe aktivt mot et storstilt salg av Statskog. Fremme fiske for barn gjennom friluftveileders aktiviteter. Hjelpe lokallagene med markedsføring av deres tilbud om jakt og fiske. 5

20 Gi grunneiere og rettighetshavere god forståelse for NJFFs synspunkter på forvaltning av jakt- og innlandsfiske medlemmene - Gjennomgå opplegg for jaktkortsalg og rutiner for rapportering av småviltjakt med Statskog og FeFo - Samarbeide med grunneier-/rettighetshavere om aktuelle saker som innlandsfiskeforvaltning, mer effektiv jakt på store rovdyr, rypeforvaltning, herunder organisering av hensiktsmessige forvaltningsområder - Følge opp samarbeidsavtalene med Statskog og Norges Fjellstyresamband Fortsette samarbeidet med Statskog i fylket. 6

21 2. Opplæring og konkurranser 2.1 Opplæringsvirksomhet Med utgangspunkt i strategien for opplæringsvirksomheten skal NJFF fortsette å være landets suverene leverandør innen utdanning av jegere og fiskere Tilby alle som ønsker det jegerprøvekurs med god kvalitet Heve kunnskapsnivået og stimulere til kvalitetsheving i utøvelsen av jakt og viltstell Heve kunnskapsnivået og stimulere til kvalitetsheving i utøvelsen av fiske og fiskestell - Påvirke fylkeslag og foreninger til å øke opplæringstilbudene over hele landet - Opplæringstiltakene i hele organisasjonen skal holde høy standard - Bidra til at opplæringstilbudene får god markedsføring og blir godt synlige for flest mulige potensielle deltakere - Legge til rette for og påvirke til at foreningene tilbyr og gjennomfører mange og gode jegerprøvekurs - Ha et aktivt forhold til Studieforbundet natur og miljø i saken - Delta aktivt i evalueringen av jegerprøven og foreslå forbedringer - Overvåke og påvirke til at instruktørvirksomheten fortsetter på en god måte - Videreføre skolering innenfor jakt på og ettersøk av store rovdyr - Bidra i videreutviklingen av tilbudene på JFS - Formidle kunnskap om bærekraftig forvaltning av hønsefugler - Etablere tilrettelagt skytetrening for gåsejegere - Videreføre tilbud om opplæring i nye jaktformer og fangst av mindre pelsvilt - Videreføre og utvikle kurs i ulike former innen fiskekultivering og fiskeutøvelse, og stimulere til aktivitetstilbud i foreningene - Videreutvikle demoområde for moderne forvaltning på JFS - Utvikle funksjonen og kompetansen innenfor Holde kurs for instruktører som kan virke i lokallagene. Jobbe for å få fylkesinstruktører innen flere grener. Spre informasjon om utdanningstilbud i lokallangene. Holde informasjon om jegerprøvekurs oppdatert på hjemmesidene. Spre informasjon om tilbud om jegerprøvekurs. Oppfordre foreningene til å utdanne nye jegerprøveinstruktører. Avholde kurs i sporing av store rovdyr. Holde aktiv kontakt med JFS om kursbehov. Prosjektet Bedre skytter stimulere til økt mengdetrening på skytebanene. Jobbe for å få på plass fylkesinstruktør i fluekasting samt fiskeveileder i fylket 7

22 Jakt- og Fiskesenteret skal være den viktigste arenaen for nasjonal opplæringsvirksomhet innen jakt og fiske Jakthunder og hundeførere i organisasjonen skal ha et høyt kvalitetsnivå fiskeveilederordningen, herunder samling - Samling av fluekasteinstruktørene - Bidra i videreutviklingen av tilbudene fra JFS - Videreutvikle samarbeidet mellom NJFFs sentraladministrasjon og JFS - Videreutvikle tilbudene fra JFS - Bidra i videreutviklingen av anlegg og drift av senteret - Delta i markedsføringen av sentertilbudene - Bidra til at økonomien i senterdriften sikres - Stimulere til deltagelse i opplæring og skolering innen jakthunddressur, aversjonsdressur og ettersøkshund - Oppmuntre til trening og testing av bjørnehunder - Iverksette tiltak etter innspill fra ressursgruppe jakthund - Avholde fylkesinstruktørsamling for aversjon, dressur og ettersøk - Videreutvikle tilbudene fra JFS Holde tett kontakt med JFS og bistå ved behov Få på plass fylkesinstruktører i aversjon og ettersøk. Tilby oppdatering av hundeinstruktører. Tilby utdanning av nye hundeinstruktører. Delta på samling for FI hund Jegere og jaktskyttere skal ha et høyt kunnskapsnivå om skyting og våpen, og formidle en god våpenkultur Tillitsvalgte skal ha god organisasjonsmessig kunnskap NJFF skal ha korps av instruktører som holder en høy kvalitet innen alle aktuelle fagområder - Bidra til våpen- og skyteopplæring gjennom tilrettelegging for tilbudene innen jaktskyting og gjennomføring av skytekonkurranser. Fortsette å motivere bjørnejegere til å gjennomføre frivillig kurs og skyteprøve for bjørn - Fortsette å motivere til bruk av treningsopplegg for skudd mot store rovdyr - Videreføre rovviltsatsingen på JFS - Etablere nytt innføringskurs i organisasjonskunnskap i hele organisasjonen - Bidra til økt organisasjonskunnskap blant etablerte tillitsvalgte personer - Videreutvikle instruktørordningene i tråd med opplæringsstrategien - Utrede og sette i drift nytt og forbedret instruktørregister Utdanne flere rifleinstruktører spesielt nord i fylket. Stimulere til at haglemerket tilbys i lokallagene. Fortsette arbeidet med jaktskyteutvalget. Avholde organisasjonskurs før årsmøtet. Spille inn behov til NJFF om utarbeidelse av kortere, praktiske kurs. Få på plass flere fylkesinstruktører og utdanne flere instruktører i fylket. 8

23 Ha opplæringsansvarlige i foreningene NJFF skal produsere og utgi lærebøker og annet opplæringsmateriell av høy kvalitet på aktuelle områder Ha god planlegging av kurs og øvrige opplæringstiltak Deltakelse i Studieforbundet natur og miljø 2.2 Trening og konkurranser Deltakelsen i jaktskyting økes Foreningene skal ha gode rammebetingelser for drift av skytebaner Økt aktivitet i konkurranser på fiskesiden - Påvirke til at foreningene etablerer opplæringsansvarlige personer tilknyttet styret - Fortsette utgivelsen og salget av egen bok for jegerprøven med tilhørende materiell - Utrede hvorvidt NJFF skal lage egen bok for opplæring og dressur av jakthunder, og fatte beslutning om dette - Utgi annen aktuell litteratur som bidrag til kunnskapshevingen blant jegere og fiskere - Rullere den treårige langtidsplanen for opplæringsvirksomheten i organisasjonen - Utarbeide opplæringsplanen for NJFF sentralt for Stimulere fylkeslagene til å utarbeide opplæringsplaner - Utvikle jakt og fiske som tema i skolen - Opprettholde medlemskapet og være et aktivt medlem i Studieforbundet - Følge opp revisjon av regelverket - Innføre kulesti som ordinær konkurransegren - Bidra med faglig, juridisk og planleggingskompetanse overfor foreningene - Arrangere skytebaneseminar - Følge opp revisjon av regelverket - Lage infomateriell om konkurransevirksomheten Bistå og gi innspill ved behov Få på plass en langtidsplan for kurs i fylket Følge opp nye kurstilbud fra NJFF Melde inn alle aktuelle kurs til Studieforbundet Natur og Miljø, og hjelpe lokalforeningene til å gjøre det samme. Gjennomføre prosjektet Bedre skytter Kartlegge skytebaneaktiviteten hos lokallagene i fylket. Spre informasjon om terminfestede fiskestevner i fylket. 9

24 3. Informasjon og påvirkning Jegere og fiskere og NJFF skal fortsatt ha et godt omdømme i opinionen - Utvikle samarbeidet mellom informasjonsavdelingen og Jakt & Fiske for å styrke ekstern og intern kommunikasjon - Tilrettelegge for informasjonsvirksomhet lokalt og regionalt gjennom arbeid mot fylkeslag og foreninger - Bidra til å løfte Sportsfiskets År i alle medier - Informere om de positive helsemessige effekter av å drive jakt og fiske Benytte ulike typer media over hele fylket for å synliggjøre NJFFs arbeid, jakten og fisket. I arbeidet mot offentlige myndigheter vise til de positive helsemessige effekter av å drive med jakt og fiske. Fylkeslag og foreninger skal ha et godt grunnlag for å drive informasjonsvirksomhet regionalt og lokalt Gi politiske og administrative myndigheter god forståelse for jakt- og fiskeinteressene - Følge opp Kommunikasjonsstrategien - Implementere ny publiseringsløsning og gi god opplæring og support til organisasjonen - Arrangere åpne mediekurs - Arrangere medietreningskurs for ansatte og fylkessekretærer Arbeide aktivt overfor statlige organer og myndigheter for å påvirke i saker og beslutninger med betydning for - forvaltning av vilt- og fiskeressursene og deres leveområder, - utøvelse av jakt og fiske, deriblant å ivareta brukermedvirkningene i beslutningsprosessene Arbeide med kommunikasjon innad og utad Utarbeide en strategi for fykeslaget med fokus på kommunikasjon med lokalforeningene, samt kommunikasjon mellom lokalforeningene. Videreføre portalkurs i fylket, samt bistå lokalforeningene ved behov Påvirke i saker gjennom deltagelse i høringer, på egenhånd og sammen med FNF, samt påvirke gjennom kontakt med politikere og kommunikasjon med fylkeskommunen og fylkesmannen. 10

25 4. Organisasjonsutvikling Øke medlemstallet til Øke den utadrettede arbeidet for å styrke aktiviteten i foreningene, spesielt gjennom fylkesleddet - Videreutvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak - Videreutvikle systemer for innmelding og medlemskort - Tilrettelegge for verving av medlemmer Fokusere på Foreningsløftet i fylket og lokallagene. Foredrag om Foreningsløftet på årsmøtet Gi foreningene god tilgang på tillitsvalgte med et høyt kunnskapsnivå - Forbedre organisasjonsopplæringen Holde organisasjonskurs i fylket Øke antall tillitsvalgt ungdom Øke antall kvinnelige medlemmer Øke medlemstilfredsheten Gi foreninger og fylkeslag god administrativ støtte gjennom felles IKTsystemer - Videreutvikle satsing på NJFF Ung - Gjennomføre landsleir for ungdom - Utvikle og tilby ungdomslederkurs - Gjennomføre ungdomsledersamlinger - Følge opp strategiplan for kvinnesatsing - Arrangere samling for kvinnekontakter - Etablere nye lavterskeltilbud, spesielt for familier - Effektivisere medlemsadministrasjonen - Administrere og markedsføre de sentrale medlemsfordelene - Videreutvikle NJFF-butikken - Følge opp medlemsundersøkelse og utvikle tiltak i tråd med resultatene - Sørge for en sikker og kostnadseffektiv drift av sentrale IKT systemer - Utvikle IKT-løsninger ut fra Online 2015-prosessen - Tilrettelegge systemene for brukergrupper med tilgang - Sikre at brukerne har god kompetanse innenfor NJFFs systemer - Lage lett tilgjengelige hjelpesystemer i form av brukerveiledninger og videosekvenser Bidra til landsleiren for ungdom Stimulere til deltagelse på ungdomslederkurs Følge opp NJFFs strategiplan Svare raskt og positivt ved henvendelse fra medlemmer. Bistå lokallagene med medlemskontakt ved behov. Implementere, vedlikeholde og oppdatere informasjonen på den nye portalen. Spille inn behov for systemer og løsninger til NJFF Holde portalkurs og hjelpe lokallagene ved behov. 11

26 Fylkeslagets kontingentandel for 2016 Styret foreslår ingen endring i kontingentandel for NJFF Buskerud for 2016 Valg Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Buskerud NJFF 2015 Funksjon Valgbarhet Navn Forening Leder Ikke på valg Pål Søbye Søndre Hurum Nestleder Stiller til valg Ringerike kvinnelige jff Kasserer Ikke på valg Tord Kongsvold Hole jaktforenings Ungdomsansvarlig Stiller til valg Knut Johan Ruud Styremedlem Ikke på valg Øivind Juul Nilsen Drammens sportsfiskere Kvinneansvarlig Ikke på valg Line Johansen Søndre Hurum Jff Styremedlem Stiller til valg Tor Stensrud Ringerike jff 1. varamedlem Stiller til valg 2. varamedlem Stiller til valg De som stiller til valg er forespurt og har takket ja. Valg av medlemmer til årsoppnevnte utvalg Styret har ingen forslag til årsmøteoppnevnte utvalg. Valg av valgkomite Ett medlem velges på årsmøtet. Valg av revisor Utgår, revisjon er en kjøpt tjeneste. Valg av utsendinger til Landsmøte Velges på årsmøtet.

27

28

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Årsmelding 2014 NJFF-Aust- Agder

Årsmelding 2014 NJFF-Aust- Agder Årsmelding 2014 NJFF-Aust- Agder Olav Schrøder NJFF-Aust-Agder 19.02.2015 Følgende dagsorden gjelder for årsmøtet i NJFF Aust-Agder Tirsdag 24.mars 2015 kl. 18.00 på Eikely i Froland. 1. Konstituering

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015 Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015 Handlingsprogram 2010-2015 NJFFs landsmøte 2009 NJFFs landsmøte 2009 Innholdsfortegnelse: Om NJFFs Handlingsprogram 2010

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet hvert 3. år og gjelder for hele organisasjonen. Handlingsprogrammet

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske Forbundsstyrets forslag til NJFFs handlingsprogram 2013-2018 Jakt og fiske Målsettinger NJFFs skal arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Forslag til årsmøtet 15. mars 2015 1 1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet. - Videreføre arbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap 19.11.16 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger. Det vedtas av representantskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2013-2018 Norges Jeger- og Fiskerforbund Handlingsprogram 2013-2018 1 NJFFs Handlingsprogram 2013-2018 Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, februar 2013 Foto, side 8-9: Steinar Paulsen

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret

NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret NJFFs arbeidsprogram 2017 vedtatt av NJFFs representantskap 19.11.16 og forslag til årsmøtet til NJFF-Aust-Agder vedtatt av styret 05.12.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN

Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Inns$lling vedtekter ORGANISASJONENS NAVN Organisasjonens navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbund er en par$poli$sk nøytral, landsomfabende organisasjon som samler

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 Rica Seilet hotell Molde 8. og 9. mars 2014 Lørdag 32 (sak 1 3) og søndag (sak 4 12) 33 stemmebrettigede ved møtestart 1. Konstituering av møtet. Godkjenning av fullmakter: Ingen

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot 2025 EN FORENINGSUNDERSØKELSE. OBS! Dette spørsmålsettet er kun ment som en kladd. Undersøkelsen må besvares digitalt! OBS!

Jegerne og fiskerne mot 2025 EN FORENINGSUNDERSØKELSE. OBS! Dette spørsmålsettet er kun ment som en kladd. Undersøkelsen må besvares digitalt! OBS! 2017 Jegerne og fiskerne mot 2025 EN FORENINGSUNDERSØKELSE OBS! Dette spørsmålsettet er kun ment som en kladd. Undersøkelsen må besvares digitalt! OBS! 1. Kartlegging av foreningens ressurser, aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer