NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere."

Transkript

1 Innhold NAVO Lønnsstatistikk... 1 Formål og brukere Styreinformasjon til NAVO Ajourhold av lønnsartene Feltet for NAVO -kode... 3 Hvilke ansatte skal være med?... 4 Fagforening NAVO-rapporteringsrutinene Generering av NAVO-transer Kontrolliste... 7 Forespørsel NAVO-transer Rapportering av NAVO-transer Innrapporteringsliste NAVO-transer Behandlingsregler... 9 Recordbeskrivelse...10 NAVO Lønnsstatistikk Formål og brukere. Rapporten startes fra menypunkt Rapporter Offentlig rapportering. Dette er meldingsrutinen for NAVO. Grunnlaget for rutinen om innrapportering til NAVO er Arbeids- og administrasjons-departementets rettledning for rapportering fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandlinger om lønns og arbeidsvilkår for tilsatte i helseforetak. Med dette som grunnlag utarbeider arbeidsgiverorganisasjonen (NAVO) årlig den offisielle lønnsstatistikken for tilsatte i helseforetakene. Brukere er helsepersonell, leger m.v. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

2 Styreinformasjon til NAVO. Navigering: Systemadministrasjon System vedlikehold velg Rapporter Bedriftsindikatorer som benyttes under NAVO-rapporteringen. Årslønn NAVO. Her angir du kode for hvilket felt som du skal hente årslønn fra. Kode 1,2,3 benyttes for å hente årslønn fra Personsats 1-3 på LonnInfo. Kode 4,5,6 benyttes for å hente årslønn fra Ansattsats 1-3 på LonnInfo. Kode 7 benyttes for å hente årslønn fra Regulativ A, og kode 8 benyttes for å hente årslønn fra Regulativ B. FLkodeNAVO. Her angir du de kodene som angir om de ansatte er faste ansatte. Kodene registreres på formen ;F;FA; osv. Det må registreres med semikolon som første og siste tegn, og samtidig splittes kodene med semikolon. Settes til F=Fastlønnet hvis ikke angitt i Ansatt-tabellen. MLkodNAVO. Her angir du de kodene som angir om de ansatte er midletidige ansatte. Kodene registreres på formen ;M;MI; osv. Det må registreres med semikolon som første og siste tegn, og samtidig splittes kodene med semikolon. Settes til F=Fastlønnet hvis ikke angitt i Ansatt-tabellen. ViKodeNAVO. Her angir du de kodene som angir om de ansatte er vikarer. Kodene registreres på formen ;V;VI; osv. Det må registreres med semikolon som første og siste tegn, og samtidig splittes kodene med semikolon.settes til F=Fastlønnet hvis ikke angitt i Ansatt-tabellen. Systemparameter Frie parametre: Passord ajh. transer NAVO. Her angir du passord som benyttes når du skal ajourholde NAVO-transene etter at du har generert disse. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 13

3 Ajourhold av lønnsartene. Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter Feltet for NAVO -kode Merking av lønnsarter er nødvendig slik at lønn skal komme rett på NAVO rapporten. Det er feltene NAVO/KLP Kode under fanen L&T oppg/rapporter som avgjør hvordan lønnsarten blir behandlet på rapporten. Feltet har oppslag mot gyldige NAVO_koder tekstkode type NAV. Gjeldende koder ved rapportering i 2008 Ikke angitt NAVO kode ikke med i statistikk AA Minimumslønn AB Faste kollektive tillegg i basislønn AC Faste individuelle tillegg i basislønn AK Doktorgradtillegg leger EW Etterbetaling FB Faste kollektive tillegg FC Faste individuelle tillegg FD Andre ubekv.till, ikke spesif, etter plan FF Hjemmevakt etter plan FG Kvelds og nattillegg, etter plan FH Lørdags- og søndagstillegg, etter plan FJ Produktivitetsavtaler FK Doktorgradtillegg FL Faste individuelle tillegg FO Ambul. tj./-rotasjonsord. etter plan FP Kompensasjon for særlige aktiviteter OE Tilfeldig overtid ON Utrykning på vakt OR Uforutsatte vakter lang frist Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 13

4 OS Uforutsatte vakter kort frist OU Merarbeid/ ordinær lønn timelønte TT Lønn utover minstelønn i totallønnsavtaler UM Vaktlønn UQ UTA VD Andre ubekv.till, ikke spesif, utenfor plan VF Hjemmevakt, utenfor plan VG Kvelds og nattillegg, utenfor plan VH Lørdags- og søndagstillegg, utenfor plan VI Helge- og høytidstillegg VO Ambul. tj./-rotasjonsord. utenfor plan VV Forskjøvet arbeid WW Diverse lønn (Stipend, honorarer mv) Hvilke ansatte skal være med? Alle arbeidstakere som har et aktivt ansattforhold på kjøredato, eksempelvis 1. oktober, vil bli rapportert. Dette gjelder både de som er tilsatt i faste stillinger og de som er engasjert på særskilte vilkår. Ansattforhold som er X-merket i feltet Ansatt.ansattForhold (Kartotek 5 og felt 64) blir ikke tatt med i rapporteringen. Dette betyr at en person som har sluttet, men som har sluttoppgjør etter 1. oktober i angitt kjøreår, ikke blir med på rapporteringen. En person blir rapportert med en linje for hver stillingskode. Hvis det er flere ansattforhold på samme stillingskode så vil disse bli slått sammen. Rapporteringen er dog ikke avhengig av når den kjøres, all informasjon vil basere seg på en kjøredato og en angitt lønnsperiode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 13

5 Person ajourhold Personopplysninger Person Ansattforholdet må være aktivt på telletidspunktet. Dvs. ikke sluttmeldt på person eller ansattforhold. Person ajourhold Personopplysninger Tilleggsinfo Ansattstatus angir om du er vikar, fast- eller midletidig ansatt; Gyldige koder kan være; F Fast ansatt. FM Fastlønnet midlertidig ansatt. TM Timelønnet midlertidig ansatt. VF Fastlønnet vikar. VT Timelønnet vikar. Dersom ansattforholdet ikke skal være med på NAVO-Rapporten; registreres i feltet Ans.forhold fravær stat Ved å registrere verdi=x i feltet utelukkes den ansatte fra rapporteringen. Fagforening. Fagforening hentes fra feltet Fagforening 1. Her tar du oppslag mot trekkeier og henter de 3 første karakterene i trekkeiernavnet som da blir rapportert som fagforening. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 13

6 NAVO-rapporteringsrutinene. Rutinen er 3 delt Generering av transer. Manuelt ajourhold av NAVO kartoteket. Overføring som danner innsendingsfil. Dersom en gjør manuelle endringer direkte i NAVO kartoteket, og så bestemmer seg for å kjøre generering på ny, vil de manuelle endringene falle bort. Generering av NAVO-transer. Rapporter Offentlig rapportering Type rapportering. For NAVO vil riktig kode her være 2. År og periode. Normal periode vil være10 og da legges det ut 3110hhåå i telledato, som er den siste dato i perioden. Denne må i så fall endres til hhåå hvis telledato er 1.oktober. Defaultverdier vil legges ut i fra-til periode i år og i fjor, samt fra-til denne periode. Telledato. Normal telledato vil være i periode 10 og da legges det ut 3110hhåå i telledato, som er den siste dato i perioden. Denne må i så fall endres til hhåå hvis telledato er 1.oktober. Fra-til periode i år. Ut ifra periodedefinisjonstabellen vil defaultverdier bli lagt ut i fra-til periode i år. Sjekk at disse er riktige. Er ikke disse ihht. reelle perioder angis disse på nytt. Fra-til periode ifjor. Benyttes ikke for NAVO-rapporteringen. Fra-til periode denne periode. Ut ifra periodedefinisjonstabellen vil defaultverdier bli lagt ut i fra-til periode denne periode. Sjekk at Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 13

7 Kontrolliste disse er riktige. Er ikke disse ihht. reelle perioder angis disse på nytt. Vær oppmerksom på at generering av transer i kan kjøres så mange ganger en må for å få korrekt resultat, men at kjøringen sletter genererte periodetall som eventuelt er generert fra før for angitt år og periode, før disse blir genererte på nytt igjen. Ved kjøringen dannes det kontrolliste. Resultatet av generering av NAVO-transer finner en igjen i kontrollisten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 13

8 Forespørsel NAVO-transer. Her kan du endre transene som skal sendes til NAVO. Dette gjøres ved å stille seg på raden og feltet du vil endre, høyreklikke på musen og velge redigering for så å taste inn passord for ajourhold. Da er du klar for å taste inn nye opplysninger. Du kan også søke på kriteriene år, periode, ansattnummer og rapportstatus. Dette ved å hake av for automatisk søk eller på selve søkeknappen. Feltene Periode, AnsattNr, StillingID og Ansatt løpenr kan du ikke endre. NB! Dersom en kjører Generer transer på ny, vil endringene du har gjort bli slettet og du må følgelig ajourholde disse på nytt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 13

9 Rapportering av NAVO-transer. Rapporteringsprogrammet danner både kvitteringsliste og oversendings fil til NAVO. Filen legges på det området du angir i path for transfil. Det blir logget informasjon om kjøringen i tekstboksen. Innrapporteringsliste NAVO-transer. Behandlingsregler Behandlingsregler vedr. verdier i eksportfil for sammenslåtte like ansattforhold; Hvis en person har flere ansattforhold med samme stillingskode blir enten feltet summert eller hentet fra det ansattforholdet som har høyest stillingsprosent. For fra- og tildato stillingsforhold vil da fradato bli hentet fra det ansattforholdet som har lavest ansattdato, mens tildato vil bli hentet fra det ansattforholdet som har høyest tildato. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 13

10 Recordbeskrivelse Hvis du på lønnsarten ikke har angitt noen NAVO-kode, men har henvist beløpet til 111A på L&T-oppgaven vil disse verdiene bli summert i feltet Ikke henvist betaling, som er siste feltet i recorden i eksportfilen. nr. pos Feltnavn Type Kommentar 1 6 Bruker N Lønnssystemets brukerkode. Fast null Fødselsnr. N Alle 11 siffer, feltet (Personal.fNr) skal brukes slik det er lagret med evnt forranstilt null. 3 1 Stillingsnr. N Hovedstilling = 1, neste stilling = 2, osv. Skal være fortløpende nummerert fra 1 og opp. Stillingsnummeret genereres ved sammenslåing av transer ved rapportering Arbeidstakers navn A Etternavn, fornavn 5 6 Begyntdato N Dag, måned, år Dato da arbeidstakeren begynte i helseforetaket. Ansattdato på Person, (Personal.ansattDT) Format DDMMÅÅ 6 4 Lønnsansiennitet N*% Måned, år på formen MMÅÅ. Tallet utledes av ansiennitetsdato, månedsnummer og to siste i årstall. (Ansatt.ansiDT). 7 3 Utdanningskode N Rapporter 3 siste siffer i hovedutdannelse fra Person (Personal.utdannelse). Feltet skal være utfylt og sykehusene må kontrollere dette i forkant. 8 6 Stillingskode N Stillingskode pr. kjøredato (01.10.åååå) 9 7 Lønnssats pr ekskl. tillegg N* Årslønn for full stilling OBS skal ikke justeres i forhold til stillingsprosent. Her skal de med minstelønn rapporteres med årslønn fra regulativ. Unormerte skal rapporteres med faktisk lønn. (Her må vi ha en parameter som forteller hvor fast årslønn ligger på LonnInfo) 10 5 Dellønnsprosent N* Fast avtalt stillingsandel, 2 desimaler, ikke komma eller punktum. Stillingsprosent fra LonnInfo pr. kjøredato Arbeidstimer pr. uke 12 6 Grunnlønn pr. mnd Faste kollektive tillegg pr. mnd. N* 1 desimal, ikke komma eller punktum. Hvis en person har aktive ansattforhold i flere stillingskoder så vil normalt arbeidstiden reflektere stillingsandelen, men dette er avhengig av hva som registreres i hver virksomhet. Arbeidstid pr. uke fra LonnInfo pr. kjøredato. N* Kategori A. N* Kategori B Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 13

11 14 6 Faste individuelle tillegg pr. mnd 15 6 Andre tillegg ikke nevnt annet sted pr. mnd Variabel overtidsgodtgjøring pr. mnd. N* Her legger vi på en regel som gjør at forskjellen mellom lønn og minstelønn oppdateres her. Kategori C N* Kategori D N* Beløp i tellingsmåneden Kategori E 17 1 Kjønn N 1=Menn, 2=Kvinner Verdien utledes av (Personal.kjonn) Stillingsbetegnelse A Beskrivelse fra stillingskode 19 5 Merarbeid pr. mnd. N* Timer i tellingsmåneden. Rapporteres med 2 desimaler uten komma Kategori U 20 7 Hjemmevakt pr. mnd Kvelds- og nattillegg pr. mnd Lørdags- og søndagstillegg pr. mnd Helge og høytidstillegg pr. mnd Kode for ansettelsesforhold 25 7 Pensjonsgivende del av kvelds- og nattillegg pr. mnd. N* Beløp i tellingsmåneden Rapporteres med 2 desimaler uten komma Kategori F N* Beløp i tellingsmåneden Rapporteres med 2 desimaler uten komma Kategori G N* Beløp i tellingsmåneden Rapporteres med 2 desimaler uten komma Kategori H Hentes fra transer i perioden Kategori H N* Beløp i Hittil i år Rapporteres med 2 desimaler uten komma Kategori I A*% Ansattstatus skal vise F = fast ansatte, M = midlertidig ansatte, V= vikar i annen persons stilling. Må stå i 1. posisjon i feltet. Her vil hvert sykehus rapportere de kodene som benyttes og sende en informasjon til NAVO hva de forskjellige kodene betyr. Alternativt kan vi lage løsningen slik at vi i rapporteringen konverterer til bokstavkode F, T og V. Verdien hentes fra (Ansatt.ansattStatus) N Settes til null Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 13

12 26 7 Pensjonsgivende del av lørdags- og søndagstillegg pr. mnd Pensjonsgivende del av andre tillegg pr. mnd. N N Settes til null Settes til null 28 9 Bedriftsnr. N*% Bedriftsnummer fra Organisasjon (Organisasjon.orgNrAUN) 29 9 Juridisk nr. N Foretaksnummer fra Firma (CompanyInfo.orgNr) 30 3 Fagforening A Fagforening på Person Lønnsstopp A Utgår fastverdi null(0) 32 5 Månedsverk N Utgår fastverdi null(0) Lønnsarter leger 33 7 Faste individuelle tillegg N* Jfr. overenskomsten Kategori L 34 7 Vaktlønn N* Jfr. overenskomsten 5.6 Kategori M 35 7 Utrykning på vakt N* Jfr. lokal B-del Kategori N 36 7 Ambulerende tjeneste/- rotasjonsordninger 37 7 Kompensasjon for særlige aktiviteter N* Jfr. overenskomsten 5.9. Kategori O N* Jfr. overenskomsten 5.11 Kategori P 38 7 UTA N* Jfr. overenskomsten 5.10 Kategori Q Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 13

13 39 7 Uforutsatte vakter lang frist 40 7 Uforutsatte vakter kort frist 41 7 Lønn utover minstelønn i totallønnsavtaler N* Jfr. overenskomsten 5.7 Kategori R N* Jfr. overenskomsten 5.7. Kategori S N* Kategori T 42 7 Timer UTA N* Timer i tellingsmåneden. Kategori Q 43 7 Merarbeid timelønn N* Kategori U 44 7 Forskjøvet arbeid N* Kategori V 45 7 Diverse N* Kategori W 46 7 Prod.tillegg N* Kategori J 47 7 Doktorgradstillegg N* Kategori K 48 3 Faggruppe N Hentes fra StillingsKode 49 8 Fradato stillingskode N*d Fradato stillingskode på formen DDMMÅÅ 50 8 Tildato stillingkode N*d Tildato stillingkode på formen DDMMÅÅ 51 7 Ikke henvis utbetaling N* Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 13

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Rapporteringsmuligheter

Rapporteringsmuligheter Innhold Rapporteringsmuligheter... 2 Lønnsbehandling... 2 Opprykksliste... 2 Overtidsliste... 2 Sluttede personer... 2 Turnoverrapport... 2 Firmabil... 3 Etterbetaling... 3 Feriepenger... 3 Utskrifter...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer