HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 5.mai 200 Varighet: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO9D / LC9D LO9D Videregående programmering (i Java), nettbasert LC9D Videregående programmering, campus HING2009HA, nettstudenter, div. gjentak Studiepoeng: 6 Faglærer(e): Kontaktperson (adm.) Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Vedlegg består av: Else Lervik Ingrid Island Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. 4 oppgaver og 9 sider (inkludert forside og vedlegg) 4 sider Merknad: Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut. Lykke til!

2 Les dette! All programmering skal skje i Java. Det er tillatt å ha flere medlemmer i klassene enn det som er oppgitt i teksten. Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner å programmere. Pass på at du ikke gjør verken mer eller mindre enn det oppgavene spør etter. Men dersom du trenger flere metoder/konstruktører for å lage det oppgavene spør etter, skal du også programmere disse. En fornuftig oppdeling i metoder ut over det oppgaven spør etter, kan gi plusspoeng ved bedømmelsen. Dersom du mener det mangler opplysninger, sett dine egne forutsetninger. Oppgavene er laget slik at de alle arbeider med den samme problemstillingen. Det vil derfor være slik at du i en oppgave må bruke klasser/metoder du skal ha laget i en annen oppgave. Dersom du av en eller annen grunn ikke har laget disse klassene/metodene, kan du, når du skal løse andre oppgaver, anta at de eksisterer. Eventuell feilsjekking skal utføres, men feilene behandles kun på enkleste måte, dvs. at du kan la metodene returnere -, false eller 0, avhengig av returtypen. Du trenger ikke å utføre feilkontroll i konstruktører eller i set-metoder. Felles problemstilling for alle oppgavene Du skal arbeide med et system for godtgjørelse av utgifter til innenlandsreiser i jobbsammenheng. Oppgaveteksten tar utgangspunkt i Statens regulativ for slike reiser, men med en del forenklinger. I denne oppgaven kan du anta at følgende regler gjelder: Reisens totale varighet er gitt som et helt antall dager. Det gis kostgodtgjørelse for hver dag reisen består av, og det gis nattgodtgjørelse til dekning av overnatting for hver natt reisen består av. For reiser med overnatting regnes både første og siste dag med når kostgodtgjørelse skal regnes ut. Vi regner at alle overnattingene på én reise godtgjøres med det samme beløpet. I motsetning til kostgodtgjørelsen varierer nattgodtgjørelsen fra reise til reise. Ved beregning av kostgodtgjørelse brukes faste satser: Reiser som varer én dag godtgjøres med 270 kroner. For reiser med overnatting er kostgodtgjørelsen 580 kr pr dag. Eksempler: En reise som starter og slutte på samme dag godtgjøres med 270 kroner. En reise med én overnatting til 800 kroner, godtgjøres med x2 = 960 kr. En reise med to overnattinger der hver overnatting koster 500 kroner, godtgjøres med 500x x3 = 2740 kr. I tillegg til kost og overnatting skal reiseutgiftene dekkes. En reise består av flere ulike reiseelementer: Kollektivtransport. Start- og slutt-tidspunkt samt strekning (fra-sted og til-sted) registreres i tillegg til typen transport (fly, buss, osv.) og prisen på transporten. Privatbil. Start- og slutt-tidspunkt samt strekning (fra-sted og til-sted) registreres i tillegg til antall km. Godtgjørelsen er kr. 3,65 pr km inntil 9000 km for den aktuelle personen. Etter 9000 km utbetales det kr 3,00 pr km. Annen egen transport. Start- og slutt-tidspunkt samt strekning (fra-sted og til-sted) registreres i tillegg til antall km. Godtgjørelsen pr km er gitt iht. tabellen på neste side. 2

3 type pr. km Motorsykkel 2,80 Moped,55 Snøscooter 6,60 Båt med motor minst 50 hk 6,50 Båt med motor under 50 hk 3,50 EL-bil 4,00 Annet,50 Andre utgifter, f.eks. bompenger. Her registreres en tekst og et beløp. Om datoer og tidspunkter Reisens varighet er gitt ved en startdato og en sluttdato. Bruk klassen Dato gitt i vedlegg. (Denne klassen skal også være kjent fra øving 7.) Start- og slutt-tidspunkt skal oppgis for alle transportetapper. Bruk kun en vanlig tekst (String) her. Du trenger ikke legge inn kontroll av verken datoer eller tidspunkter i dette oppgavesettet. Person reiser * Reise reiseelementer * Reiseelement Etappe etappe Transport AndreUtgifter Vi ser bort fra bruk av egen bil i denne modellen AnnenEgenTransport Kollektivtransport Figur : Denne modellen brukes i oppgave, 2 og 4. Oppgave vekt 20% I denne oppgaven ser vi kun på klassetreet i figur, det vil si klassen Reiseelement med subklasser. I et klassetre skal abstrakte klasser vises i kursiv, det er ikke gjort her da du selv skal finne ut om en klasse skal være abstrakt eller ikke. Klassene Etappe og Transport er gitt i vedlegg 2. Du skal i denne oppgaven programmere klassene Reiseelement, AnnenEgenTransport, Kollektivtransport og AndreUtgifter. Foreta eventuelle utvidelser og/eller endringer av klassene Etappe og Transport dersom du finner det hensiktsmessig. Bruk reglene for godtgjørelse som er beskrevet i begynnelsen av oppgavesettet når du bestemmer attributter for de forskjellige klassene. 3

4 Alle klassene skal ha konstruktører som tar aktuelle attributter som argumenter. Lag også get- og eventuelt set-metoder. (Til deg som har 3.utgave av boka: Her brukes betegnelsene finn- og settmetoder.) Programmer også det som kreves for at det i klassen Reise (og i klassen Person) skal være enkelt å regne ut hva en reise koster. (Se oppgave 2.) Oppgave 2 vekt 30% Vi bruker modellen i figur. Vi har følgende forhold mellom klassene Person, Reise og Reiseelement: En person foretar mange reiser. Hver reise består av mange reiseelementer. Klassen Person har følgende objektvariabler (listen kan utvides): private final String navn; private java.util.arraylist<reise> reiser = new java.util.arraylist<reise>(); Klassen Reise har følgende objektvariabler (listen kan utvides): private final String hensikt; private final Dato startdato; private final Dato sluttdato; private final double prisprnatt; private java.util.arraylist<reiseelement> reiseelementer = new java.util.arraylist<reiseelement>(); (Informasjon til studenter med 3.utgave av læreboka: At en objektvariabel er merket med modifikatoren final betyr at den ikke kan endres etter at den har fått verdi.) Du skal lage to metoder i klassen Person. Dette vil medføre at du trenger metoder i klassen Reise. Du skal selv finne ut hvordan de bør se ut, og du skal selvfølgelig også programmere dem. Programmer en metode som finner totalt antall overnattinger på alle personens reiser: public int finntotaltantovernattinger() Programmer en metode som finner den totale kostnaden på alle reisene som en person har gjennomført. Dette beløpet skal inkludere både kostgodtgjørelser, nattillegg og summen av alle reiseelementene: public double finnprisallereiser() Oppgave 3 vekt 20% Vi skal nå ta inn bruk av egen bil. Les reglene for dette om igjen. Hvordan vil du ta dette inn i den eksisterende løsningen? Vis hvilke endringer dette medfører i koden i løsningene av oppgave og 2. 4

5 Oppgave 4 vekt 30% Vi bruker modellen i figur, det vil si at vi ser bort fra bruk av egen bil her. Du skal programmere brukergrensesnittet vist i vedlegg 3. Brukergrensesnittet skal fungere med følgende main(): public static void main(string[] args) { Person enperson = new Person("Anne Ås"); // registrerer data. det skal ikke du tenke på i dette oppgavesettet GUI gui = new GUI(enPerson); gui.setvisible(true); Det er et meget enkelt vindu uten annen brukerinput enn museklikk i den øverste listen. Et valg i den øverste listen skal vise fram reisedetaljene i den nederste listen. Brukeren skal ikke ha muligheten til å klikke i den nederste listen (da vil listen bli grå, det er ikke vist på figuren da jeg er redd det kunne bli vanskelig å lese). Du skal lage ett vindu (klassen GUI) med GridLayout som layouthåndterer. Layouthåndtereren skal lage et rutenett med én kolonne og to rader, det vil si to ruter der du plasserer en liste (JList) i hver av de to rutene. Følgende kodebit brukes til å lage overskrift til en JList, eksempel den nederste listen: JViewport jvp = new JViewport(); jvp.setview(new JLabel("Detaljer, valgt reise")); // overskrift Figurene i vedlegg 3 viser hvilke data som skal vises fram i de to listene: Den øverste listen: Reisens hensikt, startdato og sluttdato, kostgodtgjørelse og nattillegg beregnet etter reglene i begynnelsen av oppgavesettet, samt reisens totale pris. Den nederste listen: Hvorvidt utgiften er transport eller andre utgifter. I siste tilfelle vises den registrerte teksten og prisen. Hvis det er transportutgifter skal følgende vises: transportmiddel, etappens start- og slutt-tidspunkt, etappens start- og sluttsted og etappens pris beregnet etter reglene i begynnelsen av oppgavesettet. Formatering av tall kan du se bort fra, selv om det er vist på figuren. En elegant løsning av denne oppgaven vil sannsynligvis medføre flere metoder i klassene i figur. Lag eventuelt egne klasser med disse metodene. 5

6 Vedlegg klassen Dato Nedenfor finner du konstruktører og metoder i klassen Dato: public Dato(Date dato) public Dato(String dato) throws java.text.parseexception // format ddmmyyyy public int finnår() public int finnmnd() public int finndagimnd() public Dato nydato(int dager) // returnerer en ny dato dager fram i tid public int compareto(dato dato) // sammenligner to datoer iht. reglene for compareto() public int dagerforskjell(dato denandredatoen) // finner antall dager mellom to datoer public int antheleårforskjell(dato denandredatoen) // finner antall hele år mellom to datoer public String tostring() 6

7 Vedlegg 2 klassene Transport og Etappe Disse klassene kan du endre og/eller utvide om du ønsker. Hvis du bruker 3.utgave av læreboka, er du kanskje mer vant med kodestilen nederst på siden. class Transport extends Reiseelement { private final Etappe etappe; public Transport(Etappe etappe) { this.etappe = etappe; class Etappe { private final String starttid; // inkl. dato private final String slutttid; // inkl. dato private final String frasted; private final String tilsted; public Etappe(String starttid, String slutttid, String frasted, String tilsted) { this.starttid = starttid; this.slutttid = slutttid; this.frasted = frasted; this.tilsted = tilsted; public String getstarttid() { return starttid; public String getslutttid() { return slutttid; public String getfrasted() { return frasted; public String gettilsted() { return tilsted; Til de som bruker 3.utgave av læreboka class Transport extends Reiseelement { private final Etappe etappe; public Transport(Etappe startetappe) { etappe = startetappe; class Etappe { private String starttid; // inkl. dato private String slutttid; // inkl. dato private String frasted; private String tilsted; public Etappe(String startstarttid, String startslutttid, String startfrasted, String starttilsted) { starttid = startstarttid; slutttid = startslutttid; frasted = startfrasted; tilsted = starttilsted; 7

8 public String finnstarttid() { return starttid; public String finnslutttid() { return slutttid; public String finnfrasted() { return frasted; public String finntilsted() { return tilsted; 8

9 Vedlegg 3: Brukergrensesnitt, oppgave 4 Øverste del av vinduet viser at Anne Ås har foretatt tre reiser. Vi har klikket på den øverste av disse og fått fram detaljene i nederste del av vinduet. På figuren nedenfor har vi gjort det samme med den midterste av de tre reisene: 9

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Eksamensdato: Bokmål 9.mai 202 Varighet/eksamenstid: 0900-300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: LC9D/LO9D Videregående

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - Kandidatnr: AITeL Eksamensdato: 2.desember 2009 Varighet: 0900-1300 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): LO191D / LC191D LO191D Videregående programmering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 26.mai 2005 Varighet: 0900-300 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV95D Objektorientert programmering i C++ nettstudenter

Detaljer

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 Løsningsforslag Oppgave 1 Transporttype er en tekst som er felles for klassene AnnenEgenTransport og Kollektivtransport. Vi legger den derfor i klassen

Detaljer

INF106 Objektorientert programmering

INF106 Objektorientert programmering Eksamensoppgave Høst 2010 Ordinær Bokmål Fag: INF106 Objektorientert programmering Eksamensdato: 13.12.2010 Studium/klasse: 1. klasse Emnekode: INF106 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 5 (inkludert

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Rune Sætre Tlf.: 452 18 103 Eksamensdato: 2013, torsdag

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse

Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål. Videregående programmering. Eksamensdato: 06.06.2012. Studium/klasse: 2. klasse Eksamensoppgave Vår 2012 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Videregående programmering Eksamensdato: 06.06.2012 Studium/klasse: 2. klasse Emnekode: IFT205 Eksamensform: Skriftlig Antall sider: 3 (inkludert denne)

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering med Java Faglig kontakt under eksamen: Hallvard Trætteberg Tlf.: 918 97263 Eksamensdato: 2013,

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring L Ø S N I N G S F O R S L A G Målform: Bokmål Eksamensdato: 18.des 2012 Varighet/eksamenstid: 4 timer (9:00-13:00) Emnekode: Emnenavn: IINI1004

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Eksamen. Objektorientert Programmering IGR 1372

Eksamen. Objektorientert Programmering IGR 1372 + JVNROHQL1DUYLN $YGHOLQJIRU7HNQRORJL Eksamen i Objektorientert Programmering IGR 1372 7LG'HVHPEHU± 7LOODWWHKMHOSHPLGOHU 6NULYHVDNHU2UGE NHU -DYD6RIWZDUH6ROXWLRQV)RXQGDWLRQVRI3URJUDP 'HVLJQVNUHYHWDY/HZLV

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Torsdag 5. desember 2013 Tid for eksamen

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag til oppgave 7, 8, og 9 mangler Klasser og objekter (kap. 8.1-8.14 i "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kandidatnummer: BOKMÅL UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Mandag 1. desember 2008 Tid for eksamen

Detaljer

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

JavaScriptbibliotek. Introduksjon MVVC. Informasjonsteknologi 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS MVVC JavaScriptbibliotek Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Knockout.js Informasjonsteknologi 2 Introduksjon I dag skal vi se nærmere på et JavaScriptbibliotek som heter Knockout. Knockout og andre biblioteker,

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Fredag 20. mai 2011, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 13.03.15 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Mva på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Lørdag 22. mai 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikrer Trond Aalberg. Kontaktperson under

Detaljer

Eksamen Objektorientert Programmering 2013

Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Høgskolen i Østfold 2013-01-07 Emnekode Emne ITF10611 Dato 2013-01-07 Eksamenstid 09:00-13:00 Hjelpemidler Faglærer Objektorientert Programmering To A4-ark (fire

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer