Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge korrigert brev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge 2014 - korrigert brev"

Transkript

1 v St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/ Saksbehandler: Jon Nysted Dato: Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge korrigert brev Helsedirektoratet gir tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 763 og 764 til kunnskaps- og kompetansesentre innen psykisk helse- og rusfeltet. Med hjemmel i Statens økonomireglement godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet regelverk for ordningene. Direktoratet tildeler midler og gir føringer innenfor rammen av godkjent regelverk for tilskuddsordningene. Kunnskaps- og kompetansesentrene er opprettet med sikte på at virksomhetene skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger innenfor sine respektive ansvars- og oppgaveområder. Enkelte av sentrene får tilskudd til drift og prosjekter fra flere direktorater og departement. Dette spesifiseres i brevene til det enkelte senter. Tildelingsbrevets del I angir felles mål og føringer for sentrene, mens del II gir særskilte føringer for det enkelte senter. Del I gjelder for følgende sentre: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) Regionale kompetansesentre Rus (KORUS) Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU) og Regionsentre for barn og unge psykiske helse (RBUP) Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Del I: Felles mål og føringer 1.1 Samfunnsoppdraget Senternes samfunnsoppdrag er å styrke kunnskapen og kompetansen på sine respektive fag- og arbeidsområder. Helsefremmende og forebyggende arbeid, arbeid ut mot tjenestene og tverrsektorielt arbeid skal vektlegges. Sentrene skal gjennom kunnskapsformidling og implementeringsstøtte bidra til at praksisfeltet tar i bruk Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse Avdeling levekår og helse Jon Nysted, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

2 kunnskapsbaserte og effektive tiltak og metoder. Sentrene skal legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning, og bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre både erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Sentrene skal rette seg mot kommunale og statlige tjenester (med unntak av NAPHA som kun betjener kommunene). Innsatsen mot kommunene skal, i tråd med Samhandlingsreformen, fortsatt styrkes i Sentrene skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen på forebyggende arbeid og oppfølging av personer med behov for helhetlige og koordinere tjenester i de kommunale tjenestene. 1.2 Samhandling og nettverksbygging Sentrene skal aktivt bidra til samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå, gjennom å: videreføre og styrke samarbeidet med fylkesmennene, herunder også nettverkssamarbeid (NKVTS er unntatt dette punktet). Det vises i den forbindelse til styringsdokumentene, rundskriv IS-1 og embetsoppdraget til Fylkesmannen for sammenstille og formidle relevant kunnskap på fagområdet i samarbeid med universitet, høgskoler og andre kompetansesentre, og bidra til å gjøre øvrige miljøers sammenstillinger tilgjengelige. videreføre og styrke kontakten med brukerorganisasjonene, for å sikre at brukerperspektivet ivaretas i virksomheten. videreføre kontakten med relevante faginstanser, forsknings- og undervisningsmiljø, universiteter og høyskoler, samt internasjonale samarbeidspartnere. Dialogmøter Det skal avholdes minimum ett dialogmøte i året mellom Helsedirektoratet og kompetansesenteret ved eier og daglig leder. For enkelte sentre er det aktuelt å inkludere samarbeidende departement og direktorat i dialogmøtene. Formålet med dialogmøtene er å drøfte sentrenes oppgaver og prioriteringer. Helsedirektoratet kan ved behov be om at det avholdes flere dialogmøter med ledelsen i løpet av året. Del 2: Tilskuddsbrev til det enkelte kompetansesenter Overordnet formål Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region

3 Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører, og bidra til å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet. Kjerneoppdrag, nasjonale funksjoner og særskilte oppdrag. Som varslet vil de tildelte spisskompetanseområdene til KoRus avvikles fra og med Det gis ikke særskilt tilskudd til spisskompetanseområdet i Vi ber alle sentrene gjennomgå omtalen av senteret på egne nettsider og rette den opp i lys av at spissområdene er avviklet. Intensjonen med fokus på kjerneoppdrag er å bidra til at alle sentrene har fokus på de samme satsingsområdene, og at tilbudet på disse definerte områdene er likeverdig i alle regioner. Som et ledd i omleggingen fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag, skal sentrene innarbeide følgende i gjennomføringsplanen 2014: Beskrivelse av endring i ressursdisponering (både budsjett og personell), der det fremgår hvordan kjerneoppdragene (de 3 hovedarbeidsområdene) ivaretas i Sentrene skal også beskrive hvordan de vil legge opp prosessen med en omlegging fra eget spisskompetanseområde til å fokusere på kjerneoppgavene. Her kan det inngå en beskrivelse av hvordan erfaringer og kunnskap fra tidligere spissområdet kan brukes til å styrke innsatsen på kjerneområdene. Kjerneoppdraget til alle KoRus gjelder kompetanseutvikling på følgende områder: 1. Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid (inkl. ansvarlig alkoholhåndtering) 2. Tidlig intervensjon 3. Rusbehandling (på alle nivå) Nasjonale funksjoner 1. Drift og videreutvikling av nettjenestene Forebygging.no, Kommunetorget.no og Tidligintervensjon.no (KoRus Nord) 2. Pengespillproblemer og problematisk spilleatferd (KoRus Øst) 3. MI analyse (KoRus vest Bergen) Særskilte oppdrag 1. Nasjonal koordinering av opplæring om tvangsbestemmelsene (KoRus Øst) - 3 -

4 2. Læringsnettverk for kommunene i utvikling av lokale overdoseplaner (KoRus Øst) 3. Drift av nasjonalt lavterskelnettverk (KoRus Øst) 4. E-læringsprogram for Ansvarlig Vertskap (KoRus Øst) 5. WIRUS/ Riskbruksprosjektet (KoRus vest Stavanger) 6. Samhandlingsprosjekt rus/somatikk i Helse Fonna i bruk av korttidsintervensjoner i sykehus. (KoRus vest Stavanger) 7. FRIDA - Pilotprosjekt om tidlig samtale om levevaner med den gravide (KoRus vest Stavanger) 8. Utvikle kartleggingsverktøy i møte med ungdom (KoRus midt) 9. Samarbeid med NAPHA om oppfølging av psykologer i de kommunale helseog omsorgstjenestene i 2014 (KoRus midt) 10. RUSFAG redaksjon (KoRus Sør) 11. Revidere veileder for internkontroll (KoRus Oslo) 12. Spre erfaringer til de øvrige korus om samarbeid med fylkeskommunen i det regionale folkehelsearbeidet (KoRus midt) Særskilte oppdrag er noe annet enn nasjonale funksjoner. Disse oppgavene har preg av utviklingsarbeid, men kan eventuelt på sikt bli en kjerneoppgave. Enkelte av disse oppdragene har særskilt finansiering, andre regnes som en del av ordinær virksomhet. Mål og hovedsatsningsområder i 2014 Gjennom kompetanseutviklingstiltak og øvrig virksomhet skal sentrene bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Det overordnede målet i 2014 er å bidra til gjennomføring av målene i Samhandlingsreformen og oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen. De høyest prioriterte arbeidsområdene i 2014: - Bistå kommunene og fylkeskommunene i å beskrive helseutfordringene - Bistå kommunene med å sette i gang egnede tiltak basert på forskningsog/eller kunnskapsbaserte strategier - Bidra til økt overholdelse av alkoholloven og at kommunene i større grad tar ut potensialet i alkohollovgivningen - Styrke kunnskapen om tidlig identifikasjon og bidra til økt bruk av kunnskapsbaserte metoder og -verktøy blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre. - Bistå Helsedirektoratet med å øke den lokale kunnskapen og kompetansen om rusmiddelproblematikk og psykiske plager, gjennom utvikling og implementering av faglige retningslinjer, veiledere, og nasjonale satsninger, konferanser m.v. Mål for innsatsen på området Rusmiddelforebygging / folkehelsearbeid Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd. Ansvaret for folkehelsearbeid er lagt til kommunen som sådan og ikke bare til kommunens helsetjeneste. Kommunen skal benytte alle virkemidler for å ivareta og fremme folkehelse og møte de folkehelseutfordringer kommunen har. Loven løfter ansvaret til politisk nivå ved at kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet og - 4 -

5 fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med rusmiddelpolitisk / alkoholpolitisk handlingsplan. Dette tilsier at arbeidet vil bestå i å styrke lokalt politisk og administrativt nivå i oversiktsarbeid og tiltaksutvikling i rusforebygging som en del av folkehelsearbeid. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er et sentralt element. Sentrene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen, kunnskap om årsakssammenhenger og tiltak basert på forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Hovedoppgaver for KoRus i rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Ungdata som en del av oversiktsarbeidet AAH satsingen som en del av tiltaksutvikling Bidra til planforankring og helhetsperspektiv i kommunalt rusarbeid Resultatmål og styringsparametre for dette arbeidsområdet antall kommuner som har forankret rusmiddelforebyggende arbeid og folkehelsearbeidet i planer etter plan- og bygningsloven, herunder helhetlige rusmiddelpolitiske planer omfanget av bruken av Ungdata, Brukerplan og HKH for å kartlegge rusmiddelsituasjonen i kommunen antall kommuner som har etablert forpliktende samarbeid med bransjen og politiet om ansvarlig alkoholhåndtering, forankret i politiråd Særskilt oppdrag til KoRus midt: Spre erfaringer til de øvrige korus om sine erfaringer med samarbeid med fylkeskommunen i det regionale folkehelsearbeidet. Samarbeid om kartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsbasert tiltak i kommunene Samarbeid om å utvikle faglige arenaer og bidra til erfaringsoverføring mellom ulike aktører UngData Det vises til oppdrag gitt i e-post av og oppdrag for Arbeidet videreføres i Kommunene tilbys en kostnadsfri «standardløsning» for UngData med tilgang på egne resultater gjennom en standardpresentasjon i powerpointformat. Resultatene fra UngData er ment å være et viktig grunnlag for kommuners oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer (jf. folkehelseloven 5og 21), og som grunnlag for kommunale planer, herunder folkehelsearbeid og rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Korusene skal av kapasitetshensyn prioritere å gjennomføre spørreundersøkelsen i flest mulig kommuner fremfor a) å gjenta undersøkelsen i kommuner, som har gjennomført de siste 3 årene og b) å yte bistand til videre analyser og rapportskriving Målet for 2014 bør summeres til 75 % av kommunene. Det oppfordres til samarbeid med landets fylkeskommuner, for å sikre koordinert gjennomføring i fylket og å fremskaffe data fra videregående skoler

6 Ansvarlig alkoholhåndtering Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven. KoRus har en særlig viktig rolle med å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. KoRus skal utvikle og tilby gode verktøy og bistå med kompetanseutvikling i bransjen og kommunene. Utviklingsarbeid fordelt på ulike sentra Videreføre utviklingsarbeid gjennom deltakelse i 3 fylkespiloter i 2014 (Hordaland, Rogaland og Nord Trøndelag). Bidra ved samlinger om Ansvarlig alkoholhåndtering for alle politiråd i landet i samarbeid med Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Samlingenes innhold drøftes i AAH forum. KoRus Nord har ansvar for oppdatering og drift av Øvrige KoRus bidrar med artikler, eksempler mm slik at innholdet blir mest mulig relevant for alle landets kommuner. Satsningen skal beskrives likt på kompetansesentrenes egne hjemmesider. Lage modell for politikeropplæring innen (KoRus Midt, Ålesund) Regional kontrollopplæring innen (KoRus Vest Bergen og Vest Stavanger) Ansvarlig vertskap opplæring, standard presentasjon av Ansvarlig vertskap og sett i sammenheng med nytt AV hefte innen (KoRus Øst) Standard presentasjon av Alkohol og folkehelse til bruk i AAH satsingen. Systematisere og spre erfaringer fra samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunene (KoRus Sør) Lede arbeidet med revisjon av internkontrollveileder i samarbeid med direktoratet (KoRus Oslo) Delta i arbeidsgruppe og spre erfaringer fra SALUTT til andre kommuner (KoRus Oslo) KoRus skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse og spredning av opplæringsmateriell, verktøy og veiledere for kommune, politi, skjenke- og salgsbransjen. KoRus skal bistå kommunene slik at de kan arrangere ansvarlig vertskapskurs i sine kommuner. Fylkesmannsembetene har fått i oppdrag å gjennomføre kompetansehevende tiltak om alkoholloven i alle kommuner. KoRus skal bistå Fylkesmannen blant annet ved å motivere/stimulere kommuner til å øke sin kunnskap og til gode lokale samarbeidsprosesser. Kunnskapsutvikling er sentralt i satsningen, og KoRus skal bidra etter avtale i nødvendige prosesser ved behov

7 Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen. Det vises til Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter. Det forventes at alle kompetansesentrene arbeider etter støttemateriellet, som først og fremst er en støtte til undervisningen om rusmidler og tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I materialet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og foreldremøter på skolen og tverrfaglig samarbeid med andre offentlige instanser om oppfølging av bekymringssaker. Disse elementene kan også sees i sammenheng med lokalt folkehelsearbeid og implementering av Folkehelseloven, som regulerer kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ansvar i å fremme befolkningens helse og trivsel. Grunnleggende for alt helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen er Utdanningsdirektoratets satsing «Bedre læringsmiljø». Materiellet er ikke en støtte til lærernes oppfølging av bekymringer knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk blant elevene. Her vises det til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing og veilederen «Fra bekymring til handling». Utdanningsdirektoratet er hovedansvarlig for det rusmiddelforebyggende arbeidet og innholdet i skolen. Helsedirektoratets innsats i skolen vil derfor være basert på nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet i hht samarbeidsavtale mellom direktoratene. Denne innrettingen innebærer en nedtoning av bruk av særskilte rusmiddelforebyggende program i skolen, og KoRus skal ikke prioritere dette. Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen Rusmiddelforebygging i voksenbefolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige forebyggingsarenaer. Både Meld. St. 30 (rusmeldinga) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldinga) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. I tillegg skal kapasiteten på tidlig intervensjon styrkes på disse arenaene. Stortingsmeldingene understreker at dette skal skje i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Akan kompetansesenter og de regionale KoRusene. Utviklingen av strategier og verktøy for rusmiddelforebygging i arbeidslivet er i en tidlig fase. Det er behov for å drøfte innhold og retning på arbeidet, og en avklaring av hvilken rolle KoRus skal ha i denne satsningen. Dette vil bli ivaretatt gjennom drøftinger i RIV-forumet og på virksomhetsledermøter. Prioriterte oppgaver i 2014: Kompetanseheving og avklaring av KoRusenes rolle i det rusmiddelforebyggende arbeidet i arbeidslivet gjennom KoRusenes deltakelse i RIV-forumet. Videreføre ALOR-nettverket i samarbeid med Akan Kompetansesenter

8 Rusmiddelforebygging blant studenter Dette arbeidsfeltet har de senere årene blitt ivaretatt gjennom Akan Kompetansesenters studentnettverk. For å sikre lokal forankring, og fordi KoRusene sitter på kunnskap fra tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering som studiemiljøene trenger, vil rusmiddelforebygging blant studenter bli et utviklingsområde. I 2014 vil arbeidet dreie seg om utprøving av modeller for samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner. Deler av arbeidet rettet mot studenter er også en del av tidlig intervensjonssatsingen. Prioriterte oppgaver i 2014: Tidlig intervensjons-verktøyet Optimal Student vil bli testet ut og ferdigstilt for nasjonal spredning i løpet av Målet er at alle KoRusene skal ha kompetanse og verktøy til å tilby Optimal student til utdanningsinstitusjoner i sin region ved utgangen av KoRus Midt vil i samarbeid med Helsedirektoratet sørge for kompetanseoverføring til alle KoRusene. Før Optimal Student skal implementeres, er det det viktig å bygge kompetansen til ansatte i Studentsamskipnadene ved de aktuelle lærestedene. Alle KoRusskal tilby gratis MI-opplæring til studentsamskipnader i sin region i Flere utdanningsinstitusjoner etterlyser verktøy for ansvarlig alkoholhåndtering i forbindelse med fadderuker, studentfester og lokale skjenkesteder ved studiestedene. KoRusene skal tilby veiledning overfor studentforeninger og studentpuber i hvordan samarbeide med kommune og politi for en ansvarlig alkoholhåndtering, samt kompetanseheving i ansvarlig vertskap dersom studiestedene ønsker det. Særskilt oppdrag til KoRus midt: KoRus Midt skal i samarbeid med Helsedirektoratet sørge for kompetanseoverføring om Optimal student til de øvrige KoRusene. Ansvaret for oppfølging av prosjekt lykkepromille i Trondheim og den lokale rusmiddelforebyggende koordinatoren ved Studentsamskipnaden i Trondheim overføres fra AKAN Kompetansesenter til KoRus Midt. Det gis et tilskudd på kr til lønn og aktiviteter for andre halvdel av Disse overføres til Studentsamskipnaden i Trondheim på bakgrunn av faktura. AKAN Kompetansesenter har allerede betalt ut til Studentsamskipnaden i Trondheim for første halvdel av Mål for innsatsen på området Tidlig intervensjon Arbeidet med tidlig intervensjon koordineres av Helsedirektoratet i samarbeid med korusene gjennom ulike forum og arbeidsgrupper. Tidlig intervensjonsforum bidrar til å sikre en mer koordinert og enhetlig innsats i alle regionene, og god kvalitet på tidlig intervensjonsarbeidet. Hvert kompetansesenter har kjerneoppgaver innen tidlig intervensjon, så vel som at enkelte sentre gis særskilte oppdrag og nasjonale - 8 -

9 funksjoner. Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsingen er veilederen «Fra bekymring til handling», som ble publisert i Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i rusfamilier, og begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre, og om hva som kan og skal gjøres. Målet er bedre praksis og økt bruk av kunnskapsbaserte metoder som mini-intervensjoner og kartleggingsverktøy. Hovedoppgaver i tidlig intervensjonssatsingen - Øke bruken av mini-intervensjoner i tjenestene (Kartleggingsverktøy og MI) - Kunnskapsbaserte metoder knyttet til arbeid med sårbare barn og unge - Kunnskapsbaserte metoder knyttet til arbeid med gravide, småbarnsforeldre og deres barn (Tidlig inn/ Tidlig samtale) - Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Resultatmål og styringsparametre for dette arbeidsområdet omfanget av bruken av anerkjente kartleggingsverktøy og metoder i arbeidet med tidlig intervensjon antall kommuner som har fått opplæring i «Tidlig Inn» igangsatte tiltak kategorisert etter nivå 1 4 i henhold til implementering av veilederen «fra bekymring til handling» og mottakers vurdering av måloppnåelse Prioriterte oppgaver i 2014: Korusene skal fortsatt bidra til at kommunene implementerer kunnskapsbaserte metoder innen tidlig intervensjon i sin region anbefalt i veilederen «Fra bekymring til handling» i henhold til implementeringsplanen nivå 1 4. Siden 2012 har korusene gjennomført kompetanseoverføring i metoder de har ansvar for til andre koruser. På den måten vil alle koruser kunne tilby kommunene likeverdige opplegg for samme kompetansebehov i kommunene. Kompetanseoverføring mellom korusene fortsetter i Det er et mål å øke bruken av mini-intervensjoner som et viktig bidrag til å redusere alkoholkonsumet og dets negative konsekvenser. Korusene skal gi opplæring både i bruk av kartleggingsverktøy og motiverende intervju, sammen eller hver for seg i sin region. MI, motiverende samtale er et sentralt element i tidlig intervensjonsarbeidet. Alle korus skal gi MI-opplæring og veiledning til kommunene. MI-opplæring skal gis prioritet til leger, jordmødre, frisklivssentraler og student-samskipnader, jf. det vedlagte MI-nettverkets strategi.* MI-analyse i Korus Bergen (nasjonal funksjon) skal benyttes av andre korus for å sikre kvalitet i opplæring og veiledningen til kommunene

10 Korusene skal bidra til at kommunene er kjent med tidligintervensjonsnettsidene og Korusene skal fortsatt ha ansvar for opplæringsprogrammet «tidlig inn» sammen med de andre kompetansemiljøene til kommuner som ønsker å styrke forebyggings- og tidlig intervensjonsarbeidet i møte med gravide og småbarnsforeldre (med hensyn til rusmiddelbruk, vold i nære relasjoner og psykisk helse). KoRus har også i 2014 teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). KoRus deltar i programgjennomføringen i det antall kommuner som det regionale teamet i fellesskap beslutter. I 2014 skal alle koruser og regionale team benytte «Tidlig inn-rommet» i for bedre oppdatert kommunikasjon mellom direktoratene og kompetansemiljøene. o Målet er å iverksette minimum to nye opplæringsløp, og følge opp kommuner som har behov for oppfølging etter opplæring. Korusene bes også om å bidra til gjennomføring av tidlig inn-undersøkelsen utført av Høgskolen i Narvik. Alle korus skal bidra med tekster og innhold til nettsiden og sørge for at nettsiden til enhver tid er relevant for aktiviteten i satsingen. Bedre Tverrfaglig Innsats BTI På sikt er målet å utvikle BTI-modellen med verktøy for bedre tverrfaglig innsats, slik at alle kommuner kan ta dette i bruk. Kompetansesentrene skal bistå i: å utarbeide en norsk versjon av Bedre Tverrfaglig Innsats, som oppfølger til veilederen, Fra bekymring til handling. å følge opp aktuell nøkkelkommune Kompetansesenteret skal følge opp samarbeidsavtalen for 2014 med sin(-e) kommune(-r). Mål for innsatsen på området Rusbehandling Mange brukere og pasienter opplever tjenestene og hjelpetilbudet som fragmentert og lite sammenhengende. Denne samhandlingsutfordringen oppleves både innenfor og mellom sektorer, tjenester og nivåer. De kommunale tjenestene skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette i tett samarbeid med en understøttende og mer oppsøkende, tilgjengelig og fleksibel spesialisthelsetjeneste

11 KoRusene skal gjennom sin virksomhet være en pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene. Bruker- og mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp både når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging hvor et godt lokalt tjenestetilbud bygger på tverrfaglig og tverrsektoriell tenkning og tilnærming. Økt brukerinnflytelse fordrer at kommunene har en systematisk tilnærming til hvordan pasienter og brukere involveres i utvikling av tjenestene. Hovedoppgaver i rusbehandling - Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene - Bidra til helhetlige tjenester der de kommunale tjenestene er bærebjelken - Samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene - Samarbeid med KORFOR om Brukerplan - Bistå nasjonal ROP tjeneste i nasjonalt opplæringsprogram - Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Bistå Helsedirektoratet med å gjøre retningslinjer og veiledere o.l. kjent i helseog omsorgstjenestene. - Helsedirektoratet vil komme tilbake til hvordan kompetansesentrene skal bistå i forbindelse med utviklingen av ny opptrappingsplan på rusfeltet og oppfølgingen av pasienterfaringsundersøkelsen innen TSB i samarbeid med RHFene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, som ble gjennomført i Resultatmål og styringsparametre for dette arbeidsområdet Antall kommuner med overdoseproblematikk som har startet opp arbeidet med kartlegging, tiltak og/eller lokale handlingsplaner mot overdoser og overdosedødsfall. KoRus Øst har utviklet et opplæringsprogram i samarbeid med Helsedirektoratet i bruk av reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 KoRus Øst har gitt øvrige KoRus og fylkesmennene innføring i programmet Kompetansesentrene har, i samarbeid med fylkesmennene, gjennomført opplæring av ansatte i kommune og helseforetak i sine respektive regioner i henhold til opplæringsprogrammet. Prioriterte oppgaver 2014: - Nasjonal ROP tjeneste i nasjonalt opplæringsprogram: o KoRusene skal ha hovedansvaret økonomisk, administrativt og faglig i sin region for Nasjonalt opplæringsprogram ROP. Arbeidet skal skje i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. KoRus ene skal bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi Dette vil særlig gjelde:

12 a) kommunalt overdosearbeid, i første omgang rettet mot kommuner som har mottatt tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose b) deltagelse i læringsnettverk som driftes av KoRus Øst og c) andre initiativ ut fra lokale forutsetninger - Bistå Helsedirektoratet med å gjøre retningslinjer og veiledere o.l. kjent i helseog omsorgstjenestene. Nye publikasjoner i 2014: o Veileder forskrivning av vanedannende legemidler revisjon ferdig 2013 o Avrusningsretningslinjen ferdigstilles siste halvdel 2014 o Veileder og rundskriv for rusmestringsenhetene (Ferdig vår 2014) o Veileder rus og psykisk helse i kommunene for voksne. (Ferdig vår 2014) o Veileder for tvang i henhold til Helse- og omsorgsloven. (Ferdig 2014 ) - Helsedirektoratet vurderer at det kan være behov for at kompetansesentrene bistår i forbindelse med utviklingen av ny opptrappingsplan på rusfeltet og oppfølgingen av pasienterfaringsundersøkelsen innen TSB i samarbeid med RHFene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, som ble gjennomført i I statsbudsjettet for 2014 er det avsatt kr ,- til etterutdanning av kommunalt personell i bruk av reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 om tilbakehold og tvang overfor rusavhengige. Hensikten er å sikre en riktigere og mer ensartet bruk av tilbakehold og tvang. KoRus Øst skal utvikle et opplæringsprogram i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet anser at formålet bes kan ivaretas gjennom kompetansesentrene i samarbeid med landets Fylkesmenn jf. Prop. 1 S ( ) der Fylkesmennene foreslås å bistå med opplæring til tjenestene om tilbakehold og tvang av rusavhengige. Det forutsettes at midlene blir gjort tilgjengelig for utbetaling til KoRusene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i Helsedirektoratet kommer tilbake til mandat og fordeling av midlene til de enkelte kompetansesentre. I løpet av skal alle landets kommuner tilbys å ta i bruk BrukerPlan. Kompetansesentrene skal være ansvarlige for å informere kommunene i sin region om BrukerPlan og legge til rette for at kommunene anvender BrukerPlan. Kompetansesentrene skal i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/ KORFOR arrangere regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som er knyttet til Brukerplan. Sentrene skal også bistå den enkelte kommunen med informasjon om hvordan resultatene av kartleggingen kan brukes til utvikling og dimensjonering av tjenester. Prosjektet «Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer» som ledes av KS skal gjennom å bidra til etablering av kommunale nettverk, ta i bruk og utvikle samarbeid- og samhandlingsmodeller i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten for å bedre tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus for barn og unge. KoRus bes om å; - delta som representant i referansegruppen tilhørende prosjektet

13 - bidra i prosjektet gjennom deltakelse i regionale nettverk - delta i kvalitetsutviklingen i prosjektet, herunder utarbeidelse av kvalitetsindikatorer Øvrige oppgaver Videreføring av ikke-avsluttede oppgaver som ble gitt i oppdragsbrevet for Kompetansesentrene skal bidra til nasjonale kunnskapskilder som og Rustelefonen Lenke til disse nasjonale tjenestene skal ligge på alle kompetansesentrenes nettsider. KoRus Sør har redaksjonsansvar for RUSFAG. De andre sentrene skal bidra med tekst og med økonomisk støtte til utsending av RUSFAG i andre regioner. Det tas sikte på to utgivelser i Kompetansesentrene har en viktig følge med rolle som innebærer å følge utviklingen, og informere Helsedirektoratet om situasjonen på rusområdet i kommunene i den enkelte region. Kompetansesentrene besitter kompetanse som det vil være hensiktsmessig å benytte også i en nasjonal sammenheng. Sentrene skal bistå direktoratet med representanter til arbeids- og prosjektgrupper som etableres. Forskning Kompetansesentrenes primære rolle er å styrke praksisfeltet gjennom forskningsog/eller kunnskapsbaserte strategier. Sentrene må derfor holde seg faglig oppdatert og holde kontakt med forskningsfeltet gjennom for eksempel deltakelse i seminarer kurs og konferanser der aktuelle forskning fra rusmiddelfeltet presenteres. Sentrene skal i utgangspunktet ikke drive egen forskning, men kan bidra med sin kompetanse og innspill til forskningstema på rusfeltet i samarbeid med andre regionale eller nasjonale fagmiljøer. I slike tilfelle skal det sikres faglig forankring i relevante forskningsmiljøer. Slik forankring kan etableres ved samarbeid med forskningskompetente institusjoner nasjonalt eller regionalt. Helsedirektoratet skal bli orientert om eventuelle forskningsprosjekt og hvordan man tenker å løse dette. Helsedirektoratet vil aktivt legge til rette for et godt samarbeid mellom kompetansesentrene og aktuelle forskningsmiljø, særlig SIRUS og SERAF. Kompetansesentrene skal aktivt bidra til god samhandling og effektiv ressursutnyttelse på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeidsområder Samarbeid med fylkesmannen:

14 Kompetansesentrene skal samarbeide med og samordne sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene. Kompetansesentrene skal bidra med faglig bistand i kommunale nettverk og regionale rusfora som drives av Fylkesmannen. Kompetansesenteret har hovedansvar for utarbeidelse og oppdatering av den regionale kompetanseutviklingsplanen. Fylkesmannsembetene er i 2014 bedt om å styrke sin veiledning overfor kommunene i kommunenes forvaltning av alkohollovgivningen. Kompetansesenteret skal bistå fylkesmannsembetene i dette arbeidet. Samarbeid med fylkeskommunen: Videreføring av samarbeidet om UngData undersøkelser. I fellesrundskrivet (IS ) er fylkeskommunene bedt om følgende: - Sørge for forankring av folkehelsearbeidet og styrker kompetansen på tvers av fagområder, både administrativt, politisk og i fylkeskommunens ledelse. - Samordne kompetanse innen statistikk og analyse, og etablerer rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i tråd med ny veileder. - Styrke kompetansen på helsemessige forhold ved skolemiljøer i videregående skole. Både for å øke andelen godkjente skoler, og for ivareta elevenes rett til et godt skolemiljø. - Arbeide med formidling av folkehelsearbeidet. Utvikle samarbeid med ulike aktører i fylket, inkludert medvirkning fra befolkningen. Det vises til blant annet KoRus Midt der det er gode erfaringer fra samarbeid med fylkeskommunen. Aktuelle innsatser for KoRus kan være: - Samarbeid om kartlegging, kompetanseutvikling og kunnskapsbasert tiltak i kommunene - Samarbeid om å utvikle faglige arenaer og bidra til erfaringsoverføring mellom ulike aktører Samarbeid med RBUP, RKBU,RVTS og NAPHA. Kompetansesentrene skal samarbeide med RBUP og RKBU om spørsmål knyttet til rus og psykisk helse hos gravide, spebarn, barn og ungdom. Kompetansesentrene skal samarbeide med Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) om spørsmål knyttet til vold i nære relasjoner. I 2014 vil samarbeidet særlig dreie seg om opplæringsprogrammet «Tidlig inn». KoRus har fortsatt teamlederansvar for de regionale opplæringsteamene (ROT). Det vises til avsnittet om tidlig intervensjon. Kompetansesentrene skal samarbeide med NAPHA om spørsmål knyttet til rusarbeid og psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Samarbeidet vil særlig dreie seg om sammenhengen mellom rusfeltet og psykisk helsefeltet

15 Styringsdialog På bakgrunn av tilskuddsbrevet skal kompetansesenteret utarbeide en kortfattet beskrivelse av hvordan oppgavene vil ivaretas, med spesifisert tidsplan og budsjett. Det skal tydelig fremgå av planen og budsjettet hvordan senterets ressursbruk og budsjettet disponeres, sett i forhold til de viktigste arbeidsområdene. Beskrivelsen skal tydeliggjøre senterets arbeid på områdene - Rusforebygging / folkehelsearbeid - Tidlig intervensjon - Rusbehandling - Særskilte oppdrag - Evt nasjonale funksjoner Gjennomføringsplanen skal inneholde en konkret beskrivelse for hvert av hovedområdene, med vekt på hvordan målene for 2014 er tenkt oppnådd. Videreføringer av oppgaver gitt i oppdragsbrevet for 2013 må inngå i planen. Gjennomføringsplanen og budsjett for 2014 skal sendes til Helsedirektoratet innen 7. april Budsjettet skal settes opp slik at det er mulig å identifisere ressursdisponering knyttet til de 3 kjerneoppdragene til KoRus. Det skal også fremkomme eventuelle andre inntekter senteret har ut over det som tildeles i dette brevet. Det skal vedlegges en oversikt over ansatte ved kompetansesenteret, herunder navn, arbeidsområde, formell kompetanse, stillingsandel og kontaktinformasjon (e mail og telefon) og hvilke arbeidsområder den enkelte har. Styringsdialogen vil for øvrig foregå gjennom felles virksomhetsledermøter for alle kompetansesentrene samt møter med hvert enkelt senter. Det avholdes dialogmøte med det enkelte senter i perioden mars-april i forbindelse med oppsummering av arbeidet i 2013 og plan for gjennomføring av arbeidet På dette møtet skal representant for eier samt daglig leder av kompetansesenteret delta. Erfaringsmessig vil det gjennom året tilkomme oppdrag hvor det er nødvendig for direktoratet å be kompetansesentrene om bistand. Eventuelle oppdrag vil bli drøftet mellom kompetansesentrene og direktoratet før oppgaven tildeles. Admininistrasjon og forvaltning Informasjon til kommunene. Alle kommuner (eventuelt bydeler) skal være gjort kjent med kompetansesenterets tilbud, herunder mulighet til å søke stimuleringsmidler som en del av arbeidet med kompetanseutvikling. Ved valg av særskilte innsatskommuner, skal følgende vektlegges: - langsiktighet og forankring i kommunens/bydelens administrative og politiske ledelse

16 - forankring i kommunalt planverk - forpliktelse fra kommunens/bydelens side i å følge opp arbeidet som igangsettes gjennom en skriftlig avtale, dette skal være etterprøvbart - rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene/bydelene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret Forvaltning av stimuleringsmidler: Helsedirektoratet delegerer for 2014 forvaltningen av i alt 14,5 mill. kroner under tilskuddsordningen «Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene» over kap. 718, post 70 til KoRus. Forvaltningen av tilskuddsordningen skal være i henhold til dette brevet, vedlagt tilskuddsregelverk, statens økonomiregelverk, samt gjeldende lover og regler. Tilskuddsforvaltningen må innrettes på en slik måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter motvirkes. KoRusene skal underrette Helsedirektoratet, uten unødig opphold, om indikasjoner på dette. Det forventes en mer enhetlig praksis enn tidligere mht tildeling av stimuleringsmidler. Dette gjelder både beløpsstørrelse på det enkelte tilskudd og hvilke formål det gis tilskudd til. Det er ikke anledning til å tildele stimuleringsmidler til andre tilskuddsmottakere enn kommuner. Det vises til eget brev (ettersendes) om tildeling av forvaltningsansvar for stimuleringsmidlene. Deltakelse i samarbeidsfora mellom sentrene på viktige områder. Det er opprettet faste samarbeidsfora på områdene Tidlig Intervensjon og Ansvarlig alkoholhåndtering, der alle sentrene skal delta. Formålet er å kvalitetssikre og koordinere innsatsen på viktige satsingsområder og bidra til å videreutvikle nasjonale strategier. Det vil bli vurdert å opprettet et nytt forum for sentrenes arbeid med rusbehandling. Sentrene skal også delta i andre nasjonale arbeidsgrupper etter nærmere avtale. Profilering Alle kompetansesentrene skal delta i felles profilering blant annet gjennom felles publikasjoner. Dette gjelder også i øvrig utadrettet virksomhet, som for eksempel i konferanseprogram m.m. I dokumenter, på nettsteder og i publikasjoner fra kompetansesentrene skal det fremgå at sentrene drives med midler fra Helsedirektoratet. Utad skal det fremgå hva som er kompetansesenterets virksomhet og hva som er den øvrige virksomheten ved den organisasjonen som kompetansesenteret er tilknyttet

17 Endringer i viktige forhold ved vertsinstitusjonen Eier (vertsinstitusjon) av kompetansesenteret må informere direktoratet dersom det i løpet av året det oppstår nye forhold av faglig eller organisasjonsmessig art. Dette gjelder blant annet endringer i organisatorisk tilknytning, lokalisering eller viktige forhold av personalmessig eller økonomisk art BUDSJETTRAMME FOR 2014 Fordelingsnøkkelen ligger til grunn for tildelingen av tilskudd til det enkelte kompetansesenter. I tillegg er det unntaksvis gitt et øremerket tilskudd til enkelte oppgaver, dette fremkommer under. Kompetansesenteret tildeles følgende budsjettramme for 2014: Ordinær driftsramme - kapitel kr Særskilte tilskudd kap : Ekstra tilskudd til styrking av lokalt forebyggende arbeid kr Tidlig intervensjon kr Tilskudd til stimuleringsmidler: kapitel kr Samlet tilskudd for 2014 blir etter dette kr Regnskap og rapportering Den fastsatte rapporteringsmalen skal benyttes. Vi minner om at frist for rapport og regnskap for 2013 er Det skal leveres særskilt regnskap for særskilte tilskudd. Kompetansesenteret skal fungere som en egen resultatenhet i forhold til resten av institusjonen det er knyttet til, og skal avgi eget regnskap for driftsåret attestert av registrert eller statsautorisert revisor. Attestert regnskap skal leveres senest påfølgende år. Over- eller underskudd i regnskapet skal behandles i overensstemmelse med til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av Helsedirektoratet. Tilskuddet for 2014 vil bli utbetalt i to terminer. Utbetaling av den siste terminen vil ikke bli foretatt før regnskapet for foregående år er mottatt og godkjent av Helsedirektoratet Vedlagte bekreftelse bes innsendt snarest mulig i underskrevet stand

18 Vennlig hilsen Ole Trygve Stigen e.f. avdelingsdirektør Jon Nysted seniorrådgiver Viktig bakgrunnsinformasjon: Regelverk for driftstilskudd til de regionale kompetansesentre rus Regelverk for stimuleringsmidler til kommunene (utkast) Embetsoppdraget til fylkesmennene Rundskriv IS Oppdragsdokument til de regionale helseforetak Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for Meld St om ruspolitikken «Se meg!» og folkehelsemeldingen Nasjonal rammeavtale om samhandling mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET Gi beskjed om endringer Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder og/eller økonomiansvarlig/kasserer. Generelle vilkår Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes som Helsedirektoratets eiendom. Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger. Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester

19 Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikke-diskriminerende og objektiv kriterier. I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift. Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften. Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser 1-2: 1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse 2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ: a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og b. som er et selvstendig rettssubjekt og c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. Regnskap Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner. Inntekter Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på salg av utstyr, varer eller tjenester. Momskompensasjon til frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller kreves tilbakebetalt. Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd Tilskuddet er innvilget for dette året. Bruk av ubrukt tilskudd: 1. Tilbakebetaling av tilskudd: Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer , merket med kapittel, post og vår referanse 08/2033. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til merket med vår referanse 08/

20 2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd: Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. 3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/ avsluttes kun ett år: Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig forfølgelse. Klage Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen er normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt Helse- og omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse. Klagen skal sendes til eller vår postadresse, og merkes med vår referanse 08/2033. Generelle vilkår Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. Dokumentinnsyn Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 og 19. Tilsyn eller kontroller Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til Helsedirektoratet. Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon

21 Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter tilskuddet ble mottatt. Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også forbehold om deres rett til kontroll. Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Kunngjøring av tilskudd Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under På nettsidene våre kan dere abonnere på kunngjøringer. AKSEPT AV VILKÅR Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Brevet skal sendes i retur til: Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Eller i skannet versjon til

22 Vår ref: 08/ St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Org.nr.: Kontonummer IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig Utbetalingen til mottaker bes merket med Aksept av vilkår: St. Olavs Hospital HFaksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev Tilskudd til drift av kompetansesenter rus region midt-norge korrigert brev av St. Olavs Hospital HFbekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. Sted, dato og signatur Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak.

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak. v4-29.07.2015 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Deres ref.: Bård Inge Thun Vår ref.: 15/7547-2 Saksbehandler: Øyvind Alseth Dato: 10.09.2015 Innvilger tilskudd til Nasjonal plan

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015

FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015 FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015 1-11 Helsedirektoratet KVÆFJORD KOMMUNE OMSORGSAVDELING Bygdevegen 26 9475 BORKENES HELSE Vår ref.: 12/10265-15 Saksbehandler: Elin Johanne

Detaljer

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 JUVENTE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 10/7012-59 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 10.03.2016 Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap.

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner.

Helsedirektoratet. Scuz. tek,^-113. Sci.ki,Ant. over statsbudsjettet. for som skal utbetales i år er kroner. L Scuz. tek,^-113 Sci.ki,Ant Deres ref.: KVÆFJORD KOMMUNE Bygdevegen 26 Vår ref.: 15/8978-3 Saksbehandler: Elin lohanne Dato: 13.10.2015 Sæther 9475 BORKENES Innvilger tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Tre kvelders kurs for politikere i Oslo, Akershus og på Stortinget» over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til «Tre kvelders kurs for politikere i Oslo, Akershus og på Stortinget» over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17781179 FORBUNDET MOT RUSGIFT Postboks 6723 0130 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/12920-4 Saksbehandler:

Detaljer

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap.

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22435472 ØRLAND KOMMUNE Rådhusgata 6 7130 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 12/5978-16 Saksbehandler:

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling tilrettelagte treningstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap.

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling tilrettelagte treningstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-33 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler Njfi+ Helsedirektoratet OPPDAL KOMMUNE (1) Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler 13/9173-8 Christina Hildonen 07.07.2014 Innvilger tilskudd til "Aktivitetssenter

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70

Innvilger tilskudd til «Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70 v2.2-18.03.2013 ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN Deres ref.: AR80846853 Vår ref.: 14/10645-2 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 13.03.2015 Innvilger tilskudd til «Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan»

Detaljer

Innvilger tilskudd til Intro over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til Intro over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17751452 IOGT I NORGE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/2536-54 Saksbehandler: Rakel

Detaljer

Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet 2014 kapittel 763 post 71

Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet 2014 kapittel 763 post 71 v2.2-18.03.2013 Norsk Toppfotball Postboks 3916 0806 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 12/9299-5 Saksbehandler: Ketil Nordstrand Dato: 13.02.2014 Innvilger tilskudd til Norsk toppfotball - Gatelag - over Statsbudsjettet

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Innvilger tilskudd til "Alene, men ikke ensom" over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Alene, men ikke ensom over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18199018 BJUGN KOMMUNE RÅDHUSET 7160 BJUGN Deres ref.: Vår ref.: 16/3990-3 Saksbehandler: Eva Irene

Detaljer

Innvilger tilskudd til Systematisk oppfølging etter demensdiagnose over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Systematisk oppfølging etter demensdiagnose over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20631382 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/36837-3 Saksbehandler:

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling.

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18250531 ØRLAND KOMMUNE Rådhusgata 6 7130 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 15/8245-10 Saksbehandler:

Detaljer

Innvilger tilskudd til LMS Pårørendeinvolvering og brukermedvirkning over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 71

Innvilger tilskudd til LMS Pårørendeinvolvering og brukermedvirkning over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 71 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18040714 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/7056-42

Detaljer

Innvilger tilskudd til kampanjen Hvit Jul over statsbudsjettet 2014 kap. 718, post 70

Innvilger tilskudd til kampanjen Hvit Jul over statsbudsjettet 2014 kap. 718, post 70 v2.2-18.03.2013 IOGT I NORGE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: AR80862729 Vår ref.: 14/2536-34 Saksbehandler: Rakel Jonassen Dato: 03.03.2015 Innvilger tilskudd til kampanjen Hvit Jul over statsbudsjettet

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Arena» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70

Innvilger tilskudd til «Arena» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70 v2.2-18.03.2013 HELSEUTVALGET Postboks 1004 Sentrum 0104 OSLO Deres ref.: AR80860080 Vår ref.: 14/10643-2 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 11.03.2015 Innvilger tilskudd til «Arena» over statsbudsjettet

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til LMS Pårørendesenter- Et senter for pårørende til rusavhengige - over statsbudsjettet 2015 kap.

Innvilger søknad om tilskudd til LMS Pårørendesenter- Et senter for pårørende til rusavhengige - over statsbudsjettet 2015 kap. v2.2-18.03.2013 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO Deres ref.: AR80855561 Vår ref.: 14/10646-3 Saksbehandler: Rakel Jonassen Dato: 03.03.2015 Innvilger søknad om tilskudd til

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen Aktivitet seniorer og eldre.

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen Aktivitet seniorer og eldre. v4-29.07.2015 Tana kommune Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref.: Vår ref.: 13/9299-9 Saksbehandler: Christina Hildonen Dato: 29.10.2015 Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Innvilger tilskudd til tiltaket Alkoholpolitikk over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70

Innvilger tilskudd til tiltaket Alkoholpolitikk over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70 v2.2-18.03.2013 HERE IOGT I NORGE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: AR80870143 Vår ref.: 14/2536-33 Saksbehandler: Rakel Jonassen Dato: 26.02.2015 Innvilger tilskudd til tiltaket Alkoholpolitikk over statsbudsjettet

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Utbetalingen fordeles over 2 terminer. Første termin er på kroner.

Utbetalingen fordeles over 2 terminer. Første termin er på kroner. v2.2-18.03.2013 NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/10935-6 Saksbehandler: Ane Marte Almås Hammerø Dato: 14.02.2014 Delvis innvilgelse av søknad om

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Innvilger tilskudd til POLITISKE FAGSEMINAR OG KURSING over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til POLITISKE FAGSEMINAR OG KURSING over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 ACTIS I OSLO OG AKERSHUS Deres ref.: Vår ref.: 15/12660-2 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 09.03.2016 Innvilger tilskudd til POLITISKE FAGSEMINAR OG KURSING over statsbudsjettet 2016

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Dopingprosjektet» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70

Innvilger tilskudd til «Dopingprosjektet» over statsbudsjettet 2015 kap. 718 post 70 v2.2-18.03.2013 NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep. 0032 OSLO Deres ref.: AR80868509 Vår ref.: 13/10935-11 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 13.03.2015 Innvilger tilskudd til «Dopingprosjektet»

Detaljer

Innvilger tilskudd til Offentlig møteserie på Litteraturhuset over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70

Innvilger tilskudd til Offentlig møteserie på Litteraturhuset over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70 v2.2-18.03.2013 FORBUNDET MOT RUSGIFT Torggata 1 0181 Oslo Deres ref.: AR80867987 Vår ref.: 14/10682-8 Saksbehandler: Marianne Weberg Dato: 24.03.2015 Innvilger tilskudd til Offentlig møteserie på Litteraturhuset

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Kampanje mot legalisering av narkotika» over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til «Kampanje mot legalisering av narkotika» over statsbudsjettet 2017 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22223458 FORBUNDET MOT RUSGIFT Postboks 6723 0130 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/12920-15 Saksbehandler:

Detaljer

Innvilger tilskudd til Intro - norsk alkoholkultur over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70

Innvilger tilskudd til Intro - norsk alkoholkultur over statsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70 v2.2-18.03.2013 IOGT I NORGE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: AR80862813 Vår ref.: 14/2536-35 Saksbehandler: Rakel Jonassen Dato: 26.02.2015 Innvilger tilskudd til Intro - norsk alkoholkultur over statsbudsjettet

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Innvilger driftstilskudd til Landsforbundet mot stoffmisbruk over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger driftstilskudd til Landsforbundet mot stoffmisbruk over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17777574 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK Postboks 2821 Tøyen 0608 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/10644-6

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap Helsedirektoratet Tana kommune v/anu Saari Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref.: Vår ref.: 12/814-19 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 08.03.2016 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud

Detaljer

Innvilger tilskudd til Sammen om nøden over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 72

Innvilger tilskudd til Sammen om nøden over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 72 v4-29.07.2015 IOGT I NORGE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/3925-22 Saksbehandler: Sabine Meyer Dato: 10.03.2016 Innvilger tilskudd til Sammen om nøden over statsbudsjettet 2016 kap. 765,

Detaljer

//26(fr Helsedirektoratet

//26(fr Helsedirektoratet //26(fr Helsedirektoratet VERRAN KOMMUNE Liavegen 1 7790 MALM ED Deres ref.:ar67629038 Vår ref.:14/4008-3 Saksbehandler:Karin Irene Gravbrøt Dato:01.07.2014 Innvilger tilskudd til implementering av faglige

Detaljer

Delvis innvilget tilskudd til NewDay over satsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70

Delvis innvilget tilskudd til NewDay over satsbudsjettet 2015 kap. 718, post 70 v2.2-18.03.2013 UNGDOM MOT NARKOTIKA UMN Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: AR80870278 Vår ref.: 14/5681-22 Saksbehandler: Marianne Weberg Dato: 26.02.2015 Delvis innvilget tilskudd til NewDay over satsbudsjettet

Detaljer

2 APP,2013. t.2w. Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten- Statsbudsjettet 2013 kapittel 762 post 60

2 APP,2013. t.2w. Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten- Statsbudsjettet 2013 kapittel 762 post 60 r_ 2 APP,2013 Helsedirektoratet Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM t.2w Deres ref.: Vår ref.:12/2854-3 Saksbehandler:Anab Dato:19.04.2013 Ismail Ahmed Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten-

Detaljer

Innvilger tilskudd til forebygging av kjønnslemlestelse over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 70

Innvilger tilskudd til forebygging av kjønnslemlestelse over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 70 42 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7 St. Olavs plass, 13 Oslo, Norway MOTTATT HELSE VEST RHF Postboks 33 466 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.:15/2571-12 Saksbehandler:Kirsten Mostad Pedersen Dato:13.5.216

Detaljer

Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil kroner til aktiviteten Hvit Jul over kapittel 718, post 70 på statsbudsjettet for 2014.

Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil kroner til aktiviteten Hvit Jul over kapittel 718, post 70 på statsbudsjettet for 2014. v2.2-18.03.2013 IOGT I NORGE Postboks 8857 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref.: AR55364518 Vår ref.: 08/1281-87 Saksbehandler: Rakel Jonassen Dato: 27.02.2014 Full innvilgelse av søknad om tilskudd til Hvit

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester - modell B

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester - modell B v4-29.07.2015 SELBU KOMMUNE Gjelbakken 15 7580 SELBU Deres ref.: Vår ref.: 15/10886-14 Saksbehandler: Linda Krogh Lyche Dato: 15.01.2016 Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester - modell

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Innvilger tilskudd til Landsforeningen We Shall Overcome over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 71

Innvilger tilskudd til Landsforeningen We Shall Overcome over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 71 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18005364 LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME Møllergata 12 0179 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/1113-20

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innvilger tilskudd til Best mulig alderdom - legge liv til årene over statsbudsjettet 2017 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Best mulig alderdom - legge liv til årene over statsbudsjettet 2017 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22603978 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 17/2524-3 Saksbehandler:

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

fi5=r?mrt /( W Liaveien 1 3 i / Malm Arklvkode Deres dato: Deres ref.:

fi5=r?mrt /( W Liaveien 1 3 i / Malm Arklvkode Deres dato: Deres ref.: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma 01 fi5=r?mrt /( W Verran kommune U Vår dato: Vår ref.: Liaveien 1 3 i 27.05.2017 2017/2278 7790 Malm Arklvkode.731.0 Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene

Tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene v2.2-18.03.2013 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NTNU Samfunnsforskning AS 7491 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: 14/6588-11 Saksbehandler: Randi Røed Andersen Dato: 16.03.2015 Tilskudd

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av aktivitet over statsbudsjettet 2013 kapittel 718 post 70 til Juvente - Skjenkekontrollen

Innvilger tilskudd til videreføring av aktivitet over statsbudsjettet 2013 kapittel 718 post 70 til Juvente - Skjenkekontrollen v2.1-04.02.2013 Juvente Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 10/7012-22 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 05.03.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av aktivitet over statsbudsjettet 2013

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndeiagen fylhkenålma ;,2 Verran kommune 7790 Maim MOITATT L BMAI2B14 Ver.tkommiL Sakr,b Arkivnr Vår dato:vår ref.: 26.05.20142014/3270 Arkivkode:733.3 Deres dato:deres

Detaljer

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene Regelverk for tilskuddsordning: Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870015 (Kun for

Detaljer

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner

Nasjonal overdosestrategi Overdoseforebygging i pilotkommuner Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870213 (Kun for

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) over statsbudsjettet 2017 kap.

Innvilger tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) over statsbudsjettet 2017 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22102281 NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS NTNU Dragvoll 7491 TRONDHEIM Deres ref.: AR184297547 Vår ref.:

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 64 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870 313 (Kun for

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus.

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen De regionale kompetansesentra rus. v SYKEHUSET INNLANDET HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/2571-32 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 02.03.2016 Innvilger tilskudd til Drift av kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst)

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870284 (Kun for

Detaljer

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870115 (Kun for

Detaljer