Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE /140 16/1630 Stian Skjærvik Høringsuttale til Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /16 Rådmannens forslag til uttale: Hattfjelldal kommune ser det vanskelig å gi helhetlig uttalelse til nytt inntektssystem fordi det er bebudet flere avgjørende endringer i andre deler av kommunens inntekter i komm.prp Blant annet mangler en avklaring rundt de regionalpolitiske tilskuddene, som for kommunen utgjør en svært viktig del av rammetilskuddet. Ettersom forslag til satser for de nye tilskuddene ikke vil bli lagt fram før i kommuneproposisjonen, kan samlet virkning for den enkelte kommune ikke beregnes. Endringene i kostnadsnøklene som foreløpig er foreslått gir Hattfjelldal kommune en samlet negativ virkning på kr ,-. Reduksjoner i rammetilskuddet vil påvirke tjenestetilbudet negativt overfor kommunens innbyggere. Toppfinansiering av tunge brukere er en forutsetning i høringsnotatet. Dersom innslagspunktet for tunge brukere økes, dvs at kommunene må dekke mer av utgiftene, må dette kompenseres. Hattfjelldal kommune forventer videre at: Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing. Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger. Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas. Stian Skjærvik rådmann

2 Habilitet i forvaltningen: Side 2 av 8 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Kommunal- og moderniseringsdeparte mentet Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Sammendrag: Kommunal og moderniseringsdepartementet la midt av desember 2015 fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsfrist er satt til 1. mars Høringen som legges fram nå, gjelder endringer i beregningsmodellen for rammetilskuddet fra staten. I rammetilskuddet inngår kriterier/kostnadsnøkler for sektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern og administrasjon inkl landbruk og miljø. Det foreslås ikke endringer i hvilke sektorer som skal inngå. Det nye inntektssystemet har derimot forslag til endring i kostnadsnøklene, dvs. av hva og hvor mye som skal vektlegges innenfor hvert område. I utgangspunktet skal inntektene til kommunene gjennomgås hvert 4 år, for å tilpasse rammetilskuddet til samfunnsutviklingen. Et viktig prinsipp i inntektssystemet har vært at kommunene skal få full kompensasjon for utgifter ved tjenesteytingen som man selv ikke kan påvirke. Det gjelder bl.a. antall eldre, antall barn i barnehagen, reiseavstander m.m. Administrasjonsutgiftene blir derimot ansett å være påvirkbare, gjennom nye arbeidsmetoder. Beregnet endring i forslaget til nytt inntektssystem er for Hattfjelldal kommunes inntektsgrunnlag beregnet etter ny kostnadsnøkkel gir en nedgang i forhold til 2016 på kr ,-. Justert for nytt strukturkriterium som gir et tillegg på kr ,-, gir dette en netto nedgang på kr ,-. Hvordan kommunens totaløkonomi blir i nær og fjern framtid, går ikke fram av høringsnotatet. Det skyldes at det ikke gjøres tilstrekkelig rede for endringene i de andre store inntektskildene: - regionalpolitisk tilskudd (som erstatter småkommune- og Nord-Norge-/ Namdal tilskudd) - skatteinntektene Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem for kommunene i kommuneproposisjonen for 2017 (primo mai 2016), med virkning fra Kommunene som slår seg sammen i denne stortingsperioden, får beregnet inndelingstilskuddet med utgangspunkt i det inntektssystemet man har i De beholder også regionalpolitisk tilskudd. Dette trappes ned etter 15 år. Nedtrapping skjer over 5 år. I tillegg får de dekning av engangskostnader og reformstøtte. De kommunene som ikke vedtar kommunesammenslåing innen fristen vil ut fra fremlagt forslag hverken få ta del i ordningene i inndelingstilskuddene og vil ellers få full effekt av nytt inntektssystem.

3 Side 3 av 8 Inntektene til kommunene Inntektsystemet til kommunene består av: - Tilskudd fra Staten (Rammetilskudd) - Øremerkede tilskudd fra Staten - Gebyrer og betalinger - Skatteinntekter - Annet Rammetilskuddet innehar en rekke kostnadsnøkler som er fordelingsnøkler for hvordan kommunens tilskudd blir beregnet. Målet med kostnadsnøkkelen er å fange opp de bakenforliggende faktorene som indirekte påvirker kommunens kostnader, slik som alderssammensetningen i befolkningen, bosettingsmønster, sosioøkonomiske forhold og kommunestørrelse. Mottatt høring gjelder rammetilskuddet. Kriteriene i tildeling av rammetilskudd kan deles i følgende: Alderskriterie Sosiale kriterier Strukturelle kriterier Nytt inntektssystem, endring i nøklene. Bak forslaget til nye kostnadsnøkler, ligger mye beregninger, forskning og innrapportert statistikk fra kommunene. Delkostnadsnøklenes andel av samlet kostnadsnøkkel er slik: Delkostnadsnøkkel Nøkkelandel Administrasjon og miljø 8,1 % Landbruk 0,2 % Grunnskole 25,9 % Pleie og omsorg 34,8 % Sosialhjelp 5,2 % Barnevern 3,9 % Kommunehelse 4,9 % Barnehage 17,0 % Sum 100,0 % Følgende momenter er vektlagt i fht endringer i kostnadsnøklene: Grunnskole Departementet finner ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom norskfødte barn 6-15 år med innvandrerforeldre og økte utgifter til grunnskole. Derfor foreslås det at kriteriet utgår. Barnehage Dagens delkostnadsnøkkel bygger på analyser av tall fra Andelen barn i alderen 1-5 år med barnehageplass har økt fra 87,1 pst. i 2008 til 90,2 pst. i Størst økning har det vært i dekningsgraden for de yngste barna (1-2 år), fra 74,7 pst. i 2008 til 80,1 pst. i Andelen av barna som har en oppholdstid på 33 timer eller mer har økt fra 88,8 pst. i 2008 til 96,5 pst. i Det er ikke er grunnlag for å ta inn bosettingskriterier eller kommunestørrelse som kriterium i delkostnadsnøkkelen for barnehage. Etter en helhetlig vurdering av utdanningskriteriet og analyseresultatene kan det også forsvares å erstatte dagens kriterier med en ny delkostnadsnøkkel for barnehage som består av kriteriene antall barn 1-5 år og antall heltidsansatte.

4 Side 4 av 8 Kommunen kan uttale seg til hvilke av disse alternativene er beste løsning: Enten : Tabell 4.10 Forslag til delkostnadsnøkkel for barnehage Kriterium Kriterievekt Barn 2 5 år 0,7816 Barn 1 år uten kontantstøtte Utdanningsnivå 0,1042 0,1142 Sum 1,0000 Eller: Tabell 4.11 Alternativ delkostnadsnøkkel for barnehage Kriterium Kriterievekt Barn 1 5 år 0,8093 Antall heltidsansatte år 0,1907 Sum 1,0000 Pleie og omsorg og kommunehelsetjeneste Endringene i befolkningssammensetning vil for alvor gjøre seg gjeldende fra Det forventes en sterk vekst i de eldre aldersgruppene, som vil gi en markant økning i etterspørselen etter omsorgstjeneste. De siste årene har man imidlertid også sett en stor vekst i antallet yngre brukere (under 67 år). I forhold til dagens delkostnadsnøkkel reduseres vektingen på kriteriet «antall psykisk utviklingshemmede» fra 13,97 pst. til 9,72 pst. Kommunene kan som følge av dette få økte tilskudd gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, forutsatt at dagens ordning ellers forblir uendret. Departementet mener det tidligere har vært påvist kostnadsforskjeller knyttet til bosettingsmønster (spredt bosetting) og smådriftsulemper. Dep. mener det bør tas hensyn til brukere på korttidsopphold i institusjon, som ikke er med i dagens ressursfordeling. For det andre skal definisjonen av hjemmetjeneste begrenses til mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det vil si at andre tjenester som støttekontakt, matombæring og trygghetsalarm ikke inkluderes. Totalt sett øker vektingen av alderskriteriene noe, mens vektingen av de eldste og yngste eldre reduseres noe. Dvs. at man får tildelt mindre enn i dag for innbyggere over 90 år. Departementets vurdering er at innbyggere 67 år og over bør inkluderes i delkostnadsnøkkelen for helsetjenester, for å fange opp at etterspørselen etter helsetjenester varierer mellom kommuner. Kriteriet erstatter kriteriet «dødelighet», som foreslås tatt ut. Sosialhjelp Nytt kriterie: «Antall aleneboende år». Dette kriteriet fanger opp en del av utgiftsvariasjonen i utgifter til sosialhjelp siden en betydelig andel av sosialhjelpsmottakerne er aleneboende. Ved å avgrense kriteriet til aldersgruppen år skal kriteriet bli mer treffsikkert. Barnevern Det vil bli lagt mindre vekt på antall innbyggere i aldersgruppen 0-22 år, mens kriterieverdien for «personer 0-15 år med enslig forsørger» og «personer med lav inntekt» foreslås økt. Administrasjon inkl landbruk og miljø Dagens delkostnadsnøkkel for administrasjon, landbruk og miljø består av tre kriterier; «antall innbyggere» (85,2 pst.), «basiskriteriet» (11,7 pst.) og «landbrukskriteriet» (3,1 pst.). «Landbrukskriteriet» er igjen sammensatt av 4 kriterier; «antall landbrukseiendommer», «totalt areal i kommunen», «antall driftsenheter» og «dyrket areal». Nå foreslår departementet at følgende inngår i landbrukskriteriet: Antall jordbruksbedrifter i kommunen (67,9 %) Antall landbrukseiendommer i kommunen (27,6 %) Kommunens areal (4,5 %). Dvs «dyrket areal» utgår.

5 Side 5 av 8 Endringene presentert i tabell: Hvordan dette gir seg utslag for Hattfjelldal kommune vises i vedlegg. De regionalpolitiske tilskuddene I dagens inntektssystem er det fem tilskudd som skal ivareta regionalpolitiske hensyn. Dette er: 1. Distriktstilskudd Sør-Norge 2. Nord-Norge- og Namdalstilskudd 3. Småkommunetilskudd 4. Veksttilskudd 5. Storbytilskudd Den viktigste endringen som foreslås er å samle de tre tilskuddene Nord- Norge- og Namdalstilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge og Småkommunetilskuddet i to nye tilskudd; ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. På den måten skal graden av distrikts utfordringer, og ikke bare innbyggertall, være avgjørende for størrelsen på småkommunetillegget. Det foreslås at en høyere andel av tilskuddene fordeles per innbygger, og mindre skal fordeles pr kommune. Tilskuddet skal med denne innretningen bli mer nøytralt i forhold til kommunestruktur. Pr i dag vet man ikke konsekvenser for den enkelte kommune. Fordelingen av det regionalpolitiske tilskuddet er ikke gjort kjent. Fylkesmannen i Nordland har formidlet at tilskuddet både skal fordeles til kommuner med distrikts utfordringer og til områder med flest innbyggere. Forholdet til kommunereformen, smådriftsulemper og strukturkriteriet. Med en modell som skissert i dette høringsnotatet, vil kommuner med store avstander målt gjennom «strukturkriteriet» beholde full kompensasjon for smådriftsulemper (som i dag), mens kommuner med lavere verdi på «strukturkriteriet» får noe mindre kompensasjon for smådriftsulempene enn i dagens system.

6 Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom «frivillige» og «ufrivillige» smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon og administrasjon. Side 6 av 8 Dette skal skje gjennom et kriterium som sier noe om reiseavstander (strukturkriteriet). I hovedsak dekker basiskriteriet i dag administrative kostnader ved å være en kommune. Det vil si kostnader knyttet til smådriftsulemper som ikke skyldes avstander og bosettingsmønster. Kompensasjonen for smådriftsulemper gjennom basiskriteriet i utgiftsutjevningen differensieres deretter med strukturkriteriet. Jo større avstandene er, jo mer er smådriftsulempene å anse som ufrivillige og jo høyere blir kompensasjonen. Det betyr at kommuner som på grunn av store reiseavstander er ufrivillig små, fortsatt vil motta full kompensasjon. Se vedlagt diagram for Nordland - Nytt basistilskudd ved bruk av strukturkriterium. Konsekvenser for Hattfjelldal kommune Departementet har ikke gitt informasjon om hvordan endringer i fordelingsnøklene gir utslag for den enkelte kommune. Derimot har Kommunenes sentralforbund fremlagt beregninger ( ) som viser at konsekvensen av det nye inntektssystemet for Hattfjelldal kommune er totalt -642,- pr innbyggere, ca. - kr i total nedgang. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2016 Høringsdok Endring i pst Sektorer Kostnadsindeks Kostnadsindeks Barnehage 0, , ,3 % Administrasjon 2, , ,4 % Skole 1, , ,7 % Pleie- og omsorg 1, , ,2 % Helse 1, , ,2 % Barnevern 0, , ,4 % Sosialhjelp 0, , ,9 % Ny kostnadsnøkkel 1, , ,1 % Endringene i delkostnadsnøkkelen skyldes: Kr.pr.innb. 1000kr Endringer i kriterieverdier og vekting av kriteriene Herav: Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Administrasjon, miljøvern og landbruk Sosialtjeneste Kommunehelsetjenester Barnevern Kr.pr.innb. 1000kr Endringer i de ulike tjenestenes andel av samlede utgifter Herav: Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Administrasjon, miljøvern og landbruk Sosialtjeneste Kommunehelsetjenester Barnevern Avrundinger ved overgang fra delkostnadsnøkler til hovedkostnadsnøkler 0 0 Sum endring

7 Side 7 av 8 Det er beregnet at Hattfjelldal kommune tildeles økte inntekter på kr ,- fordi kommunen har over 34 km til nærmeste grunnkrets som gir oss over 5000 innbyggere. Skatteinntekter, selskapskatt. Kommuner med vekst i lønnssummen i private foretak over en periode på fire år skal motta en andel av den nye selskapsskatten. Denne modellen er basert på vekst i lokal verdiskapning, og skal gi kommunene et sterkere insentiv til å legge til rette for næringsutvikling. Samtidig vil deler av verdiskapningen føres tilbake til lokalsamfunnet.. Endelig modell for selskapskatten vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen for Vurdert, men ikke tatt med som kriterie. Det har tidligere vært drøftet om kommunale veier burde omfattes av utgiftsutjevningen. Kommunale veier er viktig infrastruktur for innbyggerne og kommunene, og kan i noen grad betraktes som en del av den nasjonale infrastrukturen. Det finnes ikke nasjonale standarder for kommunale veier. Dep. mener det er ikke en tjeneste der det stilles store krav til likhet mellom kommuner, i motsetning til for eksempel i grunnskolesektoren. Innenfor landbrukskriteriet er skogbruk vurdert, men konklusjonen er at det har liten verdi å legge inn skogareal som kriterie. Vurdering: Høringen av nytt inntektssystem er lagt ut ultimo 2015, dvs samtidig med at Hattfjelldal kommune og mange andre kommuner har fattet vedtak om kommunereformen. Det er lagt ned betydelige utredningsressurser i kommunestrukturprosessen. Nytt inntektssystem har ikke vært en del av dette grunnlaget. Når man vet at kommuneøkonomien er avgjørende for hvorvidt man i fremtiden kan gi et tilstrekkelig tjenestetilbud til kommunens innbyggere, er det svært uheldig at ikke forslaget til nytt inntektssystem har vært kjent i sin helhet før kommunene må ta stilling til kommunesammenslåing. Regjeringen har selv skapt mange usikkerhetsmomenter underveis i prosessen. Det kommer også fram i høringsnotatet som verken viser konsekvens av nye regionalpolitisk tilskudd og heller ikke for skattefordelingspolitikken. Til sist kan melding om nye oppgaver til kommunene nevnes. I forslagene til endringer i kostnadsnøklene er det flere forhold som slår negativt ut for kommunen. Noen endringer slår også litt positivt ut. Noen parametere som f.eks. «enslig forsørgere og lavlønte» er viktige parametere som har betydning for vår tjeneste i flere av kommunens sektorer. Når det gjelder smådriftsutfordringene knyttet til administrasjonsutgiftene, så er det slik at flere ansatte innehar mange funksjoner knyttet til stillingen sin. Dette gir effektiv kostnadsmessig bruk av administrativ ressurs. På noen fagområder er slike kombinasjonsstillinger vanskelig. Utfordring med økning i antall innbyggere i de eldste årsklassene og utgiftene til dette, tilsier at kommunen fortsatt bør prioritere å ha eldre boende lengst mulig hjemme, i stedet for i institusjon. En institusjonsplass er mye dyrere enn en hjemmetjenesteplass. Når departementet vurderer at tjenester som støttekontakt, matombæring og trygghetsalarm ikke inkluderes i tildelingskriteriet under hjemmetjeneste/- sykepleie, så vil dette kunne påvirke kostnadsbildet negativt. Intensjonen om å differensiere tilskudd gjennom strukturkriteriet for avstand til nærmeste krets som innebære innslagspunkt for 5000 innbyggere, har ingen negativ effekt alene for kommunen. Det er derimot avgjørende for vår kommune at ikke regionalpolitisk tilskudd reduseres tilsvarende. Rådmann har ingen kommentar til de 2 alternative løsninger for tildelingskriteriet i barnehagesektoren (nevnt ovenfor).

8 I sum er det ingen indikasjon i denne høringen, som tilsier at kommunestyrets valg om å forbli egen kommune, skal tas opp til ny behandling. Side 8 av 8 Vedlegg: HATTFJELLDAL Kostnadsnøkkelen i høringsforslag kommune sammenlignet med kostnadsnøkkel 2016 Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år (utgiftsutjevnede tilskudd) 2016 Høring - ny kostnadsnøkkel HELE LANDET Stian Skjærvik rådmann HATTFJELLDAL Tillegg/ fradrag i utgiftsutj HELE LANDET HATTFJELLDAL Tillegg/ fradrag i utgiftsutj ENDRING Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb Kroner per innb kroner Innbyggere 0-1 år 0, , ,09 % -45 0, , ,10 % Innbyggere 2-5 år 0, , ,42 % , , ,90 % Innbyggere 6-15 år 0, , ,37 % , , ,26 % Innbyggere år 0, , ,02 % 10 0, , ,02 % Innbyggere år 0, , ,95 % , , ,12 % Innbyggere år 0, , ,63 % , , ,19 % Innbyggere år 0, , ,27 % , , ,60 % Innbyggere 90 år og over 0, , ,73 % , , ,09 % Basiskriteriet 0, , ,79 % , , ,05 % Sone 0, , ,00 % 960 0, , ,53 % Nabo 0, , ,83 % , , ,93 % Landbrukskriteriet 0,0029 1,0000 0,0024 8, ,08 % 998 0,0022 1, ,0022 7, ,41 % Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0, , ,08 % 40 0, , ,07 % Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, 0, , ,06 % -30 0, , ,00 % ekskl Skandinavia Flyktninger uten integreringstilskudd 0, , ,38 % , , ,62 % Dødlighetskriteriet 0, , ,09 % , , ,07 % Barn 0-15 år med enslig forsørger 0, , ,49 % , , ,67 % Lavinntekt 0, , ,02 % 11 0, , ,04 % Uføre år 0, , ,05 % -23 0, , ,06 % Opphopningsindeks 0, , ,95 % , , ,59 % Urbanitetskriteriet 0, , ,87 % Aleneboende år 0, , ,39 % Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0, , ,03 % , , ,23 % Ikke-gifte over 67 år 0, , ,91 % 436 0, , ,94 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , ,12 % -58 0, , ,07 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,83 % , , ,86 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,71 % ,000 1, ,38 %

Høringsuttalelse, Forslag til nytt inntektssystemet for kommunene med virkning

Høringsuttalelse, Forslag til nytt inntektssystemet for kommunene med virkning Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 1 av 12 FE103 07/536 16/296 Tone Larsen 24.01.2016 Saksnummer Utvalg Møtedato 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 009/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene: Fylkesstyresak 16/3 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Vedtak Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 01116 F-sak 003/2016 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE:

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/5048-2 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.02.2016 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi

Detaljer

Ringerike kommune Rådmannen

Ringerike kommune Rådmannen Ringerike kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/10228-5 8070/16 103 &13 02.03.2016 Svar - Høring - Forslag

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist Inntektssystemet, høring Høringsfrist 01.03.2016 Inntektssystemet Inntektssystemet består av følgende element: Innbyggertilskudd m/ utgiftsutjevning, inntektsgarantiordning og skatteutjevning Regionalpolitiske

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd:

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 29.02.16 E-post: postmottak@kmd.dep.no Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: 1. Nord-Troms Regionråd

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/ Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 103 Saksmappe: 2015/598-2 Saksbehandler: ASH Dato: 17.02.2016 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Formannskapet 22.02.2016 Høring vedr. forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Forslag

Detaljer

Nytt inntektssystem 2017 Høring. Presentasjon KFIN

Nytt inntektssystem 2017 Høring. Presentasjon KFIN Nytt inntektssystem 2017 Høring Presentasjon KFIN 02.03.2016 Elementene i forslaget Utgiftsutjevning av innbyggertilskuddet kostnadsnøkkelen Nytt strukturtilskudd (inndelingstilskudd for kommuner som slår

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.02.2016 2016/221-2 / 103 Torill Neset 37119731 torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret - 2015-2019 18.02.2016

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, Vrådal 10. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Rettet inn mot kommunereformen Nye kostnadsnøkler

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/4548-5 Arknr.: 233 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 23/16 02.03.2016 Kommunestyret 31/16 09.03.2016 HØRING - FORSLAG TIIL NYTT

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 01.03.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Larkollen, 2. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet Gjennomgangen av inntektssystemet er sett i sammenheng med kommunereformen Nye

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 24.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset Ikke vedlagt saken, men lenket elektronisk: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnota

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Nytt Inntektssystem 2017 KMD har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Høringsfristen er 1. mars 2016.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres referanse 15/4746 Dato 29.02.2016 Vår referanse 2015/8200-3 330 AGN Saksbehandler Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38 Høringsuttalelse

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/10053-3 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/2369 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato FORSLAG TIL NYTT KOMMUNALT INNTEKSTSSYSTEM - HØRING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Høringsuttalelse: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene den 16.12.2015. Høringsfrist

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/10621-2 Dato: 08.02.2016 HØRING FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/866 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 18.02.2016 002/16 OVERJO Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Andre

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.02.2016 Sak: 15/16 Arkivsak: 15/10621 Tittel: Saksprotokoll: Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Behandling: Merete Andrea

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2015/8258 Arkivnr.: 330 Deres referanse: 17.12.2015 Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Skaun kommune Arkivkode: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3281 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret 28.01.2016 SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 103 / 2015/7782-2 Samlet saksframlegg Saksbehandler: Lillian Sandnes Pedersen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/25 Formannskapet 07.03.2016 16/15 Kommunestyret 16.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 3424/2016//8SBA 01.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar nytt inntektssystem 2017 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre

Detaljer

Saksfremlegg med innstilling

Saksfremlegg med innstilling Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2016/168-3 Saksfremlegg med innstilling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 28.01.16 Kommunestyret Vedlegg 1 Høring - forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 103 2008/338-37 01.02.2016 Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Høringsnotat

Detaljer

Saksframlegg med vedlegg

Saksframlegg med vedlegg Saksframlegg med vedlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 230, TI - &13 15/3153 Saksnr Utvalg Type Dato 16/13 Formannskap PS 11.02.2016

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 15/2148 Saknr Utvalg Møtedato 21/16 Formannskapet 17.02.2016 Løpenummer: 1077/16 Saksnummer: 15/2148 Arkivkoder: 231 Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Tollef Imsdalen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Høringsuttalelse fra Herøy kommune. 1. Herøy

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.03.2016 HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Vedtak Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /16

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /16 Hvaler kommune Saksnr 2015/2831 - Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunen - Doknr 2 Arkivkode 103 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6819 Klassering: 103/&13 Saksbehandler: Trond Waldal FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE Trykte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Byrådssak 64/16. Høringsuttalelse - Nytt inntektssystem ESARK

Byrådssak 64/16. Høringsuttalelse - Nytt inntektssystem ESARK Byrådssak 64/16 Høringsuttalelse - Nytt inntektssystem RNO ESARK-03-201500317-81 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 17. desember ut Høring - Forslag til nytt inntektssystem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Uttalelse fra Verran kommune om forslaget til nytt inntektssystem

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Uttalelse fra Verran kommune om forslaget til nytt inntektssystem Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1908-3 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: Status og framdriftsplan Sparebank1 SMN Verdal v/banksjef Rune Møller 45 min.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: Status og framdriftsplan Sparebank1 SMN Verdal v/banksjef Rune Møller 45 min. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.03.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 15/4325 HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Utgiftsutjevning kostnadsnøkler Modum kommune

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 5 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT SAKSGANG: R.f. Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Formannskap 08.03.2016 9/16 Kommunestyret 17.03.2016 13/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksbehandler:

Detaljer

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Elektronisk høringsportal Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 23.02.2016 DOK/2016/00119 økonomisk politikk, kommuneøkonomi

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Innhold 1 Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Oppsummering av forslagene til endring... 7 1.2.1 Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 25.02.2016 007/16 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/1213 16/1285 103 Karin Stegarud Høring - Forslag til nytt

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte. Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS

Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte. Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS Inntektssystemet for folkevalgte Sammensetningen av kommunenes inntekter Tall for Rømskog Kort om skatteinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16 Leka kommune Ordfører Arkiv: 070 Arkivsaksnr: 2015/12-46 Saksbehandler: Per Helge Johansen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 18/16 Høring - nytt inntektssystem Vedlegg: 1 Høring - Forslag

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/ Kommunestyret 15/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/ Kommunestyret 15/ Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1908-3 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25/16 01.03.2016

Detaljer

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene 14. januar 2016 Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nytt inntektssystem. Høringsfristen er satt til 1. mars. Departementet

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/1237-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4746-1 17.12.2015 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

BOKN KOMMUNE Sakspapir

BOKN KOMMUNE Sakspapir BOKN KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 08.03.2015 JEN Saksansv.: Jan Erik Nygaard Arkiv: K1-230 Objekt: Arkivsaknr 15/712 Høringsuttale nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 103 Dato: 22.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Høring - nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Vedlegg: 1 Høring - Forslag til nytt inntektssystem

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: 15:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG

FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG FYLKESMØTE I SØR-TRØNDELAG Dato: 11.02.2016 kl. 13:00 Sted: Royal Garden Hotel, Trondheim Til stede: 44 delegater Fra administrasjonen: Ole Gunnar Kjøsnes 1 SAKLISTE Fylkesmøte i Sør-Trøndelag 11.02.2016

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Departementsråd Eivind Dale 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 29.02.2016 15/02323-11 Nicolai Christian Stensig Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for samfunn og 62 24142089 analyse Kommunal-

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Den Kongelige Kommunal- og modernieringsdepartement Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/34-188 Roger Andersen, 74

Detaljer

Utvalg, komite Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /16 AND Kommunestyret /16 AND

Utvalg, komite Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /16 AND Kommunestyret /16 AND Saksutredning Arkivsaksnr: 15/2988 K-kode: FE-103, TI-&13 Utvalg, komite Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.02.2016 08/16 AND Kommunestyret 09.02.2016 010/16 AND Saksansvarlig: Malin Westby

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1608-856/2016 Saksbehandler: Håvard Haug Saksframlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2015/11 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1406/2016 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Kommunestyret 18.02.2016 8/16 Høring - forslag til nytt inntektssystem

Detaljer