AVISBUDAVTALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVISBUDAVTALEN 2012-2014"

Transkript

1 Avtale nr. 457 Overenskomst av 2012 Utløp AVISBUDAVTALEN OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side) og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Transportarbeiderforbund (på den annen side) Del I. Hovedavtalen LO NHO Del II. Overenskomsten

2

3 Innhold 1 Omfang og definisjoner Arbeidstid Lønnsbestemmelser Lokale forhandlinger Annen godtgjørelse Fridagsordning Sosiale bestemmelser Ansettelse og oppsigelse Erklæringsavtaler Overgangsregler Varighet og reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Protokolltilførsler Bilag Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstakere Ferie m.v Avtalefestet pensjon (AFP) Sluttvederlagsavtalen Avtale om et Opplysnings- og utviklingsfond Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn Avtale om korte velferdspermisjoner A. Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai A-ordningen B. Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai B-ordningen Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste Generelle protokolltilførsler om overtid og likestilling Ansatte i Vikarbyrå... 61

4 1 Omfang og definisjoner Virkeområde Avtalen gjøres gjeldende i distribusjonsselskaper innen medie-/reklamebransjen. Omfang Overenskomsten omfatter arbeid med å distribuere aviser, andre trykte produkter, vareprøver og andre forsendelser i vektklasser inntil 2 kilo. Videre omfatter overenskomsten arbeid med å tilrettelegge distribusjonsarbeidet. Innleide Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jf 1 Omfang. Se 8 og bilag 12. Protokolltilførsel: 1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere Hovedavtalens 3-7 (2) på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder Hovedavtalens 3-7 (2) på vanlig måte fra tariffrevisjonen Arbeidsområde Overenskomsten omfatter distribusjon av aviser og annet materiell fra droppsted/ budets hentested til abonnent/løssalgssted/andre mottakere, samt tilkjøring til droppsted fra sentralt avismottak hvis dette gjøres av arbeidstakere som også har egne budruter. Avisbud Avisbud defineres som ansatt som distribuerer materiell i henhold til omfangsbestemmelsen. Tilrettelegger Tilrettelegger defineres som ansatt som har oppgaver knyttet til distribusjonstidspunktet og har som oppgave å klargjøre distribusjonen, kontrollere, sette inn vikarer etter bedriftens retningslinjer ved forfall blant de faste avisbud, oppfølging av feil/mangler i distribusjonen og føre rapporter om distribusjonen. Tilrettelegger har ikke ordinært personalansvar. Budrute Budruten defineres som den korteste strekningen fra hentestedet via alle rutens abonnenter og leveringssteder og til siste abonnent. Der arbeidsgiver fastsetter at budet skal avslutte sitt arbeid ved hentestedet og ikke ved siste abonnent/leveringssted, inngår også strekningen fra siste abonnent til hentestedet i ruten på vanlig måte.

5 For særlig uhensiktsmessige ruter hvor avstanden fra siste abonnent og korteste strekning tilbake til hjem eller hentested er mer enn 7 kilometer, skal budet ha godtgjørelse for overskytende strekning etter gjeldende satser. Fortransport Transport fra pakkeri, budsentral eller droppsted til mindre droppsteder innenfor distribusjonssystemet, for eksempel avisbudets hentested av materiell, jf. omfangsbestemmelsen. Fulldistribusjon Distribusjon av aviser og/eller reklame til alle husstander innenfor budruten. Reklamebilag Med reklame menes kunngjøring i salgsøyemed som ikke inneholder redaksjonelt stoff publisert av utgiver. Mertid Mertid er arbeid utover avtalt tid i ansettelsesavtale, men innenfor den alminnelige arbeidstid, jf. arbeidsmiljølovens Overtid Overtid er arbeid ut over den alminnelige arbeidstid, jf. arbeidsmiljølovens Reservebud Reservebud er fast ansatte bud uten fast budrute som står til disposisjon i et nærmere fastsatt tidspunkt og som innkalles etter behov. Midlertidig tilsatte og vikarer Midlertidig tilsatte er ansatte som har arbeidsavtale for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art, jf. reglene i arbeidsmiljølovens Vikarer er midlertidig tilsatt som er ansatt for å utføre arbeidet til et navngitt fast bud som har fravær på grunn av sykdom, ferie eller permisjon. 2 Arbeidstid Dagtidsarbeid Den ordinære arbeidstid for dagarbeid er 37,5 timer per uke. Dagtidsarbeid skal legges i tidsrommet mellom kl 0600 og kl Skift-/natt- og helgearbeid For skiftarbeid, natt og helgearbeid er arbeidstiden: 36,5 timer per uke ved vanlig 2-skiftsarbeid og sammenlignbart turnusarbeid som verken går lørdag kveld eller i helligdagsdøgnet. 35,5 timer per uke for døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, arbeid som drives hovedsakelig om natten, 2-skiftsarbeid og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og/eller

6 bevegelig helligdag og arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelige helligdag. 33,6 timer per uke for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid. Det vises til merknad under 3. Nattarbeid Som nattarbeid regnes arbeid som i hovedsak utføres fast mellom kl og kl Bud som begynner sitt arbeid før kl 0600 skal få omregnet sin arbeidstid til nattarbeidstid på 35,5 timer pr uke. Skiftarbeid Som skiftarbeid regnes arbeid som utføres til forskjellige tider av døgnet og hvor arbeidsstokken skiftes ut en eller flere ganger i løpet av et døgn. Gruppene av arbeidstakere skifter mellom de ulike arbeidstidsperiodene i døgnet i løpet av visse tidsrom (skiftplan). Helgearbeid Helgearbeid er arbeid som pågår i tidsrommet mellom kl 1800 dagen før søn- og helligdag og fram til kl 2200 dagen før neste virkedag. Tid for ombæring Budene plikter å møte til den tid som er fastsatt av bedriften i ansettelsesavtalen, og gjennomføre distribusjonen innen den tid som er fastsatt som ordinær distribusjonstid, dersom det ikke oppstår uforutsette forhold/hendelser som forstyrrer dette. Hvis budet på grunn av sykdom eller andre forhold ikke kan utføre sitt arbeid, plikter budet så snart det er praktisk mulig å melde fra til bedriften. Forandring og oppmåling av budruter Budrutene kan endres etter de behov og krav som til enhver tid måtte oppstå. Informasjon og drøftinger i forbindelse med endringer skal skje etter Hovedavtalens regler. Ved endringer som påvirker flere ruter, skal dette drøftes med de tillitsvalgte. Ved endring av enkeltruter skal dette drøftes på forhånd med det enkelte bud. Budet kan ved behov la seg bistå av tillitsvalgt. Den normale daglige distribusjonstid, eventuelt snitt på årsbasis, og lengde i kilometer fastsettes av bud/tillitsvalgte og bedrift i fellesskap. Arbeidstakeren kan gjennom den tillitsvalgte reise krav om at budruten kontrollmåles. Tidspunktet for dette skal avtales og skje innen 14 dager. Ved større omlegginger avtales fristen særskilt, jf. 2. ledd. Oppmålingen skal skje etter veitrafikklovens regler.

7 Maksimal ventetid Bedriften skal opprette en vakt-/informasjonstelefon som budene kan ringe og som gir beskjed om årsak til og ny leveringstid ved forsinkelser. Dersom bedriften ikke har opprettet vakt-/informasjonstelefon, kan ikke budet pålegges å vente på droppsted/hentested mer enn 25 minutter på forsinkede aviser. Avisbudet står til bedriftens disposisjon i den tid som er fastsatt i ansettelsesavtale. Eventuell mertid/overtid må avtales med budet/pålegges, jf. Aml Mertid og overtid For arbeid utover den avtalte og innenfor ordinær arbeidstid, jf. 2 og arbeidsmiljølovens 10-6, betales ordinær timelønn og andre godtgjørelser. For arbeid utover ordinær arbeidstid og rammene i arbeidsmiljølovens 10-6 betales et overtidstillegg på 50 % beregnet av ordinær timelønn. Etter kl og før kl. 0600, samt søn- og helligdager betales 100 % tillegg. Matpenger En medarbeider som har arbeidet ordinær dagtid, og som samme dag må arbeide overtid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales kr 76,00 i matpenger. Dette under forutsetning av at overtiden varer minst 2 timer og bedriften ikke skaffer mat. Dette gjelder også deltidsansatte med arbeidstid den aktuelle dagen på 5 timer eller mer, og som blir pålagt ekstraarbeid på minst 2 timer. 1. Minstelønn: 3 Lønnsbestemmelser a. Voksne arbeidere over 18 år: Fra 1. april 2012 kr. 128,38 per time (37,5 timers uke) Fra 1. November 2012 kr. 130,88 per time. Fra 1. april 2013 kr. 131,88 per time. b. Minstelønn natt hverdager voksne arbeidere: Fra 1. april 2012 kr.129,50 per time(37,5 timers uke) Fra 1. November 2012 Kr. 132,00 per time. Fra 1. april 2013 kr. 133,00 per time. c. Tilrettelegger lønnes med ordinær budlønn + 12 % per time. (37,5 timers uke). d. Unge arbeidstakere - arbeidstakere mellom 15 og 18 år som ikke er i skolepliktige og arbeider om natten: 80 % av voksne arbeideres lønn.

8 - arbeidstakere fra år som arbeider på dagtid: Fra 1. april 2012 kr.103,86 per time. Fra 1. November 2012: kr. 106,36. Fra 1. april 2013 kr. 107,36 per time. - arbeidstakere under 16 år som arbeider på dagtid: Fra 1. april 2012 kr. 82,52 per time. Fra 1. November 2012 kr. 85,02. Fra 1. april 2013 kr. 86,02 per time. I de tilfelle et ungt bud er ansatt i virksomheten sammenhengende mer enn 3 år frem til fylte 18 år, gis en bonus etter følgende skala: 3 år: kr ,- 4 år: kr ,- 5 år: kr ,- For unge bud som kun er knyttet opp mot søndagsdistribusjon (1 dag/uke) ytes bonus etter følgende skala: 3 år: kr ,- 4 år: kr ,- 5 år: kr ,- e. Vikarer lønnes etter det ordinære lønnssystem i bedriften. De skal i tillegg ha godtgjørelse etter bilag 8 b) godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai (B-ordningen) f. Reservebud skal godtgjøres for den tid de står til bedriftens disposisjon. Reservebud skal i tillegg har godtgjørelse som voksne arbeidere i den tid de distribuerer aviser og lignende. g. Fortransport Bud som i tillegg til budjobben utfører fortransport godtgjøres etter de satsene som framkommer av denne overenskomst. h. Ansiennitetstillegg voksne arbeidstakere Ansiennitetstillegg 37,5 timer per uke (dagarbeid) Etter 4 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 4,50 per time Etter 6 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 9,00 per time Etter 8 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 12,00 per time Etter 10 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 15,00 per time Etter 12 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 18,00 per time Etter 20 års sammenhengende ansiennitet personlig tillegg kr. 25,00 per time

9 i. Ansiennitetstillegg 35,5 timer per uke (nattarbeid) inkl. omregning Sats per , 35,5 timer 4 års sammenh. ans. kr. 6,43 per time. 6 års sammenh. ans. kr.11,19 per time. 8 års sammenh. ans. kr.14,35 per time. 10 års sammenh. ans. kr.17,52 per time. 12 års sammenh. ans. kr.20,69 per time. 20 års sammenh. ans. kr.28,09 per time. j. Ansiennitetstillegg 35,5 timer per uke (nattarbeid) inkl. omregning og nattillegg, se 3 Lønnsbestemmelser 2 a) Nattillegg Sats per , 35,5 timer 4 års sammenh. ans. kr. 7,65 per time. 6 års sammenh. ans. kr.13,31 per time. 8 års sammenh. ans. kr.17,08 per time. 10 års sammenh. ans. kr.20,86 per time. 12 års sammenh. ans. kr.24,63 per time. 20 års sammenh. ans. kr.33,43 per time. Bestemmelsen om ansiennitetstillegg kommer ikke til anvendelse i bedrifter hvor det allerede er inngått avtale om bedre vilkår. Merknad lokal ordning Ved lokal enighet kan det innføres prestasjonslønnssystemer. Forutsetningen er at det på forhånd er lokal enighet om hvordan sentralt og lokalt avtalte tillegg skal omregnes til det etablerte system, dog slik at ingen lønnes under overenskomstens minstelønnssatser, evt. den høyere grunnlønn den enkelte hadde før innføringen av prestasjonslønnssystemet. Etablerte ordninger kan videreføres. 2. Særskilte bestemmelser a. Nattillegg Arbeid mellom kl og kl avlønnes med minstelønn + 19 %. Nattsats for arbeidere med 35,5 timers uke beregnes etter følgende formel: (Timelønn x 37,5 / 35,5) x 119 %. Ny minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, uten nattillegg blir fra 1. april 2012 kr. 136,80 Ny minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, og nattillegg blir fra 1. april 2012 kr. 162,79 Ny minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, uten nattillegg blir fra 1. november 2012 kr. 139,44 Ny minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, og nattillegg blir fra 1. november 2012 kr. 165,93

10 Minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, uten nattillegg blir fra 1. april 2013 kr. 140,49 (før tariffrevisjonen 2013) Minstelønnssats for natt (35,5 timers uke) med omregning, og nattillegg blir fra 1. april 2013 kr. 167,19 (før tariffrevisjonen 2013) b. Søn- og helligdagstillegg Minstelønn for søn- og helligdager skal fra 1. april 2012 være: - for bud under 16 år etter kl. 0600, kr 98,90 per time Fra 1. november 2012 kr. 101,40. Fra 1. april 2013 kr. 102,40 per time. - for bud mellom 16 og 18 år etter kl. 0600, kr. 105,70 per time. Fra 1. november 2012 kr. 108,20. Fra 1. april 2013 kr. 109,20 time. - for bud over 18 år før kl. 0600, kr. 161,33 per time. Fra 1. november 2012 kr. 163,83. Fra 1. april 2013 Kr. 164,83 per time. - for bud over 18 år etter kl. 0600, kr. 146,03 per time. Fra 1. november 2012 kr. 148,53. Fra 1. april 2013 Kr. 149,53 per time. c. Ventetidstillegg Dersom bedriften ikke har opprettet vakt-/informasjonstelefon, jf. 2 Maksimal ventetid, eller denne informasjonstjenesten ikke er operativ, godtgjøres budet med et ventetids-/ubekvemstillegg på 15 prosent i tillegg til ordinær lønn for ventetiden. Dersom bedriften oppretter budsentraler (oppholdsrom) tilknyttet hentestedet, der budene kan vente inne, utbetales ikke ventetidstillegg for ventetiden. d. Vintertillegg Dersom det kan godtgjøres at det medfører en reell ulempe å utføre arbeidet om vinteren, skal det til budet utbetales et tillegg for minst 3 måneder. De lokale parter fastslår for hvilket tidspunkt og periode eventuelt vintertillegg skal utbetales. Tillegget skal minst utgjøre 3 % tillegg per time. e. Distribusjon av reklame Reklamebilag som er lagt i avisene (innstikk) godtgjøres med følgende satser: mindre enn 20 gram: ingen betaling fra gram: kr 0,05 per stykk. Distribusjon av reklame som ikke er innlagt i avisen - til abonnenter godtgjøres med kr. 0,22 per stykk.

11 Distribusjon av reklame som ikke er innlagt i avisen til ikke-abonnenter godtgjøres med kr.0,30 per stykk. I tillegg utbetales eventuell ekstra kilometergodtgjørelse. Distribusjon av reklame utover 60 gram og godtgjørelse for dette forutsetter lokal enighet mellom tillitsvalgte og ledelse. Merknad til punkt d) og e) I forbindelse med at merknaden til tidligere pkt. g) og h) fjernes og at MBL aksepterer at pkt. d) bare dekker ulempe, skal de lokale parter gjennomgå sine lokale avtaler for å sikre seg mot at disse endringene i realiteten ikke medfører dobbelt betaling for samme ytelse. f. Distribusjon av ukeblader og tidsskrifter mv Distribusjon av ukeblader, tidsskrifter, bøker, vareprøver og andre forsendelser som ikke er aviser eller omfattet av punkt e), godtgjøres med: Tabell Vektklasse Betaling Tillegg for adresserte produkter 0-60 gram kr 0,20 0, gram kr 0,30 0, gram kr 0,40 0, gram kr 0,50 0, gram kr 4,00 0, gram kr 5,00 0,10 Merknad Distribusjon av bøker godtgjøres med kr 2,- per stk. Satsene etter overnevnte tabell trer i kraft fra 1.november g. Ekstraombæring og fulldistribusjon Ekstraombæring og fulldistribusjon godtgjøres med ordinær timelønn for medgått tid utover avtalt arbeidstid, eventuell kilometergodtgjørelse/ overtidstillegg. h. Opplæring Når nyansatt avisbud gjennomgår opplæring, betales både det nyansatte budet og den som gir opplæringen, ordinær timelønn for ruten per dag. Opplæring gis vanligvis i minst 3 dager. Ved opplæring utbetales det bilgodtgjørelse, inklusiv passasjertillegg etter statens satser, til ett av budene. Ved bruk av annet transportmiddel gis godtgjørelse til begge bud.

12 4 Lokale forhandlinger a. De fastsatte lønnssatser er minstelønnssatser. b. En gang årlig skal det føres lokale lønnsforhandlinger mellom de stedlige parter. Tidspunkt for de lokale lønnsforhandlingene skal avtales i den enkelte bedrift. De lokale forhandlingene skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomsten inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. c. De lokale forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innebærer at partene lokalt bare skal legge til grunn bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Det skal dessuten ved vurderingen tas hensyn til eventuelle tariffmessige tillegg gitt siden forrige vurdering. Det skal kunne gis tillegg til minstelønnen etter ansiennitet, dyktighet og praksis. d. Foreldrepermisjon Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. 5 Annen godtgjørelse a. Kjøregodtgjørelse Det betales godtgjørelse for den type transportmiddel som bedriften har fastsatt for den enkelte budrute/oppgave, uavhengig av om arbeidstakeren velger å benytte annet fremkomstmiddel. Arbeidstakeren plikter selv å holde nødvendig fremkomstmiddel i henhold til det som er fastsatt for oppgaven. Godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel (fra 1. januar 2012): Bruk av bil godtgjøres med: kr 3,90 per kilometer Bruk av motorsykkel over 125 ccm godtgjøres med: kr 2,90 per kilometer Bruk av moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr 1,60 per kilometer Bruk av sykkel godtgjøres med: kr 1,50 per kilometer Ovennevnte satser skal anvendes i overensstemmelse med og reguleres iht. endringer i statens satser. b. Arbeidstøy Bedriften holder nødvendig arbeidstøy etter nærmere retningslinjer fastsatt etter drøftinger med tillitsvalgte.

13 6 Fridagsordning Ansatte gis rett til fri uten lønn på lørdager etter følgende ansiennitetsstige: - etter 4 års sammenhengende ansiennitet: en lørdag i måneden - etter 6 års sammenhengende ansiennitet: to lørdager i måneden - etter 8 års sammenhengende ansiennitet: tre lørdager i måneden - etter 10 års sammenhengende ansiennitet: alle lørdager i måneden Alle ansatte med 17 års ansiennitet eller mer gis rett til 5 fridager per kalenderår med lønn. Bestemmelsen om fridags-/lørdagsfriordninger kommer ikke til anvendelse i bedrifter hvor det allerede er inngått lokalavtaler med bedre vilkår. 7 Sosiale bestemmelser Sykdom Det henvises til den offentlige sykelønnsordningen. Forsikringer Avisbudene er forsikret i henhold til lov om yrkesskadeerstatning. Verneutstyr Bedriften holder nødvendig verneutstyr. Alle faste bud skal minimum utstyres med CE-godkjent refleksvest og isbrodder. Vikarbud skal utstyres med refleksbånd og brodder. Verneutstyret er bedriftens eiendom og skal tilbakeleveres ved opphør av arbeidsforholdet. Ferie Ferie gis i henhold til ferieloven og bilag 2 om avtalefestet ferie. Omsorgspermisjon (pappapermisjon) Fedre, eller andre med rett til omsorgspermisjon etter AML 12-3 (1), har i forbindelse med fødsel rett til to ukers omsorgspermisjon med ordinær lønn. Adoptivforeldre har rett til to ukers permisjon med ordinær lønn i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. 8 Ansettelse og oppsigelse Den enkelte arbeidstaker skal ha en arbeidsavtale etter arbeidsmiljølovens Oppsigelser skal være skriftlig og skje med de frister arbeidsmiljølovens bestemmer.

14 Bruk av vikarer og midlertidig ansatte kan bare skje etter reglene i arbeidsmiljølovens Det er bedriftens ansvar å skaffe vikarer ved sykdom og ferie. Innleie fra bemanningsforetak/vikarbyrå 2.1 Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning, gjelder ikke bilagene 3, 4, 5, 6, og 7 i denne overenskomsten. 2.3 Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av punkt 2.2 kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. 2.4 Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt. 2.2 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften*. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid, jf Hovedavtalen 6-6. *Merknad: Der det lokalt er skriftlig avtale om en annen presentasjonsform, kan denne også, etter avtale, benyttes overfor innleide arbeidstakere. Merknad Punktene 2.1, 2.2 og 2.3 iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf Prop 74L ( ).

15 9 Erklæringsavtaler Uorganiserte bedrifter Tariffrevisjoner For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (såkalte tiltredelsesavtaler, hengeavtaler eller erklæringsavtaler ), der partene er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjelder følgende: Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at erklæringsavtalen sies opp. Som følge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomføres det ikke særskilt forhandling og/eller mekling mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandling/mekling mellom overenskomstens parter også omfatter/gjelder mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter. Når LO/forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopi av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgående oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett til å ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse i hht. fristene i Hovedavtalens 3-1 nr. 1, 2 og nr. 4, samtidig som det varsles plassoppsigelse/plassfratredelse i hovedoppgjøret. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphører samtidig med opphør av arbeidskampen i hovedkonflikten. Når det er sluttet ny avtale mellom partene i overenskomsten, gjelder denne for de uorganiserte bedrifter uten særskilt vedtakelse. Disse bestemmelser er en nødvendig konsekvens av Hovedavtalens 3-1 nr. 3. Dersom forbundet er der bedriften ønsker å gjennomføre en selvstendig tariffrevisjon må erklæringsavtalen sies opp i hht. de oppsigelsesregler som gjelder. 10 Overgangsregler Ved overgang til landsomfattende avtale for avisbud videreføres tidligere avtalte ordninger utover overenskomstens bestemmelser som særavtaler etter Hovedavtalens 4-2 punkt 4.

16 De lokale parter skal ved utarbeidelse og videreføring av slike lokale avtaler sikre at dette ikke i realiteten medfører dobbelt betaling for samme ytelse. 11 Varighet og reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår 1. Varighet Overenskomsten gjelder fra 1. april 2012 til 31. mars 2014 og videre ett år om gangen hvis den ikke sies opp skriftlig av en av partene med to 2 måneders varsel. 2. Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalen for 2. avtaleår tas stilling til hos LOs representantskap, eller det organ LO bemyndiger, og NHOs hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 fjorten dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2013). Merknad MBLs lønnsstatistikk for avtale nr 457 Avisbudavtalen skal legges til grunn ved vurderingen av lønnsnivået i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 3. Ikrafttreden Det gis kr 7,50 per time i generelt tillegg gjelder fra 1. april minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis ytterligere kr. 2,50 per time i generelt tillegg fra 1. november minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis et etterslepstillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2013 som gis som generelt tillegg,minstelønnssatsene heves tilsvarende. Endringen i 3, 2. Særskilte bestemmelser, pkt. f gjøres gjeldende fra 1. november Det foretas omregning og etterbetaling av nattillegg, overtid mv for arbeid utført før vedtakelsen 22. oktober Ansatte som slutter før vedtakelsen, etterbetales ikke. Forbedrede sosiale rettigheter gjelder først fra 22. oktober 2012.

17 Protokolltilførsler a. Likestilling og likelønn Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. Partene på den enkelte bedrift skal i løpet av avtaleperioden foreta nødvendig gjennomgang av sine lokale avtaler for å sikre at disse er i samsvar med likestillingslovens bestemmelser. I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale skal være å oppnå at alle arbeidstakere - uansett kjønn - gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling og likestilling med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene vil tariffpartene bl.a. peke på at: likestilling er et lederansvar likestilling mellom kjønnene omfatter mer enn lønnsspørsmål likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra ledelsen og fra de tillitsvalgte likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablert samarbeidsfora i bedriften b. Etter- og videreutdanning Etter avtale mellom LO NHO i tariffrevisjonen 1998 og c. Lønnsansiennitet ved omsorgspermisjon Arbeidstaker som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel eller adopsjon, opparbeider lønnsansiennitet i inntil ett år, såfremt arbeidstaker oppebærer rett til fødselspenger eller adopsjonspenger etter Lov om folketrygd 14-4 og d. Samarbeid og organisasjonsgrad Partene, både sentralt og lokalt i den enkelte bedrift, skal drøfte tiltak for å sikre en bred oppslutning om organisasjonene og styrke samarbeidet. Det skal sikres at alle arbeidstakere får informasjon om arbeidstakerorganisasjonen og blir presentert for de(n) tillitsvalgte. Det er viktig at de(n) tillitsvalgte får nødvendig tid til å utføre sitt arbeid. Det vises til Hovedavtalens 9-15 og 6-6 nr. 1.

18 e. Utvalg om distribusjonstid Partene er enige om å nedsette et utvalg med tre representanter fra hver av partene. Utvalgets arbeid skal ta utgangspunkt i fellesprosjektet med Sintef om tidsbruk i avisdistribusjon. Formålet med arbeidet er å utarbeide et grunnlag for felles forståelse av fastsetting av tid på rutene. Utvalget skal også utrede om det er grunnlag for felles forståelse og fastsetting av tid på rutene. Utvalget skal også utrede om det er grunnlag for å utarbeide forslag til rutiner for kontrolloppmåling av ruter og søke å finne en måte å løse tvister på i denne forbindelse. Utvalget legger frem sine konklusjoner for partene innen f. Utvalg lønnstatistikk avisbud Partene er enige om å nedsette et utvalg med tre representanter fra hver av partene for å kvalitetssikre sitt arbeid med innsamling av lønnsstatistikk. Utvalget skal foreta en fullstendig gjennomgang av veiledningen til lønnsstatistikken. Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 15. november g. Utvalg lønnssystemet Det nedsettes et partsammensatt utvalg for å gjennomgå og vurdere lønnssystemet i avisbudoverenskomsten. Som en del av dette, skal utvalget særlig vurdere om dagens lønnssystem er tilpasset bedriftenes utviklingsbehov, samt om det er til hinder for en rimelig lokal lønnsutvikling. Utvalget skal ellers foreslå endringer og forenklinger som kan føre til at lønnssystemet blir best mulig tilpasset dagens virkelighet for distribusjonsbransjen. Utvalgets innstilling skal legges frem for partene innen h. Utvalg hentested-problematikk Det nedsettes et utvalg bestående av tre representanter for hver av partene som skal se på hentested-problematikken, inklusive forflytning mellom ruter. Utvalgets mandat er å kartlegge ordninger som i dag er urimelige for arbeidstaker. Utvalget skal foreslå løsninger som bøter på dette. Utvalget skal i tillegg vurdere om det er formålstjenlig å ha et system hvor de sentrale parter kan bistå dersom ikke enighet oppnås lokalt. Utvalget skal komme med sin innstilling innen 1. november i. Etterlønn ved dødsfall Gjelder for Oppland Distribusjon AS, Glåmdalen AS, Lillehammer Distribusjon AS og Fellesdistribusjon Østfold AS. Når en arbeidstaker, som har vært ansatt i samme bedrift i minst 3 år, avgår ved døden, skal bedriften utbetale ektefelle, uforsørgede barn eller andre personer som avdøde forsørget, et beløp som tilsvarer full lønn for 2 måneder.

19 Hvis bedriften har innført statuttmessig regulert pensjonsordning, gruppelivsforsikring eller andre liknende trygdeordninger som tilfaller de etterlatte, kommer de beløp vedkommende i henhold hertil har krav på, til fradrag ved lønnsutbetalingen. Det samme gjelder ytelser fra folketrygden, dog ikke engangsstønad ved dødsfall i henhold til Lov om folketrygd 7. j. Lønn under verneplikt Gjelder Oppland Distribusjon AS og Lillehammer Distribusjon AS. Til personer som har minst 6 måneders ansettelse i en bedrift og som beordres til militærtjeneste betales: a) For samlet førstegangstjeneste halv lønn i inntil 3 måneder med fradrag av den godtgjørelse vedkommende oppebærer av det offentlige, unntatt familietillegg. b) For senere tjenestegjøring full lønn i inntil en måned med fradrag av den godtgjørelse vedkommende oppebærer av det offentlige, unntatt familietillegg. Militærtjeneste kan ikke benyttes som oppsigelsesgrunn Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret, Politireserven eller siviltjeneste. Merknad 1: Betaling av lønn under militærtjeneste bygger på den forutsetning at arbeidstakeren er i arbeid minst 3 måneder i bedriften etter avtjent militærtjeneste. Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen utløpet av denne tid, har bedriften adgang til å foreta motregning i tilgodhavende vedkommende måtte ha i bedriften. Merknad 2: Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste, se bilag 10.

20 Bilag Bestemmelser som fremkommer av følgende bilag gjelder for denne overenskomst: 1. Nedsettelse av arbeidstiden per 1. januar Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstakere 3. Avtalefestet ferie m.v. 4. Avtalefestet pensjon 5. Sluttvederlag 6. Opplysnings- og utviklingsfondet 7. Likestilling - "Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn" 8. Korte velferdspermisjoner 9. Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. (A-ordningen) Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. (B-ordningen) 10. Lønnsansiennitet ved militær førstegangstjeneste 11. Generelle protokolltilførsler om overtid og likestilling. 12. Ansatte i Vikarbyrå Oslo, november 2012 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON LANDSORGANISASJONEN I NORGE MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND

21 Bilag 1 til overenskomst av 2012 Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 1987 A Fra 1. januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: 1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagarbeidstid. 2. Til 36,5 timer pr. uke: Vanlig 2-skiftarbeid som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet. 3. Til 35,5 timer pr. uke: a. Arbeid som drives "hovedsakelig" om natten. b. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid. c. 2-skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid som "regelmessig" drives på søn- og/eller helligdager. d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelige helligdag. 4. Til 33,6 timer pr. uke: a. Helkontinuerlig skiftarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid. b. Arbeid under dagen i gruver. c. Arbeid med tunneldrift og utsprengning av bergrom under dagen. 5. For dem som har forlenget arbeidstid p.g.a. beredskapstjeneste eller passiv tjeneste i.h.t. Arbeidsmiljølovens 46 nr. 5 og 6 ( 10-4 (2) og (3)), skal forlengelse skje på basis av overenskomstens timetall.

22 B Gjennomføringen av kompensasjon for nedsettelse av arbeidstiden a. Rene uke-, måneds- og årslønninger beholdes uforandret. Dersom det i tillegg ytes bonus, produksjonspremie e.l. som er avhengig av arbeidstiden, reguleres den bevegelige del i henhold til pkt. d. nedenfor. b. Timelønninger (minstelønnssatser, normallønnssatser, individuelle lønninger og akkordavsavn) forhøyes med 6,67 % for de som får arbeidstiden nedsatt fra 40 til 37,5 timer 6,85 % for de som får arbeidstiden nedsatt fra 39 til 36,5 timer 7,04 % for de som får arbeidstiden nedsatt fra 38 til 35,5 timer. 7,14 % for de som får arbeidstiden nedsatt fra 36 til 33,6 timer. c. Andre lønnssatser som er uttrykt i kroner og øre pr. time forhøyes på tilsvarende måte som bestemt i pkt. b når det er på det rene at arbeidstakernes ukentlige fortjeneste ellers ville synke ved nedsettelsen av arbeidstiden hvis satsene ikke ble regulert. d. Akkordtariffer, faste akkorder og prislister, produksjonspremieordninger, bonusordninger og andre lønnsordninger med varierende fortjeneste, reguleres slik at timefortjenesten økes med det prosenttall som skal anvendes i henhold til pkt. b. Inntil enighet om regulering av akkorder m.v. er oppnådd, betales tilleggene pr. arbeidet time. Det skal også være adgang for partene til å avtale at tilleggene skal holdes utenfor akkorder m.v. og betales pr. arbeidet time. e. Akkordnormaler (akkordberegningsgrunnlag) reguleres slik at akkordfortjenesten stiger med det prosenttall som skal anvendes i henhold til pkt. b. Inntil enighet om regulering av akkordnormaler (akkordberegningsgrunnlag) er oppnådd, benyttes de gamle akkordnormaler (akkordberegningsgrunnlag), og tilleggene betales pr. arbeidet time. Hvor bedrifter innen et overenskomstområde med akkordnormal i hovedoverenskomsten måtte anvende høyere tall enn overenskomstens akkordnormal, skal disse tall bare reguleres i den utstrekning det er nødvendig for å bringe dem opp til den nye overenskomsts akkordnormal. f. Det skal efter avtale mellom partene innenfor det enkelte overenskomstområde være adgang til å avtale at kompensasjon i henhold til pkt. a-e gis i form av et øretillegg istedet for i prosenter. g. Hvor arbeidstidsnedsettelsen fra henholdsvis 40, 39, 38 eller 36 timer skjer fra en lavere tidligere arbeidstid, gis forholdsvis mindre kompensasjon.

23 C Generelt om gjennomføringen 1. Ved gjennomføringen av arbeidstidsreduksjon etter pkt. A er det av avgjørende betydning at man på den enkelte bedrift oppnår en større fleksibilitet med hensyn til når arbeid skal utføres, opprettholde en hensiktsmessig driftstid samt sikre en effektiv og rasjonell utnyttelse av arbeidstiden. 2. Før arbeidstidsforkortelsen settes i verk, skal det forhandles på den enkelte bedrift om den praktiske gjennomføringen. 3 I samtlige tariffavtaler inntas bestemmelse om at arbeidstiden skal over-holdes og utnyttes effektivt. Tillitsvalgte forplikter seg til å medvirke til dette. Med sikte på i størst mulig grad å effektivisere arbeidstiden, skal det foretas en gjennomgang av pauser, vasketider m.v. Hvis det etter en av partenes oppfatning ikke er grunn til å opprettholde ordningene, forholdes på vanlig tariffmessig måte. 4 I Arbeidsmiljølovens 46, nr. 10 ( (4)), er det under visse betingelser åpnet adgang for tariffpartene til å treffe avtale om en annen ordning av arbeidstiden enn den loven fastsetter som den vanlige. Skulle det innenfor enkelte bransjer eller bedrifter være spesielt behov for å opprettholde den någjeldende arbeidstid, kan tariffpartene treffe avtale om det i henhold til 46 i loven. 5. I forbindelse med arbeidstidsforkortelsen kan det vise seg ønskelig av hensyn til den økonomiske utnyttelse av produksjonsutstyret å praktisere forskjellig ordinær arbeidstid, innen Arbeidsmiljølovens rammer, for for-skjellige grupper av arbeidstakere. Innenfor en arbeidstidsordning kan det videre være ønskelig å legge pausene til forskjellige tider for arbeidstakerne. Det forutsettes at dette nærmere reguleres i den enkelte tariffavtale. 6. I tilfelle arbeidstidsordningen medfører at enkelte virkedager er arbeidsfrie dager, skal arbeide på disse dager av arbeidstakere som skulle vært fri, betales med 50 % tillegg. I de tilfelle hvor tariffavtalen inneholder bestemmelse om 100 % tillegg for overtidsarbeid på søn- og helligdager og dager før disse, skal det dog betales 100 % etter kl på lørdager og etter kl på ukens øvrige hverdager. 7. Når saklige grunner gjør det nødvendig, skal det være adgang for bedriften til å foreta bytte av fridager. I de tilfelle hvor det ikke foreligger avtale bransjevis eller på bedriften om vilkårene for dette, skal følgende gjelde: I stedet for den fastsatte fridag kan det gis fri en tilsvarende dag i løpet av de 4 påfølgende uker. Varsel om slikt bytte av fridag må gis senest ved arbeidstidens slutt to dager forut for fridagen. Samtidig skal bedriften gi beskjed om når arbeidstakeren i stedet skal ha fridag.

24 Når vilkårene for bytte av fridag foreligger, ytes ikke tilleggsbetaling for ordinær arbeidstid inntil kl på lørdager og inntil kl på ukens øvrige hverdager. 8. I bedrifter hvor hjemmevaktbestemmelsene i Arbeidsmiljølovens 46, nr. 9 ( 10-4 (4)), kommer til anvendelse skal reduksjonen av den ukentlige arbeidstid i seg selv ikke føre til en videre adgang til kompensasjon i fridager enn det som er praktisert under en ordning av ukentlig arbeidstid med 40 timer i gjennomsnitt. 9 Hvor skiftarbeide innenfor Arbeidsmiljølovens ramme ønskes opprettholdt, innført eller utvidet og hvor man ikke allerede har tariffhjemmel for dette, skal partene oppta forhandlinger i tariffperioden om skiftbestemmelser. D Dagarbeid Hovedorganisasjonene anbefaler at arbeidstiden fordeles på 5 dager i uken såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning, og at arbeidstidsforkortelsen gjennomføres med en 1/2 times forkortelse av den daglige arbeidstid. Det kan også bli spørsmål om andre løsninger, eksempelvis: 1. ved at den daglige arbeidstid forkortes med 25 minutter hvor det benyttes 6 dagers arbeidsuke, 2. ved at den ukentlige arbeidstid er lengre enn 37,5 timer enkelte perioder mot tilsvarende kortere i andre perioder, 3. ved at den nuværende ukentlige arbeidstid opprettholdes eller reduseres med mindre enn 2,5 time pr. uke mot at det gis tilsvarende fridager spredt over hele året eller ved sammenhengende fritid enkelte perioder i året. I de tilfelle vedkommende tariffavtale ikke inneholder andre bestemmelser gjelder følgende: Blir bedriften og arbeidstakerne - eventuelt med bistand fra organisasjonene - ikke enige, skal den daglige arbeidstid forkortes med 1/2 time på 5 av ukens virkedager eller med 25 minutter hver dag hvis det arbeides 6 dagers uke. Bedriften skal drøfte med tillitsmennene om forkortelsen skal skje ved arbeidstidens begynnelse eller slutt eller begge deler. Ved valg av alternativ bør det legges vekt på det som bedriftens ansatte ønsker og at arbeidstidsordningen så langt det er mulig blir den samme for alle grupper i bedriften. Hvis enighet - eventuelt med bistand fra organisasjonene - ikke oppnås, fastsetter bedriften innenfor tariffavtalens ramme hvorledes arbeidstidsforkortelsen skal gjennomføres. Foranstående bestemmelser er for det første ikke til hinder for at det kan treffes bransjevis avtale om hvordan arbeidstidsforkortelsen skal gjennomføres og kan

25 dernest heller ikke påberopes under de forbundsvise forhandlinger forsåvidt angår tariffavtaler som inneholder eksakte bestemmelser om inndelingen av arbeidstiden. E Overgang til ny skiftplan Partene er enige om at når man som følge av arbeidstidsforkortelsen går over til ny skiftplan, følges denne uten avregning av fritid eller arbeidstid i henhold til den tidligere praktiserte skiftplan. F Opprettholdelse av produksjon, produktivitet og effektiv arbeidstid Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift bestreber seg på å øke produktiviteten. Såvidt mulig bør arbeidstidsforkortelsen ikke medføre oppbemanning. I forbindelse med arbeidstidsreduksjonen er hovedorganisasjonene enige om å iverksette en rekke tiltak med sikte på å bedre bedriftenes produktivitet. Det vises til organisasjonenes utredning om arbeidstiden av 6. januar I Hovedavtalen har Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge utformet bestemmelser som tar sikte på å legge forholdene best mulig til rette for samarbeid mellom bedriften, tillitsmennene og de ansatte. Hovedorganisasjonene understreker betydningen av at partene i praksis følger disse bestemmelser. I forbindelse med arbeidstidsreduksjonen vil hovedorganisasjonene med sikte på å dempe den økonomiske belastning spesielt peke på at man på den enkelte bedrift må samarbeide om tiltak for å øke effektiviteten, redusere produksjonsomkostningene og bedre bedriftenes konkurranseevne. Hovedorganisasjonene viser til det samarbeid som har vært gjennomført i forbindelse med tidligere arbeidstidsreduksjoner. Resultatet av dette samarbeidet har vært positivt og er av stor betydning for å sikre bedriftenes konkurranseevne og skape sikre arbeidsplasser. Også ved denne arbeidstidsreduksjonen vil hovedorganisasjonene oppfordre partene til å drøfte utnyttelsen av arbeidstiden. Partene bør undersøke om arbeidstiden blir effektivt utnyttet i alle arbeidsforhold og eventuelt iverksette tiltak for å oppnå dette. Forøvrig må partene i sine bestrebelser ha oppmerksomheten vendt mot tekniske nyvinninger som kan gi bedre produksjonsresultater og innebære en forbedring av arbeidsmiljøet. De effektiviseringstiltak som gjennomføres, må harmonere med kravene til et godt arbeidsmiljø. Trivsel og sikkerhet er viktige momenter ved behandlingen av spørsmålet om en effektiv utnyttelse av arbeidstiden.

26 G Nærmere om arbeidsmiljølovens 46 ( 10-4) nr. 3 ( 10-4): a. Med døgnkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet, men som avbrytes søn- og helligdager. I vanlige uker kan arbeidet legges til tiden fra kl på søndager til kl på lørdager, som vil si en driftstid på 140 timer. b. Med sammenlignbart turnusarbeid menes en arbeidstidsordning som påfører arbeidstakerne samme eller tilnærmet de samme ulemper som døgnkontinuerlig skiftarbeid, som regel vil være tilfelle når arbeidet drives mer enn 5 timer hver natt, selv om det antall timer den enkelte arbeidstaker arbeider om natten vil ligge noe under det som vil være tilfelle om virksomheten ble drevet døgnet rundt. c. Uttrykket "søn- og helgedager" betyr i denne bestemmelse "sønog/eller helgedager". Dette innebærer at for arbeid på to skift og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på bevegelige helligdager, men ikke nødvendigvis på søndager, skal den alminnelige arbeidstid heller ikke være over 35,5 timer pr. uke. For at arbeid skal regnes som arbeid på søn-og/eller helgedag, må vedkommende arbeidstaker enten ha arbeidet minst 4 timer inn i det døgn hvor det etter loven skal være helligdagshvile, d.v.s. samtlige 4 timer mellom kl og kl , eller etter kl I sistnevnte tilfelle uten noe krav til minste lengde av tiden. d. Bevegelige helligdager skal regne som søndager ved fortolkningen av uttrykket "hver tredje søndag". Dette innebærer at en arbeidstaker som ikke arbeider så ofte på søndag som hver tredje søndag, likevel vil kunne få 35,5 timer pr. uke dersom han i tillegg arbeider på bevegelige helligdager i slik utstrekning at han når opp i minst hver tredje søn- og helligdag. e. Uttrykket "arbeid som hovedsakelig drives om natten" innebærer at arbeidstakere går inn under bestemmelsen hvis 3/4 av arbeidstiden, dog minst 6 timer etter den gjeldende arbeidstidsordning, faller om natten. (I tidsrommet fra kl kl ) nr. 4 ( 10-4): a. Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søn- og helligdager. I hvilken utstrekning turnusarbeid kan sies å være sammenlignbart med helkontinuerlig skiftarbeid, beror på om den alminnelige arbeidstid for

27 den enkelte arbeidstaker i henhold til fastsatt arbeidsplan skal være henlagt til ulike tider av døgnet og slik at arbeidstiden for vedkommende som hovedregel skal omfatte minst 539 timer nattarbeid pr. år og minst 231 timer arbeid på søndager pr. år. Med nattarbeid forstås i denne forbindelse arbeid mellom kl og kl (tiden for nattskift). Søndagsdøgnet regnes fra lørdag kl til søndag kl (tiden for helgeskift). Hvis arbeidsplanen omfatter et kortere tidsrom enn 1 år, skal de timetall som gjelder for krav til nattarbeid og søndagsarbeid reguleres tilsvarende. Arbeid av kortere varighet enn 4 uker regnes ikke som turnusarbeid etter denne bestemmelse. H Overgangsordning. I en overgangsperiode inntil 1. juli 1987 skal det være anledning til å benytte någjeldende skift-, turnus- og andre arbeidstidsordninger. De enkelte tariffparter kan dessuten avtale en ytterligere utsettelse med gjennomføringen av arbeidstidsnedsettelsen for vedkommende bransje eller bedrifter innen denne, dog ikke utover 1. oktober I de uker hvor overgangsordninger benyttes, skal timer hvor med arbeidstiden i henhold til skift-, turnus- eller annen arbeidstidsordning i gjennomsnitt pr. uke overstiger den nye arbeidstid, regnes som overtidsarbeid. Overtidsgodtgjørelsen for de timer hvor med arbeidstiden i henhold til skift-, turnus eller annen arbeidstidsordning i gjennomsnitt pr. uke overstiger den nye arbeidstid skal være 50 % inntil 1. juli Dersom de enkelte tariffparter blir enige om å forlenge overgangsperioden utover 1. juli 1987 og inntil 1. oktober 1987 skal tilleggsgodtgjørelsen i denne periode være 75 %. Kompensasjon for nedsatt arbeidstid kommer i tillegg til betalingen for de overskytende timer.

28 Bilag 2 til overenskomst av 2012 Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstakere Det er forutsetningen at arbeidstagerens ønsker når det gjelder avvikling av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig. Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for eldre arbeidstagere ikke kan kreves henlagt til et tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er tilfelle, har bedriften rett til å kreve at arbeidstageren velger et annet tidspunkt for avvikling av sin ekstraferie.

29 Bilag 3 til overenskomst av 2012 Ferie m.v. Innledning Det er en hovedoppgave for partene å forbedre bedriftenes konkurranseevne. Ved innføring av mer fritid er det derfor en klar forutsetning at bedriftene gis muligheter til å oppveie de konkurransemessige ulemper som dette medfører med større fleksibilitet. Arbeidstakerne vil også på sin side ha forskjellige behov for avvikende arbeidstidsordninger begrunnet i ulike livsfaser, arbeids- og bosituasjon m.m. Økt fleksibilitet sammen med den femte ferieuken vil kunne bidra til mindre sykefravær og økt produktivitet. A Fleksibilitet I samtlige overenskomster inntas følgende bestemmelser: a) Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse. b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i arbeidsmiljølovens 47 ( 10-5). Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres. c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte. B Avtalefestet ferie 1. Den utvidede ferien, 5 virkedager jf. ferielovens 15, forskutteres ved at den resterende delen innføres som en avtalefestet ordning og tas inn som et bilag i alle overenskomster. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jf. ferielovens 5 nr. 1 og 2. Arbeidstaker kan kreve 5 virkedager fri hvert kalenderår, jf. ferielovens 5 nr. 4. Deles den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke. Dersom myndighetene beslutter å iverksette den resterende del av den femte ferieuken, skal disse dagene komme til fradrag i den avtalefestede ordningen. 2. Innfasing av den resterende del av den femte ferieuken skjer slik at 2 fridager tas ut i 2001, de øvrige i 2002.

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: Bilag til overenskomsten Del II NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR 1987 A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: 1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagtidsarbeid. 2. Til 36,5 timer

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2012-30. april 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet DEL I DEL II HOVEDAVTALEN LO - NHO OVERENSKOMSTEN 1 Avtalens

Detaljer

Avisbudavtalen Edda Distribusjon 2008 2010 2

Avisbudavtalen Edda Distribusjon 2008 2010 2 Overenskomst av 2008 396 Avisbud, Parat Edda Distribusjon AS avd. Vestfold Gyldig til 31.03.2010 OVERENSKOMST MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON, MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING OG EDDA DISTRIBUSJON

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

AVISBUDAVTALEN OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side)

AVISBUDAVTALEN OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side) Avtale nr. 457 Overenskomst av 2018 Utløp 31.03.2020 AVISBUDAVTALEN 2018-2020 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side) og Landsorganisasjonen

Detaljer

AVISBUDAVTALEN

AVISBUDAVTALEN Avtale nr. 457 Overenskomst av 2014 Utløp 31.03.2016 AVISBUDAVTALEN 2014-2016 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side) og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE 2016-2018 mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)/ NHO REISELIV på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)/ FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1. april

Detaljer

AVISBUDAVTALEN

AVISBUDAVTALEN Avtale nr. 457 Overenskomst av 2016 Utløp 31.03.2018 AVISBUDAVTALEN 2016-2018 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening (på den ene side) og Landsorganisasjonen

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

OLJEAVTALEN 2012-2014

OLJEAVTALEN 2012-2014 OVERENSKOMST AV 2012 184 Oljeselskaper Utløp 31. mars 2014 OLJEAVTALEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper på den ene

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Rieber & Søn ASA Avd. Elverum

OVERENSKOMST 2012. Rieber & Søn ASA Avd. Elverum 143 OVERENSKOMST 2012 Rieber & Søn ASA Avd. Elverum mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og Rieber & Søn ASA, Avd. Elverum på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings-

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

OVERENSKOMST. Margarinfabrikkene

OVERENSKOMST. Margarinfabrikkene 152 OVERENSKOMST Margarinfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående margarinfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Rieber & Søn ASA TORO Produksjon

OVERENSKOMST 2012. Rieber & Søn ASA TORO Produksjon 139 OVERENSKOMST 2012 Rieber & Søn ASA TORO Produksjon mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og Rieber & Søn ASA TORO Produksjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

GROSSISTOVERENSKOMSTEN

GROSSISTOVERENSKOMSTEN Overenskomst av 2010 Utløp 31.03.2012 GROSSISTOVERENSKOMSTEN 2010 2012 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON OG NHO MAT OG BIO PÅ DEN ENE SIDE OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE OG NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Overenskomst. for. Idun. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke

Overenskomst. for. Idun. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke Cer/ns 141 Overenskomst av 2012 Idun Utløp 30.04.2014 Overenskomst for Idun mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og Idun Industri AS Skjetten og Rakkestad, Stabburet AS avd. Sunda,

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 10. Arbeidstid 10-1. Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

SPEDITØRTAVTALEN 2008

SPEDITØRTAVTALEN 2008 SPEDITØRTAVTALEN 2008 Overenskomst av 2008 Utløp 31.03.2010 SPEDITØRAVTALEN O V E R E N S K O M S T Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Logostikk- og Transportindustriens Landsforening på den ene

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2006-20084 Utløp 31.03.2008 O V E R E N S K O M S T. mellom

Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2006-20084 Utløp 31.03.2008 O V E R E N S K O M S T. mellom Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2006-20084 Utløp 31.03.2008 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Servicebedriftenes Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

FERIE OG FERIEPENGER

FERIE OG FERIEPENGER 1 FERIE OG FERIEPENGER 1. Innledning 2. Ferieloven er ufravikelig 3. Feriens lengde 3.1. Lovfestet rett til ferie 3.2. Avtalefestet ferie utover ferieloven 3.3. Arbeidstakere over 60 år 3.4. Ferierettigheter

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien

OVERENSKOMST 2012. Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien 519 OVERENSKOMST 2012 Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2012 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Landsorganisasjon

Detaljer

OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE

OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE AV 2014 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Transport og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Transportarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Mat- og Drikkevareindustrien

OVERENSKOMST 2012. Mat- og Drikkevareindustrien 512 OVERENSKOMST 2012 Mat- og Drikkevareindustrien mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

SPEDITØRTARIFFEN 2006-2008

SPEDITØRTARIFFEN 2006-2008 Overenskomst av 2006 Utløp 31.03.2008 Avtale nr. 183 SPEDITØRTARIFFEN 2006-2008 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening på den

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE Veileder for tillitsvalgte Om veilederen Dette heftet inneholder regler som gjelder for innleid arbeidskraft. Siden 2013 har vi hatt bestemmelser

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen

mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen 519 OVERENSKOMST Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

OVERENSKOMST. Mat- og Drikkevareindustrien

OVERENSKOMST. Mat- og Drikkevareindustrien 512 OVERENSKOMST Mat- og Drikkevareindustrien mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag Nr. 466 Forskning og undervisning Utløp: 30.06.2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia og Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Tjenestemannslag -------------------- I N N H O L D DEL

Detaljer

SCHENKEROVERENSKOMSTEN 2014-2016

SCHENKEROVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst av 2014 Avtale nr. 187 Schenker AS Utløp: 31.3.2016 SCHENKEROVERENSKOMSTEN 2014-2016 OVERENSKOMST MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON, NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT OG SCHENKER AS på den ene

Detaljer

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr.

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr. Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar 2019 Tilbud nr. 1 4. april 2019 Kl. 11 Markering av endringer og forbehold

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

OVERENSKOMST. Idun. Gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016

OVERENSKOMST. Idun. Gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016 141 OVERENSKOMST Idun mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og Idun Industri AS Skjetten og Rakkestad, Stabburet AS avd. Sunda, Stabburet AS avd. Idun Rygge, Stabburet AS avd. Konservesfabrikk

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2016/2018 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2016/2018 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

OLJEAVTALEN OVERENSKOMST NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE -OG TRANSPORTSELSKAPER PÅ DEN ENE SIDE OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE OG

OLJEAVTALEN OVERENSKOMST NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE -OG TRANSPORTSELSKAPER PÅ DEN ENE SIDE OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE OG NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG NHO DEL II. OVERENSKOMSTEN OLJEAVTALEN OVERENSKOMST 2018-2020 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON OG NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Transport og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier 145 OVERENSKOMST Møller- og fòrblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fòrblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

DOK juni 2014 TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai Fagforbundet Fellesorganisasjonen

DOK juni 2014 TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai Fagforbundet Fellesorganisasjonen DOK 1 16. juni 2014 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Fagforbundet Fellesorganisasjonen Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016

OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2016 OLJETRANSPORT- AVTALEN 2014-2016 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2018/2020 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2018/2020 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom NHO og LO/HK/FLT... 3 Del II Fellesbestemmelser for bransjen... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Oljetransportavtalen

Oljetransportavtalen Oljetransportavtalen 2014-2016 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri www.parat.com OVERENSKOMST AV 2014 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

Oljetransportavtalen mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper.

Oljetransportavtalen mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper. OVERENSKOMST AV 2018 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2020 Oljetransportavtalen 2018-2020 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

MILJØ. Miljøavtalen. YTF/NHO Transport 1 MILJØAVTALEN

MILJØ. Miljøavtalen. YTF/NHO Transport 1 MILJØAVTALEN MILJØ Miljøavtalen YTF/NHO Transport 2012 1 MILJØAVTALEN 2 MILJØAVTALEN OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE AV 2012 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Transport og landsforeningens overenskomstbundne

Detaljer

OVERENSKOMST FOR BENSINSTASJONER SAMFO - HK 2012/2014 INNHOLD:

OVERENSKOMST FOR BENSINSTASJONER SAMFO - HK 2012/2014 INNHOLD: INNHOLD: Del I Hovedavtalen LO - SAMFO (egen trykksak)... 3 Del II Overenskomstens bestemmelser... 3 Kap. 1 Overenskomstens omfang og varighet... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Overenskomstens varighet...

Detaljer

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Overenskomst nr. 462. for. Parkeringsselskaper

Overenskomst nr. 462. for. Parkeringsselskaper Overenskomst nr. 462 for Parkeringsselskaper 2010 2012 Parkeringsselskaper Gjelder 01.04.2010-31.03.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

OLJEAVTALEN VIRKE OVERENSKOMST MEDLEMMER I TILSLUTTEDE OLJE- OG TRANSPORTSELSKAPER ANGÅENDE ARBEIDSTAKERE KNYTTET TIL TRANSPORTSEKTOREN

OLJEAVTALEN VIRKE OVERENSKOMST MEDLEMMER I TILSLUTTEDE OLJE- OG TRANSPORTSELSKAPER ANGÅENDE ARBEIDSTAKERE KNYTTET TIL TRANSPORTSEKTOREN NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG VIRKE DEL II. OVERENSKOMSTEN OLJEAVTALEN VIRKE OVERENSKOMST 2018-2020 MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG MEDLEMMER I TILSLUTTEDE OLJE- OG

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2008-2010 Utløp 31.03.2010 O V E R E N S K O M S T. Mellom. NHO SERVICE og

Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2008-2010 Utløp 31.03.2010 O V E R E N S K O M S T. Mellom. NHO SERVICE og Avtale nr. 118 Overenskomst for Ambulansefirmaer 2008-2010 Utløp 31.03.2010 O V E R E N S K O M S T Mellom NHO SERVICE og NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FAGFORBUNDET og LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu.

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu. År 2016 den 21. og 22. april ble forhandlingsmøte avholdt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende tariffoppgjøret 2016 for overenskomst nr 159 Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Detaljer

OVERENSKOMST - DEL B

OVERENSKOMST - DEL B OVERENSKOMST - DEL B mellom Sophies Minde Ortopedi AS og Fagforbundet (01.04.2018-31.03.2020) 1 1 Partsforhold Denne avtalen er inngått mellom Sophies Minde Ortopedi AS tilsluttet Spekter på den ene side

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T HOTELL OG RESTAURANT INNGÅTT: 1. mai 2014 UTLØP: 30. april 2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Forbundet

Detaljer

OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE AV 2008 MELLOM

OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE AV 2008 MELLOM MILJØAVTALEN 2008 OVERENSKOMST FOR MILJØBEDRIFTER I NORGE AV 2008 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Overenskomst 2008 for Møller- og fórblanderier

Overenskomst 2008 for Møller- og fórblanderier 145 Overenskomst 2008 for Møller- og fórblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fórblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

1. Avtalefestet pensjon Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av til partene.

1. Avtalefestet pensjon Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av til partene. RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-062 mellom PARAT på den ene side og NHO LUFTFART på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Flyavtalen del A + B Riksmeklingsmannen legger til grunn for forslaget

Detaljer

Mat- og Drikkevareindustrien

Mat- og Drikkevareindustrien OVERENSKOMST 512 2018 Mat- og Drikkevareindustrien mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE TAXISENTRALER AV 2016 MELLOM Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Transport og landsforeningens overenskomstbundne medlemsbedrifter og Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

OVERENSKOMST 2014-2016

OVERENSKOMST 2014-2016 OVERENSKOMST 2014-2016 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON / ABELIA OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE / NORSK TJENESTEMANNSLAG 1 ? Nr.466 Forskning og undervisning Utløp: 30.06.2016 OVEREI\SKOMST mellom

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

OVERENSKOMST FOR MAT- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN

OVERENSKOMST FOR MAT- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN 512 OVERENSKOMST FOR MAT- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OLJEAVTALEN OVERENSKOMST NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE -OG TRANSPORTSELSKAPER PÅ DEN ENE SIDE OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE OG

OLJEAVTALEN OVERENSKOMST NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE -OG TRANSPORTSELSKAPER PÅ DEN ENE SIDE OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE OG NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG NHO DEL II. OVERENSKOMSTEN OLJEAVTALEN OVERENSKOMST 2016-2018 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON OG NORSK INDUSTRI OG TILSLUTTEDE OLJE

Detaljer