PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området"

Transkript

1 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 2. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge v/lo Stat vedrørende overenskomst for område 9 (Øvrige). Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens 7 femte ledd, protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og LO Stat den 7. april 2014 og protokoller fra de lokale forhandlingene. Tilstede: For Spekter Anne-Kari Bratten For LO Stat Eivind Gran Partene konstaterte at det var oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom: AtB og Fagforbundet Baneservice og NJF Baneservice og NLF Broadnet og NJF Buskerud Kollektivtransport/Brakar og Fagforbundet Curato og Fagforbundet Det Norske Myntverket og Fellesforbundet Drammen Scener og Fagforbundet Electronic Chart Centre og NTL ENOVA og NTL Felleskjøpet Agri og FLT Felleskjøpet Agri og Handel og Kontor Felleskjøpet Agri og NNN Felleskjøpet Agri og Norsk Transportarbeiderforbund Finnmarkseiendommen og NTL Fjellinjen og Fagforbundet Flytoget og NJF Flytoget og NLF Fubi AS og EL & JT Garantikassen for fiskere og NTL Geomatikk og EL & JT Hektor Rail og NLF Innovasjon Norge og NTL KOA Helsepark og Fagforbundet/FO KOA Midt Troms og Fagforbundet/FO KOA Ungdom og Fagforbundet/FO

2 2 Konsentra og NTL Kvæfjord Opplevelse og Avlastning og Fagforbundet/FO Luftambulansetjenesten og NTL Mediq Norge og NTL Music Norway og MFO NKVTS og LO-gruppen NMD AS og NTL Norges Forskningsråd og NTL Norges Håndballforbund og Handel og Kontor Norsk Folkemuseum og EL & IT Norsk Folkemuseum og Fellesforbundet Norsk Folkemuseum og NTL Norsk Forfattersentrum og NTL Norsk Helsenett og Fagforbundet Norsk Telemuseet og EL & IT Norsk Tipping og NTL Oslo Konserthus og Fagforbundet Helseforetakenes senter for pasientreiser og Fagforbundet Rehabiliteringssenteret AiR og Fagforbundet/FO Relacom og EL & IT Ruter og Fagforbundet Ruter og NTL Sem Gjestegård og Fellesforbundet Studentsamskipnaden i Bergen og NTL Studentsamskipnaden i Oslo og FO Studentsamskipnaden i Oslo og NTL SiO Mat og Drikke/Studentkafeene og NTL Studentsamskipnaden i Stavanger og NTL SIVA og NTL Studentsamskipnaden i Østfold og NTL Studentsamskipnaden i Ås og NTL Sophies Minde Ortopedi og Fagforbundet Statnett og EL & IT Statnett og NTL Statnett Transport og EL & IT Statskog og NTL Stiftelsen ASTA og NTL Studia og NTL Teltech og EL & IT TOV og Fagforbundet Trygg Trafikk og NTL Unilabs Norge og Fagforbundet VESO og Fellesforbundet Partene viser til protokoller fra de lokale forhandlingene, og godkjenner overenskomstens del B for perioden 1. april 2014 til 31. mars 2016 slik det fremgår av protokollene.

3 3 Partene konstaterte at det ikke var oppnådd enighet i forhandlingene mellom: AIM Norway og Fellesforbundet AIM Norway og FLT Broadnet og EL & IT forbundet Sporveien og Fagforbundet Valnesfjord Helsesportsenter og Fagforbundet Vinmonopolet og Handel og Kontor Partene er enige om å løse nedenstående uenigheter slik: I Broadnet og EL & IT forbundet Overenskomstens del B prolongeres for perioden Det gis et generelt tillegg på kr ,- per år med virkning fra 1. april Tillegget inkluderer tillegg gitt i A-dels forhandlingene. Det gis ytterligere et tillegg på kr per år til to arbeidstakere med lønn under kr ,- Det avsettes i tillegg kr til en pott til individuell fordeling etter lønnssamtaler. EL & IT forbundets tillitsvalgte konsulteres. Broadnet og organisasjonene skal foreta en redaksjonell gjennomgang av "Avtale om vaktordninger". Dette arbeidet starter når lønnsforhandlinger i Broadnet er ferdigstilt for alle organisasjonene. Det nedsettes en arbeidsgruppe mellom Broadnet og organisasjonene som med oppstart medio august 2014 skal drøfte evt. behov for og innhold i et fremtidig stillingsstruktursystem, herunder prinsipper for innplassering. Arbeidsgruppen skal også vurdere behov for og eventuelt nivå på minstelønn for aktuelle stillinger. Arbeidet avsluttes innen 31. oktober EL & IT forbundet sentralt utpeker sin representant i arbeidsgruppen. II Sporveien og Fagforbundet Pensjon De lokale parter skal utrede ulike alternative pensjonsordninger i Sporveien og tidspunkt for eventuelt endring av pensjonsordningen. Endring av pensjonsordningen forutsetter enighet mellom partene. Dersom en av partene ønsker det kan pensjonsordningen være tema i mellomoppgjøret 2015.

4 4 Økonomi Det gis et generelt tillegg på netto kr ,- (brutto kr ) pr. år (på helårsbasis) på alle lønnstrinn med virkning fra 1. april Tillegg gitt i de sentrale A-dels forhandlingene er inkludert i dette tillegget. Lørdags- og søndagstillegget på dagtid økes fra kr. 50,- til kr Tunnelltillegg økes fra kr 2.50,- til kr 6,00. Tillegg til sterkstrømmontør i hjemmevaktordning som har sikkerhetskort økes fra kr 800,-til kr 1.300,-. Overenskomstens del B Overenskomstens del B prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg. Videre gjennomføres det partsarbeid slik det fremgår av vedlegg. Sakene som behandles i utvalget - inklusive forslag til endringer - er forhandlingsgjenstand ved mellomoppgjøret dersom en av partene krever det. III Valnesfjord Helsesportsenter og Fagforbundet Overenskomsten del B-del videreføres med følgende endringer: 4.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl. 00:00 lørdag og 24:00 søndag betales et tillegg kr 45 pr arbeidet time. 4.3 Kvelds-/nattillegg For ordinært arbeid mellom kl og kl betales et tillegg på 0,15 % av fast lønn, dog minimum kr. 57 pr. arbeidet time. Alle medlemmer av Fagforbundet/FO gis et generelt tillegg på 2,35 %, inkludert sentrale tillegg. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Det settes av en pott til individuelle tillegg på kr ,-. Virkningstidspunkt 1. april Det vil bli satt i gang en prosess knyttet til vurdering av fremtidig pensjonsordning ved VHSS. Tillitsvalgte forplikter seg til å delta i arbeidet med å vurdere alternative pensjonsordninger. Gjeldende pensjonsordning vil ikke bli endret i overenskomstperioden. IV Vinmonopolet og Handel og Kontor Overenskomstens del B prolongeres. Det gis økonomiske tillegg slik: Alle får et generelt tillegg på 3,75 % fra 1. mai Tillegg gitt i A-delen er inkludert i dette tillegget. Hvis andre fagforeninger ved Vinmonopolet får høyere tillegg enn FKV, skal FKV ha det samme....,

5 5 Protokolltilførsel fra Spekter: Regjeringen har sendt ut høringsforslag om endringer i alkoholloven som åpner for omsetning av alkohol på valgdagen, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften. AS Vinmonopolet har i sin B-del bestemmelse om at aftendagene skal være fridager. AS Vinmonopolet har gjennom forhandlingsmøter 22. og 23. april og 7. og 8. mai, og i samtaler med FKV mellom forhandlingsmøtene, forsøkt å komme frem til en omforent prosess om når og hvordan partene kan ta opp forhandlingene om endringer i B-delen når en lovendring vedtas. Også i bistand har Spekter påpekt viktigheten av å kunne ta opp og forhandle om behovet for endringer i B-delen når en lovendring vedtas. Heller ikke i fase 3 mellom Spekter og LO har det vært mulig å oppnå enighet om en omforent prosess for forhandling av B-delen på det tidspunkt en lovendring vedtas Arbeidsgiver vil innkalle FKV til diskusjon om konsekvensene for B-delen når slik lovendring vedtas i Stortinget. 2. Gjennomføring av forhandlingsresultatet De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. 3. Svarfrist Svarfrist settes til mandag 30. juni kl Øvrige bestemmelser Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene.

6 6 5. Overenskomstens del B mellom AIM og Fellesforbundet og AIM og Forbundet for Teknikk og Ledelse (FLT) Partene konstaterer at det ikke ble oppnådd enighet vedrørende overenskomstens del B mellom A M og Fellesforbundet og FLT. Partene er allikevel enige om å lukke overenskomstområde 9. LO Stat har meddelt at det vil bli sendt plassoppsigelse for medlemmer ved AIM. Partene er enige om at tariffavtalen som gjaldt til 31. mars 2014 gjøres gjeldende frem til mekling er gjennomført. For Arbeidsgiverforeningen Spekter For LO Stat Anne-Kari Bratten Eivind Gran Ensidig protokolltilførsel: LO Stat har stilt krav om at det innføres en begrenset sluttvederlagsordning i Spekter for arbeidstakere som på grunn av arbeidsgivers disposisjoner mister jobben etter fylte 60 år, og før lengden på oppsigelsestiden gir rett til AFP. Spekter har avvist kravet med argumenter om at dette ikke er en aktuell problemstilling blant deres medlemmer. For å legge et bedre grunnlag for forhandlinger om innføring av en sluttvederlagsordning i neste hovedoppgjør, vil LO Stat underrette Spekter hver gang dette skjer i en av medlemsvirksomhetene i løpet av tariffperioden. LO Stat og forbundene vil i tillegg forsøke å få kartlagt omfanget av problemet og hvordan dette utvikler seg i avtaleperioden.

7 7 Vedlegg Sporveien Endringer i overenskomstens del B knyttet til økonomisk tilbud: Fellesbestemmelsenes (side 31 i overenskomsheftef) har i dag følgende ordlyd: «Arbeidstaker med ordinær lørdags- og/eller søndagstjeneste får for perioden kl til kl et tillegg på kr pr. time. I perioden kl til kl gis et tillegg på kr pr. time». Bestemmelsen endres til: «Arbeidstaker med ordinær lørdags- og/eller søndagstjeneste får for perioden kl til kl et tillegg på kr pr. time. I perioden kl til kl gis et tillegg på kr pr. time». Tunelltillegget for banearbeidere i Infrastrukturenheten økes fra kr. 2,50 pr. time til kr. 6,00 pr. time «TunelltiUegg» i særbestemmelser for banearbeidere (side 111 i overenskomstheftet) har i dag følgende ordlyd: «For arbeide i tunell utenfor stasjonsområdet betales et tillegg på kr. 2,50 pr. time» Bestemmelsen endres til: «For arbeide i tunell utenfor stasjonsområdet betales et tillegg på kr. 6,00 pr. time» Sterkstrømsmontører som har sikkerhetskort - tillegget økes fra kr. 800,- til kr. 1300,- pr. måned (Diverse) i særbestemmelser for verkstedarbeidere (side 110 i overenskomstheftet) har i dag følgende ordlyd: «Sterkstrømsmontører som har sikkerhetskort for å arbeide på høytspentanlegg gis et personlig tillegg på kr. 800,- pr. måned (pr ) når de deltar i hjemmevaktordningen.» Bestemmelsen endres til: «Sterkstrømsmontører som har sikkerhetskort for å arbeide på høytspentanlegg gis et personlig tillegg på kr. 1300,- pr. måned når de deltar i hjemmevaktordningen.» For øvrig prolongeres overenskomstens del B med følgende endringer:.2.12 "Grupper", annet ledd i særbestemmelser for vognbetjening (side 106 i overenskomstheftet med Fagforbundet) som i dag har følgende ordlyd opphører å gjelde med virkning fra den : "Grupper Tjenester som berører begge rushtider (man-fre kl. 7-9 og 15-17) kan ikke være lengre enn 8 timer (7t. 33 min.)." 4.1 Fridagsordninger med helgearbeid Bestemmelsen under 4.1 Fridagsordninger med helgearbeid» har i dag følgende ordlyd: «På T-banen gjelder en ordning som gir vognbetjeningen fri hver 4. dag (3 arbeidsdager og 1. fridag). Det gis tilleggsfri i helgen, slik at vognbetjeningen har fri 2 av 4 lør- og søndager. I løpet av 28 dager (4 uker) arbeides 19 dager, mens det gis 9 dager fri.

8 8 Mandag - fredag: 15 arbeidsdager, 5 fridager Lørdag - søndag: 4 arbeidsdager, 4 fridager.» Det er enighet om at det utarbeides en prøveturnus for trikken med utgangspunkt i bestemmelsen om 4 ukers turnus på T-banen. Denne averteres og evalueres. Saken forelegges deretter de lokale partene. Lengden på tjenester på helge- og høytidsdager som faller på mandag - fredag, inklusive julaften og nyttårsaften kan være som for «lørdag, søndag- og helgedager, kveldstjeneste etter kl » (se under 2.31, øverst på side 74 i overenskomstheftet, særbestemmelser for vognbetjening). Siden tjenestene på lørdager/søndager/kveldstjeneste kan være lengre (8t. 21 min) enn på hverdager på dagtid (71.40 min) muliggjør dette en mer effektiv utnyttelse av arbeidstiden. Bestemmelsen under 2.31, særbestemmelser for vognbetjening øverst på side 74 i overenskomstheftet har i dag følgende ordlyd: «Lørdag, søn- og helgedager. Kveldstjeneste etter kl «Hele driftstiden lørdag, søn- og helgedager, samt kveldstjeneste etter kl : Etter 5 timer og 15 minutter ( min.)»... (siste setning siteres ikke i det denne sammenheng i det den er gjenstand for krav i en annen sammenheng, nærmere bestemt under pkt om de 8 minuttene av vognbetjeningens spisepause på minimum 30 minutter som er betalt og inngår i arbeidstiden). Bestemmelsen endres med virkning fra den til: «Lørdag, søn- og helgedager. Kveldstjeneste etter kl Helge- og høytidsdager som faller på mandag - fredag, inklusive julaften og nyttårsaften. «Hele driftstiden lørdag, søn- og helgedager, helge- og høytidsdager, samt kveldstjeneste etter kl Helge- og høytidsdager som faller på mandag - fredag, inklusive julaften og nyttårsaften: Etter 5 timer og 15 minutter ( min.)»... Partene er enige om at bestemmelsen kan benyttes fra og med høstplanen Bestemmelsen under i fellesbestemmelsene om fridag (rød dag) for arbeide på julaften og nyttårsaften endres: Bestemmelse har i dag følgende ordlyd: «De som har hatt tjeneste etter kl julaften og nyttårsaften, får en fridag (rød dag) senere etter administrasjonens nærmere bestemmelse, med ordinær lønn. De som skal ha fridag etter tjenestegjøring julaften og nyttårsaften har fortrinnsrett til fri 1. juledag i den utstrekning fri kan gis denne dag.»

9 9 Bestemmelsen endres med virkning fra den til: «De som har hatt tjeneste som slutter etter kl eller som begynner senest kl julaften og nyttårsaften, får en fridag (rød dag) senere etter administrasjonens nærmere bestemmelse, med ordinær lønn. De som skal ha fridag etter tjenestegjøring julaften og nyttårsaften har fortrinnsrett til fri 1. juledag i den utstrekning fri kan gis denne dag.» Overtid - begrensning i tariffavtalens fellesbestemmelser (s 40 i overenskomstheftet med Fagforbundet har i dag følgende ordlyd): "For pålagt overtidsarbeid utbetales for arbeidstakere med lønn til og med en årslønn på kr ,- overtidsgodtgjøring etter bestemmelsene ovenfor" Bestemmelsen endres slik at ordlyden blir følgende: "For pålagt overtidsarbeid utbetales for arbeidstakere med lønn til og med en årslønn på kr ,- overtidsgodtgjøring etter bestemmelsene ovenfor" Beløpsgrensen i overskriften i endres tilsvarende. Forenkling og redigering av tariffavtalen. Dette gjennomgås av partene i samarbeid. Det fremsettes følgende forslag: Fellesbestemmelsenes 4.34 «Hyppige sykefravær - legekontroll» utgår da dette ikke er praksis og fordi opplysninger om sykdom er underlagt personvern (se side 7, nederst i overenskomstheftet med Fagforbundet). Følgende bestemmelse opphører å gjelde med virkning fra den : «KTP AS kan, ved hyppige sykefravær, etter konferanse med utvalget for tillitsvalgte, henvise arbeidstakeren til bedriftslegen med henblikk på å få kartlagt eventuelt behov for arbeidsmiljø-/attføringstiltak. Dersom arbeidstakeren motsetter seg dette, kommer 4, pkt til anvendelse.» Fellesbestemmelsenes 11, bestemmelsen under «Verksted- og infrastrukturarbeidere» på side 33 i overenskomstheftet med Fagforbundet redigeres. Bestemmelsen har i dag følgende ordlyd: «Kompensasjon for planmessig fridag. Arbeidstaker med 37,5, eventuelt 35,5 timers uke, som ikke har søn- og helgedagsfri får som kompensasjon for planmessig fridag som faller på helge/høytidsdag mellom søndager 1,5/313 av årslønnen.» Bestemmelsen endres med virkning fra den slik at den får følgende ordlyd: Bestemmelsen har i dag følgende ordlyd: «Kompensasjon for planmessig fridag. Arbeidstaker med 33,6, eventuelt 35,5 timers uke, som ikke har søn- og helgedagsfri får som kompensasjon for planmessig fridag som faller på helge/høytidsdag mellom søndager 1,5/313 av årslønnen.»

10 Klage fra trafikanter, Behandlingsprosedyre skriftlig klage utgår med virkning fra den siste setning (se nederst på side 79 i overenskomstheftet med Fagforbundet), som har følgende ordlyd: «Klageren bør også oppfordres til å stille» Under særbestemmelser for trafikkbefal utgår «1.13. Lønn for Servicekontrollører/Lagleder» (se nederst på side 97 i overenskomstheftet med Fagforbundet) idet stillingen ikke lenger finnes. I Særbestemmelser for verkstedarbeidere, 3.13 «Søn- og helge- dagsvakter (øverst på side 109 i overenskomstheftet med Fagforbundet» foreslås å utgå idet denne teksten ikke er nødvendig. Følgende bestemmelse opphører å gjelde med virkning fra den : «3.13 Søn- og helge- dagsvakter. Søn- og helgedagsvakter er en arbeidsordning som anvendes der hvor skiftordningen ikke omfatter regelmessig deltagelse i søn- og helgedagsarbeid» Under Særbestemmelser for Tekniske arbeidsledere, 1.2 Vikarer (se side 113 i overenskomstheftet med Fagforbundet) tas det inn følgende tilleggs avsnitt som avsnitt 2: «Stedfortrederlønn for driftsledere fastsettes hver sommer etter at det er konferert med Fagforbundet om saken» Partssammensatt utvalg - tariffperioden Arbeidstidsbestemmelser. Partene er enige om å arbeide i partssammensatt utvalg for å diskutere arbeidstidsordningene for togførere, vognførere og trafikkbetjeningen for øvrig. Utvalget skal vurdere forslag til endringer i tariffavtalen som i 2 Arbeidstid og 4 Fridager i særbestemmelser for vognbetjening (inklusive øvrig trafikkbetjening) samt i protokoller/særavtaler. Hensikten er å oppnå en mer effektiv overenskomst knyttet til arbeidstiden samtidig som hensynet til et godt arbeidsmiljø ivaretas. Temaer til gjennomgang og vurdering i partsarnmensattutvalg: Bestemmelsen i.2.43 i særbestemmelse for vognbetjening om reisetid for vognførere vurderes endret slik at den blir tilsvarende den for togførere. Bestemmelsen under 2.31 «Spisepause» i tariffavtalens særbestemmelser for vognbetjening. Gjelder de 8 minuttene av vognbetjeningens spisepause på minimum 30 minutter som er betalt og inngår i arbeidstiden (i hovedsak togførerne og vognførerne). Bestemmelsen.2.21 "Tjenestetyper", første og annet ledd i særbestemmelser for vognbetjening (side 72 i overenskomstheftet med Fagforbundet) Mannskapsdekning på ordinær tid, på hverdager og helger, spesielt lørdager Sommerferieavvikling Generelle bestemmelser som har betydning for planoppsett. Utvalget skal tre sammen innen den og skal regelmessig rapportere tilbake til sine respektive organisasjoner.

11 11 Evaluering av lønnspolitikk. Partene er enige om å arbeide i partssammensatt utvalg i perioden for å evaluere og vurdere av lønnspolitikk i konsernet. Livsfasepolicy inngår som ett av flere tema i utvalgets arbeid. Kartleggingen av særlig uavhengige stillinger videreføres. Det arbeides videre i partssammensatt utvalg med problemstillinger ift avlønning og kartlegging.

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 2. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014,

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området År 2014, den 15. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det

Detaljer

Overenskomst A, A1 og A2

Overenskomst A, A1 og A2 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2014 31.03.2016 Overenskomst A, A1 og A2 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-076 mellom. LO STAT på den ene side. SPEKTER på den annen side. vedrørende Tariffrevisjonen 2014 AIM Norway SF

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-076 mellom. LO STAT på den ene side. SPEKTER på den annen side. vedrørende Tariffrevisjonen 2014 AIM Norway SF RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-076 mellom LO STAT på den ene side og SPEKTER på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2014 AIM Norway SF Den 18. februar 2015 kl. 17.00, ble det etter anmodning fra

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 3. 26.4.2012 kl. 9.30

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012. Dok. 3. 26.4.2012 kl. 9.30 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 Dok. 3 26.4.2012 kl. 9.30 1 1. Innledning KAH viser til Dok. 1 av 13.4.2012 og Dok. 2 av 19.4.2012. Krav nedfelt i disse dokumentene

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge 1 Nr. 330 E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Energi Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL&IT Forbundet med sine stedlige avdelinger på den annen

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ANSATTE I NORGES HÅNDBALLFORBUND HK - NHF 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR ANSATTE I NORGES HÅNDBALLFORBUND HK - NHF 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Protokoll fra A-dels forhandlingene... 3 1. Avtalefestet pensjon (AFP)... 7 2. Avtalefestet ferie... 8 3. Fjernarbeid... 9 4. Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m....

Detaljer