Bachelorstudium i Facility Management med profesjonsprofil i Facility Services eller Mat og ernæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i Facility Management med profesjonsprofil i Facility Services eller Mat og ernæring"

Transkript

1 Versjon: KB Bachelorstudium i Facility Management med profesjonsprofil i Facility Services eller Mat og ernæring Bachelor s Programme in Facility Management xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 180 studiepoeng Heltid UTKAST PR (Mod KB) Det forventes mindre endringer og justeringer i endelig versjon. Godkjent av studieutvalget ved fakultet for helsefag Dato: XX.XX.XXXX Gjeldende fra: Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Programplanen gjelder for:

2 Innhold Innledning... 3 Målgruppe... 6 Opptakskrav... 6 Læringsutbytte... 6 Studiets innhold og oppbygning... 7 Studiets arbeids- og undervisningsformer Internasjonalisering Arbeidskrav Vurdering/eksamen og sensur A: Emneplaner for felles del FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring FAMA1100 Økonomistyring 1 med IKT for ledere i servicevirksomheter FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi FAMA1300 Økonomistyring 2 med IKT for ledere i servicevirksomheter FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse for ledere i servicevirksomheter FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis FAMA3100 Foretaksstrategi for ledere i servicevirksomheter FAMA3900 Bacheloroppgave rettet mot valgt profesjonsprofil B: Emneplaner for profesjonsprofil Facility Services FAMAF2400 Bygget og bruken FAMAF2500 Innemiljø og hygiene FAMAF3200 Ledelse av Facility Services FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse C: Emneplaner for profesjonsprofil Mat og ernæring: FAMAM2600 Matvarekunnskap og produksjon FAMAM2700 Ernæring og kostvitenskap FAMAM3500 Menyplanlegging FAMAM3600 Klinisk ernæring FAMAM3700 Hygiene og mattrygghet Bachelorstudium i Facility Management Side 2

3 Innledning International Facility Management Association (IFMA), definerer Facility Management (FM) som A profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology. Facility Management er med andre ord både en fler- og en tverrfaglig akademisk disiplin, som har som hovedfokus å integrere ulike tjenester slik at organisasjoner løser sine oppgaver mest mulig formåls- og kostnadseffektivt. Facility Management er et fagfelt og en bransje som har vært i sterk vekst de siste tiårene. Dette gjelder både internasjonalt og i Norge, selv om utviklingen i Norge har gått noe langsommere enn for eksempel i de anglosaksiske land og i våre nærmeste naboland. Den offisielle norske definisjonen av Facility Management i henhold til NS-EN er integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter. Den offisielle norske definisjonen av Facility Services (FS) er tilsvarende i henhold til NS-EN støttetjenester for de primære aktivitetene til en organisasjon som ytes av en intern eller ekstern leverandør. De primære aktivitetene eller kjerneaktivitetene er den eller de aktivitetene som gir en privat bedrift dens inntekter. I en offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner er primær- eller kjerneaktivitetene de oppgaver som begrunner forvaltningens eller organisasjonens eksistens. Støttetjenestene er alle de andre aktivitetene som må utføres for at en organisasjon skal være i stand til å utføre primær- eller kjerneoppgavene på en formåls- og kostnadseffektiv måte. Et eksempel på slike støttetjenester er alle ikke-medisinske tjenester i helse- og omsorgsinstitusjoner. Målet med bachelorstudiet i Facility Managementer å utdanne kvalifiserte ledere for servicevirksomheter i privat-, offentlig og ideell sektor. Studiet er utviklet i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene og de største arbeidsgiverne i offentlig og privat sektor. Studiet bygger på NRØAs rammeplan for økonomiske-administrative utdanninger, og har to valgfrie profesjonsprofiler, «Facility Services» (FS) og «Mat og ernæring». I løpet av bachelorstudiet i Facility Management integreres kunnskap om økonomistyring, organisering, administrasjon, ledelse og vitenskapelige metoder og -arbeidsmåter med praktiske og teoretiske kunnskaper fra profesjonsprofilene. e velger profesjonsprofil i 3. semester. Kandidatene fra bachelorstudiet i Facility Management kan fylle ulike roller i arbeidslivet. For det første rollen som leder for intern produksjon av ulike typer tjenester. For det andre rollen som bestiller av ulike typer tjenester. For det tredje rollen som kontrollør av ulike typer tjenester som leveres av interne og/eller eksterne produsenter. For det fjerde rollen som leder i en virksomhet som har salg og leveranser av ulike typer tjenester til andre organisasjoner som sin kjernevirksomhet. Sist men ikke minst kan kandidatene fylle rollen som rådgiver for egen eller andre virksomheter vedrørende spesifisering, planlegging, organisering, utvikling, ledelse, produksjon og kjøp og salg av ulike typer primær- og støttetjenester. Mange servicevirksomheter er arbeids- og ledelsesintensive. Tjenestene produseres i mange tilfeller av ufaglærte og/eller fagutdannede medarbeidere. Mange servicevirksomheter er dessuten flerkulturelle arbeidsplasser. En rekke servicevirksomheter arbeider dessuten i et marked som kjennetegnes av hard konkurranse mellom ulike tilbydere av tjenestene, knappe økonomiske marginer og der det i mange tilfeller også er kamp om de gode medarbeiderne. Disse rammebetingelsene gjør at det kan være svært krevende å lede en servicevirksomhet. Bachelorstudium i Facility Management Side 3

4 Ledere som lykkes med å lede servicevirksomhetene er i stand til å se og motivere den enkelte medarbeider, slik at hun eller han trives i jobben og leverer tjenester med høy kvalitet. Ledere som lykkes med å lede servicevirksomheter er også i stand til å gjennomføre fagutvikling og utvikle serviceinnovasjoner som sikrer virksomhetens relevans og fremtidige konkurranseevne. Kandidater fra bachelorstudiet i Facility Management med profesjonsprofilen «Facility Services» kan lede virksomheter som spenner over så vidt ulike fagfelt som interiør- og arealplanlegging, materialvalg, renhold, vedlikehold, hygiene og innemiljø, til resepsjon, interntjenester, sikkerhet, utemiljø og bærekraftig drift og forvaltning. Kandidater fra bachelorstudiet i Facility Management med profesjonsprofil «Mat og ernæring» kan lede virksomheter som spenner fra storkjøkken som produserer og serverer trygg mat med ernæringsmessig og sensorisk riktig kvalitet til både friske og syke mennesker, via produktutvikling og salg innen matvareindustrien til salg av storkjøkkenutstyr. Kandidaten kan også arbeide med informasjon om kost, ernæring og valg av matvarer, og kan også fungere som bindeledd mellom produsenter, leverandører og brukere. Studiet gir 180 studiepoeng og har en normert studietid på 3 år på fulltid, og gir graden Bachelor i Facility Management med profesjonsprofil Facility Services eller Mat og ernæring. Studiet Bachelor i Facility Management oppfyller kravene i NRØAs rammeplan for økonomisk-administrative utdanninger på følgende måte: Obligatoriske emner (90 SP) Hovedfagområder i NRØAs rammeplan av 17. oktober 2011 Bedriftsøkonomisk analyse (30 SP) Temaer det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for i NRØAs rammeplan Finansregnskap Emner i Bachelorstudium i Facility Management FAMA1100 Økonomistyring 1 med IKT for ledere i servicevirksomheter (10 sp) Sum SP (180) 30 SP Økonomistyring FAMA1300 Økonomistyring 2 med IKT for ledere i servicevirksomheter (10 sp) Administrasjonsfag (25 SP) Investering og finansiering Markedsføring FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter (10 sp) FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring (10 sp/5 sp markedsføring) 25 SP Organisasjon og ledelse FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter (10 sp) Samfunnsøkonomi (15 SP) Foretaksstrategi Makroøkonomi FAMA3100 Foretaksstrategi for ledere i servicevirksomheter (10 sp) FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi (10 sp) 15 SP Metodefag (20 SP) Mikroøkonomi Matematikk for økonomer FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi (10 sp/5 sp mikroøkonomi) FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi (10 sp/5 sp matematikk) 20 SP Statistikk for økonomer Samfunnsvitenskapelig metode FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter (10 sp/5 sp statistikk) FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder (10 sp) Bachelorstudium i Facility Management Side 4

5 Fordypingsemner (minimum 30 SP - skal være koblet til de økonomiskadministrative emnene) Andre emner (inntil 60 SP) Profesjonsprofil Facility Services Andre emner (inntil 60 SP) Profesjonsprofil Mat og ernæring Etikk og samfunnsansvar (minimum 5 SP) FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis (10 sp/5 sp etikk og samfunnsansvar 5 sp organisasjon og ledelse) FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring (10 sp/5 sp Facility Management og serviceledelse (Organisasjon og ledelse)) FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse for ledere i servicevirksomheter (10 sp) FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter (10 sp/5 sp kvalitet og prosessutvikling) FAMAF2400 Bygget og bruken (10 sp) FAMAF2500 Innemiljø og hygiene (10 sp) FAMAF3200 Ledelse av Facility Services (10 sp) FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling (10 sp) FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse (10 sp) FAMA3900 Bacheloroppgave rettet mot valgt profesjonsprofil (10 sp) FAMAM2600 Matvarekunnskap og produksjon (10 sp) FAMAM 2700 Ernæring og kostvitenskap (10 sp) FAMAM3500 Menyplanlegging (10 SP) FAMAM3600 Klinisk ernæring (10 sp) FAMAM3700 Hygiene og mattrygghet (10 sp) FAMA3900 Bacheloroppgave rettet mot valgt profesjonsprofil (10 sp) 30 SP 60 SP 60 SP En bachelorgrad i Facility Management kvalifiserer for opptak til ulike masterstudier, deriblant Master i økonomi og administrasjon, eller tilsvarende utdanninger, som gir rett til tittelen siviløkonom, og til HiOAs Master i læring i komplekse systemer. En bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen Facility Services kvalifiserer også for opptak til NTNUs Master i eiendomsutvikling og forvaltning og til UMBs Master i eiendomsutvikling. En bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen Mat og ernæring kvalifiserer for opptak til HiOA og UMBs felles Master i folkehelsevitenskap. Kandidater med en bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen Mat og ernæring vil også kunne fortsette på HiOAs Master i samfunnsernæring, men vil da måtte ta ca. 6 måneder md mat- og ernæringsfag før de kan begynne på masterstudiet. Kandidater med en bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen Mat og ernæring vil også kunne fortsette på UMBs Master i matvitenskap, men må da ta ca. et år med natur- og realfaglige emner før de kan begynne på masterstudiet. Bachelorstudium i Facility Management Side 5

6 Målgruppe Studiets målgruppe er søkere som ønsker å kvalifisere seg som ledere innen servicefaglige virksomheter i privat-, offentlig- eller ideell sektor, og/eller som ønsker å studere videre om servicefaglige virksomheter på masternivå. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende. Søkere over 25 år som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Undervisningen i matematikk bygger på RI/SI eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen de tre første ukene av første semester. Læringsutbytte Formålet med bachelorstudiet i Facility Management er å utdanne brukerorienterte, selvstendige og reflekterte ledere som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid i servicevirksomheter og i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kjernekompetanse innen økonomistyring, organisasjon, ledelse og Facility Management som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med virksomhetsområdets og samfunnets krav og behov for servicefaglig lederkompetanse. Kompetansen kan deles inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har bred og oppdatert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdene økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil. kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil. kan oppdatere sine kunnskaper innenfor fagområdene økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil. har kunnskap om lover, forskrifter, veiledninger som er relevante for fagområdene økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil har kunnskaper om fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ferdighet Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeidet på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil og treffe begrunnede valg kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer kan styre og koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål Bachelorstudium i Facility Management Side 6

7 kan arbeide for en bærekraftig drift og ressursforvaltning Generell kompetanse Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra og innenfor fagområdene økonomistyring, organisasjon, ledelse, Facility Management og valgt profesjonsprofil og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser har utviklet bevissthet knyttet til egen identitet og profesjonalitet kan arbeide kunnskapsbasert, reflektere kritisk over egen fagutøvelse og identifisere lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring kan møte mennesker med empati og respekt, og utøve etisk forsvarlig ledelse kan handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder kan forholde seg til et mangfoldig samfunn og respektere individuelle ulikheter og kulturelle forskjeller Studiets innhold og oppbygning Studiet består av en felles del og to valgfrie profesjonsprofiler. e velger profesjonsprofil i slutten av studiets år én. Fellesdelen er en generalistutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse som er gjennomsyret av tenkning og problemstillinger fra Facility Management-feltet, og består av 12 emner på 10 studiepoeng, til sammen 120 studiepoeng. Hver profesjonsprofil består av 5 emner på 10 studiepoeng, til sammen 50 studiepoeng. Alle emner tilknyttet de respektive profesjonsprofilene er obligatoriske. Dessuten skal studentene i siste semester skrive en bacheloroppgave på 10 studiepoeng rettet mot valgt profesjonsprofil. e kan til en viss grad styre deres egen faglige innretning gjennom bevisst valg av temaer og problemstillinger i de ulike oppgavene som inngår i studiet og ikke minst i den avsluttende bacheloroppgaven. Til sammen, inklusive bacheloroppgaven, består studiet av 18 emner på til sammen 180 studiepoeng. Hvert emne avsluttes med en eksamen. I 1. og 2. semester gjennomføres samtlige emner parallelt gjennom hele semesteret. Dette for å sikre studentene den nødvendige faglig modning og dybdelæring. I 3. til 6. semester gjennomføres også fellesemnene og emnene i valgfri profesjonsprofil Facility Services parallelt ut fra samme begrunnelse. Enkelte av emnene i valgfri profesjonsprofil Mat og ernæring gjennomføres sekvensielt over en isolert periode på ca. 6 uker pr emne da noen av disse emnene bygger på hverandre. Se oversikten nedenfor. Bachelorstudium i Facility Management Side 7

8 Studieåret er på 40 uker, og det forventes en samlet arbeidsinnsats på ca 40 timer pr. uke. Dette inkluderer både timeplanlagte aktiviteter, studentenes egenaktivitet og eksamen. Hvert studieår omfatter 60 studiepoeng, til sammen 180 studiepoeng over 3 år på fulltid. Bachelorstudium i Facility Management Side 8

9 Studiets oppbygning: Fellesemner Profesjonsprofil: Facility Services Profesjonsprofil :Mat og ernæring Høstsemester FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring, 10 sp 1. studieår FAMA1100 Økonomistyring 1 med IKT for ledere i servicevirksomheter, 10 sp FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi, 10 sp Vårsemester FAMA1300 Økonomistyring 2 med IKT for ledere i servicevirksomheter, 10 sp FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse for ledere i servicevirksomheter, 10 sp FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter, 10 sp 2. studieår FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter, 10 sp FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter, 10 sp FAMAF2400 Bygget og bruken, 10 sp FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, 10 sp FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi, 10 sp FAMAF2500 Innemiljø og hygiene, 10 sp FAMAM2600 Matvarekunnskap og produksjon, 10 sp FAMAM2700 Ernæring og kostvitenskap, 10 sp 3. studieår FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis, 10 sp FAMAF3200 Ledelse av Facility Services, 10 sp FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling, 10 sp FAMA3100 Foretaksstrategi for ledere i servicevirksomheter, 10 sp FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse, 10 sp FAMA3900 Bacheloroppgave i valgt profesjonsprofil, 10 sp FAMAM3500 Menyplanlegging, 10 sp FAMAM3600, Klinisk ernæring, 10 sp FAMAM3700 Hygiene og mattrygghet, 10 sp FAMA3900 Bacheloroppgave i valgt profesjonsprofil, 10 sp Studiets arbeids- og undervisningsformer Studiet er planlagt med en progresjon og sammenheng som skal føre til en helhetlig særfaglig, flerfaglig og tverrfaglig innsikt som gir en basis for fremtidig yrkesutøvelse og/eller videre studier på masternivå. Studiet er i stor grad basert på en prosess- og problembasert undervisning med vekt på studentaktive læreformer, praksisnære eksempler, cases og oppgaver og oppfølging og veiledning av faglærere. e skal bli bevisst det å være student, kunne organisere og lede eget studiearbeid, samarbeide med andre studenter og kunne ta ansvar for egen læring. Undervisningen organiseres innenfor rammen av et normalt studieår, 10 måneder. En studieuke tilsvarer en vanlig arbeidsuke og vil i tillegg til den timeplanlagte undervisningen bestå av individuelt- og gruppevis arbeid med for eksempel litteraturstudier og fagskriving i form av arbeid med ulike typer oppgaver som enten er rent teoretiske, som kobler teori og praksis eller som tester teori i forhold til praksis. Mange av casene og oppgavene vil være utarbeidet i nært samarbeid med arbeidslivet. De fleste oppgavene skal presenteres og drøftes i plenum. Bachelorstudium i Facility Management Side 9

10 Forelesningene har som formål å hjelpe studenten til å strukturere lærestoffet og få tak på vesentlige deler av dette. Forelesningene skal supplere pensumlitteraturen med stoff fra andre kilder, formidle nytt ikke-publisert materiale, peke på fler- og tverrfaglige sammenhenger, samt motivere til kritisk, kreativ tenkning og stimulere studentenes faglige- og intellektuelle nysgjerrighet. Forelesningen kan også brukes til å gjøre rede for og forklare vanskelig stoff. Forelesningsformen krever at studentene møter forberedt. Gruppearbeidet er et forum for bearbeiding og refleksjon over stoff innhentet ved selvstudier, forelesninger, arbeid med cases, ekskursjoner eller egne undersøkelser. På denne måten vil studentene kunne trekke inn egne kunnskaper, erfaringer og opplevelser og knytte disse opp mot ny kunnskap og erkjennelse. Gruppen kan også være et forum for forberedelse til undervisning eller oppgaver som skal gi et skriftlig eller muntlig resultat. En viktig side ved denne arbeidsmåten er den læringen som skjer gjennom gruppeprosessen og diskusjoner med andre studenter. Det forekommer at studenter/grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emneansvarlig faglærer. e forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppe- og prosjektoppgaver. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht. likeverdig bidrag i gruppe- /prosjektarbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med emneansvarlig faglærer. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som ikke møtt til eksamen for den aktuelle studenten. Det gis normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet. Forskningsbasert undervisning er et krav innenfor høyere utdanning. Høgskolens undervisning og forskning er rettet inn mot de ulike utdanningenes behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling. I studiet inngår det eksplisitt undervisning i vitenskapelige metoder og arbeidsmåter slik at studentene blir i stand til å innhente data, kritisk vurdere data og metodebruk, og anvende disse prinsippene i egne arbeidsoppgaver. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er også integrert i undervisningen, og det legges opp til bruk av spesialprogrammer som studentene kommer i kontakt med ute i arbeidslivet. Det kreves også at rapporter og andre innleveringsoppgaver skrives i tekstbehandlingsprogrammer, og at data analyseres ved hjelp av regneark og/eller statistisk programvare. e gis veiledning og tilbakemeldinger (formativ vurdering) underveis i studiet i forhold til deres skriftlige og muntlige prestasjoner. Veiledning og tilbakemeldinger kan for eksempel gis gjennom samtaler, diskusjoner, medstudentrespons, oppsummeringer, evalueringer og plenumsdiskusjoner. Hensikten er å gi studentene så vel som lærerne et bilde av studentenes faglige nivå, progresjon og måloppnåelse. Det arrangeres også seminarer og fagdager hvor studentene er med som arrangører og deltagere. Gjennom deltagelse i ulike fora og utvalg får studentene erfaring med møtedeltagelse og møteledelse. Det forutsettes at studentene deltar i fastlagte studieopplegg. 7. Internasjonalisering Høgskolen legger til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Internasjonalisering innebærer at studentene får en Bachelorstudium i Facility Management Side 10

11 utdanning tilpasset et internasjonalt arbeidsmarkedsmarked. Innholdet i studieprogrammet er derfor lagt opp med tanke på internasjonale perspektiver og med bevisstgjøring av den kulturelle dimensjonen. I tillegg til det faglige utbyttet gir et utvekslingsopphold en tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. Deler av pensumlitteraturen er på engelsk, og engelskspråklig litteratur og fagterminologi anvendes i undervisningen fra og med første emne. Har innvekslingsstudenter et annet språk enn norsk eller andre skandinaviske språk, kan undervisningen i noen av emnene i studiets femte og sjette semester bli gjennomført på engelsk. Hvilke emner dette er aktuelt for, er angitt i emnebeskrivelsen. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet, vil få denne delen godkjent. Studentutvekslingen er vanligvis lagt til høstsemesteret i 3. studieår, 5. og eventuelt også i deler av 6. semester. Godkjenningen tas inn i den individuelle utdanningsplanen for hver student. Studenter som får innvilget utvekslingsopphold i utlandet, skal delta på et obligatorisk forberedelseskurs. Informasjon om, og kriterier for utveksling og innveksling finnes her sette inn oppdatert link 8. Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider/aktiviteter som settes som vilkår for at studentene skal få fremstille seg til eksamen Arbeidskravene kan være individuelle eller bli gitt som gruppeoppgaver. Eksempler på arbeidskrav i dette studiet er blant annet skriftlige eller muntlige oppgaver, presentasjoner, krav til tilstedeværelse og deltagelse på forelesninger og øvelser, datainnsamling, bedriftsbesøk eller andre former for ekskursjoner. Alle arbeidskrav fastsatt i programplanen må gjennomføres og/eller leveres innen en angitt frist. Arbeidskravene gis en summativ vurdering i form av godkjent/ikke godkjent. I tillegg gis det som regel også en formativ vurdering for å fremme studentenes læring. De summativeog formative vurderingene gjøres av emnets faglærere. Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer for at studenten skal få fremstille seg til eksamen. Studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav blir avmeldt fra eksamen. e har to forsøk på hvert arbeidskrav før ordinær eksamen og ett forsøk før eventuell ny/utsatt eksamen. Se beskrivelsen av emnene i denne programplanen for oversikt over hvilke arbeidskrav som er knyttet til de respektive emnene. Reglene om fusk i lov om universitet og høgskoler 4-7 og 4-8, forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 7-5 og retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder også for arbeidskrav. Arbeidskrav og andre oppgaver har som formål å trene studentenes evne til å innhente, analysere og vurdere data og metodebruk og å fremstille dette på en forståelig måte skriftlig (fagskriving) og muntlig. I løpet av studiet stilles det økende krav til nivå og omfang på arbeidskravene. Bachelorstudium i Facility Management Side 11

12 9. Vurdering/eksamen og sensur 1 FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring 1 FAMA1100 Økonomistyring 1 med IKT for ledere i servicevirksomheter 10 Mappeeksamen med individuell del (vektes 60%) og gruppedel (vektes 40%) 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer 1 FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F 5 timer 2 FAMA1300 Økonomistyring 2 med IKT for 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F ledere i servicevirksomheter 5 timer 2 FAMA1400 Juridisk metode og 10 Prosjekteksamen, individuell A-F kontraktsledelse for ledere i servicevirksomheter 2 FAMA1500 Statistikk, kvalitet og 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F prosessutvikling i servicevirksomheter 5 timer 3 FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F i servicevirksomheter 5 timer 3 FAMA2100 Organisasjon og ledelse i 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F servicevirksomheter 5 timer 4 FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige 10 Mappeeksamen, individuell A-F forskningsmetoder 4 FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer A-F 5 FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis 6 FAMA3100 Foretaksstrategi for ledere i servicevirksomheter 6 FAMA3900 Bacheloroppgave rettet mot profesjonsprofil 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer 10 Bacheloroppgave i gruppe på 2-3 studenter (individuelt etter søknad) Eksamensoversikt fellesemner: Sem Emnekode Emnenavn Sp Vurderingsform Vurderingsuttrykk A-F A-F A-F A-F A-F Eksamensoversikt for emner i profesjonsprofil Facility Services: Sem Emnekode Emnenavn Sp Vurderingsform Vurderingsuttrykk 3 FAMAF2400 Bygget og bruken 10 Mappeeksamen med A-F individuell del (vektes 60%) og gruppedel (vektes 40%) 4 FAMAF2500 Innemiljø og hygiene 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F 5 timer 5 FAMAF3200 Ledelse av Facility Services 10 Prosjekteksamen, individuell A-F 5 FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling 6 FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse 10 Mappeeksamen med individuell del (vektes 60%) og gruppedel (vektes 40%) 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer Eksamensoversikt for emner i profesjonsprofil Mat og ernæring: Sem Emnekode Emnenavn Sp Vurderingsform Vurderingsuttrykk 3 FAMAM2600 Matvarekunnskap og produksjon 10 Prosjekteksamen i gruppe på A-F inntil 3 studenter 4 FAMAM2700 Ernæring og kostvitenskap 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F 5 timer 5 FAMAM3500 Menyplanlegging 10 Prosjekteksamen i gruppe på A-F inntil 4 studenter 5 FAMAM3600 Klinisk ernæring 10 Skriftlig eksamen under tilsyn, A-F 5 timer 6 FAMAM3700 Hygiene og mattrygghet 10 Prosjekteksamen i gruppe på inntil 4 studenter A-F A-F A-F Bachelorstudium i Facility Management Side 12

13 Bachelorstudium i Facility Management Side 13

14 10. A: Emneplaner for felles del FAMA1000 Introduksjon til Facility Management, serviceledelse og markedsføring Engelsk emnenavn Introduction to Facility Management, Service Management and Marketing Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i Facility Management Studiepoeng 10 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Innledning I løpet av dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i tenkemåtene, begrepsapparatet de grunnleggende problemstillingene og hovedmodellene i Facility Management, serviceledelse (Service Management) og markedsføring. e får også en første innføring i hva som skiller tjenesteytende virksomheter i privat-, offentlig- og ideell sektor fra vareproduserende virksomheter. Dessuten skal studentene lære grunnleggende studieteknikk. Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: har bred kunnskap om hva som defineres som henholdsvis kjerneoppgaver- og støtteoppgaver/støttetjenester i ulike typer organisasjoner og virksomheter har bred kunnskap om Facility Management som perspektiv på organisering, ledelse og leveranser av ulike typer oppgaver og tjenester har bred kunnskap om FM- og ledelsesoppgaver på henholdsvis strategisk-, taktisk- og operativt nivå (FM-pyramiden) har bred kunnskap om ulike typer virksomheters behov for støttetjenester har bred kunnskap om ulike konsepter for organisering av produksjon og leveranser av støttetjenester Ha bred kunnskap om hva som er et bygg og hva som kjennetegner bygg for ulike formål har bred kunnskap om serviceledelse som perspektiv på organisering, ledelse, produksjon og leveranser av ulike typer oppgaver og tjenester har bred kunnskap om hvordan private bedrifter, offentlige forvaltninger og ideelle organisasjoner kan utvikle sitt markedstilbud av tjenester, og hvordan dette kan kommuniseres og leveres til ulike markeder Ferdigheter Bachelorstudium i Facility Management Side 14

15 kan reflektere over hvordan kjernevirksomheten og virksomhetens valgte strategier for kjernevirksomheten etablerer premissene for støtteaktivitetene kan anvende faglig kunnskap om FM på praktiske og teoretiske problemstillinger om organisering, ledelse, produksjon og leveranser av ulike typer oppgaver og tjenester kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger om organisering, ledelse, produksjon og leveranser av ulike typer oppgaver og tjenester kan anvende grunnleggende modeller og teorier innen markeds- og kundeorientering: kan beskrive kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder Generell kompetanse har evne til å reflektere over en leders oppgaver og roller i en tjenesteytende virksomhet har innsikt i organisering, ledelse, produksjon og leveranser av ulike typer tjenester er bevisst det å være student, organisere eget studiearbeid, samarbeide med andre og ta ansvar for egen læring Innhold Emnet er satt sammen av følgende hoveddeler: Facility Management: 2,5 studiepoeng Serviceledelse (Service Management): 2,5 studiepoeng Markedsføring: 5 studiepoeng Arbeids- og undervisningsformer Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Innføring i teori blir gitt gjennom forelesninger. e vil i tillegg delta i casearbeid; dels i selvstendige arbeidsgrupper og dels ved fellesdiskusjoner i plenum. Det gis innføring i intervju og observasjon som metode, samt innføring i prosjektarbeid og rapportskriving. Arbeidskrav For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent: 1 skriftlig rapport i gruppe med 3-4 studenter. Omfang 8-10 sider/ ord. Rapporten skal presenteres og drøftes i plenum. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer. Vurdering/eksamen og sensorordning Eksamensform: Mappeeksamen med en individuell, skriftlig oppgave, omfang 8-10 sider/ ord som vektes 60%, og en skriftlig oppgave i gruppe på 3-4 studenter, omfang sider/ ord som vektes 40%. Begge delene av mappa må hver for seg være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen. Dersom studenten får F i en av eksamensdelene, må denne eksamensdelen tas på nytt. Sensur: 2 interne sensorer Bachelorstudium i Facility Management Side 15

16 Vurderingsuttrykk Det gis bokstavkarakterer i skalaen A-F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle Pensum: Påbegynt utkast er under utarbeidelse: Totalt antall sider: 848. Atkin, B. & Brooks, A. (2009): Total Facilities Management. Third edition. Chichester: Wiley-Blackwell. Kapittel 1-14 og 18 og 20 (197 sider) Cotts, David G., Kathy Roper & Richard P. Payant (2010): The Facility Management Handbook. Third edition. New York: American Management Association. Section I (73 sider). Framnes, R., A. Pettersen & Thjømøe, H. M. (2011). Markedsføringsledelse, 8. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 1-7, kapittel 9, 11 og 12, 431 s.) Normann, R. (2008): Service Management Strategy and Leadership in Service Business, Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd. (X sider) Anbefalt tilleggslitteratur: Cameron, S. (2010): The Business Student s Handbook. Skills for Study and Employment. Fifth edition. Harlow: Financial Times Prentice Hall. Førland, T.E. (1996): Drøft. Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Johannesen, A., Tufte, P.A. og Kristoffersen, L. (2010): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Mørk, M. I., Bjørberg, S., Sæbøe, O. E. & Weisæth, O Ord og utrykk innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management). Trondheim: NTNU, Institutt for bygg anlegg og transport, Norges bygg- og eiendomsforening. NS-EN :2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner. Oslo: Standard Norge. NS-EN :2006. (2007). Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring. Oslo: Standard Norge. Olsson, N. (2011) Praktisk rapportskriving. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Sæbøe, O. E. & Blakstad, S. H Temahefte 2 Eiendomsutvikling og forvaltning - Fasilitetsstyring: Verdiskaping, verdiøking, verdibevaring. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Bachelorstudium i Facility Management Side 16

17 Wilhelmsen, L.S. & Manger, T.(2011). Effektiv Læring. Råd til Nye Studenter. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Bachelorstudium i Facility Management Side 17

18 FAMA1100 Økonomistyring 1 med IKT for ledere i servicevirksomheter Engelsk emnenavn Management Accounting 1 with ICT for Facility Managers Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i Facility Management Studiepoeng 10 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Innledning I Økonomistyring 1 med IKT for serviceledere får studentene kunnskap om økonomistyring med fokus på ulike typer budsjett og regnskap som avlegges i virksomheter i privat sektor, i offentlig sektor(stat og kommune) og i ideelle organisasjoner med hovedvekt på eksempler fra tjeneste- og servicebransjen. Det gis også en innføring i føring av regnskap i de ulike sektorene. e får også kunnskap om bruk av regnskapsinformasjon i lederrollen med hovedvekt på eksempler fra tjeneste- og servicebransjen. I føring av regnskap og bruk av regnskapsinformasjon gis en grunnleggende innføring i bruk av relevant programvare. Det gis også en innføring i relevante databaser og internettressurser med ulike typer regnskapsinformasjon. Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: har bred kunnskap om økonomistyring som fagområde har bred kunnskap om budsjett og regnskap som brukes i privat sektor og ideelle organisasjoner har bred kunnskap om budsjett og regnskap som benyttes i stat og kommune har bred kunnskap om regnskapsføring og regnskapsavslutning i hver type sektor har bred kunnskap om regnskapsanalyse med fokus på lederinformasjon har bred kunnskap om relevant IKT-programvare har bred kunnskap om relevante databaser og internettressurser med ulike typer regnskapsinformasjon Ferdigheter kan anvende faglig kunnskap for å beregne og måle produktivitet kan anvende faglig kunnskap for å føre enkle regnskap i hver type sektor og foreta enkle årsoppgjør kan anvende faglig kunnskap for å foreta regnskapsanalyse i hver sektor med fokus på lederinformasjon og vurdere konsekvenser av analysen i ulike beslutningssituasjoner Bachelorstudium i Facility Management Side 18

19 kan anvende IKT-programvare for føring av enkle regnskap og årsoppgjør kan anvende IKT-programvare for å utarbeide regnskapsanalyser kan finne informasjon i databaser og internettressurser etter ulik type regnskapsinformasjon, vurdere denne og knytte den til faglige problemstillinger Generell kompetanse kan formidle sentral fagstoff om hvordan budsjett og regnskap i ulike sektorer kan benyttes i lederrollen i servicebransjen Innhold Emnet er satt sammen av følgende hoveddeler: Økonomistyring, budsjett og regnskapssystemer i privat, offentlig og ideelle organisasjoner: 2 studiepoeng Innføring i føring av regnskap: 4 studiepoeng Bruk av regnskapsinformasjon: 4 studiepoeng Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen er organisert i forelesninger, i case- og oppgaveløsning individuelt og i gruppe med tilpasset veiledning. Det forutsettes også stor grad av egenstudier og oppgaveløsning individuelt og i gruppe. For å sikre nok oppgaveløsningvil det være tilbud om øvingsoppgaver med fasit men uten retting, eventuelt med veiledning av studentassistenter.all aktivitet er basert på aktiv bruk av IKT. e må ha egen pc og kalkulator med finansfunksjoner. Arbeidskrav For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent: 2 skriftlige individuelle innleveringer. Hver med omfang 4-5 sider/ ord. 1 skriftlig rapport i gruppe med 3-4 studenter. Omfang 8-10 sider/ ord. Rapporten skal presenteres og drøftes i plenum. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer. Vurdering/eksamen og sensorordning Eksamensform: Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer Sensur: 2 interne sensorer Vurderingsuttrykk Det gis bokstavkarakterer i skalaen A-F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til vurdering/eksamen Finanskalkulator uten harddisk og utskriftsmuligheter godkjent av faglærer Formelark på 1 A-4 side godkjent av faglærer. Utleveres ved eksamensstart Sydsæter, K., Strøm, A. & Berck, P. (2006). Matematisk formelsamling for økonomer (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Generelt hjelpemiddel] Bachelorstudium i Facility Management Side 19

20 Pensum: Påbegynt utkast er under utarbeidelse: Totalt antall sider: 710. Atkin, B. & Brooks, A. (2009): Total Facilities Management (3. utg.). Chichester: Wiley- Blackwell. Kapittel 11 (12 sider). Moe, N. C. & Torgersen, O. (2010): Finansregnskapet i teori og praksis. 3.utgave. Bekkestua: NKI-Forlaget. Kapt. 1-12, 200 sider Eklund, T. & Knutsen, K. (2011): Regnskapsanalyse. 11.utgave. Oslo: Gyldendal. Kap. 1-5, 100 sider. Gjønnes, S. & Tangnes, T. (2012): Økonomi- og virksomhetsstyring. Strategistøtte ved presentasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte. Bergen Fagbokforlaget. Kap. 4, 70 sider. Atrill, P. & McLaney, E. (2012) Management Accounting for Decision Makers. 7 th edition. Harlow: Pearson. Kapt. 6, 40 sider. Mellemvik, F., Gårdseth-Nesbakk & Mauland, H. (2010). Regnskap og budsjett i staten en innføring. Oslo: Cappelen Akademisk. Kapt. 1-8, 100 sider. Mellemvik, F., Gårdseth-Nesbakk & Mauland, H. (2012). Regnskap og budsjett i kommunesektoren en innføring. Oslo: Cappelen Akademisk. Kapt sider. Arbeidsbøker som følger lærebøkene. Artikkelsamling med artikler på norsk og engelsk. 100 sider. Anbefalt tilleggslitteratur: Johannesen, A., Tufte, P.A. & Kristoffersen, L. (2010): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Sydsæter, K., Strøm, A. & Berck, P. (2006). Matematisk formelsamling for økonomer (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bachelorstudium i Facility Management Side 20

21 FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi Engelsk emnenavn Mathematics and Micro Economics Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i Facility Management Studiepoeng 10 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Innledning Dette emnet består av to deler, matematikk og mikroøkonomi og skal gi studentene en metodisk verktøykasse samt trening i bruk av ulike typer matematiske og økonomiske modeller. I matematikkdelen av emnet skal studentene skal gis det nødvendige matematikkgrunnlaget for de andre emnene i studiet og knytte matematikkunnskapene til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi. Et sentralt mål er å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Dette skal gi grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver. I mikroøkonomidelen av emnet skal studentene skal få innsikt i mikroøkonomiske metoder og lære hvordan metodene kan anvendes for å analysere enkeltaktørers økonomiske adferd og samspillet mellom disse i ulike markedsformer. Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet, og betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Et viktig mål med mikroøkonomi er også å formidle hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet, og inntektsfordeling. Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: har bred kunnskap om konsumenters beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt har bred kunnskap om produsenters beslutninger basert på teknologi og faktorpriser har bred kunnskap om hvordan endringer i produksjons- eller forbrukerbeslutninger i en del av økonomien påvirker økonomiske beslutninger i andre deler av økonomien Ferdigheter kan anvende faglig kunnskap for å analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Denne analysen skal omfatte: nullpunkter, Bachelorstudium i Facility Management Side 21

22 asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (inkludert implisitt derivasjon), ekstremverdiproblemer og elastisitet kan anvende faglig kunnskap for å analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb- Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer). Denne analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum for et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode kan anvende faglig kunnskap for å analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker kan anvende faglig kunnskap for å løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi kan anvende faglig kunnskap for grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår kan anvende faglig kunnskap for å analysere markedslikevekten i ulike konkurransesituasjoner kan anvende faglig kunnskap for å drøfte kriterier for økonomisk effektivitet, og analysere sammenhengen mellom markedslikevekt og effektivitet kan anvende faglig kunnskap for å analysere situasjoner hvor markedslikevekten ikke er effektiv, og hva myndighetene kan gjøre for å bidra til økt effektivitet Generell kompetanse kan formidle sentralt fagstoff knyttet til et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger kan formidle sentralt fagstoff om hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper en markedslikevekt Innhold Emnet er satt sammen av følgende hoveddeler: Matematikk: 5 studiepoeng. Mikroøkonomi: 5 studiepoeng. Arbeids- og undervisningsformer Det undervises i plenumsforelesninger og i mindre grupper. I tilknytning til forelesningene blir det gitt oppgaver som til dels blir gjennomgått av faglærer. For å sikre nok oppgaveløsning vil det også være tilbud om øvingsoppgaver med fasit men uten retting, eventuelt med veiledning av studentassistenter. Arbeidskrav For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent: 2 individuelle, skriftlige innleveringer. Hver med omfang 4-5 sider/ ord. 1 skriftlig rapport i gruppe med 3-4 studenter. Omfang 8-10 sider/ ord. Rapporten skal presenteres i plenum. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, må det leveres en ny og forbedret besvarelse innen en frist som fastsettes av faglærer. Vurdering/eksamen og sensorordning Bachelorstudium i Facility Management Side 22

23 Eksamensform: Skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer Sensur: 2 interne sensorer Vurderingsuttrykk Det gis bokstavkarakterer i skalaen A-F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til vurdering/eksamen Finanskalkulator uten harddisk og utskriftsmuligheter godkjent av faglærer Sydsæter, K., Strøm, A. & Berck, P. (2006). Matematisk formelsamling for økonomer (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Generelt hjelpemiddel] Pensum: Påbegynt utkast er under utarbeidelse: Bjørnestad, Olsson, Søyland & Tolcsiner (2007): Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 7. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget Hansen, R. G. (2005): Pristeori. Mankiw, N.G. (2012): Principles of Microeconomics, Sixth edition, Mason: South-Western Cengage Learning. Kapittel 1-7 og sider. eller Pindyck & Rubinfeld (2009): Microeconomics, Seventh edition. Prentice Hall, kap. 1-4, 6-11 Oppgavesamlinger til lærebøkene Anbefalt tilleggslitteratur: Johannesen, A., Tufte, P.A. & Kristoffersen, L. (2010): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Studieguide fra BI Nettstudier. Sydsæter, K., Strøm, A. & Berck, P. (2006). Matematisk formelsamling for økonomer (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bachelorstudium i Facility Management Side 23

24 FAMA1300 Økonomistyring 2 med IKT for ledere i servicevirksomheter Engelsk emnenavn Management Accounting 2 with ICT for Facility Managers Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i Facility Management Studiepoeng 10 Semester 2 Undervisningsspråk Norsk Innledning I emnet Økonomistyring 2 med IKT for serviceledere får studentene kunnskap om økonomistyring med fokus på å realisere virksomhetens mål. Det legges vekt på utvikling og bruk av internt budsjett og regnskap i privat og offentlig sektor(stat og kommune) og i ideelle organisasjoner med hovedvekt på eksempler fra tjeneste- og servicebransjen. Kurset omfatter ulike metoder som kan benyttes i internt budsjett og regnskapet knyttet til beregning av inntekter og kostnader og ulike modeller for internt budsjett og regnskap kjent fra fagområdene bedriftsøkonomi og økonomisk styring i offentlig sektor. e får også kunnskap om bruk av informasjon fra internt budsjett og regnskapet i lederrollen med hovedvekt på eksempler fra tjeneste- og servicebransjen. Det legges spesielt vekt på kunnskap om å utvikle internt budsjett og regnskap som er godt tilpasset virksomhetens behov for styringsinformasjon. Det gis også en innføring i ulike styringsmodeller som brukes i de ulike sektorene. Det gis en grunnleggende innføring i bruk av relevant programvare for internt budsjett og regnskap og ulike styringsmodeller. Det gis også en innføring i relevante databaser og internettressurser med ulike typer styringsinformasjon. Forkunnskapskrav For å fremstille seg til eksamen må emnet FAMA1100 eller tilsvarende være bestått. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: har bred kunnskap om sammenheng mellom virksomhetens mål og måloppnåelse og økonomisk styring har bred kunnskap om prosesser for utarbeidelse av internt budsjett og regnskap har bred kunnskap om ulike definisjoner og bruk av kostnader og inntekter har bred kunnskap om metoder for kalkulasjon med vekt på tjenester har bred kunnskap om ulike modeller for internt budsjett og regnskap har bred kunnskap om metoder for kostnad, - resultat og volumanalyser har bred kunnskap om avviksanalyser har bred kunnskap om styringsinformasjon knyttet til kostnader, inntekter, prisfastsettelse, vurdering av kjøpe-levere, kapasitetsvurderinger, lønnsomhet, produktivitet og effektivitet Bachelorstudium i Facility Management Side 24

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 avdeling for ingeniørutdanning Oslo, 02.02.11 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer