MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/09 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 2/09 05/2803 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN 3/09 06/5 PRISFASTSETTING OG SALG AV KOMMUNALE BOLIG- OG NÆRINGSTOMTER 4/09 08/177 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KULTURKVELD ÅKRA KULTURHUS 5/09 05/2708 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Planen sendes i egen sending. 6/09 08/3524 TILSYN - BARNEHAGER 7/09 05/2969 FISKERIHAVNER OG KAIER. SPØRSMÅL OM AVHENDING PÅ OSNESHAVN 139/2 M.FL. OG GNR. 140/6 VIK. GNR. 47/218 OG LAHAMMAR GNR. 57/157

2 8/09 05/1592 KOMMUNAL BRYGGE. FORESPØRSEL OM KJØP AV GNR. 57, BNR /09 05/2517 MULTISERV NORWAY - MERKNADER TIL SØKNAD OM GJENVINNING AV SLAGG 10/09 09/14 REFERATLISTA 11/09 09/15 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

3 Sak 1/09 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/09 Formannskapet Forslag 1 Intermediær avdeling knyttet til sykehjem på Karmøy (John K. Holvik/Anne Ferkingstad) Forslag 2 Kan Karmøy kommune lage et arbeidstiltak for rusmiddelavhengige personer som ikke er i arbeid (Sølvi Gressgård) Forslag 3 - Miljøutvalget bes se på muligheten for at sensorer på lys i offentlige nybygg kan bli et krav til utbyggere. Utvalget ser også på muligheten for tilpasning til dette i eksisterende bygg (Ruth M. Hop) Side 3 av 54

4 Sak 1/09 I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1 - Intermediær avdeling knyttet til sykehjem på Karmøy (John K. Holvik/Anne Ferkingstad): Karmøy kommune tar et initiativ for å få opprettet en intermediæravdeling i forbindelse med et nytt sykehjem i sone 5. Det må også vurderes å inngå interkommunalt samarbeid med nærliggende kommuner. Karmøy Kommune bør også vurdere behovet for omsorg for eldre pleietrengende rusmisbrukere for å kunne gi dem ett verdig pleietilbud. Forslag 2 - Kan Karmøy kommune lage et arbeidstiltak for rusmiddelavhengige personer som ikke er i arbeid (Sølvi Gressgård) Forslag 3 - Miljøutvalget bes se på muligheten for at sensorer på lys i offentlige nybygg kan bli et krav til utbyggere. Utvalget ser også på muligheten for tilpasning til dette i eksisterende bygg (Ruth M. Hop) Side 4 av 54

5 Sak 2/09 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN Saksbehandler: Thomas Vatne Arkiv: 000 &00 Arkivsaksnr.: 05/2803 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 2/09 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy kommune viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 5. november 2008 vedlagt høringsnotat om endringer i kommuneloven om krav til kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper. 1. Karmøy kommune ser i all hovedsak positivt på de foreslåtte endringene og støtter forslaget om det i kommuneloven innarbeides krav til kjønnsbalanse i heleide kommunale aksjeselskaper. 2. Karmøy kommune kan imidlertid ikke se at det foreligger tungtveiende argumenter for at krav til kjønnsbalanse bør være annerledes for aksjeselskaper hvor kommunen er medeiere enn i selskaper hvor staten er medeiere. Hensyn til likebehandling av private aksjonærer tilsier at så lenge aksjeloven 20-6 ikke endres, bør heller ikke et ensidig krav til kommunalt deleide selskaper over 2/3 inntas i kommuneloven. 3. Karmøy kommune har ingen merknader til at det også at innføres krav til kjønnsbasert ansatterepresentasjon tilsvarende reglene for allmennaksjeselskaper og statsaksjeselskaper. 4. Karmøy kommune støtter at kommunelovens regler om kjønnsrepresentasjon harmoniseres til øvrig regelverk, slik det fremgår av høringsnotatet Side 5 av 54

6 Sak 2/09 SAKSFRAMSTILLING Innledning Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt ut forslag til endringer i kommuneloven. Høringsbrevet foreslår lovkrav til at styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal ha en kjønnsbalansert sammensetning. KRD oppfordrer høringsinstansene til særlig å uttale seg om forslaget bare bør gjelde for heleide kommunale aksjeselskaper, eller om det også bør gjelde for aksjeselskaper hvor kommunene eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Andre aksjeselskaper berøres ikke av forslaget. I tillegg inneholder høringsbrevet forslag om endring av ordlyden i kommunelovens egne bestemmelser om kjønnsbalanse i folkevalgte organer, for på denne måten å tilpasse kommunelovens ordlyd til annet regelverk, fortrinnsvis likestillingsloven. De konkrete lovforslag er vedlagt. Høringsbrevet kan i sin helhet leses her: Høringsnotat_publisering_ny.pdf Gjeldende rett Kort om selskapsretten Aksjeselskapsformen er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Kommuner kan delta i aksjeselskaper sammen med andre kommuner, men de kan også delta sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan også etableres aksjeselskaper hvor kommunen er eneste aksjonær. Aksjeloven gjelder for alle aksjeselskapers virksomhet, også de med kommunal deltagelse. Den virksomhet som drives i regi av aksjeselskapet er ikke kommunal virksomhet i forhold til kommuneloven 2. Kommunelovens økonomiregler og bestemmelser om låneopptak og garantier gjelder derfor ikke for aksjeselskaper, selv om de er kommunalt eide. Generalforsamlingen er det øverste selskapsorganet og behandler eksempelvis selskapets årsoppgjør, vedtektsendringer, endringer i aksjekapitalens størrelse mv. Generalforsamlingen har dessuten med få unntak myndighet til å ta opp til behandling hvilken som helst sak som gjelder selskapet. Kommunen utøver således sin eierkompetanse gjennom generalforsamlingen. Regler om kjønnsbalanse I 2003 ble det innført krav til kjønnsbalanse i styrene i alle allmennaksjeselskaper, statsforetak, statsaksjeselskaper og ulike statlige særlovsselskaper. Reglene omfattet ikke aksjeselskaper, heller ikke kommunalt eide aksjeselskaper. Kommuneloven og 38 a har regler om kjønnsrepresentasjon ved valg av medlemmer til folkevalgte organer. Reglene håndheves ved lovlighetskontroll med hjemmel i kommuneloven 59. Reglene gjelder ikke direkte for oppnevning til styrer i kommunalt eide aksjeselskaper. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid konkludert med at i kommunale aksjeselskaper bør utgangspunktet være at prinsippene om kjønnsrepresentansjon i kommuneloven ( ) anvendes analogt på styret i aksjeselskaper. Vilkåret var etter Lovavdelingens vurdering at selskapet i det alt vesentligste drev tradisjonell Side 6 av 54

7 Sak 2/09 forvaltningsvirksomhet, uten å være utsatt for konkurranse av noen betydning fra private aktører. Likestillingsloven 21 gjelder i utgangspunktet bare offentlige utvalg, dvs. utvalg som er valgt eller oppnevnt av et offentlig organ. 21 fjerde ledd gjør unntak for tilfeller som reguleres av kommuneloven. Unntaksregelen kom i 1995 og formålet var at kommunelovens regelverk om kjønnsfordeling innenfor sitt område skulle innebære en uttømmende regulering. Særlig om interkommunale selskaper (IKS) I forbindelse med at det ble innført regler om krav til kjønnsmessig balanse i aksjeselskaper, ble det innført tilsvarende regler for de interkommunale selskapenes vedkommende i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Loven har ingen regler om sanksjoner ovenfor de selskap som har en uriktig sammensetning av styrene i henhold til reglene om kjønnsbalanse. Dagens situasjon tall og fakta om kommunalt eide aksjeselskap og kjønnssammensetningen i styrene I høringsnotatet vises det til at KRD har gitt Statistisk sentralbyrå (SSB) i oppdrag å underøke hvordan kjønnsrepresentasjonen er i de kommunalt kontrollerte aksjeselskapene er i dag. Ved hjelp av Aksjonærregisteret fremgår det at kommuner og fylkeskommuner har majoritetsandeler i til sammen 1112 aksjeselskap. 76,4 pst av aksjeselskapene er heleid av en eller flere kommuner sammen. 11,7 pst har kommunal eierandel på mellom pst og 11,9 pst mellom pst. De næringer som dominerer er eiendomsdrift (31 pst). Høyt opp kommer også kraftforsyning (15 pst) og helse- og sosialtjenester (13 pst). Blant de 4875 styrerepresentantene er 4618 eiervalgte. Tabellen nedenfor viser pst. eiervalgte etter kjønn og kommunal eierandel. I alt Kvinner Menn Kvinner Menn Pst. Pst. I alt ,6 69,4 Kommunalt heleid ,0 68, pst kommunalt eid ,1 69, pst kommunalt eid ,6 76,4 Undersøkelsen viser at 53 pst av de kommunalt eide selskapene ville fylle kravet til eiervalgte styrerepresentanter. Blant heleide selskaper fyller 56,8 pst kravet. Innen helse- og sosialtjenester fyller nesten 72 pst kravet, nær 58 pst. som driver med eiendomsdrift og 42 pst av foretak innen kraftforsyning. Undersøkelsen viser videre at andelen ansatte kvinnelige styremedlemmer varierer mellom 24,3 pst og 28,1 pst. I kommunalt heleide selskaper er andelen 26,1 pst. 51,4 pst av selskapene som har ansattevalgte representanter og et krav knyttet til kjønnssammensetning til disse fyller kravet. Her er kommunale aksjeselskap med eierandel pst best, 85,7 pst fyller kravet. Side 7 av 54

8 Sak 2/09 Nærmere om departementets forslag For hvilke kommunalt eide selskaper bør loven gjelde for? KRD foreslår en ny bestemmelse i kommuneloven 80 a med krav til kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper. Departementet foreslår at reglene skal gjelde for alle kommunalt eide aksjeselskap, uten hensyn til om de driver virksomhet av mer forvaltningspreget art, eller om de driver virksomhet av konkurransemessig art. En går således lenger enn Lovavdelingens tolkning av rekkevidden av reglene i kommuneloven, jf. ovenfor. Dette begrunnes både med at en ikke anser krav om kjønnsbalanse som en konkurranseulempe, men også med at det gir en klargjøring av rettstilstanden ved at en unngår tvil om når et selskap er omfattet av reglene eller ikke. Departementet drøfter videre hvorvidt selskaper som ikke er 100 pst kommunalt eid bør omfattes av reglene. En ser at det kan argumenteres mot at private medeiere får andre rammevilkår dersom en innfører regler om kjønnsbalanse enn det som gjelder for øvrige aksjeselskaper. Det vises imidlertid til at det ikke er uvanlig at det stilles krav til private som samarbeider med det offentlige. Departementet viser også til at det kan foreligge en omgåelsesfare ved at reglene kun gjelder for 100 pst kommunalt eide aksjeselskap, ved at en tar inn et lite mindretall private eiere. KRD ønsker foreløpig ikke å konkludere på dette spørsmålet. På samme måte som i aksjeloven 20-6 og allmennaksjeloven 6-11 a foreslås det at også aksjeselskaper som er heleide datterselskaper til et selskap som er omfattet av reglene, skal være omfattet. Det foreslås også at det innføres krav til kjønnsbasert ansatterepresentasjon tilsvarende reglene for allmennaksjeselskaper og statsaksjeselskaper. System for håndhevelse av reglene Departementet viser til at å oppstille selskapsrettslige regler som bare skal gjelde for kommunalt eide aksjeselskaper reiser noen særskilte problemstillinger når det gjelder den praktiske gjennomføringen av reglene. Særlig gjelder dette muligheten til å kontrollere oppfyllelsen av reglene og muligheten til å innføre et effektivt sanksjonssystem for manglende oppfyllelse av kravene. I kommuneloven 80 b foreslås det en bestemmelse om håndhevelse av kjønnsrepresentasjonsregelen som fungerer på samme måte som for statsaksjeselskapene og allmennaksjeselskapene. Departementet foreslår at Brønnøysundregistrene skal være håndhevingsmyndighet. En legger til grunn at legalitetskontroll gjennomføres en gang i året, når oppdaterte opplysninger om eierskap foreligger i Aksjonærregisteret. En konsekvens av at kontrollen kun blir gjennomført en gang i året og ikke løpende når registermelding mottas, er at det kan inntreffe tilfeller hvor et selskap som registrerer seg like i etterkant av kontrollen med et ulovlig sammensatt styre, ikke vil bli fanget opp før det er gått ett år og neste kontroll blir gjennomført. Departementet antar likevel at det vil høre til sjeldenhetene at kommunale aksjeselskaper ikke velger et styre som oppfyller lovens krav, og at det oppstår spørsmål knyttet til hvorvidt styret funksjonsdyktig. Side 8 av 54

9 Sak 2/09 Identifikasjon av selskaper som faller inn under bestemmelsene Det finnes i dag ikke et system som gir oversikt over hvilke selskaper som er 100 pst eid eller minst 2/3 eid av kommuner. De samme selskapsrettslige regler gjelder for alle type aksjeselskaper, så det har ikke vært behov for noen samlet oversikt over hvilke selskaper som er kommunalt eid. Å opprette et helt nytt register vil kostnadsmessig ikke stå i forhold til nytteverdien. Det vil være utfordrende å etablere et system som gir oversikt gjennom å sammenstille opplysninger fra ulike eksisterende registre. Aksjonærregisteret alene gir i følge KRD ikke en sikker nok identifisering. En har kommet frem til at den eneste måten å løse dette, er at SSB i tillegg sørger for manuell kontroll. Departementet slår i alle tilfeller fast at en forutsetning for å kunne iverksette regler om kjønnsrepresentasjon for kommunalt kontrollerte aksjeselskap er at man får på plass et system for identifikasjon av selskapene. Ny utforming av kommunelovens regler om kjønnsrepresentasjon harmonisering til øvrig regelverk Etter departementets syn bør reglene om kjønnsrepresentasjon i kommuneloven utformes på samme måte som det øvrige regelverket på området, herunder likestillingsloven, lov om interkommunale selskaper mv. I følge departementet er reglene i likestillingsloven 21 lettere å forstå, da de bl.a. angir konkret hvor mange representanter som skal skel velges fra det enkelte kjønn. Departementet viser videre til at 40-pst kravet i kommuneloven i realiteten er et 50-pst krav dersom det skal velges fire, seks eller åtte medlemmer, selv om departementet erkjenner at en i praksis ikke vil oppleve dette ofte. Det foreslås derfor endringer i kommuneloven og 38 a. Vurdering En må kunne si seg enig i at det foreslås en ny bestemmelse i kommuneloven 80 a med krav til kjønnsbalanse i styrene i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper og at dette gjelder alle kommunalt eide aksjeselskap, uavhengig av formål og virksomhet. Således innebærer forslaget en noe videre lovfesting enn dagens prinsipp om analogisk anvendelse av kommuneloven 36, 37 og 38a ved styreoppnevnelse til kommunalt heleide aksjeselskaper som driver såkalt forvaltningsvirksomhet. Tilsvarende regler er innført for allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper og ulike statlige foretak med godt resultat. At kun ca 56,8 pst av de kommunalt heleide selskapene ville fylle kravet til eiervalgte styrerepresentanter tyder på at en fremdeles har et stykke å gå. En kan derimot stille spørsmål ved om kommunalt deleide aksjeselskaper prinsipielt skal behandles annerledes enn statlige deleide aksjeselskaper, jf. aksjeloven 20-6 hvor regler kun gjelder statsaksjeselskapene. For statlige deleide aksjeselskapers vedkommende ble det argumentert med at dette ville betydd at de private medeierne ville få andre rammevilkår enn eiere i selskaper hvor staten ikke er medeier, og at en slik forskjellsbehandling ble ansett for lite hensiktsmessig. Likebehandling av private aksjonærer uavhengig av om det er stat eller kommune som er medeier i selskapene, er et argument som tilsier at en for de kommunale deleide selskapene Side 9 av 54

10 Sak 2/09 legger seg på en lik linje som de aksjeselskaper hvor staten er medeier. Dette bør være det samme uavhengig hvor stor den offentlige eierandelen er. Omgåelsesfare ved at kommunene velger å ta inn et lite antall private eiere ene og alene for å unngå reglene om kjønnsrepresentasjon, antas å være svært liten. Harmonsering av kommunelovens regler om kjønnsrepresentasjon til øvrig regelverk, likestillingsloven fremstår som klargjørende og bør kunne støttes. Rådmannens kommentar Rådmannen viser til vurderingene ovenfor og tilrår at Karmøy kommune meddeler sitt høringssvar slik det fremgår av forslag til vedtak. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 10 av 54

11 Sak 3/09 PRISFASTSETTING OG SALG AV KOMMUNALE BOLIG- OG NÆRINGSTOMTER Saksbehandler: Helge Thorheim Arkiv: 611 L83 &56 Arkivsaksnr.: 06/5 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/09 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar reglement for prisfastsetting og salg av kommunale bolig- og næringstomter slik det fremgår av vedlegg til saken. Rådmannen får fullmakt til å fastsette tomtepris for bolig- og næringstomter med bakgrunn i de premisser som fremgår av saken og det vedlagte reglementet. Side 11 av 54

12 Sak 3/09 SAKSFRAMSTILLING 2.1 Bakgrunn for saken Formannskapet vedtok i møte , sak 33/08 følgende: Formannskapet ber administrasjonen vurdere nye retningslinjer for bolig/næringstomter, tomtepriser. 2.2 Problemanalyse Kommunen sin fremste oppgave er å tilrettelegge for ønsket samfunnsutvikling ved aktiv samfunnsplanlegging gjennom kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Disse oppgavene er lovregulert gjennom Kommuneloven og Plan- og bygningsloven. I tillegg påtar kommunen seg ofte oppgaver utover det som er lovregulert ved også å forestå detaljregulering og utbygging av både boligtomter og næringstomter. Ettersom tiden har gått, har arbeid med regulering og utbygging av tomtearealer for boliger og næringsformål endret noe karakter. For en del år siden var regulering og utbygging av boligtomter og næringstomter i egen regi sett på som en kommunal oppgave, og de fleste større reguleringsarbeider og byggemodningsoppgaver ble utført som kommunale prosjekter og utført i kommunal regi. Når det gjelder prising av de ferdige tomtene, ble det ofte lagt vekt på at disse skulle være rimelige for at inngangsbilletten ikke skulle bli for høy for å kunne bygge sin egen bolig. Dette har også dels vært gjort som et markedsføringstiltak av kommunen (spesielt næringstomter), og for å få folk til å bosette seg i kommunen. I de senere årene er det stadig kommet flere eiendomsutviklere/tomtespekulanter inn på markedet som kjøper opp areal og står for reguleringsarbeid, byggemodning, og salg av tomter. Ofte er det byggefirma som har spesialisert seg på total utvikling av et areal, inklusive bygging av boligen som skal stå på tomten. Dette gjelder spesielt for boligtomter, men også for næringstomter er privat regulering og utbygging stor. Når det gjelder større regulerte områder for næring, er kommunene gjerne sterkere inne i bildet både på regulering og utbygging ettersom det her ofte er snakk om store arealer som krever helhetlige løsninger både på regulerings- og utbyggingssiden, og der en må ivareta flere samfunnshensyn. I en god konjunktursituasjon ser en at private firma er villige til å ta relativt stor risiko i utbygging av felter, mens en er noe mer tilbakeholden med å sette i gang byggemodning av byggefelter i en peiode med lav konjunktur. Ettersom det er mange firma som driver med eiendomsutvikling, er det konkurranse i markedet, noe som skulle tilsi at prisnivået på boliger har et riktig nivå. Ofte er det imidlertid slik at en ikke har anledning til å velge utførende firma selv på det stedet en ønsker å bo, da det er forutsatt at det er eiendomsutvikleren (byggfirmaet) som skal bygge boligen ut fra valg fra deres huskatalog. Det har ofte vært uttrykt et ønske om å stå fritt med valg av husleverandør ved kjøp av tomt, og dette kan være et argument for at kommunen skal utvikle boligfelter og byggemodne tomter. Dette kan også bidra til å være et korrektiv til tomtepris-nivået som de private Side 12 av 54

13 Sak 3/09 utviklerne har etablert. Videre kan en kommunal satsing bidra til at det byggemodnes tomter i områder som ikke blir sett på som interessante for private tomteutviklere eller i en lavkonjunktur. Det anses således å være fornuftig at kommunen fortsatt er eiendomsutvikler og forestår erverv, regulering, byggemodning og salg av bolig- og næringstomter. I dag er det totale tilbudet av boliger og tomter såpass stort at en må påregne at konkurransen mellom eiendomsutviklere sørger for en riktig prising av tomtene. Det synes derfor som om utbygging av kommunale bolig- og næringsområder bør kunne prises slik at prisnivået mer harmonerer med private utbyggeres prisfastsetting. Det er imidlertid viktig å etablere et reglement for prisfastsetting og salg av kommunale bolig- og næringstomter slik at dette er forutsigbart for kommunen selv samt for de som ønsker å kjøpe tomt av kommunen. 1. Prisfastsetting Kommunen bør i utgangspunktet legge seg på selvkost -prinsippet ved priseng av sine tomter, med tillegg av et visst margintillegg for å harmonere prisen mot det private markedet. For fastsetting av selvkost -prisen skal følgende elementer inngå: 1. Grunnerverv Dersom kommunen ikke allerede eier tomteområdet en ønsker å utvikle, skal prisen en betaler for arealet inngå i totalkostnaden. Likeså kostnaden med å forestå selve ervervet. Dersom kommunen allerede er eier av arealet, skal arealet prisvurderes i forhold til det regulerte formål, og verdien legges inn i totalkostnaden for området. 2. Reguleringsarbeid Dersom arealet dette gjelder ikke er regulert, må kommunen som utvikler stå for arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan. Kostnadene med dette arbeidet legges inn i totalkostnaden. 3. Planlegging / prosjektering Når reguleringarbeidet er ferdig påløper det kostnader til teknisk planlegging som underlag for senere byggemodningsarbeider. Kostnadene legges inn i totalkostnaden. 4. Entreprenørkostnader Utbygging av selve tomtefeltet lyses gjerne ut på entreprise for å få en best mulig utbyggingspris. Eventuelt kan hele eller deler av prosjektet utføres i egen regi dersom en finner dette gunstig for eksempel i forhold til markedssituasjonen. Entreprenørkostnaden og/eller kostnader til utførelse i egen regi legges til totalkostnaden. 5. Byggeledelse / kontroll Under utførelse av byggemodningsarbeidet kreves det en oppfølging og kontroll i felten for å påse at prosjektet følge planene som er utarbeidet. Kostnadene til byggeledelse og kontroll legges til totalkostnadene. 6. Avgifter / gebyrer Det vil påløpe en del offentlige avgifter og gebyrer. Disse tas med i totalkostnaden. 7. Andre sine kostnader Det kan avtales mellom kommunen som utbygger og andre aktører at andre aktører sine kostnader legges inn i prosjektet gjennom kommunen. Dette kan gjelde kabeletatene (kraftselskap, televerk, bredbånd osv.) I slike tilfeller tas dette med i totalkostnaden. Side 13 av 54

14 Sak 3/09 8. Kapitalkostnader Alle kostnader som er forbundet med utbygging av boligfelt eller næringsområde skal finansieres, og det påløper rentekostnader på den kapitalen som brukes for å utvikle/klargjøre tomtearealene for bygging. Det vil være fornuftig å ha en generell regel for hvordan disse kostnadene skal beregnes, da det vil være lite praktisk å beregne kapitalkostnadene på den enkelte tomt i ettertid etter den er solgt, for så å presentere et kapitalkosttillegg. Ved å ha en generell regel for kapitalkosttillegg, vil en sikre en ensartet utregning av dette fra felt til felt samt at alle tomtekjøpere på det samme feltet i fellesskap bidrar til utvikling av feltet. Det kan være mange ulike vurderinger en legger til grunn for beregning av kapitalkostnader, og det kan gjøres ganske komplisert for å finne mest mulig rettferdig opplegg for denne type kostnader, men det bør her finnes frem til en del enkle forutsetninger for kapitalkostprisen. Det foreslås at det legges til 20% påslag for inndekking av kapitalkostnader på de kostnader som fremkommer ved summering av postene fra 1-6 ovenfor (evt 1-7 etter forhandling med andre aktører ). For beregning av kapitalkosttillegget er følgende kriterier lagt til grunn for beregning av kapitakosttllegg til det som inngår i selvkostbildet: a) 1/3 av tomtene selges innen 2 år fra ferdigstillelse av tomtefeltet. Det regnes gjennomsnittlig med 1 års rente. b) Resterende tomter (2/3) selges innen 10 år fra ferdigstillelse, men selges ikke før etter 2 år når den første 1/3 er solgt. Det regnes gjennomsnittlig med 6 års rente på kapitalen (de siste 8år/2 + de første 2 år = 6år) c) Det skal regnes 5% rente på kapitalen Det regnes i utgangspunktet med at tomtene er omtrent like store, selv om det ikke er helt slik i praksis. Det vil bli for komplisert å ta hensyn til individuelle tomtestørrelser i utgangspunktet ved beregning av kapitalkost. Videre forutsettes det at denne skjevheten blir korrigert når tomteprisen blir fastsatt ut fra den enkelte tomt sin størrelse i forhold av totalarealet. Videre vil en justering av tomtepris bli foretatt på bakgrunn av andre faktorer som beliggenhet etc, jfr pkt 9. Vi får da følgende regnestykke for kapitalkostnadstillegget (kapitalen i post 1-7 er X): 1/3X * 5/ /3X * 5/100*6 = 0,21X eller 21% kapitaltillegg Runder av til 20% 9. Prisfastsetting av tomteareal Side 14 av 54

15 Sak 3/09 Alle kostnader fordeles jevnt over det totale tomtearealet som skal selges og skjøtes over på kjøpere. Det skal ikke belastes kostnader for areal som inngår som fellesarealer, for eksempel veiareal, lekeplasser, friområde, separasjonsbelter osv., da det forutsettes av kjøpere av tomter på feltet selv bekoster infrastrukturen i feltet. Prisfastsetting av den enkelte tomt gjøres i utgangspunktet ved å summere alle kostnader i postene 1-8, og deretter fordele disse på den enkelte tomt etter tomtens størrelse i forhold til totalarealet som kostnadene skal fordeles på. 10. Fastsetting av tomtepris 10.1 Boligfelter På et boligfelt vil en del av tomtene bli vurdert som mer attraktive enn andre ut fra beliggenhet i feltet, adkomst, utsikt, nærhet til lekeplass, friområde osv. Etter at prisen er beregnet for den enkelte tomt,jfr pkt 9, foretas en skjønnsmessig individuell justering av tomtepris for å ta hensyn til at enkelte tomter har en bedre beliggenhet i feltet enn andre tomter. Justeringen skal foretas ved at prisen på noen tomter etter beregning i pkt 9 blir justert ned, mens andre tomter blir justert opp. Justeringene skal gjøres innenfor totalkostnaden for feltet (postene 1-8), og det skal ikke foretas en justering på den enkelte tomt med mer enn 10% av opprinnelig fastsatt pris, jfr pkt Næringsområde På næringsområder vil tomter bli ulikt vurdert av kjøpere avhengig bl.a. av beliggenhet i forhold til adkomst, profilering, behov for tilkomst til sjø etc. Etter at prisen er fastsatt for det samlede arealet, jfr pkt 9, foretas en skjønnsmessig individuell justering av areal på ulike soner av det totale næringsområdet. Det er uhensiktsmessig med en for sterk oppdeling av næringsarealet i utgangspunktet, da det vil være behovene til de som søker næringsareal som vil være med å lage utstrekningen på de enkelte tomtene. Av denne grunn justeres arealprisen (pr m2) for soner av området istenfor innenfor klare tomtegrenser. 11. Justering av tomtepris Ved hvert årsskifte skal prisene på bolig- og næringstomter justeres med utgangspunkt i endring i konsumprisindeksen. Ved prisjusteringen kan det tas hensyn til konjunktursituasjonen og markedssituasjonen for tomter i området. En eventuell nedjustering kan ikke gjøres under selvkost. 2. Salg av tomter Salg av tomter bør skje etter et fastsatt reglement, slik at det fremstår som ryddig og forutsigbart. 2.1 Salg av boligtomter. Side 15 av 54

16 Sak 3/09 Når en er kommet så langt at tomteareal er byggemodnet og det er fastsatt pris for disse, skal de averteres i medier som publikum har tilgang til. Dette vil si minimum i regionavisen og på kommunen sine hjemmesider. Dersom det drar ut med å fastsette endelig pris, kan tomtene annonseres basert på en foreløpig beregnet pris med forbehold. Ved tildeling av tomt, bør alle søkere likestilles og rekkefølgen til å velge tomt bør skje etter loddtrekning etter søknadsfristen, blant de som har søkt om å kjøpe tomt. Det er herunder viktig med ryddighet og det bør være min. 2 personer fra kommunen som underskriver loddtrekningsprotokollen. Etter runden med loddtrekning og søkeres valg av tomt er avsluttet, bør en for videre salg ekspedere henvendelser etter hvert som søknader kommer inn. For å unngå tomtespekulasjon bør det ligge en klausul i kjøpekontrakten som fastsetter at kjøperen må bygge innen 2 år etter at tomten ble skjøtet over på ham fra kommunen. Denne klausulen skal tinglyses. Dersom en kjøper ikke har startet bygging innen fristen, skal kommunen minne vedkommende om dette og sette opp en frist for når byggingen skal være ferdig. I motsatt fall skal kommunen kreve kjøpet omgjort. Det kan tenkes at kommunen ikke makter å følge opp om alle tomtene blir bebygd innen 2-års-fristen og at en tomt blir vidersolgt til 3.-mann på tross at det er kontraktsfestet at kommunen har rett til forkjøp av tomten i slike tilfeller. Det skal hefte ved tomten en rett for kommunen til å gripe inn i et slikt 3.-part salg i inntil 5 år fra tomten ble overskjøtet fra kommunen. Av hensyn til å få en rask ekspedering av slike saker bør rådmannen ha fullmakt til å ta ut stevning for retten for å få tomten tilbakeskjøtet til kommunen. 2.2 Salg av næringstomter Når en er kommet så langt at tomteareal er byggemodnet og det er fastsatt pris for disse, skal det averteres i medier som publikum har tilgang til. Dette vil si minimum i regionavisen og på kommunen sine hjemmesider. Dersom det drar ut med å fastsette endelig pris, kan tomtene annonseres basert på en foreløpig beregnet pris med forbehold. Ved tildeling av tomt, bør alle søkere i utgangspunktet likestilles, men i motsetning til boligtomter, vil kjøperne gjerne ha noe forskjellig behov. Noen kan være opptatt av profilering, andre mest opptatt av tilkomsten, mens andre kanskje har behov for å ligge til sjø/kaianlegg. Når det gjelder tildeling av næringstomter bør tildelingen gjøres etter samtaler/forhandlinger med de enkelte tomtesøkere. Dersom det er tomtesøkere som stiller nokså likt med hensyn til tomtestørrelse og krav til tomt, bør en bruke loddtrekningsprinsippet blant disse for selve tildelingen. Etter runden med tildeling av tomt er avsluttet, bør en for videre salg ekspedere henvendelser etter hvert som søknader kommer inn, og tildele tomt etter de behov som er synliggjort av søker. For å unngå tomtespekulasjon bør det ligge en klausul i kjøpekontrakten som fastsetter at kjøperen må bygge innen 2 år etter at tomten ble skjøtet over på ham fra kommunen. Denne klausulen skal tinglyses. Dersom en kjøper ikke har startet bygging innen fristen, skal kommunen minne vedkommende om dette og sette opp en frist for når byggingen skal være ferdig. I motsatt fall skal kommunen kreve kjøpet omgjort. Side 16 av 54

17 Sak 3/09 Det kan tenkes at kommunen ikke makter å følge opp om alle tomtene blir bebygd innen 2-års-fristen og at en tomt blir vidersolgt til 3.-mann på tross at det er kontraktsfestet at kommunen har rett til forkjøp av tomten i slike tilfeller. Det skal hefte ved tomten en rett for kommunen til å gripe inn i et slikt 3.-part salg i inntil 5 år fra tomten ble overskjøtet fra kommunen. Av hensyn til å få en rask ekspedering av slike saker bør rådmannen ha fullmakt til å ta ut stevning for retten for å få tomten tilbakeskjøtet til kommunen. Rådmannens kommentarer: Rådmannen slutter seg til utredning av reglement for prisfastsetting og salg av kommunale bolig- og næringstomter. Rådmannens konklusjon: Rådmannen vil anbefale at reglement for prisfastsetting og salg av kommunale bolig- og næringstomter, slik det fremgår av vedlegg til saken, blir vedtatt Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 17 av 54

18 Sak 4/09 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KULTURKVELD ÅKRA KULTURHUS Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/177 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 4/09 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap avslår søknaden om ambulerende skjenkebevilling fra Slogmåkane v/gudrun Gunderstad i forbindelse med kulturkveld med Jan Engervik og orkester og Slogmåkane på Åkra kulturhus den av alkoholpolitiske grunner. Side 18 av 54

19 Sak 4/09 SAKSFRAMSTILLING Slogmåkane Shantykor med Gudrun Gundersen som ansvarshavende (har kunnskapsprøven om alkoholloven om skjenking) søkte den om ambulerende skjenkebevilling i Karmøy kulturhus på Åkra den Dette er et kulturarrangement med Jan Engervik og orkester samt Slogmåkane Shantykor. Ønket skjenketid er kl til kl Ambulerende bevillinger i kommunale bygg avgjøres i formannskapet jfr. pkt. R) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at kulturhusene i kommunen ikke skal brukes til arrangement med alkoholservering og at dette kun skal gis unntaksvis. Kommunen skal heller ikke ha inntekter på alkoholservering. Rådmannens konklusjon: Søknaden fra Slogmåkane Shantykor avslås av alkoholpolitiske grunner. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 19 av 54

20 Sak 5/09 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Per Andreas Ulvedal Arkiv: 613 &30 Arkivsaksnr.: 05/2708 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 35/08 Eldrerådet /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Hovedutvalg teknisk /08 Hovedutvalg helse og sosial /09 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling fra hovedutvalg helse- og sosial: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år eller ved statlig tilskuddsordning. 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 35/08 Behandling: Arne Andersen foreslo følgende tilleggspunkt 4: Kommunens egne innbyggere bør prioriteres først ved utleie av boliger før flyktninger og innvandrere. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år. Side 20 av 54

21 Sak 5/09 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Kommunens egne innbyggere bør prioriteres først ved utleie av boliger før flyktninger og innvandrere. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den , saksnr. 23//08 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. Viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og den nye plan- og bygningsloven som er underveis som begge bygger på prinsippet om universell utforming. Prinsippet om universell utforming bør komme tydeligere fram i boligsosial handlingsplan. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år. 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 255/08 Behandling: Protokoll fra eldrerådet og råd for mennesker utlagt på bordet. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år. 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Side 21 av 54

22 Sak 5/09 Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 53/08 Behandling: Eldrerådets vedtak 35/08 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 23/08 lagt ut i møtet. Bente Thorsen fremmet forslag om følgende tillegg i pkt. 2.:.. eller ved statlig tilskuddsordning. Innstilling med Thorsens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år eller ved statlig tilskuddsordning. 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behovet for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete tiltak i planen vurderes i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan for hvert enkelt år. 3. På bakgrunn av foreslåtte fordypningsområder bl.a. utvidet/detaljert kartlegging av boligbehovet med Husbankens kartleggingsverktøy, foretas en rullering av planen allerede senest innen 2. halvår Side 22 av 54

23 Sak 5/09 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til påfølgende sammendrag av saken og vedlagte komplette plan. Sammendraget gir en oversikt over planen som helhet. Handlingsplanens tiltak samt økonomiske konsekvenser er oppsummert i planens kap. 8 og for dette kapittel er sammendraget og plantekst identisk. Fakta/saksopplysninger: 2.3 Bakgrunn for saken I gjeldende kommuneplan sies det følgende: I planperioden skal det utarbeides en boligsosial plan. Målet er at grupper med særlig boligbehov for eksempel unge nyetablerte, flyktninger, vanskeligstilte, bostedsløse og rusmisbrukere skal få et botilbud. Hovedutvalg for teknisk og hovedutvalg for helse og sosial fattet likelydende vedtak i henholdsvis sak 212/07 og sak 48/07: Hovedutvalget ber om at det utarbeides en samlet plan Boligsosial handlingsplan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Mandat og organisering av planarbeidet vedtas slik det framgår av saken. På denne bakgrunn ble det nedsatt en tverretatlig og tverrfaglig prosjektgruppe. Arbeidet med planen har tatt lengre tid enn forventet. Noe skyldes problemstillingens kompleksitet og nødvendig faktahenting underveis. Andre faktorer har vært uforutsett f.eks. vårens streik. Underveis har en søkt nær kontakt med brukerfeltet. Prosjektgruppen arrangerte tidlig i prosessen en oppstartskonferanse der brukere/representanter for brukergrupper var til stede. 2.4 Situasjonsbeskrivelse. Det er store utfordringer knyttet til området boligsosialt arbeid. Det gis sterke statlige føringer på at dette området bør prioriteres, den egentlige målgruppen vanskeligstilte på boligmarkedet - er bl.a. sterkt utsatt for konjunktursvingninger. Med vanskeligstilte forstås personer som, av en eller annen grunn, har problemer med å etablere seg eller bli boende i en bolig. De grupper som Karmøy kommune har problemer med å fremskaffe egnede boliger til er: Rusmisbrukere Personer med psykiske lidelser herunder brukere med dobbel diagnose i forhold til rus. Flyktninger og innvandrere I tillegg til disse gruppene har kommunen også særlige utfordringer knyttet til å skaffe tilstrekkelig omsorgsboliger til personer med utviklingshemming. 2.5 Handlingsplanens mål og strategier Overordnet mål: Side 23 av 54

24 Sak 5/09 Den boligsosiale handlingsplanen skal være en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet. Hovedmål: 1. Å sørge for god utnyttelse av den boligmassen kommunen eier eller disponerer. 2. Å få aktiv og samordnet bruk av tilskudd/låneordninger og andre virkemidler. 3. Å skaffe tilstrekkelig antall ulike typer boliger. 4. Å ha tilstrekkelig personalressurser til booppfølging. 5. Å få til effektiv ansvars- og oppgavefordeling innen kommunens boligsosiale arbeid (organisering, drift og forvaltning). Anbefalte strategier: Strategi 1: Kommunen skal gjennom en aktiv utbyggingspolitikk sikre at de samfunnsmessige forhold som sosial boligpolitisk profil, bredde i boligtilbudet, universell utforming og prisnivå tilsvarende husbankens rammer blir ivaretatt. Strategi 2: Kommunen skal sikre at: Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som ikke har mulighet til annen bolig enn kommunal utleiebolig, får dette snarest mulig. Funksjonshemmede og eldre får tilrettelagte boenheter i tråd med statlige satsingsområder. Strategi 3: Boligene tilrettelegges mest mulig fordelt i kommunens hovedutbyggingsområder der ønsket bosettingssted og kommunikasjonsbehov vurderes ved fordeling. 2.6 Handlingsplanens tiltak og økonomiske konsekvenser; Tiltak og økonomiske konsekvenser er oppsummert i planens kap. 8. Det forutsettes at tiltak som innebærer behov for økte ressurser innarbeides i økonomiplanen og vurderes det enkelte år. Rådmannens kommentarer: Når det gjelder første år i planperioden har rådmannen i sitt framlagte budsjettframlegg vurdert de tiltak som krever økt drift/investering. Da budsjettet for 2009 ikke er vedtatt når denne saken fremmes, må disse tiltak ev. justeres når planen er vedtatt. For bedret styring og koordinering av det boligsosiale arbeidet foreslås det i planen å utrede og endre organiseringen ved å etablere et boligkontor. Dette må følges opp. Nye boliger som skal ha personalbase, bør samlokaliseres med eksisterende for å oppnå større og mer rasjonelle driftsenheter. Rådmannens konklusjon: Boligsosial handlingsplan beskriver ut fra de til nå tilgjengelige data, grundig situasjonen på det boligsosiale området i Karmøy. Det angis strategi og mål. Tiltakene bygger opp under målene og de vil samtidig bidra til en mer helhetlig innsats. Når planen fremmes for rullering allerede 2. halvår 2010, er det fordi resultatet av bl.a. en mer detaljert kartlegging av boligbehovene vil gi mulighet for nødvendige justeringer. Den framlagte planen anbefales lagt til grunn for kommunes samlede innsats på det boligsosiale området. Rådmannen i Karmøy, Side 24 av 54

25 Sak 5/09 Arnt Mogstad sign. Boligsosial handlingsplan Sammendrag Foreliggende plan er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe. Mandatet for arbeidet er forankret politisk ved likelydende vedtak i hovedutvalg teknisk og hovedutvalg helse- og sosial. Kapittel 1 Her gis det en framstilling av mandat, arbeidets organisering, målene for planen ut fra mandatet, statlige føringer, kommunens ansvar og en fokusering på verdier og brukerperspektiv. Overordnet mål: En samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg, og bli boende i egen bolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet. Mandatet: 1. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 2. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av denne. 3. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 4. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 5. Lage en samlet plan for fremskaffelse av boliger, og behov for booppfølging til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å: Vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 6. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 7. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer. 8. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private / kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant annet ved booppfølging. 9. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen opp mot behovet, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås personer som, av en eller annen grunn, har problemer med å etablere seg eller bli boende i en bolig. En har erfart at det er store utfordringer på tiltakssiden både når det gjelder det å framskaffe bolig, og å kunne gi oppfølging. Grupper som Karmøy kommune har problemer med å framskaffe egnede boliger til er: Side 25 av 54

26 Sak 5/09 Rusmisbrukere. Personer med psykiske lidelser herunder brukere med dobbel diagnose i forhold til rus. Flyktninger og innvandrere. I tillegg til disse gruppene har kommunen også store utfordringer knyttet til å skaffe omsorgsboliger til personer med utviklingshemming. Hovedmål: Ut fra forutsetningene i vedtatt mandat og overordnet mål ble det satt opp følgende hovedmål for planen: 6. Å sørge for god utnyttelse av den boligmassen kommunen eier eller disponerer. 7. Å få aktiv og samordnet bruk av tilskudd/låneordninger og andre virkemidler. 8. Å skaffe tilstrekkelig antall ulike typer boliger. 9. Å ha tilstrekkelig personalressurser til booppfølging. 10. Å få til effektiv ansvars- og oppgavefordeling innen kommunens boligsosiale arbeid (organisering, drift og forvaltning). Det er enhver borgers ansvar å skaffe seg egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg egen bolig eller beholde egen bolig. I det siste tiåret har det vært nasjonal politikk at så mange som mulig skal integreres i lokalsamfunnet og ha selvstendige boliger. Lov om sosiale tjenester regulerer kommunens ansvar for vanskeligstilte i boligmarkedet. Dette gjelder ansvaret for å medvirke til å skaffe bolig for de som ikke selv kan ivareta sine interesser i dette markedet samt forpliktelsen til å finne midlertidig husvære for de som har akutt behov for tak over hodet. Videre angir loven de viktigste tjenestene i sammenheng med det boligsosiale arbeid, for eksempel praktisk bistand og opplæring. Regjeringens og Husbankens hovedmål er at Alle skal kunne bo godt og trygt. Karmøy kommunes visjon er Kommunen som vil at du skal lykkes. I arbeidsgiverstrategien er det vedtatt at verdiene kvalitet, respekt og ansvar skal ligge til grunn for all adferd i organisasjonen. Dette er med å sette standarden for arbeidet med bosetting av vanskeligstilte. Bolig er en forutsetning for et verdig liv. Å bli verdsatt handler også om det å bli stilt krav til. Kravene må tilpasses den enkeltes situasjon, noe som gir grobunn for vekst og utvikling. Kapittel 2 I kapittel 2 gis en framstilling av de boligøkonomiske utviklingstrekk i Karmøy samt samfunnsøkonomiske utviklingstrekk for De siste årene har Karmøy hatt en årlig befolkningsvekst på i overkant av 1 prosent. Viktige trekk ved befolkningsprognosen til 2025, er at antall barn i grunnskolen vil avta fram mot 2015 for deretter å stabilisere seg på et nivå som er ca 500 elever lavere enn situasjonen er i dag. Antallet eldre vil imidlertid øke sterkt både for aldersgruppen og 80+. For 80+ vil den mest dramatiske økningen komme etter For 90+ allerede de nærmeste årene. Denne utviklingen gir ikke nødvendigvis større utfordringer for det som oppfattes som det boligsosiale arbeidet; arbeid for de personer som har et boligbehov som de ikke greier å løse selv. Dette vil heller være utfordringer for det som tradisjonelt betraktes som eldreomsorg og pleie- og omsorgstjenester. Side 26 av 54

27 Sak 5/09 Det er en sammenheng mellom befolkningsøkning og det antall personer som vil ha et boligbehov, rundt regnet 1 % av befolkningen kartlegges med et boligbehov. (Husbanken 2008). ). Det må bemerkes at dette ikke gjelder alle med boligbehov, men kun de som står er uten egen eller leid bolig, står i fare for å miste bolig eller har uegnet bolig. Med dette som utgangspunkt, vil derfor Karmøy kommune ha ca. 25 flere personer med boligbehov i Erfaringsmessig er det imidlertid andre forhold enn den rene befolkningsveksten som vil ha den avgjørende innflytelse på hvor mange personer som har et boligbehov. Dette vil for eksempel dreie seg om: Utviklingen i arbeidsmarkedet Boligbygging omfang og hvilke typer boliger som bygges Prisutvikling på boliger, herunder rentenivået Utviklingen i leiemarkedet I tillegg kommer faktorer som for eksempel omfanget av rusmiddelmisbruk, og nasjonal politikk i forhold til psykiatriske pasienter samt flyktningepolitikk. I forhold til den samlede boligmassen, er andelen eneboliger fremdeles nær 90 % i Karmøy. Når en samtidig vet at folke- og boligtellingen i 2001 viser at nær 80 % av innbyggerne bor i selveid bolig, er det fremdeles rett å si at den typiske karmøyboligen er en frittliggende enebolig eid av husstanden som bor der. For de boligkjøperne som henvender seg til bruktmarkedet betyr dette naturligvis at i Karmøy domineres bruktmarkedet av eneboliger. For grupper med svak økonomi passer dette dårlig. Det er ikke en brukt enebolig som er det enkleste første steg på veien inn i boligmarkedet. For mange vil en passende bolig være en brukt borettslagsleilighet, gjerne 2 eller 3-roms. Denne typen bolig finner man svært få av i Karmøy. De siste årene har en i Karmøy, som i landet for øvrig, sett en sterk økning i boligprisene. Samtidig har det vært sterk økning i sysselsettingen, og vi har sett en markert reallønnsvekst. Samtidig har Norges Banks styringsrente steget til 5,75 % i september 2008 fra et bunnivå på 2% i Det er flere forhold som peker i ulike retninger når vi vurderer den samfunnsøkonomiske utviklinga i et boligsosialt perspektiv. Vi tror, og der har vi mange økonomer med oss, at så lenge sysselsettingen er god vil norske husholdninger greie å håndtere de høye boligprisene og det rentenivået en ser den nærmeste tida. Det en kanskje vil se er en sterkt redusert prisvekst på boliger, og kanskje til og med en mindre nedgang. Nå skal det ikke legges skjul på at det kan være spesielle forhold ved boligmarkedet som kan ramme enkelt-grupper svært negativt. Dette gjelder for eksempel borettslagsboliger med høy fellesgjeld der fellesgjelden er så høy at en ikke har en egenkapitaldekning som gir muligheter for forsikring mot tap som følge av misligholdt husleie. De mest pessimistiske snakker også om gjeldskrise i enkelte husholdninger. Dette gjelder husholdninger som har spesielt høye boliglån, og der gjeldskrisen inntrer i de situasjoner der en må selge på tidspunkt der boligprisene har falt. Da kan en komme i en situasjon der en etter boligsalget sitter igjen med gjeld, og der en skal ut å skaffe en ny bolig med negativ boligkapital. Side 27 av 54

sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3

sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3 sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3 2 Saksnr.: 2006/3608 Løpenr. 48795/2008 Klassering: 280 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. F Ikesutval et 18.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 10.12.2008 88/08 - FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA - KRAV TIL KJØNNSMESSIG BALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKS3ESELSKA Vedtak: IV STORD KOMMUNE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Karmøy kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2012 1 Vedtaket Boligsosial handlingsplan 2009-2012 ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 10. februar 2009: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2009 Tid : Kl. 16.10-17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.12.2008 Tid : Kl. 19.30-21.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Saltvik Marit

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Nordskag oppvekstsenter 08.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post:

HAMARØY KOMMUNE. Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: E-post: HAMARØY KOMMUNE Oppeid, 8294 Hamarøy Servicekontoret: 75 76 50 14 E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no f r a n t z. n o HAMARØYMODELLEN 1-2-3 Et boligpolitisk kinderegg HAMARØYMODELLEN BAKGRUNN: Høsten

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 Formannskapet 20.02.2017

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Programleder Roald Engman 1

Programleder Roald Engman 1 29.09.2011 Programleder Roald Engman 1 Sammenhenger Statlig politikk Velferdssamfunnet-, utjamning av sosial ulikhet, bedring av levekår og helse og boligsosialt utviklingsprogram Kommunal politikk og

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.04.2012 22724/2012 2012/2213 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/74 Formannskapet 02.05.2012 Boligtomter Kjerringøy sentrum - Salg av boligtomter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR

SAKSPROTOKOLL - HØRING - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR SAKSPROTOKOLL - HØRING - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 21.02.2017,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 20.03.2014 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO -

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 66/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Byggemodning av nye utbyggingsområder prioriteres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 21.08.2017 Tid: 09:00-11:30 Eventuelt forfall meldes til Hilde Larsen

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer