NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE"

Transkript

1 NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Vestfold, juni 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Prosjektleder: Skagerak Consulting

2 Innhold Innhold... 1 Sammendrag Forord Når verden blir mindre, må vi bli større Innledning Forretningsplanens innhold Beskrivelse av arbeidsprosessen Referansegrupper Definisjoner av ulike uttrykk og begreper Forretningsidé/mål Bakgrunn Forretningsidé Mål Beskrivelse av reiselivsnæringen i Vestfold Reiselivsnæringen Reiselivsnæringens betydning for Vestfold Organisering av reiselivsnæringen i Vestfold Markedet Reiselivsmarkedet i Vestfold Mulighets- og trusselbilde Konkurrenter Strategisk tilnærming Valg av strategisk retning Konsekvenser for virksomheter tilknyttet dagens reiselivsstruktur Risiko Organisering og administrasjon av GoVestfold Organisasjon og eierstruktur Lokalisering Oppgaver Avgrensning i forhold til bedriftsnettverk Aksjonærfordeler Vertskapsfunksjonen Fordeler for kommunene Kapitalbehov og finansiering Privat finansiering Offentlig finansiering Budsjett Markedstilskudd Aksjekapital Handlingsplan Framtidsbilde Vedlegg Vedlegg 1: NFDs foreløpige utkast til rammeverk for konkurranseutsetting av reiselivsaktiviteter Vedlegg 2: NFDs utkast til kunngjøringstekst i forbindelse med anbud

3 Sammendrag Det er skjedd store endringer i reiselivsnæringen de siste årene. Mulighetene har aldri vært større samtidig som konkurransen aldri har vært tøffere. Til tross for de store endringene, mangler Vestfold fremdeles en overordnet strategi og koordinering av sine reiselivsaktiviteter. Denne mangelen på samordning og samarbeid gjør at reiselivsnæringen står i fare for å tape i konkurransen om framtidens reislivskunder. Reiselivsnæringen har nå satt seg selv i førersetet for å endre dette. De har derfor, med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet og VFK, gått sammen for å etablere et nytt destinasjonsselskap for Vestfold. Dette destinasjonsselskapet skal koordinere reiselivssatsingen i fylket og understøtte reiselivsnæringen i deres aktiviteter. Selskapet skal være et aksjeselskap som eies og styres av næringen selv. Destinasjonsselskapets hovedmål skal være å etablere Vestfold som nordmenns feriefavoritt. I det ligger erkjennelsen om at nordmenn er den desidert viktigste målgruppen for reiselivsnæringen i Vestfold. Med de begrensede ressursene dette selskapet vil ha til rådighet, vil det ikke være midler til en stor satsing i det internasjonale markedet. For å trekke til seg utenlandske tilreisende, vil man derfor heller koble seg på større profileringsaktiviteter som gjennomføres av Visit Norway og andre samarbeidspartnere. Selskapet skal bidra til et tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene i fylket, bidra til økt, profesjonell produktutvikling/pakking, koordinere profilerings- og markedsføringsaktiviteter og bidra til generell kompetanseheving. Satsing på en felles profilering på nett vil stå sentralt i arbeidet. I tillegg til å være en forlenget arm mot markedet, vil selskapet også selge tjenester til kommunene og fylkeskommunen. Dette gjelder i første rekke i form av tjenester knyttet til den digitale vertskapsrollen. Det er et mål om at selskapet skal settes i gang høsten 2015 og være i full drift fra januar

4 1 Forord 1.1 Når verden blir mindre, må vi bli større Det er et paradoks at Norge stadig blir kåret til et av verdens mest spennende reisemål samtidig som vi taper i kampen om både de norske og de internasjonale reisende. På verdensbasis er reiselivsnæringen en av de viktigste og raskest voksende næringene. 9 prosent av verdens BNP (verdiskapning) og 9,1 prosent av alle arbeidsplasser er relatert til reiseliv. Verdens turismeorganisasjons prognoser viser at det i Nord Europa og Vest Europa fram mot 2030 vil bli en årlig vekst på 1,8 % i den internasjonale turismen. Til tross for den globale veksten, taper Norge markedsandeler. I 1970 hadde Norge 0,9 prosent av det globale reiselivsmarkedet. I 2013 var denne andelen gått ned til 0,4 prosent. Den viktigste årsaken til den langsiktige nedgangen er at Norge i perioden fra 1970 til 2013 har utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land og dermed også en av verdens dyreste reiselivsdestinasjoner. Denne utviklingen har også påvirket nordmenns reisevaner. Prisutviklingen i Norge har ikke bare gjort det dyrere for utlendinger å feriere i Norge det er også blitt billigere for nordmenn å feriere i utlandet. Når man ser dette sammen med økt tilgjengelighet i form av flere flyavganger, lave priser på flybilletter, full tilgang til informasjon om fjerne destinasjoner via internett, enklere booking via internett osv. er det lett å forstå at mange nordmenn søker ut framfor å feriere i Norge. Også kurs- og konferansemarkedet merker presset ved at mange de siste årene har valgt å arrangere sine konferanser og firmaarrangementer i andre land som kan lokke med både lavere kostnader og flere soldager. Vestfold har tradisjonelt vært et yndet reisemål for nordmenn, spesielt i sommersesongen. Mens Vestfolds konkurrentene tidligere var Sørlandet, Østfold og kanskje Danmark og den svenske vestkysten, konkurrerer man i dag med reisemål over hele verden. Det er i dag blitt nesten like vanlig å sette seg på et fly til Thailand som det å sette seg i bilen for å kjøre fra Oslo til Vestfold. Der kundene tidligere måtte kontakte turistinformasjonen eller et reisebyrå i håp om å få tak i brosjyrer eller annen informasjon om mulige reisemål, kan de nå sitte i sin egen sofa eller på kontoret og få tilgang til alt av informasjon fra all verdens reisemål. Tidligere nådde leverandørene i reiselivsnæringen ikke fram til potensielle kunder fordi de ikke fikk spredd brosjyrene sine. I dag når man ikke fram til potensielle kunder fordi nettsidene deres drukner blant alle andre tilbud på internett. Hvis man ser på hva som har skjedd i samfunnet siden 1970, har omtrent alt forandret seg. Det er skjedd en revolusjon både når det gjelder økonomi, holdninger og kommunikasjon. I den samme perioden har det nesten ikke skjedd noen utvikling i organiseringen av reiselivet i Vestfold. Vestfold er et fantastisk fylke med masse å by på av unik natur, opplevelser, mat og aktiviteter. Det er mange dyktige leverandører som ønsker å satse og som ønsker å videreutvikle Vestfold som destinasjon. For å klare det, er det på tide å tenke nytt. Det er også på tide at reiselivsnæringen forener krefter og konkurrerer sammen i stedet for mot hverandre. Denne forretningsplanen er en plan for de som vil og kan endre utviklingen. Den viser hvordan reiselivsnæringen selv ønsker å ta kontroll og ansvar når framtiden stakes ut for Vestfold som reiselivsdestinasjon. Når verden blir mindre, må vi bli større! 3

5 2 Innledning 2.1 Forretningsplanens innhold Forretningsplanen er reiselivsnæringens idé- og plandokument for utviklingen av et selskap for overordnet koordinering av reiselivsutviklingen i Vestfold. En forretningsplan er et planleggingsdokument for et selskap i oppstartsfasen. I dette tilfellet er selskapet et overbyggende destinasjonsselskap for Vestfold. Forretningsplanen skal blant annet beskrive forretningsideen, markedet, organisasjonen, produktet, planlagt gjennomføring, økonomi og de viktigste risikoene. Planen dekker normalt selskapets oppstart og de første driftsårene. Når selskapet er oppe og står, vil selskapets ledelse være ansvarlig for ytterligere planlegging og prioriteringer samt for at planene gjennomføres og at målene nås. I dette tilfellet, som ved andre selskapsetableringer, har selve prosessen med å skrive planen vært like viktig som det ferdige produktet. Reiselivsnæringen i Vestfold er svært sammensatt både med tanke på type næringsvirksomhet, størrelse og ressurser. I arbeidet med forretningsplanen har det derfor vært nødvendig å diskutere og revurdere både ambisjoner og prioriteringer. Til tross for store innbyrdes forskjeller, har arbeidet med forretningsplanen vist en overraskende stor konsensus innen reiselivsnæringen. Arbeidet med å utarbeide en forretningsplan som har bred støtte blant Vestfolds reiselivsbedrifter har derfor vært relativt problemfri. 2.2 Beskrivelse av arbeidsprosessen Arbeidet med forretningsplanen er ledet av en styringsgruppe fra reiselivsnæringen og har bred støtte innen alle deler av reiselivsnæringen. Prosessen med å utarbeide en forretningsplan for et nytt destinasjonsselskap for Vestfold ble initiert av Vestfold fylkeskommune, men er drevet fram av representanter for reiselivsnæringen. En viktig grunn til at næringen selv har hatt ansvaret for gjennomføringen, er at man ønsker å tenke nytt og uavhengig og for å legge til rette for en fremtidsrettet og utviklingsorientert løsning. I arbeidet er det derfor blitt lagt vekt på en bred involvering av et bredt spekter av representanter for reiselivsnæringen. Arbeidet med utformingen av forretningsplanen er gjort av en styringsgruppe for reiseliv i Vestfold. Dette er en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter for ulike nærings- og reiselivsinteresser. En eksternt innleid rådgiver fra Skagerak Consulting har, i tett samarbeid med prosjektansvarlig, hatt ansvar for informasjonsinnsamling, prosjektgjennomføring og skrivingen av forretningsplanen. Følgende personer har vært involvert i utarbeidelsen av forretningsplanen: Medlemmer av styringsgruppen Representerer Øyvind Hagen Quality Hotel Tønsberg / «The conference coast» Hotell/overnatting/konferanse Arne Georg Rønning All on board Event/opplevelser Morten Aartun Brunvall Camping / Larvik campingplass forening Camping Bjørge Madsen/ Vestfold Bondelag / VestfoldMat SA Landbruk/mat Amund Kind Eli Saastad Tønsberg Næringsforening Næringsforeningene Ellen Larsen / Visit Sandefjord / Visit Horten Visit-selskapene Kristin M. Løkeberg Tine Kleive Mathisen Torp Sandefjord Lufthavn Transport Hanne Bügel Vestfoldmuseene Museer og kultur Karl-Otto Mauland Vestfold fylkeskommune Prosjektstøtte (observatør) Toini Hilde A. Ness Innovasjon Norge Observatørstatus i gruppen Prosjektansvarlig Ellen Larsen Visit Sandefjord Prosjektleder Tom R. Gogstad Skagerak Consulting AS 4

6 2.3 Referansegrupper Representanter for et bredt spekter av reiselivsnæringen har kommet med innspill og bidratt i forarbeidet. Etableringen av et nytt destinasjonsselskap for Vestfold har bred støtte i reiselivsnæringen. For å få en bredest mulig tilbakemelding fra de ulike delene av reiselivsnæringen, ble nærmere hundre reiselivsvirksomheter fra hele Vestfold invitert inn til et referansegruppemøte hvor de kunne gi sine innspill og føringer. Omtrent halvparten av de inviterte hadde mulighet til å delta. Gjennom gruppediskusjoner og tilbakemeldingsskjemaer fikk representantene komme med tilbakemeldinger på selskapets hovedsatsingsområder, organiseringsform og tjenestespekter. Disse tilbakemeldingene danner et viktig grunnlag for anbefalingene og prioriteringene i forretningsplanen. Representantene representerte følgende deler av reiselivsnæringen: Referansegrupper for reiselivsnæringen Opplevelser/event Camping Restaurant/mat/landbruk Kultur/kunst/museer Organisasjoner og stiftelser Større overnattingssteder Små overnattingssteder Reise/transport Handel Visit-selskap Familie-/opplevelsesparker Som en del av kartleggingsarbeidet, ble alle deltakerne også spurt om den virksomheten de representerte ønsket å ta del i en ny reiselivsorganisasjon for Vestfold. Samtlige deltakere svarte ja på dette (hvorav én med et lite forbehold om egen kapasitet). Tilbakemeldingen viser at reiselivsnæringen ser et stort behov for en overordnet koordinering av reiselivet i Vestfold og at tiden er moden for den planlagte etableringen. 2.4 Definisjoner av ulike uttrykk og begreper For å unngå misforståelser og ulike tolkninger, er de viktigste uttrykkene som blir brukt i denne forretningsplanen definert i tabellen nedenfor. Begrep Forklaring GoVestfold Det er ennå ikke besluttet hvilket navn selskapet skal ha. Navnet vil avhenge av en rekke faktorer som må avklares nærmere. Mer om dette i punkt Som arbeidsnavn har vi i denne forretningsplanen brukt navnet GoVestfold Forretningsplan En forretningsplan er et planleggingsdokument for et selskap i oppstartsfasen. Se for øvrig punkt 2.1 Destinasjon Et geografisk avgrenset område hvor både offentlige og private aktører operer sammen. Destinasjonen kan være del av en kommune (for eksempel Geilo), en kommune (for eksempel Trysil) eller flere kommuner (for eksempel Destinasjon Røros som dekker flere kommuner) Destinasjonsselskap Et selskap som har til hensikt å videreutvikle og markedsføre en destinasjon. Reiselivsbedrifter/ Reiselivsbedrifter og reiselivsaktører inkluderer vanligvis bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger som har reiselivskunder som hovedmålgruppe eller en hovedmålgruppe. I denne aktører forretningsplanen har vi også inkludert bedrifter og virksomheter som har reiselivskunder som sekundærmålgruppe, for eksempel handelsbedrifter. Se mer om det under punkt 4.1 Reisemål Begrepet reisemål eller destinasjon er et geografisk sted som besøkes av tilreisende turister fordi stedet har kvaliteter og gir opplevelser som gjør det verd å besøke. Et sted blir med andre ord først et reisemål når det oppfattes som attraktivt av definerte målgrupper i markedet, dvs. at stedet har reell attraksjonskraft. Reisemålsutvikling Produktutvikling En helhetlig og langsiktig plan for å utvikle et reisemål. Utvikling av nye tjenester, konsepter eller pakking av tjenester på nye måter som er salgbare for kommersielt interessante kundegrupper. 5

7 3 Forretningsidé/mål 3.1 Bakgrunn Prosessen bak effektivisering og fornyelse av reiselivsnæringens organisering ble initiert av sentrale myndigheter, fordi de, i likhet med næringen selv oppfattet dagens organisering med mange små enheter som svært uoversiktlig og lite effektiv. I april 2012 lanserte regjeringen sin nye nasjonale reiselivsstrategi «Destinasjon Norge». I denne strategien trekker man fram følgende mål ved satsingen: Økt verdiskapning og produktivitet Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvillighet. Den nye nasjonale reiselivsstrategien fokuserer sin innsats mot tre hovedområder: Næringens organisering Opplevelses- og reisemålsutvikling Koordinering av salg og markedsføring Det viktigste formålet under punktet næringens organisering er å utvikle en ny og mer effektiv reiselivsstruktur slik at de midlene som bevilges til reiselivsformål over offentlige budsjetter i framtiden skal benyttes på en mer effektiv måte. Dagens reiselivsstruktur mangler nødvendig slagkraft, er uoversiktlig og lite samkjørt. Med organiseringsarbeidet som utføres på nasjonalt og regionalt plan, ønsker man å skape en struktur med større, mer slagkraftige enheter med bedre effektivitet og som er mer kompetente til å møte de framtidige utfordringene. 3.2 Forretningsidé Forretningsidéen er at GoVestfold skal være et selskap som skal drive destinasjons- og reisemålsutvikling i Vestfold. Selskapet skal basere seg på kommersielle grunntanker og gi merverdi til sine medlemmer/eiere. GoVestfold skal jobbe langsiktig og til enhver tid tilpasse seg markedets og eiernes samlede og overordnede behov. 3.3 Mål GoVestfold har ambisiøse mål og etableres for å gi merverdi for sine aksjonærer og offentlige samarbeidspartnere. Grunnprinsippet skal være at man skal bidra etter evne og nytte. De som velger å være med på å bidra, vil også være de som i størst grad vil nyte godt av den veksten og de mulighetene selskapet skaper. Målene i denne forretningsplanen er hovedsakelig satt ut fra næringens egne premisser og baserer seg på de ønsker og prioriteringer referansegruppene har kommet med. De er likevel helt i tråd med de overordnede målene i den nasjonale strategiplanen og de føringer som er kommet fra sentrale myndigheter Overordnet mål GoVestfold har som hovedmål å etablere Vestfold som nordmenns feriefavoritt. Vestfold skal være en foretrukket destinasjon for kortferier og for kurs- og konferansearrangementer. Selskapet skal oppnå dette ved å fungere som en effektiv og slagkraftig koordinator og tilrettelegger for sine medlemmer/eiere innen reiselivsnæringen Effektmål Resultat GoVestfold skal være et effektivt, framtidsrettet og fleksibelt destinasjonsselskap som legger grunnlaget for videre vekst og utvikling av reiselivsnæringen i Vestfold. Lønnsomhet Gjennom sitt arbeid skal GoVestfold styrke grunnlaget for forbedret lønnsomhet og økt økonomisk stabilitet for sine eiere/medlemmer. Konkurransekraft Gjennom profesjonelt og målrettet arbeid skal GoVestfold bidra til å gi: økt konkurransekraft og økte markedsandeler et bedre grunnlag for vekst og videreutvikling 6

8 langsiktige og lønnsomme produkt- og tjenestekonsepter som kan selges både i det nasjonale og det internasjonale markedet styrket og koordinert profilering og markedskommunikasjon i forhold til andre destinasjoner og andre markeder Kompetanse GoVestfold skal være en kompetanseleverandør til sine eiere. Selskapet skal bidra til økt kompetanse og innsikt blant annet gjennom innsamling og formidling av nøkkelinformasjon om markedet, og ved å være en tilrettelegger for kurs, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling Selskapet skal også skape økt slagkraft ved å utnytte aksjonærenes samlede kompetanse. Samordning og deling av kompetanse vil blant annet skje gjennom bransjemøter, prosjektgrupper, produktutviklingsprosesser og andre egnete arenaer. Ved å delta i disse aktivitetene, vil reiselivsbedriftene kunne trekke på hverandres erfaringer og kompetanse i langt større grad enn det som er mulig i dag Resultatmål Mål Frist Ansvar Rask etablering GoVestfold skal etableres og igangsettes så raskt som mulig Nov Styringsgruppen for reiselivet i Vestfold GoVestfold skal være i full operativ drift ved årsskiftet 2015/2016 Jan Styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Selskapet skal ha full drift i alle de sentrale funksjonene i løpet av 2016 Des Styret og daglig leder Bred støtte innen reiselivsnæringen Organisasjonen skal ved etablering ha minst 150 virksomheter inne på eiersiden Nov Styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Ved utgangen av 2016 skal selskapet ha 200 virksomheter som aktive aksjonærer Des Styret og daglig leder Det skal deretter nytegnes 25 nye aksjonærer hvert år Årlig Daglig leder Finansiering Virksomheten skal drives på næringens premisser og hovedfinansieringen skal komme fra næringen selv og fra egne kommersielle aktiviteter. En egenkapital på basert på bidrag fra reiselivsnæringen skal være på plass ved oppstart. GoVestfold skal ha en dialog med de viktigste reiselivskommunene og fylkeskommunen om finansiering og kjøp av tjenester. Kommersiell drift For å sikre kvalitet i tjenestene og stabilitet over tid, skal selskapets drift gå med overskudd hvert år. Overskuddet bør ligge på ca. 5% av selskapets omsetning. Dette overskuddet skal pløyes tilbake i videreutviklingen av virksomheten. Personal/kompetanse Daglig leder og de ansatte skal ha bred erfaring fra reiselivsnæringen og ha den kompetanse og de personlige egenskapene som skal til for å videreutvikle reiselivsnæringen i Vestfold. GoVestfold skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, og holder på ansatte med høy kompetanse Markedsføring GoVestfold skal ha en målbar effekt på markedets kunnskap om og preferanse for Vestfold som reisemål. Virksomhetene skal også ha en målbar effekt på reiselivsnæringens omsetning. Da effekten av selskapets virksomhet vil avhenge av tilgjengelige ressurser, vil de kvantifiserte målene måtte utarbeides i en årlig strategi-/markedsplan. Produktutvikling GoVestfold skal bidra til at det løpende utvikles nye bærekraftige produktkonsepter med høy attraksjonsverdi. Samhandling GoVestfold skal ha høy anseelse hos, og føre en tett dialog med, de viktigste offentlige aktørene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nov Styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Okt Styringsgruppen for reiselivet i Vestfold Årlig Nov. 2015, deretter løpende Løpende Des Årlig, fra des Desember 2015 Styret, daglig leder Styret, daglig leder Daglig leder Daglig leder Daglig leder Daglig leder, styret 7

9 4 Beskrivelse av reiselivsnæringen i Vestfold Forretningsplan for nytt destinasjonsselskap i Vestfold 4.1 Reiselivsnæringen Reiselivsnæringen har stor betydning for hvordan Vestfold oppfattes, med store ringvirkningseffekter til andre deler av næringslivet. GoVestfold ønsker derfor i sin satsing ikke bare å satse på de som har tilreisende som hovedinntektskilde, men også på andre grupper hvor tilreisende utgjør en viktige del av omsetningsgrunnlaget som handelsbedrifter, matprodusenter, tjenesteleverandører etc. Mange assosierer reiselivsnæringen med feriereiser. Reiselivsnæringen dekker imidlertid også andre områder som f.eks. reiser i forbindelse med arbeid, kurs, konferanser, seminarer etc. Det er heller ikke nødvendig at folk overnatter borte fra hjemmet for å være en reiselivskunde. Dagsreisende som besøker en opplevelsespark eller personer som kommer for å oppleve et sommerteater eller for å spise middag på en restaurant, kommer også inn under reiselivsparaplyen. Vestfold har lange tradisjoner som feriefylke. Med mange sommerturister har reiselivet stor innvirkning på det lokale tilbudet av produkter, tjenester, og kultur. I tillegg er Vestfold en viktig tilbyder i kurs- og konferansemarkedet og har en flyplass og flere fergeforbindelser som hvert år transporterer store mengder passasjerer. Reiselivsnæringen betjener ikke bare tilreisende, men også lokalbefolkningen som kjøper opplevelser, serveringstjenester, kulturopplevelser o.a. der de bor. Reiselivets direkte og indirekte effekt på fylket er derfor stor. Reiselivsnæringen er ikke bare én enkeltnæring, men er sammensatt av flere ulike næringer eller bransjer. I offisielle sammenhenger deles gjerne reiselivsnæringen inn i fem hovedbransjer; opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling. I arbeidet med å finne en felles organisering av reiselivsnæringen i Vestfold, har styringsgruppen valgt å benytte en litt mer utvidet tolkning av reiselivsnæringen hvor blant annet varehandelen og landbruket trekkes inn: Den kommersielle overnattingsbransjen (hoteller, camping, B&B etc.) Transportnæringen (flyplass, flyselskaper, ferjeselskaper, busselskaper, offentlig kommunikasjon etc.) Serveringsnæringen (restauranter, barer, puber, catering etc.) Mat og landbruk (lokale mattilbydere og råvareleverandører) Varehandel (butikker, kjøpesentra etc.) Tjenesteleverandører (guider, turistkontorer etc.) Aktivitetsleverandører (oppleves- og aktivitetsparker, leire etc.) Kultur (teater, musikk, kunst, museer etc.) Årsaken til at styringsgruppen har valgt en utvidet tilnærming til reiselivsnæringen, er at tilreisende, ikke minst hytte- og campingturister, spiller en viktig rolle varehandelsomsetningen. Med en bred tilnærming vil det også skape bedre muligheter til å sette sammen komplette og attraktive tjenestekonsepter som f.eks. Vestfold som matleverandør. Med en høy tetthet av hytte- og campingturister, vil det også være en god del andre områder som f.eks. håndverkere, frisører og andre som nyter godt av turiststrømmen, men disse er holdt utenfor slik at konseptet ikke skal bli utydelig. Hvis noen av disse virksomhetene likevel ønsker å delta i samarbeidet, vil det bare bli sett på som positivt Fragmentert næring En ting som særpreger reiselivsnæringen i Vestfold, er at den er svært fragmentert. Det er et stort spenn, ikke bare når det gjelder type næringsvirksomhet, men også når det gjelder kompetanse, økonomisk styrke, størrelse, sesong, marked, organisering, ambisjonsnivå samt endringsvilje og evne. Man har i tillegg store lokale variasjoner mellom de ulike kommunene. Det er en utfordring å skulle favne, og samle en slik næring i en felles satsing og få med seg alt fra store profesjonelle aktører som Torp Sandefjord Lufthavn, Bastø Fosen, Color Line og Fjordline til små sommeråpne gallerier. Det er også et stort spenn mellom de ulike kulturaktørene, fra store festivaler som Slottsfjellfestivalen til lokale muséer. Både rammebetingelser, formål og økonomi er vesentlig forskjellige. Også virksomheter som oppleves som relativt like i marked og målgruppe, kan ha helt ulike rammebetingelser. Et eksempel er Oslofjord Convention Center og Scandic Park Hotel. Begge jobber i kurs og konferansemarkedet, men ettersom Scandic Park Hotel er en del av en kjede, må det forholde seg til kjedens regler og rammebetingelser. Hotellet er blant annet underlagt streng styring av økonomi, markedsmidler og 8

10 markedsaktiviteter. Oslofjord Convention Center som er privat eid, har ikke disse rammebetingelsene, men må forholde seg til styrets føringer og de retningslinjene som er satt for dette selskapet. Et av de områdene som gjerne skaper splid er vurdering av kostnad og nytteverdi. Det er ikke gitt, som enkelte synes å tro, at jo større virksomheten er, desto større nytteverdi eller økonomisk gevinst får man av en felles satsing. Tvert imot viser det seg at det ofte er de minste virksomhetene som opplever størst nytteverdi. Et eksempel på dette er Jentene på kyststien som presenterte seg på Reiselivsmessa i januar 2015 sammen med en rekke andre Vestfold-bedrifter. I følge arrangøransvarlige, Kristin Hammer Anvik, var det som skjedde på messen og som en følge av den, den viktigste grunnen til at arrangementet ble fulltegnet med over 3000 deltakere i Som en liten aktør ville de aldri klart å skape så mye oppmerksomhet rundt arrangementet hvis det ikke hadde vært for muligheten til å vise seg fram sammen med andre Vestfoldbedrifter. Til venstre vises et dobbeltoppslag fra Dagbladet som kom som en direkte følge av felles-deltakelsen på Reiselivsmessa Kommunenes rolle I tillegg til en fragmentert næring, virker det også vanskelig å få gjennomslag for en fellesskapstanke i enkelte kommuner. Selv om man utad taler varmt for samarbeid mellom kommunene i Vestfold, vises ikke dette alltid i handlinger og beslutninger. Det råder fortsatt en utbredt tro på at lokale aktiviteter og lokalt fokus er det som gagner det lokale næringslivet best, til tross for at de ressursene kommunene stiller til rådighet er minimale. Den gamle kampen mellom kommunene kommer også til overflaten, blant annet når det gjelder lokaliseringsspørsmålet og spørsmålet om hvordan ressursene fordeles. En felles reiselivssatsing i Vestfold bør være en god mulighet for kommunene å løfte i samlet flokk. Det vil være en mulighet for kommunene å vise at de mener noe med samarbeidstankegangen det har vært snakket mye om. Kommunenes oppgave er å arbeide for interessene til de som bor der og å ta seg av de nære samfunnsmessige oppgavene. Reiseliv utgjør en viktig den av verdiskapningen i fylket, og det vil derfor være i innbyggernes interesse å ha en best mulig fungerende reiselivsnæring. De fleste kommunen bruker i dag midler på reiselivstiltak i egen kommune. Ved å jobbe på tvers vil kommunenes ressursene bli brukt på en langt mer effektiv måte. I tillegg til økt effekt, vil noen kommuner også kunne oppleve å få reduserte kostnader. Skal man drive en effektiv markedsføring, må man ha en kritisk masse for å oppnå god effekt av de midlene som benyttes. Alle kommunene i Vestfold har flotte og spennende reisemål og attraksjoner, mange av disse blir alt for lite besøkt. En felles satsing vil kunne gi nye muligheter for de små, og løfte disse fram på en langt bedre måte enn det som skjer i dag. Ved at de små og lokale attraksjonene løftes fram, vil kommunens satsing i et felles løft, være med på å bidra til at de beholder sin lokale identitet og at lokale reiselivs- og kulturaktører får mulighet til å overleve og videreutvikle seg. En etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold betinger at kommunene vedtar å konkurranseutsette reiselivssatsingen. Gjennom denne konkurranseutsettingen vil kommunen kunne stille klare krav til leveransen for å sikre at de får tjenester som er best mulig tilpasset det lokale næringslivets, innbyggernes og de tilreisendes behov. 9

11 4.2 Reiselivsnæringens betydning for Vestfold Turist- og reiselivsnæringen har alltid hatt stor påvirkning på Vestfold. Allerede på 1800-tallet valfartet folk til Vestfolds kurbad og anstalter, men det er først de siste 50 årene fylket virkelig har blomstret som sommer- og feriefylke. Til tross for denne åpenbare påvirkningen på Vestfold, råder det en viss usikkerhet om næringens verdiskaping. I følge en analyse Ernst &Young utarbeidet for Vestfold fylkeskommune januar 2015, hadde reiselivet i Vestfold en verdiskaping på 799 millioner i Dette er en vekst på 12,4% i forhold til året før. Dette tallet er imidlertid alt for lavt da det her kun er tatt utgangspunkt i at det kun finnes 130 selskap knyttet til reiseliv, mens det reelle antallet er langt høyere. En annen svakhet med denne undersøkelsen er at det kun er tatt hensyn til den direkte verdiskapingen. Det vil si den verdiskapingen som omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utenfor Vestfold. Indirekte verdiskaping, det vil si bedrifter som i første rekke betjener et lokalt marked, er ikke trukket inn. Varehandel, håndverkere, deler av servicehandelen etc. er derfor ikke med i beregningen. Dette gjør at blant annet hytteturismen faller helt utenfor tallene. Transportøkonomisk Institutt gjennomførte i 2004 en undersøkelse av reiselivsnæringens direkte og indirekte effektene av turisters etterspørsel. Man kom da fram til en faktor på 1,38 for Vestfold. Det betyr at for hver 1000,- kroner en turist legger igjen, skapes en ytterligere etterspørsel av varer og tjenester på 380,- kroner. TØI fant også ut at det var en betydelig overrislingseffekt ved at turister i Vestfold bruker like mye på andre varer og tjenester (varehandel, bensin, håndverkertjenester etc.) som det de legger igjen på reiselivsproduktene overnatting, servering, transport og aktiviteter. I følge TØIs beregninger, står reiselivsnæringen alene for en direkte verdiskapning på i overkant av 3 milliarder kroner i Vestfold. Ser man også på den indirekte verdiskapningen, kommer man opp i et samlet tall på over 4,1 milliarder kroner. Reiselivsnæringens indirekte betydning for samfunnet blir også ofte glemt. Ikke minst næringens betydning for å opprettholde et godt tilbud til kommunenes befolkning og næringsliv. Av dette kan nevnes at turisttrafikken: - skaper tilleggsomsetning etter varer og tjenester som er helt nødvendige for å holde liv i varehandelsbedrifter, håndverkere, restauranter etc. resten av året. - er helt sentral for å opprettholde et godt trafikkgrunnlag på flyplasser og ferger - bidrar til å holde liv i viktige kunst og kulturaktiviteter Reiselivsnæringen er ikke minst svært viktige i profilbyggingen av Vestfold. Svært mange av de aktivitetene som kan knyttes opp til reiselivet, bidrar til at folk oppfatter Vestfold som et godt sted å bo. Indirekte er reiselivsnæringen med på legge grunnlag for videre næringsutvikling i Vestfold. Det brede tilbudet av aktiviteter, restauranter, kulturtilbud etc. gjør det mer attraktivt for folk å flytte hit. Det blir dermed enklere for bedrifter å skaffe seg kompetent arbeidskraft. Næringen er også med på å skape og opprettholde sentrale funksjoner for næringslivet som et bredt rutetilbud på Torp, gode internasjonale fergeforbindelser, gode kurs og konferansemuligheter osv. 4.3 Organisering av reiselivsnæringen i Vestfold Reiselivssektoren i Vestfold har i mange år vært preget av mangel på koordinering og samarbeid mellom kommunene. Selv ikke på kommunenivå kan man vise til mange suksesshistorier - organiseringen spriker i mange retninger og effekten av innsatsen er begrenset. Det har imidlertid vært et uformelt, men godt samarbeid mellom Visit-selskapene gjennom VestfoldReis. Reiselivet i Vestfold er i dag organisert med medlemsorganisasjonene Visit Horten og Visit Sandefjord, mens Visit Tønsberg er uten medlemmer, underlagt Tønsberg Kommune. I Larvik jobbes det for tiden med ny organisering etter at Opplev Larvik AS gikk konkurs i Det er også, etter privat initiativ, etablert Visit-strukturer i Stavern, Brunlanes og Eidsfoss. Disse driftes av lokale initiativtakere. Utover Visit selskapene er «The Conference Coast» etablert som bedriftsnettverk med de største aktørene innen kurs- og konferansemarkedet. Dette bedriftsnettverket, som består av de største kurs- og konferanseleverandørene i Vestfold, har som formål å skape økt internasjonal trafikk av europeiske kurs- og konferansegjester. Det er også etablert et aktivitetsnettverk samt tatt initiativet til et familienettverk. Aktivitetsnettverket retter seg mot virksomheter som tilbyr ulike former for aktiviteter for næringslivet og i kursog konferansemarkedet. Familienettverket består i første rekke av aktivitetsparker. De andre kommunene har ingen etablerte medlemsorganisasjoner eller andre koordinerte satsinger på reiselivsnæringen. 10

12 Denne fragmenterte organiseringen og mangel på en formell koordinerende enhet for et samlet reiseliv i Vestfold, har skapt en del frustrasjon både blant næringsdrivende og offentlige beslutningstakere. På bakgrunn av initiativ fra Visit selskapene og sentrale næringsaktører ga derfor fylkesutvalget den sin tilslutning til at Vestfold fylkeskommune (VFK), i samarbeid med relevante aktører skulle utvikle en strategi med tanke på å etablerer en struktur for arbeidsdeling, samarbeid og helhetlig satsing innenfor reiselivet i Vestfold. I tillegg var det viktig å tydeliggjør fylkeskommunens roller og ansvar innenfor reiselivet i Vestfold. Denne forretningsplanen kommer som en direkte følge av dette strategiarbeidet. Vestfold har tidligere hatt et felles destinasjonsselskap, Visit Vestfold. Dette selskapets drift ble lagt ned i I 2006 ble det gjort et forsøk på å revitalisere selskapet, men forsøket førte ikke fram. Tanken bak Visit Vestfold var at selskapet skulle ivareta fellesfunksjoner som drift av nettsted, markedsaktiviteter og ivaretakelse av ulike utviklingsprosjekter på vegne av Vestfold fylkeskommune. Årsaken til at Visit Vestfold ikke lykkes, er sammensatt, men uforutsigbarhet i forhold til finansiering, mangel på organisatorisk stabilitet og uklar strategi var sentrale faktorer Suksessfaktorer ved valg av organiseringsform De finnes svært mange reiselivsorganisasjoner i Norge. Disse er etablert for å ivareta ulike fellesfunksjoner som den enkelte aktør eller kommune vanskelig kan ivareta alene. Tanken baserer seg på grunnleggende markedsføringsteori som sier at dersom flere aktører samler sin kunnskap, erfaring, kapital og andre ressurser, kan et geografisk eller markedsmessig område oppnå konkurransefortrinn. (Kotler, Rein & Haider, 1993) Denne nettverks- og klyngetankegangen har vist seg suksessfull i mange sammenhenger. Men for å lykkes med en slik felles satsing, holder det ikke at man har et løst samarbeid, man må også ha en felles strategi og en kollektiv markedsorientering. I 1996 gjennomførte Transportøkonomisk institutt en evaluering av den offentlig satsingen i norsk reiseliv (Jacobsen, Dybedal og Skalpe, 1996). Allerede da kartla de en del suksessfaktorer for reiselivsorganisasjoner. De viktigste punktene var: Organisasjonene måtte ikke være for små De måtte ha god oppslutning fra lokalt næringsliv De bør ligge i et område med en veldefinert reiselivsnæring Det bør være et godt samarbeidsklima De må være etablert på et godt forretningsmessig grunnlag De må ha tilstrekkelige ressurser De må være høyt ansett både i reiselivsnæringen og av myndighetene De må oppfylle sine mål dvs levere de tjenestene de skal Erfaringen fra tidligere reiselivssatsinger har vist at byråkratiske, topptunge reiselivsstrukturer som ikke skaper den nødvendige nytteverdien for næringen over tid, dør ut. En felles overordnet samordning av reiselivet kan organiseres på flere måter blant annet som medlemsorganisasjon, aksjeselskap, interkommunalt selskap, samvirke (SA) og stiftelse. Det er tidligere gjort flere forsøk på å samordne reiselivsnæringen både i Vestfold og andre steder. Alle de nevnte organiseringsformene er benyttet ved ulike satsinger i Norge og alle med sterkt varierende grad av suksess. Uansett hvilken organiseringsform man velger vil det være ulike fordeler og ulemper. NHO Reiselivs strukturutvalgsrapport fra 2011 viste at det ikke er selve organiseringsformen som var viktig, men at selskapet er dynamisk organisert og at de er i stand til å møte løpende utfordringer. Undersøkelsen avdekket også at det er andre faktorer som er av større viktighet enn selve organiseringsformen. Basert på tilbakemeldingene fra 100 reiselivsorganisasjoner og 856 reiselivsbedrifter, kan man trekke følgende erfaringer relatert til sentrale suksessfaktorer: Suksessfaktorer Tilstrekkelig stort kompetansemiljø Selskapet må klare å bygge opp et tilstrekkelig stort kompetansemiljø for å lykkes. Blir det for få personer som skal gjøre for mange ulike oppgaver, reduseres kvaliteten. Det må være minimum 3 ansatte i et destinasjonsselskap for å få til en rasjonell drift. 11

13 Kompetente nøkkelpersoner Man må knytte til seg personer med både høy og bred faglig kompetanse innen reiselivsområdet. Fokus på kjerneoppgaver Selskapet må fokusere på de viktigste oppgavene. Blir oppgavespekteret for bredt, vil man ikke ha kapasitet eller ressurser til å få gjennomført oppgavene på en tilfredsstillende måte. Stabil og langsiktig finansiering Finansieringen må være stabil og langsiktig, hvis ikke vil lederne i organisasjonen bruke mye av arbeidstiden til å skaffe finansiering til operative aktiviteter. Innsalgskostnadene blir da uforholdsmessig høye. Selskapet bør ha minimum 3-4 millioner kroner i faste driftsinntekter for å sikre kjerneaktiviteten. Lav offentlig eierandel Jo høyere offentlig eierandel desto høyere innsalgskostnader og mindre av pengene går til operative aktiviteter. Høy andel privat finansiering Jo større årlige innbetalinger fra bedriftene, desto mindre innsalgskostnader. Få offentlige representanter i styret Jo flere offentlige representanter i styret, desto høyere innsalgskostnader og mindre av inntektene til operative aktiviteter. Kontinuitet i ledelsen Jo større kontinuitet i organisering og ledelse, desto større andel av inntektene til operative aktiviteter. Begrens antall gratispassasjerer Selskapet må organiseres på en slik måte at reiselivsselskap som ikke bidrar inn, får begrenset nytte av de fellesgodene som skapes. Disse erfaringene legges til grunn i arbeidet med etablering og drift av GoVestfold. I tillegg til disse suksessfaktorene, vil følgende faktorer være avgjørende i etableringsfasen: Suksessfaktorer ved etablering Samlet reiselivsnæring Det er avgjørende både for etablering og drift at næringen kan enes på tvers av alle motsetninger. Klarer man ikke å mobilisere og engasjere tilstrekkelig antall virksomheter, vil man ikke klare å etablere og opprettholde selskapet. Oppslutning fra kommunene og fylkeskommunen Felles finansiering Konkurranseutsetting Næringen vil ikke være i stand til å klare dette løftet uten bistand fra et flertall av kommunene i fylket. En viktig suksessfaktor vil derfor være oppslutning om denne viktige satsingen både hos politikere og administrasjon på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Satsingen er avhengig av både privat og offentlig finansiering. Lykkes man ikke å skaffe tilstrekkelig grunnfinansiering vil prosjektet skrinlegges. Finansieringsmodellen vil ikke kunne gjennomføres uten at politikerne vedtar en konkurranseutsetting av reiselivsrelaterte oppgaver og at GoVestfold vinner anbudet. 12

14 5 Markedet 5.1 Reiselivsmarkedet i Vestfold Vestfold har et bredt reiselivstilbud med mange ulike former for aktiviteter og opplevelser. Tilbudet er imidlertid lite kjent - ikke bare blant norske og utenlandske turister, men også blant fylkets egne innbyggere. Det er gjort ulike utredninger om reiselivet i Vestfold blant annet «Forstudie Reiseliv i Vestfold» (Verdiskapning Vestfold, 2012) og «Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold» (Mimir/Telemarksforskning, 2014). Tallene nedenfor er hentet fra disse utredningene. Analyser viser at Vestfolds attraksjoner har årlige besøkstall fra ca til godt over , men fylket har likevel ingen store publikumsmagneter som Bø Sommarland (ca besøkende årlig), Kristiansand dyrepark (ca besøkende), Tusenfryd (ca besøkende) eller vikingmuseet på Borg i Lofoten (ca beøskende). Hver sommer blir det arrangert ca festivaler og arrangementer. Svært få av disse tiltrekker seg besøkende utenfra regionen. Slottsfjellfestivalen og Stavernfestivalen er to av unntakene. Disse arrangementene utgjør samlet en viktig attraksjonskraft. Idrettsarrangementer og cuper som Sandarcupen og Skjærgårdslekene i håndball og fotball, er også viktige ut fra et reiselivsperspektiv. Sandarcupen er Norges største helgeturnering i fotball og trekker alene 8000 barn pluss familier, trenere og støtteapparat. Skjærgårdslekene er Norges største eliteturnering i håndball. I de dagene disse cupene gjennomføres, fylles campingplasser, hoteller og andre overnattingssteder opp også utenfor kommunens grenser. Vestfold har 1,2 mill. kommersielle gjestedøgn (2012), hvorav hotellovernattinger utgjør og overnatter på campingplasser og kommersielle hytter. Sesongcamping er den mest vanlige ferieformen i fylket. Antallet ferie og fritidsrelaterte gjestedøgn er , og ca. 80 % av trafikken kommer i perioden mai-august. Vestfold har i tillegg private fritidsboliger (2012), hvor det i gjennomsnitt er 105 årlige gjestedøgn per bolig. Det gir ytterliggere ca. 1,5 mill. gjestedøgn per år. Samlede kommersielle overnattinger i Vestfold Sesongstruktur av samlede kommersielle overnattinger i Vestfold Markedsandel av samlede kommersielle overnattinger i Vestfold,

15 Vestfold har ca. 30 gjestehavner for båtturister i Vestfold. Gjestehavnen i Tønsberg er Norges største med 250 gjesteplasser og ca betalende båtgjester per sesong. Ferierende i båt utgjør en stor andel av fylkets besøkende, og representerer dermed et stort potensial. En svært liten andel av det totale antallet tilreisende til Vestfold er internasjonal trafikk. Turister som kommer med Color Lines ferger til Larvik og Sandefjord har i liten grad Vestfold som sitt mål for reisen. De skal videre til Vestlandet med fjordene, Oslo, til vintersportssteder i Telemark, Hallingdal, Gudbrandsdalen, eller andre steder utenfor regionen. Til tross for de mange internasjonale flyrutene til/fra Torp, har Vestfold heller ikke i nevneverdig grad klart å tiltrekke seg utenlandske ferierende til Vestfold. RyanAir har flyttet mange av sine utenlandsruter til Rygge, samtidig har Norwegian etablert ruter fra Torp til en rekke internasjonale reisemål. Dette er imidlertid reisemål som i stor grad er opprettet for norsk utgående trafikk, spesielt til typiske «sol og sommer» destinasjoner som Alicante, Antalya, Palma de Mallorca, Gran Canaria etc. Dette er destinasjoner hvor man ikke henter internasjonal trafikk i retur til Norge og Vestfold. Grovt sett kan man dermed si at Vestfolds reiselivsmarked er preget av: - En klar overvekt av norske tilreisende - Ingen utpregede publikumsmagneter - Store sesongsvingninger hvor hovedaktiviteten skjer i perioden 1. mai til 1. september 5.2 Mulighets- og trusselbilde Reiselivsnæringen i Vestfold har mange muligheter, men også mange trusler. De største mulighetene ligger i å skape vekst i det markedet man allerede står sterkest i, den norske målgruppen. Dette markedet kan man øke på to måter, selge mer av det man allerede selger til de som kommer, eller man kan utvikle nye og flere salgbare produkter. Truslene er preget av at alternative reisemål fra hele verden lokker folk til å dra andre steder Mulighetsbilde For å skape muligheter, er det viktig at man prioriterer og fokuserer. Mulighetene for å skape vekst i reiselivsmarkedet i Vestfold kan i utgangspunktet skje etter fire ulike hovedstrategier (eller en kombinasjon av disse). MARKED PRODUKT Eksisterende produkter Nye produkter Eksisterende markeder Salg av eksisterende produkter i eksisterende markeder Salg av nye produkter i eksisterende markeder Nye markeder Salg av eksisterende produkter i nye markeder Salg av nye produkter i nye markeder Nordmenn utgjør Vestfolds desidert viktigste målgruppe (marked). Det har aldri vært reist så mye innenlands som i Den enkleste formen å øke reiselivsomsetningen på vil derfor være å selge mer av de produktene/tjenesten som selges i dag - til nordmenn. For å gjøre dette må man bli flinkere til å markedsføre produktene/tjenestene og gjøre folk oppmerksomme på de mulighetene som finnes. Den nest enkleste veien å gå er å selge nye produkter i eksisterende markeder. Det vil her si at man utvikler nye produkter eller pakker dem på nye måter og selger disse mot den norske målgruppen. Den absolutt vanskeligste og dyreste veien å gå er å utvikle nye produkter for så å lansere disse i nye markeder. Det internasjonale markedet er enormt, men det er fryktelig vanskelig og dyrt hvis man skal klare å slå gjennom i stor skala. For å illustrere dette bildet kan man si at det er enklere å få en familie på campingferie i Stavern til å dra en tur til Høyt og Lavt enn å utvikle et skjærgårdscruise som skal selges inn i det tyske markedet. 14

16 For GoVestfold vil det ikke være snakk om enten eller, men med begrensede ressurser bør hovedfokuset, spesielt i den innledende fasen, være på det norske markedet Trusselbilde Trusselbildet for reiselivsnæringen i Vestfold er komplekst, spesielt hvis man ønsker å fokusere på både det norske og det internasjonale markedet. Det blir for omfattende å gå inn på en full trusselvurdering i denne forretningsplanen, men en viktig del av arbeidet med en felles overordnet organisering er å redusere trusselbildet. Noen av de viktigste truslene for reiselivsnæringen i Vestfold er: - Norge er et høykostland sammenlignet med svært mange andre reisemål - Det er lav kunnskap i markedet om det tilbudet som finnes i Vestfold - Næringen er fragmentert og er usynlig sammenlignet med andre norske og utenlandske reisemål - Vestfold har ingen klare «turistmagneter» som genererer stor tilstrømning - Lav pris på flyreiser gjør det enkelt for norske reisende å velge utenlandske destinasjoner fremfor Vestfold - Konkurrenter med store ressurser slåss om å trekke til seg norske tilreisende - Reiselivssektoren i Vestfold får lite offentlige tilskudd og har derfor sterkt begrensede økonomisk muskler - Klimaendringene kan gjøre den norske sommeren mer ustabil slik at flere vil reise til utlandet for å være sikret godt vær. Mange av disse truslene vil man ikke kunne gjøre noe med. Det blir derfor viktig både for GoVestfold og den enkelte reiselivsaktør å sette i gang tiltak som reduserer effekten av disse truslene. 5.3 Konkurrenter Destinasjoner i hele verden konkurrerer med Vestfold om å lokke til seg turister, men i sommersesongen er de nærmeste naboene som utgjør en av de største truslene. En viktig del av trusselbildet er den store satsingen vi ser i de konkurrerende nærmarkedene. Både på den svenske vestkysten og i Nord Jylland har man sett en profesjonalisering og innsats de siste årene som gir all grunn til bekymring. Store pengebeløp, blant annet EU-midler, blir sprøytet inn i produktutvikling, destinasjonsutvikling og markedsføring. En av hovedmålgruppene for deres aktiviteter er den samme målgruppen som reiselivsnæringen i Vestfold lever av; nordmenn. Deres konsepter er også svært like det som Vestfold tilbyr med fokus på den gode sommeropplevelsen. Dersom de lykkes i sin satsing, vil det ikke bare bli vanskelig for GoVestfolds eiere å øke sin omsetning og fortjeneste. Det vil også være en reell fare for en reell nedgang i omsetningen Turistrådet Västsverige Dette er et offentlig eid og finansiert aksjeselskap som ble etablert i 1999 og har som formål å drive destinasjonsutvikling for Västra Götaland, det vil si området mellom Göteborg og norskegrensen. Selskapet er tungt offentlig finansiert og fremstår som svært profesjonelle. Totalbudsjetter for selskapet er i 2015 på SEK 80 millioner. Selskapet har 30 ansatte (de fleste på heltid). Mange av de ansatte har svært tung kompetanse med spesialisering innen blant annet markedsanalyse, produktutvikling og næringsutvikling. Deres hovedmålsetning er at: Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion Deres hovedarbeidsområder samsvarer mye med de tankene som ligger bak GoVestfold ved at de har ambisjon om al Turistrådet Västsverige skal være: - en ledende kunnskaps- og kompetansebase for reiselivsnæringen - ledende på formidling av strategisk markedsunderlag til næringen - en koordinator og samarbeidspartner innen produkt- og forretningsutvikling for private og offentlige aktører - en iverksetter og koordinator for markedskommunikasjon for å skape attraktivitet og vekst 15

17 Alt tyder på at de er i ferd med å lykkes i sin tunge koordinerte innsats. Noe av det de kan vise til er: - Svært positiv reiselivsutvikling de siste årene spesielt i Bohuslän - De har hatt stor suksess med å utvikle nye produktkonsepter og videreutvikle destinasjoner - Antallet norske besøkende økte med 19 % i 2013 tilsvarende gjestedøgn - Jan - nov 2014: 4,8% økning i antall gjestedøgn det høyeste antall gjestedøgn siden Markedsutvikling fordelt på de tilreisendes nasjonalitet, jan - nov 2014: o Sverige + 4,7 o Norge -1,1% o Tyskland% +14,1 o UK +20,5% o Danmark +2,5% Den lille tilbakegangen for norske tilreisende har gjort at de i 2015 vil satse enda hardere på å lokke til seg flere nordmenn. Flere store markedsføringskampanjer er planlagt, og de har innledet et tett samarbeid med norske transportselskap for å sikre tilførselen. Dette er den største konkurransemessige trusselen for reiselivsnæringen i Vestfold ved at de ikke bare er i posisjon til å «spise» av det kundegrunnlaget det tilreisende utgjør, men også vil lokke til seg fastboende i Vestfold som i sommermånedene utgjør en viktig del av omsetningen til mange reiselivsaktører. Turistrådet Vãstsverige satser også tungt i kurs og konferansemarkedet. Også her er nordmenn en viktig målgruppe Visit Nordjylland Visit Nordjylland er det regionale reiselivsselskapet for Nordjylland-regionen. Selskapet har satt i gang en tung strategisk satsing for å bygge opp reiselivsnæringen etter at området bre hardt rammet av finanskrisen. Visit Nordjylland har utviklet følgende hovedsatsingsområder: - «I ro og mag ved vandet»: Strand, feriehus, småutflukter - «Sjov, leg og læring»: Feriesenter, attraksjoner, familieaktiviteter - «Det gode liv»: Hotell, god mat, voksenaktiviteter - «Meet Nordjylland»: Hotell, faglig innhold, kollegaaktiviteter Visit Nordjylland finansieres via utviklingsmidler fra Vekstforum Nordjylland, EUs strukturfond og medfinansiering fra reiselivsnæringen. Selskapet har fokusert på følgende områder overfor reiselivsnæringen: - Utdanning og opplæring - Markedsføring - Produktutvikling - Kunnskap Nordmenn utgjør den nest største utenlandske målgruppen for Nordjylland, bare Tyskland er større. I 2013 hadde nordmenn overnattingsdøgn i Nordjylland. Dette utgjør 12% av totalt antall overnattinger (danskene utgjør selv 57%). Den generelle tendensen er en liten tilbakegang i antall norske turister, men man har likevel beregnet at nordmenns andel av omsetningen var på 1,5 milliarder danske kroner tilsvarende 15%. Det interessante er at nordmenn legger igjen like mye penger som tyskerne, selv om tyskerne har nesten dobbelt så mange overnattingsdøgn. Nordmenn er derfor uten tvil en viktig målgruppe for Nordjylland. Etter at Nordjylland ble hardt rammet av finanskrisen i 2010, har de jobbet målrettet, men ikke med samme kraft som tidligere. På høyden av sin aktivitet, kjørte selskapet markedsføringskampanjer til en verdi av over 30 millioner kroner rettet mot det norske, svenske og tyske markedet. Det er ikke noe som tyder på at de kommer til å satse tilsvarende tungt i framtiden, men hvis de skulle komme tilbake til gamle høyder, vil de utgjøre en klar trussel for reiselivet i Vestfold. 16

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge.

REISELIVSPLAN. Strategisk. Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Strategisk REISELIVSPLAN for Grenland 2007 2010 Grenland skal fremstå som den fremste innovative og mangfoldige kulturbaserte reiselivsregion i Norge. Innholdsfortegnelse: 1. Forord....................................

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy Strategisk reiselivsplan 2011 2014 Verdifulle opplevelser i Karmøy Innhold Sammendrag 1.0 Innledning... 7 2.0 Hva innbefatter reiseliv?... 10 2.1 Organisering... 10 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer