DISPENSASJON ETTER PBL FOR FRADELING AV TUNET PÅ NORDGJERDET GNR 10 BNR 4 - KLAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISPENSASJON ETTER PBL FOR FRADELING AV TUNET PÅ NORDGJERDET GNR 10 BNR 4 - KLAGE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/12 12/392 REFERATSAKER 29/12 12/140 DISPENSASJON ETTER PBL FOR FRADELING AV TUNET PÅ NORDGJERDET GNR 10 BNR 4 - KLAGE 30/12 11/22 FORESPØRSEL OM IGANGSETTELSE AV REGULERINGSPLANARBEID FOR SMÅBÅTHAVN EVENTUELT Lensvik, John Ola Selbekk e. fullm.

2 Sak 28/12 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/392 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Formannskapet Innstilling: Side 2 av 12

3 Sak 29/12 DISPENSASJON ETTER PBL FOR FRADELING AV TUNET PÅ NORDGJERDET GNR 10 BNR 4 - KLAGE Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: GNR 10/4 Arkivsaksnr.: 12/140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/12 Formannskapet Innstilling: Klagen tas til følge. Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-1 varig dispensasjon fra kommunedelplan for Vassbygda, vedtatt , for fradeling av gårdstunet på eiendommen gnr. 10 bnr. 4 med en tomt redusert til inntil 2,5 dekar og for omdisponering av gårdsbebyggelsen fra landbruk til boligformål. Vedlegg: Klage fra Nordgård/Nupen datert Saksopplysninger: Karla Nordgård, Margareth N. Nupen og Odd Nordgård har den søkt om å få fradelt deler av bebyggelsen på landbrukseiendommen gnr. 10 bnr. 4. Arealet er i gjeldende kommunedelplan for Vassbygda vist som LNF-område. Delplanen har planbestemmelser som bl.a. lyder slik: Punkt 3.1.1: I LNF- område sone 1 tillates ikke annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som er knyttet til stedbunden næring. Oppføring av, eller fradeling til bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. og 3.1.3: Bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom kan tillates når nytt formål ikke vil være til hinder for landbruksdriften, og når tiltaket ikke innebærer fradeling fra eiendommen. Bestemmelsene tilsier derfor dispensasjon fra kommunedelplanen før deling evt. kan godkjennes etter jordloven og gjennomføres etter pbl kap. 26. I saksutredningen ble innkomne merknader til dispensasjonsspørsmålet referert. Fylkes-mannen i Sør-Trøndelag sa i sin høringsuttalelse bl.a. følgende: Søknaden må behandles etter jordloven, og det presiseres at vår uttalelse i saken gjelder søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Side 3 av 12

4 Sak 29/12 Ved fradeling av tun er Fylkesmannen av den oppfatning at alt jordbruksarealet bør gå som tilleggsareal til andre bruk. Dette er ikke tilfellet her i og med at jordbruksarealet og driftsbygningen overtas av eier av en boligtomt. Fradelt tomt er relativt stor og omfatter noe dyrka jord. Tomten bør derfor justeres slik at avgrensningen ikke omfatter noe slikt areal. Fylkesmannen har merket seg kommunens vurdering av å holde driftsbygningen utenom det fradelte arealet. Erfaringsmessig kan slik blanding mellom bo- og landbruksinteresser medføre konflikter, typisk i form av støv, støy og lukt. Det er derfor viktig å vurdere arealbruken i et langsiktig perspektiv, der også andre eiere av både tunet og driftsbygningen kan være aktuelt. Fylkesmannen fraråder en tomteavgrensning som omfatter dyrka jord. Rådmannen har i sin innstilling foreslått en reduksjon av tomtestørrelse på grunnlag av uttalelsen fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen har begrunnet sitt standpunkt med jordvernhensynet. Denne delen av saken er som det framgår under, ikke gjort til gjenstand for klage. Formannskapet fattet i forbindelse med behandlingen av dispensasjonssøknaden i FMS sak 17/12 den følgende vedtak: Agdenes kommune samtykker i deling av eiendommen gnr 10 bnr 4, dvs. fradeling av tunet inkl. driftsbygningen, forutsatt at dyrkajorda selges som tilleggsjord. Rådmannens innstilling lød slik: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-1 gis det varig dispensasjon fra kommunedelplan for Vassbygda, vedtatt , for fradeling av gårdstunet på eiendommen gnr. 10 bnr. 4 med en tomt redusert til inntil 2,5 dekar og for omdisponering av gårdsbebyggelsen fra landbruk til boligformål. Kommunens nye saksbehandlingsprogram er beheftet med en systemfeil. Denne feilen har medført at rådmannens innstilling for planlagt etterfølgende jordlovsbehandling framstår som rådmannens innstilling til dispensasjonsvedtaket. Denne innstillingen er etter dette også blitt utsendt til partene, ved underretning om vedtaket. Ettersom programmet nylig er tatt i bruk, har en ikke vært klar over denne feilen før nå. Formannskapets vedtak er påklaget av Karla Nordgård og Margareth N. Nupen i brev datert De viser bl.a. til at vedtaket bidrar til mange svært uheldige konsekvenser for eierskapet til eiendommen. Klagerne har dog ingen motforestillinger til at tomtestørrelsen blir redusert med 1,5 dekar til 2,5 dekar, som foreslått av rådmannen. I den minnelige avtalen mellom sameierne ble det forutsatt at Odd Nordgård skulle overta driftsbygningen og brukets øvrige arealressurser. Formannskapets vedtak bidrar etter deres syn til å skape utrivelige forhold i familien. De ber om at kommunen vurderer saken på nytt. Side 4 av 12

5 Sak 29/12 Odd Nordgård skriver via sin advokat Ola Fossvoll, og i brev datert , følgende: Vedtaket er uforenlig med den avtale som er grunnlag for delingssøknaden, og uforenlig med Nordgårds interesser i eiendommen. Odd Nordgård kommer ikke til å bidra til deling på de vilkår som er stilt, men ser ingen hensikt i å påklage vedtaket. Dersom vedtaket heller ikke påklages av de øvrige sameierne, og vedtaket blir endelig, innebærer det at avtalen mellom eierne om deling av eiendommen er bortfalt. På denne bakgrunn vil han ta initiativ overfor sameierne om å få oppløst sameiet på gnr. 10 bnr. 4. Den ene parten (Nupen/Nordgård), er i en slik rettsstilling at de ikke får overta hjemmelen til den halve sameiepart de har arvet uten at begge to som arvinger tilflytter bruket. Kommunen har gitt avslag på en forutgående søknad om konsesjon uten tilflytting. Dersom gårdstunet ble fradelt ville Nupen/Nordgård i stedet kunne overta tunet konsesjonsfritt som boligeiendom, og samtidig selge resten av eiendommen til Odd Nordgård. Han har som den andre sameieren interesse av å bli eneeier av driftsbygning og arealressurser. Underinstansens kompetanse: I henhold til forvaltningsloven skal kommunen, som underinstans etter lovens 33, foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom underinstansen, dvs. formannskapet, finner klagen begrunnet, har organet kompetanse til å oppheve eller endre vedtaket. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal saken avvises. Vurdering: Klagen er fremmet innenfor 3-ukersfristen og vurderes rettidig. Det er ingen tvil om at klagerne har partsstatus i saken, og dermed klagerett. Det er ikke aktuelt å avvise klagen. Kommunens enkeltvedtak gir følgende konsekvenser for søkerne/klagerne dersom tunet skal fradeles: - Det endrer den interne avtale om fordeling av bebyggelsen på tunet ved oppløsning av sameiet - Dyrkajorda på eiendommen forutsettes videresolgt til et annet gårdsbruk som tilleggsjord før tunet kan bli fradelt. - Tomtestørrelsen reduseres med 2,5 dekar dyrkajord. - Det tas ikke stilling til omdisponering av bebyggelsen fra landbruk til boligformål. Både når det gjelder spørsmålet om hvorfor driftsbygningen skal følge med tunet, og forutsetningen om at jorda skal selges som tilleggsjord, mangler vedtaket begrunnelse for disse standpunktene. Det er derfor svært vanskelig å ha noen oppfatning av hvorfor formannskapet har kommet fram til sitt vedtak. Manglende begrunnelse framstår både som en mangel ved vedtaket, og som en saksbehandlingsfeil. Vedtaket framkom etter et forslag til endring av rådmannens innstilling i møtet. Kravene til et vedtaks begrunnelse øker jo mer inngripende og betydningsfullt vedtaket er for partene. Et grunnkrav er at man skal være klar over hvilket faktum og hvilken hjemmel som er lagt til grunn, og i varierende omfang hvordan bestemmelsen konkret er fortolket, dersom det er knyttet tolkingsspørsmål til rettsanvendelsen. Side 5 av 12

6 Sak 29/12 I forvaltningsloven (fvl.) 25 (begrunnelsens innhold) er minstekravene til et vedtaks innhold nærmere angitt: I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Et vedtak er likevel gyldig dersom det ikke er grunn til å regne med at saksbehandlingsfeilen har virket bestemmende på vedtakets innhold, jfr. prinsippene i fvl 41 (virkningen av feil ved behandlingsmåten. Manglende begrunnelse for et vedtak, kan sjelden antas å ha øvd innflytelse på avgjørelsens innhold. Men enten en begrunnelse tilfredsstiller fvl. s krav eller ikke, kan den gi en pekepinn om at vedtaket lider av innholdsmessige feil, f.eks. at vedtaket er i strid med loven, at det er tatt utenforliggende hensyn eller at det bygger på uriktige oppfatninger av fakta. I slike tilfeller vil det være aktuelt å kjenne vedtaket ugyldig på grunn av innholdet (dvs. feil rettsanvendelse eller feil bedømming av fakta). I foreliggende sak er det ikke selve dispensasjonssamtykket, men forutsetningene / vilkårene for dispensasjonen som er problematiske. Spørsmålet er derfor om vilkårene blir rammet av ugyldighetsgrunner. I plan og bygningslovens 19-2 (Dispensasjonsvedtaket) heter det: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Første ledd andre punktum gir adgang til å sette vilkår. Innholdsmessig følger denne bestemmelsen uskreven, alminnelig forvaltningsrett. Det er ikke hvilke som helst vilkår som kan settes. En kan ikke bruke virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de samfunnsinteressene som plan og bygningsloven er ment å ivareta. Det må også være en naturlig sammenheng mellom dispensasjon og vilkår, f.eks. slik at vilkår så langt som mulig kompenserer for ulempe o.l. dispensasjonen ellers kan medføre. Vedtak om vilkår kan heller ikke treffes med mindre det må anses rimelig klart at man ved inngrepet oppnår et resultat som er bedre, vurdert etter lovens formålsbestemmelser, enn ved det tiltaket det er spørsmål om å gripe inn i. Den avveining som her anvises, forutsetter at det må foretas en konkret vurdering av fordeler og ulemper ved de to alternativene. Side 6 av 12

7 Sak 29/12 Som nevnt foran skal søknaden også behandles etter jordloven etter et evt. positivt dispensasjonsvedtak. Myndigheten etter jordloven er i Agdenes delegert til hovedutvalg for Næring og Drift. Jordlovens 12 angir at det også etter denne lov kan fastsettes vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Også her må det foretas en helhetsvurdering hvor det tas stilling til a) om det skal settes vilkår, og i tilfelle b) hvilke vilkår som skal settes. Landbruksstatsråden har i et brev til forvaltningen, datert , uttalt følgende: Ved oppdeling av en landbrukseiendom, der selgeren ønsker å beholde bygninger og tun, er det viktig at det settes vilkår om at både jord, skog og utmark selges som tilleggsareal til nærliggende bruksenheter som er i drift. I en helhetsvurdering av om samfunnsinteressene er så store at deling kan godkjennes, kan det være av betydning om bygninger og tun skal brukes til bolig eller som fritidseiendom. Denne holdningen har fylkesmannen i Sør-Trøndelag også vist til, men saken gjelder ikke oppdeling av gårdsbruk og fradeling av hele tunet. Saken omfatter oppløsning av et sameie, og ikke bruksrasjonalisering. Driftsbygningen skulle følge med arealressursene, og forvaltes sammen med den boligtomta der Odd Nordgård bosatt. Han vil ellers oppfylle boplikten et evt. eierskifte ville utløse, når han eier og bor på en tomt som er fradelt eiendommen og/eller ligger i umiddelbar nærhet av den (LMDs rundskriv M-2/2009, kap. 7.7 side 20). I planbeskrivelsen for kommunedelplan for Vassbygda er hovedmålet med delplanen beskrevet slik: Hovedformålet med revidering av kommunedelplanen for Vassbygda er ønske om å til rettelegge for attraktive boligområder. Mulighet for å skaffe seg bolig i et attraktivt område er ett av flere virkemidler for å snu den svakt synkende befolkningsutviklinga i kommunen. ( ) Rådmannen innstilte på omdisponering av gårdsbebyggelsen som ble fradelt fra landbruk til boligformål, og tunet ekskl. driftsbygningen ville da blitt en fritt omsettelig boligeiendom. Tunet ligger nært et boligfelt, og i et område med spredt boligbebyggelse. Tiltaket er administrativt vurdert i tråd med delplanens hovedformål, og det er vanskelig å se at vilkårene om at driftsbygningen skal følge med tunet og om videresalg skal gi noen fordeler i forhold til den omsøkte arealbruken. En del vurderinger i saken er åpenbart gjort ut fra gjeldende landbrukslovgivning, ettersom en må legge til grunn at det er slike hensyn som har vært utslagsgivende for vedtaket. Av pbl fjerde ledd, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. At landbruksinteressene er vektlagt er i seg selv ingen direkte feil med vedtaket, men rådmannen finner at kommunen har gått vel langt i å sette vilkår under behandlingen etter bestemmelsene i plan og bygningsloven. Vilkårene under behandlingen etter pbl 19-2 framstår både som inngripende og urimelig. Når begrunnelsen mangler er det heller ikke mulig å vurdere hvilken avveining av fordeler og ulemper som er gjort under behandlingen av saken. Det ville slik sett vært et langt bedre alternativ hvis formannskapet hadde valgt å avslå søknaden. Rådmannen har for sin del bidratt til uklarhet ved at det er feil innstilling til vedtak som er fremmet i saken. Feilen burde vært oppdaget på et tidligere stadium. Dersom Odd Nordgård ikke føler seg bundet av avtalen, vil det neppe bli noe av den omsøkte delingen. Odd Nordgård har sine rettigheter sikret i annet lovverk (sameigelova), og konsekvensen av kommunens vedtak er altså at han ikke føler seg bundet av avtalen. Hvorvidt Side 7 av 12

8 Sak 29/12 den løsning Nordgård skisserer for eiendommen er /ikke er i samsvar med kommunens interesser, er for så vidt hverken interessant eller avgjørende for utfallet av klagen. Det er kommunens vedtak som er angrepet. Hvorvidt det er tatt utenforliggende hensyn under den politiske behandlingen er ikke vurdert. Rådmannen har etter en samlet vurdering av saken, sammen med de problemstillinger som partene har anført, og uklarheten omkring feil innstilling til vedtak, funnet at klagen bør tas til følge. Hovedregelen i slike saker er ellers at dispensasjonssamtykket opprettholdes selv om vilkårene under klagebehandlingen eventuelt skulle falle bort. Med unntak av den omsøkte tomtestørrelsen finner rådmannen derfor at det bør gis dispensasjon for tiltaket slik det er omsøkt. Det er et rimelig vilkår å redusere tomtestørrelsen ut fra argumentene om vern av dyrkajorda. Side 8 av 12

9 Sak 30/12 FORESPØRSEL OM IGANGSETTELSE AV REGULERINGSPLANARBEID FOR SMÅBÅTHAVN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: PERM SCW Arkivsaksnr.: 11/22 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Det anbefales satt i gang reguleringsplanarbeid for småbåthavn på Valset, øst for Høgholmen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/12 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo: Det anbefales satt i gang reguleringsplanarbeid for småbåthavn på Valset, øst for Høgholmen. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Det anbefales satt i gang reguleringsplanarbeid for småbåthavn på Valset, øst for Høgholmen. Vedlegg: Saksopplysninger: Grunneier på Valset gnr.7 bnr. 2 har siden 2008 ventet på kommunens overordnede plan for småbåthavner, og har jevnlig vært i kontakt med kommunen for å få et svar på når planen er ferdig. På bakgrunn av denne situasjonen, legges det nå fram en status for arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen, samt status og vurdering av forholdene på Valset. Side 9 av 12

10 Sak 30/12 Interkommunal kystsoneplan grunnlag for Agdenes kommune sin arealbruk i kystsona Agdenes kommunen deltar i prosjektet Kysten er klar der det bl.a. er nedsatt en gruppe som skal utarbeide en interkommunal kystsoneplan for kommunene i Sør-Trøndelag. Kommunestyret vedtok februar 2011 å slutte seg til dette arbeidet (sak KST1/11). Tanken med den interkommunale kystsoneplanen er bl.a. at grunnlaget for arealbruken i alle kystkommunene skal være vurdert ut fra et sett felles kriterier, og at noen overordnede, felles prinsipper skal legges til grunn for kystsoneplanlegginga i kommunene. Dette arbeidet tar en del tid, da det er mye informasjon som skal hentes inne og gås gjennom. På bakgrunn av fastsatt planprogram og arbeid i arealplangruppa, skal det nå legges fram forslag til retningslinjer og bestemmelser for ulike typer arealbruk i kystsona. Ett av temaene i kystsoneplanen er småbåthavner. Tanken er at kommunen skal gjøre en analyse av sine sjønære arealer, og på bakgrunn av noen felles overordnede prinsipp og retningslinjer, komme fram til hvor det ev. kan åpnes for utvidelse eller anleggelse av nye havner. Ut fra det som er sagt over, vil det være uheldig at kommunen tar stilling til om det skal settes i gang reguleringsplanarbeid for nye småbåthavner nå mens utredningsarbeidet pågår. Innspill i forhold til småbåthavner i Agdenes Det er imidlertid få ønsker om nye lokaliteter i Agdenes kommune, og noen av innspillene som har kommet gjelder havner som allerede ligger inne i godkjente reguleringsplaner. Dette gjelder imidlertid ikke for Valset. Følgende interessenter har meldt seg i forhold til etablering / utvidelse av småbåtanlegg: (for lokalisering se vedlegg). 1. Værnes v/ Værnesholmen (ny) (Morten Tøfte for gnr. 19bnr.3) 2. Stavøysundet (ny) (Jan Lyngvær, gnr.18 bnr.1) 3. Synnavika (reg.pl, ønskes utvidet) (Agdenes Fisk v/ Jørrestol) 4. Valset, øst for Høgholmen (ny) (Ove Valst gnr.7 bnr.2, Valset) 5. Storvika, sør for Agdeneset (ny) (Anders R. Istad gnr.1 bnr.1) 6. Sør for Ingdalselva (reg.pl) (Inger Lise og Geir Håvard Ingdal, gnr.81 bnr.2) 7. Sør-Leksa, vest for Sørhamn (reg.pl.) (Elin og Torgeir Berg, gnr.57 bnr.1) 8. Nord-Leksa, Heradsvika (reg.pl) (Inge Leksen, gnr.58 bnr.1) Følgende ønskede lokaliteter ligger forholdsvis nært hverandre og administrativt vil vi i utgangspunktet ha den holdning at en av lokalitetene bør velges, dersom det ikke foreligger gode argumenter og stedlige forhold gjør det hensiktsmessig med båtplasser; Værnesholmen Stavøysundet: Valset - Storvika Sør-Leksa Nord-Leksa Status og kort vurdering av situasjonen på Valset Planer for en ny stor marina på Valset ble tatt opp med kommunen i 2007, grunneier engasjerte et konsulentfirma som i 2008 startet på arbeidene med en reguleringsplan for området. Arbeidet ble stanset pga. at fylkesmannen og fylkeskommunen ikke ville behandle neon Side 10 av 12

11 Sak 30/12 enkeltplan før kommunen hadde utarbeidet en overordnet strategi for lokalisering av småbåthavner. Grunneier har siden 2008 vært i jevnlig kontakt med kommunen for å høre om den overordnede planen snart var ferdig. En av hovedårsakene til at grunneier ønsker å få en avklaring, er at det er behov for ny adkomstveg til et eksisterende hytteområde på eiendommen. Den nye adkomstvegen er tenkt lagt slik at den i tillegg til hyttefeltet også skal betjene det planlagte småbåthavn-område. Eksisterende adkomstveg går gjennom gardstunet på gnr.7/2, og grunneier ønsker å slippe gjennomkjøringa. Det skal nevnes at det er grunneier selv som har utarbeidet reguleringsplan og lagt ut hyttefelt, og gjennom dette har akseptert eksisterende forhold. Grunneier har søkt om dispensasjon for å kunne anlegge ny adkomst, men kommunens positive vedtak ble påklaget av fylkesmannen med krav om at vegen måtte inngå i en reguleringsplan. Administrativt ser vi positivt på å lokalisere ei småbåthavn på Valset. Det er behov for båtplasser, området er lett tilgjengelig og ligger nært hovedveg (fv.710). Ulempen vil være at det vil gå med noe dyrket mark til adkomstveg. Vegen vil kunne legges i grensa mellom strandsone og dyrkamark, og vil dermed ikke medføre oppstykking av eksisterende dyrkamark. Det kan være et alternativ å tilbakeføre dagens adkomstveg til landbruksformål slik at det i praksis ikke blir noen omdisponering av dyrkajord, jf. sentrale føringer for å unngå nedbygging av dyrket mark. Området antas å være egnet med hensyn på naturgitte forhold i sjø. Det er registrert en lokalt viktig strandvoll i området. Det er tidligere gjort en vurdering av område med hensyn på kulturminner. Området må i midlertid vurderes i forhold til andre ønskede og egnede lokaliteter. Det vil være naturlig å ta opp diskusjonen om det skal etableres småbåthavn både i Storvika sørøst for Agdeneset og på Valset. Status og kort vurdering av området Storvika, Agdeneset Det er utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av eiendommen Agdenes gård, der det bl.a. er presentert ei småbåthavn med inntil 200 båtplasser i Storvika sørøst for Agdenes fyr. Havna er planlagt med flytebrygger i betong, forankret til land og sjø. Dette er en del av utnyttelsen av eiendommen til turisme. Pr. dato er spisestedet Kong Øystein realisert ved ombygging av den gamle driftsbygningen. Utleie av overnattingsplasser er pr. dato ikke realisert, men inngår i mulighetsstudien sammen med flere aktiviteter (riding, hoppemelkproduksjon, naustutleie). Eiendommen er regulert og har totalt ca. 70 hyttetomter (38 godkjente og ikke bebygde og 26 eksisterende hytter). Det er pr, dato ikke adkomstveg fra kommunal veg og ned til Storvika. Den kommunale vegen fra Breivika og ut mot Agdeneset, er forholdsvis smal og dårlig. Det må vurderes om denne må rustes opp dersom det skal legges ut ei større småbåthavn i området. For de som har hytter på Agdeneset vil det bety mindre kjøring for å komme til småbåtplass dersom det blir småbåthavn i Storvika, samtidig vil det trolig generer noe mer trafikk. For tilgrensende hytteområdene Fagerlia og på eiendommenvatn, vil det være like hensiktsmessig med båthavn på Valset. Det er tidligere pekt på at en landbruksveg kan bli tatt i bruk som kjøreveg, noe som mange hytteeiere på Agdenest var redde for i forbindelse med endring av reguleringsplan for noen år siden. Utbygging av småbåthavn i Storvika vil trolig berøre mindre dyrka mark enn på Valset. Forhold som skal vurderes for hver småbåthavn lokalitet Side 11 av 12

12 Sak 30/12 Naturgitte forhold i sjø; - biologisk mangfold både i sjø (registeringer i naturbase + lokalkunnskap) - teknisk egnethet (vind, dybde, strøm, is, forurensning) - inngrepsstatus - molobehov, ev behov for mudring Naturgitte forhold på land; - Biologisk mangfold - Landskapsbeskrivelse - Friluftslivsinteresser - Kulturmiljø Behovsvurdering; - Grendas totale behov for båtplasser - Mulig antall båtplasser i denne småbåthavna Infrastruktur: - Veg - Parkering - Vann og avløp - Areal til naust m/innvendige boder Mulighet for annen næring Eksisterende plansituasjon Totalvurdering med konklusjon om området / lokaliteten skal beholdes uendret, utvides eller ikke etablering. Vurdering: Det er beklagelig at arbeidet med en overordnet plan for småbåthavner har tatt så lang tid. Likevel mener administrasjonen at arbeidet nå er godt i gang, og at man bør ta seg tid til å vente med igangsetting av reguleringsplanarbeider. I løpet av høsten 2012 vil det forhåpentligvis være utarbeidet forslag til overordnede prinsipper og retningslinjer som gjør at kommunen kan foreta en klassifisering og vurdering av sine sjøarealer med hensyn på lokalisering av småbåthavner. Det foreslås at en settes ned en arbeidsgruppe som i tillegg til plankonsulenten har representanter fra formannskap og hovedutvalg næring-og drift, som skal gå gjennom forslagene til prinsipper, retningslinjer og bestemmelser for den videre kystsoneplanlegging når disse sendes ut fra Kysten er klar. Etter en slik gjennomgang, presenteres arbeidsgruppas vurderinger for formannskapet som deretter vedtar hva man skal legge til grunn for videre planlegging. Det er grunn til å tro at overordnede sektormyndigheter vil avvise private reguleringsplanforslag for småbåthavner på nåværende tidspunkt, da de vil henvise til pågående arbeid med interkommunal kystsoneplanlegging der Agdenes kommune deltar. Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/666 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 - NÆRING OG DRIFT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/12 12/666 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 - NÆRING OG DRIFT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/12 11/312 PÅLEGG OM STIKKLEDNING UNDER AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 - KLAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/12 11/312 PÅLEGG OM STIKKLEDNING UNDER AVKJØRSEL TIL EIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 - KLAGE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.03.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22

SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 Arkivsaksnr.:14/1467 SAKEN GJELDER: NY BEHANDLING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN - PLASSERING AV GARASJE EIENDOMMEN NORDLYKKJA 9, GNR/BNR 34/22 RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer