Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL"

Transkript

1 Møte dato/tid Tirsdag 29. mai 2017, kl Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset i Hemsedal Medlemmer/varamedlemmer Leder Arnt Skansen, nestleder Randi Larsen Flaget til stede i møtet Medlem: Torstein Tuv Forfall Andre til stede i møtet Revisjonssjef Åge Sandsengen (Kommunerevisjon IKS) Rådmann Hege Mørk Økonomisjef Erika Braaten, i sak 02/2017 Revisor Anders Myrvang (Kommunerevisjon IKS) i sak /2017 Sekretariat Hanne Heen Wengen Behandlet saker 02-06/2017 SAKSKART SAKER TIL BEHANDLING 02/2017 Årsregnskap Hemsedal kommune - Kontrollutvalgets uttale 03/2017 Årsregnskap Hemsedal Energi KF - Kontrollutvalgets uttale 04/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal 05/2017 Oppfølging av varslingssaken vedr. arbeidsmiljø og vedtak i kommunestyret Kontrollutvalgets sak 01./ /2017 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Drøftings- og orienteringssaker: 1. Revisjonssjefens habilitets- og uavhengighetserklæring 2. Tilbakemelding etter løpende revisjon Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 4. Kontrollutvalgets budsjett Lovlighetskontroll vedr. habilitet vedtak fra fylkesmannen Innkallingen og sakslisten: Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse. Protokoll fra møte : Protokoll fra møtet ble formelt godkjent og signert. Orientering fra ordfører: Utgår da ordfører ikke deltok i møtet. Orientering fra rådmann: Ordfører informerte kort om bl.a.: Kommunen skal bestille en SWOT-analyse vedr. hvordan ressurser brukes og evt. kan omdisponeres. Stilling som møtesekretær 60% har vært utlyst 2 søkere. Stillingen er foreløpig ikke besatt. Stilling som leder for Kulturskolen 50% har vært utlyst 2 søkere. Foreløpig ikke besatt. Det er vanskelig å få mange søkere til deltidsstillinger, og man vil se på resultatet av SWOTanalysen før man lyser ut stillingene på nytt. 1

2 Rådmannsstillingen er lyst ut på nytt Hemsedal kommune har ikke et vedtatt delegeringsreglement, denne skulle vært vedtatt før Det er fokus på å få dette på plass raskest mulig. Sak 02/2017 Årsregnskap Hemsedal kommune - Kontrollutvalgets uttale Dokumenter: Årsmelding Hemsedal kommune 2016 Revisjonsberetning Hemsedal kommune 2016 Revisjonsbrev fra Kommunerevisjon IKS Saksopplysninger: Kontrollutvalget skal ifølge Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 7 gi sin uttale om årsregnskapet til kommunestyret. Uttalen skal legges fram kommunestyret, og formannskapet skal ha kopi av uttalen til sin behandling av årsregnskapet. Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsregnskap og årsmelding for Hemsedal kommune 2016, samt revisjonsberetning Rådmannen inviteres til møtet for å redegjøre for regnskapet. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møtet behandlet Hemsedal kommune sitt årsregnskap for 2016 og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 4. Regnskapet revideres på en betryggende måte Kontrollutvalget bekrefter at revisjonssjef, som er oppdragsansvarlig, oppfyller de krav til kompetanse som fremgår av forskrift om revisjon i kommuner kapittel 5, og at ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund er bestått. Kontrollutvalget mottok bekreftelse fra revisjonssjef på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring. Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med revisor og kopi av brev fra revisor under løpende revisjon og revisjon av årsregnskapet. Kommunerevisjon IKS er kommunens revisor i egen regi, og utfører revisjonsarbeidet etter god kommunal revisjonsskikk og avtale med kommunen om å fordele selskapets utgifter ved å fakturere revisjonsarbeidet etter faktisk tidsforbruk. Merknader til årsregnskapet 2016 fra revisor er fulgt opp Revisor har i løpet av 2016 ikke rapportert merknader til regnskapet til Hemsedal kommune som kontrollutvalget har ansett kvalifiserte for videre oppfølging. Rapportering av hvordan merknader til årsregnskapet fra kommunestyret er fulgt opp Kommunestyret har ikke vedtatt merknader til regnskapet som har krevd oppfølging i

3 Kontrollutvalgets uttale til Hemsedal kommune sitt årsregnskapet for 2016 Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsmelding til Hemsedal kommune for 2016, samt revisjonsberetning Ansvarlig revisor og administrasjonen har supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for kommunens økonomiske stilling pr. og Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalget anmoder om at mindre-forbruk i 2016 på kr ,-. i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetning og anbefaler at årsregnskapet til Hemsedal kommune godkjennes. Behandling i møte: Økonomisjef Erika Braaten informerte kort rundt årsregnskapet, bl.a. flg.: Et uvanlig godt regnskapsår. Overskudd kr mill. Disposisjonsfond pr kr. 33 mill. Disposisjonsfond inkl. overskudd kr. 46,6 mill., utgjør ca. 19% av sum driftsinntekter. Inntektene vil mest sannsynlig bli lavere fra 2017, eiendomsskatt må vurderes. Revisor Anders Myrvang fra Kommunerevisjonen IKS kommentert kort rundt revisjonen, bl.a.: Punkter som er påpekt fra revisjonen underveis i 2016 har blitt fulgt opp av kommunen. Det jobbes litt med å innføre bedre rutiner, men dette er en prosess som pågår og det ingen merknader fra revisjonen på dette. Punktene i revisjonsbrevet gjennomgås i møtet. Vedtak: Enstemmig vedtas: Kontrollutvalget har i møtet behandlet Hemsedal kommune sitt årsregnskap for 2016 og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 4. Regnskapet revideres på en betryggende måte Kontrollutvalget bekrefter at revisjonssjef, som er oppdragsansvarlig, oppfyller de krav til kompetanse som fremgår av forskrift om revisjon i kommuner kapittel 5, og at ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund er bestått. Kontrollutvalget mottok bekreftelse fra revisjonssjef på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring. Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med revisor og kopi av brev fra revisor under løpende revisjon og revisjon av årsregnskapet. 3

4 Kommunerevisjon IKS er kommunens revisor i egen regi, og utfører revisjonsarbeidet etter god kommunal revisjonsskikk og avtale med kommunen om å fordele selskapets utgifter ved å fakturere revisjonsarbeidet etter faktisk tidsforbruk. Merknader til årsregnskapet 2016 fra revisor er fulgt opp Revisor har i løpet av 2016 ikke rapportert merknader til regnskapet til Hemsedal kommune som kontrollutvalget har ansett kvalifiserte for videre oppfølging. Rapportering av hvordan merknader til årsregnskapet fra kommunestyret er fulgt opp Kommunestyret har ikke vedtatt merknader til regnskapet som har krevd oppfølging i Kontrollutvalgets uttale til Hemsedal kommune sitt årsregnskapet for 2016 Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsmelding til Hemsedal kommune for 2016, samt revisjonsberetning Ansvarlig revisor og administrasjonen har supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for kommunens økonomiske stilling pr. og Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalget anmoder om at mindre-forbruk i 2016 på kr ,-. i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetning og anbefaler at årsregnskapet til Hemsedal kommune godkjennes. Sak 03/2017 Årsregnskap Hemsedal Energi KF kontrollutvalgets uttale Dokumenter: Årsmelding 2016 for Hemsedal Energi KF Revisjonsberetning for 2016 Revisjonsbrev 2016 Saksopplysninger: Hemsedal Energi KF er et kommunalt foretak (KF) etter kommuneloven kapittel 11. Virksomheten er en del av kommunen som juridisk person. På grunnlag av tilsynsansvaret etter kommuneloven skal kontrollutvalget gi uttale til årsregnskapet og årsmeldingen for virksomheten. Revisjon er utført av Kommunerevisjon IKS etter gjeldene lover, forskrifter og god kommunal revisjonsskikk. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møtet behandlet Hemsedal Energi KF sitt årsregnskap for 4

5 2016 og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 4. Regnskapet revideres på en betryggende måte Kontrollutvalget bekrefter at revisjonssjef, som er oppdragsansvarlig, oppfyller de krav til kompetanse som fremgår av forskrift om revisjon i kommuner kapittel 5, og at ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund er bestått. Kontrollutvalget mottok bekreftelse fra revisjonssjef på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring. Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med revisor og kopi av brev fra revisor under løpende revisjon og revisjon av årsregnskapet. Kommunerevisjon IKS er kommunens revisor i egen regi, og utfører revisjonsarbeidet etter god kommunal revisjonsskikk og avtale med kommunen om å fordele selskapets utgifter ved å fakturere revisjonsarbeidet etter faktisk tidsforbruk. Merknader til årsregnskapet 2016 fra revisor er fulgt opp Revisor har ikke rapportert vesentlige merknader til årsregnskapet til Hemsedal Energi KF for Kontrollutvalgets uttale til Hemsedal Energi KF sitt årsregnskap for 2016 Grunnlaget for behandlingen har vært den avlagte årsrapporten som inneholder årsregnskapet og årsmelding til Hemsedal Energi KF for 2016, revisjonsberetning 2016, samt brev fra revisjonen datert 9. mai Ansvarlig revisor og administrasjonen har supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for foretakets økonomiske stilling pr Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil for øvrig bemerke at revisjonen i brev datert 9. mai 2017 har pekt på at det ut fra inntektsrammer fra NVE er lov å ta inn mer nettleie enn det som er og har vært praksis. Eventuelle økte inntekter og overskudd i foretaket ville kunne overføres til kommunen og benyttes til andre formål. Fordi det er forholdsvis store tall og prinsipielle spørsmål, støtter kontrollutvalget revisjonens anbefaling om at kommunestyret bør fatte vedtak om prinsipp og nivå for inntektsfastsettelse i nettvirksomheten, herunder om inntektsramma skal benyttes fullt ut eller ikke. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetning og anbefaler at årsregnskapet til Hemsedal Energi KF godkjennes. Behandling i møtet Revisjonssjef Åge Sandsengen fra Kommunerevisjonen IKS informerer kort om årsregnskapet og revisjon, bl.a.: 5

6 Hemsedal Energi KF tar en lavere nettleie enn de maksimalt kan ta ifht inntektsramme fastsatt av NVE. Det er ikke uvesentlige inntekter de sier fra seg i 2016 og tidligere år. En høyere pris på nettleien ville gitt større overskudd, som kunne blitt overført til kommunen og disponert til gode tjenester i Hemsedal kommune. Dette er også kommentert i revisjonsbrevet og i kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. Vedtak Enstemmig vedtas: Kontrollutvalget har i møtet behandlet Hemsedal Energi KF sitt årsregnskap for 2016 og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 4. Regnskapet revideres på en betryggende måte Kontrollutvalget bekrefter at revisjonssjef, som er oppdragsansvarlig, oppfyller de krav til kompetanse som fremgår av forskrift om revisjon i kommuner kapittel 5, og at ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund er bestått. Kontrollutvalget mottok bekreftelse fra revisjonssjef på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring. Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med revisor og kopi av brev fra revisor under løpende revisjon og revisjon av årsregnskapet. Kommunerevisjon IKS er kommunens revisor i egen regi, og utfører revisjonsarbeidet etter god kommunal revisjonsskikk og avtale med kommunen om å fordele selskapets utgifter ved å fakturere revisjonsarbeidet etter faktisk tidsforbruk. Merknader til årsregnskapet 2016 fra revisor er fulgt opp Revisor har ikke rapportert vesentlige merknader til årsregnskapet til Hemsedal Energi KF for Kontrollutvalgets uttale til Hemsedal Energi KF sitt årsregnskap for 2016 Grunnlaget for behandlingen har vært den avlagte årsrapporten som inneholder årsregnskapet og årsmelding til Hemsedal Energi KF for 2016, revisjonsberetning 2016, samt brev fra revisjonen datert 9. mai Ansvarlig revisor og administrasjonen har supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for foretakets økonomiske stilling pr Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil for øvrig bemerke at revisjonen i brev datert 9. mai 2017 har pekt på at det ut fra inntektsrammer fra NVE er lov å ta inn mer nettleie enn det som er og har vært praksis. Eventuelle økte inntekter og overskudd i foretaket ville kunne overføres til kommunen og benyttes til andre formål. 6

7 Fordi det er forholdsvis store tall og prinsipielle spørsmål, støtter kontrollutvalget revisjonens anbefaling om at kommunestyret bør fatte vedtak om prinsipp og nivå for inntektsfastsettelse i nettvirksomheten, herunder om inntektsramma skal benyttes fullt ut eller ikke. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetning og anbefaler at årsregnskapet til Hemsedal Energi KF godkjennes. Sak 04/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal Dokumenter: Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonen IKS av med forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal. Saksopplysninger: Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT-samarbeidet i Hallingdal. Det vises til rapporten, og spesielt vurderinger og konklusjoner i rapportens del 3.4, 4.3, 5.3 og 6.3. Sikkerhetskopiering, jf. rapportens del 6 Kontrollutvalget ser det som alvorlig at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende internkontroll mht. sikkerhetskopiering, som gir høy risiko for tap av data og som har medført to anledninger ikke uvesentlig datatap. Det er viktig å få etablert nødvendige tiltak ifht dette, og det bør avklares hvem som er ansvarlig for manglende sikkerhetskopiering. Styringsmodellen for IKT-samarbeidet, jf. rapportens del 4 IKT-samarbeidet har en kompleks organisasjon med mange enheter med bl.a. driftsenheten IKT Hallingdal lokalisert på Gol, IKT-koordinator på Ål og drift av ØLF-systemet på Nes. Dagens organisering bygger på en «kunde-leverandør-modell» som kan være lite hensiktsmessig. Rapporten anbefaler en enklere styringsmodell med en leder for hele IKT-samarbeidet, med totalt budsjett- og resultatansvar og et formelt styre med beslutningsmyndighet, da dette ville vært mer oversiktlig og tydeliggjort ansvar og oppgaver på en bedre måte. Kontrollutvalget registrerer at kostnadsnivået på et overordnet nivå er ca. 20% høyere i Hallingdal enn Valdres, men at noe av dette kan forklares med økt digitalisering og innføring av data i skoleverket. Kvalitetsmålinger, jf. rapportens del 5 Rapporten viser også til at kvalitetsmåling bør gjennomføres på en forenklet måte, med bl.a. fokus på oppetid (tilgjengelighet) og utbedring av feilsituasjoner, herunder omfang og alvorlighetsgrad på feil. Behandling i kontrollutvalget i vertskommunen Gol Kontrollutvalget i Gol, som er vertskommune for IKT-samarbeidet i Hallingdal behandlet rapporten som sak 04/2017 i møte

8 Kontrollutvalget i Gol drøftet konklusjonene i revisjonsrapporten med revisor, vertskommunerådmannen, regionkoordinator og leder for IKT Hallingdal. Drøftingen kan oppsummeres i punktene nedenfor: Kostnadsnivå: Den overordnede kostnadssammenligningen mellom IKT-samarbeidene i Valdres, Hallingdal og Nord-Gudbrandsdal viser et relativt likt kostnadsnivå, og det kan indikere at kostnadene ligger på et akseptabelt nivå. Det kan være mange og sammensatte årsaker til at totalkostnaden i Hallingdal ligger 20% høyere. Vertskommunerådmannen vektlegger at Hallingdal er største region og har tatt i bruk IKT i større grad i bl.a. skoler og hjemmetjeneste. Revisjonen påpekte at det at Hallingdal har organisert samarbeidet i flere enheter og ikke har felles løsninger på alle fagområder kan bidra til høyre kostander. Det må kontinuerlig arbeides for å effektivisere IKT-driften, men totalkostnaden må forventes å øke over tid fordi kommunene tar i bruk IKT på stadig nye områder. Effektivisering av tjenester gjennom IKT, gir høyere IKT-kostnader, mens gevinsten vises i tjenesteproduksjonen. Kvalitetsmålinger: IKT Hallingdal gjennomfører i liten grad systematisk kvalitetsmåling og rapportering. Det er enighet om at det skal dokumenteres og rapporteres på viktige kvalitetsindikatorer som oppetid og feilsituasjoner. Sikkerhetskopiering: Det regionale IKT-samarbeidet i Hallingdal har ikke hatt tilfredsstillende internkontroll mht. sikkerhetskopiering, hvilket gir høy risiko for tap av data. IKT-leder orienterte i møtet om at han tar problemene på største alvor, og arbeider systematisk for å bedre rutinene. Speiling av servere, eller tilsvarende løsninger, vil bli vurdert. Styringsmodell for IKT samarbeidet: Revisjonsrapporten anbefaler, jf. anbefalinger fra KS, en enklere styringsmodell for IKTsamarbeid enn hva tilfellet er i Hallingdal. Anbefalingen er en organisering etter 27 i kommuneloven med rådmennene som formelt styre, og øvrig IKT-personell organisert i en enhet med tydelig ansvar for effektiv IKT- strategi og IKT-drift. Vertskommunerådmannen påpekte at dagens organisering for en stor del er politisk bestemt, og følgelig ikke ønskelig å endre nå. Styringsgruppen av rådmenn, regionalkoordinator og IKT-leder har etablert en god samarbeidsform, og organiseringen fungerer godt pt. I praksis fungerer dagens organisering av IKT-samarbeid relativt likt KS-anbefalingene, med rådmennene som styre. Modellen rendyrker ikke en kunde-leverandørmodell, men gir både IKTenheten og kommunene sammen med regionkoordinator ansvar for kostnadseffektive IKT-valg. Det er ikke hensiktsmessig å endre organisasjon nå, men det vil løpende vurderes hvilken organisering som best sikrer klare ansvarsforhold og effektiv drift. IKT blir et stadig viktigere verktøy i tjenesteproduksjonen, og det er følgelig viktig at kommunene setter premissene for de valg som tas. 8

9 Kontrollutvalget i Gol fattet følgende enstemmige vedtak i møtet : Kontrollutvalget tar revisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner til etterretning, og ser spesielt alvorlig på utfordringene vedrørende sikkerhetskopiering. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at: 1. Det snarlig påses og bekreftes at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende. 2. Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler. 3. Det innføres nyttige kvalitetsmålinger for IKT driften. Kontrollutvalget anmoder om tilbakemelding på ovenstående i utvalgets neste møte. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner til etterretning, og ser spesielt alvorlig på utfordringene vedrørende sikkerhetskopiering. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gi tilbakemelding på status i møtet høsten Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmann om å rådmannen om å følge opp at vertskommunen påser at: 1. Det snarlig påses og bekreftes at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende. 2. Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler. 3. Det innføres nyttige kvalitetsmålinger for IKT driften. Behandling i møte: Revisjonssjef Åge Sandsengen informerte om rapporten. Rådmannen orienterte om bl.a.: Sikkerhetskopiering og fokus og forbedring på området. Hendelsen med manglende sikkerhetskopiering skjedde grunnet bruk av feil fremgangsmåte/prosedyre, uten at en feilmelding oppsto. Dette er nå rettet opp og det stilles strengere krav til leverandører. Den som ha ansvaret for sikkerhetskopieringen har fått egne prosedyrer for å unngå at manglende sikkerhetskopiering gjentar seg. Det foretas jevnlige kontroller. Server står i en brannsikkert rom og taper oppbevares i annen bygning. Hver kommune har ansvaret for en «sikkerhetssamtale» med IKT. Gol kommune har laget en egen overordnet plan for datasikkerhet, som også de andre kommunen i ikt-samarbeidet bør utarbeide. Hemsedal skal ha en årlig sikkerhetsgjennomgang Dagens organisering og gjennomføring av månedlige møter i IKT styringsgruppe, som består av rådmennene. I disse møtene legges avvik- og statusrapporter frem slik at styringsgruppa blir informert og kan gjøre tiltak. Alle kommunene deltar i strategiutvikling innenfor IKT. Innspill/anbefalinger oversendes til styringsgruppa som avgjør evt. endringer innenfor økonomi og budsjett. 9

10 Vedtak: Enstemmig vedtas: Kontrollutvalget tar revisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner til etterretning, og ser spesielt alvorlig på utfordringene vedrørende sikkerhetskopiering. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gi tilbakemelding på status i møtet høsten Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmann om å rådmannen om å følge opp at vertskommunen påser at: 1. Det snarlig påses og bekreftes at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende. 2. Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler. Sak 05/2017 Oppfølging av varslingssaken vedr. arbeidsmiljø og vedtak i kommunestyret - Kontrollutvalgets sak 01/2017 Dokumenter: Ingen Saksopplysninger: Henviser til KU sin sak 1/2017 og kommunestyrets behandling , sak 11/17 - (17/ ,) med følgende vedtak: Vedtak, enstemmig: Sak A Punkt 1. Kommuneledelsen må ta inn over seg at flere aktører føler frykt for å oppleve gjengjeldelse, og aktivt arbeide for å skape trygghet blant ansatte og innbyggere. Punkt 2. Hemsedal kommune vil straks gå igjennom strukturen i administrasjonen og kartlegge behovet for omstrukturering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det bør søkes ekstern kompetanse for en omstrukturering hvor hensikten er å opprette en HR avdeling med styrket personalansvar og konflikthåndteringskompetanse. Prosessen skal forankres i kommunestyret. Sak B I saken om gjengjeldesel har ikke kommunestyret mandat til å ta stilling i skyldspørsmålet. Kommunestyret anser at politikere og rådmannen tar en aktiv rolle for alle involverte i saken jfr. personvern. Kommunestyret anerkjenner sakens svært alvorlige karakter og mener saken fortjener å bli fulgt opp av instanser som har myndighet til å belyse saken ytterligere. Rådmannen må påse at rutinene følges for å sikre grunnlaget for bekymringsmeldinger til barnevernet og dialog med foreldrene dokumenteres tilfredsstillende i samsvar med lov, forskrift og veiledere på området. Kommunestyret tar kontrollutvalgets punkt 1 og 2 til orientering. Formannskapet har ansvar for å følge opp dette vedtaket. 10

11 Kontrollutvalget ber rådmannen om en oppdatering på status ifht kommunestyrets vedtak. Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet. Forslag til vedtak: Behandling i møte: Rådmann orienterte om bl.a. følgende: Prosessen videre i forhold til vedtaket i kommunestyre-saken 11/17 er en liste på 4 pkt. 1. Gjennomføre ståstedsanalyse/swot stabsfunksjoner. 2. Gjennomføre prosess med ansatte. 3. Innføre og implementere rutiner for medbestemmelse. 4. Folkevalgtopplæring. Hvilke ressurser har vi og hvilken kompetanse har staben, hva er behovet og hvilke oppgaver skal løses o.l. skal kartlegges i en analyse. Konflikthåndtering kartlegge hva slags bistand det er behov for fra en personalavdeling og ut til avdelingene. Bruke bedriftshelsetjenesten i større grad enn i dag. Selv subjektive oppfatninger skal tas alvorlig av leder, men ulike oppfatninger må aksepteres av begge parter. Medbestemmelse, samtaler mellom leder og ansatt og evt. verneombud alt etter behov, hvilken arena skal brukes hvor ansatte blir sett og hørt o.sv. skal utarbeides til rutiner som skal vedtas i kommunestyret. Alle ledere skal skoleres til å ha i hvert fall et minimum av personallederansvar/-kompetanse. Det må jobbes kontinuerlig med kulturendring og utviklingsarbeid, som et langsiktig prosjekt. Fryktfølelse skal tas alvorlig, og det er et lederansvar å ta tak i at ansatte føler frykt. Kontrollutvalget drøftet den videre prosessen iht. kommunens planer og tiltak i møtet. Vedtak: Enstemmig vedtas: Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning. Kontrollutvalget vil følge opp saken videre fremover og anmoder rådmannen om en ny orientering i utvalgets neste møte tirdag Sak 06/2017 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Dokumenter: Utkast til kontrollutvalgets årsmelding 2016 Saksopplysninger: Kommunerevisjon IKS har utarbeidet et forslag til årsmelding, som utgangspunkt for diskusjon/gjennomgang i møtet. 11

12 Forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 datert 29. mai 2017 som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. Behandling i møte: Kontrollutvalget gjennomgår forslaget i møtet. Vedtak: Enstemmig vedtas: Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 datert 29. mai 2017 som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. Drøftings-/orienteringssaker: 1. Revisjonssjefens habilitets- og uavhengighetserklæring Brev datert Tilbakemelding etter løpende revisjon 2016 Brev til Hemsedal kommune fra Kommunerevisjonen IKS, datert Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Orientering om KU sak 19/2016. Henviser til kontrollutvalgets sak 19/2016, elektronisk behandlet i nov. 2016, Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen var oppe i kommunestyret til behandling som sak 8/17. I kommunestyremøtet ble det fremlagt endringsforslag, fra Olav Støyten (KrF), i planens tekst, som følger: - Romertall II kulepunkt 2 «Kan iverksette undersøkelser etter avtale med kontrollutvalgsleder» endres til «Kan iverksette undersøkelser etter avtale med kontrollutvalget». - Romertall II kulepunkt 3 «Kontrollutvalgslederne i Hallingdal møtes ved behov for å drøfte felles utfordringer, og kan bestille interkommunale prosjekter». Siste ledd går ut og setningen skal lyde: «Kontrollutvalgslederne i Hallingdal møtes ved behov for å drøfte felles utfordringer». Vedtak, enstemmig i kommunestyret «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll godkjennes. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig. Kontrollutvalget skal i så fall gi melding til kommunestyret. Endringsforslag fra Olav Støyten (KrF) skal innarbeides i plan for «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ». 12

13 4. Kontrollutvalgets budsjett 2017 Orientering om KU sak 20/2017. Kontrollutvalget hadde sitt budsjett for 2017 som sak 20/2017, elektronisk behandlet i nov Kontrollutvalgets ba om i sitt forslag til vedtak om en budsjettramme på kr ,- for Da rådmann hadde merknader til formalitetene i gjennomføringen av kontrollutvalgets elektroniske møte, hvor budsjettet for 2017 ble behandlet (sak 20/2017), medførte dette at utvalgets budsjett ikke fulgte kommunens ordinære budsjettbehandling. Saken var først oppe til behandling i kommunestyremøtet , som sak 9/17, og ble vedtatt utsatt. Dette har medført at i kommunens budsjettet for 2017 er kontrollutvalgets budsjett for 2016 videreført. Budsjettrammen for 2016 var kr ,-. 5. Lovlighetskontroll vedr. habilitet vedtak fra fylkesmannen Orientering om vedtak fra fylkesmannen vedr. utvalgsleders habilitet i varslingssaken, sak 01/2017, etter henvendelse fra Tor Grøthe. Drøftings- og orienteringssakene ble gjennomgått i møtet og utvalget tar gjennomgangen og orientering til etterretning. Annet: - Neste møte: - Saker neste møte: - Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet Hemsedal, Arnt Skansen Randi Larsen Flaget Torstein Tuv leder nestleder medlem Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Hemsedal kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS 13

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-13.00 Møtested: Møterom «Skogshorn», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 02-06/2017 Kl. 09.00 09.15

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Onsdag, 29. mars 2017, kl. 10.00-14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset i

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 30. mai 2017, kl. 09.00 12.00 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard, til stede i møtet varamedlem Alf

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer : Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Møtetid: Onsdag 05. april 2017, kl. 9.00-12.00 Møtested: Møterom «Reinsjøfjell», Veksthuset i Flå

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 03. april 2017, kl. 09.00-13.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 02-05/2017 Kl. 09.00 09.15 Kl. 09.15

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 29. mars 2017, kl. 10.00 14.00 Møtested Møterom «4», Kommunehuset i Hol Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Forfall Andre til stede i møtet Sekretariat Behandlet saker 06-08/2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Mandag 03. april 2017, kl. 09.00 13.00 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom «Rom 306», Kommunehuset på Gol Behandling: Sak 03-06/2017 Kl. 13.00 13.15 Kl. 13.15 13.30

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE Medlemmer: Edvin Ræstad, Jens Petter Brandlie, Lise Løvdokken Moen Møtetid: Tirsdag 02. mai 2017, kl. 09.00 12.00 Møtested: Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Behandling: Sak 01 + 04-07/2017 Kl. 09.00 09.15

Detaljer

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 05. april 2017, kl. 09.00 12.00 Møtested Møterom «Reinsjøfjell», Veksthuset Flå Medlemmer/varamedlemmer Leder Ole Kr. Grimeli, nestleder Anna B. Kollhus til stede i møtet Medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Tirsdag 12. september 2017, kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom «Skogshorn», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 07, 09-15/2017 Kl.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Tirsdag 14. februar 2017, kl. 13.00-16.00 Møtested: Møterom «345», Kommunehuset på Gol Behandling: Sak 01-04/2017 Informasjon fra ordfører om

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 14. februar 2017, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «345», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer Leder Tore Dag Skjerdal, nestleder Tore Ness til stede i møtet medlem Sigrun

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 03/2017 Sak 10-12/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn Vang kommune. Møtedato : Tirsdag 09.05.17 Møtetidspunkt : Kl.09.00-12.15 Følgende deltok i møtet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Tirsdag 05. september 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 02, 08, 12-14/2017 Kl. 09.00 09.15

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 12. september 2017, kl. 13.00-17.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset i Hemsedal Medlemmer/varamedlemmer Leder Arnt Skansen, nestleder Randi Larsen Flaget til stede i møtet

Detaljer

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 06. juni 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Edvin Ræstad, nestleder Jens Petter Brandlie, medlem Lise Løvdokken

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Mandag 29. mai 2017, kl. 14.00-17.00 Møtested Møterom «306», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer Leder Tore Dag Skjerdal, nestleder Tore Ness til stede i møtet medlem Sigrun Eng Forfall

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2017 Til Sak: 06-08/2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Onsdag 19.04.17 Møtetidspunkt: Kl. 09.00 11.30 Følgende deltok:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Edvin Ræstad, Jens Petter Brandlie, Lise Løvdokken Moen Møtetid: Tirsdag 12. september 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Behandling: Sak 14-19/2017 Kl. 09.00 09.15

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

Innkallingen og sakslisten: Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse.

Innkallingen og sakslisten: Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse. Møte dato/tid Tirsdag 02. mai 2017, kl. 09.00-12.30 Møtested Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Forfall Andre til stede i møtet Sekretariat Hanne Heen Wengen Behandlet

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Mandag 15. august 2016, kl. 09.00-14.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen, nestleder Randi Larsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Onsdag 11. mai 2016 kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345 Behandling: Sak 03-05/2016 Kl. 09.00 09.30 Orientering ordfører/rådmann,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 04/ 2017 Kontrollutvalget i Sak 10-12/2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen på Tingvang Møtedato: Mandag 03.04.17 Møtetidspunkt: Kl. 10.00 15.00 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 Møtested Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Edvin Ræstad, Jens Petter Brandlie, Lise Løvdokken Moen Møtetid: Mandag 2. mai 2016 kl. 09.00-12.00 Møtested: Tingstugu Ål, Kommunestyresalen Behandling: Sak 10-13/2016 Kl. 09.00: Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE Medlemmer: Tore Ness, Kari Birgit Møllerplass og Jan Erik Svingen Møtetid: Tirsdag 5. mai 2015 kl. 09.00-12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345 Behandling: Sak 04-07/2015 Kl. 09.00 09.30 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Mandag 04. september 2017, kl. 10.00-13.30 Møtested Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Forfall Andre til stede i møtet Sekretariat Behandlet saker

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato Onsdag 20. april 2016 kl. 13.30 15.15 Møtested: Veksthuset Flå Medlemmer/varamedlemmer Leder: Ole Kr. Grimeli, til stede i møtet Nestleder: Anna B. Kollhus Medlemmer: Anders Olav Frydenlund,

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

Drøftings-/orienteringssaker:

Drøftings-/orienteringssaker: Møte dato/tid Onsdag 07. desember 2016, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «Rukkedøla», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Tirsdag 29. august 2017, kl. 14.00-17.00 Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol Behandling: Sak 10-12/2017 Kl. 14.00 14.30

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Onsdag 11. mai 2016. 09.00-12.00 Møtested Kommunehuset på Gol, møterom 345 Medlemmer til stede i møtet Tore Dag Skjerdal, Tore Ness og Sigrun Eng Andre til stede i møtet Ordfører Heidi Granli

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE. Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE. Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe Mobil: 913 46 169, Direkte: 320 61 KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE 6.5.14 Medlemmer: Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe Møtetid: Tirsdag 06. mai

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 29.08.2017, kl. 14.00-17.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer Leder Tore Dag Skjerdal, nestleder Tore Ness til stede i møtet medlem

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 02/2015 Til Sak: 03-05 /2015 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset i Slidre Møtedato: Mandag 18. mai 2015 Møtetidspunkt: Kl. 08.30-11.30 Følgende deltok: Finn Helge Lyster

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 05. september 2017, kl. 08.30-12.30 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard til stede i møtet medlem Lars

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 01/2017 SAKER

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.0-14.00 Møtested Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder: Jan Magnus Bjørne-Larsen,. Medlem: Lars Hamarsbøen,

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

Sak 15/2016 Restanseliste saker i Ål kommune pr. 1. halvår 2016

Sak 15/2016 Restanseliste saker i Ål kommune pr. 1. halvår 2016 Møte dato/tid Fredag 2. september 2016, kl. 9.00-12.00 Møtested Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Medlemmer/varamedlemmer Leder Edvin Ræstad, nestleder Jens Petter Brandlie til stede i møtet Medlem: Lise

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 28. februar 2017, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Medlemmer/varamedlemmer Leder Arnt Skansen, nestleder Randi Larsen Flaget til stede

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune Møte: 01/2016 Til Sak: 01-04-/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I NORD-AURDAL Møtested: Møterom Glennatind på rådhuset Møtedato: Tirsdag 05. april 2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.30 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Mandag 7. mars kl. 0900-1200 Møtested Møterom «Totten», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen Nestleder Randi Larsen Flaget Medlem Torstein Tuv Andre til stede

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Nes kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møte dato/tid Torsdag 20. oktober 2016, kl. 09.00 13.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magnus Medgard, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Magnussen, Magne Medgard, Lars Brattestad Møtetid: Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 11 + 15-18/2016 Kl. 09.00

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Vår ref : 2016-002-FHL Sted og dato: Fagernes 30.03.2016 Til Møte 02/2016 Sak nr. 02-05/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I SØR-AURDAL Møtested: Tingvoll Møtedato:

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Møterom A, Heggenes Møtedato: Onsdag 13.04. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-16.20 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Flå kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Onsdag 7. september 2016, kl. 09.30-13.30 Møtested Møterom «Høgevarde», Veksthuset Flå Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Ole Kr. Grimeli, nestleder Anna B. Kollhus Medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE SAKLISTE 07.02.14 Medlemmer: Tore Ness, Kari Birgit Møllerplass og Jan Erik Svingen Møtetid: Fredag 07. februar 2014 kl. 09.00-12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE Medlemmer: Flå: Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Gol: Tore Dag Skjerdal, Sigrun Eng, Tore Ness Hemsedal: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Mandag 06. februar 2017, kl. 10-14 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Vår ref : 2016-003-FHL Sted og dato: Slidre 18.05.16 Til Møte 03/2016 Sak nr. 06-08/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I SØR-AURDAL Møtested: Tingvoll Møtedato: Onsdag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer : Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Møtetid: Tirsdag 03. oktober 2017, kl. 08.30.00-12.00 Møtested: Møterom «Høgevarde», Veksthuset i

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2016 Til Sak: 08-10 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Mandag 28.06.2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-13.00 Følgende deltok:

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll

Møteinnkalling Møteprotokoll Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 04.05.2017 kl. 9:00 Sted: Møterommet 3. etg. Arkivsak: 17/00167 Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter, Linn Zwilgmeyer

Detaljer

Flå kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Flå kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møte dato/tid Tirsdag 29. august 2017, kl. 09.00-13.00 Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol Medlemmer/varamedlemmer Medlemmer: Marit Pettersborg og Anders Olav Frydenlund til stede

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE SAKLISTE 07.02.14 Medlemmer: Tore Ness, Kari Birgit Møllerplass og Jan Erik Svingen Møtetid: Fredag 07. februar 2014 kl. 09.00-12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Alvdal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Kommunestyresalen Alvdal kommunehus Møtedato: Tirsdag

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3/2011 31.august 2011 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2011/16011-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder Hildur S. Israelsen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL i Nes kommune Møtetid: Tirsdag 23. februar 2016 kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Bringenatten», 2etg. i kommunehuset på Nes Medlemmer/vara til stede i møtet: Tor Oscar Magnussen (leder) Magne Medgard

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 06. desember 2016, kl. 10.00 14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Onsdag 15. mars 2017, kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 01/2017 (ny behandling)

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Edvin Ræstad, Jens Petter Brandlie, Lise Løvdokken Moen Møtetid: Torsdag 01. desember 2016, kl. 09.00 12.00 Møtested: Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Behandling: Sak 22-24/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar Doknes, Ingrid Rongen, Lars Henrik Øberg.

Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder), Vidar Doknes, Ingrid Rongen, Lars Henrik Øberg. MØTEPROTOKOLL Eidsvoll kontrollutvalg Dato: 23.05.2016 kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom 322 Arkivsak: 15/00012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Vegard Ellingsen (leder), Jorunn Mathiesen (nestleder),

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Ål kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 12.09.2017, kl. 09.00 11.30 Møtested Møterom «Hemsen», Tingstugu Ål Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Edvin Ræstad, nestleder Jens Petter Brandlie, varamedlem Kåre Gåsbakk

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen(leder), Rigmor Grue Rygg (nestleder), Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen og Liv Jorunn Øvrejordet Møtetid: Tirsdag 14. juni 2016 kl. 10.00 14.00 Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.00-14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 12.05.2015 kl. 18:30 20:30 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE

KONTROLLUTVALGENE I FLÅ, GOL, HEMSEDAL, HOL, NES OG ÅL MØTEINNKALLING TIL FELLESMØTE SAKLISTE Medlemmer: Flå: Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Gol: Tore Dag Skjerdal, Sigrun Eng, Tore Ness Hemsedal: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ÅL KOMMUNE SAKLISTE 28.4.14 Medlemmer: Edvin Ræstad, Hallvard Indgjerd, Sigrun Simonsen Harham Møtetid: Mandag 28. april kl. 09.00 14.00 Møtested: Kommunestyresalen, Tingstugu SAKER

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møtedato: 25.10.2012 (fellesmøte nr 3/2012 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 9.00-13.00 Møtested: Pers Hotell, Gol Behandlede saker: 11-14/12 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtte for:

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer