Vesta anno Vesta Forsikring Konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern"

Transkript

1 Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre personer. Spranget er stort til dagens moderne Vesta. Med rundt ansatte og nærmere 40 egne kontorer samt 80 franchisekontorer over hele landet er det et slagkraftig selskap som tok steget inn i et nytt årtusen. Vesta er det tredje største selskapet i Norge innen landbasert skadeforsikring med en markedsandel på 17,4 %. Innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring er Vesta det femte største selskapet i Norge med en markedsandel på 5,5 %. Vår forretningsidé er å tilby trygghet gjennom utvikling og distribusjon av effektive tjenester innen forsikring og sparing, samt andre finansielle tjenester som understøtter forsikringsvirksomheten. Produktene leveres av Vesta og samarbeidspartnere til kunder i Norge som er opptatt av å ta vare på menneskelige og materielle verdier. Vestas tradisjonsrike livbøye er et konkret og praktisk uttrykk for selskapets forretningsidé. Helt siden 1952 har Vesta plassert ut slike livbøyer over hele landet. I løpet av disse årene har våre bøyer blitt benyttet i mer enn tilfeller der menneskeliv har stått på spill. I dag henger det drøyt Vesta-bøyer langs norskekysten. I forbindelse med selskapets 120-års jubileum i 2000 kom også bøyen tilbake som Vestas logo: Den røde og hvite livbøyen er et varemerke som signaliserer trygghet, sikkerhet og omtanke verdier vi ønsker å bli identifisert med. Vesta eies av det danske forsikringsselskapet Tryg-Baltica som inngår i Nordea, den ledende finansinstitusjonen i Norden og Baltikum. For å forbedre kundebetjeningen, forenkle administrasjon og effektivisere IT-investeringer og -drift gjennomførte Vesta i løpet av 2000 omfattende organisasjonsendringer. Etter denne omstruktureringen utgjøres Vesta av følgende enheter: Vesta Forsikring Konsern Adm. direktør Trygve Bruvik Finans Egil Herman Sjursen Direksjonssekretariat Trond Tepstad Konserntjenester Bjørn Thømt Salg Alf Henriksen Kundeservice Karsten Kristiansen Skade Rune Gaustad Produkt Bjørn Thømt Langsiktig Sparing Jørund Vandvik Ytterligere informasjon om Vesta finnes på Internett Vesta Årsrapport

2 Hovedpunkter 2000 Det første året i det nye milleniet vil bli husket som et arbeidskrevende og begivenhetsrikt men samtidig godt år for Vesta, preget av nordiske visjoner og en større omorganisering i selskapet Vestas avdelingskontor i Oslo flytter til nye lokaler på Lilleaker Unidanmark, der Vestas eier Tryg-Baltica inngår, og MeritaNordbanken fusjonerer og danner Nordic Baltic Holding Tryg-Baltica får konsesjon til å overta Vesta Vestas virksomhet innen sjø- og energiforsikring overføres formelt til If Skadeforsikring Vesta runder 120 år og markerer jubileet med å ta den tradisjonsrike røde og hvite livbøyen tilbake som logo Vesta innfører en ny funksjonsbasert organisasjonsstruktur for å styrke kundefokus og selskapets verdiskapende prosesser Vestas datterselskap Dial Forsikring, som hovedsakelig driver med merkeforsikring, runder 10 år og skifter navn til Enter Forsikring MeritaNordbanken kjøper Christiania Bank & Kreditkasse, som dermed blir del av samme nordiske konsern som Vesta Vesta lanserer et nytt datterselskap, Vesta Link Nordic Baltic Holding endrer navn til Nordea 2 Vesta Årsrapport 2000

3 Hovedtall Konsern Vesta Forsikring Konsern Beløp i MNOK Inntekter Driftsresultat (519) Solvenskapital Total forvaltningskapital Antall ansatte Ansvarlig kapital (tellende) Risikovektet volum Kapitaldekning 16,5% 14,4% 13,7% 16,8% 15,5% Resultater pr. forretningsområde Skadeforsikring Livsforsikring Konsern Premieinntekter m.m Netto finansinntekter Erstatninger avsetninger (3.517) (3.154) (1.870) (1.582) (5.387) (4.812) Driftskostnader (955) (911) (78) (91) (1.033) (1.002) Driftsresultat 562 (47) Nøkkeltall skadeforsikring i % Egenregningsprosent 86,5 86,2 80,2 78,6 79,3 Skadeprosent f.e.r. 73,7 78,9 87,2 92,3 87,9 Kostnadsprosent 25,2 25,8 25,1 24,9 24,2 Combined Ratio 98,9 104,7 112,3 117,2 112,1 Nøkkeltall livsforsikring i % Verdijustert totalavkastning 12,1 9,6 1,7 15,0 2,5 Kapitalavk. ex. endr. kursreserve 9,2 3,0 9,0 8,5 8,1 Gjennomsnittsrente 8,9 8,6 3,0 8,1 7,6 Kapitalavkastning 11,5 9,3 2,1 15,5 2,5 Vesta Årsrapport

4 Årsberetning 2000 Året 2000 ble for Vestas del i stor grad preget av en omfattende organisasjonsendring for å forbedre kundebetjeningen, forenkle administrasjon og effektivisere IT-investeringer og -drift. Etter denne endringen består Vesta nå av følgende enheter; Divisjon Salg, Divisjon Produkt, Divisjon Kundeservice, Divisjon Skade, Divisjon Langsiktig sparing, Divisjon Finans og Divisjon Konserntjenester. Antall nivåer i organisasjonen og antall ledere er med dette redusert og effektivitetspotensialet i den nye organisasjonen er stort, noe som på sikt blant annet vil føre til reduserte kostnader. Året 2000 ble ellers et nytt eksempel på hvor ustabile finansmarkedene kan være. Dette synliggjør betydningen av å oppnå akseptable resultater innenfor selve kjernevirksomheten til selskapet. For Vesta Forsikring Konsern ble resultat av ordinær virksomhet i 2000 MNOK 51 (347). Resultatet etter skatt ble MNOK 41 (246). Resultatutviklingen skyldes i hovedsak lave finansinntekter som følge av svak utvikling på aksjemarkedene. Lønnsomheten innen skadeforsikring var i 2000 fortsatt ikke tilfredsstillende. Vesta har derfor også i 2000 gjennomført premieøkninger, særlig innenfor næringslivsforsikringer. Innen landbasert skadeforsikring var markedsandelen ved årsskiftet 17,4 % (18,1%). Innen kollektiv pensjonsforsikring var Vestas markedsandel basert på forfalt premie 5,5% (5,2%). Virksomheten innen internasjonal sjø- og energiforsikring, samt Vesta Reinsurance Company Ltd. AS og Skandia Marine Insurance Company Ltd. (SMIC), ble våren 2000 solgt fra Vesta Forsikring AS til If Skadeforsikring AB som en del av salgsavtalen mellom Skandia og Tryg- Baltica A/S. Videre ble virksomheten i Vesta Liv AS igjen innlemmet i Vesta-konsernet ved fusjon av Vesta Forsikring AS og Skandia LTS Holding AS med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Vestas forebyggende arbeid mot vold i samfunnet ble videreført med uforminsket kraft i 2000, i hovedsak gjennom støtte til mer enn 300 Natteravn-grupper over hele landet. Vesta har også bidratt til etableringen av Stiftelsen Nabohjelp, og er hovedsamarbeidspartner for denne. Vestas sikkerhetskonsulenter bistår i alle nabohjelpsområder med råd om blant annet hvordan skader, hærverk og kriminalitet på boliger, parkeringsplasser og i garasjer kan forebygges. Den tradisjonsrike røde og hvite livbøyen ble i mai 2000 igjen tatt i bruk som Vestas hovedkjennetegn. I den forbindelse har Vesta forsterket arbeidet med utplassering av livbøyer. I løpet av 2000 ble det hengt opp nærmere nye Vesta-bøyer. Totalt er det nå utplassert drøyt livbøyer fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord. Vesta-bøyene er med på å gjøre hverdagen litt tryggere for tusenvis av mennesker. Skadeforsikring Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring etter avsetning til sikkerhetsavsetninger med videre ble MNOK 95 (-407). Resultatet inkluderer netto styrking av reserver med MNOK 150 (206). Det er tatt avviklingsgevinster i bransjen bilforsikring knyttet til personskader, mens det innenfor yrkesskade er tatt avviklingstap. 4 Vesta Årsrapport 2000

5 Brutto forfalt premie innen landbasert skadeforsikring ble MNOK (4.454), en vekst på 6,7 %. Vestas premieinntekter i næringslivsmarkedet økte med 6,2% til MNOK 2.414, mens veksten i privatkundemarkedet var på 8,1 % til MNOK Vestas andel av brutto forfalt premie i Naturskadepoolen var MNOK 150 (140). Driftskostnadsprosenten for den samlede landbaserte skadeforsikringsvirksomheten ble 24,2 %, mot 24,9 % i Skadekostnadsprosenten ble 87,8% (92,3%). Combined ratio (summen av driftskostnads- og skadekostnadsprosenten) for egen regning ble 112,0 % (117,2%). Langsiktig sparing Virksomheten i Vesta Liv AS ga et resultat før skatt til eierne på MNOK 110 (87). Resultat etter skatt ble MNOK 80 (81). Resultatet foreslås disponert med MNOK 54 til konsernbidrag og MNOK 26 til annen egenkapital. De samlete premieinntektene i Vesta Liv utgjorde MNOK (1.074). Av dette var premie til kollektiv pensjonsforsikring MNOK (1.014). Forvaltningskapitalen i Vesta Liv var pr. 31. desember 2000 MNOK (10.013), en vekst i året på 16,4 %. Bokført kapitalavkastning ble 8,1 %, og verdijustert kapitalavkastning 2,5 % (eksklusiv obligasjoner som holdes til forfall). Vesta startet høsten 2000 salg av Unit Link produkter gjennom det nyetablerte selskapet Vesta Link AS. I løpet av året ble det inngått spareavtaler for i alt MNOK 129. Kapitalforvaltning Vesta oppnådde i 2000 et finansresultat, inklusiv verdiendringer i investeringsporteføljene, på MNOK 689 (1.239). Verdijustert kapitalavkastning på konsernets investeringer ble 4,2 %. Konsernets investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom utgjorde pr. 31. desember 2000 MNOK Fordelt på investeringsområder ble følgende brutto verdijustert kapitalavkastning oppnådd: Adm. direktør Trygve Bruvik (t.v.) og styreformann Hugo Andersen med Vestas tradisjonsrike livbøye, som i mai 2000 kom tilbake som selskapets logo. Investeringer pr Avk. Avk Aksjer MNOK ,4% 49,7% Obligasjoner MNOK ,0% 2,5% Eiendommer MNOK ,8% 10,4% Kapitalforvaltningen i Vesta Forsikring og i Vesta Liv ble i mars 2000 overført fra Skandia Asset Management til Unibank Investment Management AS, som er en del av Nordea-konsernet. Overgangen medførte også en endring i investeringsfilosofi og overgang til såkalt temabasert forvaltning. Avtalen omfatter forvaltning av Vestakonsernets aksje- og obligasjonsporteføljer. Forvaltningen av norske aksjer og obligasjoner utføres av egen avdeling etablert i Bergen tilknyttet Nordea Investment Management Norge ASA, som er en sammenslåing mellom K-Kapitalforvaltning og Vestas tidligere finansdivisjon. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN Vesta Årsrapport

6 Resultat og disponering Vesta Forsikring AS Vesta Forsikring AS fikk et resultat på MNOK 40,7 (232,1). Overskuddet foreslås disponert som følger: Overført til fond for vurderingsforskjeller MNOK 58,5. Overført fra annen egenkapital MNOK 267,9, hvorav det foreslås at det avsettes MNOK 250 til utbytte for året Den bokførte egenkapitalen i Vesta Forsikring AS etter avsetning til utbyttet med 250 MNOK består pr. 31. desember 2000 av fond for vurderingsforskjeller MNOK 145,4, annen egenkapital MNOK 308,9, overkursfond MNOK 325,1 og aksjekapital MNOK 810,6, til sammen MNOK Vesta Liv AS Vesta Liv AS fikk et resultat etter skatt på MNOK 80,2 (80,8). Resultatet foreslås disponert som følger: Konsernbidrag til Vesta Forsikring MNOK 53,9 Overført til annen egenkapital MNOK 26,3 Vesta Liv AS fikk i 2000 tilført MNOK 200 i ny egenkapital fra Vesta Forsikring AS. Den bokførte egenkapitalen i Vesta Liv AS består pr. 31. desember 2000 av annen egenkapital MNOK 362,2, overkursfond MNOK 104,6 og aksjekapital MNOK 450, til sammen MNOK 916,8. Balansen Bokført forvaltningskapital i Vesta Forsikring Konsern var pr. 31. desember 2000 MNOK (11.072). Soliditet Vesta Forsikring AS har en aksjekapital på MNOK 810,6 og en samlet egenkapital på MNOK 1.590,0. Samtlige selskaper i konsernet tilfredsstiller kravene til forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekningen i Vesta Forsikring AS er pr. 31. desember ,0% (16,8%). Vesta Liv AS har en aksjekapital på MNOK 450, og en samlet egenkapital på MNOK 916,8. Kapitaldekningen var 17,1% (16,3%). Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyldestgjørende informasjon om virksomheten i Vesta Forsikring Konsern og Vesta Forsikring AS med datterselskaper i 2000, og om konsernets og selskapets stilling ved årsskiftet. Risikoforhold Vesta gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Selskapene som inngår i Vesta Forsikring Konsern har både forsikringsmessig risiko og investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styrene i konsernets forsikringsselskaper fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styrene i de enkelte selskaper fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning og balansesammensetning blir ivaretatt. Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Vesta Forsikring Konsern pr. 31. desember 2000 var (1.366). Samlet årsverksforbruk i konsernet i 2000 var (1.422). Selskapet hadde ved årsskiftet 37 kontorer over hele landet i tillegg til hovedkontor i Bergen og et større avdelingskontor i Oslo. Tilgjengeligheten til Vestas tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av telefoni og interaktive elektroniske tjenester. Markedsføring og salg av produkter styrkes gjennom satsing på egne ansatte samt kontinuerlig utbygging av selskapets nett av selvstendige salgssentre (franchisetakere), og ved avtaler med frittstående assuranseforretninger, rådgivere, meglere og andre samarbeidspartnere. 6 Vesta Årsrapport 2000

7 Arbeidsmiljøet mv. Sykefraværet blant medarbeiderne i konsernet var 5,5% i 2000, mot 5,0% i Fraværet fordelte seg med 3,5 prosentpoeng som langtidsfravær (sykmeldt over åtte uker) og 2,0 prosentpoeng som korttidsfravær. Ved hovedkontoret i Bergen er det etablert et eget friskvern- og omsorgssenter. Vesta er av den oppfatning at selskapet har et godt arbeidsmiljø. Det inntraff ingen alvorlige arbeidsulykker i Omfanget av meldte skader og ulykker var ubetydelig Vesta driver utstrakt kildesortering og resirkulering av kontor- og matavfall. I tillegg benytter selskapet i stor grad elektronisk formidling av informasjon, noe som bidrar til å redusere papirforbruket. Selskapet har kontinuerlig fokus på sitt energiforbruk, og arbeider aktivt med ulike tiltak, som for eksempel isolasjon av bygg, varmegjenvinning og termostatstyring av temperatur, for å redusere dette. Vesta benytter også i stor grad telefon- og video-konferanser, noe som er med på å begrense reiseaktiviteten i selskapet Opptjent premie Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) FREMTIDEN Strategi Vesta har lagt bak seg det første året under Tryg-Balticas eierskap. I løpet av 2000 er Vesta også blitt en del av Nordea, Nordens største finanskonsern, hvor også Christiania Bank & Kreditkasse inngår. Det er vår oppfatning at Tryg-Baltica og Nordea gir Vesta tilgang til verdifull forsikringskompetanse samt et potensial for økt markedstilgang og distribusjonskraft. Vi har forventninger til at Vesta og Kreditkassen i fellesskap kan skape en effektiv distribusjon av bank- og forsikringstjenester i det norske markedet. På dette området vil Vesta kunne trekke på de erfaringer Tryg-Baltica og Unibank har gjort i forbindelse med lansering av bankassuranse i Danmark. Gjennom bankdistribusjon og forsterket satsing på eksisterende distribusjonskanaler forventes Vestas samlede distribusjonskraft å øke i 2001, men med resultatmessig effekt fra Driftskostnader Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Driftsresultat Som rapportert Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Vesta Årsrapport

8 Innenfor landbasert skadeforsikring vil styret og administrasjonen opprettholde sterkt fokus på å ytterligere forbedre lønnsomheten. Den positive utvikling vi har sett i 2000 vil ytterligere forsterkes i Det forventes at premiene på næringslivsforsikring vil øke i Dette vil understøtte en nødvendig lønnsomhetsforbedring for bransjen som helhet. Generelle premieøkninger vil også bidra til at Vestas konkurransekraft øker, særlig i privatmarkedet hvor Vesta har vært prisledende i deler av Selskapets målsetting om en markedsandel på 20% ligger fast. Premisset om at veksten skal være lønnsom blir likevel førende for Vestas aktiviteter i Selv om skadeforsikringsmarkedet ikke forandrer seg mye fra år til år, vil den generelle samfunnsutviklingen over tid medføre endringer i etterspørselen i enkelte bransjer og for enkelte produkter. Det antas at en alminnelig velferdsøkning i det norske samfunn vil medføre økt etterspørsel etter gode helseforsikringsprodukter, som kan bidra til økt økonomisk og helsemessig trygghet for kundene. Vestas produktspekter blir fortløpende tilpasset denne forventning. Det er grunn til å forvente at Vestas nye funksjonsbaserte organisering vil vise seg å være kostnadseffektiv og kundevennlig. En betydelig satsing på å forbedre Vestas kundefrontsystem vil ytterligere bidra til kostnadseffektivitet og kvalitativt bedre kundebetjening. Vesta er svært bevisst på å beholde posisjonen som det mest kostnadseffektive forsikringskonsern i Norge og samtidig være det mest kundevennlige. Innenfor livs- og pensjonsforsikring står Vesta overfor en spennende samordningsprosess med Kreditkassens livs- og fondsforsikringsvirksomheter. Det vil finne sted en samordning av aktivitetene mellom Vesta Liv og Norske Liv samt mellom Vesta Link og K-Fondsforsikring. Dette er uttrykk for en reell satsing på langsiktig sparing i det norske markedet til glede for kundene, våre ansatte og våre eiere. Den samordnede virksomheten vil bli en ledende aktør innenfor individual og kollektiv pensjonsforsikring og for unit linkforsikring. Målsettingen om 20% markedsandel innenfor livs- og pensjonsforsikring ligger fast. Gjennom samarbeidet med Nordens ledende finansforvalter, Nordea Investment Management, søker vi å bidra til at liv- og pensjonskundene skal få en mest mulig profesjonell og konkurransedyktig avkastning på sine sparemidler. Det forventes en vridning av etterspørselen mot unit-link produkter og mot innskuddsbaserte pensjonsløsninger. Konsernets liv- og pensjonsprodukter og servicekonsepter er godt tilpasset de rammebetingelser som nå gjelder. Styret og administrasjonen vil likevel understreke viktigheten av at norske myndigheter står ved det som er sagt om at norske finansinstitusjoner ikke skal ha dårligere konkurransevilkår enn våre utenlandske konkurrenter. Dette er særdeles viktig både for Vesta og for øvrige norske aktører. I denne sammenheng er det bl.a. viktig at det ikke skapes barrierer som medfører at enkelte aktører blir avskåret fra å delta i konkurransen om kundene innenfor innskuddsbasert tjenestepensjon. Året 2000 var det første hele år i Vestas historie hvor kapitalforvaltningstjenestene og IT-drift ble drevet utenfor konsernet, men under styring og kontroll av Vesta. Dette forventes å ville medføre at disse tjenestene både produseres billigere og at kvaliteten øker. Basert på gode erfaringer fra 2000 legges det til grunn at samarbeidet med våre eksterne leverandører, Nordea Investment Management og Telenor Bedrift, vil bli ytterligere forbedret i 2001, til glede både for Vesta og Vestas kunder. Det er grunn til å være optimistiske med hensyn til Vestas posisjon i det norske marked for skade-, livs- og pensjonsforsikring. Vesta er godt posisjonert for markedsvekst og økt lønnsomhet. Vestas funksjonsbaserte organisering skaper et godt utgangspunkt for å gi våre kunder en positiv opplevelse av kundeforholdet, uansett når og av hvilken årsak kundene kommer i kontakt med oss. Høy tilgjengelighet og kvalitet i kundebetjening er høyfokusområder som vil bli målt kontinuerlig. Vestas slagord «Vi gjør livet litt enklere» skal forplikte. 8 Vesta Årsrapport 2000

9 Rammebetingelser Hele den norske finansnæringen er opptatt av at norske finansinstitusjoner skal ha konkurransevilkår som er likeverdige med utenlandske aktører, som i økende grad tilbyr sine tjenester i Norge. Det er selskapets inntrykk at norske myndigheter har gitt sin tilslutning til hovedkonklusjonene i rapporten fra Konkurranseflateutvalget om at norske institusjoner skal ha rammebetingelser som skaper grunnlag for en vekstkraftig og konkurransedyktig finansnæring i Norge. Vesta forventer at norske myndigheter følger opp disse målsettinger. Det understrekes likevel at tidsmomentet i seg selv er viktig. Særlig påkrevd er det å modernisere det norske regelverket for livs- og pensjonsforsikring. Også i 2001 vil Vesta primært arbeide gjennom Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) for å påvirke rammebetingelsene i en retning som er tjenlig ikke bare for finansinstitusjonene, men også for våre kunder og for norsk næringsutvikling i sin alminnelighet. Vi vil i den forbindelse fremheve FNHs Forbrukerpolitiske handlingsplan som et godt bilde på at næringen tar på seg et viktig og nødvendig samfunnsansvar. Utsiktene for 2001 Det forventes ingen dramatiske endringer for norsk og internasjonal økonomi i Etter en relativt turbulent høst i verdens finansmarkeder er utviklingspotensialet positivt, selv om det fortsatt er usikkerhet, særlig knyttet til utviklingen i USA. Utviklingen i verdens finansmarkeder forventes ikke å ville få stor betydning for tilbuds- og etterspørselssiden i norsk skadeforsikring i Etterspørselen etter livs- og pensjonsforsikringsprodukter er nok mer utsatt for denne utvikling, og særlig gjelder dette for unit link- forsikring. Det forventes likevel at kunnskapsnivået i det norske markedet vokser, og at Vestas budskap om å tenke langsiktig i økende grad blir lagt til grunn av kundene. Det innebærer at kortsiktige svingninger i finansmarkedene blir av mindre betydning for etterspørselen. I løpet av 2001 forventes bankassuranse å bli en realitet gjennom et samarbeid mellom Kreditkassen og Vesta. Dette, ved siden av generell premieøkning i skadeforsikringsmarkedet, gir gode forhåpninger om vekst både i lønnsomhet og markedsandeler for Vesta. Samordningen av livs- og pensjonsvirksomheten til Kreditkassen og Vesta gir særlige forventninger til vekst innenfor dette markedet. Takk for innsats og samarbeid I 2000 har Vesta vært gjennom en omfattende omorganisering som har medført endringer i arbeidsoppgaver for de fleste ansatte. Vi er av den oppfatning at de organisasjonsmessige endringer vil gi Vesta økt konkurransekraft og øke tilfredsheten hos våre kunder. Styret og administrasjonen vil i denne forbindelse takke de ansatte for den innsats som er nedlagt for å få den nye organisasjonen etablert. Vi vil også takke Vestas kunder for et godt samarbeid i året som gikk. Bergen, 15. februar 2001 Vesta Forsikring AS Hugo Andersen Jan-Einar Greve Stine Bosse (Formann) (Viseformann) Haakon Bredrup Håkon Huseklepp May-Harrieth Johansen Thorleif Krarup Trygve Bruvik (Adm. direktør) Vesta Årsrapport

10 Vesta Forsikring Konsern Sammendrag av resultatregnskapet Beløp i tusen kr. Virksomhet ) Opptjent premie for e/r Skade Premieinntekter Liv Brutto finansinntekter Skade Brutto finansinntekter Liv Inntekter fra øvrig virksomhet Sum inntekter Skade Sum inntekter Liv Sum inntekter Påløpne erstatninger for e/r Skade ( ) ( ) Erstatninger Liv ( ) ( ) Endring i pliktige avsetninger Liv ( ) ( ) Forsikringsrelaterte driftskostnader Skade ( ) ( ) Forsikringsrelaterte driftskostnader Liv (91.410) (78.330) Til/fra kursreguleringsfond Liv ( ) Kostnader finansielle eiendeler Skade ( ) ( ) Kostnader finansielle eiendeler Liv ( ) ( ) Kostnader fra øvrig virksomhet (76.216) (544) Sum kostnader Skade ( ) ( ) Sum kostnader Liv ( ) ( ) Sum kostnader ( ) ( ) Driftsresultat Skade (46.849) Driftsresultat Liv Driftsresultat øvrig virksomhet (23.331) Driftsresultat Midler tilført kunder Liv ( ) ( ) Resultat etter tildeling til livkunder Endring av sikkerheetsavsetn. m.v. Skade ( ) Resultat av ordinær virksomhet Skatt (9.848) ( ) Resultat til disposisjon )Vesta Liv AS inkludert i 1999 tallene for sammenligningsformål 10 Vesta Årsrapport 2000

11 Vesta Forsikring Konsern Sammendrag av balansen Beløp i tusen kr ) Eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Fast eiendom Obligasjoner som holdes til forfall Aksjer og andeler Obligasjoner, inkl. sertifikater Andre kortsiktige finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Fordringer Kasse, bankinnskudd Andre eiendeler Forskuddsbet. kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsfond liv Kursreguleringsfond Liv Avsetning for ikke opptjent premie skade Avsetning for ikke oppgjorte skader Sikkerhetsavsetninger m.v. skade Gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum egenkapital og gjeld )Vesta Liv AS inkludert i 1999 tallene for sammenligningsformål Vesta Årsrapport

12 Skadeforsikring Totalmarkedet for landbasert skadeforsikring for selskaper tilknyttet Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2000 med 13% til MNOK (21.148). For de landbaserte bransjene har det i 2000 vært en liten reduksjon i skadeutbetalingene og brutto skadeprosent sammenlignet med Dette gjelder både privat- og næringslivssegmentet. Den moderate utviklingen i verdipapirmarkedet i Norge og internasjonalt, kombinert med en marginal fremgang i de forsikringstekniske resultatene, bidro til at driftsresultatene i bransjen ble svekket i 2000 sammenlignet med året før. Disse hovedtrekkene gjelder også for Vesta. I løpet av 2000 gjennomførte Vesta omfattende organisasjonsendringer for å forbedre kundebetjeningen, forenkle administrasjon og effektivisere IT-investeringer og -drift. Skadeforsikringsvirksomheten i Vesta er etter dette organisert i fire divisjoner: Produkt, Salg, Kundeservice og Skade. Salgsdivisjonen er også distributør av liv- og pensjonsprodukter fra Vesta Liv samt produkter fra Vesta Link, som ble opprettet i oktober Vestas produkter til næringslivskunder blir i hovedsak distribuert via egne kunderådgivere og meglere. Når det gjelder distribusjon til privatpersoner og mindre næringslivskunder, har Vesta kontrakter med en rekke assuranse- og franchiseforretninger over hele landet. I tillegg har Vesta egne selgere i distriktssentere. Vesta har også to datterselskaper som er sentrale distribusjonskanaler til privatmarkedet. Salget til Aktiv24 skjer i stor grad via Internett, mens Enter i hovedsak benytter merkeforhandlere av bil som siste salgsledd. Kundeservice utføres fra Vestas egne kundesentere som er lokalisert i Bergen og i Oslo. Produktutvikling, undertegning og oppfølging av spesielle risikoer, samt inngåelse og oppfølging av reassuranseavtaler skjer i regi av Produktdivisjonen. Skadedivisjonen er organisert i ett hovedskadesenter, bransjespesialiserte skadesentere samt et storskadesenter. I tillegg utføres taksering av skader og innkjøp innenfor Skadedivisjonen. Markedsandeler Landbasert skadeforsikring (prosent) 40,0 38,9 38,9 38,9 36,8 28,1 29,0 28,8 28,3 29,3 18,4 18,2 19,2 18,1 17,4 7,4 7,6 7,8 9,3 10, Storebrand Gjensidige Vesta Vår (inkludert Sparebank 1 fra ) 12 Vesta Årsrapport 2000

13 Nøkkeltall skadeforsikring Endring i forfalt premie brutto -3,1% 0,0% 9,3% 2,8% -0,9% Egenregningsandel premier 79,3% 78,6% 80,2% 86,2% 86,5% Skadeprosent brutto 121,1% 105,8% 95,3% 73,8% 76,8% Skadeprosent for egen regning 87,9% 93,3% 87,2% 78,9% 73,7% Kostnadsprosent for egen regning 24,2% 25,7% 25,1% 25,8% 25,2% Combined Ratio for egen regning 112,1% 119,0% 112,4% 104,7% 98,9% Combined Ratio f.e. r. siste årgang 107,9% 113,7% 111,5% 113,6% 101,8% Finansavkastning 4,2% 11,7% -0,2% 8,8% 9,6% Resultatgrad -1,3% 13,1% -13,5% 18,5% 25,6% Avkastning egenkapital -1,6% 17,6% -17,9% 24,3% 36,8% Solvensmargin 68,5% 81,5% 69,0% 83,6% 76,3% Solvenssensitivitet 236,6% 229,9% 252,5% 201,5% 220,7% Likviditetsgrad 85,5% 90,2% 115,6% 87,4% 91,0% Kredittilsynets kapitaldekningsprosent 13,0% 17,2% 10,5% 14,9% 17,1% Egenregningsandel premier Forfalt premie for egen regning/forfalt premie brutto Skadeprosent brutto Erstatningskostnader brutto/premieinntekt brutto Skadeprosent for egen regning Erstatningskostnader for egen regning/premieinntekt for egen regning Kostnadsprosent for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader/forfalt premie for egen regning Combined Ratio for egen regning Skadeprosent for egen regning + Kostnadsprosent for egen regning Combined Ratio f.e. r. siste årgang Skadeprosent for egen regning, justert for erstatningskostnader fra tidligere år + Kostnadsprosent for egen regning Finansavkastning Netto finansinntekter / Gj.sn. eiendeler Resultatgrad Driftsresultat / Premieinntekt for egen regning Avkastning egenkapital Driftsresultat / Gj.sn. egenkapital Solvensmargin Solvenskapital / Forfalt premie for egen regning Solvenssensitivitet (Erstatningsavsetninger+Premieavsetninger) / Solvenskapital Likviditetsgrad (Erstatningsavsetninger+Premieavsetninger) / Sum likvide midler Solvenskapital Egenkapital + Ansvarlig lånekapital + Sikkerhetsavsetning + Reassuranseavsetning + Administrasjonsavsetning + Avsetning til naturskadefond + Avsetning til garantiordning Gj.sn. justert egenkapital (Solvenskapital - Ansvarlig lånekapital) siste 2 år / 2 Sum likvide midler Aksjer og andeler + Obligasjoner, inkl. til varig eie + Sertifikater + Bankinnskudd Forfalt premie brutto Forfalt premie for egen regning Premieinntekt brutto Premieinntekt for egen regning Erstatningskostnader brutto Erstatningskostnader for egen regning herav erstatningskostnader fra tidligere år Forsikringsrelaterte driftskostnader Netto finansinntekter Driftsresultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Sikkerhetsavsetning Reassuranseavsetning Administrasjonsavsetning Avsetning til naturskadefond Avsetning til garantiordning Solvenskapital Gj.sn. justert egenkapital Ikke bokførte over/underverdier eiendeler Premieavsetninger for egen regning Erstatningsavsetninger for egen regning Aksjer og andeler Obligasjoner, inkl. til varig eie Sertifikater Bankinnskudd Sum likvide midler Sum eiendeler Gj.sn.eiendeler Nøkkeltallsnoten er utarbeidet i et samarbeid mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og FNH s Økonomigruppe. Vesta Årsrapport

14 Næringslivsmarkedet Innledende betraktninger I 2000 har tidligere iverksatte lønnsomhetstiltak begynt å vise resultater. Spesielt gjelder dette på premiesiden, der premieraten i snitt for alle produktene har økt med 15,9%. Når det gjelder skadeomfanget generelt var antall anmeldte skader på nivå med Motorvognforsikring har imidlertid vist en betydelig forbedring i skadeutviklingen. Innføring av ny metode for premieberegning av yrkesskade har vært en av de viktigste oppgavene som har blitt gjennomført i løpet av året. Brutto forfalt premie fra næringslivsmarkedet (private bedrifter og offentlig virksomhet), var på MNOK (2.273). Vestas totale andel av det norske næringslivsmarkedet utgjorde 19,8% (20,8%). Reduksjonen i markedsandel skyldes til en viss grad avgang av kunder som ikke hadde tilfredsstillende lønnsomhet. Etter at selskapet de to siste årene har foretatt en opprydning i kundeporteføljen, i tillegg til at premiene nå i større grad gjenspeiler risikoen, er det lagt et godt grunnlag for lønnsom vekst i årene fremover. Vestas brutto forfalte premie fra forsikring av bygninger med løsøre for næringsvirksomhet og offentlig virksomhet ble MNOK 645 (548). Markedsandelen var på 17,9% (18,5%). Brutto forfalt premie innen motorvognforsikring til næringslivet ble 441 MNOK (432). Antall forsikrede kjøretøy var ved årsskiftet (90.970), og markedsandelen var på 16,4% (17,1%). Innen transport & fisk var brutto forfalt premie MNOK 192 (184) og Vestas markedsandel var på 39,8% (40,9%). For gruppelivsforsikring var brutto forfalt premie på MNOK 373. Dette er tilsvarende nivå som i Imidlertid økte det totale volumet i markedet, noe som bidro til at Vestas markedsandel ble redusert fra 17% i 1999 til 15,9%. Brutto forfalt premie for yrkesskadeforsikring ble MNOK 231 (196). Markedsandelen gikk ned med 0,5%-poeng til 20,4%. For ansvarsforsikring ble brutto forfalt premie til næringslivet MNOK 199 (215). Markedsandelen endte på 26,1%, som er en reduksjon på 1,9%-poeng fra Skadeutvikling Vestas brutto erstatningskostnader knyttet til næringslivsforsikring beløp seg til MNOK (2.731). Samlet skadeprosent for virksomheten i næringslivsmarkedet endte på 110,5% (118,6%). Skadeprosenten for skader som refererer seg til årgang 2000 ble 98,6% mot 99,7% året før. Brutto erstatningskostnader som følge av brann og andre skader i tilknytning til næringseiendommer beløp seg til MNOK 622 (577). Innen motorvognforsikring ble brutto erstatningskostnader MNOK 344 (480). For transport & fisk ble brutto erstatningskostnader MNOK 104 (90). Brutto erstatningskostnader innen gruppelivsforsikring ble MNOK 316 (256) og innen yrkesskadeforsikring MNOK 551 (664). For ansvarsforsikring var brutto erstatningskostnader MNOK 225 (287). Risk Management- (RM) avdelingen som har hovedfokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS), har i 2000 videreutviklet og effektivisert sine HMS-analyser og rapporteringsverktøy.. RM/HMS-avdelingen har i løpet av 2000 besøkt over Vesta Årsrapport 2000

15 næringslivskunder med den hensikt å forebygge skader, samt gjennomført over 300 HMS-analyser. Kostnader Vestas netto kostnader for virksomheten i markedet for skadeforsikring til bedrifter og offentlig virksomhet beløp seg i 2000 til MNOK 317 (307). Kostnadsprosenten ble på 21,6% (20,3%). Resultat Forsikringsresultatet for virksomheten knyttet til skadeforsikring til næringslivet ble MNOK -248 (- 359), som gir en forsikringsmarginal på -18% (-22%) Forsikringsresultat Skadeforsikring Næringsliv (MNOK) FREMTIDEN Rammebetingelser Vesta antar at premienivået for skadeforsikring til næringslivet kommer til å øke også i Forventning om noe svakere veksttakt i norsk økonomi i år 2001 vil erfaringsmessig medføre noe redusert skadefrekvens for autoskader. Også for personskader er det trolig en slik sammenheng, selv om det statistiske datagrunnlaget her er svakere. Det er grunn til å tro at aksjemarkedet vil bevege seg inn i en fase med lavere avkastning, samtidig som presset i norsk økonomi ikke vil øke. Dette taler isolert sett for en positiv utvikling i skadeforsikring. Lønnsomheten kommer imidlertid fortsatt til å være under press på grunn av sterk konkurranse i forsikringsmarkedet, og høy prisvekst på verksteds- og entreprenørtjenester. Økt fokus på forsikringsdekninger knyttet til personskader gjør at selskapet fortsatt forventer høye skadekostnader på dette området. Strategi Vesta har de siste årene hatt overordnet fokus på tiltak for å motvirke den negative lønnsomhetsutviklingen innen skadeforsikring til næringslivet. Den underliggende trenden i 2000 var svakt positiv, og det forventes at denne styrkes i Hovedvekten i de tiltak som har vært og blir gjennomført er lagt på bedre risikovurdering og justering av premier Brutto forfalt premie Skadeforsikring Næringsliv (MNOK) Utsiktene for 2001 Virksomheten i markedet for skadeforsikring til næringslivet, forventes å gi et vesentlig bedre forsikringsresultat i 2001 enn i Kostnadsprosent Skadeforsikring Næringsliv Vesta Årsrapport

16 Privatmarkedet Innledende betraktninger Året 2000 viste god resultatforbedring i markedet for private forsikringer etter flere år med svake resultater. Forfalt premie økte med 8,1%, mens skadekostnadene ble redusert med 5,2% sammenlignet med Vestas brutto forfalte premie knyttet til skadeforsikring for privatkunder ble MNOK (2.029). Dette fordeler seg med henholdsvis MNOK (1.566) til Vesta Forsikring, MNOK 347 (342) til Enter Forsikring og MNOK 130 (128) til Aktiv Forsikring. Selskapets totale andel av markedet for skadeforsikringer til privatkunder ble 15,7% (16,3%), hvorav Enter Forsikring utgjorde 2,5% (2,7%) og Aktiv Forsikring 0,9% (1,0%). Brutto forfalt premie innen privat motorvognforsikring ble MNOK (1.223). Antall forsikrede biler var ved årsskiftet ( ). Av disse var (69.158) forsikret i Enter Forsikring og (24.649) i Aktiv Forsikring. Vestas brutto forfalte premie innen villaog hjemforsikring ble MNOK 563 (489), og markedsandelen ble 15,1% mot 14,8% i Brutto forfalte premier fra øvrige privatbransjer ble MNOK 320 (302). Skadeutvikling Brutto erstatningskostnader innen skadeforsikring til privatkunder beløp seg til MNOK (1.592). Samlet skadeprosent for virksomheten i privatmarkedet ble 71,8% (78,5%). Skadeprosenten for årgangen 2000 ble 68,7%, som er en reduksjon på hele 9%-poeng sammenlignet med Solastranden, Rogaland FOTO: ØRJAN BREIVIK For privat motorvognforsikring beløp brutto erstatningskostnader seg til MNOK 947 (926). Skadefrekvensen for kaskoskader var 13,9% (14,8%) og for ansvarsskader 3,8% (3,9%). Den gjennomsnittlige utbetaling for kaskoskader var NOK (10.778) og for ansvarsskader NOK (27.859). Innen villa- og hjemforsikring ble brutto erstatningskostnader MNOK 428 (493). Skader i tilknytning til brann ble merkbart redusert i Vannskadene var imidlertid betydelige, blant annet som følge av flommen på sør- og østlandet høsten Brutto erstatningskostnader knyttet til øvrige privatbransjer ble MNOK 137 (173). Kostnader Netto kostnader i tilknytning til private forsikringer beløp seg til MNOK 618 (588) og kostnadsprosenten ble ytterligere redusert til 28,2% (29,2%). 16 Vesta Årsrapport 2000

17 Resultat Forsikringsresultatet i privatmarkedet viste en betydelig fremgang i 2000 og endte på MNOK 140 (-54), noe som gir en forsikringsmarginal på 6,6 % (-3%) FREMTIDEN Rammebetingelser I løpet av 2000 har den negative utviklingen innenfor privatmarkedet snudd. Vesta forventer at denne positive trenden fortsetter. Bakgrunn for dette er forventinger om lavere skadefrekvens, som følge av lavere aktivitet i økonomien og at premienivået nå er bedre tilpasset risikoen. I løpet av 2001 vil det blir foretatt enkelte premiejusteringer, men økningene vil ikke være så omfattende som i Som følge av at lønnsomheten er forbedret, er det også viktig å øke premievolumet. Etter en omfattende organisasjonsendring er en ny organisasjonsstruktur nå på plass, og med økt salgskraft i distribusjonskanalene forventer selskapet en vekst i premievolumet på 11,5% og en økning i markedsandel på 1%-poeng i Forsikringsresultat Skadeforsikring Privat (MNOK) Strategi Vesta har ved markedsføring av private skadeforsikringsprodukter med tre merkenavn, gjennom ulike salgskanaler, styrket sin markedsposisjon. Selskapet skulle derfor være godt posisjonert for ytterligere vekst. Vesta forventer at den nye organisasjonsformen, med rendyrkede funksjoner (produktutvikling, salg, service og skade), vil bidra til at kundene oppfatter Vesta som et forsikringsselskap som er enkelt å forholde seg til. Vesta vil også i fremtiden satse på effektiv utnyttelse av tele- og informasjonsteknologi, for å yte enda bedre og mer fleksibel service til kundene Brutto forfalt premie Skadeforsikring Privat (MNOK) Utsiktene for 2001 Vesta forventer at markedet for private forsikringer fortsetter den positive utviklingen som har vært i Kostnadsprosent Skadeforsikring Privat 00 Vesta Årsrapport

18 Langsiktig Sparing De totale premieinntektene (eksklusiv unit link) for livselskapene tilknyttet Finansnæringens Hovedorganisasjon økte i 2000 med 2,7% til MNOK (eksklusiv overførte reserver som følge av flytting av pensjonsordninger). Premieveksten innen kollektiv pensjonsforsikring var på 8,5%. Premievolumet for tradisjonelle livs- og pensjonsforsikringer for individuelle kunder ble redusert med 11,5% i Vestas samlede markedsandel innen tradisjonelle livs- og pensjonsforsikringer inklusiv gruppeliv var i 2000 på 5,4% (5,0%) eksklusiv overførte reserver, og 7,1% (5,0%) inklusiv overførte reserver. De totale premieinntektene for unit linkselskaper i Norge i 2000 er beregnet til MNOK (3.100). Beløpet inkluderer flytting av reserver. Vestas andel av totalmarkedet var på 0,8% (n.a.). Divisjon Langsiktig Sparing i Vesta har ansvar for utvikling og markedsføring av tradisjonelle livforsikringsproduktene samt unit link-produkter. Fra og med 2001 er det blitt tillatt å markedsføre innskuddsbaserte livs- og pensjonsordninger innenfor skatteloven. Disse ordningene kommer i tillegg til de ytelsesbaserte ordningene og representerer et stort potensial for fondsforsikringsselskaper. På bakgrunn dette har Vesta etablert fondsforsikringselskapet Vesta Link AS som skal ha det nye markedet for innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger som sitt primære arbeidsområde. Markedsføringen av innskuddsbaserte ordninger kommer i hovedsak til å bli rettet mot bedrifter som ikke har pensjonsordninger for sine ansatte. Piren i Kristiansund, Møre og Romsdal. FOTO: INGRID HOLM SVENDSEN Vestas tjenester knyttet til langsiktig sparing markedsføres i hovedsak av Divisjon Salg og Divisjon Kundeservice i Vesta Forsikring, samt meglere, frittstående assuranseforretninger og finansielle rådgivere. Som følge av at Vesta og Kreditkassen nå begge inngår i det nordiske bank- og forsikringskonsernet Nordea, er det besluttet å samordne konsernets totale virksomhet innen liv- og sparområdet i Norge. Det er besluttet å fusjonere selskapene Vesta Liv og Norske Liv og selskapene Vesta Link og K-Fondsforsikring. De nye selskapene vil markedsføre sine produkter og tjenester under merkenavnene Vesta Liv og Vesta Link. Fusjonen skal etter planen være gjennomført innen Vesta Årsrapport 2000

19 Forretningsinformasjon Langsiktig sparing Dimensjon Vesta Liv AS Totalt Forvaltningskapital Vekst/volum, MNOK Årlig vekst i forvaltningskapital Vekst/volum 38,2% 30,8% 22,9% 18,4% 16,4 Markedsandel (ex. gruppeliv) Vekst/volum 6,0% 5,9% 5,2% 3,9% 6,4% Brutto forfalt premie Vekst/volum, MNOK Kollektiv pensjonsforsikring Brutto forfalt premie Vekst/volum, MNOK Forvaltningskapital Vekst/volum, MNOK Årlig vekst i forvaltningskapital Vekst/volum 40,3% 33,1% 18,1% 13,3% 25,7% Markedsandel Vekst/volum 7,8% 8,5% 6,7% 5,1% 7,9% Risikoresultat Avkastning, MNOK Omkostningsresultat Avkastning, MNOK Renteresultat Avkastning, MNOK Kostnadsprosent/forvaltningskapital Kostnader 0,95% 0,93% 0,89% 0,85% 0,80% Kostnadsprosent/premie Kostnader 8,68% 8,42% 7,6% 7,7% 8,0% Finansforvaltning Vesta Liv AS Obligasjoner Avkastning 8,9% 6,2% 5,4% 3,2% 8,2% Aksjer Avkastning 36,9% 31,8% 30,8% 53,2% 5,6 Utlån Avkastning 6,1% Eiendom Avkastning 9,8% 13,9% 10,7% 9,5% 8,7% Markedsandeler Tradisjonell livs- og pensjonsforsikring Premie i % (ekskl. overførte reserver) 23,8 28,2 28,9 23,7 26,1 24,3 27,6 26,2 26,3 17,4 19,7 17,7 21,4 18,7 20,0 14,3 18,8 15,5 18,7 15,6 3,9 4,3 4,6 5,0 5, Gjensidige NOR KLP Storebrand Vesta Vital Vesta Årsrapport

20 Vesta Liv Vesta Livs samlete premieinntekter ble i 2000 MNOK (1.074). Brutto forfalt premie utgjorde MNOK (928) og overførte reserver MNOK 763 (152). Selskapets hovedprodukt er kollektiv pensjonsforsikring der premieinntektene ble MNOK (1.014). Selskapets markedsandel innen kollektiv pensjonsforsikring var 5,5% (5,2%), eksklusiv overførte reserver, og 7,9% (5,1%) inklusiv overførte reserver. Vesta Liv har siden starten i 1991 hatt stabil fremgang i tjenestepensjonsmarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (1.294). Vesta har et program for alle typer personforsikringer som markedsføres av distribusjonsapparatet i Vesta Forsikring AS med støtte fra Vesta Liv. Vesta Liv kan dokumentere den beste gjennomsnittlige avkastning på kundenes pensjonsmidler blant de norske livsforsikringsselskapene i perioden , og har dessuten relativt lave kostnader. Selskapets risikoresultat er positivt, dette som et resultat av en bevisst markedssegmentering. Vesta Livs premieinntekter i markedet for individuelle livs- og pensjonsforsikringer ble MNOK 73 (61). Selskapet tilbyr risikoforsikringer knyttet til død og uførhet, som i hovedsak blir distribuert av Vesta Forsikring AS. Det ble i 2000 inngått (6.906) avtaler om slike forsikringer, og den totale bestanden var ved årsskiftet (21.699) avtaler. Kapitalforvaltning Vesta Livs forvaltningskapital var ved årsskiftet MNOK (10.013), en vekst på 16,4% sammenlignet med Selskapets eiendeler ble i 1. kvartal av år 2000 forvaltet av Skandia Asset Management AS. Deretter ble forvaltningen overtatt av Unibank som nå er blitt en del av Nordea Investment Management. Selskapets kapitalavkastning eksklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning I) ble på 8,1% (8,5%). Kapitalavkastningen inklusiv endringer i kursreserver (kapitalavkastning II) ble på 2,5% (15,5%). Verdijustert totalavkastning (kapitalavkastning III) ble på 2,5% (15,0%). Finansinntektene ble preget av sterk uro i finansmarkedene. Rentene økte i tillegg til at verdiene på aksjer falt verden over. Selskapet har dessuten lagt om forvaltningen av verdipapirer i henhold til den tematiske investeringsprosessen (patentert av Unibank). Kursreserven til selskapet utgjør MNOK 132 som er en reduksjon på MNOK 557 siden forrige årsskifte. Avkastningen på selskapets aksjer var i år 2000 på -5,6%. De norske aksjene hadde en avkastning på -0,2% mens de utenlandske aksjene hadde en avkastning på -10,7%. Obligasjoner hadde en avkastning på 8,2%. Eiendom var den del av porteføljen som ga best avkastning med 8,7%. Gjennomsnittlig kapitalavkastning (kapitalavkastning II) de siste fem år er på 8,2%. Fra Vesta Livs oppstart i 1991 har gjennomsnittlig kapitalavkastning vært på 9,2%. Kostnader Vesta Livs driftskostnader var på MNOK 91 (78). Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler i forhold til forfalte premier, ble på 9,6% (9,6%). Driftskostnader i forhold til forvaltningskapital ble på 0,94% (0,95%). 20 Vesta Årsrapport 2000

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer