Dei nominerte til sokneråds-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei nominerte til sokneråds-"

Transkript

1

2 Dei nominerte til sokneråds- Til soknerådsvalet i Samnanger har me 13 kandidatar å velja mellom. Me skal velja 6 soknerådsmedlemer og fem varamedlemer. Me har berre ei liste, så valet går eigentleg ut på å merkja av dei du helst vil ha inn. Du kan kumulera inn til tre stk. som får ei ekstra stemme av deg. Du kan også føra inn til tre nye namn på lista. Men kven er desse kandidatane? Sjølv i Samnanger kjenner ikkje alle alle. For at du skal vita litt meir om kven du stemmer på, har me stilt dei nye kandidatane tre spørsmål og bede dei svara kort på dei. 1. Fortel litt om deg sjølv. 2. Kvifor stiller du til val på soknerådslista? 3. Er det eit spesielt/ spesielle område innanfor kyrkja sitt arbeid du er særleg oppteken av? 1. Hilde Maraas Aarvik 52 år. Gjerde 1. Eg er opprinneleg frå Bergen, men flytta til Samnanger i Gift og har fire barn. Utdanna musikklærar og har jobba i grunnskulen i Samnanger sidan me flytta hit. Har også jobba ein periode i kyrkja med ansvar for barne- og ungdomsarbeid. Eg har jobba med frivillig arbeid både innanfor og utanfor kyrkja sidan eg var tenåring, og har funne stor glede i det. Mine hobbyar er song og musikk, lesing, handarbeid og altfor vanskelege kryssord. Elles blir eg lett fascinert av mange ulike ting. Eg likar å læra noko nytt, og synest det er spennande med utfordringar. 2. Eg stiller som kandidat til soknerådsvalet fordi eg ønsker at Samnanger Sokneråd skal vera med å gjera Samnanger til den beste staden å leva for folk i alle aldrar. Eg ønsker at kyrkja i Samnanger skal få vera eit positivt bidrag i lokalsamfunnet, for menneske i ulike situasjonar, også i kvardagen. Barne- og ungdomsarbeid har vore min lidenskap heilt frå eg sjølv var ung, og eg har mange gonger fått sjå kva forskjell kyrkja kan bety i eit menneske sitt liv. For meg er kyrkje fellesskap, nåde og utfordring. Her har eg fått både livshjelp og trushjelp, Ein klok mann sa ein gong at den lokale kyrkjelyd er håpet for verda! Eg ønskjer å vera med å representera dette håpet i lokalmiljøet vårt. Kyrkja skal vera ein kraftstasjon for menneske i alle livets fasar, eit fast haldepunkt når det stormar, ein stad å markera dei store gleder og sorger i livet, ein stad for glede, fridom og fellesskap med Gud og menneske. I barne- og ungdomsarbeidet i Samnanger kyrkjelyd, har me mottoet: Saman med venner, saman med Jesus, saman for andre! Dette mottoet kan gjerne setjast som overskrift for alt kyrkjelydsarbeid, ja, kanskje er det dette som er å vera kyrkje - eit fellesskap å høyra til, ein stad å få koma med alle våre spørsmål om identitet, tru og tvil, ein stad å læra å venda blikket utover mot andre, anten det er dei som er nær oss eller dei som er langt borte, t.d. på skulen som kyrkjelyden driv i Zambia, og ein stad å læra å ta vare på skaparverket. Eg håpar det nye soknerådet kan bidra til å gjera kyrkja synleg som ein relevant og livsnær del av lokalsamfunnet i Samnanger. 3. Eg er opptatt av at barn og unge skal ha eit trygt, godt og spanande tilbod i kyrkja, men samtidig skal kyrkja vera for folk i alle aldrar og livssituasjonar. I tillegg er eg opptatt av gudstenesteutvikling, og svært opptatt av skuleprosjektet vårt i Zambia, der me tilbyr skulegong til barn som på grunn av fattigdom elles gjerne ikkje hadde fått gå på skule i det heile. Det har vore ei utruleg oppleving å følgja heile denne historia frå 2001 til no! Me har funne venner for livet. 2. Alfred Martin Bruvik 72 år. Ytre-Tysse 1. Jeg arbeider i familiebedriften AS Safa Samnanger Fabrikker der jeg er ansvarlig sammen med min fetter Gunnar Bruvik. Jeg er utdannet som tekstilingeniør. 2. Kyrkjelydsarbeid har interessert meg i mange år. Siste periode har jeg ikke vært med i soknerådet men vært innvalgt i flere perioder gjennom årene. Jeg var blant annet med som leder av Kyrkjesamskipnaden da kirken på Haga ble realisert. 3. Jeg mener barne- og ungdomsarbeidet er spesielt viktig for en menighet. De er menighetens fremtid og må ivaretas slik at gudstjenestene og kyrkjelydsarbeid blir noe de ønsker å ta del i. Jeg ønsker å bidra på en positiv måte.

3 valet i Samnanger Gullborg Marie Kongestøl Aasgaard 57 år. Eikedalen 1. Gift med Inge, mor til 4, svigermor og bestemor. Utdanna spesialsjukepleiar innan geriatri, har vore tilsett dei 10 siste åra på Haraldsplass Diakonale sjukehus. Tidlegare var min arbeidsplass i Samnanger kommune. Interesser: familieturar, venne/nabovisittar, el-sykkel, slalom, barnebarn, song, handarbeid mm. Den lokale kyrkjelyden betyr mykje for meg. 2. Eg har tru på den lokale kyrkja. Kyrkjelyden kan vera med å gjera ein positiv forskjell i bygda vår. Tru og liv heng tett saman, Diakoni er viktig. Det vert spennande med ny prestefamilie. 3. Bønn og lovsong er åndelege kraftkjelder som eg ønskjer vi skal kunna ause meir av. Gudstenestene ønskjer eg skal vera gode møteplasser for alle aldrar. Song, musikk og visuelle uttrykk er viktige inspirasjonskjelder. Eg likar prosjekt og kursverksemd. F.eks Alpha-kurs der me gjennom humor og alvor vert betre kjente med kvarandre og kan snakka om den tru/tvil som bur i oss. 3. En av hjertesakene mine er skolen som vi driver i Zambia. Ellers synes jeg at barne- og ungdomsarbeidet er viktig arbeid for fremtiden til menigheten. 5. Anlaug Røen Hauge 68 år. Rødne 1. Eg har vore pensjonist sidan Før det var eg tilsett som lærar i Samnanger kommune i 41 år. Eg har vore engasjert i ymse barne- og ungdomsarbeid i mange av desse åra, og då særleg i barnekoret og søndagsskulen. Dei siste åra har eg vore med som leiar i Kompis, eit tilbod til born i 5., 6. og 7. klasse. Eg er medlem i Soknerådet der eg har vore leiar i eit par år. 2. Eg stiller til val fordi eg trur at eg framleis kan gjera ein jobb sjølv om eg er pensjonist, - og fordi eg er spurd om å stilla. 3. Som det går fram av punkt 1, ligg arbeid mellom born og unge hjarta mitt nær. Eg ser det som svært viktig at kyrkja får følgja opp borna med god dåpsopplæring no når trusopplæringa er teken ut av skulen. Eg er også interessert i song og musikk. 4. Jostein Lennart Loe 45 år. Reistad 6. Inger Elisabeth Odland 63 år. Bjelkarvikvegen 1. Jeg er 45 år født og oppvokst på Laksevåg. Har bodd i Samnanger i ca 22 år. Jobber som avdelingsleder i et firma som driver med miljøovervåkning til havs. De 4 siste årene har eg vært medlem i Diakoninemda, Kyrkjemusikalsk nemd og vara i Soknerådet. Er også kirkevert i kirken på Ådland. Ellers er jeg med i barne- og ungdomsarbeidet i kirken 2. Jeg stiller til valg på soknerådslisten for å få være med å utvikle livet i menigheten, og for å legge til rette for at flere vil være med på aktivitetene som er i kirken. 1. Eg er utdanna lærar og arbeider i barneskulen. Er interessert i song og musikk, er med i korprosjekta, og deltek elles i praktiske gjeremål i kyrkjelyden. 2. Eg stiller til val fordi eg ynskjer å ta del i, og kunna påverka, arbeidet i kyrkjelyden. 3. Eg er oppteken av at alle skal kjenna at kyrkja er ein god stad å vera. Song og musikk, bl.a. korprosjekta, syns eg er eit viktig arbeid i kyrkjelyden.

4 7. Rune Flatabø 62 år. Sagavegen skal vera ein open stad der alle skal kunna finna sin plass og delta med det aktivitetsnivået dei kan og ynskjer. Som bestemor ser eg kor viktig det er at barna får kjennskap til fortellingane om Jesus på ein naturleg og trygg måte. Kyrkja er her ei god hjelp for familiane med tilbod for alle aldersgrupper frå 0-18 år. 1. Status: Utdanning: Erfaring: Pensjonist. Økonomi/administrasjon. Finansiering, forvaltning, fabrikasjon, vedlikehold bygg og anlegg. Tidligere medlem av soknerådet. 9. Anne Gerd Tandstad 50 år. Ytre-Tysse 2. Eg syns det er kjekt å ta eit tak der det trengst, og å være med å utvikle planar/strategi for kyrkja, og det arbeidet kyrkja har i lokalsamfunnet 3. Kyrkja er avhengig av tilliten ein får på bakgrunn av folks oppleving. Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse må derfor være gode opplevingar slik at folk i større grad vil bruke kyrkja 8. Åshild Aadland Haga 56 år. Haga 1. Eg jobbar for tida som lektor ved Fusa vidaregåande skule. I skulen har eg jobba mykje med dei som treng ekstra hjelp, og denne gruppa har ein stor plass i hjarta mitt. Frå eigne barn var små, har eg vore med i ulikt frivillig arbeid i kyrkja. Dette har blitt ein naturleg del av livet mitt ; fellesskap og oppgåver. På fritida likar eg å gå turar, lesa og snakka med folk! 2. Eg har site ein periode i soknerådet. Det har vore mange spennande saker både lokalt og sentralt - mange ulike meiningar skal ha plass i Folkekyrkja. Dette er ein stor utfordring, og eg vil gjerne vera med å påverka utviklinga i kyrkjelyden vår vidare. 3. Eg har tru på at dei lokale kyrkjelydane rundt om i Norge er viktige for lokalsamfunnet. I Samnanger ser me at Haga-kyrkja blir brukt av svært mange barn, unge og eldre. Kyrkja på Aadand er flott for dei store høgtidene i livet og den stille ettertanken kombinert med orgelbrus. Me er heldige her i Samnanger! (Eg og mange opplever at det er godt å få ein pause i den travle kvardagen, og her er kyrkja eit godt rom.) Eg vil arbeida vidare for at kyrkja 1. Eg er gift og har 3 barn. Har vakse opp i Førde i Sunnfjord. Har vore aktiv med barnekor, tensing, Røde kors, speidar og korps. No er eg aktivt med i barne og ungdomsarbeidet i kyrkja i Samnanger, og det har eg vore i 8 år. Eg jobbar for tida på Samnanger barneskule som spesialpedagog og i kyrkja innan barneog ungdomsarbeidet. Av hobbyar kan eg sei at eg likar å strikke, lese og lage mat. 2. Eg stiller til val på soknerådslista fordi eg er opptatt av korleis vi som menighet kan være ein god plass å være for alle generasjonar. 3. Eg er aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet. Det er viktig å inkludera barn og unge i menigheten. Bidra til at dei har ein trygg plass. Utover det er eg opptatt av at vi skal ha ein menighet som er som ein storfamilie, der det er plass til alle. 10. Fred Morten Ervik 46 år. Totland 1. Eg er født og oppvaksen i på Øpstebø i Samnanger. Sidan 1995, har eg budd på Totland i Frøylandsdalen, og trivst godt der. Eg er utdanna og har fagbrev som industrimekanikar, men har ikkje kunna vert i ordinært arbeid sidan 1998 og er uføretrygda. Etter 2 år på skule med digital mediedesign og medieproduksjon, så fekk eg ei brennande interesse for foto og video som eg driv aktivt med i dag. Det siste året har eg vert aktivt med i kyrkja på Haga og deltatt mykje med opplegg for konfirmantane, og då kanskje mest innan musikk. Eg spelar både trommer og gitar, og har spelt på både konfirmantkveldar og gudstenester.

5 2. Det eg ser på som ei utfordring, er rett og slett det å få fleire inn i kyrkja. Det eg ser i dag er at det er eit fåtal som kjem innom på gudstenester. Her er veldig mange ledige stoler som kan fyllast opp, og eg vil finna ut kva som skal til for å fylla desse plassane, og eg vil prøva å gjera tiltak for at desse ledige stolane ikkje skal stå tomme. Eg har veldig lyst å jobba aktivt for dette, og meiner at soknerådet kan vera med på å påverka dette i stor grad. 3. Det å jobba aktivt i kyrkja, ser eg på som ein mulighet til å få fleire til å bli med der, og eg meiner det er ein god ide å jobba med ungdommar. Ein anna ting er, som eg alt har nemnt, å jobba med musikk. Det er stor skilnad på kva musikktype me liker. Her finns mykje forskjellig og god musikk som har lovsong og Guds bodskap som tema, og dette har eg lyst til å vera med på å visa og formidla til alle som går i kyrkja. Visst eg kan få vera med på å få folk til å smila, vera glade og få ein god følelse i seg, og i tillegg få dei til å komma attende til kyrkja, så føler eg at eg er på god veg til å gjera den jobben eg kjenner eg kan gjera. 11. Anne-Kjersti Steinsvoll 57 år. Ådland 1. Eg er lærar ved Samnanger ungdomsskule, og har budd i Samnanger i 33 år. Eg har vore med i frivillig arbeid innan fotball i mange år. Fritida mi brukar eg gjerne til både å gå og springa turar i skogen og på fjellet. 2 og 3. Eg har også tidlegare stått til val på soknerådslista. Eg har sagt ja til å stilla til val fordi eg opplever at kyrkja er ein viktig institusjon i samfunnet vårt, og det gjev meg moglegheiten til å arbeida for ei open og inkluderande kyrkje. 12. Annbjørg Oma Langeland 63 år. Tveit 1. Eg er førtidspensjonert. Har mesteparten av livet mitt pendla ut av kommunen, og hatt arbeid i bank og i teljesentral. Eg har og hatt arbeid på hotell, i konfeksjonsfabrikk og i den vidaregåande skulen. Eg er ektemake, mor og ikkje minst bestemor. Eg er oppteken av korleis barn og unge har det på skulen, heime, og i fritida. 2. Eg meiner kyrkja er viktig. Den skal helst vera ein stad der alle kan kjenna at dei høyrer til, og der alle kan kjenna seg velkomne.. Livet i kyrkja er viktig, og det er viktig å ta vare på kyrkjebygga våre. Tradisjon og tru. 3. Kyrkja for alle: frå vogge til grav. 13. Ketil Vevle 44 år. Gjerde 1. Eg er utdanna som Høgskuleingeniør, maskin. Jobber i dag som Planlegger hos OneSubsea på Horsøy, Askøy. Eg er skilt, har 2 barn, Julie 17 år og Sondre 15 år. Har tidlegare vore som 1. varamedlem i soknerådet. 2. Eg har likt å vere med, det har vore interessant og lærerikt. 3. Ungdomsarbeidet og konfirmasjonsarbeidet synes eg er svært viktig. Det er få andre tilbod for ungdom i Samnanger, utanfor idretten. Der gjer kyrkja ein svært viktig jobb i dag. Det er også ei spennande tid for kyrkja, For soknerådskandidatane finn du ikkje meir omtale på nettet enn det som står her i bladet. Ved Kyrkjevalet skal det veljast: 1.Sokneråd for Samnanger, 6 medl. og 5 vara. 2. Medlemmer til Bjørgvin bispedømeråd og kyrkjemøtet, kyrkja sitt storting. 4 stk. Perioden er fire år. Det er lov å stemma ved berre eit av vala, om ein ynskjer det. Er kyrkja viktig for deg? Gje di røyst ved kyrkjevalet! Di røyst tel i ei spanande tid for kyrkja.

6

7

8 Kyrkjeval i Samnanger 2015 Når: Valet i Samnanger finn stad 14. september 2015 kl Det er samstundes med kommunevalet. Kvar: Vallokala er i same husa som kommunevalet, men i ulike rom. Det er berre val tre stader i Samnanger: Tysse - ved Samnanger ungdomsskule. Gå til hovudinngangen valet skjer i eit klasserom. Følg merking. Gjerde i Nesodden bedehus, på kjøkenet. Nordbygda i Nordbygda grendahus i kjellaren (den gamle barnehagen). Inngang til høgre for hovudinngangen. Treng du skyss til valet? Ring kyrkjekontoret i kontortida. (Sjå under) Sjølve valdagen kan du ringja frå kl til kl Me vil då samordna skyss til vallokala etter kl. 12. Førehandsrøysting: Det vil vera mogeleg å røysta på førehand i tida 10. august til 11. september. Førehandsrøysting i Samnanger sokn finn stad på kyrkjekontoret i kontortida, og elles når det er folk på kontoret. I tillegg laurdag 5. sept. kl Før 1.sept. kan du også førehandsrøysta der for andre sokn. Valkort: Alle som er ført opp i Den norske kyrkja sitt medlems-register med røysterett, fekk valkort ca. veke 33. Dette er send ut frå kyrkja sentralt. Nokre feilsende valkort har kome i retur til det lokale kyrkjekontoret. Den som er medlem i DNK, men ikkje har fått valkort, kan kontakta kyrkjekontoret (sjå nedanfor). Det same gjeld den som får valkort, men ikkje er medlem. Ta med valkortet til valet. Om du ikkje finn valkortet, kan du likevel røysta. Ta med annan legitimasjon. Ettersyn av manntal: Kyrkjeleg manntal for Samnanger sokn er lagt ut til ettersyn på kyrkjekontoret i kyrkja på Haga, i perioden 10. august til 9. september. Det er berre høve til å kontrollera opplysningar som vedkjem ein sjølv, eller ein annan person som ein har fått skriftleg fullmakt frå. Den som meiner at ein sjølv eller nokon annan urett har vorte ført inn i eller utelaten frå manntalet i soknet, kan krevja at valstyret rettar feilen. Kravet skal vera skrifteleg og grunngjeve. Kyrkjekontoret på Haga: Kontortid mån.- fre. mellom kl. 10 og 14. Tlf: E-post: Dette valbladet er laga av valrådet i Bjørgvin og Samnanger kyrkjekontor KYRKJEVALET - SKAPER FRAMTIDAS KYRKJE

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 3. desember. Frist for innlevering av stoff

Detaljer

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Bankgiro: 3720 30 15063 Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad for Time Nr. 4 - september 2011 43. årg. Unik markering på Bryne Du har no sjansen til å vera med på noko stort 22. oktober - sjå side 8 Sommarkonfirmantar i Bryne kyrkjelyd side

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011

Kjønn K x M (kryss av) Frå Noverande stilling Selvstendig næringsdrivende 2011 Skjema for presentasjon av kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1961 Namn Inger Helene Thingvold

Detaljer

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang!

møte:plassen Ein heilt vanleg U21! side 6-7 UKUF: Årsmøter og møteoversikt Tankar i tida: Solveig Bjørkum Jakobsen side 3 Innsyn: Miniklang! Nytt fra Undheim Kapell og Bedehus møte:plassen nr 1, 2007 årg. 2 AKTUELT: Årsmøter og møteoversikt side 10-11 UKUF: Ein heilt vanleg U21! side 6-7 Mi tru: Torbjørn Garborg side 4-5 Innsyn: Miniklang!

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo.

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo. Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 4 - S E P T E M B E R 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G (Foto: Tor D Hanson). Friluftsgudstjeneste under tett tak I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Ektepar fekk Frivilligprisen

Ektepar fekk Frivilligprisen Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 1-2011 Himmelriksskulen Ektepar fekk Frivilligprisen Side 3 Tårnagentar på Tysnes Side 4-5 Frå høgre: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, prisvinnarane Sigrid og Sigve

Detaljer

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008 Skjema for presentasjon av geistlege kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1973 Namn Bustadsadresse

Detaljer

Den viktige ungdomstida

Den viktige ungdomstida ØY Nummer 1 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden Februar 2015 Den viktige ungdomstida 10 Refuel 3 Jesusveien av prost Erling Kopperud Populær kristen ungdomsklubb i Øygarden. 5 Avgjerande og bevisste val i livet

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang Radar 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy sokn Idrettsvegen 1, 5936 Manger Tlf 5634 9840 www.kirken.no/radoy Dagleg leiar

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer