Kommuneplan for Gildeskål Nordfjorden Lørdag. 30. november kl. 10:00. Nygårdsjøen oppvekstsenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Gildeskål 2014-2025 Nordfjorden Lørdag. 30. november kl. 10:00. Nygårdsjøen oppvekstsenter"

Transkript

1 Kommuneplan for Gildeskål Nordfjorden Lørdag. 30. november kl. 10:00. Nygårdsjøen oppvekstsenter FORMÅL MED GRENDEMØTENE Orientere om utkast til samfunnsdel Få inn forslag til endret arealbruk slik at målene i samfunnsdelen kan oppnås Fra innledning til samfunnsdelen Bred forankring Innspill til prioritering og spissing

2 TIDSRAMME OG OPPLEGG Varighet Aktivitet Ansvar Møteleder: Gunnar Skjellvik 10 min Ønske velkommen Lokalutvalget. 5 min Kommuneplanlegging, hva er det? Sigrid Stokke. Asplan Viak 30min SWOT for hver grend Sigrid Stokke. Asplan Viak Få fram styrker, svakheter, muligheter og trusler for hvert sted 30 min Orientering om kommuneplanarbeidet, planprogram, samfunnsdel og arealdel To og to summegrupper Kommunen v/gunnar Skjellvik 20 min Kaffe og kaffemat Deltakerne sitter i grupper og drøfter hvordan de vil ha det. Beskriver enkle framtidsbilder for si grend Møtedeltakerne i grupper, 5 i hver gruppe? Ordstyrer og referent 20 min Felles gjennomgang av framtidsbildene Sigrid Stokke oppsummerer på flippover eller prosjektor på vegg 20 min Hva er viktig for å komme til ønsket framtidsbilde Bytte grupper? Gruppene drøfter og kommer fram til de aller viktigste strategiene. Prioriterer og nummerer. 1-2 personer fra hver gruppe flytter. Ordstyrer, referent 20 min Oppsummering og drøfting Sigrid oppsummerer på flipover eller prosjektor på vegg 10 min Avslutning og veien videre Kommunen v/gunnar Skjellvik Kommunen har møteledelse og skriver referat fra møtene som grendeutvalgene kan bruke som grunnlag for sin formelle uttalelse.

3 Fra Gildeskål kommune møter: - Gunnar Skjellvik. Leder Planutvalget. Møterleder - Petgter Jørgen Pedersen. Ordfører. - Sturla Andersen. Virksomhetsleder Plan og utvikling - Renèe Normann. Arealplanlegger Plan og utvikling Nygårdsjøen - Sigrid Stokke. Seniorrådgiver Asplan viak

4 Orientering om arbeidet med ny kommuneplan Disposisjon: - Vedtatt planstrategi og planprogram for Gildeskål. - Gildeskål i dag. Befolkning, næring, m.m. - Utsendt forslag til foreløpig forslag til samfunnsdel med føringene til utarbeiding av arealdelen. - Gjeldende kommuneplanens arealdel Arealplan for kretsen og delplan

5 Det er vedtatt at hele kommuneplanen skal revideres: - Samfunnsdel og arealdel Fokusområder/hovedutfordringer: Tema 1 - Befolkning / bosetning og boliger Tema 2 - Levekår oppvekst, kultur, helse og folkehelse Tema 3 - Verdiskapning og næringsutvikling Tema 4 - Kommuneorganisasjonen kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft (blir innarbeidet senere i prosessen) Planstrategi Kommunestyret

6 Planprogrammet fastlegger hvordan arbeidet med ny kommuneplan skal gjennomføres/prosessen: - Utfordringer - Organisering - Medvirkning - Framdriftsplan Planprogrammet. Vedtatt 25.juni Revidert 25.sept.2013.

7 Milepæler i planprosessen: nov Vedtak Planstrategi april 13 - Forslag Planprogram april 13 - Melding oppstart Kommuneplanarbeidet. 4. April-mai13- Høring planprogrammet Juni 13 Vedtak planprogram 6. Aug. sept.13 Arbeidsmøter Samfunnsdel sept. Revidert fremdriftsplan okt. 13 Foreløpig Samfunnsdel med føringer arealdel nov.13 Orientering regionalt planforum nov 13 Høringsfrist foreløpig samfunnsdel nov 13 Folkemøter Temamøter des. 13. Innspill til kommuneplan. Samfunndel og arealdel. 13. Des 13- mars 14. Rådmannen utarbeider nytt forslag til kommuneplan 14. April 14 Planutvalget behandler forslaget til ny kommuneplan 15. April mai 14. Formell høring ny kommuneplan. 16. Juni Sluttbehandling. Planutvalget tar stilling til merknader før endelig behandling i kommunestyret.

8 Bosetting: Gildeskål = 2006 pr Kilde: SSB Areal 665 km2 Sjøareal 841 km Sentrum En typisk Nordlandskommune. Bosetningsmessig og i størrelse

9 I Gildeskål er det nesten dobbelt så mange hytter og fritidshus som boliger Bosetningsmønsteret endres slik at hytta blir bolig nr.2. Stadig flere bruker hytta mer som bolig. Estimat på folketall i kommunen når hytter/fritidshus er i bruk: Hvis1000 av de 1581 hytter/fritidshusene er i bruk samtidig med og vi regner 4 personer= 4000 personer. I perioder kan da folketallet i Gildeskål være personer i kommunen Boliger = 891 Hytter/fritidshus =1581

10 Sysselsetting. Oppdrett/Havbruk Fiskekroken AS Jordbruk Kraftproduksjon Reiseli v Fiske

11 FORELØPIG SAMFUNNSDEL Sendt på høring Høringsfrist Innkomne merknader: Se hjemmesia Skal legges til utarbeiding av forslag til ny kommuneplan. -Samfunnsdel og arealdel. 15. desember 2013 Tilbakemelding etter folkemøtene? Er det behov for lenger frist?

12 Kommunesammenslåing? Det forutsettes at Gildeskål kommune skal være egen kommune i planperioden Hvis det blir kommunesammenslåing eller endringer må det lages ny kommuneplan. I samfunnsdelens oppbygging: Det forslått mål for hovedutfordringer/fokusområder: Målene sier hvordan vi vil ha det i Til hver mål er det utarbeidet strategier for hvordan vi vil jobbe for å nå målene. Føringer for utforming av arealdelen. I denne orienteringen refereres målene, noen strategier/arealdelføringer Les mer i planen.

13 Kommuneplanens samfunnsdel Tema 1 Bosetning / bolig og befolkning Overordnede mål. (Slik har vi det i 2025): Gildeskål har 2250 innbyggere i 2025 Gildeskål kommune er en attraktiv boregion for arbeidspendlere Gildeskål har ha en moderne godt utbygd infrastruktur (vei..) I Gildeskål er fritidsbeboerne aktive i utviklingen av kommunen Gildeskål har en større andel av barnefamilier og yrkesaktiv del av befolkningen Gildeskål har utviklet tettstedene i kommunen Gildeskål er preget av trivsel og bolyst

14 Overordnede mål Gildeskål har 2250 innbyggere i 2025 Strategiske tiltak for å nå målet: Tilflytterprosjekt for hele kommunen Gildeskål skal arbeide for å legge til rette for ulike alternative boformer (leiligheter, rekkehus) Gildeskål kommune skal utvikle kulturarenaer og kulturtilbudet i alle tettsteder i kommunen for å fremme bolyst Gildeskål skal arbeide for å få flere fritidsbeboere til å bosette seg i kommunen. Gildeskål skal utvikle sine tettsteder og legge til rette for attraktive boligtomter i hele kommunen Gildeskål skal legge til rette for store boligtomter utenfor sine tettsteder

15 Kommuneplanens samfunnsdel Tema 2 Levekår -oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Gildeskål har gode levevilkår for alle aldersgrupper i Gildeskål Gildeskålskolene og -barnehagene er blant de tre beste i Saltenregionen Gildeskål skal ha en verdig og moderne tilpasset eldreomsorg Gildeskål er kjent for gode kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere Gildeskål har ambisjoner i forhold til ernæring og fysisk aktivitet, spesielt blant unge Gildeskål har tydelig klima- og miljøpolitikk

16 Mål: Gildeskål har gode levevilkår for alle aldersgrupper. Strategiske tiltak for å nå målet: 1. Arbeide for å skape gode meningsfulle kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper 2. Arbeide for å integrere nye innbyggere i Gildeskålsamfunnet 3. Arbeide for å sikre de beste oppvekstsvilkår for de unge i kommunen 4. Arbeide for å skape mangfold og varierte bomiljø-muligheter i kommunen 5. Arbeide for å kontinuerlig tilpasse og forbedre kommunale service- og tjenestetilbud 6. Legge innsats i å ta vare på kulturlandskapene i kommunen 7. Arbeide for å styrke kommunikasjonsmulighetene i kommunen 8. Arbeide for å skape muligheter for kompetansehevning blant alle voksne i kommunen

17 Kommuneplanens samfunnsdel Tema 3 Verdiskapning og næringsutvikling Mål: 100 flere arbeidsplasser i kommunen enn vi har i dag Flere kompetansearbeidsplasser Arbeidsplasser med utgangspunkt i Gildeskåls naturlige fortrinn Bedre utnyttelse av naturressursene i kommunen Identitet, profilering / merkevarebygging for å øke verdiskapning

18 Mål: Kommunen har 100 flere arbeidsplasser enn vi har i dag Strategier: 1. Skape arbeidsplasser innen marin matproduksjon («den blå åker») 2. Skape arbeidsplasser innen marin bioteknologi 3. Skape opplevelsesbaserte arbeidsplasser innen reiselivsnæringen 4. Ha en oppdatert reiselivsstrategi for kommunen 5. Arbeide for å skape nisjearbeidsplasser innen landbruksnæringen 6. Arbeide for å skape arbeidsplasser innen petroleumsvirksomhet

19 Føringer for utforming av arealdelen Hvordan må arealdelen utformes for å nå målene i samfunnsdelen om Bosetning / bolig og befolkning? Vurdering av arealbehov Gildeskål har 2250 innbyggere i Folketallet var pr. 1. januar personer. Det vil si en økning på ca 250 personer eller 25 personer pr. år.

20 Føringer for utforming av arealdelen: Boligbehov? Hvis vi regner 3 personer pr. bolig blir det et boligbehov på 83 boliger dvs. 100 boliger. I tillegg bør det være alternativer slik at det er valgmuligheter til de som skal bygge. Men hvor mye bør det være i tillegg?

21 Føringer for utforming av arealdelen: Tettsteder: Tettsteder tolkes som lokalsentra. Her vil det være naturlig å bygge videre på eksisterende infrastruktur. På disse stedene skal det til enhver tid være ledig tilrettelagte boligtomter. I Nordfjorden vil område rundt Ertenvåg havn være naturlig å videreutvikle. På Sandhornøy vil område rundt Vågsosen havn være naturlig å videreutvikle. På Inndyr vil område rundt Inndyrsvågen være naturlig å videreutvikle. I Storvikbukta er Storvikkrysset naturlig å videreutvikle. På Arnøyene vil område rundt Sørarnøy havn være naturlig å videreutvikle.

22 Føringer for utforming av arealdelen: Attraktive boligtomter i hele kommunen? I Gildeskål mener mange at en attraktiv boligtomt er en med god utsikt og at en må se havet. En del vil også bo nær butikk, skole m.v. Dette er en utfordring i forhold til målet om å utnytte og bygge videre på nedlagt infrastruktur med vei, vann, avløp og trafikksikker gang-/sykkelvei. Der det er åpnet for spredt utbygging kan det tillates store boligtomter. Hvor store?

23 Føringer for utforming av arealdelen: Vurdering av arealbehov: Det må settes av nok næringsareal. I alle lokalsentra må det settes av byggeområder for næring. I andre deler av kommunen må det settes av områder for spredt utbygging til næring. For å legge til rette for arbeidsplasser innen fiskeri, akvakultur, jord og skogbruk er det viktig at det ikke legges ut mer byggeområder enn nødvendig.

24 -Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtatt arealbruk for hele kommunen både sjø og landarealene.

25 AREALREGNSKAP GJELDENDE AREALPLAN Antall dekar byggeområder fordelt på byggeformål Bolig A B C Fritidsbebyggelse/hytte da Bolig og/eller hytte Bolig og/eller erverv Bolig /hytte/erverv Bolig/offentlig/erverv Camping Næring erverv Industri- forretning Offentlig-havn-trafikk Naust Idrettsformål Sum hele kommunen A= Nye byggeområder i 2007, da planen ble vedtatt. B= Tatt i bruk pr. oktober 2013 C= Ledig areal. Byggeformål pr. oktober 2013 Vurdering ledig areal: nye boliger hytter og 835 da næring.

26 Spredt utbygging: Antall bolig, hytte og næringstomter som kan bygges LNFområder i hele kommunen A B C Bolig Hytte Næring Sum A= tomter i 2007, da planen ble vedtatt = 514. B= Tatt i bruk pr. oktober 2013 = 89 C= Ledig tomter pr. oktober 2013 = 425 Ledig ; Boliger 166. Hyttebygging = 185. Næring 74

27 3350 da ledig byggeområde og 425 tomter/enheter for spredt utbygging. Hva betyr det? 1. Ledige byggeområder. Her kan bygges ut når vilkårene i arealplanen er oppfylt. Dvs. i de fleste områder må det lages detaljreguleringsplan. Hvis kommunen skal tilrettelegge må det i tillegg gjøres grunnerverv og tilrettelegging med vei, vann og avløp. 2. I områder avsatt til spredt utbygging vil det etter søknad kunne tillates fradeles og bygges. Forutsetningen er at det er en grunneier som vil selge og at vilkårene i arealplan kan oppfylles. Avkjørsel, vei, vann, avkjørsel ikke på dyrka mark, m.m.

28 Sjøarealene Strandsonen Oppdrett = 148 km2 av kommunens sjøareal er åpnet for oppdrett. Nesten alt i bruk.

29 Føringer for utforming av arealdelen: Hvor i kommunen er det ønskelig med ny fast bosetning? Kommunen ønsker å legge til rette for fast bosetning på steder der det bor folk og der infrastrukturen ligger til rette for utvikling. Omfang av nye byggeområder og områder for spredt utbygging i landbruks-, natur-, friluftsområder samt reindrift. I forbindelse med utarbeiding av ny arealdel bør det vurderes om noen av de avsatte områdene kan tas ut.

30 Prinsipper ved utlegging av hytteområder? Nye hytteområder vurderes etter konsekvensutredningsforskriften for å avklare forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Med naturressurser menes f eks naturverdier, landbruk, reindrift. Det er viktig at hyttebygging skjer slik av det ikke går utover natur- og kulturkvaliteter eller næringsvirksomhet. Utbygging bør ikke skje i følgende områder: Store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. Områder langs vann og vassdrag ( meters belte). Viktige friluftsområder, sårbare landskap og regionalt viktige grøntområder, viktige kultur- og naturlandskap. Viktige reindriftsområder, viktige landbruksområder, nær områder lagt ut til akvakulturområder.

31 Landbruk: Reindrift: Mineralressurser: ANDRE FØRINGER: Kombinasjon bolig/fritidshus. Bruksendring Trafikksikkerhet Retningslinjer for avkjørsler. Vannkraft: Bygeskikk Dispensasjoner. Oljerelatert virksomhet i området Beiarkjeften/Saura.

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003

Kommuneplanens arealdel 2003-2014. - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet. 30. januar 2003 Kommuneplanens arealdel 2003-2014 - Vedlegg 4: - Mål- og strategidokumentet 30. januar 2003 Kongsvinger kommune Side 1 av 60 30.01.2003 Innhold FORORD... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FASER I KOMMUNEPLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan

Fastsetting av planprogram for strategisk næringsplan Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Hamnvik, tlf 41524849 Saksframlegg Dato 12.03.2015 Referanse 2014/822 - Arkivkode: 146 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR. Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR. Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13 Saksbehandler: Arild Syvertsen Arkiv/arkivsaksnr.: 13/1996

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Planprogram med planstrategi

Planprogram med planstrategi Planprogram med planstrategi Revisjon kommuneplan Rollag kommune 2011-2021 Vedtatt i Rollag kommunestyre den 06.05.2010 sak 29/10 Innhold 1. Innledning... 5 2. Planprosessen... 5 2.1 Fremdriftsplan for

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Planstrategi 2012-2015 Kommunestyrets vedtak den 31.10.2012 i sak. 70/12 Planstrategi Økonomiplan Retningslinjer Samfunnsdel Arealdel Økonomiplan Temaplaner Budsjett /

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

Meløy kommuneplan 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13 Meløy kommuneplan 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier... 5 1. Befolkningsutvikling og bosettingsmønster...

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen

K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 1 K. O M M U N E P L A N E N S A R E A L D E L PLANPROGRAM for rulleringen HØRINGSVERSJON 1. gangsbehandling i formannskapet: 20.11.12 2. gangsbehandling

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer