Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7"

Transkript

1 Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7 Smart å være lærebedrift Side 3 Når smellen kommer! Side 8

2 Vi har alle et ansvar RUDOLF KVALSTAD Ettermarkedssjef i Hans Evensen AS, utnevnt til demonstrasjonsbedrift ekstern sluttkontroll (NAF) av alle karosseriarbeider utført for Gjensidige, og det er ikke funnet avvik på mange år. Vi kan ikke klage på at skolen ikke gir oss de fagfolkene vi trenger, hvis vi samtidig skygger banen når det er snakk om lærlinger. Vi får den skolen vi ber om Isolerer du skolen vil den alltid komme haltende etter næringslivet. Lærere uten jevnlig kontakt med bransjene kan umulig holde seg godt nok oppdatert på den tekniske utviklingen. Lykkes vi med å etablere en fornuftig rollefordeling gjennom samarbeid, blir skolen derimot et uvurderlig redskap og et konkurransefortrinn for bedriftene. Over 60 fagarbeidere har hatt læretiden sin hos oss, og mange av de dyktigste fagarbeiderne vi har i dagens organisasjon kommer fra denne gruppen. Du kan ikke kontrollere deg til kvalitet hvis de ansatte gir blaffen Derfor er motiverte ansatte som er stolte av yrket sitt, avgjørende for firmaets framtid. Det å ha en «overproduksjon» av lærlinger, gjør at vi kan velge de som er best egnet. Over tid har denne strategien bidratt til å skape en bedriftskultur som har utviklet seg til et viktig konkurransefortrinn. Som eksempel kan jeg nevne at vi har en rekruttering må være en del av bedriftens strategi. Verdiskapningen skjer på gulvet Kontrollert rekruttering gjennom lærlingeordningen gir derfor direkte utslag på bunnlinja. Mer fornøyde kunder og færre reklamasjoner er bare en del av gevinsten. Lærlingeordningen bedrer bedriftskulturen Etter hvert som de blir husvarme, begynner lærlingene å stille spørsmål ved det bestående. Det tvinger våre ansatte til å forklare og begrunne sine valg. Dessuten er rettledningsansvaret i seg selv bevisstgjørende. Resultatet blir et åpnere og mer nytenkende miljø på alle plan. Toppledelsen, det være seg i private bedrifter eller i det offentlige, må engasjere seg om dette skal fungere Jeg har en følelse av at mange ledere i næringslivet skjønner at dette handler om hvor bedriften skal være om ti år. Jeg har ikke noen klar formening om hvordan det er i det offentlige, men ting kan tyde på at her har man en lengre vei å gå. Uansett er rekruttering til bedriften et lederansvar, og må som sådan være en del av den samlede bedriftsstrategien. Ettermarkedssjef Rudolf Kvalstad og lærling Arnt Konrad Finseth snakkes jevnlig som gode kolleger.

3 Lønnsomt å være godkjent lærebedrift! Med lærlingeordningen får bedriften kr over to år. For å sikre sin egen framtid! PER OTTO MENTSEN Innkjøpssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Det er et regionalt ansvar å gjøre lokalt næringsliv i stand til å konkurrere med bedrifter fra andre geografiske områder. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å bruke den offentlige innkjøpsordningen som et redskap i bestrebelsene på å skape et konkurransedyktig næringsliv i fylket. Dette kan ifølge innkjøpssjef Per Otto Mentsen gjøres på flere måter: Vi kan sikre at alle bedrifter suksess får like muligheter i framtida Ved å sette en øvre grense på innkjøp som forutsetter riktig er unntatt offentlig utlysning til kr , kompetanse. sikrer vi at alle bedrifter i området får være med i konkurransen om de store anbudene. Det gjør også at alle nordtrønderske bedrifter må øke sin egen kompetanse for å tilpasse seg konkurransen i samfunnet. Dermed står de bedre rustet på lang sikt. Suksess i framtida forutsetter riktig kompetanse Næringslivets kompetansebehov er i konstant utvikling. Ingen kan vurdere behovene bedre enn bedriftene selv. Ved å fremme samarbeidet mellom bedrift og skole sikrer vi ikke bare utdanningen av kompetente fagfolk; vi sikrer at vi utdanner personer med den kompetansen som til enhver tid etterspørres. En uheldig ansettelse kan koste dyrt Ved å inngå en lærekontrakt binder bedriften seg bare i en begrenset utdanningsperiode. I løpet av denne tida får man god tid til å vurdere den enkeltes kunnskaper og personlige egenskaper. Følgelig kan man ved en eventuell ansettelse være sikker på å få rett person på rett plass. Dette er en vinn-vinn-situasjon som vi ønsker å støtte. Det er ikke små beløp som fordeles gjennom innkjøpsordningen På landsbasis dreier det seg om ca 240 milliarder kroner i året, hvorav fylkes- og kommunesektoren utgjør ca 80 milliarder. Det er med andre ord en formidabel gulrot det offentlige her lokker med for å få næringslivet til å ta større ansvar for egen rekruttering. Vi kan stille krav om deltakelse i ordningen med lærebedrifter I tilfeller der det er rimelig ut fra bedriftens størrelse og funksjon, setter vi krav til bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurransen at de må være tilsluttet ordningen med lærebedrifter. Dette gjøres ut fra flere begrunnelser som har det til felles at de er til bedriftenes eget beste. Vi ønsker å sikre tilgangen på fagutdannet arbeidskraft i tida som kommer Ved å stille krav om at bedrifter er tilsluttet ordningen, ønsker vi å bidra til at næringslivet selv tar ansvar for å utvikle egen kompetanse.

4 Skole med kulturprofil Rektor har ordet: AASE BERGENE Rektor Fire år ved Inderøy videregående skole skal gi noe mer enn best mulig karakterer til eksamen! Kulturelle aktiviteter og opplevelser er frigjørende og bidrar til fellesskap. Dette preger Inderøy videregående skoles opplæringsarbeid både overfor elever og lærlinger. De erfaringene de får med seg i så måte, skal speile de verdier og kunnskaper vi ønsker å gi dem videre i yrkeslivet. Aase Bergene har bare ett år bak seg som rektor ved Inderøy videregående skole, men er både engasjert og klar når det gjelder skolens verdigrunnlag og konsekvensene av dette. Verdifull plattform Skolen vår har, og skal ha, en klar kulturprofil. Elever som går ut fra Inderøy videregående skole, har med seg erfaringer om en klar forbindelse mellom kulturell aktivitet, personlig utvikling og trivsel, samt en kompetanse som gjør dem til aktive bidragsytere til kulturlivet både gjennom sitt yrke og i fritida. Dette gjelder selvsagt også lærlingene våre. Skolen skal ikke bare være et sted hvor de tilbringer en firedel av læretida. Skolen skal også være et sted hvor de lærer å omsette verdigrunnlaget vårt i praksis. Flere av lærlingene har selv vært elever ved Inderøy videregående skole hvor de har fått opplæring og trening i å bruke kulturaktiviteter i yrket sitt. Sammenhengen mellom kultur, helse og velvære danner en plattform både for de to årene på skolebenken og for læretida. Lykkes vi med dette, har elevene fått konkrete fordeler som vil vare livet ut, understreker rektoren. Flere målsettinger I Kunnskapsløftet ses utdanning i sammenheng med et livslangt karriereløp. Vi mener skolens oppgave er å hjelpe den enkelte elev videre i hennes/hans individuelle livsprosjekt, men vi må selvsagt også se opplæringa i relasjon til samfunnets behov og til samfunnsutviklingen. Yrkesog utdanningsveiledning skal integreres i opplæringen, og opplæringen legges i stor grad til ulike arenaer utenfor skolen. Målet med tre år ved Inderøy videregående skole skal være noe mer enn det å få best mulige karakterer til eksamen! Hvis vi klarer å fungere som en katalysator for gruppers og enkeltindividers strev for å nå sine og samfunnets mål, har vi lykkes, og da får elevene uttelling på mange områder. Felles profil og målsetting Samarbeidet i Inderøy opplæringsring for lærlinger fra 16 til 18 år, fungerer utmerket. Kommunens satsing på kultur gjennom mange år har gitt Inderøy et ry som kulturkommune. Og med rette! Kulturtilbudet er allsidig og frodig, og oppslutningen er imponerende! Innen lærlingeringen er det lett å få gehør for Inderøy videregående skoles kultursyn, både fra Inderøy kommune og den private barnehagen. Jeg tror vår samhandling her er viktig for at barn og unge skal kunne oppleve kulturaktiviteter som en selvfølgelig del av tilværelsen. Uansett kommuneøkonomi, passiviserende massemedier, eller hva som enn måtte true kulturlivet, oppsummerer rektor Aase Bergene.

5 Opplæringsringen fungerer godt Kunnskapsløftet MARTE MINA SJØVOLD Styrer Maritvold barnehage, Verdal Nå har alle våre assistenter fagbrev, forteller Marte Mina Sjøvold ved Maritvold barnehage i Verdal tilfreds. Det er resultatet av et konstruktivt samarbeid i Inderøy opplæringsring. Det begynte med at Reform -94 gjorde det mulig å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi i barnehagen ville være med fra starten, blant annet for å sikre egen rekruttering og kompetanse. Barnehagen vår kan gi opplæring i arbeid med barn i alderen fra 0 til 6 år, mens fagbrev for denne gruppen forutsetter arbeid med barn fra 0 til 18 år. Samarbeid For å etablere dette tilbudet søkte vi samarbeid med kommunene rundt oss. Resultatet ble kompaniskap med Inderøy kommune og dannelse av Inderøy opplæringsring. Det innebærer at lærlingene er en periode i barnehage, en periode på Inderøy barne- og ungdomsskole og en periode på Inderøy videregående skole. Bedriftene i opplæringsringen ble godkjent i 1996 med 8 lærlinger under administrasjon av Inderøy Ressurs. Mange kontrakter Siden starten har opplæringsringen inngått hele 57 lærekontrakter i barneog ungdomsarbeiderfaget. De aller fleste har fullført læreløpet og tatt fagbrev. Maritvold barnehage overtok høsten 2003 administrasjonen av opplæringsringen med representanter fra de tre deltakerne som styre. Sjøvold opplyser at det nå er ansatt ringleder i 10 prosent stilling, for blant annet å sikre faglig oppfølging av alle veilederne og lærlingene i ringen. Gode erfaringer I Maritvold barnehage har det siden 1994 til enhver tid vært to lærlinger. Det betyr at det ofte kommer nye ansikter i personalgruppa. Dette stiller krav til den faste stabens opptreden som rollemodeller. Lærlingene representerer ny og ungdommelig arbeidskraft, og kommer stadig med nye innspill og spørsmål som krever at de fast ansatte blir mer bevisste. Det har vi bare godt av sier Sjøvold som ikke legger skjul på at veilednings- og oppfølgingsarbeidet overfor lærlingene betyr merarbeid. Men det oppveies av den innsatsen lærlingene gjør i barnegruppa, slår hun fast. vil få følger OVE AUSTMO Funksjonsleder fagopplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene foreløpig. Nye læreplaner er under utvikling, men noen endringer ligger i dagen. Regjeringen regner med et voldsomt rekrutteringsbehov innen helse/ omsorg, og ruster opp for å møte dette behovet. Omsorgsarbeiderfaget slås sammen med hjelpepleierutdanningen, og danner helsearbeiderfaget. Omsorgsfaget var organisert etter den klassiske modellen med to år på skolebenken, og to år som lærling, mens hjelpepleierutdanningen omfattet tre år på skole med perioder med utplassering. Det nye faget får to år i skole og to år i bedrift. Samlet vil dermed behovet for læreplasser øke. Offentlig sektor må nå på banen i enda større grad enn tidligere om vi skal klare å møte utfordringene. Lykkes vi, vil det resultere i bedre rekruttering og høyere kompetanse. offentlig sektor må stille med flere læreplasser! Salgsfaget er en nyskapning. Også handelsnæringen er i en rivende utvikling. Omstillingstakten øker, og kompleksiteten setter nye krav til aktørene. I tillegg til det tidligere butikkfaget, tas nå også salg av trelast og byggevarer inn i faget. Det er knapphet på arbeidskraft i Norge. Samtidig vil vi i noen år få forholdsvis store ungdomskull inn i skolesystemet. Det blir da en overordnet oppgave, både av hensyn til næringslivet og den enkelte, å sørge for riktig kompetanse i forhold til etterspørsel. I denne sammenhengen er det også riktig å stille spørsmål om hvor stor del av elevmassen som bør sluses gjennom høgskolesystemet, og om yrkesfaglig utdanning med påbygning kan være et vel så godt valg for mange.

6 Flott jobb også for gutter KEN PATRIK BYE, 20 år Omsorgsarbeider og elev ved Trondheim katedralskole, allmenn påbygning Jeg hadde bestemt meg for yrkesrettet utdanning allerede på ungdomsskolen. Da har du en plattform å jobbe ut fra. Ken Patrik Bye nøler ikke et sekund når vi spør om når han bestemte seg for å bli omsorgsarbeider. Jeg kom inn på grunnkurs helse og sosial på Heimdal videregående skole, og fortsatte med VK 1 omsorgsfag året etter. Skolen var grei nok, og en nødvendig ballast, men det var læretida som virkelig ga mersmak. Det var ikke fritt for at det kriblet litt i magen da jeg møtte opp på Havstein bo- og servicesenter som lærling ved starten på tredje skoleåret. Nå var livet ved skolepulten over, og jeg skulle ut på dypt vann. Men det viste seg å bli fullstendig uproblematisk. Etter å ha blitt ønsket det var læretida som virkelig ga mersmak. velkommen, fikk jeg tildelt en fast veileder som jeg skulle følge de første to ukene. Etter hvert som jeg ble kjent på avdelingen, fikk jeg gradvis større frihet, og kunne henvende meg til alle ansatte for hjelp og veiledning. Det gikk ikke lenge før jeg var en naturlig del av ansattegruppa. Det sier seg selv at i slike situasjoner får du en ballast i livet som ingen kan gi deg på skolebenken Havstein bo- og servicesenter består av to avdelinger; en tradisjonell sykeheimsavdeling med eldre pasienter, og en kreftavdeling med klienter i alle aldre. Etter det første halvåret ble jeg flyttet over til kreftavdelingen. Her gjennomførte vi et program med smertelindrende behandling, og personlig oppfølgning av pasienter og pårørende. Det sier seg selv: I slike situasjoner får du en ballast i livet som ingen kan gi deg i klasserommet. Jeg ble tvunget til å tenke gjennom problemstillinger som mange på min alder skygger unna du blir fort voksen med et slikt engasjement i arbeidslivet. Dessuten fikk jeg inntrykk av at det ble satt pris på at jeg var hankjønn, ikke fordi vi gutter gjør en bedre jobb, men ganske enkelt fordi det er så få av oss i dette miljøet. Har du stå på-vilje er det lite som stopper deg I tillegg til erfaringene fra Havstein, har Ken Patrik også praksis fra barnehage og arbeid med fysisk utviklingshemmede. ikke fordi gutter gjør en bedre jobb, men fordi det er så få av oss. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på starten av Munkvoll bofellesskap. En kjempetrivelig plass med mange interessante mennesker. Jeg har trivdes på alle stedene jeg var i læretida, men Munkvoll tar nok prisen. Beboere og ansatte på bofellesskapet må nok ha syntes det samme om Ken Patrik, for i dag har han fast jobb her i helgene, samtidig som han tar ekstravakter på kveldstid mens han fullfører et år med allmenn påbygning på Trondheim katedralskole. Som fagutdannet får han langt høyere lønn enn jevnaldrende som forsøker å spe på studielånet med ekstrajobber. Dessuten er mulighetene videre mange: Sykepleie og vernepleie er nærliggende alternativer, men her er det bare å bruke fantasien. Har du stå på-vilje, er det lite som stopper deg.

7 Meningsfylt utdanning med lønn Lærebedrifter sikrer seg gjennom lærlingeordningen at de får ansatte med riktig kompetanse! Det finnes mange kompetente personer, men ikke alle passer i din bedrift. JONAS BEKKELUND, 18 år Omsorgsarbeider Kan du ringe igjen kvart over tre? Da er jeg ferdig med vakta. Jonas har for så vidt ikke noe imot å bli intervjuet, men ikke i arbeidstida. Han jobber dagvakt på Havstein sykehjem. Vi ringer igjen til avtalt tid. Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med mennesker. Allerede på grunnkurset hadde jeg to ukers praksis ved Hallset skole. Det ga mersmak. Det er motiverende å jobbe med barn. Oppholdet har hittil resultert i to års sommerjobb ved SFO, samt en arbeidsøkt hver fredag etter skoletid på samme skole. Økonomisk byr læretida på fordeler Dermed ble også valget for VK 1 enkelt, det måtte bli omsorgsfag, forløperen til dagens helsefag. Det mange ikke tenker på, er at du som lærling i omsorgs-/ helsearbeiderfaget er i lønnet arbeid mens du får utdanningen. Det er en ekstra bonus som kommer godt med, understreker Jonas. Du må forme egne tanker etter å ha gjort egne erfaringer Etter å ha valgt omsorgsarbeid på VK 1, var det med blandete følelser jeg så fram til å begynne på sykehjem som lærling: Uansett om du leste aviser, eller så på tv, skrek media over seg om krisen i eldreomsorgen. Gamle som nesten ikke du velger ikke dette for å ha det lettvint. fikk komme seg opp av sengene, og underbemannede institusjoner hvor utslitte medarbeidere sprang føttene av seg. Det så ikke greit ut. Det hendte at jeg gruet meg litt. Og så viste virkeligheten seg å være litt annerledes. Jobben kan nok medføre tunge løft, og jeg må innrømme at når vi er lite folk og telefonen ikke slutter å ringe, ja, da kan det være stressende. Det tvinger oss til prioriteringer vi gjerne skulle unngått. Men stort sett er det både hyggelig og givende. Her føler du virkelig for pasientene, og det er vel i bunn og grunn forutsetningen for å bli en god omsorgsarbeider. I dag ville jeg ikke gruet meg et minutt for å begynne på jobben. Folk her på Havstein er koselige, så det er opp til meg selv om jeg skal trives eller ikke. Du rekker ikke kjede deg på jobben Arbeidsdagen min starter med rapport kl Den varer ca en halv time. Så fordeler vi pasientene på personalet og begynner morgenstellet. Starter med dem som liker å stå tidlig opp. Deretter er det frokost før sykepleierne medisinerer, og så prøver vi å gi hver enkelt et så meningsfylt tilbud som mulig. Middagen serveres kl Får vi tid, følger en muntlig midtrapport slik at alle kjenner brukernes status. Så lager jeg en skriftlig rapport på Jonas Bekkelund stortrives som lærling på Havstein Sykehjem mine pasienter som overrekkes kveldsog nattvakten når jeg slutter kl Da er det rett hjem og i dusjen ja, om det ikke ringer noen og maser om et intervju da Vil du, så har du jobb Det er stort behov for omsorgsarbeidere, og det ser ikke ut til å bli mindre i framtida. Velger du denne utdanningen er du sikret jobb, og i tillegg har du lønn under utdanningen. Ingen store og tunge studielån å slite med. Jeg synes det høres ut som et smart valg. Men det må ungdom være klar over: Du velger ikke denne utdanningen for å få det lettvint. Her må du stå på, men da får du også betalt for innsatsen.

8 Utradisjonelle yrkesvalg for begge kjønn er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Les mer om lærlingeordningen på: Utfordring for kommunene! TORE SANDVIK Fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylket har et ansvar for å bistå unge mennesker i deres utdanningsløp. Vi kan ikke be de unge søke en utdanning som senere viser seg å ikke holde mål som følge av mangel på læreplasser. Ledere som ikke jobber aktivt med rekruttering, har seg selv å takke om det blir mangel på arbeidskraft. Når smellen kommer, vil kommunene framstå i et lite flatterende lys Alle vet at det vil bli et skrikende behov for omsorgsarbeidere. Norge kan komme til å mangle helsearbeidere om femten år. Om vi skal få nok hender til å ta vare på våre eldre og pleietrengende, må vi også få guttene til å velge omsorg som yrke. Med dette bakteppet undrer jeg meg over at kommunene ikke tar større ansvar. Dette er en varslet krise. Jeg er stygt redd for at når smellen kommer, og ansvar skal fordeles, så vil kommunene fremstå i et lite flatterende lys. Vi er inne i en periode med økning i elevtallet, men selv nå blir kommunene sittende på gjerdet. HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf: Verst vil det bli i utkantkommunene. Alle tall viser at disse kommunene eksporterer flere unge til sentrale strøk enn de får tilbake. Dette gir seg to utslag: Samtidig som gjennomsnittsalderen i befolkningen stiger slik at det blir mange pleietrengende, vil antallet yrkesaktive gå ned. Når man så i tillegg har underrekruttering til omsorgsyrkene, skal det ikke mye fantasi til for å skjønne hvor dette ender. Hvor er det offentlige? I kappløpet om framtidas arbeidskraft møter vi et offensivt, godt organisert privat næringsliv som markedsfører sine tilbud, og langt på vei følger opp med gode læreplasser. Aktivitetene mot de unge gir disse yrkene status. Det skaper positive holdninger, og øker rekrutteringen.til sammenligning er de fleste kommunene knappest på banen, og omsorgsfag får status etter dette. Om utviklingen får skure og gå, er jeg redd for at helsearbeiderutdanningen blir et nødvalg for mange. Noe av problemene skyldes manglende engasjement på ledernivå i kommunene Det finnes store bedrifter i privat sektor minst like store som en norsk kommune hvor administrerende direktør tar ansvar for rekrutteringen. I kommunene ser vi ikke det samme engasjementet. Kanskje kan manglende organisering og kultur være noe av forklaringen. Opplæringskontorene som eies og drives av næringslivet er dyktige og aktive, og jeg kan ikke se at kommunene har et tilsvarende apparat. Uansett må dette løftes opp på rådmannsnivå om krisen i omsorgssektoren skal unngås. Tekst, ide, layout og design: Trio Media

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene?

Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Omsorgstjenester i endring hvordan lykkes med å rekruttere og behold menn i pleie-og omsorgstjenestene? Vennskapsbykonferansen, Bergen 10. - 11. mai 2012 Hege Gjertsen og Terje Olsen, Nordlandsforskning

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Rekruttering av helsefagarbeidere

Rekruttering av helsefagarbeidere Håkon Høst 09.02.2011 Rekruttering av helsefagarbeidere Hva har skjedd etter Kunnskapsløftet? Innlegg Oppland fylkeskommune Rekruttering av helsefagarbeidere Hva slags resultater ser vi av Kunnskapsløftet?

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget Sammendrag Innledning Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å

Detaljer

Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene.

Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene. Kjønnsfordeling i tjenesteytende stillinger på de ulike sektorområdene. Yngvar Helle Yrkesopplæringsleder Historikk I løpet av 25 år gar vi utdannet rundt 2500 fagarbeidere. 1 1985 valgte 5% å ta yrkesfag-

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet Håkon Høst 23.09.2016 Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet NAVs inkluderingskonferanse Gardermoen Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Haukedalen skole. - vi lærer sammen! Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Haukedalen skole. - vi lærer sammen! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Haukedalen skole - vi lærer sammen! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Arbeidsmåter og satsningsområder

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer?

Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer? Hvorfor gjør lærlingene de valgene de gjør? Hvordan opplever læringene ulike fagkulturer? Ole Johnny Olsen Universitetet i Bergen / FAFO Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift

Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift Profesjonalisering av samarbeidet mellom skole og bedrift Samarbeidsprosjekt Kuben videregående skole Utdanningsløpet HYSK startet 2013 Utdanningsløpet HYSK Helse Yrke Studie Kompetanse - 4 årig dobbelt

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer