Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7"

Transkript

1 Fra skolebenk til lærerik arbeidsplass Side 6 7 Smart å være lærebedrift Side 3 Når smellen kommer! Side 8

2 Vi har alle et ansvar RUDOLF KVALSTAD Ettermarkedssjef i Hans Evensen AS, utnevnt til demonstrasjonsbedrift ekstern sluttkontroll (NAF) av alle karosseriarbeider utført for Gjensidige, og det er ikke funnet avvik på mange år. Vi kan ikke klage på at skolen ikke gir oss de fagfolkene vi trenger, hvis vi samtidig skygger banen når det er snakk om lærlinger. Vi får den skolen vi ber om Isolerer du skolen vil den alltid komme haltende etter næringslivet. Lærere uten jevnlig kontakt med bransjene kan umulig holde seg godt nok oppdatert på den tekniske utviklingen. Lykkes vi med å etablere en fornuftig rollefordeling gjennom samarbeid, blir skolen derimot et uvurderlig redskap og et konkurransefortrinn for bedriftene. Over 60 fagarbeidere har hatt læretiden sin hos oss, og mange av de dyktigste fagarbeiderne vi har i dagens organisasjon kommer fra denne gruppen. Du kan ikke kontrollere deg til kvalitet hvis de ansatte gir blaffen Derfor er motiverte ansatte som er stolte av yrket sitt, avgjørende for firmaets framtid. Det å ha en «overproduksjon» av lærlinger, gjør at vi kan velge de som er best egnet. Over tid har denne strategien bidratt til å skape en bedriftskultur som har utviklet seg til et viktig konkurransefortrinn. Som eksempel kan jeg nevne at vi har en rekruttering må være en del av bedriftens strategi. Verdiskapningen skjer på gulvet Kontrollert rekruttering gjennom lærlingeordningen gir derfor direkte utslag på bunnlinja. Mer fornøyde kunder og færre reklamasjoner er bare en del av gevinsten. Lærlingeordningen bedrer bedriftskulturen Etter hvert som de blir husvarme, begynner lærlingene å stille spørsmål ved det bestående. Det tvinger våre ansatte til å forklare og begrunne sine valg. Dessuten er rettledningsansvaret i seg selv bevisstgjørende. Resultatet blir et åpnere og mer nytenkende miljø på alle plan. Toppledelsen, det være seg i private bedrifter eller i det offentlige, må engasjere seg om dette skal fungere Jeg har en følelse av at mange ledere i næringslivet skjønner at dette handler om hvor bedriften skal være om ti år. Jeg har ikke noen klar formening om hvordan det er i det offentlige, men ting kan tyde på at her har man en lengre vei å gå. Uansett er rekruttering til bedriften et lederansvar, og må som sådan være en del av den samlede bedriftsstrategien. Ettermarkedssjef Rudolf Kvalstad og lærling Arnt Konrad Finseth snakkes jevnlig som gode kolleger.

3 Lønnsomt å være godkjent lærebedrift! Med lærlingeordningen får bedriften kr over to år. For å sikre sin egen framtid! PER OTTO MENTSEN Innkjøpssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Det er et regionalt ansvar å gjøre lokalt næringsliv i stand til å konkurrere med bedrifter fra andre geografiske områder. Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å bruke den offentlige innkjøpsordningen som et redskap i bestrebelsene på å skape et konkurransedyktig næringsliv i fylket. Dette kan ifølge innkjøpssjef Per Otto Mentsen gjøres på flere måter: Vi kan sikre at alle bedrifter suksess får like muligheter i framtida Ved å sette en øvre grense på innkjøp som forutsetter riktig er unntatt offentlig utlysning til kr , kompetanse. sikrer vi at alle bedrifter i området får være med i konkurransen om de store anbudene. Det gjør også at alle nordtrønderske bedrifter må øke sin egen kompetanse for å tilpasse seg konkurransen i samfunnet. Dermed står de bedre rustet på lang sikt. Suksess i framtida forutsetter riktig kompetanse Næringslivets kompetansebehov er i konstant utvikling. Ingen kan vurdere behovene bedre enn bedriftene selv. Ved å fremme samarbeidet mellom bedrift og skole sikrer vi ikke bare utdanningen av kompetente fagfolk; vi sikrer at vi utdanner personer med den kompetansen som til enhver tid etterspørres. En uheldig ansettelse kan koste dyrt Ved å inngå en lærekontrakt binder bedriften seg bare i en begrenset utdanningsperiode. I løpet av denne tida får man god tid til å vurdere den enkeltes kunnskaper og personlige egenskaper. Følgelig kan man ved en eventuell ansettelse være sikker på å få rett person på rett plass. Dette er en vinn-vinn-situasjon som vi ønsker å støtte. Det er ikke små beløp som fordeles gjennom innkjøpsordningen På landsbasis dreier det seg om ca 240 milliarder kroner i året, hvorav fylkes- og kommunesektoren utgjør ca 80 milliarder. Det er med andre ord en formidabel gulrot det offentlige her lokker med for å få næringslivet til å ta større ansvar for egen rekruttering. Vi kan stille krav om deltakelse i ordningen med lærebedrifter I tilfeller der det er rimelig ut fra bedriftens størrelse og funksjon, setter vi krav til bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurransen at de må være tilsluttet ordningen med lærebedrifter. Dette gjøres ut fra flere begrunnelser som har det til felles at de er til bedriftenes eget beste. Vi ønsker å sikre tilgangen på fagutdannet arbeidskraft i tida som kommer Ved å stille krav om at bedrifter er tilsluttet ordningen, ønsker vi å bidra til at næringslivet selv tar ansvar for å utvikle egen kompetanse.

4 Skole med kulturprofil Rektor har ordet: AASE BERGENE Rektor Fire år ved Inderøy videregående skole skal gi noe mer enn best mulig karakterer til eksamen! Kulturelle aktiviteter og opplevelser er frigjørende og bidrar til fellesskap. Dette preger Inderøy videregående skoles opplæringsarbeid både overfor elever og lærlinger. De erfaringene de får med seg i så måte, skal speile de verdier og kunnskaper vi ønsker å gi dem videre i yrkeslivet. Aase Bergene har bare ett år bak seg som rektor ved Inderøy videregående skole, men er både engasjert og klar når det gjelder skolens verdigrunnlag og konsekvensene av dette. Verdifull plattform Skolen vår har, og skal ha, en klar kulturprofil. Elever som går ut fra Inderøy videregående skole, har med seg erfaringer om en klar forbindelse mellom kulturell aktivitet, personlig utvikling og trivsel, samt en kompetanse som gjør dem til aktive bidragsytere til kulturlivet både gjennom sitt yrke og i fritida. Dette gjelder selvsagt også lærlingene våre. Skolen skal ikke bare være et sted hvor de tilbringer en firedel av læretida. Skolen skal også være et sted hvor de lærer å omsette verdigrunnlaget vårt i praksis. Flere av lærlingene har selv vært elever ved Inderøy videregående skole hvor de har fått opplæring og trening i å bruke kulturaktiviteter i yrket sitt. Sammenhengen mellom kultur, helse og velvære danner en plattform både for de to årene på skolebenken og for læretida. Lykkes vi med dette, har elevene fått konkrete fordeler som vil vare livet ut, understreker rektoren. Flere målsettinger I Kunnskapsløftet ses utdanning i sammenheng med et livslangt karriereløp. Vi mener skolens oppgave er å hjelpe den enkelte elev videre i hennes/hans individuelle livsprosjekt, men vi må selvsagt også se opplæringa i relasjon til samfunnets behov og til samfunnsutviklingen. Yrkesog utdanningsveiledning skal integreres i opplæringen, og opplæringen legges i stor grad til ulike arenaer utenfor skolen. Målet med tre år ved Inderøy videregående skole skal være noe mer enn det å få best mulige karakterer til eksamen! Hvis vi klarer å fungere som en katalysator for gruppers og enkeltindividers strev for å nå sine og samfunnets mål, har vi lykkes, og da får elevene uttelling på mange områder. Felles profil og målsetting Samarbeidet i Inderøy opplæringsring for lærlinger fra 16 til 18 år, fungerer utmerket. Kommunens satsing på kultur gjennom mange år har gitt Inderøy et ry som kulturkommune. Og med rette! Kulturtilbudet er allsidig og frodig, og oppslutningen er imponerende! Innen lærlingeringen er det lett å få gehør for Inderøy videregående skoles kultursyn, både fra Inderøy kommune og den private barnehagen. Jeg tror vår samhandling her er viktig for at barn og unge skal kunne oppleve kulturaktiviteter som en selvfølgelig del av tilværelsen. Uansett kommuneøkonomi, passiviserende massemedier, eller hva som enn måtte true kulturlivet, oppsummerer rektor Aase Bergene.

5 Opplæringsringen fungerer godt Kunnskapsløftet MARTE MINA SJØVOLD Styrer Maritvold barnehage, Verdal Nå har alle våre assistenter fagbrev, forteller Marte Mina Sjøvold ved Maritvold barnehage i Verdal tilfreds. Det er resultatet av et konstruktivt samarbeid i Inderøy opplæringsring. Det begynte med at Reform -94 gjorde det mulig å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi i barnehagen ville være med fra starten, blant annet for å sikre egen rekruttering og kompetanse. Barnehagen vår kan gi opplæring i arbeid med barn i alderen fra 0 til 6 år, mens fagbrev for denne gruppen forutsetter arbeid med barn fra 0 til 18 år. Samarbeid For å etablere dette tilbudet søkte vi samarbeid med kommunene rundt oss. Resultatet ble kompaniskap med Inderøy kommune og dannelse av Inderøy opplæringsring. Det innebærer at lærlingene er en periode i barnehage, en periode på Inderøy barne- og ungdomsskole og en periode på Inderøy videregående skole. Bedriftene i opplæringsringen ble godkjent i 1996 med 8 lærlinger under administrasjon av Inderøy Ressurs. Mange kontrakter Siden starten har opplæringsringen inngått hele 57 lærekontrakter i barneog ungdomsarbeiderfaget. De aller fleste har fullført læreløpet og tatt fagbrev. Maritvold barnehage overtok høsten 2003 administrasjonen av opplæringsringen med representanter fra de tre deltakerne som styre. Sjøvold opplyser at det nå er ansatt ringleder i 10 prosent stilling, for blant annet å sikre faglig oppfølging av alle veilederne og lærlingene i ringen. Gode erfaringer I Maritvold barnehage har det siden 1994 til enhver tid vært to lærlinger. Det betyr at det ofte kommer nye ansikter i personalgruppa. Dette stiller krav til den faste stabens opptreden som rollemodeller. Lærlingene representerer ny og ungdommelig arbeidskraft, og kommer stadig med nye innspill og spørsmål som krever at de fast ansatte blir mer bevisste. Det har vi bare godt av sier Sjøvold som ikke legger skjul på at veilednings- og oppfølgingsarbeidet overfor lærlingene betyr merarbeid. Men det oppveies av den innsatsen lærlingene gjør i barnegruppa, slår hun fast. vil få følger OVE AUSTMO Funksjonsleder fagopplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Vi har ikke full oversikt over alle konsekvensene foreløpig. Nye læreplaner er under utvikling, men noen endringer ligger i dagen. Regjeringen regner med et voldsomt rekrutteringsbehov innen helse/ omsorg, og ruster opp for å møte dette behovet. Omsorgsarbeiderfaget slås sammen med hjelpepleierutdanningen, og danner helsearbeiderfaget. Omsorgsfaget var organisert etter den klassiske modellen med to år på skolebenken, og to år som lærling, mens hjelpepleierutdanningen omfattet tre år på skole med perioder med utplassering. Det nye faget får to år i skole og to år i bedrift. Samlet vil dermed behovet for læreplasser øke. Offentlig sektor må nå på banen i enda større grad enn tidligere om vi skal klare å møte utfordringene. Lykkes vi, vil det resultere i bedre rekruttering og høyere kompetanse. offentlig sektor må stille med flere læreplasser! Salgsfaget er en nyskapning. Også handelsnæringen er i en rivende utvikling. Omstillingstakten øker, og kompleksiteten setter nye krav til aktørene. I tillegg til det tidligere butikkfaget, tas nå også salg av trelast og byggevarer inn i faget. Det er knapphet på arbeidskraft i Norge. Samtidig vil vi i noen år få forholdsvis store ungdomskull inn i skolesystemet. Det blir da en overordnet oppgave, både av hensyn til næringslivet og den enkelte, å sørge for riktig kompetanse i forhold til etterspørsel. I denne sammenhengen er det også riktig å stille spørsmål om hvor stor del av elevmassen som bør sluses gjennom høgskolesystemet, og om yrkesfaglig utdanning med påbygning kan være et vel så godt valg for mange.

6 Flott jobb også for gutter KEN PATRIK BYE, 20 år Omsorgsarbeider og elev ved Trondheim katedralskole, allmenn påbygning Jeg hadde bestemt meg for yrkesrettet utdanning allerede på ungdomsskolen. Da har du en plattform å jobbe ut fra. Ken Patrik Bye nøler ikke et sekund når vi spør om når han bestemte seg for å bli omsorgsarbeider. Jeg kom inn på grunnkurs helse og sosial på Heimdal videregående skole, og fortsatte med VK 1 omsorgsfag året etter. Skolen var grei nok, og en nødvendig ballast, men det var læretida som virkelig ga mersmak. Det var ikke fritt for at det kriblet litt i magen da jeg møtte opp på Havstein bo- og servicesenter som lærling ved starten på tredje skoleåret. Nå var livet ved skolepulten over, og jeg skulle ut på dypt vann. Men det viste seg å bli fullstendig uproblematisk. Etter å ha blitt ønsket det var læretida som virkelig ga mersmak. velkommen, fikk jeg tildelt en fast veileder som jeg skulle følge de første to ukene. Etter hvert som jeg ble kjent på avdelingen, fikk jeg gradvis større frihet, og kunne henvende meg til alle ansatte for hjelp og veiledning. Det gikk ikke lenge før jeg var en naturlig del av ansattegruppa. Det sier seg selv at i slike situasjoner får du en ballast i livet som ingen kan gi deg på skolebenken Havstein bo- og servicesenter består av to avdelinger; en tradisjonell sykeheimsavdeling med eldre pasienter, og en kreftavdeling med klienter i alle aldre. Etter det første halvåret ble jeg flyttet over til kreftavdelingen. Her gjennomførte vi et program med smertelindrende behandling, og personlig oppfølgning av pasienter og pårørende. Det sier seg selv: I slike situasjoner får du en ballast i livet som ingen kan gi deg i klasserommet. Jeg ble tvunget til å tenke gjennom problemstillinger som mange på min alder skygger unna du blir fort voksen med et slikt engasjement i arbeidslivet. Dessuten fikk jeg inntrykk av at det ble satt pris på at jeg var hankjønn, ikke fordi vi gutter gjør en bedre jobb, men ganske enkelt fordi det er så få av oss i dette miljøet. Har du stå på-vilje er det lite som stopper deg I tillegg til erfaringene fra Havstein, har Ken Patrik også praksis fra barnehage og arbeid med fysisk utviklingshemmede. ikke fordi gutter gjør en bedre jobb, men fordi det er så få av oss. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på starten av Munkvoll bofellesskap. En kjempetrivelig plass med mange interessante mennesker. Jeg har trivdes på alle stedene jeg var i læretida, men Munkvoll tar nok prisen. Beboere og ansatte på bofellesskapet må nok ha syntes det samme om Ken Patrik, for i dag har han fast jobb her i helgene, samtidig som han tar ekstravakter på kveldstid mens han fullfører et år med allmenn påbygning på Trondheim katedralskole. Som fagutdannet får han langt høyere lønn enn jevnaldrende som forsøker å spe på studielånet med ekstrajobber. Dessuten er mulighetene videre mange: Sykepleie og vernepleie er nærliggende alternativer, men her er det bare å bruke fantasien. Har du stå på-vilje, er det lite som stopper deg.

7 Meningsfylt utdanning med lønn Lærebedrifter sikrer seg gjennom lærlingeordningen at de får ansatte med riktig kompetanse! Det finnes mange kompetente personer, men ikke alle passer i din bedrift. JONAS BEKKELUND, 18 år Omsorgsarbeider Kan du ringe igjen kvart over tre? Da er jeg ferdig med vakta. Jonas har for så vidt ikke noe imot å bli intervjuet, men ikke i arbeidstida. Han jobber dagvakt på Havstein sykehjem. Vi ringer igjen til avtalt tid. Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med mennesker. Allerede på grunnkurset hadde jeg to ukers praksis ved Hallset skole. Det ga mersmak. Det er motiverende å jobbe med barn. Oppholdet har hittil resultert i to års sommerjobb ved SFO, samt en arbeidsøkt hver fredag etter skoletid på samme skole. Økonomisk byr læretida på fordeler Dermed ble også valget for VK 1 enkelt, det måtte bli omsorgsfag, forløperen til dagens helsefag. Det mange ikke tenker på, er at du som lærling i omsorgs-/ helsearbeiderfaget er i lønnet arbeid mens du får utdanningen. Det er en ekstra bonus som kommer godt med, understreker Jonas. Du må forme egne tanker etter å ha gjort egne erfaringer Etter å ha valgt omsorgsarbeid på VK 1, var det med blandete følelser jeg så fram til å begynne på sykehjem som lærling: Uansett om du leste aviser, eller så på tv, skrek media over seg om krisen i eldreomsorgen. Gamle som nesten ikke du velger ikke dette for å ha det lettvint. fikk komme seg opp av sengene, og underbemannede institusjoner hvor utslitte medarbeidere sprang føttene av seg. Det så ikke greit ut. Det hendte at jeg gruet meg litt. Og så viste virkeligheten seg å være litt annerledes. Jobben kan nok medføre tunge løft, og jeg må innrømme at når vi er lite folk og telefonen ikke slutter å ringe, ja, da kan det være stressende. Det tvinger oss til prioriteringer vi gjerne skulle unngått. Men stort sett er det både hyggelig og givende. Her føler du virkelig for pasientene, og det er vel i bunn og grunn forutsetningen for å bli en god omsorgsarbeider. I dag ville jeg ikke gruet meg et minutt for å begynne på jobben. Folk her på Havstein er koselige, så det er opp til meg selv om jeg skal trives eller ikke. Du rekker ikke kjede deg på jobben Arbeidsdagen min starter med rapport kl Den varer ca en halv time. Så fordeler vi pasientene på personalet og begynner morgenstellet. Starter med dem som liker å stå tidlig opp. Deretter er det frokost før sykepleierne medisinerer, og så prøver vi å gi hver enkelt et så meningsfylt tilbud som mulig. Middagen serveres kl Får vi tid, følger en muntlig midtrapport slik at alle kjenner brukernes status. Så lager jeg en skriftlig rapport på Jonas Bekkelund stortrives som lærling på Havstein Sykehjem mine pasienter som overrekkes kveldsog nattvakten når jeg slutter kl Da er det rett hjem og i dusjen ja, om det ikke ringer noen og maser om et intervju da Vil du, så har du jobb Det er stort behov for omsorgsarbeidere, og det ser ikke ut til å bli mindre i framtida. Velger du denne utdanningen er du sikret jobb, og i tillegg har du lønn under utdanningen. Ingen store og tunge studielån å slite med. Jeg synes det høres ut som et smart valg. Men det må ungdom være klar over: Du velger ikke denne utdanningen for å få det lettvint. Her må du stå på, men da får du også betalt for innsatsen.

8 Utradisjonelle yrkesvalg for begge kjønn er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. Les mer om lærlingeordningen på: Utfordring for kommunene! TORE SANDVIK Fylkesordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylket har et ansvar for å bistå unge mennesker i deres utdanningsløp. Vi kan ikke be de unge søke en utdanning som senere viser seg å ikke holde mål som følge av mangel på læreplasser. Ledere som ikke jobber aktivt med rekruttering, har seg selv å takke om det blir mangel på arbeidskraft. Når smellen kommer, vil kommunene framstå i et lite flatterende lys Alle vet at det vil bli et skrikende behov for omsorgsarbeidere. Norge kan komme til å mangle helsearbeidere om femten år. Om vi skal få nok hender til å ta vare på våre eldre og pleietrengende, må vi også få guttene til å velge omsorg som yrke. Med dette bakteppet undrer jeg meg over at kommunene ikke tar større ansvar. Dette er en varslet krise. Jeg er stygt redd for at når smellen kommer, og ansvar skal fordeles, så vil kommunene fremstå i et lite flatterende lys. Vi er inne i en periode med økning i elevtallet, men selv nå blir kommunene sittende på gjerdet. HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf: Verst vil det bli i utkantkommunene. Alle tall viser at disse kommunene eksporterer flere unge til sentrale strøk enn de får tilbake. Dette gir seg to utslag: Samtidig som gjennomsnittsalderen i befolkningen stiger slik at det blir mange pleietrengende, vil antallet yrkesaktive gå ned. Når man så i tillegg har underrekruttering til omsorgsyrkene, skal det ikke mye fantasi til for å skjønne hvor dette ender. Hvor er det offentlige? I kappløpet om framtidas arbeidskraft møter vi et offensivt, godt organisert privat næringsliv som markedsfører sine tilbud, og langt på vei følger opp med gode læreplasser. Aktivitetene mot de unge gir disse yrkene status. Det skaper positive holdninger, og øker rekrutteringen.til sammenligning er de fleste kommunene knappest på banen, og omsorgsfag får status etter dette. Om utviklingen får skure og gå, er jeg redd for at helsearbeiderutdanningen blir et nødvalg for mange. Noe av problemene skyldes manglende engasjement på ledernivå i kommunene Det finnes store bedrifter i privat sektor minst like store som en norsk kommune hvor administrerende direktør tar ansvar for rekrutteringen. I kommunene ser vi ikke det samme engasjementet. Kanskje kan manglende organisering og kultur være noe av forklaringen. Opplæringskontorene som eies og drives av næringslivet er dyktige og aktive, og jeg kan ikke se at kommunene har et tilsvarende apparat. Uansett må dette løftes opp på rådmannsnivå om krisen i omsorgssektoren skal unngås. Tekst, ide, layout og design: Trio Media

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6

Til bedriftens personalansvarlige. Unik satsing i Trøndelag SIDE 4. Trioen som tok en spansk en SIDE 6 Til bedriftens personalansvarlige Unik satsing i Trøndelag SIDE 4 Trioen som tok en spansk en SIDE 6 Lærekandidater en lite kjent ordning Flere gjennom det er ledetråden i Nord- Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Syv veier til fagbrev i Steigen

Syv veier til fagbrev i Steigen 1/2013 Syv veier til fagbrev i Steigen Rekrutteringsprosjekt: Lærlinger til arbeidslivet i distriktet Gry Bårnes KUN Senter for kunnskap og likestilling Foto: Karoline O.A.Pettersen www.kun.nl.no Innhold

Detaljer

Nederst i hierarkiet

Nederst i hierarkiet Tema Ufaglærte 28 Å være ufaglært er ikke synonymt med å være nærmest ubrukelig 30 Helsefagelevene slutter 32 Ledere må ta ansvar 34 Ufaglært? Ligg unna panseret! Nederst i 26 Sykepleien 7 2011 GJØR JOBBEN:

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige

Til bedriftens personalansvarlige Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

HI-TECH LAKSESEX s. 29 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43

HI-TECH LAKSESEX s. 29 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43 NR. 3 - SEPTEMBER 2015 - ÅRGANG 59 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HI-TECH LAKSESEX s. 29 KOMMUNAL FAGOPPLÆRING 4 KINDEREGG PÅ LIER 10 FIRING UP! 17 BOKELSKERNE I GAMLEBYEN 43 INNHOLD Redaktørens spalte Ulikeverdig

Detaljer