Månedsrapport for februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for februar 2012"

Transkript

1 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I ruar har nøkkeltall og økonomiske indikatorer fortsatt den gode utviklingen. Beige Book, som er de amerikanske regionale sentralbankenes oppsummering av den økonomiske utviklingen i landet, viste at den økonomiske aktiviteten fortsetter å øke i et moderat tempo. Forbruket øker svakt, samtidig som boligkedet er noe bedre. Rapporten bekrefter at gjeninnhentingen skjer i et moderat tempo, samtidig som stimulansen av økonomien fortsatt er nødvendig. Det ser ikke ut som det blir nødvendig med ytterligere tiltak for å stimulere økonomien. I uar var inflasjonen på 2,9 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen økte svakt til 2,3 prosent. Et fall i bensinprisene trakk inflasjonen ned. Det kan se ut som boligkedet i USA er i ferd med å bunne ut. De siste månedene har vist noe større omsetning og beholdningen av usolgte boliger minsker. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 3,9 prosent målt ved Case-Shiller indeksen. Prisene ser nå ut til å ha stabilisert seg, og flere andre indekser viser samme tendens. Etter at sentralbanken har uttalt at de vil holde renten eksjonelt lavt minst frem til utgangen av 2014, har kedet lagt seg på disse forventningene. Utviklingen er positiv, men meget skjør. Det ser ikke ut til at sentralbanken kommer med ytterligere tiltak i form av kvantitative lettelser før utsiktene eventuelt forverres. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-10 års rente i % Europa Redningspakken på 130 milliarder euro for Hellas er nå endelig vedtatt. Det er fortsatt en del hindre som må passeres, men en ukontrollert konkurs virker nå mindre sannsynlig. Halvparten av beløpet er vedtatt utbetalt, mens resten vil bli utbetalt når visse betingelser er oppfylt. I pakken ligger det også at de private må foreta store nedskrivninger på eksisterende gjeld og ta store tap. Nok en gang har det vært stor tilførsel av likviditet fra den europeiske sentralbanken (ECB) på 530 milliarder euro med 3 års løpetid. Det har medført sterkt fallende renter for Spania og Italia. Den 9. ruar holdt som ventet ECB renten uendret på 1,0 prosent. I pressemeldingen, som var svært lik den forrige, ble det påpekt at de økonomiske utsiktene fortsatt preges av uvanlig stor usikkerhet og stor nedsiderisiko, selv om det er små tegn til stabilisering. Inflasjonen er fortsatt høy, men lavere vekst bør medføre lavere inflasjon fremover. Arbeidsledigheten i EU-landene stiger videre og er nå 10,7 prosent. I Tyskland falt ledigheten, mens den økte i Frankrike, Italia og Spania. Veksten i pengemengden i euroområdet økte og har nå en årlig vekstrate på 2,6 Norge Europa USA Japan

2 prosent. Inflasjonen har holdt seg høy, men det første anslaget for prisveksten i uar viste svak nedgang og en årsvekst på 2,6 prosent. Bedriftsbarometerne viser nå at prispresset kan være i ferd med å dempes. Kjerneinflasjonen er på 1,5 prosent. Det ser ikke ut som man finner en snarlig løsning på krisen i eurolandene. Selv om sentralbanken kuttet renten i ember, venter kedene ytterligere kutt i løpet av første halvår Ytterligere kutt er blitt skjøvet noe ut i tid, etter at kedene har roet seg litt, etter stor tilførsel av likviditet. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-3 mnd rente i % Norge De siste nøkkeltall og indikatorer viser en god utvikling i Norge. Norges Banks regionale nettverksundersøkelse peker på sterkere vekst og høyere inflasjon enn det forrige undersøkelse viste. Konsumprisindeksen økte til 0,5 prosent på årsbasis i uar. Den lave inflasjonen skyl fallende kraftpriser. Kjerneinflasjonen økte til1,3 prosent, ginalt under Norges Banks anslag på 1,2 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,4 prosent. I ruar stryket kronen seg fra 7,67 til 7,45 mot euro og fra 94,39 til 91,24 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 350 millioner kroner pr. dag i s. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,5 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en oppgang på 200 personer. Dette tilsvarer 3,1 prosent av Norge Europa USA Japan arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en flat trend, og utviklingen er ikke like sterk som Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, var uendret på 3,3 prosent. Kredittveksten steg til 6,9 prosent i uar. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,2 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke og er nå kommet opp i 5,8 prosent på årsbasis. Detaljhandelen økte i ember. Disse tallene er også volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten på kun 0,6 prosent. Trendveksten ser ut til å ligge rundt 2,0 prosent. Gode nøkkeltall og positiv utvikling i Norge har sådd tvil om hva sentralbanken vil gjøre i s. Kronen er sterk, men ennå ikke så sterk at den skaper store problemer for sentralbanken. Ytterligere styrkelse av kronen kan skape usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre. Vi tror at dersom den positive utviklingen fortsetter, og vi unngår nye negative sjokk fra eurolandene, vil renten bli holdt uendret på rentemøtet i s. Rentekedene Internasjonalt og Norge I ruar har nøkkeltall og økonomiske indikatorer fortsatt den gode utviklingen i USA, mens utviklingen i eurolandene fortsatt er svak, om enn ginalt bedre. Redningspakken for Hellas har endelig kommet på plass, men fokuset er fortsatt på utviklingen i eurolandene. Markedene er ennå ikke helt overbevist om at dette går bra. De store innstramningene på budsjettene vil svekke veksten og nullvekst er sannsynlig de neste årene, men kedene frykter en dyp resesjon. Nok en stor tilførsel av likviditet på 530 milliarder euro har redusert spreadene mellom tyske renter og de svake søreuropeiske landene. Som følge av mer positive utsikter har renten trukket noe opp. Våre pengekedsfond og obligasjonsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i ruar. Også i forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god. Kreditt Den positive trenden i kredittkedet fortsatte i ruar. Antall nyutstedelser er på et høyt nivå og rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte på 1,86 prosent. Dette er 0,24 prosentpoeng lavere enn ved inngangen av måneden og viser en høyere risikoappetitt blant investorene. Nivået er på

3 linje med midten av ust i fjor og er fortsatt nesten 0,40 prosentpoeng høyere enn ved starten av ,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 Kredittspread CDX arbeidskedstall i USA sees på som hovedforklaringer for den positive utviklingen i måneden. Også i 2011 så vi reduserte risikopremier de første månedene i året, før det hele snudde i 2. kvartal. Aksjekedene Globalt Verdensindeksen MSCI World fortsatte oppgangen og steg hele 4,5 prosent i ruar. Indeksen er dermed opp 9,8 prosent i år. Hellas er fortsatt volatilt og falt nesten 7 prosent. Volatilitet i kedet målt ved VIXindeksen holder seg på normalt nivå. Estimatene har i uar hatt en svak negativ utvikling. Dette sammen med verdistigningen gjør at rabatten på selskapene synker, selv om den fortsatt er 16 prosent lavere enn gjennomsnittet siste 10 år. Markit Cdx.Na.Ig.17 12/16 130,0 Europa, USA og Japan Som de foregående månedene var det størst positiv endring i risikopremie i det eurodenominerte kedet. Selskapsobligasjoner i de pund- og dollardenominerte kedene hadde også en klar positiv utvikling og samtlige sektorer i alle valutaer endte måneden i pluss. Finanssektoren gjorde det aller best i USA, mens i Europa var industriselskapene den store vinneren. Den største forbedringen i risikopremie så vi i de laveste kredittkvalitetene, som også er de som har vært hart rammet av den negative risikoappetitten i Ved inngangen av året er det mange investorer som får allokert midler som skal investeres i kedet. Dette gjør at etterspørselen etter kredittobligasjoner ofte er størst i begynnelsen av året. Dette i sammenheng med en omfattende bankpakke i Europa og positive 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Volatilitet VIX Cboe Spx Volatility Indx 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 5,2 prosent i ruar i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det svenske kedet var svakest. I ruar fortsatte trenden med at investorene søkte mer risiko, sykliske sektorer samt smallcap ga derfor en bedre avkastning enn kedet forøvrig. Måneden var også preget av kvartalsrapportering. Resultatene har kommet inn på gode nivåer, men justeringene av estimatene er noe ned for På makrosiden har vi fått en ny bankpakke på over 500 milliarder euro, som hjelper fundingsituasjonen til europeiske banker betraktelig. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var -0,1 prosent. Den relative avkastningen kom fra svak aksjeplukking innen helse, mens aksjeplukkingen innen Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 finans og IT bidro positivt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets resultat var overvektene i Atea og Prospector, samt undervektene i Sandvik og Nokia. De som bidro mest negativt var overvektene i Astrazeneca, Statoil fuel and Retail og Alfa Laval. 130,0 Norge og Norden 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Norge OSEFX Norden VINX 30 Norge Optimisme rundt refinansiering av Hellas og gode veksttall fra USA bidro til fortsatt optimisme på børsene i ruar. Statsrentene i de store PIIGS landene har falt kraftig og bidratt til at disse landene får billigere finansiering. Den europeiske sentralbanken har i to omganger bidratt til store likviditetsinnskudd i de europeiske bankene. Store deler av denne likviditeten har gått til å kjøpe statsgjeld i land som Italia og Spania. Om denne strategien er nok til å skape ny europeisk vekst blir interessant å se i tiden fremover. Oslo Børs hadde nok en god måned med en oppgang på neste 8 prosent målt ved Fondsindeksen. KLP AksjeNorge hadde en ginalt svakere utvikling enn Fondsindeksen. De relativt sett største positive bidragsyterne var undervekten i sjømatselskapet Marine Harvest, undervekten i rederiet Golar LNG og undervekten i forsikringsselskapet Gjensidige. På den negative siden trakk undervekten i oljeserviceselskapet Aker Solutions, samt overvektene i gruveselskapet Northland Resources og i oljeserviceselskapet BW Offshore ned.

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Rentefond Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. KLP Pengeked 0,27% 0,09% 0,18% 0,61% 0,16% 0,45% KLP Aktiv Rente 0,25% 0,17% 0,08% 0,53% 0,37% 0,16% KLP Rentefond II 0,14% -0,05% 0,19% 0,59% -0,10% 0,69% KLP Pensjon 0,10% -0,15% 0,25% 0,69% 0,08% 0,60% KLP Pensjon II 0,40% -0,07% 0,47% 1,09% 0,56% 0,53% KLP Statsobligasjon I -0,03% 0,03% -0,06% 0,38% 0,38% -0,01% KLP Obligasjon I 0,26% 0,03% 0,23% 0,81% 0,47% 0,34% KLP Obligasjon Global I 0,77% 1,03% -0,26% 2,59% 3,09% -0,50% KLP Obligasjon Global II 0,77% 1,03% -0,26% 2,56% 3,09% -0,54% Aksjefond KLP AksjeNorge 7,63% 7,86% -0,24% 15,34% 14,08% 1,26% KLP AksjeNorden 5,04% 5,16% -0,12% 9,51% 9,74% -0,23% KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2-0,51% -0,50% -0,01% 2,63% 2,64% -0,01% KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2 4,57% 4,57% -0,01% 9,16% 9,20% -0,04% KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2 4,56% 4,57% -0,01% 9,15% 9,20% -0,05% KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2 4,54% 4,57% -0,03% 9,11% 9,20% -0,09% KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2 0,49% 0,61% -0,12% 9,69% 9,97% -0,28% KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2 0,55% 0,61% -0,06% 9,67% 9,97% -0,29% KLP AksjeVerden Indeks 1,2-0,41% -0,35% -0,06% 3,50% 3,60% -0,10% KLP AksjeNorge Indeks 8,17% 8,18% 0,00% 11,67% 11,66% 0,01% KLP AksjeNorge Indeks II 8,15% 8,18% -0,03% 11,65% 11,66% -0,01% KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2 0,89% 0,93% -0,04% 3,60% 3,60% 0,00% KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2 3,31% 3,37% -0,06% 6,62% 6,67% -0,05% KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2 4,16% 4,27% -0,11% 9,17% 9,36% -0,19% KLP AksjeUSA Indeks II 1,2 4,07% 4,19% -0,12% 9,07% 9,28% -0,21% KLP AksjeAsia Indeks I 1,2-0,79% -0,68% -0,11% 3,55% 3,67% -0,11% KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 7,37% 7,54% -0,18% 12,35% 12,54% -0,20% Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 4,17% 3,98% 0,19% 6,93% 6,94% -0,01% KLP Kombinasjon M 4,17% 3,98% 0,19% 6,94% 6,94% 0,00% Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0,68% 0,16% 0,52% 3,75% 0,33% 3,42% Rentefond Eff. Val.sikret Mod. rente eff. rente durasjon KLP Pengeked 3,09-0,16 KLP Aktiv Rente 3,04-0,22 KLP Rentefond II 3,30-0,79 KLP Pensjon 3,19-2,45 KLP Pensjon II 3,71-4,29 KLP Statsobligasjon I 2,01-4,04 KLP Obligasjon I 3,25-3,08 KLP Obligasjon Global I 3,32 4,73 5,44 KLP Obligasjon Global II 3,32 4,72 5,40 ST1X 1 mnd. Nibor -0.15% ST3X ST4X ST5X DnB Stat Alle 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år Barclays Global Agg. Corp. SR Barclays Global Agg. Corp. SR OSEFX VINXFNOK KLP World KLP World valutasikret KLP World valutasikret KLP World valutasikret KLP Emerging Markets KLP Emerging Markets KLP All Country World OSEBX OSEBX KLP Europe KLP Europe valutasikret KLP USA KLP USA valutasikret KLP Pacific KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsindeks Kombinasjonsindeks 1 uke Nibor 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging M arkets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by M SCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices M SCI starts with the M SCI World Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index, the M SCI Pacific Index, the M SCI Emerging M arkets Index and the M SCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. M SCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the M SCI World Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index, the M SCI Pacific Index, the M SCI Emerging M arkets Index and the M SCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging M arkets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : M SCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither M SCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the M SCI data (the "M SCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the M SCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the M SCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 035, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 036, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 009, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1 035, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1 021, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1 041, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1 247, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1 030, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1 034, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1 025, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 079, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3 485, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 1 911, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 167, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 185, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 180, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 075, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 122, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 104, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 126, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 340, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 164, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 782, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 906, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1 336, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 998, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 797, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 641, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 043, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer