Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007

2 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fra De følgende resultater, nøkkeltall og sammenligningstall bygger derfor på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til bruk av IFRS vises det til eget Transition Document. Tallene for første kvartal 2007 har vært gjenstand for begrenset revisjon. Det er avgitt en uttalelse vedrørende begrenset revisjon uten merknader. Tallene for første kvartal 2006 har ikke vært gjenstand for begrenset revisjon. HOVEDTREKK Resultat før skatt i første kvartal ble 501 millioner kroner, mot 519 millioner kroner tilsvarende periode i fjor Skadevirksomheten er preget av flere mellomstore og store skader enn fjoråret. Totalkostnadsprosent f.e.r 1 for skadevirksomheten ble 105,6, mot 102,1 tilsvarende periode i fjor Finansavkastning i kvartalet 2 endte på 5,4 prosent mot 7,6 prosent i fjor Gjensidige Bank ble lansert i januar, og har etter tre måneder en forvaltningskapital på vel 600 millioner kroner Danske KommuneForsikring er inkludert i regnskapstallene fra første kvartal Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at Gjensidige igjen er markedsleder innenfor landbasert skadeforsikring med en markedsandel på 31,6 prosent. Markedsandel inkludert marine og ett-årige personforsikringsprodukter er 31,8 prosent 3 Selskapets generalforsamling ga den 21. april 2007 sin tilslutning til at arbeidet med å utrede et mulig børsnotert grunnfondsbevis for Gjensidige videreføres. Definisjoner: 1 Skadeprosent for egen regning + kostnadsandel for egen regning 2 Finansavkastning eksklusive strategiske poster, annualisert 3 Basert på Gjensidiges egne interne beregninger RESULTATUTVIKLING KONSERN Resultat før skatt Konsernet hadde i første kvartal et resultat før skatt på 501 millioner kroner mot 519 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Dette gir en egenkapitalavkastning på 10,4 prosent, mot 12,7 i fjor. Den norske skadeforsikringsvirksomheten hadde et resultat før skatt på 179 millioner kroner, hvorav Privatområdet hadde et resultat på 115 millioner kroner og Næringsliv et resultat før skatt på 64 millioner kroner. Tilsvarende tall i fjor var 145 millioner kroner fordelt med henholdsvis 85 og 60 millioner kroner på Privat og Næringsliv. Resultatene er tilordnet en beregnet allokert finansavkastning i tråd med Kredittilsynets fastsatte rentesats for første kvartal. Det norske landbaserte skadeforsikringsmarkedet hadde en flat volumutvikling i første kvartal, og preges av stor konkurranse mellom aktørene. Det er derfor tilfredsstillende at Gjensidige viser en svak vekst i denne perioden. Flere skader har medført en økning i skadeprosenten både for Privat og Næringsliv i forhold til fjoråret. Kostnadsutviklingen er derimot positiv, og de nominelle driftskostnadene er redusert i forhold til fjoråret innenfor både privat- og næringslivsområdet. Skadeforsikring Norden forøvrig hadde resultat før skatt på 53 millioner kroner i første kvartal, mens skadeforsikringsvirksomheten i Baltikum ga et resultat før skatt på 3 millioner kroner. Dette er resultat før avskrivning av konsernets immaterielle eiendeler i forbindelse med oppkjøp. Gjensidige Bank, som ble lansert i januar i år, hadde et underskudd før skatt på 19 millioner i første kvartal. Virksomheten innenfor pensjon og sparing hadde et underskudd på 36 millioner kroner før skatt, mens tilsvarende underskudd i samme periode i etableringsåret 2006 var 32 millioner kroner. Resultatutviklingen for nyetableringene innenfor bank, livsforsikring og sparing er i tråd med forventningene.

3 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal Produktgrupper Privat Norge 11,7 % Landbruk Motorvogn 33,5 % 30,4 % Person privat Fritid 6,2 % Bolig 18,2 % Forsikringsrelaterte driftskostnader i kvartalet utgjør 670,6 millioner kroner mot 614,8 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Kostnadsveksten skyldes kjøp av virksomheter i Danmark og Baltikum samt nye breddesatsninger i Norge. Høsten 2006 ble det iverksatt et arbeid for å redusere de nominelle driftskostnadene i morselskapet Gjensidige Forsikring med 350 millioner kroner, med full effekt fra Organisasjonen er flatet betydelig ut ved at antall ledernivåer mellom konsernledelse og kunden er redusert, og roller og arbeidsdeling mellom ulike støttefunksjoner og distribusjonskanalene blir forenklet og standardisert. Ny rollefordeling mellom betjeningskanalene forventes å øke den samlede salgskraften. Arbeidet er nå i sluttfasen, og gir allerede positive effekter på kostnadsutviklingen. For morselskapet viser de nominelle driftskostnadene ved utløpet av mars en reduksjon på 65 millioner kroner sammenlignet med samme periode i Arbeidet med å forbedre selskapets oppgjørsprosesser nærmer seg også sluttfasen. Det er tilsvarende igangsatt arbeid med å samordne virksomhet og ta ut kostnadsbesparelser på konsernnivå. Nøkkeltall konsern (tall i NOK) Resultat før skatt i år i fjor Hele fjoråret Skadeforsikring Privat Norge Skadeforsikring Næringsliv Norge Skadeforsikring øvrig Norden (47.556) Skadeforsikring Baltikum (278) Bank (18.645) - (8.996) Pensjon og sparing (36.125) (31.857) ( ) Ufordelt Resultat før skatt konsern Forvaltning av finansielle eiendeler Konsernet hadde en finansavkastning i kvartalet på 5,4 prosent (annualisert) mot 7,6 prosent i fjor. Morselskapet Gjensidige Forsikring hadde en finansavkastning på ordinært forvaltede midler i første kvartal på 1,4 prosent (periodeavkastning). Investeringene i aksjer har gitt en avkastning hittil i år på 2,9 prosent. Dette fordeler seg med en avkastning på 2,0 prosent på porteføljen av norske aksjer, 2,0 prosent på porteføljen av globale aksjer og 5,3 prosent på porteføljen av aksjer i vekstmarkeder. Selskapet har størst eksponering i de globale aksjemarkedene, og av totale ordinært forvaltede aktiva er i overkant av 17 prosent allokert til investeringer i aksjemarkedet. Pengemarkedsporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 1,0 prosent, mens omløps- og anleggsobligasjonsporteføljene har hatt en avkastning på henholdsvis 0,1 og 1,0 prosent. Balansen Konsernets totalbalanse utgjorde 55,6 milliarder kroner ved utløpet av første kvartal mot 46,0 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor. Egenkapitalen utgjorde 19,7 milliarder kroner ved utløpet av første kvartal, en økning på 2,8 milliarder kroner siden utløpet av første kvartal i fjor. Solvensmarginen var 134,4 mot 125,5 tilsvarende periode i fjor. SKADEFORSIKRING PRIVAT NORGE Den norske skadeforsikringsvirksomheten drives gjennom morselskapet Gjensidige Forsikring, og den kunderettede virksomheten innenfor Privat er organisert i fem geografiske regioner samt salg gjennom internett. Privatområdet omfatter forsikringer tilknyttet bolig og fritid, motorvogn og personforsikringer. delårsrapport Definisjoner: 1 Består i hovedsak av virksomheten innenfor helse og konsernjusteringer bl.a. som en følge av at faktisk finansavkastning avviker fra beregnet allokert finansavkastning. Premieinntekter Brutto forfalt premie utgjør millioner kroner ved utløpet av første kvartal, mot millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Veksten har vært størst innenfor motorvognforsikring og personforsikringer.

4 4 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Produktgrupper Næringsliv Norge Produktgrupper øvrig Norden 10,2 % 13,2 % Marine/ transport Motorvogn 22,6 % Privat Bygning 16,0 % Kommune/ Næringsliv 41,7 % 49,3 % Person Næringsliv Eiendeler/ driftstap Ansvar 4,1 % 7,3 % 35,7 % Yrkesskade Totalt sett har Gjensidige rundt kunder innenfor Privat. I forhold til tilsvarende periode i fjor har selskapet et nettotap på vel 200 kunder. Det er en positiv utvikling i antall kunder fra arbeidstakerorganisasjoner som har avtale med Gjensidige, og lansering av nytt kundeprogram i mai forventes å forsterke den positive utviklingen. Erstatningskostnader Skadeprosenten har økt fra 78,0 i første kvartal i fjor til 81,2 i første kvartal i år. Innenfor Motorvogn har det kun vært en svak økning i forhold til fjoråret, men tallene viser en forbedring siste måned i kvartalet. I forhold til fjoråret er det også en god del flere skader og branner, blant annet innenfor landbruket. Kostnadsutvikling De forsikringsrelaterte kostnadene innenfor Privat har utviklet seg positivt mot tilsvarende periode i fjor. Det forventes at driftskostnadene vil bli ytterligere redusert som en følge av det pågående effektiviseringsarbeidet. Dette gir en kostnadsandel på 20,9 prosent for Privat, mot 21,9 prosent tilsvarende periode i fjor. Nøkkeltall Privat Norge (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Opptjent premie f.e.r Resultat før skatt SKADEFORSIKRING NÆRINGSLIV NORGE Gjensidige er en sentral aktør i næringslivsmarkedet med høye markedsandeler spesielt knyttet til personforsikringer. Det tilbys industriforsikring, bedriftsforsikring, personforsikring (inkl. yrkesskadeforsikring) og motorvognforsikring, samt forsikringer innenfor marine. Den kunderettede virksomheten innenfor Næringsliv skjer for små og mellomstore bedrifter innenfor de fem geografiske regionene, mens store kunder og meglede kunder betjenes av en egen enhet, Konsernkunder / Megler. Premieinntekter Brutto forfalt premie utgjør millioner kroner ved utløpet av første kvartal, mot millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Det har vært vekst innenfor marine, ting- og ansvarsforsikringer. Innenfor personforsikringer til næringslivet har det vært en reduksjon i forretningsvolumet i forhold til i fjor, delvis som en følge av krav om lønnsom forretning. Veksten i Marine skyldes overtagelse av portefølje fra tre sjøtrygdelag som Gjensidige har inngått samarbeidsavtale med. Totalt er det i underkant av kunder innenfor Næringsliv, og endringene fra årsskiftet er ubetydelige. Erstatningskostnader Skadeprosenten innenfor Næringsliv var 97,8 ved utløpet av første kvartal mot 91,3 i samme periode i fjor. Svekkelsen skyldes i hovedsak flere store tingsskader innenfor marine, bygning, eiendeler og driftstap, samt høyere erstatningsutbetalinger innenfor motorvogn. Kostnadsutvikling Forsikringsrelaterte driftskostnader ble redusert med 22 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Dette gir en kostnadsandel på 13,5 prosent for Næringsliv, mot 13,5 prosent tilsvarende periode i fjor. Også innenfor Næringsliv forventes det at driftskostnadene reduseres ytterligere som en følge av effektiviseringsarbeidet. Nøkkeltall Næringsliv Norge (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Opptjent premie f.e.r Resultat før skatt SKADEFORSIKRING ØVRIG NORDEN Gjensidige har to datterselskap i Danmark, KommuneForsikring AS og Fair Forsikring AS, som er inkludert i Gjensidige Forsikring konsern fra henholdsvis januar 2007 og april Begge selskapene driver virksomhet innen skadeforsikring. KommuneForsikring er markedsledende på det danske kommunemarkedet og satser også innenfor næringslivssegmentet. Fair tilbyr skadeforsikring til private. Den danske virksomheten er den siste tiden reorganisert ved at selskapene nå har felles ledelse. Totalt er det 310 ansatte i den danske virksomheten. Premieinntekter Samlet hadde selskapene en forfalt premie f.e.r. på 951 millioner kroner ved utløpet av første kvartal, og 315 millioner kroner i opptjent premie f.e.r. Erstatningskostnader Skadeprosenten ble 75,3 prosent.

5 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal ,0 % Produktgrupper Baltikum 16 % Andre Eiendom Motor kasko 53,0 % Gjensidige Pensjon og Sparing 10,1 % 3,7 % Innskuddspensjon Pensjon selvstendig næringsdrivende 21,0 % Motor ansvar Obligatorisk tjenestepensjon 86,1 % Kostnadsutvikling Samlede forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 57 millioner kroner. Kostnadsandelen etter første kvartal ble 17,9 prosent. Nøkkeltall øvrig Norden (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Opptjent premie f.e.r Resultat før skatt (47.556) PENSJON OG SPARING Gjensidiges satsing innen Pensjon og Sparing er organisert med Gjensidige Pensjon og Sparing AS som holdingselskap til Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA (GIR). Gjensidige Pensjonsforsikring har vært i drift i ett år og tilbyr individuelle og kollektive pensjonsprodukter. Salg av pensjonsordninger i tilknytning til innføring av obligatorisk tjenestepensjon for bedrifter har vært prioritert så langt. Selskapet har 73 ansatte. delårsrapport SKADEFORSIKRING BALTIKUM Gjensidige driver skadevirksomhet i Baltikum gjennom datterselskapet Parekss Insurance Company. Parekss inngår i Gjensidige Forsikring konsern fra og med september Dette er et skadeforsikringsselskap, med hovedkontor i Riga, Latvia. Parekss eier datterselskapet Baltic Polis som driver virksomhet i Litauen. Baltic Polis blir omgjort til filial av Parekss fra andre kvartal I Estland driver Parekss virksomhet gjennom en filial i Tallinn. Totalt er det 280 ansatte i Baltikum fordelt med 150 i Latvia, 120 i Litauen og 10 i Estland. Premieinntekter Forfalt premie f.e.r. utgjorde 95 millioner kroner ved utløpet av første kvartal., med opptjent premie f.e.r. på 69 millioner kroner. Selskapet viser en sterk vekst i premievolum. Premieveksten er 32 prosent i forhold til tilsvarende periode i Erstatningskostnader Skadeprosenten for perioden ble 65,7. Det var ingen storskader i første kvartal. Kostnadsutvikling Selskapets forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 20,5 millioner kroner, tilsvarende en kostnadsandel på 29,5 prosent. Sammen med skadeprosenten gir dette en totalkostnadsprosent på 95,2. Nøkkeltall Baltikum (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Opptjent premie f.e.r Resultat før skatt (278) Gjensidige Investeringsrådgivning startet sin virksomhet første halvår 2006 og har etablert et bredt sortiment av spareprodukter hvor Vekterfondene utgjør kjerne. Det er også etablert et rådgiverkorps som vil forestå rådgivning og salg. Selskapets konsept er å være en uavhengig rådgiver, og har derfor ikke egne fond, men knytter avtaler med de fondstilbyderne som selskapet mener kan levere høy avkastning over tid. Selskapet har 9 ansatte. Premie- og forvaltningsinntekter Inntektene utgjorde 1,5 millioner kroner i første kvartal. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde 565 millioner kroner. Kostnader Totale driftskostnader utgjorde 19,8 millioner kroner. Selskapet er i etableringsfasen, og kostnadsutviklingen er som forventet. Nøkkeltall Pensjon og sparing (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Premieinntekter Resultat før skatt (36.125) (31.857) ( )

6 6 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Antall ansatte Gjensidige Forsikring konsern Baltikum Danmark 425 Hjelp Bank GPS Gjensidige Forsikring 2108 BANK Gjensidige Bank ASA ble etablert i 2006, med lansering fra første januar Selskapet har hovedkontor i Førde og samarbeider tett med Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjensidige Bank er en totalbank for privatkunder, og distribusjon skjer gjennom internett med telefonstøtte. Selskapet har 30 ansatte ved utløpet av første kvartal. Renteinntekter Brutto utlån utgjorde 308 millioner kroner ved utløpet av første kvartal. Selskapet har allerede over 5000 kunder. Rentekostnader Totale innskudd utgjorde 122 millioner kroner, noe som gir en innskuddsdekning på 39,6 prosent. Nøkkeltall Bank (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Netto rente-/kredittprovisjonsinntekt og andre inntekter eksklusiv verdipapirer Resultat før skatt (18.645) - (8.996) UFORDELT Inntekter under ufordelt fremkommer som negative. Dette skyldes to forhold, det ene er at oppgitte bankinntekter ikke inngår i konsernets linje for opptjent premie f.e.r. og må således trekkes ut av totale inntekter for å få totalavstemt linjen. Det andre skyldes at inntekter internt i konsernet skal fremgå i segmentinntekt. Da dette elimineres i konsernregnskapet, må dette trekkes ut under ufordelt for totalavstemming. Ufordelt resultat før skatt skyldes primært at faktiske finansinntekter er langt høyere enn den allokerte finansavkastningen som er benyttet for segmentene, i tillegg til resultater fra konsernets helsesatsing. Nøkkeltall Ufordelt (tall i NOK) i år i fjor Hele fjoråret Inntekter (5.817) (32) (32) Resultat før skatt ORGANISASJONEN Konsernet har totalt ansatte ved utløpet av første kvartal Dette fordeler seg med ansatte i skadevirksomheten i Norge, 30 ansatte i Gjensidige Bank, 100 ansatte i Gjensidige Pensjon og Sparing samt 425 i øvrige virksomhetsområder i Norge. Dette er ansatte i helsesatsingen Hjelp24 Glitne. I Danmark er det 310 ansatte og i Baltikum 280 ansatte. Det pågående effektiviseringsprogrammet i den norske skadevirksomheten forventes å bidra til færre ansatte når programmet er ferdigstilt. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Gjensidige hadde en betydelig andel av kaskoforsikringene og deler av persondekningene for ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin som havarerte utenfor Shetlandsøyene medio april. Foreløpige anslag tilsier en andel av skaden før reassuranse på i overkant av 200 millioner kroner i tillegg til påløpte redningskostnader. UTSIKTER FREMOVER Gjensidiges finansinntekter vil være betydelig påvirket av den videre utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har startet som det femte året på rad med god vekst i internasjonal økonomi, og utviklingen i finansmarkedene så langt har vært god. Den globale veksten forventes å opprettholdes på et relativt stabilt nivå også i 2007, og bidrar til fortsatt høy etterspørsel etter olje og råvarer. Dette tilsier en fortsatt god utvikling i aksjemarkedene, samtidig som rentenivået vil stige i forhold til Forsikringsresultatet er noe forverret i første kvartal sammenlignet med de foregående årene, hovedsaklig på grunn av et høyere antall mellomstore og store skader. Det forventes likevel en tilfredsstillende lønnsomhet for 2007 sett under ett. Konkurransesituasjonen er skjerpet den senere tiden, men styret forventer at utviklingen av nye betjeningsløsninger og betjeningskanaler i tråd med kundenes ønsker vil gjøre selskapet godt rustet til å møte den skjerpede konkurransen.

7 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal De etablerte satsingene på pensjon, sparing og bank er kommet godt i gang og vil på sikt styrke selskapets vekstgrunnlag, samtidig som investeringene utenfor Norge er første skritt for å kunne realisere kostnads- og inntektssynergier som sikrer langsiktig avkastning og konkurransekraft. Undersøkelser gjennomført av blant annet Norsk Kundebarometer viser at Gjensidige har de mest tilfredse og lojale kundene innenfor forsikring. Styrken til merkevaren Gjensidige gir et godt grunnlag for videre breddesatsning innenfor konsernet. Selskapets generalforsamling ga den 21. april 2007 sin tilslutning til at arbeidet med å utrede et mulig børsnotert grunnfondsbevis for Gjensidige videreføres. Hensikten med å utstede grunnfondsbevis er å øke kjernekapitalen for å gi selskapet større handlefrihet og muligheter til å delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden. En endelig beslutning om utstedelse og børsnotering av grunnfondsbevis, herunder størrelsen på emisjonen, tas av Gjensidiges generalforsamling så tett opp mot en børsnotering som mulig. Den videre prosess tar sikte på at Gjensidiges grunnfondsbevis skal være notert på Oslo Børs innen utløpet av delårsrapport Sollerud 9. mai Konsernstyret i Gjensidige Forsikring Jørgen Tømmerås Jorund Stellberg Marianne Bø Engebretsen Odd Kristian Hamborg Marianne Lie Cato Litangen Styreleder nestleder Gunnar Mjåtvedt Magne Revheim Einar Rist Randi B. Sætershagen Hans Ellef Wettre Tor Øwre Helge Leiro Baastad konsernsjef

8 8 første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern resultatregnskap IFRS TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Mill. NOK Note Første kvartal 2007 Første kvartal Premieinntekter Forfalt bruttopremie 6.323, , ,2 Avgitt gjenforsikring (255,8) (274,9) (331,5) Forfalt premie for egen regning 6.067, , ,7 Endring i bruttopremieavsetning (2.711,1) (1.922,1) (268,2) Endring i gjenforsikringsandel 180,3 203,4 5,8 Premieinntekt for egen regning 2, , , ,2 Allokert investeringsavkastning fra ikke-teknisk regnskap 369,7 211, ,1 Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger (2.558,9) (2.165,2) (8.287,9) Betalt gjenforsikringsandel 16,9 45,5 149,4 Endring i brutto erstatningsavsetning (473,2) (539,0) (1.858,8) Endring i gjenforsikringsandel (70,2) (11,1) (17,6) Erstatningskostnader for egen regning (3.085,4) (2.669,9) (10.014,9) Premierabatter og andre gevinstavtaler (1,5) 3,2 (21,7) Forsikringsrelaterte adm. kostnader inkl. salgskostnader (672,2) (615,2) (2.566,6) Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring 1,5 0,5 4,9 Endring i avsetning for ikke avløpt risiko 0,0 0,0 0,1 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (670,6) (614,8) (2.561,6) Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring 149,0 114, ,2 Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra tilknyttede selskaper 0,0 (0,2) (0,8) Inntekter fra bygninger og faste eiendommer 170,7 140, ,4 Inntekter fra andre finansielle eiendeler 301,4 469, ,6 Urealiserte gevinster og reversering av urealiserte tap på omløpsm. 455,1 (128,7) 143,4 Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler 173,9 566, ,6 Sum inntekter fra finansielle eiendeler 1.101, , ,2 Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer (44,9) (48,8) (288,9) Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler (39,7) (5,9) (55,0) Rentekostnader (88,1) (180,6) (500,1) Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler 1,8 (17,1) (129,3) Reversering av urealiserte gevinster og tap på omløpsmidler (121,9) (9,6) (6,8) Nedskrivning av finansielle eiendeler (1,4) 0,0 0,4 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler (46,9) (166,7) (801,2) Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler (341,1) (428,6) (1.780,9) Allokert investeringsavkastning - til teknisk regnskap (369,7) (211,4) (1.008,1) Andre inntekter 92,3 76,4 313,9 Andre kostnader (130,8) (79,9) (368,7) Resultat av ordinær virksomhet 4 500,7 518, ,5 Skattekostnad (63,7) 68,8 (138,7) RESULTAT 437,0 587, ,9 Innregnede inntekter og kostnader Omregningsdifferanse (8) Endringer i eiendeler tilgjengelig for salg 310 (862) Egenkapitalendringer døtre (40) Pensjoner - estimatavvik (51) (206) Andre endringer (12) Inntekter og kostnader innregnet direkte i egenkapital (1.039) Periodens resultat Sum innregnede inntekter og kostnader

9 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal BALANSE IFRS BALANSE Mill. NOK Note EIENDELER Goodwill 1.057,5 354,3 557,2 Immaterielle eiendeler 1.031,3 392,0 586,9 Aksjer i tilknyttede selskaper 6,8 7,4 6,8 Bygninger og faste eiendommer 1.036, ,3 930,9 Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer 292,8 271,1 252,1 Investeringseiendommer 7.157, , ,9 Finansielle eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet , , ,4 Finansielle eiendeler som holdes til forfall , , ,4 Utlån og andre fordringer 828,0 637,0 539,6 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 2.645, , ,1 Gjenforsikringsdepoter 78,7 1,5 0,6 Gjenforsikringseiendeler 550,4 573,8 414,6 Fordringer i forbindelse med forsikring 4.336, , ,0 Andre fordringer 355,3 443,4 542,0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte innt. 415,4 276,2 279,3 Kasse, bank 3.441, , ,8 SUM EIENDELER , , ,7 delårsrapport EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapitalfond , , ,3 Gjensidigefondet 3 300,0 300,0 Sum egenkapital , , ,3 Gjeld Premieavsetning brutto 8.372, , ,9 Erstatningsavsetning brutto , , ,7 Avsetning for premierabatter 27,0 3,0 25,2 Pensjonsforpliktelser 954,8 965,3 946,7 Andre avsetninger 313,6 149,8 306,6 Annen gjeld 2.463, , ,7 Utsatt skatt 1.226,7 944, ,4 Gjeld i forbindelse med forsikring 428,5 280,6 253,7 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 168,9 122,5 156,5 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,7 Sollerud 9. mai Konsernstyret i Gjensidige Forsikring Jørgen Tømmerås Jorund Stellberg Marianne Bø Engebretsen Odd Kristian Hamborg Marianne Lie Cato Litangen Styreleder nestleder Gunnar Mjåtvedt Magne Revheim Einar Rist Randi B. Sætershagen Hans Ellef Wettre Tor Øwre Helge Leiro Baastad konsernsjef

10 10 første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMOPPSTILLING Mill. NOK Første kvartal 2007 Første kvartal Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier for egen regning Utbetalte erstatninger for egen regning (2.325) (1.992) (7.669) Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (966) (866) (2.431) Mottatt konsernbidrag og avviklingsutbytte Renter og øvrige finansinntekter Andre inntekter (netto) (146) Endring i mellomværende med andre selskaper i Gjensidige 4 28 (1.920) Betalte skatter (16) (2) (12) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto lån til kunder mv (283) 103 (143) Netto aksjer og andeler (718) (1.706) (2.334) Netto obligasjoner og sertifikater (759) (403) Netto eiendom (4) (53) 207 Netto andre finansielle eiendeler (2.111) 12 (1.084) Netto driftsmidler mv. 3 (17) (141) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (1.056) (2.419) (3.899) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/(ut-)betaling vedrørende overføring av porteføljer Innbetaling fra skadeforsikringsselskapenes garantiordning Utbetalt konsernbidrag/egenkapital i datterselskap Innbetalt egenkapital 0 0 (477) Netto lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) (315) Netto kontantstrøm for perioden (A+B+C) 909 (614) (454) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (6) (3) 7 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 903 (617) (447) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper Korrigert beholdning periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 903 (617) (447)

11 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for første kvartal 2007, som er avsluttet 31. mars 2007, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskap (sammen referert til som konsernet ) og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporteringen er de samme som benyttet i Transition Document, og er beskrevet i Transition Document som offentliggjøres samtidig med rapporten for første kvartal Konsernregnskapet for første kvartal 2007 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med Transition Document. 2. Sesongvariasjoner I enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. Dette innebærer at skadeforløpet ikke er tilfeldig fordelt over året, men følger et stabilt sesongmønster. Normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, Snøscooter og MC. For f.eks. MC utgjør opptjent premie i perioden april til september hele 85 % av årspremien. Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Når det gjelder den pågående omstilling for å redusere kostnadene i selskapet henvises til kommentar i styrets beretning. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i Transition Document. Sammenlignbare tall er basert på IFRS. Sammenlignbare tall er ikke omarbeidet som følge av oppkjøpte datterselskap i 2006 og En konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annulerer forsikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien som selskapet ikke har stått risiko for. For en MC-forsikring som tegnes 1. april, men som sies opp 1. oktober vil forsikringstaker kun få returnert 15 % av årspremien selv om forsikringen kun har vært i kraft i 6 måneder. delårsrapport 3. Gjensidigefondet Gjensidigefondet ble vedtatt på generalforsamling 21. april Det er foreløpig ikke vedtatt konkrete tildelinger. 4. Segmentinformasjon Første kvartal 2007 Skadeforsikring Norge Skadefor. øvrige Norden Skadeforsikring Privat Næringsliv Privat Næringsliv Baltikum Privat Sum privat Sum næringsliv Pensjon og Sparing Bank * Ufordelt **** Total* Mill NOK ** Segmentinntekter - eksternt 1.805, , , ,2 91,3 224,0 69, , , , ,2 1,5 0,0 2,2 - (2,2) 3.536, ,9 Segmentinntekter - konsern 0,2 0,03 3, ,2 0,03 3,4 - - (3,6) (0,0) - - Sum segmentinntekter 1.805, , , ,2 91,3 69, , , , ,2 1,5 0,0 2,2 - (5,8) (0,0) 3.536, ,9 Resultat før skatt*** 114,9 85,2 64,0 59,7 (7,4) 60,5 3,3 110,8 85,2 124,5 59,7 (36,1) (31,9) (18,6) 320,2 405,5 500,7 518,5 * Banksegmentet er ikke tatt med i regnskapslinjen for premieinntekter f.e.r. i konsernets resultatoppstilling ** Sammenligningstall vises ikke da selskapene ikke var en del av Gjensidige Forsikring konsern i denne perioden. *** Resultat før skatt for skadeforsikring Norge, Privat og Næringsliv inkluderer normalisert finansinntekt tilsvarende Kredittilsynets allokerte investeringsavkastning fordelt i henhold til størrelsen på de tekniske avsetningene. **** Ufordelt resultat skyldes at faktiske finansinntekter er høyere enn den normaliserte finansavkastningen som er benyttet for segmentene, i tillegg til resultater fra konsernets helsesatsing og konsernjusteringer.

12 12 første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern 5. Vesentlige hendelser etter kvartalets utløp Gjensidige hadde en betydelig andel av kaskoforsikringene for ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin som havarerte utenfor Shetlandsøyene medio april. Se omtale i styrets beretning. 6. Virksomhetssammenslutninger Gjensidige Forsikring inngikk avtale med Foreningen til Begrænsning av Skadeutgifter i Kommuner og Regioner f.m.b.a. høsten 2006 om kjøp av 100 % av aksjene i KommuneForsikring AS og European Institute for Risk Management AS (EIRM). Oppkjøpet var betinget av at Gjensidige Forsikring fikk konsensjon fra norske og danske myndigheter til å kjøpe selskapet, hviket skjedde 19. januar. Resultat for KommuneForsikring i første kvartal utgjorde 60,5 millioner kroner. Oppkjøpsmetoden er benyttet for oppkjøpet. Analysen av oppkjøpte eiendeler og forpliktelser er vist under. Verdien utover netto materielle eiendeler som er anskaffet, er innregnet som immaterielle eiendeler og goodwill i konsernregnskapet. Virkelig verdi er foreløpig fastsatt da den endelige vurderingen ikke er fullført for alle deler av virkelig verdi vurderingen. EIRM AS hadde på oppkjøpstidspunktet en egenkapital på 2,3 millioner kroner og det er allokert 2,3 millioner kroner til kjøp av dette selskapet. KommuneForsikring AS konsern sitt resultat for 2006 var på vel 140 millioner kroner, og dette er det nest høyeste resultat i konsernets historie. Selskapet hadde en combined ratio i 2006 på 95,8 og en kostnadsprosent på 10,0. Kjøp av datterselskap KommuneForsikring AS NOK Verdier på oppkjøpstidspunktet Virkelig verdi justeringer Bokført verdi etter oppkjøp Eiendom, anlegg og inventar Investeringer Andre eiendeler Fordringer Forskuddsbetalte inntekter Forsikringstekniske reserver Diverse forpliktelser Leverandørgjeld og annen gjeld Netto eiendeler oppkjøpt Varemerke Kunderelasjoner Egenutviklet programvare Verdi av ansatte (del av goodwill) Goodwill Forpliktelser ved utsatt skatt Vederlag Kontanter kjøpte 0 Netto utgående kontantstrøm Endringer i betingede forpliktelser eller betingede eiendeler siden forrige balansedag Det er ingen endringer i betingede forpliktelser eller betingede eiendeler siden forrige balansedag. 8. egenkapitalnote NOK Omregningsdifferanse Virkelig verdi reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse NGAAP IFRS implementeringseffekt Årets resultat Omregningsdifferanse (8.100) (8.100) Endringer i eiendeler tilgjengelig for salg ( ) ( ) Pensjoner - estimatavvik ( ) ( ) Andre endringer Sum innregnede inntekter og kostnader (8.100) ( )

13 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal egenkapitalnote (forts.) NOK Omregningsdifferanse Virkelig verdi reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Utbytte - Andre endringer - Balanse (8.100) ( ) Årets resultat Omregningdifferanse - Endringer i eiendeler tilgjengelig for salg Egenkapitalendringer døtre (14.453) (25.165) (39.618) Andre endringer (12.449) (12.449) Sum (22.553) ( ) Utbytte Oslo Areal 2006 (66.423) (66.423) Andre endringer - Balanse (22.553) ( ) Omregningsdifferanse Virkelig verdi reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital IFRS Årets resultat Pensjoner estimatavvik (51.450) (51.450) Andre endringer (10.250) Balanse Forpliktelser utenfor balansen NOK 2007 delårsrapport Brutto garantier Brutto garantier Kommitert kapital Totalt garanterte beløp Selskapet har som et ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til å investere inntil NOK 704 millioner i ulike private equity investeringer, utover de beløp som er bokført. 10. egenkapitalavstemming EGENKAPITALavstemming NGAAP vs IFRS EGENKAPITAL NGAAP ,5 Merverdi investeringseiendommer 101,5 Merverdi aksjer tilgjengelig for salg 1.505,1 Virkelig verdi utlån (128,4) Sikkerhetsfond 2.126,9 Naturskadefond 1.914,5 Garantiordning 483,5 Utsatt skatt (1.441,1) Pensjon (24,0) Diverse mindre endringer 11,5 Sum endringer 4.549,5 EGENKAPITAL IFRS ,0 RESULTAT NGAAP 526,7 Endring i sikkerhetsavsetninger 48,7 Inntektsføring renter utlån 7,5 Avskrivning goodwill 8,1 Diverse mindre endringer (3,7) Sum endringer 60,6 RESULTAT IFRS 587,3

14 14 første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Nøkkeltall IFRS Mill. NOK (med mindre annet er angitt) Første kvartal 2007 Første kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Finansavkastning eksklusiv strategiske poster, % annualisert 5,4 7,6 5,6 Egenkapital , , ,3 Egenkapitalavkastning % annualisert 1 10,4 12,7 24,2 Kapitaldekning 2 % 37,5 45,4 41,6 Solvensmargin 3 % 134,4 125,8 141,3 SKADEFORSIKRING Markedsandel non-marine forsikring Norge (FNH), % 31,6 32,1 31,2 Markedsandel forretningsområdet totalt Norge, % 31,8 32,5 31,5 Brutto forfalt premie, eksklusiv naturskadepremie Privat Næringsliv Sum Norge Øvrig Norden 993 IA Baltikum 97 IA Sum totalt Egenregningsandel 4 % 96,0 94,7 97,6 Opptjent premie f.e.r. eksklusiv naturskadepremie Privat Næringsliv Sum Norge Øvrig Norden 315 IA Baltikum 69 IA Sum totalt Skadeprosent 5 f.e.r. Privat 81, ,4 Næringsliv 97,8 91,3 80,2 Sum Norge 88,3 83,9 76,3 Øvrig Norden 75,3 IA 8 56,5 Baltikum 65,7 IA 8 62,7 Kostnadsandel 6 f.e.r., % Privat 20,9 21,9 21,0 Næringsliv 13,5 13,5 13,6 Sum Norge 17,8 18,2 17,9 Øvrig Norden 17,9 IA 8 64,5 Baltikum 29,5 IA 8 31,5 Totalkostnadsprosent 7 f.e.r. (combined ratio), % Privat 102, ,4 Næringsliv 111,3 104,8 93,8 Sum Norge 106,1 102,1 94,2 Øvrig Norden 93,2 IA 8 121,0 Baltikum 95,2 IA 8 94,2 Totalkostnadsprosent for egen regning (f.e.r.) skadevirksomheten, % 105,6 102,1 94,8 Egenkapital Øvrig Norden IA 8 0,3 Baltikum 81 IA 8 82,0 Avkastning på egenkapital % annualisert Øvrig Norden 15,4 IA 8 (58,3) Baltikum 16,2 IA 8 16,9

15 Gjensidige Forsikring Konsern Første kvartal Mill. NOK Første kvartal 2007 Første kvartal PENSJON OG SPARING Gjennomsnittlig tegningsprovisjon etter rabatter % 0,71 IA 8 0,28 Gjennomsnittlig forvaltningsprovisjon p a % 0,70 IA 8 0,21 Kundemidler til forvaltning (GPF og GIR) 564, ,6 Antall spareavtaler 1115 IA Antall kunder (sparing) 3131 IA Egenkapital 210,5 198,9 236,5 Avkastning på egenkapital, % annualisert (64,6) (60,6) (51,0) BANK (oppstart januar 2007) IA 8 IA 8 Brutto utlån 308,3 Innskudd 122,0 Innskuddsdekning % 39,6 Kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital, % 15,2 Antall kunder (antall bankkonti) Egenkapital 332,6 Avkastning på egenkapital, % annualisert (15,3) delårsrapport Definisjoner: 1 Periodens resultat før skatt / gjennomsnittlig justert egenkapital i perioden 2 Netto ansvarlig kapital / risikovektet beregningsgrunnlag 3 Solvenskapital / forfalt premie for egen regning (solvenskap = EK etter IFRS) 4 Forfalt premie for egen regning / forfalt premie brutto (skadeforsikringsvirksomheten totalt) 5 Erstatningskostnader for egen regning / premieinntekter for egen regning 6 Forsikringsrelaterte driftskostnader / opptjent premie for egen regning 7 Skadeprosent for egen regning + kostnadsandel for egen regning 8 IA betyr at det ikke er aktuelt, da det ikke var virksomhet i denne perioden / ikke var en del av Gjensidige konsern

16 gjensidige.no Hovedkontor GJENSIDIGE Drammensveien 288 Postboks Lysaker Telefon Regioner GJENSIDIGE Øst Stortorvet Fredrikstad Telefon Drammensveien 288 Postboks Lysaker Telefon GJENSIDIGE Innlandet Tjuvholmen Postboks Hamar Telefon GJENSIDIGE Syd Holbergs gt 14 Postboks Skien Telefon GJENSIDIGE Vestlandet Sandviksboder 66 Postboks Bergen Telefon GJENSIDIGE Nord Søndre gate 12 Postboks Trondheim Telefon 03100

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer